Dan 1.7: An he give Azariah da name Abednego.
Dan 2.49: Daniel aks da king fo make Shadrak, Meshak, an Abednego, come wit him, fo help him take care da Babylon districk.
Dan 3.12: da govmen fo da Babylon districk -- Shadrak, Meshak, an Abednego, dat no lissen you, King Nebukadnezzar.
Dan 3.13: real huhu, an tell his guys go bring Shadrak, Meshak, an Abednego by him.
Dan 3.14: King Nebukadnezzar tell dem, “Shadrak, Meshak, an Abednego!
Dan 3.16: Den Shadrak, Meshak, an Abednego tell da king, “King Nebukadnezzar, us guys no need tell
Dan 3.19: Nebukadnezzar come even mo huhu wit Shadrak, Meshak, an Abednego, an his face come red cuz he real mad.
Dan 3.20: a da mos strong army guys fo tie up Shadrak, Meshak, an Abednego, an throw um inside da real hot oven fire place.
Dan 3.26: Shadrak, Meshak, Abednego!”
Dan 3.26: So Shadrak, Meshak, an Abednego come outa dea.
Dan 3.28: gotta tell good tings bout da God dat Shadrak, Meshak, an Abednego pray to.
Dan 3.29: talk an no show respeck fo da God dat Shadrak, Meshak, an Abednego pray to, I goin tell my worka guys fo cut off dea arms an
Dan 3.30: Den da king wen make Shadrak, Meshak, an Abednego come even mo importan inside da Babylon districk.