Ezr 10.42: Shashai, Sharai, Azarel, Shelemaiah, Shemaraiah, Shallum, Amaraiah, an Joseph.