Gen 19.1: Dea was Lot, sitting inside da town gate wit da odda importan guys.
Gen 19.2: goin sleep ova dea wea da streets come togedda, inside da gate.
Gen 23.3: outa da tent wea his wife body stay, an go ova by da town gate fo talk to da Het peopo dat live dea.
Gen 23.10: hear him, all da peopo dat wen come togedda inside da town gate, da place wea da importan peopo come togedda.”
Gen 23.18: da importan Het peopo know dat, cuz dey was dea by da town gate wen dey make da deal.
Gen 28.17: Gotta be, dis da house wea God stay, an da gate fo go inside da sky!”
Gen 34.20: So Hamor an his boy Shekem, dey go da place by da town gate wea da importan peopo hang out, an dey talk to da odda
Gen 43.19: Befo da brudda guys go inside da gate, dey go nea da guy dat take care Joseph house kine stuff
Exo 32.26: So Moses go stand by da camp gate, an yell, “Erybody dat stay stick wit Yahweh, come ova hea
Exo 38.18: Fo da gate in front da yard, dey weave one curtain outa fancy linen,
Exo 38.19: Da gate curtain get 4 poses.
Exo 38.31: fo da poses dat go aroun da yard, an fo da poses fo da gate, an da pegs fo da ropes fo da Tent an da poses fo go aroun
Exo 39.40: yard, Da poses an da piers, Da curtain dat go in front da gate fo da yard, Da ropes an da tent pegs, All da tings dey use
Exo 40.8: Put up da curtain by da gate fo go inside da yard.
Exo 40.33: make da yard aroun da Tent an da altar, an dey put up da gate curtain so no can look inside da yard from da outside.
Deu 22.15: wit blood fo show proof to da older leadas by da town gate dat she neva sleep wit one guy befo.
Deu 17.5: da guy o da wahine dat wen do dis bad kine ting outside da gate fo da town, an erybody throw stones at dem fo kill dem.
Deu 21.19: take him an bring him in front da older leaders by da gate fo da town.
head: wit blood fo show proof to da older leadas by da town gate dat she neva sleep wit one guy befo.
Deu 22.24: da town, you guys gotta take da guy an da wahine by da gate fo da town an throw stones at dem fo kill dem.
Deu 25.7: brudda's wife, she goin go by da older leadas by da town gate an tell dem, ‘My husban's brudda no like marry me jalike
Rut 4.1: Den Boaz go ova dea by da big gate fo da town, da place wea da town leadas come togedda fo
Rut 4.11: leada guys fo da town, an all da peopo dat stay by da main gate wea da peopo stay come togedda, dey tell, “Dass right!
1Ki 16.34: Wen he put up da big town gate, his mos young boy Segub mahke.
1Ki 17.10: Wen he come by da gate fo da town, one widow wahine ova dea stay pick up sticks
1Ki 22.10: sit on top two throne, wea you go inside da Samaria town gate.
2Ki 7.1: flour goin cost ony half ounce silva by da Samaria town gate.
2Ki 7.3: Dey stay outside da gate fo go inside Samaria town.
2Ki 7.17: wen put da officer dat come wit him in charge a da town gate, but da peopo no care.
2Ki 7.18: goin cost ony half ounce a silva too, by da Samaria town gate.
2Ki 7.20: fo da officer guy, cuz da peopo walk all ova him inside da gate, an he mahke.
2Ki 9.31: Wen Jehu go inside da town gate, she aks, “You come hea fo attack us guys, o wat?
2Ki 10.8: Den Jehu tell, “Put dem in two piles outside da town gate, till morning time.
2Ki 10.9: Da nex morning Jehu go outside da gate.”
2Ki 11.6: Da nex team, go by da Sur Gate.
2Ki 11.6: Da odda team, go by da gate in back a da army messenja runna guys.
2Ki 11.19: from da Temple Fo Yahweh, an go inside da palace by da gate fo da messenja runna guys.
2Ki 14.13: go Jerusalem broke down da town wall from da Ephraim Gate to da Corner Gate, one part bout six hundred feet long.
2Ki 14.13: broke down da town wall from da Ephraim Gate to da Corner Gate, one part bout six hundred feet long.
2Ki 15.35: Jotam build da Mauka Gate fo da Temple Fo Yahweh again.
2Ki 23.8: da sacrifice places fo da idol kine gods, dat stay by da gate fo go inside da palace wea Joshua live.
2Ki 23.8: His palace stay da lef side wen you go inside da town gate.
