Gen 10.19: peopo wen live wen start makai side, from Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den go mauka side by Sodom an Gomorrah, an from
Gen 20.1: Afta dat, he go Gerar town fo live short time.
Gen 20.2: So Abimelek, da king guy fo Gerar, he go take Sarah fo come his wife.
head: Isaac Move House Gerar Side
Gen 26.1: Isaac, he move Gerar side an set up his tents wea King Abimelek was da king fo
Gen 26.2: Befo Isaac move Gerar, Yahweh wen let Isaac see him, an he tell Isaac, “No go
Gen 26.6: Dass how come Isaac stay Gerar side, dat time.
Gen 26.7: Da Gerar guys ask um bout his wife Rebecca.
Gen 26.8: Long time afta dey go Gerar, da Abimelek guy dass da king fo da Philistine peopo, he
Gen 26.12: Dat year, Isaac plant seeds inside da Gerar land.
Gen 26.4_1: So Isaac go way from Gerar town.
Gen 26.4_1: He put up his tents makai from da town, an go by da Gerar Stream, an live dea.
Gen 26.19: Lata, da guys dat work fo Isaac wen dig nea da Gerar Stream, an dey find one new puka ova dea wea plenny watta
Gen 26.20: But da Gerar guys dat take care da sheeps dat side, dey make argue wit
Gen 26.21: dig one nodda new puka fo watta, an same ting happen -- da Gerar guys make argue bout dat one too.”
Gen 26.26: Den Abimelek, da king fo Gerar town, wen come by Isaac.