Lev 18.10: “You betta not make sex wit yoa boy's girl, o yoa girl's girl.
Lev 18.17: An no go make sex wit her boy's girl o her girl's girl.
Deu 22.16: Da girl's fadda goin tell da leada guys, ‘I wen give my girl to dis
Deu 22.19: Dey goin make him pay two an one half pounds silva to da girl's fadda, cuz dis guy wen give one Israel girl bad name.
head: Da girl's fadda goin tell da leada guys, ‘I wen give my girl to dis
head: Dey goin make him pay two an one half pounds silva to da girl's fadda, cuz dis guy wen give one Israel girl bad name.
Mat 9.25: He go inside, an take da girl's hand, an she wen come back alive.
Mrk 5.40: So he wen chase um all outside, an take da girl's fadda an mudda, an his three guys, an dey go inside da
Mrk 5.41: He take da girl's hand an tell her, “Talita kum.