Isa 10.26: da Assyria guys wit one whip, Jalike befo time, wen he let Gideon win Ova da Midian guys at da Oreb Rock.
Heb 11.32: Yeah, can, but no mo time fo tell everyting bout da guys Gideon, Barak, Samson, Jeftah, David, Samuel, an da odda guys dat