Exo 26.9: Da extra cloth from da numba six piece, fold um double fo lay ova da front a da tent.
Exo 28.16: Fold um in half an sew da sides fo make one small bag dass
Exo 39.9: Dey fold um an sew da sides fo make one small bag dass square,
1Ki 6.34: Da double doors get hinge in da middo so can fold um.
Jhn 20.7: He see da odda cloth dat was aroun Jesus head, all fold up on da odda side.