1Ki 2.5: dat was da generals fo da Israel army, Abner Ner boy an Amasa Jether boy.
1Ki 2.32: Ner's boy, da general fo da Israel army, an da odda, Amasa, Jeter boy, da general fo da Judah army.