Neh 3.15: Da Fountain Gate, Shallun Kol-Hozeh's boy, dat stay in charge a da
Neh 12.37: Wen dey come to da Fountain Gate, dey go strait up da steps on top da wall wea da wall