Gen 1.26: Dey goin be in charge a eryting: da fishes inside da ocean, da
Gen 2.17: Cuz wen you eat dat fruit, den you goin get cut off from me, an you goin mahke fo shua!
Gen 2.17: eat dat fruit, den you goin get cut off from me, an you goin mahke fo shua!
Gen 2.18: I goin make somebody fo him, jalike him but diffren, dat goin
Gen 2.18: I goin make somebody fo him, jalike him but diffren, dat goin kokua him.
Gen 2.19: bring um all in front da guy, fo find out wat name da guy goin give um.”
Gen 2.19: stay alive, da name dat da guy give um, dass da name dey goin get.
Gen 2.23: Dis one, I goin give her da name ‘Wahine,’ Cuz God wen take her outa me,
Gen 3.3: No good bumbye you guys goin mahke, az why.
Gen 3.4: You guys no goin mahke from dat!’-”
Gen 3.5: you guys go eat da fruit from dat tree, jalike yoa eyes goin come open an you goin undastan stuff.
Gen 3.5: fruit from dat tree, jalike yoa eyes goin come open an you goin undastan stuff.
Gen 3.5: You goin undastan wass good an wass bad!
Gen 3.6: An if I eat da fruits, I goin come smart, an make me undastan any kine!
Gen 3.14: Cuz you wen do dat, I goin make bad ting come to you.
Gen 3.14: No mo odda animal dat I goin make bad ting come to dem, Da way goin come to you!
Gen 3.14: odda animal dat I goin make bad ting come to dem, Da way goin come to you!
Gen 3.14: From now, till you mahke, You goin crawl on top yoa belly Wit yoa face in da dirt!
Gen 3.15: From now on, you an da wahine, I goin make you guys fight each odda.
Gen 3.15: Yoa kids an her kids, Dey goin fight each odda too.
Gen 3.15: Dey goin bus yoa head, An you goin bite dea feet!
Gen 3.15: Dey goin bus yoa head, An you goin bite dea feet!
Gen 3.16: Wen you get bebe, I goin make um so you get plenny pilikia wen you come hapai.
Gen 3.16: Goin come real sore fo born kids!
Gen 3.16: Still yet, you goin like stay wit yoa husban, An him, he goin be in charge a
Gen 3.16: Still yet, you goin like stay wit yoa husban, An him, he goin be in charge a you.
Gen 3.17: Cuz a wat you wen do, I goin make da land hard fo grow stuff!
Gen 3.17: From now, till you mahke, You goin work hard fo get stuff fo eat!
Gen 3.18: Wen you plant seed, da land goin grow weeds an thorns fo you too.
Gen 3.18: Still yet, you goin eat da kine food dat grow inside da fields.
Gen 3.19: hard an sweat Fo get nuff food outa da groun, An afta, you goin go back to da dirt Cuz I wen make you outa da dirt.
Gen 3.19: You come from dirt, An you goin come dirt one mo time.
Gen 3.22: Cuz if dey do dat, dey goin live foeva, az why!
Gen 3.24: wit fire dat come out, an dat move all aroun so nobody goin go nea da Tree Dat Make You Live Foeva.
Gen 4.11: But you, I goin make you so you no can even work da groun no moa!
Gen 4.12: Cuz you goin try fo work da groun, but da groun no goin give you back
Gen 4.12: Cuz you goin try fo work da groun, but da groun no goin give you back notting.
Gen 4.12: You no goin get place fo live.
Gen 4.14: So den, today you goin trow me out from da land an no let me work da groun no
Gen 4.14: Goin be lidis: I gotta jus go one place inside dis world to
Gen 4.15: Dey no goin kill you!”
Gen 4.15: Cuz I promise, anybody goin kill you, I goin kill seven a dea guys fo pay um back.
Gen 4.15: Cuz I promise, anybody goin kill you, I goin kill seven a dea guys fo pay um back.
Gen 4.24: Yahweh wen tell, anybody dat kill Cain, Yahweh goin kill seven a dea guys fo pay back, yeah?
Gen 4.24: Kay den, anybody go kill me, Lamek, God goin kill seventy-seven a dem!
Gen 5.29: He give da boy da name Noah, an he tell, “Dis boy, he goin take away da sore from inside our heart.
head: Yahweh Goin Send Big Watta
Gen 6.3: My life no goin stay inside dem foeva.
Gen 6.3: So from now, dey ony goin live hundred twenny year.
Gen 6.7: An den Yahweh tink, “I goin wipe out from da world all da peopo I wen make awready.”
Gen 6.7: I goin wipe out all da animals too, an da small kine tings dat
Gen 6.13: front me, an all ova da world, dey ony like tink how dey goin bus up each odda.
Gen 6.13: But me, you know wat I goin do?
Gen 6.13: I goin wipe um all out big time!
Gen 6.16: all round, eighteen inch down from da roof, so da light goin go inside.
Gen 6.17: “Cuz you know wat I goin do?
Gen 6.17: I goin make da big watta come, wit watta from da sky all ova da
Gen 6.17: Dass how I goin wipe out eryting dat stay alive and breave unda da sky.
Gen 6.17: Eryting dat stay alive on top da groun goin mahke.
Gen 6.18: But fo you, I goin make one spesho deal.
Gen 6.18: You goin go inside da big boat, you an yoa boys, an yoa wife, an
Gen 6.18: Dass how you guys goin stay alive.
Gen 6.19: So you goin get two animals, boy kine an girl kine, from ery kine
Gen 6.19: You goin take dem all inside da big boat, so you goin make shua dey
Gen 6.19: You goin take dem all inside da big boat, so you goin make shua dey goin stay alive cuz dey stay wit you.
Gen 6.19: take dem all inside da big boat, so you goin make shua dey goin stay alive cuz dey stay wit you.
Gen 6.20: an ery kine ting dat crawl on top da groun, two a dem goin come by you, fo you make shua dey goin stay alive.
Gen 6.20: da groun, two a dem goin come by you, fo you make shua dey goin stay alive.
Gen 6.21: Dass goin be da food fo you an fo dem.
Gen 7.3: Dey goin be jalike da seeds fo make da whole world come alive one
Gen 7.4: You gotta do dat, cuz afta seven days, I goin make da rain come down hard on top da groun.
Gen 7.4: Fo forty days goin rain day time an nite time, an no goin stop notting.
Gen 7.4: Fo forty days goin rain day time an nite time, an no goin stop notting.
Gen 7.4: Dass how I goin wipe out eryting dat stay alive from dis world, dat I wen
Gen 8.21: He tell, “Dis da last time I goin make bad ting happen to da groun just cuz a da peopo.
Gen 8.21: But I no goin wipe out eryting dat stay alive again, da way I wen do dis
Gen 8.22: From now till da world pau, Goin get time fo plant seed an fo cut food.
Gen 8.22: time, Summa time an winta time, Day time an nite time, No goin stop.
Gen 9.2: top da groun, an all da fishes inside da watta -- dey all goin be real scared a you guys, but still yet you guys goin be
Gen 9.2: all goin be real scared a you guys, but still yet you guys goin be in charge a dem.
Gen 9.3: All da animals dat stay alive, goin be food fo you guys.
Gen 9.5: I da Judge, an I goin make dem bleed an mahke too.
Gen 9.5: Even one animal dat kill one guy o one wahine, I goin make dat animal bleed an mahke too.
Gen 9.5: anybody dat go kill one guy o one wahine, I da Judge, an I goin take away dea life, cuz dey wen kill somebody dass jus
Gen 9.9: Dis da deal I making fo you guys, an fo da peopo dat goin come from you guys bumbye, an fo all da animals dat stay
Gen 9.11: I make dis promise: no way eryting dat stay alive goin get wipe out again from da big watta.
Gen 9.11: No goin get big watta lidat fo mess up da whole world one mo time!
Gen 9.12: God tell um dis too: “An now, I goin do dis: I give you guys one sign, so you guys no foget dat
Gen 9.12: Da sign stay fo now, an stay fo all da peopo dat goin come from you guys afta.
Gen 9.13: Erytime get rainbow, Dat goin be da sign fo make you guys rememba Dat I wen make dis
Gen 9.14: Erytime bumbye I make da heavy clouds come ova da groun, Goin get rainbow up dea in da clouds.
Gen 9.15: Den you guys goin know dat I tinking Bout da deal I wen make fo you guys, An
Gen 9.15: Dass why I no goin send big watta bumbye Dat goin wipe out eryting dat stay
Gen 9.15: Dass why I no goin send big watta bumbye Dat goin wipe out eryting dat stay alive.
Gen 9.16: Weneva da rainbow stay in da cloud, I goin look um, an I goin tink about da deal dat I wen make, dat
Gen 9.16: Weneva da rainbow stay in da cloud, I goin look um, an I goin tink about da deal dat I wen make, dat stay foeva - me,
Gen 9.26: But da Canaan ohana, dey goin come slaves fo da Shem ohana!”
Gen 9.27: live togedda wit da Shem ohana, But da Canaan ohana, dey goin come slaves fo da Jafet ohana!
Gen 11.4: If we do dat, den we goin get big name, an all us guys goin stay hea togedda, we no
Gen 11.4: If we do dat, den we goin get big name, an all us guys goin stay hea togedda, we no need move house all ova da place
Gen 11.6: An latas, dey goin do moa.
Gen 11.7: Den no goin get nobody dat undastan each odda language.
Gen 12.1: I goin show you one nodda country.
Gen 12.2: Da peopo dat goin come from you, Bumbye I goin make dem come one big,
Gen 12.2: Da peopo dat goin come from you, Bumbye I goin make dem come one big, importan ohana.
Gen 12.2: I goin make good tings come to you.
Gen 12.2: I goin make you one big name guy, An you goin make good tings
Gen 12.2: I goin make you one big name guy, An you goin make good tings come fo odda peopo.
Gen 12.3: Bumbye I goin do good tings fo dem.
Gen 12.3: Bumbye I goin make bad tings come fo dem.
Gen 12.3: ohanas all ova da world, Bumbye wen dey tink bout you, dey goin say, ‘Eh!’
Gen 12.7: He tell um: “Dis land ova hea, I goin give um to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 12.7: tell um: “Dis land ova hea, I goin give um to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 12.12: An I know dis: Da Egypt guys, dey goin look you, an dey goin say, ‘Dat wahine, she dis guy wife,’
Gen 12.12: An I know dis: Da Egypt guys, dey goin look you, an dey goin say, ‘Dat wahine, she dis guy wife,’ an dey goin go kill
Gen 12.12: an dey goin say, ‘Dat wahine, she dis guy wife,’ an dey goin go kill me an let you stay alive.
Gen 12.13: Mo betta you tell peopo dat you my sista, so den dey goin make nice to me if dey like you, an dey goin let me stay
Gen 12.13: so den dey goin make nice to me if dey like you, an dey goin let me stay alive cuz a you.
Gen 13.15: Cuz all da land dat you see, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you
Gen 13.15: land dat you see, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 13.15: Goin be dea land foeva.
Gen 13.16: Da peopo dat goin come from you, I goin give you so plenny, dat dey goin be
Gen 13.16: Da peopo dat goin come from you, I goin give you so plenny, dat dey goin be all ova da place,
Gen 13.16: dat goin come from you, I goin give you so plenny, dat dey goin be all ova da place, jalike da dirt stay all ova da groun.
Gen 13.16: Same ting, goin get so plenny peopo dat goin come from you, no can count
Gen 13.16: Same ting, goin get so plenny peopo dat goin come from you, no can count um.
Gen 13.17: I goin give da whole ting to you, az why.
Gen 14.23: I tell God dis: I no goin take even one ting from yoa stuffs.
Gen 15.1: I no goin let nobody hurt you.
Gen 15.1: I goin be yoa God An pay you plenny bumbye!
Gen 15.2: Cuz bumbye wen I goin mahke, I no mo kids, an da ony one dat goin get my stuffs
Gen 15.2: bumbye wen I goin mahke, I no mo kids, an da ony one dat goin get my stuffs goin be one a da worka guys, born fo work fo
Gen 15.2: mahke, I no mo kids, an da ony one dat goin get my stuffs goin be one a da worka guys, born fo work fo me, da guy Eliezer
Gen 15.3: Dass why all my stuffs goin be fo one guy dat not my boy.
Gen 15.4: Dat guy, he no goin be da one dat goin get yoa stuffs afta you mahke.”
Gen 15.4: Dat guy, he no goin be da one dat goin get yoa stuffs afta you mahke.”
Gen 15.4: Cuz you goin get one boy, dat goin come from yoa own body.
Gen 15.4: Cuz you goin get one boy, dat goin come from yoa own body.
Gen 15.4: Him, da one goin get all yoa stuffs bumbye.
Gen 15.5: Dass how plenny peopo goin come from you!
Gen 15.7: I wen bring you ova hea, cuz I goin give you dis land.
Gen 15.7: Goin come yoa land bumbye.
Gen 15.8: Try tell, how I goin know fo shua you goin give me dis land bumbye?”
Gen 15.8: Try tell, how I goin know fo shua you goin give me dis land bumbye?”
Gen 15.9: Yahweh tell um, “Dis how you goin know.
Gen 15.13: tell Abram, “I like you know dis fo shua: Da peopo dat goin come from you, dey goin go live inside one nodda land dat
Gen 15.13: you know dis fo shua: Da peopo dat goin come from you, dey goin go live inside one nodda land dat not dea own land.
Gen 15.13: Da peopo ova dea goin make um be dea slaves, an fo four hundred years dey goin
Gen 15.13: goin make um be dea slaves, an fo four hundred years dey goin make any kine to dem.
Gen 15.14: But I goin punish da peopo dat make um come slaves, an den yoa peopo
Gen 15.14: punish da peopo dat make um come slaves, an den yoa peopo goin go outa dat land wit plenny stuffs.
Gen 15.15: But you, befo all dat happen, you goin mahke an bury awready wen you real old.
Gen 15.15: You goin go wea yoa ancesta guys stay dat wen mahke awready, an all
Gen 15.15: yoa ancesta guys stay dat wen mahke awready, an all dis no goin bodda you.
Gen 15.16: Goin be yoa great-great grandkids dat goin come back ova hea
Gen 15.16: Goin be yoa great-great grandkids dat goin come back ova hea dis land.
Gen 15.16: But befo dey come back, da Amor peopos ova hea goin do so plenny bad kine stuff, dat goin be time fo punish
Gen 15.16: Amor peopos ova hea goin do so plenny bad kine stuff, dat goin be time fo punish dem.
Gen 15.18: dey call Eufrates -- all dis, I give um to da peopo dat goin come from you!
Gen 15.21: Goin come you guys land bumbye.
Gen 16.10: Den da angel guy tell her dis: “I goin give you plenny plenny kids.
Gen 16.10: Da peopo dat goin come from you, too plenny fo count.”
Gen 16.11: You goin get one boy.”
Gen 16.11: You goin give him da name Ishmael Cuz Yahweh lissen, an he know you
Gen 16.12: Dat boy goin be one outsida guy, Jalike da wild donkey.
Gen 16.12: Nobody goin tell him wat fo do.
Gen 16.12: He goin like beef erybody, An erybody goin like beef him.
Gen 16.12: He goin like beef erybody, An erybody goin like beef him.
Gen 16.12: Even his own ohana guys, He goin be agains dem all erytime.
Gen 16.13: She tell: “You, I goin call you Da God Dat See Eryting, now.”
Gen 17.1: So, live da way I tell you, an no do notting dat goin make shame.
Gen 17.2: I wen make one deal fo me an you, an I goin make dat happen fo shua.
Gen 17.2: I goin make choke plenny peopo come from you.
Gen 17.4: wen talk to him lidis: “Cuz I get dis deal wit you, you goin come da ancesta guy fo big stack diffren peopos.”
Gen 17.5: From now, yoa name no goin be Abram no moa, dat mean ‘Importan Fadda’.
Gen 17.5: Yoa name goin be Abraham, dat mean ‘Fadda Fo Plenny Peopos’.
Gen 17.6: I goin give you choke plenny peopo come from you bumbye, diffren
Gen 17.6: peopo come from you bumbye, diffren kine peopos, so you goin be jalike one tree dat get plenny fruits.
Gen 17.6: Even goin get king guys dat goin come from you too!
Gen 17.6: Even goin get king guys dat goin come from you too!
Gen 17.7: Dis deal wit you, goin stay foeva!
Gen 17.7: I goin be da God fo you, an fo all da peopo dat goin come from
Gen 17.7: I goin be da God fo you, an fo all da peopo dat goin come from you bumbye, even afta you mahke.
Gen 17.8: But I goin give all dis land to you an da peopo dat goin come from
Gen 17.8: But I goin give all dis land to you an da peopo dat goin come from you, foeva.
Gen 17.8: An I goin be da God fo all dem too.
Gen 17.9: You an all da peopo dat goin come from you, all you guys gotta stick wit da deal foeva.
Gen 17.10: Hea's da deal I making, wat you an da peopo dat goin come from you gotta do.
Gen 17.11: Goin get one spesho mark on top all da guys body.
Gen 17.11: Da cut skin mark, dat goin be da sign fo da deal dat me an you get.
Gen 17.13: get da mark fo dat on top yoa bodies, an dass how you guys goin show dat da deal I make wit you guys fo be my peopo, goin
Gen 17.13: goin show dat da deal I make wit you guys fo be my peopo, goin stay foeva.
Gen 17.14: skin, gotta throw da guy outa yoa ohana, cuz dat kine guy goin mess up da deal you guys get wit me.
Gen 17.15: tell Abraham dis too: “Yoa wife Sarai, from now, you no goin call her Sarai.
Gen 17.15: Her name goin be Sarah, dat mean ‘princess’.
Gen 17.16: I goin do good tings fo her, an I goin give her one boy fo you.
Gen 17.16: I goin do good tings fo her, an I goin give her one boy fo you.
Gen 17.16: I goin make good tings come out fo her, so she goin be da ancesta
Gen 17.16: I goin make good tings come out fo her, so she goin be da ancesta wahine fo plenny diffren peopos.
Gen 17.16: Goin get king guys fo diffren peopos dat goin come from her
Gen 17.16: Goin get king guys fo diffren peopos dat goin come from her too!
Gen 17.18: I like Ishmael be da one you goin take care of.”
Gen 17.19: God say, “I know you tink dis no goin happen.
Gen 17.19: Her, dat goin born one boy fo you.
Gen 17.19: You goin give him da name Isaac (dat mean, ‘he laugh’).
Gen 17.19: I goin make da same deal fo him dat I get wit you, him an da
Gen 17.19: da same deal fo him dat I get wit you, him an da peopo dat goin come from him, foeva.
Gen 17.20: I promise, I goin do good tings fo him too.
Gen 17.20: I goin make him get so choke plenny peopo goin come from him,
Gen 17.20: I goin make him get so choke plenny peopo goin come from him, twelve important leada guys goin come from
Gen 17.20: peopo goin come from him, twelve important leada guys goin come from him.
Gen 17.20: I goin make his ohana come one importan peopo.
Gen 17.21: But I goin set up my spesho deal wit Isaac, not wit Ishmael.
Gen 17.21: Nex year, dis same time, Sarah goin born yoa boy.
Gen 18.4: I goin tell one a da worka guys go get litto bit watta fo wash
head: God Tell Sarah She Goin Get Bebe Boy
Gen 18.10: Den one a dem tell, “Same time, one year from now, I goin come back by you, an garans yoa wife goin get bebe boy!”
Gen 18.10: year from now, I goin come back by you, an garans yoa wife goin get bebe boy!”
Gen 18.12: Dis mean, fo real I goin get bebe an feel good inside, o wat?)
Gen 18.13: She tinking, ‘Fo real, I goin get bebe, me, no matta I real old?
Gen 18.14: I goin come back by you nex year, dis same time, an Sarah goin
Gen 18.14: I goin come back by you nex year, dis same time, an Sarah goin get one boy.
head: God Tell Abraham He Goin Wipe Out Sodom Town
Gen 18.17: Yahweh, he tink, “Da ting I goin do now -- I like let um stay secret so Abraham no goin
Gen 18.17: I goin do now -- I like let um stay secret so Abraham no goin know, o I goin tell him?
Gen 18.17: -- I like let um stay secret so Abraham no goin know, o I goin tell him?
Gen 18.18: Cuz da peopo dat goin come from Abraham, dey goin come one importan peopo
Gen 18.18: Cuz da peopo dat goin come from Abraham, dey goin come one importan peopo bumbye, wit plenny peopo.
Gen 18.18: all ova da world, bumbye wen dey tink bout Abraham, dey goin say, ‘Eh!
Gen 18.19: Dass how I know he goin tell his kids, an da peopo dat work fo him, an da peopo
Gen 18.19: his kids, an da peopo dat work fo him, an da peopo dat goin come from dem, dat dey all gotta live da way I tell um.’
Gen 18.19: Dass how I goin make come fo Abraham da tings dat I wen tell him goin
Gen 18.19: I goin make come fo Abraham da tings dat I wen tell him goin come.
Gen 18.19: I goin tell um dis!
Gen 18.21: If not so bad, I goin find out dat too.
Gen 18.23: You goin wipe out da peopo dat stay doing da right ting, togedda
Gen 18.24: You still yet goin wipe out all da peopo from dat place?
Gen 18.25: No can be, dat you goin wipe um all out, da way you wen say!
Gen 18.26: fifty peopo inside Sodom town dat stay do da right ting, I goin let go all da peopo from dat place, cuz a dem.
Gen 18.28: You goin wipe out da whole town, jus cuz need five peopo moa?
Gen 18.28: find forty-five peopo dea dat stay do da right ting, I no goin wipe out da town.
Gen 18.30: But I ony goin aks you dis: suppose you can find thirty peopo ova dea dat
Gen 18.32: Den Abraham tell, “Boss, dis da las time I goin talk, so, no come huhu, yeah?”
Gen 19.2: Dey tell um, “Nah, dass okay, us jus goin sleep ova dea wea da streets come togedda, inside da gate.
Gen 19.9: Dey tell Lot, “Afta we pau wit dem guys, we goin do mo worsa ting to you!
Gen 19.14: So Lot wen go talk to da guys dat goin come his son in law guys wen dey marry his daughtas.
Gen 19.14: Da God Yahweh goin wipe out da whole town!
Gen 19.15: No good Yahweh goin blow you away wit dem wen he wipe out da town fo da tings
Gen 19.17: messenja guys tell Lot, “Run away some place wea you no goin mahke!
Gen 19.19: no way I can run all da way mauka side, so dis bad ting no goin catch me an kill me.
Gen 19.20: Az ony small place, so let me run to dat place, so I goin stay alive!
Gen 19.21: I goin let you do how you say.”
Gen 19.21: I no goin bus up dat small town you talking about.
Gen 19.32: Dat way, him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 19.34: Dat way him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 20.4: So, you goin kill me an my peopo too, o wat?
Gen 20.7: Den he goin pray fo you, an you can stay alive.
Gen 20.7: But if you no like give her back, you goin mahke fo shua, you an all yoa peopo.
Gen 20.9: make to me so I wen go do one real bad ting, an now God goin punish me an all my peopo.
Gen 20.11: Fo shua dey goin kill me so dey can take away my wife.”
Gen 21.2: Az jalike da God Yahweh wen tell Abraham befo time, dat he goin give um one boy.
Gen 21.6: Erybody dat find out bout dis goin feel good an laugh jalike me!
Gen 21.7: Dey no tink dey goin tell Abraham, ‘Eh!
Gen 21.10: No way dat slave wahine's boy goin get some a yoa stuffs afta you mahke!
Gen 21.10: My boy Isaac, he goin get um all!
Gen 21.12: bout da peopo dat come from you, dey mean da peopo dat goin come from Isaac, not from Ishmael.
Gen 21.13: An you know, fo da slave wahine's boy, I goin make one peopo come from him too, cuz he come from you.
Gen 21.18: Cuz da peopo dat goin come from him, I goin make dem come one important peopo!
Gen 21.18: Cuz da peopo dat goin come from him, I goin make dem come one important peopo!
Gen 21.23: Promise dat you no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an
Gen 21.23: me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody dat goin come from me bumbye.
Gen 21.23: you do wit me an wit da land wea you making house, you goin stick wit me an stay my friend, jalike eryting I wen do
Gen 21.30: was me dat wen tell my guys fo dig da puka, so bumbye no goin get mo problem fo us use da watta.
Gen 22.2: Wen you get dea, I goin show you one a da hills ova dea.
Gen 22.5: Dass da place we goin go down in front God fo show him love an respeck.
Gen 22.8: Abraham tell um, “My boy, God da One goin give da sheep fo da sacrifice.
Gen 22.16: Dass why I no goin make one promise an say dat some odda guy goin make shua I
Gen 22.16: why I no goin make one promise an say dat some odda guy goin make shua I really goin do um.
Gen 22.16: promise an say dat some odda guy goin make shua I really goin do um.
Gen 22.16: Me, I make dis promise an I da one dat make shua I really goin do wat I say.
Gen 22.17: an you neva hold back yoa own boy, da ony one you get, I goin make eryting come good fo you, fo real kine.
Gen 22.17: Da peopo dat goin come from you bumbye, I goin make dem come choke plenny
Gen 22.17: Da peopo dat goin come from you bumbye, I goin make dem come choke plenny peopo, jalike get plenny stars
Gen 22.17: An dey goin take ova da towns wea da peopo dat stay agains dem live.
Gen 22.18: bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin say, ‘God do good tings fo us, cuz a da Abraham ohana!
Gen 22.18: Dey goin say dat, cuz today, you wen do wat I tell you fo do.
Gen 23.6: No mo nobody from all us guys goin tell you no can use one place fo bury yoa wife.
Gen 23.11: He say, “Cuz you jalike da boss fo me, I goin tell you dis.
Gen 24.3: Promise an swea to God dat you goin find one wahine fo my boy.
Gen 24.7: He tell me, ‘I goin give dis land to da peopo dat goin come from you.
Gen 24.7: He tell me, ‘I goin give dis land to da peopo dat goin come from you.
Gen 24.7: Dass da same God dat goin send his angel messenja guy to da place you goin go, so
Gen 24.7: God dat goin send his angel messenja guy to da place you goin go, so you find one wahine from dea fo marry my boy.
Gen 24.8: Ony one ting --you no goin take my boy back dea!
Gen 24.14: I goin tell one a da wahines, ‘Please, give me litto bit watta fo
Gen 24.14: If she do dat, dass how I goin know dat she da one, an dat you stay stick wit my boss guy
Gen 24.27: God not slack fo stick wit my boss an do wat he say he goin do.
Gen 24.33: But wen dey bring da food, da luna guy say, “Befo I eat, I goin tell you wat I suppose to tell you.
Gen 24.36: An Abraham tell, dat afta he mahke, his boy goin get all Abraham stuffs.
Gen 24.40: He tell me, dat he goin send one a his angel messenja guys wit you.’
Gen 24.40: Dass how he goin make eryting come out okay fo you.
Gen 24.40: You goin get one wahine from my fadda guy's ohana fo come my boy
Gen 24.41: Den yoa promise goin be pau bout dis ting I telling you dat you gotta do.
Gen 24.41: Yoa promise goin be pau.
Gen 24.43: So, if one young wahine come outa da town fo get watta, I goin tell her, “Please, let me drink litto bit watta outa yoa
Gen 24.49: “So now, I like you guys tell me dis: You guys goin stick wit my boss, an do da right ting fo him, o wat?
Gen 24.60: We like da people dat goin come from you be strong So wen odda peopo go agains dem,
Gen 24.60: you be strong So wen odda peopo go agains dem, Yoa peopo goin take ova dea towns!
Gen 24.65: piece cloth an hide her face fo show respeck fo da guy dat goin come her husban.”
Gen 25.23: Two diffren ohanas goin come from yoa body An dey goin stay agains each odda
Gen 25.23: Two diffren ohanas goin come from yoa body An dey goin stay agains each odda erytime.”
Gen 25.23: One peopo goin be mo strong den da odda peopo.
Gen 25.23: Da olda brudda ohana goin work fo da younga brudda ohana.
Gen 25.32: stuffs cuz I wen born befo you, no mean notting -- cuz I goin mahke!”
Gen 26.3: I goin stay wit you an make eryting come out good fo you.
Gen 26.3: Cuz you an da peopo dat goin come from you, I goin give all da lands aroun hea to you
Gen 26.3: Cuz you an da peopo dat goin come from you, I goin give all da lands aroun hea to you bumbye.
Gen 26.3: make one strong promise to Abraham, yoa fadda, an bumbye I goin make happen da ting I wen tell him.
Gen 26.4: I goin make plenny plenny peopo come from you bumbye, jalike get
Gen 26.4: I goin give dem all da lands aroun hea.
Gen 26.4: bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin say, ‘God do good tings fo us guys, cuz a da Abraham
Gen 26.5: I goin do all dis cuz yoa fadda Abraham wen lissen to me an do
Gen 26.7: fo tell um she his wife, cuz he tinking bumbye dem guys goin kill um so dey can take Rebecca.
Gen 26.9: Isaac tell um, “Cuz I was scared somebody goin kill me an take her, az why!
Gen 26.24: I goin give you da powa fo do eryting I like you fo do.
Gen 26.24: I goin make choke plenny peopo come from you bumbye, cuz a da
Gen 26.29: Dis da deal we like make wit you: You no goin do notting bad to us.
Gen 27.4: Bring um hea fo me eat, so den from inside my heart, I goin tell all da good tings I like God do fo you bumbye.
Gen 27.7: Afta I eat um, I goin tell in front Yahweh, all da good tings dat Yahweh let me
Gen 27.9: I goin cook um fancy kine fo yoa fadda, da way he like fo eat um.
Gen 27.10: you take um by yoa fadda fo eat um, so all da tings he goin tell fo make da blessing, all goin be fo you an not fo
Gen 27.10: um, so all da tings he goin tell fo make da blessing, all goin be fo you an not fo Esau!
Gen 27.10: He ony goin do dat dis one time befo he mahke, you know.
Gen 27.11: My fadda, he goin know.”
Gen 27.13: Da mudda tell um, “If he aks God fo do bad tings fo you, I goin aks God fo do bad tings fo me, not fo you!
Gen 27.25: Afta, I goin tell all da good tings dat I like Yahweh do fo you bumbye.
Gen 27.29: Plenny odda peopos goin work fo you, Odda nations goin go down in front you fo
Gen 27.29: Plenny odda peopos goin work fo you, Odda nations goin go down in front you fo show respeck.
Gen 27.29: Da odda boys yoa mudda wen born goin go down in front you fo show respeck.
Gen 27.29: Da ones dat say dey like bad tings happen to you, God goin make bad tings happen to dem!
Gen 27.29: Da ones dat say dey like good tings happen to you, God goin make good tings happen to dem!
Gen 27.38: Az ony one time you goin make blessing?”
Gen 27.39: Den his fadda Isaac wen tell Esau dis: “Da place wea you goin live, No goin be wea get plenny good stuffs from da land,
Gen 27.39: Isaac wen tell Esau dis: “Da place wea you goin live, No goin be wea get plenny good stuffs from da land, An small rain
Gen 27.40: But you goin need sword fo fight so you can stay alive, An you goin
Gen 27.40: you goin need sword fo fight so you can stay alive, An you goin work fo yoa brudda.
Gen 27.40: Afta, you goin like get outa dea An you goin run way from yoa brudda So
Gen 27.40: Afta, you goin like get outa dea An you goin run way from yoa brudda So he no can tell you wat you
Gen 27.41: “Bumbye my fadda guy mahke, an afta da funeral time, den I goin kill my brudda Jacob!”
Gen 27.42: Somebody wen hear wat Esau was goin do, an tell Rebecca.
Gen 27.42: She tell um, “Dis how yoa brudda Esau figga he goin take away da sore he goin get inside wen his fadda mahke
Gen 27.42: how yoa brudda Esau figga he goin take away da sore he goin get inside wen his fadda mahke -- he tinking, ‘Bumbye I
Gen 28.3: Goin get plenny diffren peopos come from you bumbye.
Gen 28.4: I like God do da same good tings fo you an da peopo dat goin come from you, jalike he wen tell Abraham he goin do.
Gen 28.4: dat goin come from you, jalike he wen tell Abraham he goin do.
Gen 28.4: yoa tents right now, da land dat God wen tell Abraham he goin give um bumbye.
Gen 28.13: Dis same land wea you stay sleep tonite, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you
Gen 28.13: sleep tonite, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 28.14: Yoa peopo goin come plenny, jalike no can tell how plenny sand get on top
Gen 28.14: Dey goin go all ova dis land, makai side an mauka side, up country
Gen 28.14: da world, bumbye wen dey tink bout you an da peopos dat goin come from you, dey goin say, ‘Eh!
Gen 28.14: dey tink bout you an da peopos dat goin come from you, dey goin say, ‘Eh!
Gen 28.15: I goin take care you, ery place you goin go.
Gen 28.15: I goin take care you, ery place you goin go.
Gen 28.15: Bumbye I goin bring you back hea, dis land.
Gen 28.15: I no goin leave you behind.
Gen 28.15: I make dis promise: I goin do eryting dat I tell you I goin do.
Gen 28.15: I make dis promise: I goin do eryting dat I tell you I goin do.
Gen 28.21: house an eryting go good fo me -- den you, Yahweh, you goin be da God fo me too.)
Gen 28.22: one spesho post fo no foget wat wen happen dis place, dis goin be God's house.
Gen 28.22: An God, from eryting you give me, I goin give ten percent to you.
Gen 29.32: An she tinking dis too: “Now my husban goin love me.
Gen 29.34: She say, “Dis time fo shua, my husban goin come tight wit me, cuz I wen born three boys fo him.
Gen 29.35: She tell, “Dis time, I goin tell good tings bout Yahweh!
Gen 30.1: If I no mo kids, fo shua I goin come so plenny shame dat I goin mahke!
Gen 30.1: If I no mo kids, fo shua I goin come so plenny shame dat I goin mahke!
Gen 30.3: Den she goin born kids fo hanai dem to me.
Gen 30.3: Az how I goin start anodda ohana dass mines, from her.
Gen 30.13: She tinking, “Now, da odda wahines goin see I stay feel good inside!
Gen 30.20: An now, my husban goin make me da wife he get plenny respeck fo, cuz I give him
Gen 30.28: Jus tell me how much I owe you if you work mo fo me, an I goin pay you.
Gen 30.31: Ony do dis one ting fo me, an I goin take care yoa sheeps an goats jalike befo time.”
Gen 30.32: Give dem to me, an az how you goin pay me.
Gen 30.34: Goin be jalike you tell me.”
Gen 31.3: I goin stay wit you.
Gen 31.8: Weneva yoa fadda guy tell me, ‘Now, I goin pay you wit da sheeps an goats dat get spot all ova dem,’
Gen 31.8: Den, weneva he tell me, ‘Now, I goin pay you wit da sheeps and goats dat get twist kine tail,’
Gen 31.14: Us guys no goin get notting from our fadda guy, anyway.
Gen 31.14: He no goin give us notting, no matta us his kids.
Gen 31.20: Jacob, he neva tell Laban da Aram guy dat he goin go, so he neva know notting dat dey was goin leave.
Gen 31.20: guy dat he goin go, so he neva know notting dat dey was goin leave.
Gen 31.27: If you wen tell me you going befo time, I goin make big party fo let you go, wit songs an tambourine an
Gen 31.31: Jacob tell Laban, “I was scared, cuz I tinking you goin take back yoa daughtas an bus me up.
Gen 31.32: If you find dem wit one a my peopo, dat guy no goin stay alive!
Gen 31.36: You tink I goin do someting fo mess up our ohana?
Gen 31.44: We put up someting so erybody goin know wat wen happen hea wit me an you.
Gen 31.48: Laban tell, “Dis rock pile hea, so erybody goin know wat wen happen wit me an you, dis day.
Gen 31.51: I goin stay one side, an you stay da odda side.
Gen 31.52: Dat pile an dat pos, dey stay dea so us no goin foget dat I not suppose to go da odda side dis pile fo bus
Gen 32.9: tell me: ‘Go back yoa own land wea yoa ohana stay, an I goin make good tings happen fo you.
Gen 32.12: You wen make promise to me awready, ‘Fo shua, I goin do plenny good kine stuff fo you.
Gen 32.12: I goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dat
Gen 32.12: I goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dat no can count, jalike da
Gen 32.17: He tell um, “My brudda Esau goin see you, an he goin aks you, ‘Eh!”
Gen 32.17: He tell um, “My brudda Esau goin see you, an he goin aks you, ‘Eh!”
Gen 32.18: Jacob, he goin stay come bumbye.
Gen 32.20: Cuz Jacob tinking, “I goin send present befo I get dea, den maybe dat make um, he not
Gen 32.25: Wen da guy see dat he no goin win, he hit Jacob, da place wea da leg go inside da hip
Gen 32.26: Jacob tell da guy, “No way I goin let you go.
Gen 32.28: Da odda guy tell, “From now, yoa name no goin be Jacob.”
Gen 33.13: make um go too fast, even one day, bumbye all da animals goin mahke.
Gen 33.14: Dass how I goin go by you, my boss, Se`ir side.
Gen 34.16: Den you guys can marry our daughtas, an us guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea, an all goin come
Gen 34.16: guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea, an all goin come jalike one ohana.
Gen 34.17: But if you guys no like lissen fo go cut skin, den us guys goin take her an go way.
