Gen 2.13: One nodda riva get da name Gihon, an go aroun da outside Cush land.
1Ki 1.33: make parade fo take him down dea outside Jerusalem, by da Gihon watta place.”
1Ki 1.38: stay spesho fo King David, an dey take Solomon down to da Gihon watta place.”
1Ki 1.45: da pries guy, an Nathan da talka guy fo God, dey wen go da Gihon watta place.