head: Jesus Make Da Sick Guys Come Good Gennesaret Town
Mat 14.34: Den dey all go da odda side da lake, an come by Gennesaret town.
head: Jesus Make Da Sick Peopo Come Good Gennesaret Side
Mrk 6.53: all go da odda side da lake, an dey throw da anchor out by Gennesaret town.
Luk 5.1: One time Jesus was by Gennesaret Lake, an all da peopo wen try come close by him fo hear