Gen 34.21: Dey no goin make fight wit us guys, you know.
Gen 34.23: do dis, dea cows an dea stuffs an all dea animals, all dat goin be fo us guys!
Gen 34.23: house wit us guys, ony get da one ting we gotta say we goin do, jalike dey tell us.
Gen 34.30: Cuz a you, erybody goin make jalike I kapu!
Gen 34.30: inside dis land, da Canaan peopo an da Periz peopo, dey goin make to me like I one stink kine guy.
Gen 34.30: So if dey come togedda fo fight me, dey goin bus me up fo real kine an wipe me out, me an my ohana.
Gen 35.3: I goin make one altar ova dea fo God.
Gen 35.10: Jacob, “You, yoa name Jacob, But from now, yoa name no goin be Jacob.
Gen 35.11: One peopo, an plenny odda peopos, Dey all goin come from you.
Gen 35.11: Even goin get king guys dat going come from yoa ohana too.
Gen 37.8: You tink you goin come king ova us guys?”
Gen 37.8: You tink you goin tell us guys wat we gotta do?
Gen 37.10: me an yoa mudda an all yoa brudda guys, bumbye we all goin go down in front you jalike you somebody importan, o wat?
Gen 37.20: Den we goin see wat goin happen wit da kine stuff he stay dream!
Gen 37.20: Den we goin see wat goin happen wit da kine stuff he stay dream!
Gen 37.22: Reuben talk lidat cuz he figga, he goin come back lata an get Joseph outa dea an send um back by
Gen 37.26: brudda Joseph, an den cova ova wat we do, you guys tink we goin make money from dat?
Gen 37.30: An wat I goin do now?
Gen 37.35: Bumbye wen I go down da Mahke Peopo Place, I still goin stay crying fo my boy.
Gen 38.9: But Onan, he figga dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be fo his mahke brudda ohana.
Gen 38.9: dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be fo his mahke brudda ohana.
Gen 38.16: How much you goin pay me fo sleep wit me?
Gen 38.17: She tell um, “How I know you goin pay?”
Gen 39.9: An you tink I goin do dat to him?
Gen 39.9: No way I goin go agains God an do dis real bad ting you talking bout!
Gen 40.13: Three days from now, da Pharaoh guy goin make up his mind dat you okay an no need stay inside da
Gen 40.13: He goin give you da same job jalike befo time, fo give da wine to
Gen 40.19: Three days from now, da Pharaoh guy goin tell da army guys fo cut off yoa head an hang yoa body on
Gen 40.19: Den da birds goin come ova dea an eat da meat from yoa body.
Gen 41.16: Ony my God can tell you wat da dream mean, an dat goin help you come out okay.”
Gen 41.25: God stay telling you wat he goin do.
Gen 41.26: Da seven good looking cows, dass seven years wen you goin get plenny a eryting.
Gen 41.27: Dass seven years wen erybody goin stay hungry.
Gen 41.28: I tell you awready: Da ting God stay show you, dass wat he goin do.
Gen 41.29: From now, goin get seven year wea all da time goin get choke plenny fo
Gen 41.29: From now, goin get seven year wea all da time goin get choke plenny fo eat all ova da Egypt land.
Gen 41.30: But afta, goin get seven mo year wea all dat time erybody goin stay
Gen 41.30: But afta, goin get seven mo year wea all dat time erybody goin stay hungry.
Gen 41.30: All ova da Egypt land, peopo goin foget bout da time wen had plenny fo eat.
Gen 41.30: Wen da food pau, den eryting goin come poho all ova Egypt land.
Gen 41.31: Da time dat goin come afta, goin be real hard.
Gen 41.31: Da time dat goin come afta, goin be real hard.
Gen 41.31: Cuz wen no mo notting fo eat, no mo nobody goin rememba da time wen had plenny fo eat all ova da land.
Gen 41.32: an he goin do um pretty soon now!
Gen 41.34: Dey gotta take twenny percent fo tax from eryting dat goin grow inside Egypt, fo da seven year wen goin get plenny
Gen 41.34: eryting dat goin grow inside Egypt, fo da seven year wen goin get plenny food.
Gen 41.36: Dat way, you guys goin get plenny food fo eat, wen da seven year come wea erybody
Gen 41.36: get plenny food fo eat, wen da seven year come wea erybody goin stay hungry all ova Egypt land.
Gen 41.38: You guys tink we goin find one guy mo betta den dis guy?
Gen 41.40: You goin stay in charge a my govmen.
Gen 41.40: Wateva you tell all my peopo, dey goin do tings yoa way.
Gen 41.44: da king fo Egypt, an I say dis: all ova dis land, nobody goin move dea hand o dea foot, till you tell um dass okay!”
Gen 42.4: him go wit da oddas, cuz he tinking, “Maybe someting bad goin happen to him.”
Gen 42.15: Dis how I goin check you guys out, fo find out if you telling da trut, o
Gen 42.15: Ony one way you guys goin get outa hea, an da Pharaoh guy goin back me up wen I say
Gen 42.15: Ony one way you guys goin get outa hea, an da Pharaoh guy goin back me up wen I say dis: You guys younga brudda gotta
Gen 42.16: Da odda guys goin stay hea inside da jail.
Gen 42.16: Dass how I goin check out if you guys telling da trut o not!
Gen 42.16: An if you guys not telling da trut, da Pharaoh guy goin back me up, dat you guys spies!
Gen 42.18: Az how come I telling you guys wat you gotta do so you no goin mahke.
Gen 42.20: Dass how you guys goin make proof dat you stay tell da trut.
Gen 42.33: Dis how I goin find out if you guys honest o you not.’
Gen 42.34: Dass how I goin find out if you honest guys, o spies.
Gen 42.37: Reuben tell his fadda, “I goin take care Benjamin fo you, an I goin bring him back by you
Gen 42.37: tell his fadda, “I goin take care Benjamin fo you, an I goin bring him back by you fo shua.
Gen 42.38: My boy no goin go wit you guys.”
Gen 42.38: If someting bad happen to him ova dea, fo shua you guys goin make me come real plenny sore inside, an you goin make my
Gen 42.38: you guys goin make me come real plenny sore inside, an you goin make my gray hair go down da Mahke Peopo Place!
Gen 43.3: ova dea tell us guys serious kine, ‘Ony one way you guys goin see me one mo time.
Gen 43.4: okay wit you, fo let oua brudda go wit us guys, den we goin go Egypt an buy food fo you.
Gen 43.5: da Egypt guy wen tell us awready, ‘Ony one way you guys goin see me one moa time.
Gen 43.7: you tink us guys know dat bumbye da guy goin tell us, ‘You gotta bring yoa odda brudda ova hea!
Gen 43.8: Den we can go, so we goin stay alive an no mahke -- us guys, an you, an our kids.
Gen 43.9: Me, I da guy dat goin be responsible fo him.
Gen 43.9: I goin take da blame if someting happen.
Gen 43.9: bring um back by you an show you dat he stay okay, den I goin be shame in front you till I mahke, cuz I goin know dass
Gen 43.9: okay, den I goin be shame in front you till I mahke, cuz I goin know dass one bad ting I wen do to you.
Gen 43.11: If az how gotta be, den az how goin be.”
Gen 43.18: Fo shua, dey goin jump us guys ova dea, an bus us up, an make us dea
Gen 44.5: An fo shua, he can use um fo find out from da gods wat goin happen.
Gen 44.8: How you figga we goin steal silva o gold from inside yoa boss house now?
Gen 44.9: stuffs, you can kill da guy, an all us odda guys, we goin come yoa slave guys.
Gen 44.10: If I find da cup wit one a you guys, dat guy goin come one slave fo me.”
Gen 44.10: But I no goin poin finga you odda guys.
Gen 44.16: How we goin make proof to you dat we neva do notting bad?
Gen 44.17: Ony da guy dat dey wen find wit da spesho cup, dat guy goin come one slave fo me!
Gen 44.17: can go back by yoa fadda guy, an no need worry, eryting goin be okay.
Gen 44.22: Cuz if he go leave him, da fadda guy goin mahke.’
Gen 44.23: younga brudda guy no come hea wit you guys, you guys no goin see me again!
Gen 44.26: Ony one way we goin see da main Egypt guy - if oua younga brudda stay come wit
Gen 44.29: shua, if someting bad happen to him an he mahke too, dat goin be real bad, an you guys goin make me come so plenny sore
Gen 44.29: to him an he mahke too, dat goin be real bad, an you guys goin make me come so plenny sore inside, dat I goin go wit all
Gen 44.29: an you guys goin make me come so plenny sore inside, dat I goin go wit all my grey hair to da place wea da mahke peopo
Gen 44.30: an da boy, dey stay so tight wit each odda dat my fadda goin stay alive ony if da boy stay alive too.’
Gen 44.31: If he see dat da boy not wit us, he goin mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat
Gen 44.31: not wit us, he goin mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat goin make oua fadda so plenny trouble an
Gen 44.31: mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat goin make oua fadda so plenny trouble an come sore inside
Gen 44.31: fadda so plenny trouble an come sore inside lidat, an he goin go wit all his grey hair to da Mahke Peopo Place.
Gen 44.32: but I wen make promise to my fadda, dat I myself da guy goin take care fo bring back da boy.
Gen 44.32: I wen tell um, ‘If I no bring him back to you, den I goin get shame foeva from do bad ting.
Gen 44.34: Eh, no make me see da bad ting dat goin happen to my fadda den!
Gen 45.6: An still yet goin get five mo year, wen nobody goin plow da groun o cut da
Gen 45.6: An still yet goin get five mo year, wen nobody goin plow da groun o cut da wheat.
Gen 45.7: befo you guys wen come, fo make shua you guys an yoa kids goin be da ones dat goin stay alive hea inside da world.
Gen 45.7: fo make shua you guys an yoa kids goin be da ones dat goin stay alive hea inside da world.
Gen 45.7: God wen like do something awesome so you guys goin come out okay an no goin mahke.
Gen 45.7: do something awesome so you guys goin come out okay an no goin mahke.
Gen 45.10: You goin make house Goshen side, so you goin stay nea me -- you, an
Gen 45.10: You goin make house Goshen side, so you goin stay nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa
Gen 45.11: I goin make shua all you guys get nuff food ova dea wen you come,
Gen 45.11: shua all you guys get nuff food ova dea wen you come, cuz goin be five mo year dat no goin get food notting.
Gen 45.11: food ova dea wen you come, cuz goin be five mo year dat no goin get food notting.
Gen 45.11: I goin make shua dat you an all yoa ohana peopo an eryting you
Gen 45.18: I goin give dem da bestes place inside Egypt land.
Gen 45.18: You guys goin eat da bestes stuffs dat grow inside dis land.
Gen 45.20: stuffs, cuz da bestes stuff inside da whole Egypt land goin be fo you guys!
Gen 45.28: I goin go see him, befo I mahke!
Gen 46.3: Wen you stay dea, I goin make da peopo dat goin come from you, come real rich an
Gen 46.3: Wen you stay dea, I goin make da peopo dat goin come from you, come real rich an importan kine peopo.
Gen 46.4: An I goin bring you back hea too fo shua.
Gen 46.4: Wen you mahke, Joseph da one goin stay wit you an take care yoa body wen you pau.
Gen 46.31: I goin tell, ‘My brudda guys, an all my fadda ohana peopo, dey
Gen 46.33: Now, I like tell you guys dis: da Pharaoh guy, da king, he goin tell you guys come by him, an he goin aks you guys, ‘Wat
Gen 46.33: guy, da king, he goin tell you guys come by him, an he goin aks you guys, ‘Wat you guys do?
Gen 46.34: Den you guys goin tell um dis: ‘You da boss an us guys yoa slaves.’
Gen 47.16: If no mo money, bring yoa animals ova hea, an you guys goin pay me wit da animals, an I goin sell you guys food.”
Gen 47.16: ova hea, an you guys goin pay me wit da animals, an I goin sell you guys food.”
Gen 47.18: Dey tell um, “Eh, boss, no way us guys goin bulai you.
Gen 47.23: I goin give you guys seeds now, fo you guys plant um inside da
Gen 47.29: Den make promise to me dat fo shua you goin do one ting fo me: please, no bury me ova hea Egypt side.
Gen 47.30: I goin go sleep wea my mahke ancesta guys stay.
Gen 47.30: Joseph tell his fadda, “I goin do jalike you say.
Gen 47.31: Jacob tell Joseph, “Swear to God dat you goin do dat fo me.”
Gen 48.4: I goin make you so you can get plenny kids an come plenny peopo
Gen 48.4: I goin make plenny differen peopos come from you.
Gen 48.4: Da peopo dat goin come from you afta you mahke, I goin give dem dis land, fo
Gen 48.4: Da peopo dat goin come from you afta you mahke, I goin give dem dis land, fo be dea land foeva.
Gen 48.5: inside da Egypt land befo I stay come by you dis side, I goin hanai dem.
Gen 48.5: Dey goin be jalike Reuben an Simeon my boys, same ting, Efraim an
Gen 48.5: Reuben an Simeon my boys, same ting, Efraim an Manasseh goin be mine from now on.’
Gen 48.6: If you get mo kids afta dat, dey goin carry yoa name.
Gen 48.6: But yoa younga kids goin get Efraim an Manasseh stuffs afta dey mahke, cuz dem two
Gen 48.6: Manasseh stuffs afta dey mahke, cuz dem two bruddas, dey goin carry my name.
Gen 48.10: I goin aks God fo do good tings fo dem.”
Gen 48.11: Den Israel tell Joseph, “Befo time I figga, I no goin see you again.
Gen 48.16: Dey goin carry my name, An my fadda guys name too, Abraham an
Gen 48.19: Da older one, he goin come one peopo too, an he goin come importan.
Gen 48.19: Da older one, he goin come one peopo too, an he goin come importan.
Gen 48.19: Still yet, da younga brudda, he goin come mo importan den da odda one.
Gen 48.19: Da peopo dat goin come from him, goin get mo plenny, dey goin be plenny
Gen 48.19: Da peopo dat goin come from him, goin get mo plenny, dey goin be plenny diffren peopos.
Gen 48.19: Da peopo dat goin come from him, goin get mo plenny, dey goin be plenny diffren peopos.
Gen 48.20: da Israel peopo aks God fo do good tings fo dea kids, dey goin tink bout you, Joseph.”
Gen 48.20: Dey goin tell dea kids, ‘I like God make you come jalike Efraim an
Gen 48.21: Den Israel tell Joseph, “I goin mahke pretty quick now.’-”
Gen 48.21: But God goin stay wit you guys.
Gen 48.21: He goin bring you guys back to da land wea yoa ancesta guys wen
Gen 48.22: An now, Joseph, I goin give you one ridge land mo den I goin give fo yoa brudda
Gen 48.22: An now, Joseph, I goin give you one ridge land mo den I goin give fo yoa brudda guys.
head: Israel Tell His Boys How Dey Goin Be
Gen 49.1: I goin tell you guys wat goin happen to you afta I mahke.
Gen 49.1: I goin tell you guys wat goin happen to you afta I mahke.
Gen 49.4: Dass why you not goin come out okay, from now.
Gen 49.7: Az why I goin put dem one side, inside da Jacob ohana, An no come
Gen 49.8: Yoa brudda guys, Dey goin say you awright.
Gen 49.8: Erybody dat go agains you, You goin make dem do wat dey suppose to.
Gen 49.8: Yoa odda brudda guys, dey goin go down in front you fo show you respeck.
Gen 49.9: Jalike da lion, no mo nobody goin make um get up!
Gen 49.10: Judah, da spesho stick dass fo show he da king, His ohana goin keep um fo eva.
Gen 49.10: Peopo from odda place goin bring him money an all kine stuffs, An da odda peopos goin
Gen 49.10: goin bring him money an all kine stuffs, An da odda peopos goin do wat he tell um fo do.
Gen 49.13: He goin live by da beach.
Gen 49.13: He goin make boat harbor.
Gen 49.13: Da Sidon peopo goin be his neighbor guys.
Gen 49.16: He goin be da judge fo his peopo, Cuz dey goin be one a da ohanas
Gen 49.16: He goin be da judge fo his peopo, Cuz dey goin be one a da ohanas dat goin come from me, Israel.
Gen 49.16: da judge fo his peopo, Cuz dey goin be one a da ohanas dat goin come from me, Israel.
Gen 49.17: Dan goin be jalike one snake dat stay nea da road, Jalike one snake
Gen 49.18: I stay waiting fo you, God, Cuz I know you goin come help me!
Gen 49.19: Goin get steala guys dat come togedda an bus him up.”
Gen 49.19: But lata, Gad goin go afta dem an bus up dem too.
Gen 49.20: He goin make fancy kine bread, An fancy kine food, da kine da king
Gen 49.26: dat I do fo you Come mo plenny den all da good tings you goin get from da mountains, An from da nice tings dat get
Gen 49.26: An from da nice tings dat get Inside da hills dat goin stay fo eva.
Gen 49.29: He say, “Pretty soon, I goin mahke an go meet my peopo.
Gen 50.5: He tell, “I goin mahke, you know.
head: Da Brudda Guys Worry Bout Wat Joseph Goin Do To Dem
Gen 50.15: fadda mahke, Joseph brudda guys tinking plenny bout wat goin happen wit dem.
Gen 50.15: say, “Wat if Joseph still yet stay nuha wit us guys, an he goin pay us back fo all da bad kine stuff we wen do to him!
Gen 50.21: I goin take care you guys an yoa kids.
Gen 50.24: Lata, Joseph tell his brudda guys, “Pretty soon now, I goin mahke.
Gen 50.24: But God, he goin take care you guys.
Gen 50.24: He goin take you guys outa dis land, to da odda land, da one dat
Exo 2.4: Moses older sista go mo down, fo watch wat goin happen wit da bebe.
Exo 2.14: Now you goin kill me, same ting jalike you wen kill dat Egypt guy, hah?
Exo 3.8: I goin take um outa dat land, to one good land wea get plenny
Exo 3.10: I goin send you by da Pharaoh guy.
Exo 3.10: You da guy goin take my Israel peopo outa Egypt!
Exo 3.12: Cuz I goin stay wit you, az why!”
Exo 3.12: An afta you get da peopo outa Egypt, all you guys goin come back dis same mountain, an show love an respeck to
Exo 3.13: wen pray to, dass da one wen send me by you guys,’ dey no goin believe.
Exo 3.13: Den dey goin ask me, ‘Kay den, wass his name?
Exo 3.13: So, wat I goin tell um?
Exo 3.14: Moses, “Tell um dis: ‘My name, “I Stay How I Stay, an I Goin Be Wat I Goin Be”!’
Exo 3.14: um dis: ‘My name, “I Stay How I Stay, an I Goin Be Wat I Goin Be”!’
Exo 3.15: Dass how you goin teach yoa kids fo rememba who me, An same ting fo dea
Exo 3.17: But I goin get you guys outa all dat.
Exo 3.17: I goin take you guys one nodda land, da one wea get da Canaan
Exo 3.18: ‘Da older leada guys, dey goin lissen to you.
Exo 3.18: guys gotta tell um, “Yahweh, da God fo us Hebrew peopo, he goin be one place wea us guys can talk wit him.
Exo 3.19: ‘I know, get ony one way Pharaoh da king fo Egypt goin let you guys go -- gotta get somebody mo strong den him fo
Exo 3.20: So, I goin wack da Egypt peopo wit my strong hand.”
Exo 3.20: I goin do all kine awesome stuff to da Egypt peopo, right dea wea
Exo 3.20: Afta dat, da king guy goin make you guys go way.
Exo 3.21: Dat time, I goin make da regula Egypt peopo tink you Israel peopo da
Exo 3.21: Wen you go way, dey goin make shua dat you guys get plenny stuffs.
Exo 3.21: So wen you guys go, you no goin go wit notting.
Exo 3.22: Ery wahine goin aks all da Egypt wahines dat live nea dem fo give dem all
Exo 3.22: You goin let yoa boys an girls wear all dat kine spesho stuff.
Exo 3.22: So, wen you guys go, you goin leave da Egypt peopo wit notting.
Exo 4.8: see you grab da snake, an he come one stick, fo shua dey goin trus you afta dey see yoa hand dat get da sores come out
Exo 4.9: take outa da Nile Riva, wen you pour um on top da groun, goin come blood dea.
Exo 4.12: Weneva you gotta talk, I goin help yoa mout.
Exo 4.12: I goin teach you wat you gotta say.
Exo 4.15: You goin talk to yoa brudda an tell um wat he suppose to say.
Exo 4.15: I goin help you an him talk good, an I goin teach you guys wat
Exo 4.15: I goin help you an him talk good, an I goin teach you guys wat you goin do.
Exo 4.15: you an him talk good, an I goin teach you guys wat you goin do.
Exo 4.16: Aaron goin be da talka guy fo you, fo talk to da peopo.
Exo 4.16: He goin be jalike da mout fo you, an you goin talk to him jalike
Exo 4.16: He goin be jalike da mout fo you, an you goin talk to him jalike you God, but az me.
Exo 4.17: Make shua you carry um wit you, cuz you goin use um fo do awesome kine tings fo show you know God.
Exo 4.21: But, I goin make him come hard head, so he no goin let go da peopo.
Exo 4.21: But, I goin make him come hard head, so he no goin let go da peopo.
Exo 4.23: But you saying, you no goin let um go.
Exo 4.23: Kay den, yoa numba one boy, I goin kill um.”
Exo 5.2: An no way I goin let go da Israel peopo!
Exo 5.3: Cuz if we no do um, bumbye God goin make all us guys come sick, o he goin let da army guys
Exo 5.3: no do um, bumbye God goin make all us guys come sick, o he goin let da army guys kill us wit swords.
Exo 5.10: an tell um, “Da Pharaoh guy, he say dis: From now, I no goin give you guys dry wheat stalk fo make brick!
Exo 5.11: But goin get problem if you guys no make da same numba bricks
Exo 5.18: Dey no goin bring wheat stalk fo you guys, but still yet, you guys
head: God Tell Moses Wat He Goin Do
Exo 6.1: You goin see wat I goin do to da Pharaoh guy.
Exo 6.1: You goin see wat I goin do to da Pharaoh guy.
Exo 6.1: Cuz I get mo powa den him, he goin make da peopo go way.
Exo 6.1: Cuz I get da powa fo make him presha, he goin throw da peopo outa his land!
Exo 6.4: I wen make promise I goin give um da Canaan land, da same place wea dey stay making
Exo 6.6: I goin take you guys away from da hard work dat da Egypt peopo
Exo 6.6: Dey make you guys work hard fo dem, but I goin get you guys outa all dat.
Exo 6.6: I mo strong den da Egypt peopo, an I goin bus um up.
Exo 6.6: I da judge, so I goin punish dem plenny.
Exo 6.7: I goin make you guys come my peopo, an I goin come da God for you
Exo 6.7: I goin make you guys come my peopo, an I goin come da God for you guys.
Exo 6.7: Den you guys goin know dat I Yahweh, da God fo you guys, da One dat get you
Exo 6.8: I goin take you guys ova dea, da same place I was talking bout
Exo 6.12: So, how come you tink da Pharaoh guy goin lissen?
Exo 6.30: So, how come you tink da Pharaoh guy goin lissen me?
Exo 7.1: I goin make da Pharaoh guy tink bout you jalike you one god!
Exo 7.1: Yoa brudda Aaron, he goin be da guy dat talk fo you.
Exo 7.2: Eryting I tell you fo say, you goin tell Aaron, fo him tell same ting to da Pharaoh guy.
Exo 7.2: Bumbye da Pharaoh guy goin make da Israel peopo go outa his land.
Exo 7.3: But firs I goin make da Pharaoh guy hard head.
Exo 7.3: Even I goin do plenny awesome tings fo erybody see, hea inside da
Exo 7.4: Da Pharaoh guy, he still yet no goin lissen you guys.
Exo 7.4: Den I goin use my powa agains da Egypt peopo.
Exo 7.4: I goin get my own peopo outa da Egypt land.
Exo 7.4: All you Israel peopo, you goin go out togedda, jalike you one army.
Exo 7.4: Same time, I goin do plenny fo punish da Egypt peopo big time.
Exo 7.5: Da Egypt peopo goin know fo shua dat I Yahweh, wen I use my powa agains da
Exo 7.9: Dat stick, goin come one snake.’
Exo 7.11: Da prieses dat know how fo tell da Egypt peopo wass goin happen, dey wen make secret kine kahuna too, an dea
Exo 7.17: He tell: “Dis how you goin know dat me, Yahweh, I Yahweh fo real kine.
Exo 7.17: I goin take dis walking stick in my hand, an I goin hit um on top
Exo 7.17: I goin take dis walking stick in my hand, an I goin hit um on top da watta hea inside da Nile Riva.”
Exo 7.17: Den da watta goin come blood!
Exo 7.18: Da fishes inside da Nile Riva goin mahke.
Exo 7.18: Da riva goin stink plenny.
Exo 7.19: All da watta goin come blood.’-”
Exo 7.19: All ova da Egypt land, goin get blood!
Exo 8.2: If you no let um go, den I goin make you guys get uku plenny frogs, all ova yoa land.
Exo 8.3: Da Nile Riva goin get plenny frog dat move aroun all ova inside da watta.
Exo 8.3: Dey goin come up outa da riva an go inside yoa palace.
Exo 8.3: Dey goin jump all ova da room wea you sleep, an all ova yoa bed.
Exo 8.3: You even goin get frogs inside yoa oven an da bowls you use fo make
Exo 8.4: Da frogs goin jump up all ova you, an all ova yoa peopo, an all ova all
Exo 8.8: I goin let yoa peopo go way fo make sacrifice to Yahweh.
Exo 8.9: Moses tell da Pharaoh guy, “You make deal wit me, goin make you look good.
Exo 8.10: Moses tell, “Goin happen jalike you say.”
Exo 8.11: Da frogs goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da
Exo 8.11: Ony inside da Nile Riva, goin get frogs.
Exo 8.16: Da dirt goin come gnats, ery place inside da Egypt land.
Exo 8.20: He goin go dea.
Exo 8.21: Cuz if you no let my peopo go way, I goin let go by you, plenny flies.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da
Exo 8.21: All inside da houses wea da Egypt peopo live, goin come full a flies.
Exo 8.22: Same time, on dat day, I goin make diffren kine to da Goshen land wea my peopo stay.
Exo 8.22: No goin get flies notting dat side.
Exo 8.22: Dass how you goin know dat I Yahweh, an dat I stay inside dis land.
Exo 8.23: I goin make diffren kine fo my peopo, an fo yoa peopo.
Exo 8.23: Tomorra, dass wat goin happen.
Exo 8.23: Goin be jalike one sign fo you see.
Exo 8.26: Da kine animals we goin kill fo make sacrifice fo oua God, Yahweh, da Egypt peopo
Exo 8.26: dat kine animal, an da Egypt peopo see us, fo shua dey goin throw rocks fo kill us guys!
Exo 8.29: I goin go way from you right now.”
Exo 8.29: Den, I goin aks Yahweh.
Exo 8.29: Tomorra, he goin make da flies go way from you da Pharaoh guy, an from da
Exo 9.3: da peopo go way, an you still yet hold um hea, den Yahweh goin use his powa fo make yoa animals inside da fields come
Exo 9.4: But Yahweh goin make diffren kine to da animals dat us Israel peopo get,
Exo 9.4: All da animals dat us Israel peopo get, no goin get even one dat goin mahke.
Exo 9.4: animals dat us Israel peopo get, no goin get even one dat goin mahke.
Exo 9.5: “Yahweh wen tell wat time goin happen.
Exo 9.5: He tell, ‘Tomorrow, I goin do dis all ova da land.
Exo 9.9: Da black ashes goin come real fine kine dust all ova da Egypt land.
Exo 9.9: Goin make dea skin hurt an boils come out, on all da peopo an
Exo 9.13: Go stand wea da Pharaoh guy goin come.
Exo 9.14: Fo dis time, I goin make mo big kine trouble fo yoa body, fo you, an yoa
Exo 9.14: Cuz a all dis, you goin know dat in all da world, no mo nobody can do wat I can
Exo 9.18: Tomorrow, same time, dis wat I goin do.
Exo 9.18: I goin make one real heavy ice storm come down from da sky.
Exo 9.19: da oddas, wen da big ice storm come down on top dem, dey goin mahke!
Exo 9.28: I goin let you guys go way, you guys no need stay hea moa long.
Exo 9.29: Moses tell da Pharaoh guy, “Wen I go outside da town, I goin put up my hands an pray to Yahweh.
Exo 9.29: Den da thunda goin pau, an no goin get mo plenny ice rain.”
Exo 9.29: Den da thunda goin pau, an no goin get mo plenny ice rain.”
Exo 9.29: Dat goin happen fo you know dat Yahweh, he own da whole world.
Exo 10.2: From all dat, you guys goin know fo shua dat I Yahweh.
Exo 10.3: Till wen you goin stay ack jalike you no need make yoaself notting in front
Exo 10.4: An if you still no like let my peopo go way, dis wat I goin do: Tomorrow I bring plenny locust kine grasshoppa inside
Exo 10.5: Da locust grasshoppa bugs goin cova da groun, so no can see da groun.
Exo 10.5: guys growing an da ice rain storm neva wipe out, da locust goin eat um all up.
Exo 10.5: Dey even goin eat up all da trees dat stay coming up inside yoa fields.
Exo 10.6: Dey goin fill up yoa palaces and all yoa palace guys houses, an all
Exo 10.7: Till wen we goin stay lidat, aah?
Exo 10.8: So den, who da ones dat goin go?
Exo 10.9: Moses tell um, “Erybody goin go, our young peopo an our ol peopo too.
Exo 10.9: We goin take our boys an our girls, our sheeps an goats an our
Exo 10.10: Da Pharaoh guy tell dem, “You guys tink I goin let all you guys go, an dass how goin be afta?
Exo 10.10: “You guys tink I goin let all you guys go, an dass how goin be afta?
Exo 10.10: You tink dis ‘Yahweh’ goin stay wit you?”
Exo 10.11: But az not how goin be!
Exo 10.12: an hold um out ova da Egypt land fo da locust bugs, so dey goin come up all ova da Egypt land an eat up all da stuff dat
Exo 10.14: From befo time neva had dat plenny locust, an bumbye, no goin get any mo lidat eva.
Exo 10.21: Goin come so dark, jalike can touch da dark.
Exo 10.25: Us guys goin do dat fo oua God, Yahweh.
Exo 10.26: da right kine animals fo do da religious kine stuff we goin do fo oua God Yahweh.
Exo 10.26: An us guys no goin know wat kine religious kine stuff we goin use fo him yet,
Exo 10.26: An us guys no goin know wat kine religious kine stuff we goin use fo him yet, till we get dea.
Exo 10.28: Cuz da next time you see me, you goin mahke!
Exo 11.1: An right den an dea, Yahweh tell Moses, “One mo time, I goin punish da Pharaoh guy an da Egypt peopo.
Exo 11.1: Afta dat, he goin let you guys go way from hea.
Exo 11.1: Mo den dat, wen he let you guys go, he goin chase all you guys outa hea!
head: Da Numba One Boy From Ery Egypt Ohana, Goin Mahke
Exo 11.5: Da numba one boy from ery ohana inside da Egypt land, goin mahke.
Exo 11.5: guy dat sit on top da throne, but yoa numba one boy goin mahke.
Exo 11.5: stones dey use fo make da flour fo eat, her numba one boy goin mahke.
Exo 11.5: Even da animals, all da numba one boy kine animals goin mahke.
Exo 11.6: All ova da Egypt land, peopo goin cry loud cuz dey hurting plenny.
Exo 11.6: Dis goin be mo worsa fo dem den anyting dat eva happen befo time,
Exo 11.6: dat eva happen befo time, an mo worsa den anyting dat goin happen again.
Exo 11.7: But da Israel peopo, no mo notting bad goin happen.
Exo 11.7: Not even one dog goin show teet o bark at da peopo o dea animals.
Exo 11.7: Dass so you guys goin know fo shua dat me, Yahweh, I make diffren kine to da
Exo 11.8: dat happen, all dese palace guys hea dat work fo you, dey goin come by me.’
Exo 11.8: Dey goin go down on top da groun in front me, an tell me, ‘Go way
Exo 11.8: An me, I goin go way from hea!
Exo 11.9: Yahweh tell Moses, same time, “Da Pharaoh guy, he still no goin lissen to you guys.
Exo 12.2: tell Moses an Aaron wat fo do: “From now, dis month, goin be da numba one month inside da year fo all you guys.
Exo 12.4: da odda house, an den dey can pay fo da part dea own peopo goin eat.
Exo 12.7: da wood dat stay ova da door, inside da same house wea dey goin eat da meat.
Exo 12.11: “Dis how you goin be wen you eat da meat: you gotta be ready fo go, an wear
Exo 12.11: From now, goin call dat da Pass Ova Kine Sacrifice fo Yahweh.
Exo 12.12: “Dis wat I mean: Dat nite, I goin pass ova da Egypt land, from one side to da odda side.
Exo 12.12: Ery numba one boy dat live inside da land, I goin kill um.
Exo 12.12: Dass how I goin show proof to da Egypt peopo dat all da gods dey pray to,
Exo 12.13: blood dat you guys put on top da houses wea you live, dat goin be jalike one sign fo show dat you guys live inside dea.
Exo 12.13: Wen I see da blood, I goin pass ova you guys.
Exo 12.13: mean, wen I hit peopo all ova da Egypt land, no mo notting goin touch you guys an wipe you out.
Exo 12.14: “Da day I do dat, goin come one spesho day ery year, fo you guys rememba how I
Exo 12.14: From dat day, ery year, you guys goin make spesho trip fo do religious kine stuff fo me, Yahweh.
Exo 12.14: You guys, an yoa kids, an dea kids, goin do dat foeva.
Exo 12.14: Az goin be one rule bout how you guys goin make fo me foeva, da
Exo 12.14: Az goin be one rule bout how you guys goin make fo me foeva, da Passova Time.
Exo 12.15: From now, ery year you guys goin eat bread dat no mo yeast fo seven day.
Exo 12.15: So, da numba one day, you guys goin clean out all da yeast dat get inside yoa house.
Exo 12.16: “Day numba one, goin be fo all da peopo come togedda, spesho kine fo me,
Exo 12.16: ting you can do dat time, you can make da food dat erybody goin eat.
Exo 12.17: You goin make dat Bread Dat No Mo Yeast Time one spesho religious
Exo 12.17: Dass why dis rule going be, dat you guys goin make dat time spesho fo me -- you guys, an yoa kids, an
Exo 12.18: twenny-one start sundown time, da ony bread you guys eat, goin be bread dat no mo yeast inside.
Exo 12.20: Dat time, you guys no goin eat notting dat get yeast inside.
Exo 12.20: Ery place you guys live, you goin eat bread dat no mo yeast.
Exo 12.21: Tell ery ohana fo go pick da bebe sheeps o goats dat dey goin kill fo make da sacrifice fo da Passova.
Exo 12.23: kill dea numba one boy an dea numba one man an animal, he goin see da blood ova da door an on top da two side wood.
Exo 12.23: Den Yahweh goin pass ova dat door.
Exo 12.23: He no goin let da Killa Angel Guy go inside fo wipe out da peopo
Exo 12.24: “From now, you guys an all da peopo dat goin come from you guys, dis yoa kuleana: you all gotta keep da
Exo 12.25: Bumbye, you guys going inside da land dat Yahweh goin give you guys, jalike he make promise befo time.
Exo 12.25: Wen you stay ova dea, dass how you guys goin show Yahweh yoa love an respeck.
Exo 12.26: “Bumbye, yoa kids goin aks you guys, ‘Eh, wat mean dis spesho religious kine
Exo 12.27: You guys goin tell um, ‘Dis da Passova Sacrifice.
Exo 12.48: Den goin be okay fo dem eat da Passova sacrifice fo Yahweh, cuz
Exo 12.48: be okay fo dem eat da Passova sacrifice fo Yahweh, cuz goin be jalike dey wen born from da Israel peopo.
Exo 13.5: Bumbye, Yahweh goin take you guys one nodda land.
Exo 13.5: God wen make strong promise to yoa ancesta guys, dat he goin give you guys one land dat get plenny milk an honey
Exo 13.5: Afta you guys get dea, dis da kine religious ting you goin do ery year dis same month: “Seven days, you guys goin eat
Exo 13.6: you goin do ery year dis same month: “Seven days, you guys goin eat bread dat no mo yeast.
Exo 13.7: All da seven days, da ony bread you guys goin eat gotta be da kine dat no mo yeast.
Exo 13.7: No goin get bread wit yeast any place inside da place you stay.
Exo 13.7: No even goin get ferment kine stuff by you, all ova yoa land.
Exo 13.8: Dat time ery year, you goin tell yoa boy da story, how come you stay make lidis.
Exo 13.9: “Dis ting dat you do, goin be jalike one mark on top yoa hand fo help you rememba.
Exo 13.9: Goin be jalike someting you tie on top yoa forehead, fo you no
Exo 13.9: Dass so you goin talk all da time bout da Rules from Yahweh, cuz Yahweh wen
Exo 13.10: Dis goin be one religious ting you guys gotta do, same time ery
Exo 13.11: “Bumbye, Yahweh goin take you to da land wea he say he goin give you, wea da
Exo 13.11: “Bumbye, Yahweh goin take you to da land wea he say he goin give you, wea da Canaan peopo stay, jalike he wen make
Exo 13.12: boy kine animal dat born from ery mudda animal you get, goin be fo Yahweh.