2Ki 25.4: Dey go thru one gate in da middo a da two small kine walls near da king's
Ezr 2.70: da Levi ohana, da singa peopo, da guys dat watch da Temple gate, da worka guys fo da temple, an some a da regula peopo wen
Neh 2.13: So I go out nite time from da Valley Gate, an ova dea wea can see da Dragon's Puka Fo Watta, den I
Neh 2.13: can see da Dragon's Puka Fo Watta, den I go to da Rubbish Gate.
Neh 2.14: From dea, I pass by da Watta Gate to da King's Watta Place.
Neh 2.15: I go inside Jerusalem thru da Valley Gate, an go home my place.
Neh 3.1: Dey build da Gate Fo Da Sheeps an put up da big doors dea.
Neh 3.1: make sacrifice fo make dat place spesho fo God, from da gate to da Towa Fo Da Hundred Army Guys an da Hananel Towa.
Neh 3.3: Hassenaah's boy an his ohana build da Fish Gate.
Neh 3.6: Paseah's boy an Meshullam Besodeiah's boy, dey fix da Ol Gate.
Neh 3.13: Da Valley Gate, Hanun an da peopo dat live Zanoah, dey fix um.
Neh 3.13: Dey build dat gate one mo time, den dey put up da big doors, da big kine bolt
Neh 3.13: yards from da Towa Dat Get Ovens, all da way to da Opala Gate.
Neh 3.14: Da Opala Gate, Rekab's boy Malkijah, da one in charge a da Bet-Hakkerem
Neh 3.15: Da Fountain Gate, Shallun Kol-Hozeh's boy, dat stay in charge a da Mizpah
Neh 3.26: Temple wen fix da wall ova on da eas side, across da Watta Gate an da towa dat stick out from da wall.
Neh 3.28: From mauka da Horse Gate, some a da pries guys fix da wall.
Neh 3.29: him, Shemaiah Shekaniah's boy, dat stay in charge a da Eas Gate, fix da wall.
Neh 3.31: fo da Temple an da guys dat own da stores live, across da Gate Wea Da Army Guys Make Ready Fo Fight, an from dea to da
Neh 3.32: An from dea to da Sheep Gate, da guys dat make da gold jewelry an da guys dat own da
Neh 8.1: da peopo come togedda inside da open place inside da Watta Gate.
Neh 8.5: He stand on top da stage by da open place inside da Watta Gate.
Neh 8.16: peopo make dea shacks inside da open places by da Watta Gate an da Efraim Gate.
Neh 8.16: shacks inside da open places by da Watta Gate an da Efraim Gate.
Neh 12.31: go da right side on top da wall, all da way to da Rubbish Gate.
Neh 12.37: Wen dey come to da Fountain Gate, dey go strait up da steps on top da wall wea da wall go
Neh 12.37: Den dey go da eas side to da Watta Gate.
Neh 12.39: above da Towa Wit Ovens, to da Wide Wall, above da Efraim Gate an da Ol Gate, an da Fish Gate an da Hananel Towa an da
Neh 12.39: Wit Ovens, to da Wide Wall, above da Efraim Gate an da Ol Gate, an da Fish Gate an da Hananel Towa an da Towa Fo Da
Neh 12.39: Wide Wall, above da Efraim Gate an da Ol Gate, an da Fish Gate an da Hananel Towa an da Towa Fo Da Hundred, to da Sheep
Neh 12.39: an da Hananel Towa an da Towa Fo Da Hundred, to da Sheep Gate, an den we stop by da Security Gate.
Neh 12.39: Hundred, to da Sheep Gate, an den we stop by da Security Gate.
Neh 13.21: How come you guys stay all nite in front da gate?
Est 2.19: again da nex time, Mordecai stay sitting by da king's gate.
Est 2.21: Wen Mordecai stay sitting by da king's gate, Bigtana and Teresh, two a da king's palace guys dat stay
Est 2.21: and Teresh, two a da king's palace guys dat stay watch da gate, wen come huhu, an make plan fo kill King Xerxes.
Est 3.2: All da king's leadas dat stay by da king's gate go down on dea knees in front Haman, an show him respeck,
Est 3.3: Den da king's leadas by da king's gate aks Mordecai, “How come you no do wat da king tell erybody
Est 4.2: But he ony stay by da king's gate, cuz dey no let nobody wit burmbag clotheses go inside
Est 4.6: he stay in da open place inside da town in front da king's gate, an aks him.
Est 5.9: But wen he see Mordecai by da king's gate, an see dat Mordecai neva stand up fo him, an show he no
Est 5.13: I see Mordecai da Jew erytime sitting ova dea by da king's gate, an he no stand up wen I come!
