Mrk 9.18: Den da foam come out his mout, an he grind his teet, an come stiff
Mrk 9.20: an he fall down on top da groun, an roll all ova, an da foam come outa his mout.”
Luk 9.39: den an dea he yell, an roll aroun on top da groun, an foam come outa his mout.