Lev 4.24: He goin put his hand on top da goat's head, an kill um da same place wea dey kill da animal fo
Lev 16.21: Aaron goin put his two hands on top da goat's head, an tell all da bad kine stuff da Israel peopo wen