Exo 13.14: “Bumbye, yoa boy goin aks you, ‘Eh Pa!
Exo 13.14: “You goin tell um, ‘Cuz you know, my boy, Yahweh get plenny powa, an
Exo 13.16: “So, dass how dat religious ting dat us guys do ery year, goin be jalike one mark on top yoa hand, an goin be jalike one
Exo 13.16: do ery year, goin be jalike one mark on top yoa hand, an goin be jalike one sign you put on top yoa forehead, so you no
Exo 13.16: be jalike one sign you put on top yoa forehead, so you no goin foget how Yahweh wen use his powa fo get us guys outa
Exo 13.17: Cuz God tinking, “Wen dese peopo get war, maybe dey goin change dea mind an go back Egypt side.
Exo 13.19: He tell um, “Fo shua, God goin take care you guys bumbye.
Exo 14.2: Dey goin make camp up side da Red Sea, da odda side Ba`al-Zefon.
Exo 14.3: Da Pharaoh guy, he goin tink: ‘Eh!
Exo 14.4: I goin make da Pharaoh guy come hard head, so he goin like go
Exo 14.4: I goin make da Pharaoh guy come hard head, so he goin like go afta you guys.
Exo 14.4: Wen he do dat, I goin use da Pharaoh guy an all his army guys, fo show erybody
Exo 14.4: Da Egypt peopo goin find out dat I Yahweh fo real kine!
Exo 14.12: We goin stay work fo da Egypt peopo.
Exo 14.13: You guys goin see Yahweh get you guys outa trouble, an he goin do dat
Exo 14.13: You guys goin see Yahweh get you guys outa trouble, an he goin do dat today.
Exo 14.13: From today, you no goin see dem no moa, eva!
Exo 14.14: Yahweh, he da one goin fight fo help you guys.
head: Yahweh Tell Moses Wat He Goin Do
Exo 14.16: Den da Israel peopo goin go thru da middo a da Red Sea, an da groun in da middo
Exo 14.16: go thru da middo a da Red Sea, an da groun in da middo goin be dry.
Exo 14.17: I making da Egypt army guys get real hard head, so dey goin chase afta you guys.
Exo 14.17: Den, I goin use da Pharaoh guy an all his army guys an his war wagons
Exo 14.18: an I show erybody how awesome I stay, den da Egypt peopo goin know fo shua, dat I Yahweh fo real kine!
Exo 15.9: “Da guys dat stay agains us, dey tell, ‘I goin chase um!
Exo 15.9: I goin catch um up!
Exo 15.9: I goin give my friends dea share A da stuff I goin take away from
Exo 15.9: I goin give my friends dea share A da stuff I goin take away from dem guys!
Exo 15.9: I goin do eryting I like do to dem!
Exo 15.9: I goin pull out my sword an kill um!
Exo 15.9: Wit my own hands I goin make um run away from hea!
Exo 15.13: You strong, dass why you goin help us go Da good an spesho place wea you stay.
Exo 15.14: “Da odda peopos, dey goin hear dis, Dey come scared an shaking!
Exo 15.17: You goin take yoa own peopo To da place you wen make ready fo you
Exo 15.25: Same time, God check out da peopo, fo know if dey goin stick wit him.
Exo 16.3: An now, us so hungry, we goin mahke cuz a dat!
Exo 16.4: Yahweh tell Moses, “You know wat I goin do?
Exo 16.4: I goin make bread come down outa da sky jalike rain fo you guys.”
Exo 16.4: Ery day, da peopo goin go out an pick up food from da groun.
Exo 16.4: Dass fo check out da peopo, fo find out if dey goin stay do how I teach um fo do, o not.
Exo 16.6: Today, sun down time, you guys goin know fo shua dat Yahweh, not us, wen get you guys outa
Exo 16.7: An tomorrow, morning time, you guys goin see how awesome Yahweh stay.
Exo 16.7: You goin see dat he lissen, no matta you guys grumbling agains him.
Exo 16.8: Moses say dis too: “Yahweh goin give you guys all da meat you can eat, sun down time, an
Exo 16.12: Tell um dis: ‘Wen da sun go down, you guys goin eat meat.
Exo 16.12: Tomorrow, morning time, you guys goin get all da bread you can eat.
Exo 16.12: Den you guys goin know dat me, Yahweh, I da God fo you guys.
Exo 16.22: six day inside da week, dey pick up double da food dey goin need, cuz dey need bout four poun fo one guy.
Exo 16.25: Today, you guys no goin find notting fo eat on top da groun.
Exo 16.26: Six days you goin pick up da food.
Exo 16.26: Dat day, you no goin find food notting.
Exo 16.28: Den Yahweh tell Moses, “How much time you guys no goin do wat I tell you fo do, an no lissen to my Rules?
Exo 16.32: Keep some a da manna, two pound, fo all da peopo dat goin come from you guys bumbye, foeva.
Exo 16.32: Dass so da peopo goin see da bread I wen give you guys fo eat inside da boonies,
Exo 16.33: Put um in front Yahweh, fo keep um fo all da peopo dat goin come from dese guys bumbye, foeva.
Exo 16.35: fo forty year, all da time till dey get to da land wea dey goin make house.
Exo 17.3: Us stay real thirsty, we goin mahke!
Exo 17.4: Wat I goin do wit dis peopo?
Exo 17.6: Dis wat I goin do.
Exo 17.6: Wen you get dea, I goin be ova dea, standing in front you, by da big rock Horeb
Exo 17.6: Goin get watta come outa da big rock.)
Exo 17.6: Den da peopo goin drink da watta.
Exo 17.9: I goin go up da top a da hill tomorrow an stand dea, an I goin
Exo 17.9: I goin go up da top a da hill tomorrow an stand dea, an I goin take da walking stick God wen tell me fo use befo time.
Exo 17.14: I goin tell you one ting.
Exo 17.14: Write dis inside one book, so nobody goin foget!
Exo 17.14: Tell Joshua dis wen you write um: ‘Da Amalek peopo, I goin wipe out dea name, so nobody all ova da world goin rememba
Exo 17.14: I goin wipe out dea name, so nobody all ova da world goin rememba who dem!
Exo 17.16: Yahweh, he goin make war agains da Amalek peopo an all da peopo dat goin
Exo 17.16: goin make war agains da Amalek peopo an all da peopo dat goin come from dem, foeva!”
Exo 18.18: You ony goin make yoaself so tired, you goin come poho.”
Exo 18.18: You ony goin make yoaself so tired, you goin come poho.”
Exo 18.18: You goin make da peopo come tired too.
Exo 18.19: I goin tell you wat you gotta do, an I like fo God help you fo do
Exo 18.20: Tell um bout da bad tings dat goin happen if dey no do jalike da Rules say, an teach um da
Exo 18.21: Dey gotta be guys you can trus, an dat no goin make any kine jus fo get plenny money.
Exo 18.22: Dass how goin make um mo easy fo you, cuz dey goin work togedda wit you!
Exo 18.22: Dass how goin make um mo easy fo you, cuz dey goin work togedda wit you!
Exo 18.23: If you do dat, an God stay tell you wat fo do, den you goin handle eryting okay.
Exo 18.23: afta dey talk to da judge guys, wen dey go home, eryting goin be okay wit dem too.
Exo 19.5: stick wit da deal I wen make fo you guys, den fo shua you goin be my peopo, an I goin figga, ‘Dose Israel peopo, dey da
Exo 19.5: make fo you guys, den fo shua you goin be my peopo, an I goin figga, ‘Dose Israel peopo, dey da bestes ting I get, from
Exo 19.6: But you guys, you goin be da prieses fo me an I goin be yoa king.’
Exo 19.6: But you guys, you goin be da prieses fo me an I goin be yoa king.’
Exo 19.6: You guys goin be one nation dass spesho fo me!
Exo 19.6: Dass wat you goin tell da Israel peopo.
Exo 19.8: all togedda, jalike one voice, “Eryting Yahweh say, we goin do um!
Exo 19.9: I goin do dat, so da peopo goin hear me wen I talk to you.
Exo 19.9: I goin do dat, so da peopo goin hear me wen I talk to you.
Exo 19.9: Cuz a dat, dey goin stay trus you foeva.
Exo 19.11: Cuz dat day, me, Yahweh, I goin come down on da top a Mount Sinai, inside one heavy cloud
Exo 19.21: Cuz if dey do dat, plenny a dem goin mahke!
Exo 19.22: Cuz if dey no stay right, I goin go agains dem an dey goin mahke too!
Exo 19.22: Cuz if dey no stay right, I goin go agains dem an dey goin mahke too!
Exo 19.24: Cuz if dey do dat, dey goin mahke fo shua!
Exo 20.7: an anybody use my name fo go do any kine stuff, no way I goin let dem go an no punish um.
Exo 20.12: If you do dat, den you goin live long time on top da land dat me, yoa God Yahweh, stay
Exo 20.17: “No go tink, ‘I like take da odda guy stuffs, an I goin take um!
Exo 20.19: We goin lissen.
Exo 20.19: But mo betta God no talk to us, cuz bumbye us goin mahke!
Exo 20.20: He stay hea, fo make presha fo you guys, so you goin learn someting!
Exo 20.20: you stay scared a him, cuz if you scared, bumbye you no goin go do someting bad.
Exo 20.24: Den ery place I goin tell you guys fo come, fo tink bout who me an talk bout
Exo 20.24: you guys fo come, fo tink bout who me an talk bout me, I goin come by you dea an do good tings fo you.
Exo 20.25: da rocks, cuz if you use one tool fo cut da rocks, den no goin be spesho fo me.
Exo 21.1: Dis da rules you goin give da peopo so dey know wat right an wat wrong: Wen you
Exo 21.6: Den da slave guy goin stay one slave wit da owna guy till he mahke.
Exo 21.13: afta da guy fo kill um, but God jus let um happen, den God goin give da guys one place wea da guy can run an dey no can
Exo 22.15: fo da animal dat mahke, den da money he pay fo rent um goin pay fo um.
Exo 22.23: jalike dey notting, an dey yell to me fo help, I Yahweh goin lissen to dem right away.
Exo 22.24: I no goin take wat you guys doing to dem.
Exo 22.24: Jalike wen one fire come big fire, I goin go afta you guys an make odda peopo go kill you guys wit
Exo 22.24: Den you guys wifes goin come widows, an yoa kids no goin get mudda an fadda.
Exo 22.24: Den you guys wifes goin come widows, an yoa kids no goin get mudda an fadda.
Exo 22.27: da ony clothes da guy get fo cova his body, how da guy goin sleep good if you take um?
Exo 22.27: if you keep da coat, an da guy yell to me fo help um, I goin lissen.
Exo 22.31: “You guys goin be one peopo dat stay spesho fo me.
Exo 22.31: Fo show dat, you guys no goin eat da meat from da animals dat da wild animals kill.
Exo 23.7: Cuz I God, an I no goin let you go if you go do bad ting.
Exo 23.14: Ery year, three times you goin take yoa sacrifices to one spesho place, fo make one
head: Yahweh Goin Send One Angel Guy Wit Dem
Exo 23.20: He goin make shua you goin reach da place I wen make ready fo you.
Exo 23.20: He goin make shua you goin reach da place I wen make ready fo you.
Exo 23.21: Cuz if you guys go against wat he tell, he no goin take dat, cuz he get his powa from me.
Exo 23.22: if you lissen real good to wat he tell, an do eryting I goin tell you fo do, den I goin go agains da peopo dat go
Exo 23.22: to wat he tell, an do eryting I goin tell you fo do, den I goin go agains da peopo dat go agains you, an I goin go fight
Exo 23.22: do, den I goin go agains da peopo dat go agains you, an I goin go fight da peopo dat goin fight you.
Exo 23.22: peopo dat go agains you, an I goin go fight da peopo dat goin fight you.
Exo 23.23: “Cuz my angel guy, he goin go in front an take you da place wea da Amor peopo, da Het
Exo 23.23: Wen you get dea, I goin wipe out dose peopos.
Exo 23.25: You goin work fo me, Yahweh, yoa God.
Exo 23.25: Den I goin make yoa food an yoa watta be good kine.
Exo 23.25: I goin make shua you guys no come sick.
Exo 23.26: Da wahines inside yoa land, dey no goin lose dea kids befo dey born o afta.
Exo 23.26: Dey all goin get kids.
Exo 23.26: I goin let you guys live long time.
Exo 23.27: “Before you get to da Canaan land, I goin make da peopo inside dea come scared a me.
Exo 23.27: All da places you goin go, all da peopo no goin know wat fo do, an dey all stay
Exo 23.27: All da places you goin go, all da peopo no goin know wat fo do, an dey all stay scared.
Exo 23.27: Da peopo dat stay agains you, I goin make um turn aroun an run away.
Exo 23.28: I goin make da peopo jalike dey lose fight befo you get dea.
Exo 23.28: Da Hiv peopo an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa yoa way.
Exo 23.29: But I no goin make um all go way da same year, cuz no good da land stay
Exo 23.30: I goin make da peopo go way litto by litto.
Exo 23.31: “I goin set you up wit all da land from da Red Sea to da
Exo 23.31: I goin turn ova da peopo dat stay live inside dat land to you, an
Exo 23.31: ova da peopo dat stay live inside dat land to you, an you goin make um all go way.
Exo 23.33: If you go do stuff fo dea gods, dat goin be jalike one trap fo catch you.
Exo 24.2: Den Moses, you da ony guy dat goin come all da way to me, Yahweh.
Exo 24.3: say to him togedda, “Eryting Yahweh say we gotta do, we goin do um!
Exo 24.7: peopo tell, “Eryting Yahweh stay say, us guys hear, an we goin do um!
Exo 24.12: I goin write da Rules an all da tings dat da peopo gotta do.
Exo 24.12: I goin write um on top flat stone an give um to you, fo teach to
Exo 25.3: Dis da kine presents you guys goin let dem give you: gold, an silva, an bronze.
Exo 25.9: I goin show you da plan fo my Tent an fo all da stuff inside da
Exo 25.9: fo my Tent an fo all da stuff inside da Tent, den you guys goin make um all jalike I stay show you.
Exo 25.16: Den put inside da box, da ting I goin give you fo make shua you no foget da Deal I making wit
Exo 25.17: Dass da place I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um
Exo 25.20: Cuz dass da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um
Exo 25.21: Den take da flat stones I goin give you fo make you rememba da Deal I making wit you
Exo 25.21: Dass da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um
Exo 25.22: Az da place wea I goin meet wit you guys.
Exo 25.22: I goin talk wit you from da spesho place wea I goin hemo da shame
Exo 25.22: I goin talk wit you from da spesho place wea I goin hemo da shame fo da bad tings da peopo do, right dea in da
Exo 25.22: From dat place, I goin tell you eryting da Israel peopo gotta do.
Exo 25.32: From da middo part, six tings goin stick out jalike tree branch.
Exo 25.32: Three branch goin come out one side, an three branch on da odda side.
Exo 26.12: Da goat hair cloth tent goin be mo long den da main piece, so let da extra cloth hang
Exo 26.13: Goin get eighteen inch mo long den da linen cloth still yet on
Exo 26.33: Dat way, da curtain goin stand dea wit da Spesho Place fo Me one side, an da Real,
Exo 26.34: Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me, put da cova wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring da
Exo 27.3: bronze metal too fo make da buckets an da shovels dat you goin use fo take away da ashes afta you burn da fat.
Exo 27.13: “Da front side, dass da east side, goin be 25 yard too, but make um lidis: One side a da door, 3
Exo 27.18: Da yard goin be 50 yard long an 25 yard wide an 7 feet 6 inch high, wit
Exo 27.20: Dat oil goin be fo da lamps dat stay on top da lamp stand inside my
Exo 27.21: Dis one kuleana dey goin get foeva, from da Israel ohana.
Exo 28.3: Tell all dem fo make da spesho clotheses fo Aaron, cuz he goin be spesho fo me, an be da pries guy fo me.
Exo 28.4: Dey goin make all dis kine clotheses fo Aaron, an same ting fo his
Exo 28.8: Dey goin weave one fancy kine waist band an sew um to da ves.
Exo 28.8: Dey goin weave um from da same ting -- gold, an blue, purple, an
Exo 28.29: Aaron go inside da Place Dat Stay Spesho Fo God, he goin carry da names fo da Israel ohanas on top his heart, cuz
Exo 28.29: Aaron goin do dis an tink bout all da Israel ohanas erytime he go in
Exo 28.30: Erytime Aaron go in front Yahweh, da Urim an da Tumim goin be dea, on top his heart.
Exo 28.30: wen Aaron gotta find out wat da Israel peopo gotta do, he goin get da tings he need fo find out, right dea on top his
Exo 28.32: extra stuff all aroun da puka, fo make um thick so no goin rip, jalike how dey make da metal kine shirt da army guys
Exo 28.35: Da bells goin make noise wen he go inside da Real, Real Spesho Place in
Exo 28.38: Wen Aaron put on da hat, da gold piece goin touch his forehead.”
Exo 28.38: fo God an like make um spesho for him, an da gold piece goin show dat Aaron take da blame fo dat.
Exo 28.38: Den Yahweh goin like take da presents dat da peopo bring fo him.
Exo 28.40: looking kine, dat show dat dis az serious kine stuff dey goin do.
Exo 28.43: da Priest Guys, fo Aaron an his boys, an all da ones dat goin come from dem, foeva.
Exo 29.9: Dey da ohana dat goin get da right fo be da pries guys foeva.
Exo 29.9: Fo Da Bad Kine Tings Da Pries Guys Wen Do “Dis, az how you goin make da sacrifices fo make Aaron an his boys come da pries
Exo 29.10: Den Aaron an his boys goin put dea hands on top da cow head, fo show dat wen dey kill
Exo 29.15: An Aaron an his boys goin put dea hands on top da sheep head fo show dat wen dey
Exo 29.18: sacrifice you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make me feel good inside.
Exo 29.19: Aaron an his boys goin put dea hands on top dat sheep head too fo show dat wen
Exo 29.21: Den Aaron an his boys goin come da pries guys fo me, Yahweh.
Exo 29.24: Dass one lif up kine sacrifice dey goin make in front Yahweh.
Exo 29.25: sacrifice you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make me feel good inside.
Exo 29.27: All dat meat you goin make spesho fo me, God.
Exo 29.28: Dat kine meat goin be dea food.
Exo 29.28: Da Israel peopo goin give um to Aaron an all da odda pries guys dat goin come
Exo 29.28: peopo goin give um to Aaron an all da odda pries guys dat goin come from him, foeva.
Exo 29.28: Dass why dis goin be da kine present da Israel peopo goin give to me, from
Exo 29.28: Dass why dis goin be da kine present da Israel peopo goin give to me, from da sacrifices dey goin make fo me cuz I
Exo 29.28: da Israel peopo goin give to me, from da sacrifices dey goin make fo me cuz I stay make eryting okay fo dem.
Exo 29.29: Kine Clotheses “Da spesho religious kine clotheses, Aaron goin give um to da nex guy dat goin come from him, fo da time
Exo 29.29: kine clotheses, Aaron goin give um to da nex guy dat goin come from him, fo da time wen dey put da olive oil on top
Exo 29.30: kine stuff inside da Place Dat Stay Spesho Fo Me, dat guy goin wear da spesho clotheses, seven days.
Exo 29.32: Aaron an his boys goin eat dat sheep meat, an da breads dat stay inside da
Exo 29.32: inside da basket, by da place fo go inside da Tent Wea I Goin Come Togedda Wit You Guys.
Exo 29.37: Afta da seven days, goin be so spesho fo me, dat anyting dat even touch da altar,
Exo 29.37: be so spesho fo me, dat anyting dat even touch da altar, goin come spesho fo me too.
Exo 29.38: “From now, dis wat you guys goin sacrifice ery day fo me: two bebe sheeps one year ol.
Exo 29.39: You goin kill one bebe sheep morning time, an da odda one right
Exo 29.42: Dass da regula sacrifice you goin make ery day foeva, by da place you go inside da Tent Wea
Exo 29.42: Dass da place wea I goin meet wit you, Moses, an talk to you, an I goin meet da
Exo 29.43: place wea I goin meet wit you, Moses, an talk to you, an I goin meet da Israel peopo dea too.
Exo 29.43: An cuz I da awesome God, dat place goin be real spesho fo me.
Exo 29.44: Dat Tent, an da altar, an Aaron an his boys, I goin make dem all spesho fo do da pries kine work fo me.
Exo 29.45: I goin make house wit da Israel peopo, an I goin be da God fo
Exo 29.45: I goin make house wit da Israel peopo, an I goin be da God fo dem.
Exo 29.46: Dey goin know dat me, Yahweh, I dea God, an dat I da one dat wen
Exo 30.6: da place wea I come togedda wit you, an da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can
Exo 30.7: day, morning time, wen he take care da olive oil lamps, he goin do dat, an ery day wen da sun go down an Aaron put up da
Exo 30.8: Goin be one incense kine sacrifice dat dey make in front me,
Exo 30.10: Dat day, Aaron goin make da sacrifice fo hemo da shame fo da bad kine stuff da
Exo 30.10: Den he goin put da blood from dat sacrifice on top da four tings
Exo 30.10: Dat altar goin stay spesho fo me, Yahweh, foeva.
Exo 30.12: Den da real bad kine sick no goin hit da peopo wen dey sign up.
Exo 30.15: Da rich guys no goin pay mo den one half shekel silva, an da guys dat no mo
Exo 30.16: Wen dey pay dat money, da Israel peopo no goin foget dat dey wen pay um in front me, Yahweh, so den I
Exo 30.18: bronze metal, fo put da watta inside dat da pries guys goin use fo wash.
Exo 30.18: Set um up inside da middo, wit da Tent Wea I Goin Come Togedda Wit You Guys one side, an da big altar da
Exo 30.19: Aaron an his boys goin wash dea hands an dea feets wit da watta from da tub.
Exo 30.21: Dis goin be da Rule fo Aaron an da pries guys dat goin come from
Exo 30.21: Dis goin be da Rule fo Aaron an da pries guys dat goin come from him bumbye foeva.
Exo 30.29: Dass how you goin make all dose tings spesho fo me.
Exo 30.29: Afta, anyting dat touch dose tings bumbye, dat ting goin come spesho fo me too.
Exo 30.30: Dey goin be da pries guys fo me.
Exo 30.31: “Tell da Israel peopo: ‘Dis kine oil, goin be spesho fo me foeva, fo show who da ones I wen pick.
Exo 31.2: I stay give you da name fo da guy dat goin work wit you.
Exo 31.4: know how fo tink bout how da gold an silva an bronze metal goin look, an den make um look good.
Exo 31.7: Dey goin make all da furnitures fo inside da Tent: da Table an da
Exo 31.10: kine clotheses fo da pries guys, da spesho clotheses Aaron goin wear cuz he da main pries, an da clotheses his boys goin
Exo 31.10: goin wear cuz he da main pries, an da clotheses his boys goin wear fo da pries kine job.
Exo 31.11: An da helpa guys goin make da spesho oil fo put on top da pries guys head fo
Exo 31.11: Dey goin make um all jalike I wen tell you fo make um.
Exo 31.13: Da Res Day, goin show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat
Exo 31.13: show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat goin come from you guys.
Exo 31.13: So den you guys no goin foget dat was me Yahweh, dat wen make you guys spesho fo
Exo 31.16: wat da Rules fo da Res Day say, you guys, an da peopo dat goin come from you guys afta.
Exo 31.17: Dis goin be jalike one sign foeva, fo da Deal dat I get wit you
Exo 32.10: I goin wipe dem out.
Exo 32.10: Den, I goin make you da ancesta fo one importan peopo.
Exo 32.12: If you go wipe um out, da Egypt peopo goin say, ‘Dat god fo da Israel peopo, fo shua he wen like make
Exo 32.13: You wen make strong promise by yoaself dat you really goin do wat you say you goin do fo dem.
Exo 32.13: promise by yoaself dat you really goin do wat you say you goin do fo dem.
Exo 32.13: You wen tell dem, ‘I goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dey
Exo 32.13: You wen tell dem, ‘I goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dey goin be jalike da
Exo 32.13: make da peopo dat goin come from you come so plenny, dey goin be jalike da zillion stars inside da sky.
Exo 32.13: Da peopo dat goin come from you, I goin give um da whole land dat I was
Exo 32.13: Da peopo dat goin come from you, I goin give um da whole land dat I was talking about, fo come dea
Exo 32.23: Make gods fo us guys, dat goin show us wea fo go!
Exo 32.29: Cuz a wat you wen do today, God goin do good tings fo you.
Exo 32.33: do bad kine stuff cuz dey stay agains me, dey da ones I goin wipe out dea names from inside my book.
Exo 32.34: Goin get one angel messenja guy from me dat goin go in front a
Exo 32.34: Goin get one angel messenja guy from me dat goin go in front a you.
Exo 32.34: An wen da time come fo me fo punish peopo, I goin punish da ones dat wen do da bad kine stuff.
Exo 33.1: wen make strong promise to Abraham, an Isaac, an Jacob: ‘I goin give dat land to da peopo dat goin come from you guys.
Exo 33.1: an Isaac, an Jacob: ‘I goin give dat land to da peopo dat goin come from you guys.
Exo 33.2: I goin send one angel messenja guy fo go in front a you guys.
Exo 33.2: I goin throw out from dat land da Canaan peopo, da Amor peopo, da
Exo 33.3: But me, I no goin go wit you guys, cuz you all hard head, an bumbye I go
Exo 33.5: If I go wit you guys even one minute, I goin wipe out all you guys.”
Exo 33.5: I goin go tink wat I goin do to you guys.
Exo 33.5: I goin go tink wat I goin do to you guys.
Exo 33.12: But you, you no let me know who you goin send wit me.
Exo 33.13: Den fo real kine I goin know you, so den bumbye I can still stay da kine guy dat
Exo 33.14: God tell Moses, “Goin be me dat stay go wit you, an I goin make tings so you can
Exo 33.14: God tell Moses, “Goin be me dat stay go wit you, an I goin make tings so you can rest.
Exo 33.16: Cuz ony get one way dat anybody goin find out dat you like me an yoa peopo.”
Exo 33.16: An if you go wit us guys, az how me an yoa peopo goin be diffren [from / den] all da odda peopos inside da
Exo 33.17: Yahweh tell Moses, “Dis ting you aksing me fo do, I goin do um, cuz I like you, an I know what kine guy you, an I
Exo 33.19: An Yahweh tell Moses, “I goin show you eryting bout how good I stay.”
Exo 33.19: I goin let you hear wat my name Yahweh mean.”
Exo 33.19: I goin do plenny good tings fo whoeva I like do um fo, an I goin
Exo 33.19: goin do plenny good tings fo whoeva I like do um fo, an I goin show plenny pity fo whoeva I get pity fo.
Exo 33.22: I go by dea an show you how awesome I stay fo real kine, I goin put you inside one crack inside da big rock, an put my
Exo 33.23: Den I goin take away my hand an let you see my back.
Exo 34.1: I goin write on top dem da same words dat da firs ones wen say,
Exo 34.2: You goin stand in front me ova dea, on top a da mountain.
Exo 34.3: No mo odda guy goin go up dea wit you.
Exo 34.6: I stay tight wit my peopo plenny, An I do wat I say I goin do erytime.
Exo 34.7: No way I no goin punish dem an dea kids an dea grankids, An even dea great
Exo 34.10: In front all yoa peopo, I goin do awesome tings dat nobody wen do befo time eva, not any
Exo 34.10: All da peopo dat stay wit you now, dey goin see how scary da tings I goin do fo you guys, cuz I
Exo 34.10: dat stay wit you now, dey goin see how scary da tings I goin do fo you guys, cuz I Yahweh.
Exo 34.11: Befo you get dea, I goin throw out da diffren peopos dat live inside da land -- da
Exo 34.12: Bumbye dey goin come jalike one trap fo grab you guys, right dea wea you
Exo 34.15: Watch out you no goin make deal wit da peopo dat stay live inside da land.
Exo 34.15: Cuz wen dey go do stuff fo dea gods, dey goin go all out, jalike one guy like go all out fo fool aroun
Exo 34.15: Dey goin make sacrifice to dea gods, an den dey goin tell you fo
Exo 34.15: Dey goin make sacrifice to dea gods, an den dey goin tell you fo come eat da sacrifice meat wit dem.
Exo 34.16: Den you goin make deal wit dem fo yoa boys marry dea daughtas.
Exo 34.16: But dea daughtas, dey goin go all out fo do stuff fo dea gods, jalike wen one guy
Exo 34.16: out fo fool aroun one wahine dat take money fo sex, an dey goin make yoa boys like do da same ting like dem fo dea wifes
Exo 34.18: Seven days you goin eat bread dat no mo yeas, jalike I wen tell you fo do
Exo 34.24: Cuz wen you guys reach inside dat land, I goin push out da odda peopos.
Exo 34.24: I goin give you guys plenny land.
Exo 34.24: yoa land, all da time you guys no stay dea, cuz nobody goin take da land away from you.
Exo 35.2: Da numba seven day, you goin res an no work notting.
Exo 35.19: dat go aroun da yard, an da rope fo dem, da clotheses dey goin weave fo da pries guys wear erytime dey do dea work inside
Exo 35.19: Aaron da pries guy, an da spesho clotheses fo his boys dat goin do da pries kine work.
Exo 35.33: da frames, an how fo work wit wood -- ery kine ting he goin make, he know how fo figga um.
Exo 35.35: linen cloth -- all kine tings fo figga out how da stuff goin look like.
Exo 37.6: Dat cova, fo show dat God goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can
Exo 39.35: Deal, an da poles, Da cova fo da Box dass fo show dat God goin take away da shame fo all da bad tings peopo do, so dey
Exo 39.41: pries, All da religious kine clotheses fo Aaron boys dat goin be da pries guys.
Exo 40.13: da spesho oil on top him, fo make him spesho fo me, cuz he goin be da pries fo me.
Exo 40.15: spesho fo me, jalike you wen do fo dea fadda, so den dey goin be prieses fo me too.
Exo 40.15: you go put dat spesho oil on top dem, dat mean, dea ohana goin be prieses fo me, dem, an dea kids, an dea kids foeva.
Lev 1.4: Den da guy goin put his hand on top da head a da cow fo da sacrifice.
Lev 1.4: [Dat mean / Den], I goin take da cow fo da guy, so da guy can come da same side wit
Lev 1.5: Da guy goin kill da boy kine cow in front me, Yahweh.
Lev 1.5: Den Aaron's boys, da pries guys, goin bring da blood from da boy kine cow, an sprinkle um on top
Lev 1.6: Den da guy goin take off da skin from da sacrifice, an cut up da sacrifice
Lev 1.7: Same time, Aaron's boys, da pries guys, goin set up da wood on top da altar da right way, an make one
Lev 1.9: Firs, da inside pieces an da legs, da guy goin wash um wit watta.
Lev 1.10: “If da sacrifice goin be da kine dey burn up one sheep o one goat, da guy gotta
Lev 1.11: Da guy goin kill um by da north side a da altar in front me, Yahweh.
Lev 1.11: An Aaron's boys, da pries guys, goin sprinkle da blood on top all da sides a da altar.
Lev 1.13: Da guy goin cut um up an make pieces, an wash da inside pieces an da
Lev 1.13: Den da pries guy goin put da pieces, an da head, an da fat, on top da wood dat
Lev 1.13: Wen da pries guy goin burn up da whole animal on top da altar, az one sacrifice
Lev 1.14: “If da sacrifice goin be one bird dat dey burn up, den da guy can give one dove
Lev 1.16: Da pries guy goin bring da bird by da altar, an pull off da head.
Lev 1.16: He goin take out da crop an pull out da feathers on top um, an
Lev 1.16: He goin pull open by da wings, but not all da way off.
Lev 1.16: Den he goin burn up da bird on top da altar.
Lev 1.16: Da blood goin run off da side a da altar.
Lev 2.1: Da guy dat bring um goin pour olive oil on top da flour, an put incense on top um,
Lev 2.2: Da pries guy goin take some a da bestes kine flour nuff fo fill up his hand,
Lev 2.2: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me.
Lev 2.3: Da odda part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.8: He goin take um by da altar.
Lev 2.9: Da pries guy goin take out da part from da wheat o barley sacrifice fo help
Lev 2.9: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 2.10: Da odda part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.16: Da pries guy goin burn one part a da wheat o barley.
Lev 3.1: He goin bring um in front Yahweh, one animal dat no mo notting
Lev 3.2: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, den
Lev 3.2: Den Aaron's boys, da pries guys, goin sprinkle da blood on [top] all da sides a da altar.
Lev 3.3: fo show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, goin take one part from da sacrifice fo burn up fo Yahweh.
Lev 3.4: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 3.5: Den da pries guys, Aaron's boys, goin burn all dat on top da altar, on top da odda burn up kine
Lev 3.5: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 3.7: If he bring one bebe sheep fo make sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh.
Lev 3.8: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, den
Lev 3.8: Den Aaron's boys goin sprinkle da blood on top all da sides a da altar.
Lev 3.9: show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he goin bring one part fo make sacrifice fo me wit fire: da fat,
Lev 3.10: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 3.11: Da pries guy goin burn um up on top da altar fo one food kine sacrifice, dat
Lev 3.12: “If somebody bring one goat fo sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh.
Lev 3.13: He goin put his hand on top da goat head, den kill um in front da
Lev 3.13: Den da pries guys, Aaron's boys, goin sprinkle da blood on top all da sides a da altar.
Lev 3.15: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 3.16: Da pries guy goin burn um on top da altar fo one food kine sacrifice dat he
Lev 3.16: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 3.17: one ting you guys gotta do foeva, you an all da peopo dat goin come from you guys, no matta wea you guys stay: No eat da
Lev 4.3: bad stay da main pries guy dat I, Yahweh, wen pick, dat goin make blame fo all da peopo.
Lev 4.4: He goin bring da boy kine cow in front me, Yahweh, by da door fo
Lev 4.4: He goin put his hand on top da head a da cow, an kill um in front
Lev 4.5: Den da pries guy dat I wen pick goin take some a da boy kine cow's blood inside da Tent wea da
Lev 4.6: Da pries guy goin put his finga inside da blood, an sprinkle um seven times
Lev 4.7: An da pries guy goin put some blood on top da tings jalike horns dat stick outa
Lev 4.7: All da lefova blood, he goin pour um outside, down by da bottom a da big altar wea dey
Lev 4.8: Da pries guy goin take off all da fat from da boy kine cow, da fat dat cova
Lev 4.8: He goin use um fo make sacrifice cuz he da one wen do someting
Lev 4.9: He goin take both kidneys wit da fat on top um in da middo a da
Lev 4.9: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 4.10: Den da pries guy goin burn da fat on top da altar fo da kine sacrifice dey burn
Lev 4.12: legs, da inside parts, an da kukae, all dat, da pries guy goin take um all outside da camp by one place dey make clean fo
Lev 4.12: He goin make one fire wit wood an burn um ova dea on top da ashes.
Lev 4.14: Dey goin bring um in front da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.15: Da older leaders fo da peopo goin put dea hand on top da head a da sacrifice cow in front
Lev 4.15: Den dey goin kill da cow in front me.
Lev 4.16: Den da main pries guy dat I Yahweh wen pick, goin take some a da blood inside da Tent wea da peopo come fo
Lev 4.17: He goin put his finga inside da blood an sprinkle um seven times
Lev 4.18: He goin put some a da blood on top da tings jalike horns dat stick
Lev 4.18: All da res a da blood, he goin pour um outside down by da big altar fo da burn up kine
Lev 4.19: He goin take off all da fat from da cow, an burn um on top da
Lev 4.20: He goin make dis kine sacrifice wit da boy kine cow, jalike he wen
Lev 4.20: Az how da pries guy goin bring da peopo da same side wit God.
Lev 4.20: Den God goin let go da peopo, an hemo dea shame fo da bad kine stuff
Lev 4.21: Den da pries guy goin take da boy kine cow outside da camp, an burn um jalike he
Lev 4.24: He goin put his hand on top da goat's head, an kill um da same
Lev 4.25: Den da pries guy goin take some a da blood from da sacrifice wit his finga, an
Lev 4.26: He goin burn all da fat on top da altar, jalike he burn up da fat
Lev 4.26: Az how da pries guy goin bring back da leada guy da same side wit Yahweh, an Yahweh
Lev 4.26: bring back da leada guy da same side wit Yahweh, an Yahweh goin let da guy go, an hemo his shame from da bad ting he wen
Lev 4.27: he do wat one a my rules tell dat nobody suppose fo do, he goin get da blame fo dat.
Lev 4.30: Den da pries guy goin take some a da blood wit his finga, an put um on top da
Lev 4.31: Da pries guy goin take out all da fat, same ting jalike dey take um out fo
Lev 4.31: Den he goin burn up da fat on top da altar.
Lev 4.31: Da smoke goin be one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 4.31: Az how da pries guy goin bring da guy back da same side wit me.
Lev 4.31: Den I goin let him go, an hemo da shame from da bad ting he wen do.
