Exo 9.31: Da flax plant an da barley plant all come poho cuz a da ice rain,
Exo 9.31: poho cuz a da ice rain, cuz da barley ready fo cut, an da flax flowa had bud awready.
Isa 19.9: Da guys dat make ready da flax plants Fo make linen thread An da guys dat weave da white