1Ki 1.7: Adonijah wen go talk wit General Joab (Zeruiah boy) an Abiatar da pries guy, an dey say dey
1Ki 1.19: all da King's boys, an Abiatar da pries guy, an Joab da general fo da army, fo come by him.
1Ki 1.25: He wen tell all da King's boys, an General Joab dat stay in charge a da army, an Abiatar da pries
1Ki 1.41: General Joab, he hear da trumpet noise, an he tell, “Eh!
1Ki 2.32: One guy Abner, Ner's boy, da general fo da Israel army, an da odda, Amasa, Jeter boy, da
1Ki 2.32: fo da Israel army, an da odda, Amasa, Jeter boy, da general fo da Judah army.
1Ki 2.35: Den da King wen make Benaiah, Jehoiada boy, da general in charge a da army afta Joab.
1Ki 16.16: kill King Ba`asha, dat same day da Israel guys wen make da general fo dea army, Omri, da king fo Israel, right dea inside da
2Ki 18.17: Den da Assyria king send one a da main general guys, da govmen guy dat stay ova da territorial govna
Isa 10.8: Da Assyria king tell: ‘Eh, oua army general guys, All a dem, dey king guys too!
Isa 20.1: da year King Sargon from Assyria wen send one a da main general guys wit his army guys fo go agains Ashdod town inside
Dan 11.5: But one a his army general guys goin come mo strong den him.