Lev 4.32: bebe sheep fo make da sacrifice cuz he wen do bad ting, he goin bring one girl kine bebe sheep dat no mo notting wrong wit
Lev 4.33: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, an kill
Lev 4.34: Den da pries guy goin take some a da blood wit his finga from da sacrifice fo da
Lev 4.35: He goin take out all da fat, jalike dey take out da fat from da
Lev 4.35: An da pries guy goin burn da fat on top da altar on top all da kine sacrifices
Lev 4.35: Az how da pries guy goin bring da guy back da same side wit me.
Lev 4.35: An me, Yahweh, no matta da guy wen do bad kine stuff, I goin let him go an hemo his shame.
Lev 5.6: kine goat fo make sacrifice to Yahweh, an den da pries guy goin bring him back da same side wit Yahweh.
Lev 5.8: He goin bring um by da pries guy.
Lev 5.8: He goin give da firs one to da pries guy fo da sacrifice cuz a da
Lev 5.8: Da pries guy goin pull da head from da neck, but no take um off all da way.
Lev 5.9: Den he goin sprinkle some a da blood from da sacrifice on top da sides
Lev 5.10: Den da pries guy goin make one burn up kine sacrifice from da odda sacrifice
Lev 5.10: Dass how da pries guy goin bring da guy back da same side wit Yahweh.
Lev 5.10: An Yahweh goin let him go an hemo his shame cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.12: He goin bring da flour by da pries guy.
Lev 5.12: Da pries guy goin take one hand full a da flour an burn um on top da odda
Lev 5.13: An I goin let him go an hemo his shame.
Lev 5.13: Da odda part a da sacrifice goin be fo da pries guy, jalike wit da wheat an barley kine
Lev 5.16: He gotta give um all to da pries guy, an da pries guy goin make sacrifice wit da boy kine sheep fo bring da guy back
Lev 5.16: Den I goin let da guy go, an hemo his shame [from / cuz a] da bad
Lev 5.17: matta da guy donno az wrong, he get da blame fo dat, an he goin get punish.
Lev 5.18: Da pries guy goin make sacrifice fo him wit da boy kine sheep cuz a wat he
Lev 5.18: Az how da pries guy goin bring him back da same side wit me, Yahweh.
Lev 5.18: An I goin let him go, an hemo his shame.
Lev 6.7: Az how da pries guy goin bring him back da same side wit me, Yahweh.
Lev 6.7: An I goin let him go, an hemo his shame fo da bad kine stuff he wen
Lev 6.10: Den da pries guy goin put on his linen clotheses, wit odda linen shorts unda nex
Lev 6.10: He goin take out da ash wit fat from da burn up kine sacrifice you
Lev 6.12: An he goin burn on top da altar, da fat from da sacrifice dat show
Lev 6.15: Da pries guy goin take one hand full a da fancy kine flour, an da olive oil,
Lev 6.15: Dat goin smell real nice an make me stay good inside.
Lev 6.16: Aaron an his boys goin eat da res, but dey goin eat um wit no mo yeast, inside
Lev 6.16: Aaron an his boys goin eat da res, but dey goin eat um wit no mo yeast, inside one spesho place fo me,
Lev 6.18: Wateva touch um goin come spesho fo me, Yahweh.
Lev 6.20: tell Moses dis too: “Dis da sacrifice Aaron an his boys goin bring me, Yahweh, da day he get da oil on top his head fo
Lev 6.20: Dat goin be da wheat o barley sacrifice dat da pries guys goin make
Lev 6.20: Dat goin be da wheat o barley sacrifice dat da pries guys goin make ery day foeva, half in da morning, an half wen da sun
Lev 6.21: Da wheat o barley sacrifice goin smell real nice fo me, Yahweh, an make me stay good
Lev 6.22: pries guy afta [him / dis one] from Aaron's blood, dey goin make da wheat o barley sacrifice too.
Lev 6.22: Dey goin burn um all up fo make sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 6.23: No mo nobody goin eat um.
Lev 6.26: Da pries guy dat make da sacrifice, he da one goin eat da meat.
Lev 7.3: Da pries goin take all da fat to da altar -- da fat tail, an da fat on
Lev 7.5: Da pries guy goin burn all dat on top da altar, fo be da kine sacrifice he
Lev 7.12: like tank me, Yahweh, fo someting, den wit da sacrifice he goin give breads dat no mo yeast inside an he mix um wit olive
Lev 7.14: He goin bring one bread from ery kine fo give me, Yahweh.
Lev 7.18: da guy stay tight wit each odda on day numba three, I no goin take dat sacrifice.
Lev 7.18: I no goin take um fo da guy dat wen give um, cuz stay rotten an no
Lev 7.18: Da guy dat eat um goin get da blame cuz he eat um.
Lev 7.29: tight wit each odda, afta he kill da sacrifice animal, he goin make one part a da animal az jalike one present fo me.
Lev 7.30: Wit his own hands he goin bring dat part a da sacrifice fo burn um up wit fire, fo
Lev 7.30: He goin bring da fat an da breast part an lif um up in front me,
Lev 7.30: part an lif um up in front me, fo show dass da present he goin give me, Yahweh.
Lev 7.31: Den da pries guy goin burn up da fat on top da altar, but da breast meat stay fo
Lev 7.32: You guys goin give da pries guy da right thigh from da sacrifice too, fo
Lev 7.33: dat me an da guy stay tight wit each odda, dass da one goin get da right thigh fo himself.
Lev 8.31: guys come prieses, jalike I wen tell, ‘Aaron an his boys goin eat dis.
Lev 8.35: If you guys no do dat, you goin mahke, cuz az wat Yahweh tell me.
Lev 9.4: Cuz today Yahweh goin let you guys see him.
Lev 9.6: dem: “Dis wat Yahweh tell you guys fo do, so dat you guys goin see how awesome he stay.”
Lev 10.6: Cuz if you make jalike you sore inside, you goin mahke, an Yahweh goin come huhu wit all da peopo.
Lev 10.6: you make jalike you sore inside, you goin mahke, an Yahweh goin come huhu wit all da peopo.
Lev 10.7: da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, o you goin mahke, cuz you get Yahweh's oil on top you fo come
Lev 10.9: inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, o you goin mahke.
Lev 10.9: Wat I tell you guys now, az how goin be fo da peopo dat stay alive now an dea kids foeva.
Lev 10.15: Da meat from dat goin be da regula part fo you an yoa kids foeva, jalike Yahweh
Lev 11.8: guys no can eat dea meat o touch dea mahke body, cuz dat goin make you guys no can come in front me.
Lev 11.37: dea mahke bodies fall down on top some seeds dat somebody goin plant, da seeds still yet stay good an you can use um.
Lev 12.3: Day numba eight, dey goin cut skin da boy.
Lev 12.7: Da pries guy goin bring da two sacrifice in front me, Yahweh, fo bring her
Lev 12.7: Den she goin be okay fo come in front me, afta she all pau bleed from
Lev 12.8: Az how da pries guy goin bring her da same side wit me, an den she can come in
Lev 13.2: itchy, o one place dat shine o stay red, maybe da kine goin come sick an odda guys can catch um.
Lev 13.3: Da pries goin check out da sore dat stay on top dea skin.
Lev 13.3: Afta da pries guy check out da sick guy, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.4: unda da skin, an da hair inside um not white, da pries goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.5: Day numba seven, da pries guy goin check um out again.
Lev 13.5: sore no change, an no come mo big on top da skin, da pries goin make da guy stay by himself seven mo days.
Lev 13.6: Day numba seven, da pries guy goin check out da guy again.
Lev 13.6: wen fade, an neva come mo big on top da skin, da pries guy goin tell erybody az ony one rash, an da guy stay okay fo come
Lev 13.8: Da pries guy goin check out da guy again.
Lev 13.8: If da rash stay come mo big on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.10: Da pries guy goin check um out.
Lev 13.11: az one sick inside da skin dat anybody can catch, an no goin come good bumbye.
Lev 13.11: Da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.11: Da pries guy no goin make da sick guy stay by himself so he can check um out
Lev 13.13: go cova da skin from da head to da feets, da pries guy goin check um out.
Lev 13.13: If da sick stay all ova his body, da pries guy goin tell erybody dat he can go in front me, Yahweh.
Lev 13.15: Wen da pries guy see da raw skin, he goin tell erybody dat da guy no can go in front me.
Lev 13.17: Da pries guy goin check out da guy again.
Lev 13.17: If da sores wen come white an dry, da pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.20: Da pries guy goin check um out.
Lev 13.20: da skin, an da hair inside um come white, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.21: da skin, an ony can see um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.22: kine sick stay come mo plenny on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.23: come mo big, az ony one scar from da boil, an da pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.25: Da pries guy goin check out da burn place.
Lev 13.25: Da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, cuz dass
Lev 13.26: da skin, an ony can see um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.27: Day numba seven, da pries guy goin look um again.
Lev 13.27: If da sore come mo plenny on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.28: Da pries goin tell erybody dat da guy can come in front me, Yahweh.
Lev 13.30: get one sore on top da head o on top da chin, da pries guy goin check out da sore.
Lev 13.30: an da hair inside um stay yellow an skinny kine, da pries goin tell dat dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.31: da skin, an no mo black hair inside um, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.32: Day numba seven, da pries guy goin check out da sore one mo time.
Lev 13.33: but no shave da place wea da sore stay, an da pries guy goin make um stay by himself seven mo days.
Lev 13.34: Day numba seven, da pries guy goin check out da place wea da skin stay broke.
Lev 13.34: no come plenny, an no go down inside da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.34: Dey gotta wash dea clotheses, an dey goin be okay fo come in front me.
Lev 13.36: pries guy tell dat dey can come in front me, da pries guy goin look um again.
Lev 13.37: Da pries goin tell erybody dat da guy can come in front me, Yahweh.
Lev 13.39: get white shiny kine places on top dea skin, da pries guy goin check um out da guy an da wahine.
Lev 13.43: Da pries guy goin check um out.
Lev 13.44: Da pries guy goin tell erybody dat he no can come in front me, cuz a da sore
Lev 13.50: Da pries guy goin check out da mildew, an put um away so no can touch odda
Lev 13.51: Day numba seven, he goin check um out again.
Lev 13.51: leather, no matta wat dey use um fo, az da kine mildew dat goin wipe out all da stuffs.
Lev 13.52: Da pries guy gotta burn all da tings dat get mildew, cuz goin wipe out odda stuff.
Lev 13.54: mildew no spread on top da clotheses o da odda stuff, he goin tell somebody fo wash da tings dat get da mildew.
Lev 13.54: Den he goin put um away from da odda stuff fo seven mo days.
Lev 13.55: Den da pries guy goin check um out one mo time, an if da mildew still look da
Lev 13.58: wen wash, an no mo mildew, dey gotta wash um again, an den goin be okay fo peopo use um.
Lev 14.3: Da pries guy goin go outside da camp, an check out da guy.
Lev 14.4: sick on top da skin dat anodda guy can catch, da pries guy goin tell somebody fo bring two birds dat stay alive an da
Lev 14.5: Den da pries guy goin tell somebody fo kill one bird on top one clay pot wit
Lev 14.6: Den he goin take da bird dat still alive an dip um inside da blood wit
Lev 14.6: He goin dip da cedar wood, da red string, an da oregano branch,
Lev 14.7: Den da pries goin sprinkle da guy dat like come clean again fo come in front
Lev 14.7: An he goin tell erybody dat now stay okay fo da guy come in front me
Lev 14.7: Den he goin let go da bird dat stay alive, fo fly away inside da
Lev 14.12: “Den da pries guy goin take one a da boy bebe sheeps fo make one sacrifice fo
Lev 14.12: He goin lif up da baby sheep an da oil in front me fo make da kine
Lev 14.13: Den da pries guy goin kill da bebe sheep inside da spesho place wea dey make da
Lev 14.14: Da pries guy goin take some a da blood from da sacrifice fo take away da
Lev 14.15: Den da pries guy goin take some a da olive oil, an pour um inside da palm a his
Lev 14.17: Da pries guy goin put some a da oil dat still yet stay inside his palm, on
Lev 14.18: Da pries guy goin put da res a da olive oil inside his palm, on top da head
Lev 14.18: Dass how he goin bring him da same side wit me.
Lev 14.19: “Den da pries guy goin make da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do befo
Lev 14.19: Afta dat da pries guy goin kill da animal fo da burn up kine sacrifice an put um on
Lev 14.21: An he goin take two quarts fancy kine flour mix wit bout one pint
Lev 14.24: Da pries guy goin take da bebe sheep an da pint a olive oil fo da sacrifice
Lev 14.25: Da pries guy goin kill da bebe sheep fo da sacrifice fo take away da blame,
Lev 14.26: Den da pries guy goin pour some a da olive oil inside da palm a his own left
Lev 14.28: Den he goin put some a da oil from his hand on top da same places he
Lev 14.29: Da pries guy goin put da res a da oil inside his hand on top da head a da
Lev 14.30: Den da pries guy goin kill da doves o da young pigeons, wateva da guy can buy.
Lev 14.31: He goin kill one fo make da sacrifice cuz a da bad tings da guy
Lev 14.31: Az how da pries guy goin bring da guy da same side wit me, Yahweh.
Lev 14.34: fo own um foeva, if I put one mildew inside one house dat goin spread all ova dea, da guy dat own da house gotta go tell
Lev 14.36: Da pries guy goin tell um fo take eryting outa da house befo da pries guy go
Lev 14.36: If da owna no do dat, den da pries goin tell dat eryting inside da house get da mildew.’
Lev 14.37: He goin look fo mildew on top da walls.
Lev 14.38: green o kinda red, an go mo deep den da wall, da pries guy goin go outside da house door, an shut um up fo seven days.
Lev 14.39: Day numba seven, da pries guy goin go back fo check out da house.
Lev 14.40: If da mildew wen spread on top da walls, da pries guy goin tell da peopo dat dey gotta take out da stones dat get da
Lev 14.41: Da house, da pries guy goin make um scrape all da walls inside, an dey gotta throw da
Lev 14.42: Den dey goin take odda new stones fo put wea da ol stones dey wen take
Lev 14.42: stones fo put wea da ol stones dey wen take out, an dey goin take new clay fo plasta all da walls.
Lev 14.44: an scrape da house walls, an plasta um, da pries guy goin go check um out again.
Lev 14.48: neva spread inside da house afta dey put da new clay, he goin tell erybody dat da house stay okay fo use, cuz no mo
Lev 14.49: kine sacrifice dat make da house okay da way I see um, he goin take two birds, some cedar wood, red string, an one
Lev 14.50: He goin kill one bird ova one clay pot an get spring watta inside.
Lev 14.51: Den he goin take da cedar wood, da oregano branch, da red string, an
Lev 14.53: an da red string, fo make da house okay fo use, den he goin let da alive bird go fly away inside da fields outside da
Lev 14.53: Az how he goin make da house okay da way I Yahweh see um.
Lev 15.4: Goin make any bed da guy lay down on top um, o anyting da guy
Lev 15.9: Wateva da guy sit on top wen he go ride, goin make peopo so dey no can come in front me, an whoeva touch
Lev 15.13: “Wen da stuff pau come out from da guy body, he goin wait seven days fo da tings da pries guy goin do so he can
Lev 15.13: guy body, he goin wait seven days fo da tings da pries guy goin do so he can come back in front me.
Lev 15.14: He goin give da birds to da pries guy.
Lev 15.15: Da pries guy goin make sacrifice wit da birds, one fo da sacrifice cuz a da
Lev 15.15: Az how da pries guy goin bring da guy da same side wit me, cuz a da stuff dat come
Lev 15.19: “Wen one wahine get her sick time ery month, dat goin stay fo seven days.
Lev 15.24: me fo seven days, an wateva bed he lay down on top, dat goin make peopo so dey no can come in front me too.
Lev 15.26: wen da blood stay come out, an wateva she sit down on top, goin make peopo so dey no can come in front me if dey touch um,
Lev 15.30: Da pries guy goin make da sacrifice, one bird fo da sacrifice cuz a any bad
Lev 15.30: Az how he goin bring her da same side wit me cuz a da blood dat wen stay
Lev 16.2: If he jus come inside cuz he like, he goin mahke.
Lev 16.4: An he gotta bafe firs wit watta, cuz he goin put on da pries kine clotheses dat stay spesho fo me.
Lev 16.4: Den he goin put on da spesho long kine linen shirt, wit linen shorts
Lev 16.5: Same time, da Israel peopo goin bring two boy kine goats fo da sacrifice cuz a da bad kine
Lev 16.6: “Den Aaron goin bring in da boy kine cow dat goin be da sacrifice fo da
Lev 16.6: “Den Aaron goin bring in da boy kine cow dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, fo bring
Lev 16.7: Den he goin take da two goats an bring dem in front me, Yahweh, by da
Lev 16.8: He goin pull straw fo da two goats.
Lev 16.8: One goin be fo me, Yahweh.
Lev 16.8: Da odda, lata he goin let um go way inside da boonies wea he no can come back.
Lev 16.9: Aaron goin bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da
Lev 16.9: Aaron goin bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad kine
Lev 16.9: Aaron goin bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.10: But da goat dat he goin let um go way inside da boonies, he goin bring dat one
Lev 16.10: da goat dat he goin let um go way inside da boonies, he goin bring dat one alive in front me, Yahweh.
Lev 16.10: bring back da peopo da same side wit me, lata da pries guy goin send um way inside da boonies wea he no can come back.
Lev 16.11: “Den Aaron goin bring da boy kine cow fo make sacrifice fo da bad kine
Lev 16.12: He goin take one bowl full a da burning coals from da altar in
Lev 16.13: Da pries guy goin put da incense on top da burning coals in front me,
Lev 16.13: coals in front me, Yahweh, so da smoke from da incense goin hide da place wea he goin sprinkle da blood ova da cova fo
Lev 16.13: so da smoke from da incense goin hide da place wea he goin sprinkle da blood ova da cova fo da Box Fo Rememba Da
Lev 16.14: Den he goin take some a da boy kine cow's blood wit his finga, an
Lev 16.14: bring back da peopo da same side wit me, Yahweh, an den he goin sprinkle um seven times in front da cova fo da Box.
Lev 16.15: “Den da pries guy goin kill da goat fo make da sacrifice fo da bad kine stuff da
Lev 16.15: He goin take da blood behind da curtain, an make da same ting
Lev 16.15: He goin sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba
Lev 16.16: Az how da pries guy goin make shua da Real Real Spesho Place stay da same side wit
Lev 16.17: Az how he goin bring back himself, his ohana, an all da Israel peopo
Lev 16.18: “Den da pries guy goin come outside by da altar dat stay in front me, Yahweh, an
Lev 16.18: He goin take some a da blood from da boy kine cow, an some a da
Lev 16.19: He goin sprinkle some a da blood on top da altar wit his finga
Lev 16.20: side wit me, an same ting fo da Tent an da altar, den he goin bring da odda goat dat still stay alive in front me,
Lev 16.21: Aaron goin put his two hands on top da goat's head, an tell all da
Lev 16.21: Den he goin make da goat go way inside da boonies, wit one guy dat
Lev 16.22: Da goat goin take da blame fo all da bad kine stuff da peopo wen do, an
Lev 16.22: Da guy goin let go da goat ova dea inside da boonies.
Lev 16.23: “Afta da goat go way, Aaron goin go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, an
Lev 16.23: on befo he wen go inside da Real Real Spesho Place, an he goin leave um inside dea.
Lev 16.24: He goin bafe wit watta inside da place dat stay spesho fo me, an
Lev 16.24: Den he goin come out an make da burn up kine sacrifice fo himself, an
Lev 16.25: An he goin burn da fat from da sacrifice fo da bad kine stuff da
Lev 16.29: “Dis rules you guys goin do foeva.
Lev 16.30: Az cuz dat day, da pries guy goin do all dis stuff fo bring back you guys da same side wit
Lev 16.30: Den you guys goin stay clean from all da bad kine tings you wen do, da way I
Lev 16.31: Dis one rule dat goin stay foeva.
Lev 16.32: da main pries, an get da right fo do um afta his fadda, he goin bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.32: He goin put on da linen kine clotheses dat stay spesho fo me, an
Lev 16.34: One time ery year, da main pries guy goin bring back you Israel guys da same side wit me, cuz a all
Lev 17.6: Den da pries guy goin sprinkle da blood on top da altar fo me, Yahweh, da place
Lev 17.7: Dis da rule dat goin stay fo dem an dea kids from now an foeva.
Lev 17.10: live wit you guys, eat meat dat still get blood inside, I goin go agains dat guy dat eat da blood, an I goin cut him off
Lev 17.10: inside, I goin go agains dat guy dat eat da blood, an I goin cut him off so he not one a my peopo no moa.
Lev 17.16: But if dey no wash dea clotheses, an bafe wit watta, dey goin get da blame fo eat da mahke animal.
Lev 18.3: you guys No make like da peopo do Canaan side, da place I goin bring you guys.
Lev 18.5: Anybody dat do wat my rules tell, dey goin stay alive an get life cuz dey do um.
Lev 18.10: Dat goin make shame fo you.
Lev 18.18: yoa wife sista fo come anodda wife fo you, cuz den dey goin fight.
Lev 18.24: dat donno me stay make, dat stay live inside da land I goin give you guys, da ones I goin move um outa da land.
Lev 18.24: stay live inside da land I goin give you guys, da ones I goin move um outa da land.
Lev 18.25: So I goin punish da land cuz a all da bad kine stuff da peopo ova
Lev 18.25: Jalike da land goin throw up da peopo dat stay dea now.
Lev 18.28: If you guys make da land pilau, da land goin throw up you guys, jalike wen throw up da peopo dat stay
Lev 19.5: an me, Yahweh, stay tight wit each odda, make um good so I goin like take um from you.
Lev 19.7: If day numba three, anybody eat um, az pilau, an I no goin take da sacrifice.
Lev 19.8: Whoeva eat um goin get da blame fo do um, cuz dey make pilau wat stay spesho
Lev 19.16: “No jus stan dea, if somebody goin mahke an you do notting fo help.
Lev 19.20: “If one guy make sex wit one slave girl dat goin marry anodda guy, an da guy she goin marry no buy her yet
Lev 19.20: one slave girl dat goin marry anodda guy, an da guy she goin marry no buy her yet an no pay da owna yet so she not one
Lev 19.20: But you no goin kill da girl o da guy dat make sex wit her, cuz she still
Lev 19.22: sheep fo da sacrifice fo take away da blame, da pries guy goin bring da guy da same side wit me, Yahweh, cuz a da bad
Lev 19.22: Den I goin hemo his shame an let him go.
Lev 19.24: Da year numba four, all da fruit goin be spesho fo me, Yahweh.
Lev 19.24: Goin be jalike one sacrifice fo me fo tell how good I stay.
Lev 19.25: Az how you guys goin get even mo fruit.
Lev 19.26: go call da spirit from da mahke peopo fo come tell you wat goin happen bumbye.
Lev 19.29: If you guys make lidat, erybody inside da land goin make lidat too, an den goin get plenny real bad kine stuff
Lev 19.29: lidat, erybody inside da land goin make lidat too, an den goin get plenny real bad kine stuff all ova da land.
Lev 19.31: Cuz if you guys do dat, goin make you guys so you no can come in front me.
Lev 20.3: I goin go agains dat guy, an cut him off from his peopo.
Lev 20.5: one a dea kids fo Molek, an da Israel peopo no kill um, I goin go agains whoeva make da sacrifice fo Molek, an agains dea
Lev 20.5: I goin cut dem off so dey not my peopo no moa.
Lev 20.6: “I goin go agains whoeva go look fo da wahines dat talk to da
Lev 20.6: I goin cut dem off so dey not dea peopo no moa.
Lev 20.14: Dat way, da kine real bad stuff no goin stay wit you guys.
Lev 20.19: sex wit yoa mudda's sista o yoa fadda's sista, cuz dat goin show dat you no mo respeck fo one close ohana.
Lev 20.20: Wen dey mahke, dey no goin get kids.
Lev 20.21: Dey goin get kids.
Lev 20.22: Den no need throw out you guys from da land wea I goin bring you guys fo live.
Lev 20.23: I goin throw dem outa da land in front you guys.
Lev 20.24: But I wen tell you guys, ‘You guys goin take ova dea land, an you guys goin own um.
Lev 20.24: you guys, ‘You guys goin take ova dea land, an you guys goin own um.
Lev 20.27: You guys goin throw stones at dem fo kill dem.
Lev 21.10: “Da main pries, da one dat goin get da olive oil on top his head fo show dat I wen pick
Lev 21.12: can go way from my spesho place fo go funeral, cuz den he goin make my spesho place come pilau.
Lev 22.2: Goin come some times wen da pries guys no can touch da
Lev 22.2: Cuz if dey touch um wen dey not suppose to, dey goin make dirty my good an spesho name.
Lev 22.8: awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat goin make um so he no can come in front me.
Lev 22.19: Den I goin take um an make good fo dem.
Lev 22.20: No bring anyting dat get someting wrong wit um, cuz I no goin take um fo make good fo you guys.
Lev 22.21: Den I goin take um from dem.
Lev 22.25: I no goin take um fo make good fo you guys, cuz dey get someting
Lev 22.27: From da day numba eight, I goin take um fo da kine sacrifice you make wit fire fo me,
Lev 22.29: sacrifice fo tank me, Yahweh, make um da right way so I goin take um an make good fo you.
Lev 23.2: You guys goin call all da peopo fo come togedda fo dose times dat stay
Lev 23.3: Dass wen you guys goin come togedda fo do stuff dat spesho fo me.
Lev 23.4: You guys goin tell da peopo wen da times goin come dat stay spesho fo
Lev 23.4: You guys goin tell da peopo wen da times goin come dat stay spesho fo me.
Lev 23.10: da Israel peopo dis: “Wen you guys go inside da land I goin give you, an you guys cut da food dat you grow, bring da
Lev 23.11: Da day afta da Res Day, he goin lif up da wheat in front me, Yahweh, so I goin take um, az
Lev 23.11: Res Day, he goin lif up da wheat in front me, Yahweh, so I goin take um, az one sacrifice from you guys.
Lev 23.14: You guys an yoa kids goin do how dis rule tell foeva, no matta wea you guys live.
Lev 23.18: Dis goin be one burn up kine sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 23.20: Da pries guy goin lif up da two boy kine bebe sheep in front me, Yahweh, wit
Lev 23.21: Dat same day, you goin tell da peopo fo come togedda fo one spesho religious
Lev 23.21: Dis goin be one spesho time you guys an yoa kids goin make from now
Lev 23.21: Dis goin be one spesho time you guys an yoa kids goin make from now an foeva, no matta wea you guys stay live.
Lev 23.30: I goin wipe out from dea peopo anybody dat do work dat day.
Lev 23.34: You guys goin make um an live inside fo seven days.
Lev 23.37: You goin tell da peopo fo come togedda fo dese times dat stay
Lev 23.40: Day numba one, you guys goin take da bestes kine fruit from da trees, an palm branches,
Lev 23.40: Fo seven days you guys goin show dat you stay good inside in front me, yoa God Yahweh.
Lev 23.41: You an yoa kids goin make um ery year da month numba seven.
Lev 23.42: Erybody dat born from one Israel ohana, goin make shacks fo dea small ohana an live inside um.
Lev 24.3: Da Deal inside da Tent Wea Da Peopo Meet Me, Yahweh, Aaron goin take care da lamps in front me, Yahweh, from wen da sun go
Lev 24.3: Az how da pries guys goin make from now till foeva.
Lev 24.7: Dat way, da pries guys no goin burn up da breads, dey ony goin burn up da incense powda
Lev 24.7: Dat way, da pries guys no goin burn up da breads, dey ony goin burn up da incense powda part from da breads fo help dem
Lev 24.8: Ery Res Day, now an foeva, Aaron goin put dis kine bread in front me, Yahweh, fo da Israel
Lev 24.9: Dey goin eat um inside one place dat stay spesho fo me, cuz az
Lev 24.14: Den all da peopo goin throw stones at him fo kill him.
Lev 24.16: All da peopo goin throw stones at dem fo kill dem.
Lev 24.20: Jalike he wen hurt da odda guy, az how he goin get hurt too.
Lev 24.22: Az how goin be fo da guys from odda place dat live wit you guys, an fo
Lev 25.2: da Israel peopo dis: “Wen you guys go inside da land I goin give you guys, den ery seven year, da land gotta res fo
Lev 25.4: But da year numba seven, az da Res Year, wen da land goin res fo me, Yahweh.
Lev 25.5: Da land goin get one year fo res.
Lev 25.6: Wateva come up dat year dat you guys no work fo plant, goin be food fo you guys, fo da guys an wahines dat work fo you
Lev 25.9: Dat time, peopo goin blow da sheep horn trumpets all ova you guys land.
Lev 25.10: Az goin be da spesho Give Back Year numba fifty wen erybody goin
Lev 25.10: goin be da spesho Give Back Year numba fifty wen erybody goin go back fo take ova da property dey wen own befo time, an
Lev 25.11: Az goin be da spesho Give Back Year, numba fifty.
Lev 25.13: “Da Year Fo Give Back, numba fifty, erybody goin go back dea own property.
Lev 25.15: If you guys goin buy land from one Jew, you gotta figga how much fo pay,
Lev 25.18: Den you guys goin live inside da land an no need worry.
Lev 25.19: Den da land goin give plenny food, an you guys goin get plenny fo eat, an
Lev 25.19: Den da land goin give plenny food, an you guys goin get plenny fo eat, an live good ova dea, an no need worry.
Lev 25.20: You guys goin aks, ‘Wat us guys goin eat da year numba seven, if we no
Lev 25.20: You guys goin aks, ‘Wat us guys goin eat da year numba seven, if we no can plant seed o cut
Lev 25.21: I goin make real good fo you guys da year numba six, so da land
Lev 25.21: make real good fo you guys da year numba six, so da land goin grow plenny nuff food fo three years.
Lev 25.22: year numba eight, wen you guys plant, you guys still yet goin eat da food you wen cut befo, an stay eat um till you cut
Lev 25.27: Den he goin pay back da guy dat wen buy da land fo wateva he goin grow
Lev 25.27: he goin pay back da guy dat wen buy da land fo wateva he goin grow now till da Give Back Year.
Lev 25.30: dat same year, da house inside da big town dat get wall goin stay fo da guy dat wen buy um, an stay fo him an his ohana
Lev 25.40: You goin make to him jalike one guy you pay fo work fo you, o
Lev 25.40: He goin work fo you, ony till da spesho Year Fo Give Back come.
Lev 25.41: Den you goin let him an his kids go, an dey goin go back by his own
Lev 25.41: Den you goin let him an his kids go, an dey goin go back by his own ohana an da property dat his ancesta
Lev 25.44: an wahines dat you guys like come slaves fo real kine, dey goin come from da odda peopos dat stay live aroun you guys.
Lev 25.50: dat stay slave an da guy dat wen buy him da firs time, dey goin figga da time from da year he wen sell himself till da
Lev 25.50: Den da price fo buy him back goin be da same jalike dey goin pay one guy dat work fo dem fo
Lev 25.50: Den da price fo buy him back goin be da same jalike dey goin pay one guy dat work fo dem fo da res a dat time.
Lev 25.52: litto bit time stay till da spesho Year Fo Give Back, he goin figga dat an pay ony litto bit fo wat da guy wen pay fo
Lev 26.4: live, an take care fo lissen wat I tell you fo do, den I goin send rain da right times fo you guys, da groun goin grow
Lev 26.4: den I goin send rain da right times fo you guys, da groun goin grow food, an da trees inside da field goin give you dea
Lev 26.4: guys, da groun goin grow food, an da trees inside da field goin give you dea kine fruits.
Lev 26.5: You guys goin stay shake da barley an wheat from da junk kine stuffs,
Lev 26.5: An den da grape plants goin stay give grapes, till time fo plant seed again.
Lev 26.5: You guys goin eat all da food you like, an you goin stay shua you no
Lev 26.5: You guys goin eat all da food you like, an you goin stay shua you no need worry inside yoa land.
Lev 26.6: “I goin make eryting come good fo you guys inside da land.
Lev 26.6: I goin take away da wild kine animals from da land, an no mo
Lev 26.6: away da wild kine animals from da land, an no mo nobody goin go thru dea making war.
Lev 26.7: You guys goin go afta da guys dat stay agains you, an you goin kill um
Lev 26.7: You guys goin go afta da guys dat stay agains you, an you goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.8: Five a you guys goin chase one hundred a dea guys, an one hundred a you guys
Lev 26.8: chase one hundred a dea guys, an one hundred a you guys goin chase ten tousand a dea guys.
Lev 26.8: Da guys dat stay agains you, you guys goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.9: “I goin make good to you guys.
Lev 26.9: I goin give you guys plenny kids so you goin come mo plenny
Lev 26.9: I goin give you guys plenny kids so you goin come mo plenny peopo.
Lev 26.9: I goin stick wit da deal I wen make wit you guys.
Lev 26.11: I goin make my house by you guys, an I no goin make to you guys
Lev 26.11: I goin make my house by you guys, an I no goin make to you guys jalike you no good.
Lev 26.12: I goin live wit you guys, an come yoa God, an you guys goin come
Lev 26.12: I goin live wit you guys, an come yoa God, an you guys goin come my peopo.
Lev 26.16: wit you guys -- wen you guys make lidat, den fo shua I goin do dis to you guys: Right den an dea I goin make you guys
Lev 26.16: den fo shua I goin do dis to you guys: Right den an dea I goin make you guys come real scared.
Lev 26.16: I goin give you guys da kine sick dat make you come poho, an wit
Lev 26.16: All dat goin make you guys eyes so you no can see, an make you guys
Lev 26.16: You guys goin plant seed fo notting, cuz da peopo dat stay agains you
Lev 26.16: seed fo notting, cuz da peopo dat stay agains you guys goin eat um.
Lev 26.17: I goin go agains you guys, so dat da guys dat stay agains you
Lev 26.17: agains you guys, so dat da guys dat stay agains you guys goin win ova you guys an come yoa boss.
Lev 26.17: You guys goin run away, even wen no mo nobody stay chase you.
Lev 26.18: to you guys, an you guys still yet no like lissen me, I goin punish you guys seven times mo fo da bad kine stuff you
Lev 26.19: You guys get big head cuz you strong, but I goin bus up you guys an show dat you not strong.
Lev 26.19: I goin take away da rain from da sky ova you guys jalike dat az
Lev 26.19: da rain from da sky ova you guys jalike dat az iron, an I goin make da groun unda you guys hard jalike az bronze metal.
Lev 26.20: You guys goin work hard fo notting, cuz yoa land no goin grow notting,
Lev 26.20: You guys goin work hard fo notting, cuz yoa land no goin grow notting, an da trees on top yoa land no goin give
Lev 26.20: land no goin grow notting, an da trees on top yoa land no goin give fruits.
Lev 26.21: “If you guys still yet goin stay agains me, an no like lissen me, I goin make mo
Lev 26.21: still yet goin stay agains me, an no like lissen me, I goin make mo trouble fo you guys, seven times mo worse, cuz a
Lev 26.22: I goin send wild kine animals agains you guys.
Lev 26.22: Dey goin kill yoa kids, an wipe out yoa cows.
Lev 26.22: Dey goin make you guys come ony litto bit peopo, den no mo nobody
Lev 26.22: make you guys come ony litto bit peopo, den no mo nobody goin go walk on top da roads inside yoa land.
Lev 26.24: I punish you, an stay nuha wit me, den fo shua I da one goin stay nuha wit you guys.
Lev 26.24: I goin punish you guys seven times mo cuz a da bad kine stuff you
Lev 26.25: An I goin bring army guys wit swords agains you guys.
Lev 26.25: Dass how I goin pay back you guys, cuz you guys wen broke da deal I wen
Lev 26.25: Wen you guys go back inside yoa big towns, I goin send bad kine sick on top you guys.
Lev 26.25: An da guys dat stay agains you guys goin take ova.
Lev 26.26: Wen I take away da food from you guys, ony goin get one oven fo ten wahines bake litto bit bread fo dea
Lev 26.26: Dey goin bring back da bread fo you guys an weigh um so erybody get
Lev 26.26: You guys goin eat, but you no goin get nuff.
Lev 26.26: You guys goin eat, but you no goin get nuff.
Lev 26.28: guys still yet no lissen me, but stay nuha wit me, den I goin get real mad wit you guys.
Lev 26.28: I goin punish you guys cuz a da bad kine stuff you guys stay do,
Lev 26.29: You guys goin eat yoa own boys an yoa own girls.
Lev 26.30: I goin broke down yoa sacrifice places fo da idol kine gods on
Lev 26.30: I goin put big stack a yoa mahke bodies on top da wood blocks dat
Lev 26.30: An I goin hate you guys.
Lev 26.31: I goin make yoa big towns come all bus up, an wipe out da places
Lev 26.31: I no goin feel good inside notting from da nice smell you guys make
Lev 26.32: I goin bus up yoa land, so dat da guys dat stay agains you guys
Lev 26.32: up yoa land, so dat da guys dat stay agains you guys no goin feel good wen dey go dea fo take ova.
Lev 26.33: I goin make you guys go all ova da place wea all kine peopos
Lev 26.33: I goin take out my sword an go afta you guys.
Lev 26.33: You guys land goin come good fo notting, an yoa big towns, all bus up.
Lev 26.34: Den da land goin stay good, cuz goin res jalike inside da Res Years.
