1Ki 3.4: Plenny time, King Solomon wen go Gibeon side fo make sacrifice ova dea, cuz dass da mos important
1Ki 3.5: Wen King Solomon stay Gibeon side, Yahweh let Solomon see him inside his dream, one
1Ki 9.2: mo time, jalike wen he let Solomon see him da firs time, Gibeon side.
Neh 3.7: Nex to dem, Melatiah from Gibeon town an Jadon from Meronot town Mizpah side wen fix da
Neh 7.25: Da Harif ohana, 112, Da Gibeon ohana, 95.
Isa 28.21: an bus up peopo, Jalike da time dey fight da Amor peopo, Gibeon Valley.