Est 6.10: you wen say fo Mordecai da Jew, dat stay sit by da king's gate.”
Est 6.12: Afta dat Mordecai go back by da king's gate.
Isa 13.2: yoa hand, fo tell dem wen fo go inside Babylon, Inside da gate wea da Babylon ali`i guys stay.
Isa 22.7: Da army guys dat ride horse Stay watch by da gate fo da town.
Isa 24.12: Even da town gate stay all smash.
Isa 36.16: Open da gate an come outside da town!
Isa 38.10: [bes / bestes] time a my life, An now I gotta go inside da gate Fo da Mahke Peopo Place?
Isa 60.18: An wen you guys put up one town gate, You goin give um da name ‘Yahweh stay good.
Amo 1.5: I goin broke da gate fo Damascus town An wipe out da main guy fo `Aven Valley,
head: Da Skinny Gate
Mat 7.13: “Fo go inside God's place, go inside thru da skinny gate.
Mat 7.13: Get one nodda gate dat stay wide an get plenny room.
Mat 7.13: Dass da gate fo da road fo take you to Hell, an get plenny guys going
Mat 7.14: But da real gate stay skinny an da real road mo smalla.
Mat 26.71: Den he go ova dea by da gate, an had one nodda girl dat work ova dea, she wen spock
Mrk 14.68: Den he go ova by da gate.
Luk 7.12: Wen Jesus come to da town gate, da peopo from da town wen carry one open box wit one
Luk 7.12: da town wen carry one open box wit one mahke guy thru da gate.
Luk 16.20: Every day his friends wen put him down by da rich guy's gate.
Jhn 5.2: Inside Jerusalem get one big water place near da Gate fo da Sheeps.
Jhn 10.1: one place fo da sheeps, an somebody no go inside dea by da gate, but he go climb ova da wall one nodda place, dat guy ony
Jhn 10.2: But da guy dat go inside by da gate, dass da guy dat take care da sheeps.
Jhn 10.3: Da guy dat watch da gate, he open um fo da sheep farma.
Jhn 10.7: Kay den, I like tell you guys dis too: I jalike da gate fo da sheeps.
Jhn 10.9: I jalike da gate.
Jhn 10.9: Dass jalike dey goin go inside God's place by me, da gate.
Jhn 18.16: But Peter, he stay outside by da gate.
Jhn 18.16: know me, I wen go outside, talk to da girl dat watch da gate, an bring Peter inside.
Jhn 18.17: Den da girl dat watch da gate wen tell Peter, “You one a da guys dat bugga wen teach,
Act 3.2: Some guys carry him by da temple gate every day.
Act 3.2: Dat gate, dey wen name um ‘Beautiful.
Act 3.10: Dey know he da begga guy dat wen sit by da temple gate name ‘Beautiful.
Act 10.17: wea Simon da leather guy stay, an dey stop in front da gate fo da house.
Act 12.10: da first guard, an da nex guard, an wen come by one iron gate dat take dem outa da jail fo go inside Jerusalem.
Act 12.10: Da gate wen open all by itself fo dem, an dey wen go inside
Act 12.13: Peter wen knock on da gate, an one helpa girl name Rhoda wen go fo see who stay dea.
Act 12.14: inside, an den she wen run back da house, but neva open da gate.
Act 12.14: Peter stay by da gate!
Act 12.16: But Peter still stay knocking on da gate, an wen dey wen open da gate an see um, dea jaws wen drop.
Act 12.16: still stay knocking on da gate, an wen dey wen open da gate an see um, dea jaws wen drop.
Act 14.13: temple outside da town, he wen bring cows an leis by da gate fo da town, cuz all da peopo wen like make sacrifice fo
Heb 13.12: Was outside Jerusalem gate dat he wen go suffa, fo make his peopo come spesho fo God,
Rev 21.12: Had one big, high wall wit twelve gate, an one angel guy by each gate.
Rev 21.12: big, high wall wit twelve gate, an one angel guy by each gate.
Rev 21.13: Had three gate on da east side, three gate on da nort side, three gate on
Rev 21.13: Had three gate on da east side, three gate on da nort side, three gate on da sout side, an three gate
Rev 21.13: gate on da east side, three gate on da nort side, three gate on da sout side, an three gate on da west side.
Rev 21.13: gate on da nort side, three gate on da sout side, an three gate on da west side.
Rev 21.15: gold kine stick fo find out how long an wide da town, da gate, an da wall.
Rev 21.21: Da twelve gate, dass was twelve pearl.
Rev 21.21: Every gate was one big pearl.
Rev 22.14: An dey can go inside God's big town thru da gate.