Lev 26.34: Den da land goin stay good, cuz goin res jalike inside da Res Years.
Lev 26.34: Goin res all da time stay good fo notting, all da time you guys
Lev 26.34: Dass da time da land goin res, an goin stay good inside cuz now get da Res Years.
Lev 26.34: Dass da time da land goin res, an goin stay good inside cuz now get da Res Years.
Lev 26.36: fo all you peopo dat still yet stay alive dea, you guys goin stay inside da lands a da peopo dat stay agains you guys,
Lev 26.36: inside da lands a da peopo dat stay agains you guys, an I goin make you guys stay scared ova dea.
Lev 26.36: Wen da wind blow one leaf, an you guys hear um, goin make you guys so scared, you goin run away.
Lev 26.36: an you guys hear um, goin make you guys so scared, you goin run away.
Lev 26.36: You goin run jalike somebody chasing you wit one sword, an you goin
Lev 26.36: goin run jalike somebody chasing you wit one sword, an you goin fall down, even nobody stay chase you.
Lev 26.37: You goin fall down on top each odda, jalike you running away from
Lev 26.38: You guys goin mahke inside da lands a da diffren peopos wea you stay.
Lev 26.38: Da peopo dat stay agains you guys, jalike dea land goin eat you guys up.
Lev 26.39: You peopo dat still yet stay alive, I goin punish you an make you come sick an weak inside da lands a
Lev 26.39: stuff you guys an yoa ancesta guys wen do, az why you guys goin come lidat!
Lev 26.42: me punish dem cuz a da bad kine stuff dey wen do, den I no goin foget da deal I wen make wit dea ancesta guys Jacob, an
Lev 26.42: wit dea ancesta guys Jacob, an Isaac, an Abraham, an I no goin foget da promise I wen make bout da land.
Lev 26.43: No mo nobody goin stay dea on da land, cuz dey all go way from dea.
Lev 26.43: Now, jalike da land goin feel good inside, cuz get da Res Years he suppose to get.
Lev 26.43: Dey goin tell, az okay fo me punish dem cuz a da bad kine stuff dey
Lev 26.44: stay inside da land a da peopo dat stay agains dem, I no goin make like dey no good, fo wipe um out all da way.
Lev 26.44: I no goin broke da deal I wen make wit dem.
Lev 26.45: Cuz a dem I no goin foget da deal I wen make befo time wit dea ancesta guys.
Lev 27.8: strong promise, but dey ony get litto bit fo pay, den dey goin bring da one dey wen promise fo give to God in front da
Lev 27.8: Da pries guy goin figga how plenny da guy gotta pay, from wat he get fo pay.
Lev 27.10: If he make lidat, da animal he say he goin give, an da odda one he give fo um, dey goin come spesho
Lev 27.10: he say he goin give, an da odda one he give fo um, dey goin come spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.12: Da pries goin tell if da animal stay good o no good.
Lev 27.13: If da guy goin like buy back da animal, he gotta pay twenty percent mo fo
Lev 27.14: somebody make dea house spesho fo me, Yahweh, da pries guy goin tell if da house good o bad.
Lev 27.14: pries guys tell da house stay worth, den az how much dat goin be.
Lev 27.15: Den da house goin come his again.
Lev 27.18: afta da spesho Year Fo Give Back come, da pries guy goin figga how plenny dey suppose to pay fo buy back da land,
Lev 27.21: Year Fo Give Back numba fifty, from dat time, da field goin be fo me, Yahweh.
Lev 27.21: Da pries guys goin own um.
Lev 27.23: an da field az not part a his ohana land, da pries guy goin figga how plenny da owna gotta pay fo buy back da land
Lev 27.24: Wen da spesho Year Fo Give Back come, da land no goin go back fo da guy dat wen buy da land and make um spesho
Lev 27.24: Goin go back fo da guy dat wen own um befo, cuz az his ohana
Lev 27.25: Dey goin figga how plenny gotta pay fo buy back da land, da way da
Lev 27.31: me, dey gotta pay da pries guys twenty percent mo den wat goin cost him fo um.
Lev 27.33: If he change one fo da odda, den da two animals goin come spesho fo me, Yahweh, an nobody can buy um back.
Deu 4.43: Da Guy Dat Goin Talk Fo God (18:14 - 18:22) 45.
Deu 22.15: Den her fadda an mudda goin take da sheet wit blood fo show proof to da older leadas
Deu 22.16: Da girl's fadda goin tell da leada guys, ‘I wen give my girl to dis guy fo
Deu 22.17: Den her fadda an mudda goin show da cloth in front da older leada guys fo da town.”
Deu 22.18: Den da older leadas goin take da guy an punish him.’
Deu 22.19: Dey goin make him pay two an one half pounds silva to da girl's
Deu 22.19: An she still goin stay his wife.
Deu 22.19: On Top Mount Ebal, Dey Goin Tell How God Can Put Kahuna (27:9 - 27:26) 65.
Deu 22.19: Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh (28:1 - 28:14) 66.
Deu 22.19: Bad Tings Goin Happen If You Guys No Lissen (28:15 - 29:1) 67.
Deu 22.19: Joshua Goin Take Charge Afta Moses (31:1 - 31:8) 71.
Deu 22.19: Da Israel Peopo Goin Go Agains Yahweh Bumbye (31:14 - 31:29) 73.
Deu 22.19: Moses Goin Mahke On Top Mount Nebo (32:48 - 32:52) 76.
Deu 1.13: Den I goin make dem yoa leadas.
Deu 1.17: No scared dem, cuz God da one goin help you figga wass right, an you stay do um fo him.
Deu 1.17: If you donno wat fo do, den bring dem by me Moses, an I goin lissen.
Deu 1.22: fo look da land, an den come back an tell us da way we goin go up, an da towns we goin go inside.
Deu 1.22: come back an tell us da way we goin go up, an da towns we goin go inside.
Deu 1.28: Wea we goin go, aah?
Deu 1.30: Oua God Yahweh, he da One goin go in front you guys.’-”
Deu 1.30: He da One goin fight fo you guys, jalike he wen fight fo you guys inside
Deu 1.35: tell, ‘No mo nobody from dis bad peopo dat stay alive now, goin see da good land I wen promise fo give yoa ancestas.
Deu 1.36: Cuz a dat, he goin go inside dat land.
Deu 1.36: An I goin give him an his kids, da ones dat come from him, da land
Deu 1.37: He tell me, “Not even you goin go inside da land.’
Deu 1.38: But yoa helpa guy, Joshua, Nun's boy, he goin go inside dea.
Deu 1.38: Talk to him, give him good kine words, cuz he goin lead da Israel peopo fo take ova da land I goin give dem.
Deu 1.38: cuz he goin lead da Israel peopo fo take ova da land I goin give dem.
Deu 1.39: An Yahweh tell da peopo, “You guys even tell dat odda guys goin make yoa litto kids prisonas, no matta dose kids still yet
Deu 1.39: But dose kids goin go inside da land.”
Deu 1.39: I goin give um to dem, an dey goin own um.
Deu 1.39: I goin give um to dem, an dey goin own um.
Deu 1.41: Now we goin go up fight, jalike oua God Yahweh tell us fo do!’
Deu 1.42: Yahweh tell me, ‘Tell dem, no go up dea fight, cuz I no goin go wit dem.’
Deu 1.42: Da guys dat stay agains dem goin win ova dem.
Deu 2.4: Tell da peopo wat dey gotta do: ‘You guys, almos you goin go pass da land wea yoa brudda guys stay, da peopo dat get
Deu 2.4: Dey goin come scared a you guys.
Deu 2.5: No make like you tink you goin make war wit dem.
Deu 2.5: Cuz I no goin give you guys dea land, notting.
Deu 2.5: You guys no goin even get nuff land dea fo put yoa feets on top um.
Deu 2.6: Us guys goin buy da food us guys eat and da watta us guys drink, an pay
Deu 2.9: Cuz I no goin give you guys notting from dea land.
Deu 2.18: guys dat can fight mahke, Yahweh tell me, ‘Today you guys goin pass Moab, an leave dea land nea Ar town.
Deu 2.19: Cuz I no goin give you guys da Ammon peopo's land, notting.
Deu 2.25: From today, I goin make all da diffren peopos unda da sky come real scared a
Deu 2.25: Dey goin hear bout you guys an come scared an shake, an worry
Deu 2.27: We goin stay on top da main road.
Deu 2.27: We no goin go da right side o da left side.
Deu 2.28: Us guys like buy food an watta fo eat an drink, an us guys goin pay wit silva.
Deu 3.2: Yahweh tell me, “No come scared King Og, cuz I goin give you guys da powa fo take all his army guys an his
Deu 3.18: Dat time, I wen tell you Reuben, Gad, an Manasseh guys dat goin stay east a da Jordan Riva, wat you gotta do: ‘Yoa God
Deu 3.20: stay give dem da odda side da Jordan Riva too, Yahweh goin let dem res.
Deu 3.21: Yahweh goin do da same ting to all da places dat get king ova da odda
Deu 3.22: Cuz you guys God Yahweh, he da One goin fight fo you guys.
Deu 3.27: Cuz you no goin go da odda side da Jordan Riva.
Deu 3.28: kine words, an make him mo strong an solid, cuz he da one goin go da odda side da Jordan Riva wit all dese peopo follow
Deu 3.28: An he da one goin help dem take ova da land you goin see.
Deu 3.28: An he da one goin help dem take ova da land you goin see.
Deu 4.1: Me, Moses, I goin teach you guys fo do all dat.
Deu 4.1: You guys goin take ova da land dat Yahweh, da God fo oua ancesta guys,
Deu 4.6: Take care fo do eryting I tell, cuz dat goin show da odda peopos dat you guys know wat fo do erytime,
Deu 4.6: Dey goin hear all dis stuff dat Yahweh tell you guys you gotta do,
Deu 4.6: dis stuff dat Yahweh tell you guys you gotta do, an dey goin tell, ‘Fo shua dis az one importan peopo -- dey know wat
Deu 4.10: Dat way, dey goin learn fo get plenny respeck fo me, all da time dey stay
Deu 4.16: kine god dat look like one guy o one wahine, cuz den you goin mess up an make yoaself come pilau.
Deu 4.21: He make one strong promise dat I not goin go da odda side da Jordan Riva an go inside da good land
Deu 4.22: Me, I goin mahke inside dis land.
Deu 4.22: I not goin go da odda side da Jordan Riva.
Deu 4.22: But you guys, you almos goin go ova dea, an take ova dat good land fo make um yoa
Deu 4.25: You guys goin make him come real huhu wit you!
Deu 4.26: Jalike I goin call da sky an da earth fo see wat you guys do today, so
Deu 4.26: Cuz if you guys no do um, you goin mahke real quick inside da land wea you guys stay cross da
Deu 4.26: Den you guys no goin live ova dea long time, but you guys goin be wipe out fo
Deu 4.26: Den you guys no goin live ova dea long time, but you guys goin be wipe out fo shua.
Deu 4.27: Den Yahweh goin make you guys go all ova inside odda peopos land, an ony
Deu 4.27: ova inside odda peopos land, an ony litto bit a you guys goin stay alive ova dea wit da odda peopos, wea Yahweh goin
Deu 4.27: goin stay alive ova dea wit da odda peopos, wea Yahweh goin make you guys go.
Deu 4.28: Ova dea you guys goin come slave fo da kine idol gods dat peopo make from wood
Deu 4.29: Yahweh wit all yoa heart, an wit eryting inside you, you goin find him.
Deu 4.30: to you guys, an you guys feel bum out, bumbye you guys goin come back by yoa God Yahweh an lissen wat he tell you fo
Deu 4.31: He no goin leave you guys, o wipe you out, o foget da deal he wen
Deu 4.31: guys, cuz he wen make promise to dem dat fo shua he goin do wat he tell he goin do.
Deu 4.31: make promise to dem dat fo shua he goin do wat he tell he goin do.
Deu 4.35: “Yahweh wen show you guys all dis tings, so you guys goin know dat Yahweh, he da God fo real kine!
Deu 4.40: If you do dat, eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, an you goin live
Deu 4.40: goin go good fo you guys an yoa kids afta you, an you goin live long time inside da land oua God Yahweh give you guys
Deu 5.1: I goin tell wat God say you guys suppose to do, an his rules fo
Deu 5.8: “You no goin make idol kine gods fo yoaself dat look like anyting from
Deu 5.11: use my name lidat, fo go do wase time kine stuff, no way I goin let dem go an no punish dem.
Deu 5.16: Den you guys goin live long time an eryting goin go good fo you guys inside
Deu 5.16: Den you guys goin live long time an eryting goin go good fo you guys inside da land I stay goin give you
Deu 5.16: an eryting goin go good fo you guys inside da land I stay goin give you guys.
Deu 5.25: oua God Yahweh's voice one mo time still yet, fo shua us goin mahke!
Deu 5.27: back tell us guys wat oua God Yahweh wen tell you, an us goin lissen an do um.
Deu 5.29: scared a me an do eryting I tell um fo do, so den eryting goin go good fo dem an dea kids, foeva!
Deu 5.31: you eryting -- all da stuff dey gotta do, an da rules you goin teach dem, so dey goin do um inside da land I stay goin
Deu 5.31: stuff dey gotta do, an da rules you goin teach dem, so dey goin do um inside da land I stay goin give dem fo dea property.
Deu 5.31: goin teach dem, so dey goin do um inside da land I stay goin give dem fo dea property.
Deu 5.33: da way yoa God Yahweh tell you fo do um, so den you guys goin live long time an eryting goin go good fo you guys inside
Deu 5.33: fo do um, so den you guys goin live long time an eryting goin go good fo you guys inside da land you goin get.
Deu 5.33: an eryting goin go good fo you guys inside da land you goin get.
Deu 6.1: Dass wat you guys gotta do inside da land wea you goin go fo take um ova, da odda side da Jordan Riva.
Deu 6.3: An az how eryting goin go good fo you guys.
Deu 6.3: You guys goin come plenny peopo inside da land dat ery place get plenny
Deu 6.10: “Oua God Yahweh, he goin take you guys inside da land dat he wen make strong
Deu 6.15: No good he come real huhu wit you guys, cuz he goin wipe out you guys from da land if you guys pray to da odda
Deu 6.18: wass right an good, da way Yahweh see um, so dat eryting goin go good fo you guys.
Deu 6.19: Yahweh wen tell you guys he goin throw out from da land, all da peopos dat stay agains you
Deu 6.21: you goin tell dem, ‘Us guys was slaves fo da Pharaoh guy Egypt
Deu 6.23: land dat he make strong promise to oua ancesta guys dat he goin give.
Deu 6.24: us fo stay scared a him an get respeck fo him, so eryting goin go good fo us, an he make us stay alive, jalike we stay
Deu 6.25: an do all da stuff he tell us fo do in front him, den we goin get um right wit him, jalike he wen tell us guys.
Deu 7.1: God Yahweh take you guys inside da land fo take um ova, he goin throw out plenny peopos from in front you guys -- da Het
Deu 7.4: Az cuz if you do dat, bumbye dose peopos goin make yoa kids no stay tight wit me, Yahweh, an yoa kids
Deu 7.4: make yoa kids no stay tight wit me, Yahweh, an yoa kids goin come tight wit odda gods an goin go work for um.
Deu 7.4: me, Yahweh, an yoa kids goin come tight wit odda gods an goin go work for um.
Deu 7.4: An if you do dat, I goin come real huhu wit you guys, an I goin wipe out you guys
Deu 7.4: An if you do dat, I goin come real huhu wit you guys, an I goin wipe out you guys quick time.
Deu 7.9: He da God you can trus um fo do wat he say he goin do.
Deu 7.10: But fo da peopo dat hate him, he goin wipe dem out fo pay um back.
Deu 7.10: He no goin be slow fo pay um back.
Deu 7.12: to dese rules an take care fo do um, den oua God Yahweh goin take care fo do his part a da deal fo stay tight wit you
Deu 7.13: He goin get love an aloha fo you guys, an do good tings fo you
Deu 7.13: He goin do good tings fo yoa kids, same ting fo da food dat grow
Deu 7.13: Dass how goin stay inside da land dat he wen make strong promise to yoa
Deu 7.14: He goin do good tings fo you guys, mo den wat all da odda peopos
Deu 7.14: do good tings fo you guys, mo den wat all da odda peopos goin get.
Deu 7.14: All yoa guys an wahines goin get kids.
Deu 7.14: All yoa animals goin get bebe.
Deu 7.15: Yahweh no goin let you guys come sick.
Deu 7.15: He no goin let you guys get any bad kine sick, da kine you guys know
Deu 7.15: But he goin give dat kine sick to all da peopo dat hate you guys.
Deu 7.17: “Maybe you guys goin start fo tink lidis, ‘How us can do dis?
Deu 7.19: An now, oua God Yahweh goin do da same ting to all da peopos dat stay make you guys
Deu 7.20: An anodda ting -- Oua God Yahweh goin make dem come lose fight, till even da peopo dat stay dea
Deu 7.20: dat stay dea still yet and stay hide from you guys, dey goin be wipe out.
Deu 7.22: Oua God Yahweh goin wipe out dose peopos litto by litto wen you guys go fo
Deu 7.22: you guys wipe um all out one time, cuz den da wild animals goin come real plenny aroun you guys an take ova da land.
Deu 7.23: But oua God Yahweh goin bring dem to you guys fo take um ova.
Deu 7.23: He goin make um come all mix up dey donno wat dey doing, till dey
Deu 7.24: He goin let you guys take dea kings an wipe um out, so nobody in
Deu 7.24: guys take dea kings an wipe um out, so nobody in da world goin even rememba dea name.
Deu 7.24: Nobody goin stand up fo fight you guys, cuz you goin wipe dem all out.
Deu 7.24: Nobody goin stand up fo fight you guys, cuz you goin wipe dem all out.
Deu 7.25: You guys goin burn up dea idol kine gods inside da fire.
Deu 7.26: If you take um, Yahweh goin wipe you out jalike you az one sacrifice fo him, jalike he
Deu 7.26: wipe you out jalike you az one sacrifice fo him, jalike he goin wipe out da idol.
Deu 7.26: kine pilau stuff fo real kine, an no take um, cuz Yahweh goin wipe um out jalike az one sacrifice fo him.
Deu 8.1: I stay tell you guys fo do um today, so dat you guys goin stay alive an come plenny peopo, an go inside da land an
Deu 8.2: test you guys fo find out how you guys tink, if you guys goin do wat he tell you guys fo do, o not.
Deu 8.9: Inside dat land, nobody goin come hungry.
Deu 8.9: You goin get plenny food dea.
Deu 8.14: Cuz den you guys goin get big head, an den you goin foget dat oua God Yahweh wen
Deu 8.14: Cuz den you guys goin get big head, an den you goin foget dat oua God Yahweh wen get you guys outa Egypt, wea
Deu 8.16: come big head, an test you guys fo find out how you guys goin ack, so bumbye he can make eryting come good fo you guys.
Deu 8.19: show respeck, I tell you guys today fo real kine dat you goin come wipe out.
Deu 8.20: God Yahweh stay wipe out wen you guys fight um, az how he goin wipe out you guys if you guys no lissen him.
Deu 9.3: But you guys can stay shua dat oua God Yahweh, he da One goin go da odda side da Jordan Riva in front you guys now,
Deu 9.3: He goin make dem come notting an wipe dem out wen you guys attack
Deu 9.3: An you guys, you goin take ova dea land an wipe dem out quick time, jalike
Deu 9.4: Az why Yahweh goin take ova dea land wen you guys attack.
Deu 9.5: right erytime, o cuz you tink da right way, dat you guys goin take ova dea land, but cuz dese odda peopos stay do real
Deu 9.5: Az why oua God Yahweh goin take ova dea land wen you attack, so he can do wat he wen
Deu 9.14: I goin wipe dem out, so den nobody in da world goin rememba who
Deu 9.14: I goin wipe dem out, so den nobody in da world goin rememba who dem.
Deu 9.14: Den I goin make you, Moses, come one peopo mo strong an mo plenny den
Deu 9.25: time fo forty days an forty nites, cuz he wen tell me he goin wipe out you guys.
Deu 10.2: I goin write on top da flat stones wat I wen write on top da firs
Deu 10.2: Den you goin put da stones inside da box.
Deu 10.8: Yahweh wen make da Levi ohana guys spesho fo him, cuz dey goin carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.
Deu 10.10: dat time Yahweh lissen to me too, an tell az okay, he no goin wipe out you guys.)
Deu 10.13: Dass wat I stay tell you guys today fo do, so eryting goin go good fo you guys.
Deu 11.8: stuff I stay telling you guys fo do today, so dat you guys goin be strong fo go ova da odda side da Jordan Riva an go
Deu 11.9: If you do dat, you guys goin live long time inside da land dat Yahweh wen make strong
Deu 11.11: phrase to translate one word But da land wea you guys stay goin go da odda side da Jordan Riva, fo go inside an take um
Deu 11.14: how you tink, an wit eryting dat stay inside you –- den I goin bring rain on top yoa land da right time, da October rain
Deu 11.14: Den you guys goin cut da wheat an da barley, an get new wine an olive oil.
Deu 11.15: I goin give grass inside da fields fo yoa animals, an you guys
Deu 11.15: give grass inside da fields fo yoa animals, an you guys goin eat an come full.
Deu 11.17: Cuz if you guys no lissen me, Yahweh, I goin come real huhu agains you guys, an I goin shut da sky fo
Deu 11.17: me, Yahweh, I goin come real huhu agains you guys, an I goin shut da sky fo stop da rain, an da groun no goin grow
Deu 11.17: an I goin shut da sky fo stop da rain, an da groun no goin grow food.
Deu 11.17: Den you guys goin mahke real quick, no matta you live on top da good land
Deu 11.21: time da sky stay up dea ova da earth, you guys an yoa kids goin live long time inside da land dat I Yahweh wen make strong
Deu 11.23: da way he tell you, an fo stay tight wit him -- den Yahweh goin go in front you guys an make dese nations dat stay dea get
Deu 11.24: Ery place wea you guys put down yoa feets goin be yoas.
Deu 11.24: Yoa land goin go from da boonies south side to Lebanon nort side, an
Deu 11.25: Nobody goin stand up agains you guys.
Deu 11.25: Oua God Yahweh goin make da peopo all ova da land come real scared a you guys,
Deu 11.26: Moses tell: “Look, I goin let you guys pick today, wat you goin get.
Deu 11.26: Moses tell: “Look, I goin let you guys pick today, wat you goin get.
Deu 11.27: Oua God Yahweh goin do good kine stuff fo you guys -- if you lissen wat he
Deu 11.28: Yahweh goin do bad kine stuff fo you guys -- if you guys no lissen wat
Deu 11.29: guys inside da land wea you going fo take um ova, you guys goin put peopo on top Mount Gerazim fo tell erybody da good
Deu 11.29: Mount Gerazim fo tell erybody da good kine stuff Yahweh goin do if dey lissen, an peopo on top Mount Ebal fo tell
Deu 11.29: on top Mount Ebal fo tell erybody da bad kine stuff Yahweh goin do if dey no lissen.
Deu 11.31: Pretty soon you guys goin go da odda side da Jordan Riva fo take ova da land yoa God
Deu 12.2: But you guys goin take ova dea land.
Deu 12.5: But you guys gotta find da place yoa God Yahweh goin pick from all da places wea yoa ohana peopo goin live.
Deu 12.5: Yahweh goin pick from all da places wea yoa ohana peopo goin live.
Deu 12.5: He goin put his name dea an stay dea, an you goin go dea fo show
Deu 12.5: He goin put his name dea an stay dea, an you goin go dea fo show love an respeck fo him.
Deu 12.6: Ova dea, you guys goin bring yoa animal fo make yoa burn up kine sacrifices an
Deu 12.6: You goin bring God's ten percent a eryting you grow an odda spesho
Deu 12.6: sheep, o goat dat born -- bring um all da place Yahweh goin pick.
Deu 12.7: da place yoa God Yahweh stay, you guys an yoa ohana peopo goin eat da sacrifice food, an stay good inside cuz a eryting
Deu 12.8: hea stay doing wateva dey like today, but you guys no goin make lidat bumbye.
Deu 12.9: inside yoa place fo res an da property dat yoa God Yahweh goin give you guys cuz you his kids.
Deu 12.10: But you guys goin go da odda side da Jordan Riva an live inside da land dat
Deu 12.10: Ova dea, Yahweh goin let you guys res from fight da peopo all aroun you guys
Deu 12.10: You guys goin live ova dea, an no need worry somebody goin hurt you
Deu 12.10: You guys goin live ova dea, an no need worry somebody goin hurt you guys.
Deu 12.11: Da place yoa God Yahweh goin pick fo his name stay dea -- dass da place you guys goin
Deu 12.11: goin pick fo his name stay dea -- dass da place you guys goin bring eryting I tell you, da burn up kine sacrifices an
Deu 12.12: Ova dea you guys goin stay good inside in front yoa God Yahweh, you, an yoa boys
Deu 12.14: Make da burn up kine sacrifice ony inside da place Yahweh goin pick inside da land dat one a yoa main ohanas own.
Deu 12.18: gotta eat um in front yoa God Yahweh, inside da place he goin pick fo you, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines,
Deu 12.18: Dass how you goin stay good inside in front yoa God Yahweh, bout eryting you
Deu 12.25: No eat um, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids dat goin come from you
Deu 12.25: so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids dat goin come from you guys afta.
Deu 12.26: you wen make strong promise fo give Yahweh, to da place he goin pick.
Deu 12.28: do all da stuff I stay tell you guys fo do, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, cuz you guys do
Deu 12.29: Yoa God Yahweh goin cut off da diffren peopos in front you guys, da guys dat
Deu 12.29: off da diffren peopos in front you guys, da guys dat you goin go afta fo take ova dea land.
Deu 12.30: We goin like do da same ting.
Deu 13.1: fo God, o somebody dat say dey can dream fo tell you wat goin happen bumbye, take care!
Deu 13.1: one a dem tell dat dey get proof dat one awesome miracle goin happen fo show God's powa, an maybe wat dey wen tell,
Deu 13.2: Us goin stick wit odda gods, an work fo dem!
Deu 13.11: Den all da Israel peopo goin hear bout um an come scared, an nobody from you guys goin
Deu 13.11: goin hear bout um an come scared, an nobody from you guys goin do dat kine bad ting again.
Deu 13.12: “Maybe you goin hear, dat inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin
Deu 13.12: goin hear, dat inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin give you guys fo live dea, get no good guys from yoa
Deu 13.16: Az goin be jalike one sacrifice fo yoa God Yahweh.
Deu 13.16: Da town goin stay one rubbish pile foeva.
Deu 13.16: Nobody goin build dea again.
Deu 13.17: So den, yoa God Yahweh no goin stay huhu no moa.
Deu 13.17: He goin show pity fo you guys, an give you chance, an he goin make
Deu 13.17: He goin show pity fo you guys, an give you chance, an he goin make you guys come mo plenny peopo, jalike he wen make
Deu 13.18: Yoa God Yahweh goin do all dis wen you guys lissen to him, an do eryting he
Deu 14.23: yoa cows, sheeps, an goats, to da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him.
Deu 14.23: Dass how you guys goin learn fo get respeck fo yoa God Yahweh all da time.
Deu 14.24: But if dat place Yahweh goin pick stay too far, an yoa God Yahweh wen do plenny good
Deu 14.24: you no can carry all da stuff to da place yoa God Yahweh goin pick, so peopo can go dea find out wat kine God him, den
Deu 14.25: fo silva, an take da silva an go da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 14.26: Den you an yoa ohana goin eat um ova dea in front yoa God Yahweh an stay good
Deu 14.29: Den yoa God Yahweh goin do plenny good stuff fo you guys, wateva you start fo do.
Deu 15.2: Dis how you goin do um.
Deu 15.2: Dey no goin aks da odda Israel guy fo pay um back, cuz az jalike dea
Deu 15.4: “No goin get peopo dat no mo notting wit you guys.
Deu 15.4: dat yoa God Yahweh stay give you guys cuz you his kids, he goin do plenny good kine stuff fo you guys.
Deu 15.5: But yoa God Yahweh goin do dis, ony if you guys take care plenny fo do all dis
Deu 15.6: Cuz yoa God Yahweh goin do plenny good kine stuff fo you guys, jalike he wen make
Deu 15.6: You guys goin let plenny peopos borrow stuff from you, but you guys no
Deu 15.6: You guys goin stay in charge a plenny peopos, but nobody goin stay in
Deu 15.6: You guys goin stay in charge a plenny peopos, but nobody goin stay in charge a you guys.
Deu 15.9: lidat, dey can aks Yahweh fo help dem agains you, an you goin get da blame fo do wass bad.’
Deu 15.10: Den, cuz you give to him, yoa God Yahweh goin do plenny good kine stuff fo you guys erytime, wateva you
Deu 15.11: Erytime, goin get some peopo dat no mo notting inside da land.
Deu 15.17: He goin come yoa slave guy all da time he stay alive.’
Deu 15.18: Den Yahweh goin make wateva you do come good fo you guys.
Deu 15.20: Ery year you an yoa ohana goin eat um in front yoa God Yahweh by da place he goin pick.
Deu 15.20: ohana goin eat um in front yoa God Yahweh by da place he goin pick.
Deu 16.2: Do um by da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him.
Deu 16.3: So dis goin help you guys rememba all da time you guys stay alive, how
Deu 16.4: Passova time, no mo nobody all ova da land goin get yeast fo seven days.
Deu 16.6: Ony make um inside da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him.
Deu 16.7: Cook um an eat um by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 16.11: Dance an sing in front yoa God Yahweh at da place he goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him.
Deu 16.11: dat no mo husban dat live wit you guys, all dose peopo goin do um.
Deu 16.15: religious time fo seven days, by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 16.15: Cuz he goin do plenny good kine stuff fo you guys, for da stuff you
Deu 16.15: Fo shua, you guys goin stay real good inside cuz a dat.
Deu 16.16: guys gotta show up in front yoa God Yahweh by da place he goin pick fo da Spesho Religious Time Fo Da Bread Dat No Mo
Deu 16.16: Nobody goin come in front Yahweh wit notting fo give him.
Deu 16.18: Dey goin judge da peopo, an do um da right way.
Deu 16.20: Cuz den you guys goin take ova da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, an
Deu 17.2: “Wen you live inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin give you guys, maybe goin get one guy o one wahine dat
Deu 17.2: a da towns dat yoa God Yahweh goin give you guys, maybe goin get one guy o one wahine dat live dea wit you guys, an dey
Deu 17.8: Take dat kine question by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 17.9: Aks dem, an dey goin tell you guys wat you gotta do.
Deu 17.10: Den, da place yoa God Yahweh goin pick, you guys gotta do wat dey wen tell you.
Deu 17.13: Den all da peopo goin hear bout dat an come scared, an dey goin make shua fo
Deu 17.13: Den all da peopo goin hear bout dat an come scared, an dey goin make shua fo lissen da judge o da pries nex time.
Deu 17.14: stay give you, fo take ova an live dea, bumbye you guys goin tink, ‘We like get one king fo stay in charge a us, jalike
Deu 17.17: He betta not get plenny wifes, cuz dey goin make him tink diffren bout Yahweh.
Deu 17.18: He goin copy um on top one roll up kine book, from da copy da
Deu 17.19: Dat book goin stay wit him, an he gotta read da rules ery day he stay
Deu 17.19: Dass how he goin learn fo get plenny respeck fo his God Yahweh, an take
Deu 17.20: If he stay read um an do wat da rules tell, den he no goin tink he mo betta den da odda Israel guys, an he no goin
Deu 17.20: no goin tink he mo betta den da odda Israel guys, an he no goin turn away from wat God tell um fo do even litto bit to da
Deu 17.20: Den him an da ones dat come from him goin stay king ova da Israel peopo long time.
Deu 18.1: from da Levi ohana guys, all da Levi ohana peopos, no goin get land an odda property from Yahweh, da way da odda
Deu 18.1: Da Levi ohana peopo goin eat da meat from da sacrifices da Israel peopo make wit
Deu 18.1: Dass da kine property dey goin get.
Deu 18.2: Cuz dey no goin get land from Yahweh jalike dea brudda guys.
Deu 18.2: Wat dey goin get, is da right fo be da pries guys fo Yahweh, jalike he
Deu 18.4: You guys goin give dem da firs wheat an barley dat you cut, da new wine,
Deu 18.5: cuz yoa God Yahweh wen pick da Levi ohana, all da guys dat goin come from Levi, outa all da odda Israel ohanas, fo stand
Deu 18.6: wea he stay live, an he come da place yoa God Yahweh goin pick cuz he really like work dea fo Yahweh, he can work
Deu 18.8: He goin get da same ting wit dem fo eat from wat da peopo bring fo
Deu 18.10: No go find out from da spirits wat goin happen.
Deu 18.10: da tings you see is da kine sign fo you tell peopo wat goin happen.
Deu 18.12: Da odda peopos make lidat, az why yoa God Yahweh goin push dem outa dea land in front you guys.
head: Da Guy Dat Goin Talk Fo God
Deu 18.14: “Da peopo you guys goin push out, dey lissen to da peopo dat tell fortune an try
Deu 18.14: peopo dat tell fortune an try find out from da spirits wat goin happen.
Deu 18.15: But yoa God Yahweh goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo him to you
Deu 18.16: Bumbye we goin mahke!
Deu 18.18: I goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo me to da
Deu 18.18: I goin tell dat guy wat fo say, an he goin tell dem eryting I
Deu 18.18: I goin tell dat guy wat fo say, an he goin tell dem eryting I tell him.
Deu 18.19: no like lissen wat my talka guy tell cuz he my guy, I goin poin finga dat guy.
Deu 18.21: Maybe you guys goin tink, ‘How us guys can know if one guy tell he talk fo
Deu 19.1: “Yoa God Yahweh goin wipe out da peopos dat live inside da land he stay give
Deu 19.6: If not, den one ohana guy dat get da right fo pay um back goin come huhu, go chase um, catch um up if da town stay far,
Deu 19.8: “Bumbye, yoa God Yahweh goin give you guys mo plenny land, jalike he wen make strong
Deu 19.8: he wen make strong promise to yoa ancesta guys, an he goin give you guys da whole land dat he wen promise dem.
Deu 19.12: run to one a dose towns, da older leadas from his own town goin send peopo fo bring da guy back from da safe town, an give
Deu 19.20: Den da odda peopo goin hear bout dat, an come scared, an no do dis kine bad kine
Deu 20.1: Cuz yoa God Yahweh, he goin stay wit you guys.
Deu 20.2: Wen you guys almos ready fo fight dem, da pries guy goin come in front yoa army guys fo talk.
Deu 20.3: He goin tell, ‘Lissen you Israel guys!
Deu 20.4: He goin fight da peopo dat stay agains you guys.
Deu 20.4: Az how you guys goin win ova dem.
Deu 20.5: “Den da main army officers goin tell da army guys, ‘Anybody hea jus wen build one house,
Deu 20.5: dey mahke bumbye wen dey stay fighting, den some odda guy goin start fo live inside dat house.’
Deu 20.6: cuz if dey mahke wen dey stay fighting, den some odda guy goin cut da grapes.
Deu 20.7: Get anybody hea dat wen make promise to one wahine dat he goin marry her, but neva marry her still yet?
Deu 20.7: cuz if he mahke wen he stay fighting, den some odda guy goin marry her.
Deu 20.8: Den da army leadas goin tell da army guys dis too, ‘Anybody hea dat stay lose
Deu 20.8: up his mind, he can go home, cuz bumbye his brudda guys goin lose fight jalike him.
Deu 20.9: Wen da main army officers pau tell da guys all dis, dey goin put main army leadas fo da war in charge a da army guys.’
Deu 20.11: wat you tell, an den open da gates fo da town, den you goin make all da peopo dea work fo you guys.
Deu 20.18: If you no wipe um out lidat, bumbye dey goin teach you guys fo do same kine real pilau kine stuff dey
Deu 20.18: You goin do bad kine stuff agains yoa God Yahweh.
Deu 21.2: know who wen kill um, den yoa older leadas an judges goin go out an measure how far da body stay to da towns dat
Deu 21.3: Den da older leadas from da town dat stay mo nea, goin take one young girl cow dat neva work yet, an no wear one
Deu 21.4: Inside da valley dey goin broke da young cow's neck.
Deu 21.5: Den da pries guys from da Levi ohana, goin come in front, cuz yoa God Yahweh wen pick dem fo work fo
Deu 21.6: da older leadas from da mos nea town wea da guy wen mahke, goin wash dea hands ova da young cow, da one dat dey broke da
Deu 21.7: dey broke da neck, inside da valley nea da town, an dey goin talk fo dea peopo, an tell, ‘Us guys neva make dis guy
Deu 21.9: Az how you guys goin make yoaself come clean from da blame fo kill dis guy dat
Deu 21.12: house, an tell her fo cut off all her hair fo show eryting goin be diffren now, an cut her finganails, an throw way da
Deu 21.13: she live inside yoa house, an cry fo one month cuz she no goin see her fadda an mudda again, den you can sleep wit her an
Deu 21.13: den you can sleep wit her an come her husban, an she goin come yoa wife.
Deu 21.18: his fadda an mudda, an no matta dey punish him he still no goin do wat dey tell, his fadda an mudda gotta take him an
Deu 21.20: Dey goin tell da older leadas, ‘Dis boy, our boy, he hard head an
Deu 21.21: Den all da guys from wea he come from goin throw stones at him an kill him.
Deu 21.21: Den all da Israel peopo goin hear bout dat an come scared.
Deu 21.23: Cuz if you let his body hang dea, God goin put kahuna on top da land.
Deu 22.7: Dass so eryting goin go good fo you, an you goin live long time.
Deu 22.7: Dass so eryting goin go good fo you, an you goin live long time.
Deu 22.9: da seeds you wen plant an da grapes from da field, all dat goin come spesho fo Yahweh.
head: Den her fadda an mudda goin take da sheet wit blood fo show proof to da older leadas
head: Da girl's fadda goin tell da leada guys, ‘I wen give my girl to dis guy fo
head: Den her fadda an mudda goin show da cloth in front da older leada guys fo da town.”
head: Den da older leadas goin take da guy an punish him.’
head: Dey goin make him pay two an one half pounds silva to da girl's
head: An she still goin stay his wife.
Deu 22.21: no can show proof dat she neva sleep wit one guy befo, dey goin take her by da door a her fadda's house, an ova dea da
Deu 22.21: door a her fadda's house, an ova dea da guys from her town goin throw stones at her so she mahke.
Deu 22.29: He gotta marry her an she goin stay his wife.
Deu 23.17: idol kine god, jalike da Canaan peopo do cuz dey tink az goin make da land grow plenny an da animals get plenny bebe.
Deu 23.21: promise to yoa God Yahweh, no be slow fo do um, cuz he goin make shua you do um.
Deu 23.21: An if you no do um, you goin get da blame fo do bad ting.
Deu 23.22: But if you neva make promise, you no goin get blame.
Deu 24.10: his house fo get wat he like give you fo make shua he goin pay you back.
Deu 24.11: wait till da guy bring you someting fo show dat fo shua he goin pay you back, an bring um outside fo you.
Deu 24.13: Den he goin tell you ‘God goin do good tings fo you,’ an yoa God
Deu 24.13: Den he goin tell you ‘God goin do good tings fo you,’ an yoa God Yahweh goin know dat you
Deu 24.13: you ‘God goin do good tings fo you,’ an yoa God Yahweh goin know dat you wen do someting good.
Deu 24.pay: If you no pay him, he goin call to Yahweh agains you, an you goin get da blame fo do
Deu 24.pay: you no pay him, he goin call to Yahweh agains you, an you goin get da blame fo do someting bad.
Deu 24.19: Den yoa God Yahweh goin do good tings fo you guys in eryting you guys do.
Deu 25.1: Da judge goin tell wat guy do wass right an wat guy get da blame, cuz he
Deu 25.2: Da judge helpa guys goin beat um wit one whip in front da judge, how many times da
Deu 25.3: If dey beat him mo den dat, dey goin make him shame in front da peopo.
Deu 25.6: Da firs boy she born goin carry da mahke brudda's name, so dat da brudda blood line
Deu 25.6: carry da mahke brudda's name, so dat da brudda blood line goin still stay okay fo da Israel peopo.
Deu 25.7: da brudda guy no like marry his mahke brudda's wife, she goin go by da older leadas by da town gate an tell dem, ‘My
Deu 25.8: Den da older leaders fo da guy town goin tell um fo come, an dey goin talk wit him.
Deu 25.8: older leaders fo da guy town goin tell um fo come, an dey goin talk wit him.
Deu 25.9: yet tell, ‘I no like marry her,’ den da brudda's widow goin go by him in front da older leadas, take off one a his
Deu 25.10: An da Israel peopo goin call da guy an his kids, ‘Da ohana from da guy dat dey wen
Deu 25.15: Dat way, you goin live long time inside da land yoa God Yahweh stay give
Deu 25.19: dat he stay give you guys fo come yoa property, you guys goin wipe out da name a da Amalek peopo, so no mo nobody unda
Deu 25.19: out da name a da Amalek peopo, so no mo nobody unda da sky goin rememba dem.
Deu 26.1: Moses tell: “Wen you guys goin go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo
Deu 26.1: stay give you guys fo come yoa property, an you guys goin take um ova an live dea, den wen you start fo bring in
Deu 26.2: Den go by da place yoa God Yahweh goin pick fo his name stay dea.
Deu 26.3: da guy who stay da pries guy ova dea dat time, ‘Today I goin tell Yahweh, da God you work fo, dat now I come live
Deu 26.3: he wen make strong promise to our ancesta guys, dat he goin give to us guys.
Deu 26.4: Da pries guy goin take da basket from yoa hands, an put um down in front da
Deu 26.5: Den you goin tell da pries guy in front oua God Yahweh, ‘My ancesta guy
Deu 26.11: peopo from odda place dat stay live wit you guys, you all goin stay good inside cuz a all da good kine stuff yoa God
Deu 26.12: “Da year numba three dat you live inside da land, dat goin be da year fo da ten percent.
Deu 26.12: da ten percent from all da stuff you wen grow, den you goin give da ten percent to da Levi ohana peopo, da peopo from
Deu 26.12: Dass how dey goin get plenny food so dey can eat um ova dea inside yoa
Deu 26.15: jalike you wen make strong promise to our ancesta guys you goin do.
Deu 26.17: front erybody, dat Yahweh, he da God fo you guys, an you goin live da way he tell, do wat his rules tell, an wat he tell
Deu 26.18: dat you his spesho peopo jalike he wen promise, an dat you goin do eryting he tell you guys fo do.
Deu 26.19: An he tell dat he goin make you guys come mo importan den all da odda peopos he
Deu 26.19: He goin tell good tings bout you guys, an show respeck fo you
Deu 26.19: Dass how you guys goin come one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh, jalike
Deu 27.4: Wen you go ova da odda side da Jordan Riva, you goin put up dese stones on top Mount Ebal ova dea.
head: On Top Mount Ebal, Dey Goin Tell How God Can Put Kahuna
Deu 27.12: you guys go da odda side da Jordan Riva, dese ohana peopo goin go stand on top Mount Gerazim fo tell da good kine tings
Deu 27.12: stand on top Mount Gerazim fo tell da good kine tings God goin do fo da peopo: da Simeon ohana, Levi ohana, Judah ohana,
Deu 27.13: An dese odda ohana peopo goin stand on top Mount Ebal fo tell da bad kine tings dat goin
Deu 27.13: goin stand on top Mount Ebal fo tell da bad kine tings dat goin happen wen God put kahuna on top da peopo: da Reuben
Deu 27.14: Da Levi ohana goin yell to all da Israel peopo in one loud an high voice:
Deu 27.15: to all da Israel peopo in one loud an high voice: ‘God goin punish anybody dat make one idol kine god, no matta he
Deu 27.15: Den all da peopo goin tell, ‘Az right!
Deu 27.16: Den da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat no mo respeck fo dea
Deu 27.16: Den da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat no mo respeck fo dea fadda an mudda!’
Deu 27.16: An all da peopo goin tell, ‘Az right!’
Deu 27.17: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat move one stone dat show
Deu 27.17: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat move one stone dat show wea anodda
Deu 27.17: All da peopo goin tell, ‘Az right!’
Deu 27.18: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make one guy dat no can
Deu 27.18: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make one guy dat no can see, go da
Deu 27.18: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.19: Da Levi guys goin tell dem: ‘God goin punish whoeva no make right in front
Deu 27.19: Da Levi guys goin tell dem: ‘God goin punish whoeva no make right in front da judge to one guy
Deu 27.19: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.20: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat sleep wit his fadda's
Deu 27.20: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat sleep wit his fadda's wife, cuz he goin
Deu 27.20: goin punish anybody dat sleep wit his fadda's wife, cuz he goin make shame fo his fadda!’
Deu 27.20: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.21: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make sex wit one
Deu 27.21: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat make sex wit one animal!’
Deu 27.21: All da peopo goin say: ‘Az right!’
Deu 27.22: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish any guy dat make sex wit his sista,
Deu 27.22: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish any guy dat make sex wit his sista, no matta her
Deu 27.23: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish da guy dat make sex wit his
Deu 27.23: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish da guy dat make sex wit his mudda-in-law!
Deu 27.23: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.24: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat kill one guy an nobody
Deu 27.24: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat kill one guy an nobody know he kill
Deu 27.24: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.25: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat take money unda da
Deu 27.25: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat take money unda da table fo kill
Deu 27.25: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.26: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish da guy dat no show respeck fo all
Deu 27.26: Da Levi guys goin tell: ‘God goin punish da guy dat no show respeck fo all dese rules cuz he
Deu 27.26: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
head: Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh
Deu 28.1: care fo do eryting I stay telling you today fo do, den he goin make you guys come mo importan den all da odda peopos on
Deu 28.2: All dis good kine stuff goin come by you guys, an stay wit you guys, if you lissen yoa
Deu 28.3: “He goin make good kine stuff happen fo you guys inside da towns an
Deu 28.4: “Good kine stuff goin happen to yoa kids, da food you grow, da bebes from yoa
Deu 28.5: “Good kine stuff goin happen wen you cut yoa food fo make yoa bread.
Deu 28.6: “Good kine stuff goin happen wen you come inside an go outside.
Deu 28.7: “Yahweh goin make you guys win ova da guys dat stay agains you guys,
Deu 28.7: Dey goin come fo you guys from one side, but dey goin run away to
Deu 28.7: Dey goin come fo you guys from one side, but dey goin run away to seven places wen you chase um.
Deu 28.8: “Yoa God Yahweh goin say da ting, fo make good tings happen to yoa storehouse,
Deu 28.8: He goin make good tings happen all ova da land he stay give you
Deu 28.9: “Yahweh goin do jalike he wen make strong promise fo do -- he goin make
Deu 28.9: goin do jalike he wen make strong promise fo do -- he goin make you guys come real good fo come da peopo dat stay
Deu 28.10: Den all da diffren peopos on top da earth goin see dat Yahweh stay own you guys, an dey goin stay scared
Deu 28.10: top da earth goin see dat Yahweh stay own you guys, an dey goin stay scared a you guys.
Deu 28.11: Yahweh goin make eryting come plenny fo you guys, yoa kids, da bebes
Deu 28.11: da land he wen make strong promise to yoa ancestas he goin give you guys.
Deu 28.12: Yahweh goin open up da sky wea he keep plenny good stuffs, fo send
Deu 28.12: Plenny peopos goin borrow stuff from you, but you guys no goin need borrow
Deu 28.12: Plenny peopos goin borrow stuff from you, but you guys no goin need borrow from nobody.
Deu 28.13: Yahweh goin make you guys come jalike da head, jalike da mos importan
Deu 28.13: fo do, so you take care fo do um, den you guys erytime goin come on top, an no stay down da bottom.
head: Bad Tings Goin Happen If You Guys No Lissen
Deu 28.15: “But all da kahuna goin go on top you, if you guys no lissen wat yoa God Yahweh
Deu 28.15: If you no do um, den all dis bad kine stuff goin come on top you guys an make you guys lose fight.
Deu 28.16: “God goin put kahuna on top you guys inside da towns an outside da
Deu 28.17: “God goin put kahuna on top you guys wen you go get food an make yoa
Deu 28.18: “God goin put kahuna on top you guys wen you born kids, wen you cut
Deu 28.19: “God goin put kahuna on top you guys wen you come inside an wen you
Deu 28.20: “Yahweh goin bring bad kine stuff on top you guys cuz you get kahuna on
Deu 28.20: Az why you goin come all mix up, an peopo goin tell you guys dat you wrong
Deu 28.20: Az why you goin come all mix up, an peopo goin tell you guys dat you wrong no matta wat you guys do.
Deu 28.20: Az how you guys goin wipe out quick time, if you guys do bad kine stuff an go
Deu 28.21: Yahweh goin make you guys come real sick till he wipe out you guys
Deu 28.22: He goin give you guys wit real bad kine sick.
Deu 28.22: You guys goin get high fever an swelling.
Deu 28.22: He goin make da land real hot, an no mo rain.
Deu 28.22: He goin make da plants dry up wit da sick an wit mildew.
Deu 28.22: Da sick goin stay till you guys mahke.
Deu 28.23: Da sky ova yoa head goin come dry jalike da bronze metal, da groun unda yoa feets
Deu 28.23: come dry jalike da bronze metal, da groun unda yoa feets goin come real hard jalike da iron.
Deu 28.24: Yahweh goin make da rain come down jalike dust an jalike powda.
Deu 28.24: Goin come down from da sky till you guys all wipe out.
Deu 28.25: “Yahweh goin make da peopo dat stay agains you guys win ova you.
Deu 28.25: You goin go fo attack dem from one place, but run away from dem to
Deu 28.25: Peopo in all da diffren countries on top da earth goin bum out wen dey tink bout you guys.
Deu 28.26: Wen you guys mahke, yoa mahke bodies goin come food fo all da birds inside da sky an da animals on
Deu 28.26: da sky an da animals on top da earth, an no mo nobody goin chase um so dey go way.
Deu 28.27: Yahweh goin give you guys boils jalike he wen do to da Egypt peopo.
Deu 28.27: He goin give you bad kine lumps, bad kine sores, an da itch.
Deu 28.28: He goin make you guys come pupule.
Deu 28.28: You no goin can see, an you goin come all mix up an no can tink.
Deu 28.28: You no goin can see, an you goin come all mix up an no can tink.
Deu 28.29: Even noon time, you guys goin feel aroun fo go some place, jalike one guy dat no can see
Deu 28.29: Eryting goin go bad fo you guys.
Deu 28.29: Fo shua, erytime peopo goin give you guys hard time, an steal yoa stuffs.
Deu 28.29: No mo nobody goin help you guys.
Deu 28.30: “If you make promise fo marry one wahine, anodda guy goin take her an rape her.
Deu 28.30: If you go build one house, you no goin live inside um.
Deu 28.30: If you goin plant one grape farm, you no goin start fo eat um an feel
Deu 28.30: If you goin plant one grape farm, you no goin start fo eat um an feel good bout um.
Deu 28.31: Da guys dat take ova yoa land goin kill yoa cows in front yoa eyes, but you no goin eat da
Deu 28.31: yoa land goin kill yoa cows in front yoa eyes, but you no goin eat da meat.
Deu 28.31: Dey goin make you give up yoa donkeys, but dey no goin bring um
Deu 28.31: Dey goin make you give up yoa donkeys, but dey no goin bring um back.
Deu 28.31: Dey goin give yoa sheeps an goats to da peopo dat stay agains you
Deu 28.31: to da peopo dat stay agains you guys, an no mo nobody goin get um back fo you.
Deu 28.32: You goin see da guys dat stay agains you give yoa boys an yoa girls
Deu 28.32: boys an yoa girls to anodda peopo fo come slaves, an you goin come tired ery day looking fo dem come back, but you no
Deu 28.33: One peopo dat you donno, goin eat da food from yoa land dat you wen work hard fo grow.
Deu 28.33: You guys no goin get notting fo keep, you ony goin get hard time erytime.
Deu 28.33: You guys no goin get notting fo keep, you ony goin get hard time erytime.
Deu 28.34: Da sights you guys see goin make you guys come pupule.
Deu 28.35: Yahweh goin make yoa knees an legs get boils dat come real sore, an no
Deu 28.35: Dey goin go from unda yoa feets to da top a yoa head.
Deu 28.36: “Yahweh goin make you an da king you wen put ova you, go by anodda
Deu 28.36: Ova dea, you guys goin go down in front odda gods dat peopo make from wood an
Deu 28.37: All da peopos ova dea wea Yahweh make you guys go, no goin believe cuz a wat happen to you.
Deu 28.37: Dey goin talk bout you guys fo make dea own peopo tink plenny, an
Deu 28.37: bout you guys fo make dea own peopo tink plenny, an dey goin make fun a you guys.
Deu 28.38: “You guys goin take plenny seeds fo plant inside yoa field, but you ony
Deu 28.38: take plenny seeds fo plant inside yoa field, but you ony goin cut litto bit food, cuz da grasshoppas goin eat um up.
Deu 28.38: but you ony goin cut litto bit food, cuz da grasshoppas goin eat um up.
Deu 28.39: You guys goin plant grape farms an take care um, but you no goin bring
Deu 28.39: guys goin plant grape farms an take care um, but you no goin bring in da grapes o drink da wine, cuz da worms goin eat
Deu 28.39: no goin bring in da grapes o drink da wine, cuz da worms goin eat um.
Deu 28.40: You guys goin get olive trees all ova yoa land, but you no goin use da
Deu 28.40: You guys goin get olive trees all ova yoa land, but you no goin use da olive oil, cuz da olives goin fall down from da
Deu 28.40: yoa land, but you no goin use da olive oil, cuz da olives goin fall down from da trees.
Deu 28.41: You guys goin get boys an girls, but you no goin keep dem fo stay wit
Deu 28.41: You guys goin get boys an girls, but you no goin keep dem fo stay wit you guys, cuz odda peopo goin make
Deu 28.41: you no goin keep dem fo stay wit you guys, cuz odda peopo goin make dem prisonas an take dem away.
Deu 28.42: Plenny crickets goin take ova all yoa trees an eat da food from yoa land.
Deu 28.43: “Da peopo from odda place dat live wit you guys goin come da bosses ova you guys mo an moa, an you guys no goin
Deu 28.43: goin come da bosses ova you guys mo an moa, an you guys no goin come importan mo an moa.
Deu 28.44: Dey goin let you guys borrow stuff from dem, but dey no need borrow
Deu 28.44: Dey goin be jalike da head, an you guys goin be jalike da tail.
Deu 28.44: Dey goin be jalike da head, an you guys goin be jalike da tail.
Deu 28.45: “All dis bad kine stuff goin come on top you guys cuz you get kahuna.
Deu 28.45: Jalike da bad kine stuff goin chase you guys, an take ova you guys, till you guys wipe
Deu 28.46: Da bad kine stuff goin come, jalike az one sign from God dat show you guys an yoa
Deu 28.47: All dat goin happen cuz you guys no stay real good inside wen you work
Deu 28.48: So den you guys goin work fo da peopo dat stay agains you guys, not fo Yahweh.
Deu 28.48: He goin send dem agains you guys, an you goin get notting fo eat,
Deu 28.48: He goin send dem agains you guys, an you goin get notting fo eat, an come thirsty, wit no mo clotheses
Deu 28.48: Jalike he goin put one iron yoke on top yoa neck, till he wipe out you
Deu 28.49: “Yahweh goin bring one peopo agains you guys from one far place, from
Deu 28.49: Dey goin come real quick, jalike one eagle dat fly down real fas fo
Deu 28.49: You no goin undastan dea language.
Deu 28.50: You guys goin come scared wen you see dem cuz dey look real scary.
Deu 28.51: Dey goin eat all yoa bebe animals an da food dat you guys wen
Deu 28.51: Dey no goin leave you guys wheat o barley, new wine, new olive oil,
Deu 28.51: Dey goin wipe you guys out till you no mo notting!
Deu 28.52: Dey goin put army guys all aroun da big towns inside yoa land, so
Deu 28.52: Dey goin put dea army guys aroun all da towns inside da land dat
Deu 28.53: Cuz a dat, you even goin eat yoa own kids -- da meat from da bodies a yoa boys an
Deu 28.53: Cuz da peopo dat stay agains you guys goin put dea army guys all aroun you guys, an you guys goin
Deu 28.53: goin put dea army guys all aroun you guys, an you guys goin suffa plenny.
Deu 28.54: mos easy an nice guy wit you guys dat get plenny aloha, he goin come greedy an no share food wit his own brudda o his own
Deu 28.55: He no goin give even one a dem da meat from his own mahke kids fo
Deu 28.55: Goin be az all he get, cuz da peopo dat hate you guys goin make
Deu 28.55: Goin be az all he get, cuz da peopo dat hate you guys goin make you guys suffa plenny, wen dey put army guys aroun
Deu 28.56: she no even let da bottom a her feet touch da groun, she goin be too greedy fo give to her husband dat she love, o her
Deu 28.57: she born one bebe, an eat her bebe dat she born, an she goin eat um so nobody know, wen da peopo dat stay agains you
Deu 28.57: um so nobody know, wen da peopo dat stay agains you guys goin make you guys suffa plenny, wen dey put army guys all
Deu 28.59: show respeck fo wat kine God, yoa awesome God Yahweh, he goin send real bad kine sick fo punish you guys an yoa kids,
Deu 28.60: He goin bring all da diffren kine sick dat he wen bring to da
Deu 28.60: top you guys, da ones dat you guys stay scared um, an dey goin stick wit you guys.
Deu 28.61: Yahweh goin bring all kine sick an hard time too, da kine stuff dat
Deu 28.62: plenny peopo, jalike da stars inside da sky, but you guys goin come ony litto bit peopo, cuz you neva lissen yoa God
Deu 28.63: fo you guys, an make you guys come plenny peopo, bumbye he goin come good inside wen he goin wipe you guys out.
Deu 28.63: come plenny peopo, bumbye he goin come good inside wen he goin wipe you guys out.
Deu 28.63: He goin take you guys outa da land dat you goin go inside now fo
Deu 28.63: He goin take you guys outa da land dat you goin go inside now fo take um ova.
Deu 28.64: “Den Yahweh goin make you guys go all ova wea diffren peopos stay, from one
Deu 28.64: Wen you go dea, you guys goin go down in front odda gods, da kine gods dey make from
Deu 28.65: You no goin find one place fo rest da bottom a yoa feets.
Deu 28.65: Yahweh goin make you guys stay shaking inside plenny, yoa eyes goin
Deu 28.65: goin make you guys stay shaking inside plenny, yoa eyes goin come tired from waiting, an you goin lose fight inside yoa
Deu 28.65: plenny, yoa eyes goin come tired from waiting, an you goin lose fight inside yoa heart.
Deu 28.66: You guys erytime donno wat goin happen.
Deu 28.66: You goin stay scared nite time an day time.
Deu 28.66: You no goin know fo shua if you goin stay alive.
Deu 28.66: You no goin know fo shua if you goin stay alive.
Deu 28.67: Morning time you guys goin say, ‘I like nite time fo come!
Deu 28.67: Nite time you guys goin say, ‘I like morning time fo come!
Deu 28.67: Cuz you guys stay real scared inside, an you goin see real bad kine stuff happen.’
Deu 28.68: Yahweh goin send you guys back Egypt side inside boats wit sail, no
Deu 28.68: boats wit sail, no matta I wen tell you guys dat you no goin go dat way again, eva.’
Deu 28.68: Ova dea you guys an wahines goin try selling yoaself to da peopo dat stay agains you guys,
Deu 28.68: But nobody goin like buy you guys.
Deu 29.6: I Yahweh do all dis so you guys goin know inside dat me, Yahweh, I yoa God fo real kine.
Deu 29.12: hea fo take dis deal wit yoa God Yahweh today, so dat he goin make um good wit one [strong / spesho] promise.
Deu 29.18: shua no mo any guy o wahine, o ohana wit you guys, who goin turn away from oua God Yahweh, an go down an show respeck
Deu 29.19: Cuz a dat he tink, ‘I goin be okay, no matta I still yet do wat I like.
Deu 29.19: Cuz he tink lidat, God goin wipe out da land dat get watta, an da dry land too.
Deu 29.20: Yahweh no goin eva let dat kine guy go.’
Deu 29.20: All da bad kine stuff dis book tell, goin come to dat kine guy, an Yahweh goin take his name out
Deu 29.20: stuff dis book tell, goin come to dat kine guy, an Yahweh goin take his name out from unda da sky.
Deu 29.21: Yahweh goin take dat guy from all da ohanas inside da Israel peopo,
Deu 29.21: jalike dis book tell bout all da real bad kine tings dat goin happen to da peopo dat no do all dat da rules tell inside
Deu 29.22: “Yoa kids dat goin come lata on, an da peopo from far place, goin see all da
Deu 29.22: kids dat goin come lata on, an da peopo from far place, goin see all da bad kine stuff dat stay come on top da land, an
Deu 29.23: Da whole land goin stay jalike was burn up from salt an sulfur.
Deu 29.23: Nobody goin plant notting dea.
Deu 29.23: Goin be jalike wen Sodom an Gomorrah towns wen wipe out, an wen
Deu 29.24: All da odda peopos goin aks, ‘How come Yahweh do dis to dis land?
Deu 29.25: “An some odda peopo goin tell, ‘Az cuz da peopo dea no like take da deal dat
Deu 29.27: bring on top dem all da bad kine stuff he wen tell dem he goin bring cuz dey get kahuna, jalike stay write inside dis
Deu 30.1: fo make you live wit diffren peopos, den maybe you guys goin tink real good ova dea bout wat God wen tell you.
Deu 30.3: today fo do, den wen you guys come back, yoa God Yahweh goin make tings come good again fo you guys, an get love an
Deu 30.3: He goin bring you guys back togedda from all da diffren countries
Deu 30.4: guys go mo far place unda da sky, from dea yoa God Yahweh goin bring you guys back togedda from ova dea.
Deu 30.5: He goin bring you guys back inside da land dat oua ancesta guys
Deu 30.5: da land dat oua ancesta guys wen own befo time, an you goin take um ova.
Deu 30.5: He goin make good tings happen to you guys, mo den oua ancesta
Deu 30.6: Yoa God Yahweh goin make you and da peopo dat going come from you bumbye, an
Deu 30.6: come from you bumbye, an like come his peopo, jalike he goin put one mark on top yoa hearts an yoa kids hearts fo show
Deu 30.6: Den you guys goin get love an aloha fo him wit all yoa hearts, an wit
Deu 30.6: yoa hearts, an wit eryting inside you guys, so you guys goin live fo real kine.
Deu 30.7: Yoa God Yahweh goin put all dis bad kahuna kine stuff I wen tell you bout, on
Deu 30.8: But you guys, you goin lissen Yahweh again, an do eryting he tell you guys fo do,
Deu 30.9: Den Yahweh goin do mo plenny good kine stuff fo you guys, wateva you guys
Deu 30.9: He goin stay feel real good inside again wen he tink bout you
Deu 30.10: He goin do dat wen you guys lissen him, an stick wit his rules an
Deu 30.12: no stay up dea inside da sky, so you guys gotta aks, ‘Who goin go up dea fo get um, an tell us guys, so we can lissen?
Deu 30.13: stay da odda side da ocean, so you guys gotta aks, ‘Who goin go ova dea fo get um fo us, an tell us, so we can do um?
Deu 30.16: Den you guys goin live an come mo plenny peopo, an yoa God Yahweh goin do
Deu 30.16: guys goin live an come mo plenny peopo, an yoa God Yahweh goin do good kine stuff fo you guys inside da land wea you guys
Deu 30.18: an show respeck fo dem, I tell you guys today, dat you goin wipe out fo shua.
Deu 30.18: You guys no goin stay long time inside da land da odda side da Jordan Riva,
Deu 30.18: time inside da land da odda side da Jordan Riva, wea you goin go inside fo take ova an make um yoa property.
Deu 30.19: So den you an yoa kids goin live.
Deu 30.20: Den you guys goin get love an aloha fo yoa God Yahweh, an lissen to him, an
head: Joshua Goin Take Charge Afta Moses
Deu 31.2: Yahweh wen tell me, ‘You no goin go da odda side da Jordan Riva!
Deu 31.3: Yoa God Yahweh, he da One goin go da odda side in front you guys.
Deu 31.3: He goin wipe out da peopos in front you guys, an you guys goin
Deu 31.3: He goin wipe out da peopos in front you guys, an you guys goin take ova dea land.’
Deu 31.3: Joshua, he goin go ova in front you guys too, jalike Yahweh wen tell.
Deu 31.4: Yahweh goin make to dem guys jalike he wen do to Sihon an Og, da kings
Deu 31.5: Yahweh goin give dem to you guys, an you gotta make to dem eryting I
Deu 31.6: He no goin let you guys go by yoaself, o bag from you!
Deu 31.7: all da Israel peopo, “Make strong an no bum out, cuz you goin go wit dis peopo inside da land dat Yahweh make one spesho
Deu 31.7: Yahweh make one spesho promise to our ancesta guys dat he goin give dem da land.”
Deu 31.7: You da one goin tell da ohana wat land az deas, fo come dea property.
Deu 31.8: Yahweh, he da One goin go in front you guys, an he goin stay wit you guys.
Deu 31.8: Yahweh, he da One goin go in front you guys, an he goin stay wit you guys.
Deu 31.8: He no goin let you guys go by yoaself, o bag from you guys!
Deu 31.11: come fo stand in front oua God Yahweh, by da place he goin pick.
Deu 31.11: Dat time, you goin read dese rules to dem so dey all can hear you.
Deu 31.13: all da time you guys stay live inside da land dat you guys goin go da odda side da Jordan Riva fo take ova.
head: Da Israel Peopo Goin Go Agains Yahweh Bumbye
Deu 31.14: Yahweh tell Moses, “Now, da time stay nea wen you goin mahke.
Deu 31.14: I goin make him da one in charge a da Israel peopo from now on.
Deu 31.16: Yahweh tell Moses, “Litto bit mo time, an you goin go res wit yoa ancesta guys.
Deu 31.16: But dese peopo, dey goin go down in front da odda gods dat da diffren peopos pray
Deu 31.16: dat da diffren peopos pray to ova dea inside da land dey goin go inside fo take ova.
Deu 31.16: Dey goin do tings wit dose gods, jalike wen peopo go fool aroun
Deu 31.16: Dey goin leave me, an broke da deal I wen make wit dem.
Deu 31.17: Dat time wen dat happen, I goin come huhu wit dem, an leave dem behind.
Deu 31.17: I goin hide my face from dem, an I goin wipe dem out.
Deu 31.17: I goin hide my face from dem, an I goin wipe dem out.
Deu 31.17: Plenny trouble an hard time goin happen to dem.
Deu 31.17: Dat time, dey goin tell, ‘Fo shua, us guys get all dis bad kine stuff happen
Deu 31.18: Den I goin hide my face from dem dat time fo shua, cuz a all da bad
Deu 31.19: Cuz dis song goin tell wat I wen see um do, fo judge dem.
Deu 31.20: I wen make spesho promise to dea ancestas fo give dem, dey goin eat all dey like an come full, an eryting goin go good fo
Deu 31.20: dem, dey goin eat all dey like an come full, an eryting goin go good fo dem.
Deu 31.20: Den dey goin turn away an go down in front odda gods, an work fo dem.
Deu 31.20: Dey goin go agains me, an broke da deal I wen make wit dem.
Deu 31.21: bad kine stuff an hard time come on top dem, dis song goin tell wat I wen see um do, fo judge dem, cuz dea kids no
Deu 31.21: tell wat I wen see um do, fo judge dem, cuz dea kids no goin foget da song, an dey goin sing um.
Deu 31.21: fo judge dem, cuz dea kids no goin foget da song, an dey goin sing um.
Deu 31.23: Cuz you goin bring da Israel peopo inside da land I wen make spesho
Deu 31.23: An me, I da One goin stay wit you.
Deu 31.26: Da book goin stay dea fo tell wat I wen see da Israel peopo do, fo
Deu 31.27: I still yet stay hea wit you guys, an I know dat you guys goin go agains him even mo plenny afta I mahke!
Deu 31.28: I goin call all da powers inside da sky an on top da earth fo
Deu 31.29: Cuz I know dat afta I mahke, you guys goin real mess up eryting an make um come pilau.
Deu 31.29: You guys goin turn away from me an no do wat I tell you guys fo do.
Deu 31.29: An lata, plenny bad kine stuff goin come on top you guys, cuz you guys goin do da kine stuff
Deu 31.29: bad kine stuff goin come on top you guys, cuz you guys goin do da kine stuff dass bad, da way Yahweh see you guys
Deu 31.29: You guys goin make him come huhu cuz a da tings you guys make wit yoa
Deu 32.1: Lissen, peopo on top da earth an in da sky, Lissen wat I goin tell.
Deu 32.3: I goin tell wat kine God Yahweh.
Deu 32.3: I goin tell good stuff bout how big oua God stay!
Deu 32.6: You guys tink, az how you goin pay back Yahweh Doing pilau kine stuff, o wat?
Deu 32.20: Yahweh tell, ‘I goin hide my face from dem, An see wat goin happen to dem.
Deu 32.20: Yahweh tell, ‘I goin hide my face from dem, An see wat goin happen to dem.
Deu 32.21: Me, I goin make dem come jealous Cuz I goin do good tings fo some no
Deu 32.21: Me, I goin make dem come jealous Cuz I goin do good tings fo some no good peopo, not dem.
Deu 32.21: I goin make dem come huhu Cuz I goin do good tings fo one nation
Deu 32.21: I goin make dem come huhu Cuz I goin do good tings fo one nation dat donno notting, not dem.
Deu 32.22: dat burn all da way To da bottom a da Mahke Peopo's Place, Goin burn up da earth an da food dat grow on top um.
Deu 32.22: Goin burn up da foundations fo da mountains.
Deu 32.23: I goin pile up plenny bad kine tings I goin do to da Israel
Deu 32.23: I goin pile up plenny bad kine tings I goin do to da Israel peopo, Jalike I goin shoot all my arrows
Deu 32.23: bad kine tings I goin do to da Israel peopo, Jalike I goin shoot all my arrows by dem.
Deu 32.24: I goin make dem come skinny Cuz dey no goin get food.
Deu 32.24: I goin make dem come skinny Cuz dey no goin get food.
Deu 32.24: Dey goin get real bad kine sick Dat make dem feel like da sick stay
Deu 32.24: I goin make um feel real bad Befo I wipe um out!
Deu 32.24: I goin tell da wild kine animals fo bite dem, An send da poison
Deu 32.25: Outside on da street, Goin get war dat goin wipe out dea kids.
Deu 32.25: Outside on da street, Goin get war dat goin wipe out dea kids.
Deu 32.25: An even inside dea houses, Dey goin come real scared.
Deu 32.25: young guys an young wahines, Da bebes an da ol guys, Dey goin mahke too.
Deu 32.26: I wen tell dat I goin put dem all ova da place, An all da peopo in da world goin
Deu 32.26: goin put dem all ova da place, An all da peopo in da world goin foget who dem.
Deu 32.27: plenny, dat maybe Da peopo dat stay agains da Israel peopo Goin talk stink Cuz dey no undastan, An cuz a dat, dey goin
Deu 32.27: Goin talk stink Cuz dey no undastan, An cuz a dat, dey goin tell, ‘Us guys strong!
Deu 32.29: erytime, An know how come all dis ting happen, An know wat goin come in da end.
Deu 32.35: Wen dat time come, I da One goin pay back an punish da peopo.
Deu 32.35: Wen da right time come, jalike dea feets goin slip.
Deu 32.35: An dey goin mahke real quick.
Deu 32.36: Yahweh goin be da judge Dat goin tell his peopo dey no mo blame.
Deu 32.36: Yahweh goin be da judge Dat goin tell his peopo dey no mo blame.
Deu 32.36: He goin show love an pity fo his worka guys Wen he see dat dey no
Deu 32.37: Yahweh goin tell his peopo, ‘Eh, da odda peopo gods, dey no mo o wat?
Deu 32.41: Wen I make my sword sharp an shiny, I goin use um cuz I da judge, I goin punish da peopo dat stay
Deu 32.41: my sword sharp an shiny, I goin use um cuz I da judge, I goin punish da peopo dat stay agains me An pay back da peopo
Deu 32.42: Wen I fight, goin be Jalike my arrows stay drunk from da blood, An my sword
Deu 32.42: be Jalike my arrows stay drunk from da blood, An my sword goin eat da bodies a da ones I goin kill A da prisonas bodies
Deu 32.42: from da blood, An my sword goin eat da bodies a da ones I goin kill A da prisonas bodies too, An da heads a da army guys
Deu 32.43: Cuz he goin pay back da ones dat wen kill his worka guys.’
Deu 32.43: He goin pay back da peopo dat stay agains him.
Deu 32.43: He goin bring his peopo an land back da same side wit him.
Deu 32.46: importan stuff dat I wen tell you guys today, so you guys goin tell yoa kids dey gotta lissen an do eryting dese rules
Deu 32.47: If you lissen dis stuff I tell you, you guys goin live long time inside da land da odda side da Jordan Riva
head: Moses Goin Mahke On Top Mount Nebo
Deu 32.49: stay across Jericho, an den look all ova Canaan, da land I goin give da Israel peopo fo come dea property.
Deu 32.50: Afta you climb up da top a dat mountain, you goin mahke an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen
Deu 32.52: Az why you ony goin see da land from dis side da riva.
Deu 32.52: You no goin go inside da land dat I stay give da Israel peopo.
Deu 33.19: Dey goin call peopo from da odda ohanas Fo come by dea mountain Fo
Deu 33.19: Dey goin eat plenny stuff from da sea, An da rich kine stuff dat
Deu 33.27: He goin [push / throw] out da peopo dat stay agains you guys.
Deu 33.27: He goin tell, ‘Go wipe dem out!
Deu 33.28: Dass how da Israel peopo goin live, An nobody goin hurt dem.
Deu 33.28: Dass how da Israel peopo goin live, An nobody goin hurt dem.
Deu 33.28: Da place wea dey live, Nobody goin bodda dem o wipe um out.’
Deu 33.29: Da peopo dat stay agains you guys Goin come scared an shaking in front you guys.
Deu 33.29: You guys goin walk all ova dea backs.
Deu 34.4: ‘I goin give dis land to da peopo dat come from you guys.
Deu 34.4: I stay let you see um wit yoa own eyes, but you no goin go da odda side da Jordan Riva fo go dea inside um.
Deu 34.9: he wen put his hands on top Joshua fo show he da one goin lead da peopo afta him.
Rut 1.11: You guys tink I young still yet, so you tink I goin stick wit da way my people do um an get married fo get mo
Rut 1.11: way my people do um an get married fo get mo baby boys dat goin come big an den come yoa husbans bumbye?
Rut 1.13: You guys tink you goin wait long time fo dem come big, an you no goin like marry
Rut 1.13: tink you goin wait long time fo dem come big, an you no goin like marry odda guys firs?
Rut 1.16: Wea eva you go, I goin go.”
Rut 1.16: Wea eva you like live, I goin live dea too.
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God too.
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God too.
Rut 1.17: An da place you mahke, I goin mahke dea too.
Rut 1.17: Dass wea dey goin bury me!
Rut 1.18: So, wen Na`omi undastan dat Rut no goin change her mind, an she going wit her, Na`omi stop
Rut 1.21: How you goin call me Na`omi, aah?
Rut 2.12: You wen come by him, An now he goin take care you!
Rut 2.20: Yahweh stay stick wit us guys dat stay alive, an he goin take care oua mahke husban guys, same time.”
Rut 2.20: dat get da right fo marry you, so you can get kids dat goin carry yoa mahke husban's name!
Rut 2.22: bumbye da guys make you any kine, but wit Boaz, nobody goin bodda you.
Rut 3.1: Time fo me find you one place fo live, wea dey goin take good care you, yeah?
Rut 3.4: Boaz, he know how oua peopo do, an he goin tell you wat you gotta do so he can take care you.
Rut 3.9: So, put da end a yoa blanket ova me fo show you goin take me fo come yoa wife!
Rut 3.11: I goin do jalike you wen tell me fo do fo you.
Rut 3.13: If he like, kay den, he da one goin marry you.
Rut 3.13: to you, jalike I shua Yahweh stay alive, I shua too dat I goin marry you.
Rut 3.18: Na`omi tell, “Now, my girl, jus wait till you find out wat goin happen.
Rut 3.18: Cuz Boaz, he no goin wait notting.’-”
Rut 3.18: He goin do eryting today!
Rut 4.5: Dat way, da Elimelek line no goin come pau, an his land goin stay wit da ohana.
Rut 4.5: Dat way, da Elimelek line no goin come pau, an his land goin stay wit da ohana.
Rut 4.9: I goin buy from Na`omi, all da land dat Elimelek and his boys
Rut 4.10: Dass so she can get one boy dat goin keep his mudda's mahke husban's name wit da land he get
Rut 4.10: Den all da ohana an all da leada guys fo Mahlon's town no goin foget who him.
Rut 4.11: Dis wahine dat goin come inside yoa house, We like Yahweh make her come Jalike
Rut 4.12: give you kids Wit dis young wahine, So dat yoa line bumbye goin be Jalike da line dat wen come From oua ancesta guy Perez,
Rut 4.15: Dis bebe, He goin make you feel Jalike you young one mo time!
Rut 4.15: He goin take care you wen you old!
1Ki 1.5: He talk: “I goin come King!
1Ki 1.7: Joab (Zeruiah boy) an Abiatar da pries guy, an dey say dey goin help him fo come King.
head: Da Oddas Aks King David Who Goin Come Da King
1Ki 1.12: I goin tell you wat you gotta do.
1Ki 1.12: Cuz if you no do notting, you an yoa boy Solomon goin mahke.
1Ki 1.13: You wen tell me, “Yoa boy Solomon goin come da nex king afta me.
1Ki 1.13: He goin sit on top my throne.
1Ki 1.14: Befo you pau talk to da King, I goin come inside too, an I goin tell da same ting jalike you.
1Ki 1.14: Befo you pau talk to da King, I goin come inside too, an I goin tell da same ting jalike you.
1Ki 1.17: you wen tell me dat time: ‘Yoa boy Solomon, he da one dat goin come da King afta I mahke.
1Ki 1.17: Goin be him dat stay sit on top my throne.
1Ki 1.20: You gotta tell erybody, who da one goin sit on top yoa throne afta you mahke.
1Ki 1.21: den afta you mahke an go by yoa ancesta guys, erybody goin go afta me an my boy Solomon, an make jalike us bad guys.
1Ki 1.24: Az true, o wat, dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he goin sit on top my throne’?
1Ki 1.24: dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he goin sit on top my throne’?
1Ki 1.27: come you neva let us guys dat stay work fo you know, who goin be da one fo sit on top yoa throne an be da King after you
1Ki 1.30: I wen tell you dat time: ‘Yoa boy Solomon, he goin come da nex King afta me.
1Ki 1.30: He goin be da one dat sit on top my throne, an not me.
1Ki 1.30: Dass da promise I wen make dat time, an now today, I goin do wat I wen promise.
1Ki 1.34: da talka fo God, put olive oil on top his head fo show he goin be da King fo da Israel peopo.
1Ki 1.35: Den he goin go inside da palace an sit down on top my throne.’
1Ki 1.35: He goin come da King afta me, cuz I wen tell erybody, he da one
1Ki 1.35: come da King afta me, cuz I wen tell erybody, he da one goin stay in charge a da Israel peopo an da Judah ohana!
1Ki 1.51: fo King Solomon make one strong promise to me, dat he no goin tell nobody fo kill me wit one sword.
1Ki 1.51: I goin be his worka guy!
1Ki 1.52: “Go tell Adonijah, ‘If you come one guy I can trus, I no goin do notting fo make even one hair from yoa head fall on top
1Ki 1.52: But if I hear anyting bad bout you, you goin mahke.’-”
1Ki 2.2: An me, I goin mahke pretty soon.
1Ki 2.3: Den, no matta wat you do, an wea you go, eryting goin come out good fo you.
1Ki 2.4: Wen you do all dat, den Yahweh goin make happen, wat he tell bout me befo time, ‘Da king guys
1Ki 2.4: Cuz I goin see how dey live.
1Ki 2.4: Den me, Yahweh, I no goin wipe out yoa blood line eva.
1Ki 2.4: Erytime goin get one guy dat come from yoa blood line, dat goin be da
1Ki 2.4: Erytime goin get one guy dat come from yoa blood line, dat goin be da King fo sit on top da throne fo da Israel peopo.
1Ki 2.8: I tell um, ‘I no goin kill you wit my sword.
1Ki 2.17: So Adonijah tell, “Go talk to King Solomon, cuz he no goin tell you no.”
1Ki 2.20: Aks me, cuz I no goin tell you no.”
1Ki 2.23: Dis Adonijah guy goin mahke, cuz he tell you fo come tell me dat!
1Ki 2.24: he wen make me one promise dat da Kings fo da Israel peopo goin come from my blood.
1Ki 2.24: An cuz I stay shua bout all dat, I know, Adonijah goin mahke, today!
1Ki 2.26: But I no goin kill you today, cuz you wen help carry da Box Fo Rememba
1Ki 2.31: “Go kill Joab, jalike he tell, an bury him, so dat nobody goin blame me an my fadda peopo.”
1Ki 2.33: peopo dat come from him, an his ohana, an fo da kings dat goin come from David, Yahweh goin make eryting come good fo
1Ki 2.33: his ohana, an fo da kings dat goin come from David, Yahweh goin make eryting come good fo dem, foeva.
1Ki 2.37: da Kidron Stream, you know fo shua dat da same day, you goin mahke, an ony you goin get da blame fo dat.
1Ki 2.37: know fo shua dat da same day, you goin mahke, an ony you goin get da blame fo dat.
1Ki 2.38: Shimei tell da King, “I goin live jalike how you say.
1Ki 2.38: da King, an you my boss, an I yoa worka guy, an dass wat I goin do.”
1Ki 2.42: promise in front Yahweh, an I wen tell you, ‘Fo shua, I goin do wat I tell you.
1Ki 2.42: town, no matta wat place you go, da same day, you goin mahke.
1Ki 2.42: “An you wen tell me, ‘I goin live jalike how you say.
1Ki 2.45: But Yahweh goin do good tings fo me, King Solomon.
1Ki 2.45: Fo shua, kings from David blood goin sit on top King David throne in front Yahweh, foeva.
1Ki 3.12: Cuz you aks me fo do dat, I goin do jalike you say.
1Ki 3.12: I goin help you, give you da kine heart, fo know wat fo do
1Ki 3.12: befo you, dat know wat fo do erytime jalike you, an no goin get nobody afta you too, dat can make jalike you.
1Ki 3.13: An one mo ting, I goin give you da tings dat you neva aks me fo give you.
1Ki 3.13: I goin make you come rich, an I goin make peopo get respeck fo
1Ki 3.13: I goin make you come rich, an I goin make peopo get respeck fo you.
1Ki 3.13: No goin get no odda king guy dat stay jalike you, till you mahke.
1Ki 3.14: dat you gotta do jalike yoa fadda King David wen do, den I goin make you live long time too.
1Ki 3.26: But da odda wahine tell, “Mo betta da boy no goin be mines an no goin be yoas.
1Ki 3.26: odda wahine tell, “Mo betta da boy no goin be mines an no goin be yoas.
1Ki 5.3: no can build one Temple fo his God Yahweh, so erybody goin know wat kine God him.
1Ki 5.5: So now, I stay tinking lidis: I goin build one Temple so erybody goin know wat kine God, my God
1Ki 5.5: I stay tinking lidis: I goin build one Temple so erybody goin know wat kine God, my God Yahweh, da One I stay pray to.
1Ki 5.5: Yahweh wen tell my fadda King David, ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau be da King.
1Ki 5.5: Yoa boy, da one goin build da Temple so erybody goin know wat kine God me.
1Ki 5.5: Yoa boy, da one goin build da Temple so erybody goin know wat kine God me.
1Ki 5.6: I goin give you silva, so you can pay da guys dat work fo you,
1Ki 5.8: I goin make shua you get eryting you like, cedar wood an pine
1Ki 5.9: My worka guys goin bring da wood down da Lebanon mountains to da sea.
1Ki 5.9: I goin tell um tie um up fo make plenny raft.
1Ki 5.9: I goin tell my worka guys fo hemo da rope dea so, you guys can
1Ki 5.12: know wat fo do erytime, jalike Yahweh wen tell um he goin do, firs time.
1Ki 6.12: an stay live da way I say you gotta live, den fo you, I goin make happen da ting I wen make promise to yoa fadda David
1Ki 6.13: Dat mean, I goin make house right in da middo a da Israel peopo.
1Ki 6.13: Garans I no goin bag from da Israel peopo.
1Ki 7.23: 6 inch high, an aroun da outside, if you put one rope, goin be bout 45 feet long.
1Ki 8.16: But now, I wen pick dis place fo my temple, so erybody goin know wat kine God me an wea I stay.
1Ki 8.19: You not da one goin build da Temple.
1Ki 8.19: Yoa boy, yoa own blood an bone, goin build da temple fo show how I stay.
1Ki 8.25: If dey do all dat, den no goin pau Da kings dat going come from yoa blood, Dat goin get
1Ki 8.25: no goin pau Da kings dat going come from yoa blood, Dat goin get da right fo sit in front me On top da throne fo da
1Ki 8.26: fo da Israel peopo, An I like fo da ting you wen say you goin do Come fo real.
1Ki 8.27: How you goin make house Hea on top da eart, aah?
1Ki 8.29: Dis da place, you wen tell, ‘Dass wea peopo goin know Wat kine God me.
1Ki 8.31: An da judge goin tell, Dat da firs guy gotta come In front yoa altar, hea
1Ki 8.33: “An bumbye, yoa Israel peopo Goin go do bad kine stuff An go agains you.
1Ki 8.33: Cuz a dat, da peopo dat stay agains dem Goin fight um an win.
1Ki 8.35: wen yoa peopo do bad kine stuff An go agains you, You goin shut da sky An no let rain come down.
1Ki 8.35: an pray, An tell dat dey yoa peopo fo real kine, Den dey goin turn aroun An pau do bad kine stuff Cuz you punish um
1Ki 8.37: “Bumbye, no goin get food inside da land, O get real bad kine sick, O da
1Ki 8.40: Do dis fo dem, An fo all da ones dat goin come from dem.
1Ki 8.40: Do um fo all da time dey goin stay inside dis land Dat you wen give to oua ancesta guys!
1Ki 8.41: “An bumbye, goin get peopo from odda places, Dat not Israel kine peopo.
1Ki 8.41: Dey goin come from odda lands far from hea, Cuz dey like know wat
1Ki 8.42: Cuz dey goin hear bout da big name you get, An how strong you stay, An
1Ki 8.43: Wen you do dat, All da diffren peopos all ova da world Goin know wat kine God you.
1Ki 8.43: Den dey goin feel jalike dey scared Wen dey come in front you, Same
1Ki 8.43: An dey goin know Dat dis Temple I wen build, Get yoa name.
1Ki 8.44: “Bumbye, yoa peopo goin go odda place Cuz dey gotta go fight wit da peopo dat stay
1Ki 8.44: You goin send um wea dey gotta go fo fight, An dey goin do um
1Ki 8.44: You goin send um wea dey gotta go fo fight, An dey goin do um jalike you tell.
1Ki 8.44: Den dey goin face dis town Jerusalem you wen pick An da Temple I wen
1Ki 8.44: From dea, dey goin pray to you, Yahweh, Den I like you lissen from da sky Wen
1Ki 8.46: “Bumbye, dis peopo Goin go do bad kine stuff An go agains you.
1Ki 8.46: Den you goin come huhu wit dem, An let da peopo dat stay agains dem
1Ki 8.47: But den, yoa peopo goin turn aroun An start fo tink strait, Ova dea inside da land
1Ki 8.47: Dey goin change dea mind An beg you fo give um chance, Ova dea
1Ki 8.47: Dey goin tell you, ‘Us guys wen do bad kine tings An do wrong.
1Ki 8.56: An eryting Yahweh say he goin do, He do um.
1Ki 8.60: Cuz a dat, all da diffren peopos all ova da world Goin know dat Yahweh, he da God dass fo real, An no mo no odda
1Ki 9.3: An I goin watch dat place real good, an tink plenny bout um, foeva.
1Ki 9.5: If you do all dat, den I goin make you an da guys dat goin come from you, come da kings
1Ki 9.5: If you do all dat, den I goin make you an da guys dat goin come from you, come da kings fo da Israel peopo foeva.
1Ki 9.5: I wen make dis promise to yoa fadda David: ‘You goin be da ancesta fo da kings fo Israel, foeva.
1Ki 9.6: You an da guys dat goin come king afta you, you betta not go da wrong way, an you
1Ki 9.7: If you guys mess up, den I goin throw out da Israel peopo from da land I wen give um.
1Ki 9.7: make spesho fo me, da place fo show wat kine God me, I no goin care bout dat place no moa.
1Ki 9.7: An wen all da odda peopos tink bout da Israel peopo, dey goin talk stink bout dem, an tell, ‘Watch out!
1Ki 9.7: You goin come jalike da Israel peopo!
1Ki 9.8: Dis Temple goin come one big mess jalike one rubbish pile.
1Ki 9.8: Erybody dat pass by dea no goin believe wat dey see.’
1Ki 9.8: Dey goin tell, ‘How come Yahweh wen do dis to da land an da Temple?
1Ki 9.9: An odda peopo goin tell um, ‘Az cuz da Israel peopo no like lissen to Yahweh,
1Ki 11.2: Cuz if you do dat, bumbye fo shua, dey goin make you hamajang an you goin start fo follow dea gods, an
1Ki 11.2: do dat, bumbye fo shua, dey goin make you hamajang an you goin start fo follow dea gods, an stop fo follow me, yoa God!
1Ki 11.11: you no do da tings I wen tell you you gotta do, dis wat I goin do.
1Ki 11.11: Fo shua, I goin take away da right fo you be da king.
1Ki 11.11: I goin give one a da guys dat work fo you, da right fo come da
1Ki 11.12: But cuz a yoa fadda David, I no goin take um away from you da right fo be king, befo you mahke.
1Ki 11.12: But fo yoa boy, I goin take away da right fo him be da king.
1Ki 11.13: Still yet, I no goin take away all da rights fo yoa boy be king.
1Ki 11.13: I goin give him jus yoa ohana an one nodda ohana fo be dea king
1Ki 11.31: I goin take away da right from Solomon fo be da king!
1Ki 11.31: An I goin give you ten a da Israel ohanas.
1Ki 11.32: I wen pick from all da Israel ohana land, get one ohana goin stay wit da David ohana.’
1Ki 11.34: ‘But I no goin take away all da right Solomon get fo be king.
1Ki 11.35: But from Solomon's boy, I goin take away da right fo him be king.
1Ki 11.36: I jus goin leave da Judah ohana an one nodda ohana fo Solomon's boy.
1Ki 11.36: side, fo show my peopo wea fo go, jalike one oil lamp dat goin burn in front me foeva.
1Ki 11.37: An fo you, I goin take you an make you da king fo be in charge eryting you
1Ki 11.37: You goin be da king ova da Israel peopo.
1Ki 11.38: follow my rules, jalike my worka guy David wen do, den I goin stick tight wit you.
1Ki 11.38: I goin make da ohana dat goin come from you stay solid, jalike I
1Ki 11.38: I goin make da ohana dat goin come from you stay solid, jalike I build one strong house
1Ki 11.38: Goin be solid jalike da David ohana stay solid.
1Ki 11.38: An I goin give you da Israel land.
1Ki 11.39: I goin make da ohana dat come from David come shame cuz a wat
1Ki 11.39: David come shame cuz a wat Solomon stay do, but dey no goin stay shame foeva.
1Ki 12.2: He wen go dea cuz he was scared King Solomon goin kill um.
1Ki 12.4: if you make da work we gotta do fo you mo easy, den we goin work fo you.
1Ki 12.6: Wat I goin tell dis peopo?
1Ki 12.7: peopo today, an work fo dem, an be up an up wit dem, dey goin stay work fo you foeva.
1Ki 12.9: How us guys goin answa dis peopo?
1Ki 12.11: I goin make da yoke mo heavy den dat!
1Ki 12.11: Jalike you goin tink my small finga, mo big den my fadda's waist!
1Ki 12.11: My fadda wen lick you guys wit regula kine whip, but I goin lick you guys wit scorpions!
1Ki 12.14: Me, I goin make da yoke mo heavy den dat!
1Ki 12.14: My fadda wen lick you guys wit regula kine whip, an I goin whip you guys wit scorpions!
1Ki 12.26: da David ohana peopo from da Judah ohana, an dea king, goin take ova again.
1Ki 12.27: Bumbye, dey goin tink fo take da Judah king, Rehoboam, fo be dea boss one
1Ki 12.27: An if dey do dat, dey goin kill me an go back to him!
head: One Talka Fo God Tell Jeroboam Wat God Goin Do
1Ki 13.2: Dis wat Yahweh tell: ‘Bumbye one bebe boy goin born from da David ohana.
1Ki 13.2: His name goin be Josiah.
1Ki 13.2: On top dis altar, Josiah goin make sacrifice.
1Ki 13.2: Firs ting, he goin kill da pries guys fo da places on top da hills wea da
1Ki 13.2: He goin kill dose dat burn sacrifice on top dis altar too.
1Ki 13.2: Den he goin burn bones from mahke peopo dea, so dis altar no goin be
1Ki 13.2: he goin burn bones from mahke peopo dea, so dis altar no goin be good no moa!
1Ki 13.3: He tell, “One awesome ting goin happen, one sign from Yahweh.”
1Ki 13.3: ash from burn fat dat stay on top da altar spill out, you goin know az fo shua wat Yahweh tell.
1Ki 13.7: I goin give you one present.
1Ki 13.8: king, “No matta you give me half da stuffs you get, I no goin go wit you.
1Ki 13.8: No way I goin eat bread o drink watta hea.”
1Ki 13.22: So, wen you mahke, yoa body no goin stay inside da place wea yoa ancesta guys stay bury!
1Ki 13.26: an he bus up da guy an kill um, jalike Yahweh wen tell um goin happen.
1Ki 13.32: Cuz da ting Yahweh wen tell him fo tell, goin happen fo shua!
1Ki 14.2: He da one wen tell me I goin come king fo dis peopo.
1Ki 14.3: He goin tell you wat goin happen wit da boy.
1Ki 14.3: He goin tell you wat goin happen wit da boy.
1Ki 14.5: reach Shiloh, Yahweh tell Ahijah awready, “Jeroboam wife goin come hea fo aks you fo tell her one ting.
1Ki 14.5: She goin aks you bout her boy, cuz he stay sick.
1Ki 14.5: An you goin tell her some stuff.
1Ki 14.5: Wen she come, she goin get diffren kine clotheses on, so nobody know az her.
1Ki 14.6: God wen tell me awready, fo tell you some stuff dat goin make you bum out.
1Ki 14.8: David was da king, an da odda kings was goin come from his ohana.
1Ki 14.10: ‘Cuz you do all dat, dis wat I goin do.
1Ki 14.10: I goin make bad kine stuff happen to all da Jeroboam ohana.“
1Ki 14.10: I goin wipe out ery man from da Jeroboam ohana inside da Israel
1Ki 14.10: I goin burn up all da Jeroboam ohana peopo, jalike peopo burn up
1Ki 14.11: from da Jeroboam ohana dat mahke inside da towns, da dogs goin eat um.
1Ki 14.11: Any a dem mahke outside da country side, da birds goin eat dem.
1Ki 14.12: Wen you go inside yoa town, yoa boy goin mahke.
1Ki 14.13: But him, he da ony one from da Jeroboam ohana dat goin get grave, cuz him da ony one from da Jeroboam ohana dat
1Ki 14.14: “Yahweh goin make one nodda guy come king fo da Israel peopo, an do wat
1Ki 14.14: Dat guy goin wipe out all da Jeroboam ohana.
1Ki 14.14: An you know wen he goin do dat?
1Ki 14.14: Goin be today!
1Ki 14.14: An wat Yahweh goin do afta dat?
1Ki 14.15: Yahweh goin smash all da Israel peopo so dey no goin stand up strait,
1Ki 14.15: Yahweh goin smash all da Israel peopo so dey no goin stand up strait, jalike wen you smash one plant dat grow
1Ki 14.15: He goin pull out da Israel peopo from dis good land he wen give to
1Ki 14.15: He goin throw dem all ova da place, da odda side da Eufrates Riva.
1Ki 14.16: Yahweh goin give up on da Israel peopo, cuz a all da bad kine stuff
1Ki 16.3: So, I goin wipe out you an all yoa ohana, King Ba`asha.
1Ki 16.3: I goin make yoa ohana come jalike da ohana dat come from
1Ki 16.4: Anybody from yoa ohana mahke inside one town, da dogs goin eat um.
1Ki 16.4: dey stay mahke inside da country side, da scavenja birds goin eat um.
1Ki 16.18: Wen Zimri see da Israel army goin take ova Tirzah town, he go inside da place wit real
1Ki 17.1: An I shua bout dis: From now, no goin get rain fo long time.
1Ki 17.1: No even goin get watta on top da groun morning time.
1Ki 17.1: Da ony rain goin come, goin be wen I say come!
1Ki 17.1: Da ony rain goin come, goin be wen I say come!
1Ki 17.4: Da Kerit Stream goin be wea you get watta fo drink.
1Ki 17.12: Us goin eat um, den wen us pau, us mahke!
1Ki 17.13: Make da bread jalike you wen tell you goin do.
1Ki 17.14: Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: Dat box flour no goin come empty, an erytime goin get olive oil inside da jar,
1Ki 17.14: peopo, tell: Dat box flour no goin come empty, an erytime goin get olive oil inside da jar, till da time wen Yahweh send
1Ki 18.1: Cuz now, I goin make rain come down on top da groun.
1Ki 18.9: you tell me fo do, az jalike you set me up so my boss Ahab goin kill me fo shua!
1Ki 18.12: But me, afta I leave you, I donno wat place God Spirit goin pick you up an take you.
1Ki 18.12: tell Ahab dat you stay hea, an he no can find you hea, he goin kill me!
1Ki 18.14: He goin kill me fo shua!
1Ki 18.15: dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, stay alive, I shua I goin stand in front Ahab today, an I goin let him see me!’
1Ki 18.15: stay alive, I shua I goin stand in front Ahab today, an I goin let him see me!’
1Ki 18.23: Den dey goin kill um an cut um up an put da pieces on top da wood, but
1Ki 18.23: Me, I goin do same ting wit da odda cow, an put da pieces on top da
1Ki 18.23: wit da odda cow, an put da pieces on top da wood, but I no goin put fire, too.
1Ki 18.24: Den, you guys call yoa god's name, an I goin use Yahweh name fo call him.
1Ki 18.31: long time ago get message from God, “From now, yoa name goin be ‘Israel.
1Ki 18.37: do someting fo show you lissen to me, so den dis peopo goin know dat you Yahweh, you da God dass fo real, an dat you
1Ki 18.41: Cuz sound jalike goin get heavy rain!
1Ki 19.2: guy by Elijah fo tell him, “Befo dis time tomorrow, I goin make you jalike you make da guys you wen kill!
1Ki 19.7: Cuz fo go wea you gotta go, goin be mo den you can handle.
1Ki 19.17: Haza`el goin kill plenny peopo wit his sword, an da ones he no kill,
1Ki 19.17: plenny peopo wit his sword, an da ones he no kill, Jehu goin kill dem.
1Ki 19.17: An da ones Jehu no kill wit his sword, Elisha goin kill dem.
1Ki 19.20: I no goin give you presha wat you like do.”
1Ki 20.6: Same time tomorrow, I goin send my palace guys by you.
1Ki 20.6: Dey goin check out eryting inside yoa palace, an eryting inside yoa
1Ki 20.6: Dey goin take eryting dat cost plenny an stay real nice, an take um
1Ki 20.8: No tell um you goin make how he like!”
1Ki 20.9: wen tell me da firs time dat I gotta do cuz you da boss, I goin do um.
1Ki 20.10: back da messenja guys fo tell Ahab, “I make dis promise: I goin bus up da Samaria town!’-”
1Ki 20.10: No goin get nuff dirt ova dea fo all my army guys pick up even one
1Ki 20.13: Dis wat I goin do.
1Ki 20.13: I goin give you da powa fo win ova dem today.
1Ki 20.13: Den you goin know fo shua, dat I Yahweh!
1Ki 20.14: Ahab aks um, “Who you goin use fo do dis?
1Ki 20.14: guys dat work unda da officer guys from da odda districks, goin do um.”
1Ki 20.14: Da king tell, “Who goin tell um wen fo attack?
1Ki 20.22: “You gotta make yoa army strong, an make plan watevas you goin do.
1Ki 20.22: Cuz nex year same time, da Aram king goin come back an attack you one mo time!
1Ki 20.23: But nex time, we goin fight um wea da groun stay flat.
1Ki 20.23: Den fo shua we goin be mo strong den dem.
1Ki 20.25: Den we goin fight da Israel guys on da flat groun.
1Ki 20.25: Den fo shua, we goin be mo strong den dem!
1Ki 20.28: Cuz dey tink lidat, I goin make you win ova all dat big army ova dea.
1Ki 20.28: Den all you guys goin know fo shua, dat I Yahweh!
1Ki 20.35: I no goin wack you!”
1Ki 20.36: me like how Yahweh tell, wen you go way from hea, one lion goin kill you.
1Ki 20.39: If he run away, you goin pay wit yoa life, o you pay fine 75 pound silva!
1Ki 20.42: So den, you goin pay wit yoa life cuz you wen let da Aram king go!
1Ki 20.42: An you goin lose yoa own peopo, cuz you let him go back to his peopo!
1Ki 21.3: Nabot tell Ahab, “Yahweh no goin let me sell um to you!
1Ki 21.4: He look real mad, cuz Nabot da Jezreel guy tell um, “I no goin sell um to you!”
1Ki 21.6: I no goin sell you my grape farm!’
1Ki 21.7: I goin get da grape farm from Nabot da Jezreel guy!
1Ki 21.19: Da same place wea da dogs wen suck up Nabot blood, dey goin suck up yoa blood too!
1Ki 21.21: An now, Yahweh tell, ‘Dis me, da one dat goin make real bad kine stuff happen to you!”
1Ki 21.21: I goin cut off all da peopo dat goin come from you.
1Ki 21.21: I goin cut off all da peopo dat goin come from you.
1Ki 21.21: I goin wipe out ery guy from da Israel peopo dat get yoa blood,
1Ki 21.22: I goin make da same ting happen fo yoa ohana, dat I wen make
1Ki 21.23: “An az fo Jezebel, Yahweh tell dis: ‘Da dogs goin eat up Jezebel by da Jezreel town wall.
1Ki 21.24: Da dogs goin eat da Ahab peopo dat mahke inside da town.’
1Ki 21.24: Da ones dat mahke da country side, da scavenja birds goin eat dem.’
1Ki 21.29: Cuz he do dat, I no goin make all da real bad kine stuff happen till afta Ahab
1Ki 21.29: But eryting I tell goin happen to da Ahab ohana afta his boy come da king.
1Ki 22.6: Oua main god we pray to, goin give you da town.”
1Ki 22.8: He erytime tell bad tings goin happen to me!
head: Mikaiah Tell Dat Ahab Goin Mahke
1Ki 22.12: Cuz Yahweh goin give da town to oua king!
1Ki 22.13: dat talk fo da odda gods tell da same ting, dat da king goin win da war?
1Ki 22.14: dat Yahweh stay alive, I stay shua too bout da only ting I goin tell him, is wat Yahweh tell me!
1Ki 22.15: We goin go attack Ramot Gilead town?
1Ki 22.15: Cuz Yahweh goin give da town to oua king!”
1Ki 22.18: guy, weneva he talk fo Yahweh, he no tell me someting good goin happen to me.
1Ki 22.21: one spirit come an stand in front Yahweh, an tell, ‘Me, I goin bulai him.’
1Ki 22.21: Yahweh aks him, ‘How you goin do dat?
1Ki 22.22: “Da spirit tell, ‘I goin go ova dea, be one spirit dat make all da talka guys fo
1Ki 22.22: You goin bulai all dem!’
1Ki 22.23: Az cuz Yahweh tell, someting real bad goin happen to you!
1Ki 22.25: Mikaiah tell Zedekiah, “Fo you, you goin know I tell da trut fo real kine, wen you goin run inside
1Ki 22.25: you, you goin know I tell da trut fo real kine, wen you goin run inside one room inside one house fo hide!
1Ki 22.30: Ahab tell Jehoshafat, “Befo I go fight, I goin dress so nobody know who me.
head: Elijah Tell King Ahaziah, Ahaziah Goin Mahke
2Ki 1.2: find out from Ba`al-Zebub, da god fo da Ekron peopo, if he goin feel good again, o he goin mahke cuz a da hurt.
2Ki 1.2: da god fo da Ekron peopo, if he goin feel good again, o he goin mahke cuz a da hurt.
2Ki 1.3: why you gotta go Ekron side fo aks dea god Ba`al-Zebub wat goin happen?
2Ki 1.4: Cuz you do dis, dis wat Yahweh tell: ‘King Ahaziah, you no goin stan up again from da pune`e wea you stay lay down.
2Ki 1.4: Fo shua, you goin mahke!’
2Ki 1.6: guys gotta go Ekron side fo aks dea god Ba`al-Zebub wat goin happen?
2Ki 1.6: Az why you no goin stan up again from da pune`e wea you stay lay down.
2Ki 1.6: Fo shua you goin mahke!
2Ki 1.16: Cuz you wen make lidat, you no goin get off da pune'e you stay laying on top.
2Ki 1.16: Fo shua you goin mahke!
2Ki 2.2: shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.3: Dey tell Elisha, “You know Yahweh goin take away yoa boss Elijah from you today?
2Ki 2.4: shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.5: Dey aks him, “You know Yahweh goin take away yoa boss Elijah from you today?
2Ki 2.6: shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.7: Elisha stay stand by da Jordan River, cuz dey like see wat goin happen.
2Ki 2.10: But if you see me wen Yahweh take me up, you goin get mo plenny powa.”
2Ki 2.10: But if you no see me, you no goin get um.
2Ki 2.21: No goin make nobody mahke again.
2Ki 2.21: An da land goin start fo give plenny food.
2Ki 3.8: Jehoshafat aks, “Wich way we goin go afta dem?
2Ki 3.13: was da one wen call us three kings togedda, an he da one goin let da Moab king catch us guys!”
2Ki 3.14: fo Jehoshafat, da king fo da Judah peopo, I no even goin look at you, King Joram, o see you.
2Ki 3.16: Yahweh take ova Elisha, An he tell, “Dis wat Yahweh tell: ‘Goin get plenny watta all ova dis dry valley.
2Ki 3.17: Cuz dis wat Yahweh tell: ‘You guys no goin see wind o rain, but dis dry valley goin come full wit
2Ki 3.17: ‘You guys no goin see wind o rain, but dis dry valley goin come full wit watta.”
2Ki 3.17: An you guys, yoa cows, an yoa odda animals goin drink from um.’
2Ki 3.18: Den he goin give you guys da powa fo take ova da Moab peopo.
2Ki 3.19: You guys goin bus up all da bestes towns, even if get strong walls.
2Ki 3.19: You goin cut down all da good kine trees, make da watta no come
2Ki 3.27: Den da Moab king take his numba one boy dat was goin come king afta him, an kill him and burn up da body on top
2Ki 4.16: Elisha tell, “Dis same time nex year, you goin carry yoa own bebe boy inside yoa arms.”
2Ki 4.16: No tell me someting dat no goin happen.
2Ki 4.28: I wen tell you, ‘No make me wait fo someting no goin happen!”
2Ki 4.30: Same ting, I stay shua I no goin go away from you.”
2Ki 4.43: How I goin feed one hundred guys wit ony dis?
2Ki 4.43: Cuz dis da message from Yahweh: ‘Wen dey eat, goin get lefovas.”
2Ki 5.5: I goin give you one letta fo da Israel king.
2Ki 5.10: Den yoa body goin come good jalike befo time, an come clean.
2Ki 5.16: I no goin take notting!
2Ki 5.17: Den Naaman tell, “Kay den, if you no goin take notting, let me, yoa worka guy, take back some dirt
2Ki 5.17: Cuz now, no way I goin make burn up kine sacrifice, o odda kine sacrifice, fo no
2Ki 5.20: Jalike I stay shua Yahweh stay alive, so I stay shua I goin go run afta Naaman, an try get someting from him.
2Ki 5.27: bad kine sick all ova da skin dat odda guys can catch, goin go on top you an yoa kids foeva!
2Ki 6.8: wit his main officer guys fo da army, fo make plan wat dey goin do.
2Ki 6.8: He tell, “I goin go dis place, o dat place, fo make my war camp.
2Ki 6.9: you go pass by dat place, cuz dass wea da Aram army guys goin go fo make dea war camp.”
2Ki 6.13: I goin send guys fo catch him.”
2Ki 6.15: Wat we goin do?
2Ki 6.19: Come wit me, an I goin take you by da guy you stay looking fo.
2Ki 6.27: Da king tell, “If Yahweh no stay help you, wea I goin find somebody fo help you?
2Ki 7.1: dis time tomorra, seven quart a da bestes kine wheat flour goin cost ony half ounce silva by da Samaria town gate.
2Ki 7.1: An fourteen quart a barley goin cost ony half ounce silva too.
2Ki 7.2: You tink Yahweh goin open up windows inside da sky an make food come down
2Ki 7.2: Elisha tell da officer guy, “Fo shua, you goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen tell.
2Ki 7.2: But you, you no goin eat notting from dat!”
2Ki 7.4: If we go inside Samaria town, no mo food inside dea, so we goin mahke dea.
2Ki 7.4: An if we stay hea, we goin mahke too.
2Ki 7.12: He tell his officer guys, “I goin tell you wat da Aram guys stay do to us.
2Ki 7.12: Dey tink, ‘Fo shua da Samaria guys goin come outside da town, an den, we can grab um wen dey stay
2Ki 7.13: Maybe dey not goin mahke!’-”
2Ki 7.13: At least, all da odda Israel army guys dat stay hea, not goin mahke.
2Ki 7.13: jalike all da odda Israel army guys dat still stay hea, goin get wipe out.
2Ki 7.18: da king, “Dis same time tomorra, fourteen quart a barley goin cost ony half ounce a silva, an seven quart a da bestes
2Ki 7.18: half ounce a silva, an seven quart a da bestes kine flour goin cost ony half ounce a silva too, by da Samaria town gate.
2Ki 7.19: Elisha, da guy dat stay tight wit God, “You tink Yahweh goin open up windows inside da sky an make food come down
2Ki 7.19: An Elisha tell da officer guy, “You goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen tell.
2Ki 7.19: But you, you no goin eat notting from dat!”
2Ki 8.1: Cuz Yahweh tell, no goin get food inside dis land fo seven year.
2Ki 8.8: Aks him if I goin come good from dis sick, o wat?
2Ki 8.9: He wen send me fo aks you , ‘I goin stay alive afta dis sick, o wat?
2Ki 8.10: Elisha tell Hazael, “Go tell Ben-Hadad, ‘Fo shua you goin live.
2Ki 8.10: But Yahweh wen show me dis too, dat Ben-Hadad goin mahke fo shua.’-”
2Ki 8.12: Elisha tell, “Cuz I know fo shua, bumbye you goin do bad tings fo hurt da Israel peopo.
2Ki 8.12: You goin burn down dea big towns wit strong walls, kill dea young
2Ki 8.13: Den Elisha tell him, “Yahweh wen show me dat you goin come da Aram king.
2Ki 8.14: Hazael tell, “He tell me dat fo shua you goin come good.
2Ki 9.7: You goin wipe out da ohana dat come from yoa boss King Ahab.
2Ki 9.7: I goin pay um back cuz dey wen kill my helpa guys dat wen talk fo
2Ki 9.8: All da Ahab ohana, I goin wipe um out.
2Ki 9.8: I goin kill ery guy inside da Ahab ohana, no matta dey slave guys
2Ki 9.9: I goin wipe out da Ahab ohana, jalike I wen wipe out da ohana dat
2Ki 9.10: An fo Queen Jezebel, da dogs goin eat her mahke body on top da land inside Jezreel town, an
2Ki 9.10: mahke body on top da land inside Jezreel town, an nobody goin bury her.
2Ki 9.15: dis town, fo go tell dis stuff inside Jezreel wat we goin do.
2Ki 9.26: An fo shua I goin pay you back fo wat you wen do to Nabot, on top dis same
2Ki 9.26: an throw um down on top dat land, jalike Yahweh wen tell goin happen.
2Ki 9.36: guy talk fo him: On top da groun Jezreel side, da dogs goin eat Jezebel body.
2Ki 9.37: Her mahke body goin come dog doodoo on top da groun Jezreel side, so nobody
2Ki 9.37: come dog doodoo on top da groun Jezreel side, so nobody goin know az Jezebel.
2Ki 10.3: Den go make him come da king dat goin sit on top his fadda's throne.
2Ki 10.5: We goin do wateva you tell us we gotta do.”
2Ki 10.5: We no goin make nobody king.
2Ki 10.6: He tell, “If you guys stay my side, an goin do wat I tell, cut off da heads from yoa boss Ahab's boys,
2Ki 10.10: gotta know: eryting Yahweh wen tell agains da Ahab ohana goin come true.
2Ki 10.18: But me, Jehu, I goin work fo Ba`al mo plenny!
2Ki 10.19: Cuz I goin make one big sacrifice fo Ba`al.
2Ki 10.19: Anybody no come, dey no goin live no moa.
2Ki 10.24: kuleana fo kill, come out hea, da guy dat let um get out goin mahke fo dat.
2Ki 10.30: Cuz a dat, yoa kids goin sit on top da Israel throne fo four generation.
2Ki 11.2: steal Joash, Ahaziah boy, from dea, cuz she know dey all goin mahke.
2Ki 11.5: One team goin guard da king's palace.
2Ki 11.6: Dass how all you guys goin take turn guard da temple.
2Ki 11.17: kine promise to Yahweh, from da king an da peopo, dat dey goin come Yahweh peopo.”
2Ki 12.7: You gotta give um to da guys dat goin fix da Temple!
2Ki 12.8: Us no goin take da silva from da peopo, an us no goin fix da Temple
2Ki 12.8: Us no goin take da silva from da peopo, an us no goin fix da Temple ouaself.”
2Ki 13.14: Dis, da same sick goin make him mahke bumbye.
2Ki 13.17: tell, “Az Yahweh's arrow fo show da winna, fo show you goin be da winna ova da Aram guys!”
2Ki 13.17: You goin wipe dem out all da way, ova dea Afek town.
2Ki 13.19: If you wen do dat, fo shua you goin win ova Aram all da way.
2Ki 13.19: But now, you ony goin win ova dem three time.
2Ki 14.10: No good you make lidat an lose da war, cuz den you goin mahke, you an da Judah peopo too!
2Ki 14.14: he even take away importan peopo from Jerusalem an tell he goin kill um if da Judah peopo make war one mo time.
2Ki 14.25: Jonah wen work fo God, an he tell dat Israel goin get back dea land.
2Ki 14.27: Yahweh wen tell awready dat he no goin wipe out da Israel peopo so nobody unda da sky goin even
2Ki 14.27: he no goin wipe out da Israel peopo so nobody unda da sky goin even rememba who dem.
2Ki 15.12: Dis all happen da way Yahweh wen tell Jehu goin happen: “You, yoa boy, yoa grankid, and yoa great grankid,
2Ki 15.12: happen: “You, yoa boy, yoa grankid, and yoa great grankid, goin sit on top da Israel throne, ony four a dem, den yoa line
2Ki 15.12: sit on top da Israel throne, ony four a dem, den yoa line goin pau.
2Ki 16.15: But da ol bronze altar, I gotta tink mo bout wat I goin do wit dat.
2Ki 17.13: dat talk fo him, an all da guys dat get dream an know wat goin happen, “Tell da Israel an Judah peopo, ‘Stop doing da bad
2Ki 17.15: Wen God tell um bad kine stuff goin happen, dey no lissen.
2Ki 17.17: Dey look fo sign bout wat goin happen bumbye, an try fo find out from dea gods wat goin
2Ki 17.17: goin happen bumbye, an try fo find out from dea gods wat goin happen.
2Ki 17.23: he tell all da talka guys dat work fo him, fo tell um dat goin happen.
2Ki 17.27: He goin show da peopo dea how fo do wat da god fo dat land say dey
2Ki 17.39: Cuz I da One goin get you guys outa trouble from all da peopo dat goin go
2Ki 17.39: One goin get you guys outa trouble from all da peopo dat goin go agains you guys.
2Ki 18.14: So go way from me now, an I goin pay you wateva you tell I gotta pay.
2Ki 18.21: Az how plenny Pharaoh, da Egypt king, goin help all you guys dat trus him!
2Ki 18.23: Cuz if you can chance um, den my boss, da Assyria king, goin give you da 2,000 horse!
2Ki 18.24: An if you no can do dat, how you tink you goin stand up in front even one small kine officer an his army
2Ki 18.27: Bumbye, goin come mo bad, dat dey goin eat dea own kukae an drink dea
2Ki 18.27: Bumbye, goin come mo bad, dat dey goin eat dea own kukae an drink dea own shishi, an you guys
2Ki 18.27: eat dea own kukae an drink dea own shishi, an you guys goin do da same ting too!
2Ki 18.30: Hezekiah make you guys trus Yahweh, wen he tell: ‘Yahweh goin get us outa dis fo shua.
2Ki 18.30: Da Assyria king no goin take ova Jerusalem town!
2Ki 18.31: Den all you guys goin eat fruits from yoa own grape plants an fig trees, an
2Ki 18.32: an fig trees, an drink from yoa own pukas fo get watta, An goin stay lidis, till I come an move you guys to one diffren
2Ki 18.32: like make you guys tink diffren kine, wen he tell, ‘Yahweh goin get us outa dis.
2Ki 18.35: So, how you tink Yahweh goin get Jerusalem town outa my powa?
2Ki 19.3: Az jalike one bebe goin born, but da mudda not strong nuff fo born um.
2Ki 19.4: Maybe Yahweh goin punish him cuz a wat he wen tell.
2Ki 19.7: Cuz you know wat I goin do?”
2Ki 19.7: I goin mess wit da king head.
2Ki 19.7: He goin hear wat somebody tell, an he goin tink dat he betta go
2Ki 19.7: He goin hear wat somebody tell, an he goin tink dat he betta go back his own land.
2Ki 19.7: An wen he get dea, I goin make somebody go kill him wit one sword.
2Ki 19.10: Cuz he goin tell you, “No way I goin let da Assyria king take ova
2Ki 19.10: Cuz he goin tell you, “No way I goin let da Assyria king take ova Jerusalem!
2Ki 19.11: An you tink yoa god goin get you outa trouble?
2Ki 19.19: Den all da kings on top da earth goin know fo shua dat you Yahweh, az da ony God dass fo real!
head: Isaiah Tell Dat Sennakerib Goin Mahke
2Ki 19.21: Dey goin stick finga at you wen you run away.
2Ki 19.28: at me, An I hear you talk like you no care bout notting, I goin put my hook in yoa nose, An put my horse bit inside yoa
2Ki 19.28: hook in yoa nose, An put my horse bit inside yoa mout An I goin make you go back Da same way you wen come ova hea!
2Ki 19.29: Den Yahweh tell Hezekiah: “Dis goin be da sign fo show you bout wass goin happen, Hezekiah:
2Ki 19.29: tell Hezekiah: “Dis goin be da sign fo show you bout wass goin happen, Hezekiah: Dis year, you goin eat ony stuff dat you
2Ki 19.29: fo show you bout wass goin happen, Hezekiah: Dis year, you goin eat ony stuff dat you neva plant, An nex year, ony wat
2Ki 19.29: But da year afta dat, you guys goin plant seed an cut da food.
2Ki 19.30: da peopo dat still stay alive from da Judah ohana, Dey goin get strong root fo go down unda dem, An make fruits dat
2Ki 19.31: Cuz from Jerusalem, da peopo dat still stay alive goin come out again, Da ones from Mount Zion dat goin get outa
2Ki 19.31: alive goin come out again, Da ones from Mount Zion dat goin get outa trouble.
2Ki 19.31: Cuz me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I goin go all out fo make shua az wat happen.
2Ki 19.32: “Me, Yahweh, Az why I tell dis Bout da Assyria king: He no goin come inside dis big town.
2Ki 19.32: He no goin shoot arrow ova hea.
2Ki 19.32: He no goin come ova hea wit one shield.
2Ki 19.32: He no goin pile up dirt by da town wall So his army guys can run on
2Ki 19.33: He no goin go inside dis big town.
2Ki 19.34: An he tell dis too: “I goin fight fo dis big town, An get da peopo dea outa trouble
2Ki 20.1: spesho message from Yahweh: Go make eryting ready, cuz you goin mahke.
2Ki 20.1: You no goin come good.
2Ki 20.5: Now, I da One goin make you come good.
2Ki 20.5: Da day afta tomorra, you goin go up by da Temple Fo Yahweh.
2Ki 20.6: I goin give you fifteen mo year fo stay alive.
2Ki 20.6: An I goin get you an da peopo inside dis big town outa da powa a da
2Ki 20.6: Jalike I goin put one fence aroun dis big town, cuz a who me, an cuz a
2Ki 20.8: fig kine stuff, Hezekiah aks Isaiah, “You know wat da sign goin be, fo show me dat Yahweh goin make me come good, an dat I
2Ki 20.8: “You know wat da sign goin be, fo show me dat Yahweh goin make me come good, an dat I goin go up inside da Temple Fo
2Ki 20.8: be, fo show me dat Yahweh goin make me come good, an dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh da day afta tomorra?”
2Ki 20.9: Isaiah tell, “Dis goin be da sign from Yahweh, fo show you dat he goin do wat he
2Ki 20.9: tell, “Dis goin be da sign from Yahweh, fo show you dat he goin do wat he promise.
2Ki 20.17: tell Hezekiah, “Lissen wat Yahweh tell: Fo shua, one time goin come wen eryting inside yoa palace, an eryting dat yoa
2Ki 20.17: yoa ancesta guys wen keep dea, till today, da Babylon guys goin rip um off an take um Babylon side.
2Ki 20.17: No mo notting goin stay ova hea.”
2Ki 20.18: An some a da kids dat goin come from you, dat get yoa blood, dat yoa wahines goin
2Ki 20.18: dat goin come from you, dat get yoa blood, dat yoa wahines goin born fo you, dey goin take dem away too.
2Ki 20.18: dat get yoa blood, dat yoa wahines goin born fo you, dey goin take dem away too.
2Ki 20.18: Da Babylon guys goin make so yoa boy kids no can get kids.
2Ki 20.18: Dey goin come worka guys fo da Babylon king, inside his palace.
2Ki 20.19: Cuz he tink, “Fo shua, eryting goin stay good, an no mo notting goin change till afta I
2Ki 20.19: tink, “Fo shua, eryting goin stay good, an no mo notting goin change till afta I mahke.”
2Ki 21.4: Dis da place wea Yahweh wen tell, “Jerusalem goin be da place I set up, so peopo can know wat kine God me.
2Ki 21.6: show demself, an he do secret kine stuff fo find out wass goin happen bumbye.
2Ki 21.7: I goin make dat place, so peopo can know foeva, wat kine God me.
2Ki 21.8: all da rules dat my worka guy Moses wen give dem, den I no goin make dem go all ova da place again, jalike befo time I wen
2Ki 21.12: me, Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell dis: I da One goin make real bad kine stuff happen to da Judah an Jerusalem
2Ki 21.12: happen to da Judah an Jerusalem peopo, so dat erybody goin bum out wen dey hear bout um.
2Ki 21.13: I goin make Jerusalem town, da same way I wen do fo da Samaria
2Ki 21.13: Jalike I goin use da same rope fo measure da two towns.
2Ki 21.13: I goin pull da same string fo find out if da Jerusalem peopo stay
2Ki 21.13: But I goin wipe da Jerusalem peopo fo make um clean, jalike somebody
2Ki 21.14: I no goin take care da peopo dat suppose to stay mines, da ones dat
2Ki 21.14: I goin turn um ova to da peopo dat stay agains dem.
2Ki 21.14: All da peopo dat stay agains dem, goin steal all dea stuffs.
2Ki 22.16: you come by me, ‘Dis da message from Yahweh: Me, I da One goin make real bad kine stuff happen all ova dis place, an to
2Ki 22.16: I goin make eryting happen dat stay tell inside da book dat da
2Ki 22.17: Az how come I goin come huhu wit dis place, jalike I goin start one fire an
2Ki 22.17: Az how come I goin come huhu wit dis place, jalike I goin start one fire an nobody can pio um!
2Ki 22.18: king, da one dat send you guys fo find out from me wass goin happen, ‘Dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell
2Ki 22.19: tell bout dis place an bout da peopo dat live hea -- dat I goin wipe um out, so odda peopo goin talk bout dis place wen
2Ki 22.19: dat live hea -- dat I goin wipe um out, so odda peopo goin talk bout dis place wen dey like put kahuna on top
2Ki 22.20: Az why bumbye, wen you mahke, dis wat I goin do: I goin let yoa peopo bury you wit yoa ancesta guys, an
2Ki 22.20: Az why bumbye, wen you mahke, dis wat I goin do: I goin let yoa peopo bury you wit yoa ancesta guys, an eryting
2Ki 22.20: let yoa peopo bury you wit yoa ancesta guys, an eryting goin stay okay.
2Ki 22.20: You no goin see all da bad kine stuff dat I goin make happen to dis
2Ki 22.20: You no goin see all da bad kine stuff dat I goin make happen to dis place.
2Ki 23.3: new promise in front Yahweh fo him an da peopo, dat dey goin follow Yahweh.
2Ki 23.3: Dey tell, dey goin do wat Yahweh tell um fo do, an dey goin lissen wen God
2Ki 23.3: Dey tell, dey goin do wat Yahweh tell um fo do, an dey goin lissen wen God tell um bad kine stuff goin happen, an do
2Ki 23.3: fo do, an dey goin lissen wen God tell um bad kine stuff goin happen, an do wateva Yahweh say dey suppose to do.
2Ki 23.3: Dey goin do dis wit all dea heart, an no hold back.
2Ki 23.16: Az was wat Yahweh wen tell goin happen, da time one guy dat stay tight wit God, wen tell
2Ki 23.16: guy dat stay tight wit God, wen tell erybody dat dis stuff goin happen.
2Ki 23.27: So Yahweh tell, “I goin take away da Judah peopo from in front me, jalike I take
2Ki 23.27: I goin throw out dis Jerusalem peopo.
2Ki 23.27: No matta I wen tell, “Dis temple goin be da place wea peopo can find out who me!
2Ki 23.30: Josiah's boy, an put oil on top his head fo show he goin come da nex king, afta his fadda.
2Ki 24.4: Yahweh stay shua, he no goin let Manasseh go fo wat he wen do.
2Ki 25.6: Dea dey tell wat dey goin do to him.
2Ki 25.24: inside da land, an work fo da Babylon king, an eryting goin go good fo you guys.
Ezr 1.1: Israel peopo, “I make dis promise: Bumbye da Babylon peopo goin take you guys away, but I goin bring you back again to yoa
Ezr 1.1: Bumbye da Babylon peopo goin take you guys away, but I goin bring you back again to yoa land.
Ezr 1.4: An give um extra money too, fo God's temple dat dey goin build Jerusalem side.
Ezr 1.8: one guy from da Judah king ohana, fo da peopo dat goin go back to da Judah land.
Ezr 4.3: Ony us guys, da ones dat goin build da Temple Fo Yahweh, da God fo us Israel peopo.”
Ezr 4.13: dis town dat was all bus up, an if dey finish da walls, no goin be good fo you.
Ezr 4.13: Da Jewish peopo no goin pay you da tax money, no matta you da King.
Ezr 4.14: Az why we stay send dis letta, so you goin know wat dey doing.
Ezr 4.15: You goin find out how da peopo from dis big town wen like throw out
Ezr 4.16: town one mo time an put up strong walls all aroun, you no goin stay in charge da Wes Eufrates Side.
Ezr 4.21: But dass da ony way dey goin build up dat town dat stay all bus up.
Ezr 6.10: sacrifices dat Da God Dat Stay Inside Da Sky like, an dey goin pray fo me da King fo stay alive, an fo my boys.
Ezr 7.14: guys dat help me know wat fo do, we talk bout wat you goin do.
Ezr 7.25: Dey goin judge all da peopo dat know da Rules from yoa God inside
Ezr 8.15: I find out, dat no mo nobody goin go from da pries helpa guys from da Levi ohana!
Ezr 8.26: Wen I give dem all da stuffs dat cos plenny dat we goin take, I weigh eryting.
Ezr 9.11: You going inside one land dat goin come yoa land.
Ezr 9.12: dat if we no do da kine stuff you tell us fo no do, den we goin come strong, an eat da good stuff dat grow inside dis
Ezr 9.12: good stuff dat grow inside dis land, an wen we mahke, we goin leave da whole ting to our kids, foeva.
Ezr 9.14: Fo shua, now you goin come real plenny huhu wit us, an go wipe us out, so nobody
Ezr 10.2: no matta us do dis, us Israel peopo can stay shua dat God goin make eryting come okay fo us.’
Ezr 10.3: So, we goin do wat you tell.
Ezr 10.3: We goin do like how God's Rules tell.
Ezr 10.4: We goin stick wit you!
Ezr 10.5: da Israel peopo make one strong promise to God, dat dey goin do jalike Shekanaiah tell.”
Ezr 10.8: dat no show up hea, da govmen guys an da older leadas goin take away dea land an eryting dey own, an cut um off from
Ezr 10.9: Dey stay shaking, cuz da ting dey goin talk bout, stay real importan, an cuz stay rain plenny
Ezr 10.14: Dass how we goin do um, till oua God no stay huhu wit all us guys no moa.
Neh 1.8: um: ‘If da way you guys ack, show I no can trus you, den I goin make you guys go all ova da place, fo live unda all da
Neh 1.9: my guys, an stay do all da tings I say you gotta do, den I goin bring you guys back.
Neh 1.9: I goin bring you guys togedda ova dea, da place I wen pick fo
Neh 1.9: No matta you guys stay far place all ova da world, I goin bring you guys back!
Neh 1.11: Cuz I goin aks da King fo do someting real good fo me, an I aksing
Neh 1.11: Dat time, I was da king guy, in charge a da wine da king goin drink.
Neh 2.2: Fo shua, you no goin get sick, yeah?
Neh 2.6: How long you goin stay ova dea, an wat time you goin come back hea?
Neh 2.6: How long you goin stay ova dea, an wat time you goin come back hea?
Neh 2.6: I tell um wat time I goin come back.”
Neh 2.8: towa, an fo da walls aroun da town, an fo da house wea I goin stay.
Neh 2.10: Ammon guy wen find out, dey come real huhu, cuz somebody goin come ova dea fo do someting good fo da Israel peopo.
head: Da Peopo Say Dey Goin Build Da Wall One Mo Time
Neh 2.16: o da ali`i guys, o da govmen guys, o da odda peopo dat goin do da work bumbye.
Neh 2.20: Right dea I tell um, “Da God Dat Stay Inside Da Sky, he goin make eryting come okay fo us guys.
Neh 2.20: Az why us guys goin start fo build da wall.
Neh 2.20: You guys no goin do notting, cuz not yoa kuleana.
Neh 4.3: if one wild dog climb on top um, da whole stone wall goin fall down!
Neh 4.11: us tell, “Wen us guys go afta da Jewish guys, dey no goin know we dea, an dey no goin see us till we stay right dea
Neh 4.11: go afta da Jewish guys, dey no goin know we dea, an dey no goin see us till we stay right dea wit dem.
Neh 4.12: an tell us, “From ery place da Sanballat guys live, dey goin come back hea an fight us guys!
Neh 4.15: dat stay agains us find out dat us guys know wat dey was goin do, an dat God jam up dea plan awready.
Neh 4.20: Oua God, he goin fight fo help us!
Neh 5.12: Dey tell, “We goin give um back eryting.
Neh 5.12: We no goin aks fo anyting no moa.
Neh 5.12: We goin do um how you say.
Neh 5.15: But I neva make lidat, cuz I scared wat God goin say if I do dat.
Neh 6.6: An from da stuff dey tell, you da guy goin come dea King.
Neh 6.7: An dass wat us guys goin tell King Artaxerxes.
Neh 6.9: Dey tink dis bout us, “Da Jewish peopo goin come too weak, an dey goin lose fight an no finish build
Neh 6.9: dis bout us, “Da Jewish peopo goin come too weak, an dey goin lose fight an no finish build da wall.”
Neh 6.10: Dis nite, dey goin come kill you!
Neh 6.11: But I tell um, “You tink I dat kine guy, dat goin run away?
Neh 9.8: You tell him: ‘All da peopo dat goin come from you, I goin give to dem, da land wea da Canaan
Neh 9.8: You tell him: ‘All da peopo dat goin come from you, I goin give to dem, da land wea da Canaan peopo live, An da Het
Neh 9.17: Dey tell, ‘No way us guys goin lissen wat God tell!
Neh 9.29: Cuz wen peopo do wat you tell um, Dey goin live fo real kine.
Neh 9.33: Cuz we can trus you fo do Wat you tell dat you goin do.
Neh 9.38: da ali`i guys an da Levi ohana guys an da pries guys, dey goin sign um.
Neh 10.30: “Dat mean, we no goin give oua girls to da guys from dis land fo marry, an we no
Neh 10.30: give oua girls to da guys from dis land fo marry, an we no goin get dea wahines fo oua boys marry.
Neh 10.31: dis land bring stuff fo sell, wheat o watevas, us guys no goin buy um from dem, no matta da Res Day o da odda days dat
Neh 10.31: Ery seven year, we no goin use da land an da stuff dat stay grow inside oua fields,
Neh 10.31: da land an da stuff dat stay grow inside oua fields, an we goin pay off all da money we owe.
Neh 10.34: “We wen pull name fo pick wen da pries guys goin work, an da Levi ohana guys too, an fo pick wat time ery
Neh 10.34: guys too, an fo pick wat time ery year da regular ohanas goin go bring wood fo burn on top da altar fo make sacrifice to
Neh 10.36: We goin bring oua numba one boy an da firs animal dat born from
Neh 10.36: We goin bring da firs animals dat born from ery cow an sheep and
Neh 10.37: Us guys goin bring da bestes stuff we get -- flour fo make bread, da
Neh 10.37: da bestes stuff we get -- flour fo make bread, da money we goin give, da fruits from all da trees, da wine an olive oil.
Neh 10.37: We goin bring um by da pries guys, an put um inside da store rooms
Neh 10.37: We goin give ten percen from all da stuff dat grow on top oua land
Neh 10.38: erybody, da main pries guy, dat get Aaron fo ancesta, he goin go wit dem.
Neh 10.38: Den, from all da ten percen dat da Levi guys pick up, dey goin bring ten percen a all dat to da Temple fo oua God, an put
Neh 10.39: Cuz da Levi ohana peopo an all da odda Israel peopo goin bring da tings dey like give to God: wheat, an wine, an
Neh 10.39: Dey goin bring um ova dea an put um inside da store rooms wea dey
Neh 10.39: “Us guys no goin foget do all dat fo da Temple Fo Oua God.
Neh 13.25: an aks God fo wipe dem out if dey no do wat dey say dey goin do.
Neh 13.25: Dis da promise: “You guys, no goin let yoa daughtas marry da guys from da odda peopos.
Neh 13.25: You no goin marry da wahines from da odda peopos, an you no goin let
Neh 13.25: no goin marry da wahines from da odda peopos, an you no goin let yoa boys marry dem.
Est 1.17: You know, all da wahines goin hear wat da queen wen do, an dey goin tink dey can make to
Est 1.17: know, all da wahines goin hear wat da queen wen do, an dey goin tink dey can make to dea husbans jalike dey no need lissen
Est 1.17: Dey goin tell, ‘King Xerxes wen tell his guys fo bring Queen Vashti
Est 1.18: an Media who stay hear awready wat da queen wen do, dey goin talk to all da ali`i guys lidat too.
Est 1.18: Dey no goin show respeck, an dey goin make argue.’
Est 1.18: Dey no goin show respeck, an dey goin make argue.’
Est 1.19: Den no mo nobody can change da rule: Vashti no goin eva come again wea King Xerxes stay.
Est 1.19: Den you goin make anodda wahine da queen, somebody mo betta den Vashti
Est 1.19: anodda wahine da queen, somebody mo betta den Vashti dat goin lissen wat her husban tell.
Est 1.20: land hear dis importan rule da king tell, all da wahines goin show respeck fo dea husbands, from da mos important one to
Est 3.4: Az why dey tell Haman bout um, an if he still yet goin let Mordecai make lidat.”
Est 3.7: straw in front Haman fo pick da month an da day wen dey goin kill da Jews.
Est 3.9: An I goin give 375 ton silva to da guys dat take care da king's
Est 3.14: Dey gotta make shua ery peopo hear um, so dey goin be ready fo kill all da Jews dat day.
Est 4.1: Wen Mordecai wen find out bout eryting Haman guys goin do to da Jewish peopo, he broke his clotheses, an put on
Est 4.8: wat King Xerxes inside Susa town tell bout da Persia peopo goin wipe out da Jews.
Est 4.13: you stay inside da king's palace, you da ony Jew dat no goin mahke.”
Est 4.14: But if you no talk notting dis time, some odda ting goin happen fo get da Jewish peopo outa dis one nodda way.
Est 4.14: But you an yoa fadda's ohana goin all mahke.
Est 4.16: Me an da wahines dat work fo me, we goin do same ting, no eat an no drink notting fo three days
Est 4.16: Afta we do dat, I goin go in front da king, no matta I stay broke da rules.
Est 5.3: Even if you aks fo half a eryting I get, I goin give um to you.
Est 5.6: I goin give um to you, even half da stuff I get.
Est 5.6: I goin do um fo you!
Est 5.8: -- an Haman too -- come again tomorrow fo anodda dinna I goin make.
Est 5.8: Den I goin tell you wat I stay aksing fo.”
Est 6.6: Wen Haman come inside, da king aks him, “Wat I goin do fo one guy, wen I really like show respeck fo him?”
Est 7.2: I goin give um to you.
Est 7.4: Cuz da kine trouble us guys goin get from come one slave, ony litto bit.
Est 7.7: But Haman know awready, da king make up his mind wat he goin do.
Est 8.12: do dis inside all da districks wea Xerxes stay king, was goin be March 7, da nex year.
Est 9.1: An dey tink dey goin win ova dem.
Est 9.25: But wen da king find out wat Haman was goin do to da Jews, da king write down fo his guys dat wat
Est 9.25: da king write down fo his guys dat wat Haman wen plan, goin come back to him, an fo da king's guys hang Haman an his
Est 9.27: From dat time, ery year dey goin make shua dey make big party dose two days, jalike
Isa 1.9: neva leave us guys some peopo ova dea still yet, Us guys goin come like da Sodom peopo, An da Gomorrah peopo -- no mo
Isa 1.14: I no goin take um no moa.
Isa 1.15: Wen you guys put up yoa hands fo pray to me I goin look da odda way.
Isa 1.15: No matta you pray plenny long time, I no goin lissen.
Isa 1.18: Yahweh tell: “Come, us goin talk togedda bout dis ting.
Isa 1.18: bad kine stuff Look jalike one big red spot now, But dey goin come white jalike da snow.”
Isa 1.18: No matta now jalike dey stay dark red, Dey goin come white jalike da wool.
Isa 1.19: you guys like lissen, An tink da same ting jalike me, You goin eat all da good stuff from da land.
Isa 1.20: if you no lissen an no like do wat I say, Den odda peopo goin come wit dea swords An wipe out you guys.
Isa 1.24: I goin fight an win Ova erybody dat go agains me So dey no can
Isa 1.24: I goin pay back erybody dat stay agains me.
Isa 1.25: I goin go agains you Jerusalem guys too, Jalike I goin put you
Isa 1.25: I goin go agains you Jerusalem guys too, Jalike I goin put you inside da fire Fo take out all yoa junk kine stuff
Isa 1.26: Den I goin bring good kine judge guys fo you guys, jalike befo time.
Isa 1.26: Afta dat, peopo goin call you guys ‘Da big town wea erybody do da right ting,’
Isa 1.27: dat stay go Mount Zion fo pray, Inside Jerusalem town, God goin help dem get outa trouble, He goin judge dem da right way.
Isa 1.27: Jerusalem town, God goin help dem get outa trouble, He goin judge dem da right way.
Isa 1.27: Wen dey come back God side, God goin do wass right fo dem.’-”
Isa 1.28: dat go agains me An da ones dat stay do bad kine stuff, I goin bus up all dem.
Isa 1.28: I Yahweh, an I goin wipe all dem out!
Isa 1.29: “Fo shua, you guys goin come shame plenny Cuz you like go down in front da idol
Isa 1.30: Cuz a dat, you guys goin come jalike one oak tree Wit leaf dat stay come all dry
Isa 1.31: Even da strong guys Goin burn up jalike [one] dry leaf.
Isa 1.31: Eryting dey wen work fo make, Goin come jalike one spark.
Isa 1.31: All da stuff dey wen make, An da guys dat make um, Goin burn up same time, An no mo nobody can pio da fire.
head: Yahweh Goin Come King
Isa 2.2: inside Judah an Jerusalem: Bumbye, wen da world almos goin pau, God goin make da hill wea da Temple Fo Yahweh stay
Isa 2.2: an Jerusalem: Bumbye, wen da world almos goin pau, God goin make da hill wea da Temple Fo Yahweh stay Come da mos
Isa 2.2: Den all da peopo from odda countries Goin stay come dea.
Isa 2.3: Den plenny peopos goin go dea an say, “Come on.
Isa 2.3: He goin teach us guys wat he like us fo do, An we goin do um.
Isa 2.3: He goin teach us guys wat he like us fo do, An we goin do um.
Isa 2.3: Wat Yahweh teach goin come from him, From da Zion Hill inside Jerusalem town.
Isa 2.4: diffren countries tink diffren kine bout someting, Yahweh goin be da judge dat tell who a dem stay right.”
Isa 2.4: He goin tell wat peopos stay right An wat peopos stay wrong.
Isa 2.4: Den dey goin take dea swords, An make um come plows.
Isa 2.4: Dey goin take dea spears, An make um come knife fo prune da plants.
Isa 2.4: Dat time, no country goin fight agains anodda country no moa.
Isa 2.4: Dey no even goin know how fo fight an make war no moa.
Isa 2.6: go call da spirit from da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, Jalike da Filisha peopo stay do.
Isa 2.9: But now, erybody goin come shame.
Isa 2.9: Dey no goin get big head no moa.
Isa 2.10: Cuz you stay scared an shaking From all da stuff Yahweh goin do Cuz he da awesome King!
Isa 2.11: Anybody dat get real high nose, Dey goin come shame.
Isa 2.11: Anybody stay real high makamaka, Dey goin come notting.
Isa 2.11: Dat time, Yahweh da ony One Da peopo goin talk good bout.
Isa 2.12: Goin come one day, he goin go Agains erybody dat get big head,
Isa 2.12: Goin come one day, he goin go Agains erybody dat get big head, An agains all da high
Isa 2.12: God goin bring down da kine peopo dat tink dey importan.
Isa 2.12: He goin make all dat kine peopo come notting.
Isa 2.13: trees inside Lebanon An da oak trees inside Bashan, Dey goin fall down.
Isa 2.17: Anybody stay get real high nose, Dey goin come notting.
Isa 2.17: Anybody stay real high makamaka, Dey goin come shame.
Isa 2.17: Dat time, Yahweh da ony One Da peopo goin talk good bout.
Isa 2.18: Da idol kine gods, God goin broke um down.
Isa 2.19: Peopo goin go inside caves inside da big rocks, An inside da big kine
Isa 2.19: He stay awesome cuz he da king, An he goin start fo shake up erybody inside da world.
Isa 2.20: from da silva an gold Fo go down and show um respeck, Dey goin throw um all away To da bats an da rats.
Isa 2.21: Dey goin go inside da cracks in da rocks An da pukas in da pali,
Isa 2.21: He stay awesome cuz he da king, An he goin start fo shake up erybody inside da world.
Isa 3.1: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, He goin take away all da stuff From da peopo inside Jerusalem an
Isa 3.2: He goin wipe out all da real spesho army guys an da regula army
Isa 3.2: an da guys dat talk fo God, All da guys dat can tell wass goin happen bumbye, All da olda leadas, All da army captains,
Isa 3.4: He goin take young kine boys an make um dea leadas.
Isa 3.4: Peopo dat stay make any kine, dey goin take charge a dem.
Isa 3.5: Da peopo goin give each odda hard time, Friend agains friend.
Isa 3.5: Da young guys goin make any kine to da ol guys Jalike dey own dem an dey hate
Isa 3.5: Da guys dat erybody get respeck fo, Da no good guys goin bus um up.
Isa 3.6: One guy goin grab one a his bruddas From inside dea fadda house An say,
Isa 3.7: But dat time, da brudda goin yell, ‘I no can take care all dis trouble!
Isa 3.10: Tell da guys dat do da right kine stuff, Dat eryting goin come out good fo dem.
Isa 3.10: Cuz dey goin get wat dey work fo, Wit da good kine stuff dey make.
Isa 3.11: fo da guys dat do bad kine stuff, Cuz eryting goin come out bad fo dem!
Isa 3.11: Jalike wat dey do, Dass wat dey goin get.
Isa 3.14: Yahweh da One goin judge da older leadas An da odda ones dat stay lead his
Isa 3.17: I goin put sore all ova dea head.
Isa 3.17: I goin make all da Jerusalem wahines come bolohead.
Isa 3.18: Den Isaiah tell, “Dat time, my Boss goin grab All da fancy kine stuff dey get And throw um away,
Isa 3.23: dey get one fancy kine cloth aroun da waist, But lata dey goin get ony one rope.
Isa 3.23: Now dey get nice style hair, But den dey goin come bolohead.
Isa 3.25: Yoa army guys, dey goin mahke from da sword wen dey fighting Even yoa real strong
Isa 3.25: from da sword wen dey fighting Even yoa real strong guys goin mahke in da war.
Isa 3.26: Inside da gates a Jerusalem town, Da wahines goin sit down on top da groun, An cry an stay sore inside cuz
Isa 4.1: time, afta plenny guys mahke in da war time, Seven wahines goin grab one a da guys dat still stay dea.
Isa 4.1: Dey goin tell um, “Ony marry us So us can get yoa name, So peopo no
Isa 4.1: We goin eat our own food, An wea our own clotheses.
Isa 4.2: Dat time, goin get one guy, Yahweh goin give him da right fo be king, Cuz
Isa 4.2: Dat time, goin get one guy, Yahweh goin give him da right fo be king, Cuz he jalike one shoot Dat
Isa 4.2: Dat guy, goin be real good looking an stay awesome.
Isa 4.2: Erybody goin know bout da stuff dat grow on top da land, Dat goin come
Isa 4.2: goin know bout da stuff dat grow on top da land, Dat goin come real awesome, An da Israel peopo dat still yet stay
Isa 4.2: An da Israel peopo dat still yet stay alive dat time Goin feel real good inside bout all dat, An all da odda peopo
Isa 4.2: feel real good inside bout all dat, An all da odda peopo goin get respeck fo dem.
Isa 4.3: dat still yet stay alive inside Jerusalem town, Peopo goin call dem “Spesho fo God” Cuz dea name goin stay write
Isa 4.3: town, Peopo goin call dem “Spesho fo God” Cuz dea name goin stay write down.
Isa 4.4: My boss goin clean up All da pilau kine stuff da Jerusalem wahines wen
Isa 4.4: Jalike he goin wash clean da Jerusalem peopo Cuz dey wen make plenny
Isa 4.4: His Spirit goin be dea Judge An wit jalike one fire, he goin clean out all
Isa 4.4: His Spirit goin be dea Judge An wit jalike one fire, he goin clean out all da bad kine stuff.
Isa 4.5: Yahweh goin make one cloud Ova da Temple on top Mount Zion An ova
Isa 4.5: Day time, goin get one cloud wit smoke ova dem, Nite time, goin get real
Isa 4.5: Day time, goin get one cloud wit smoke ova dem, Nite time, goin get real bright fire ova dem.
Isa 4.5: Ova all dis awesome stuff, goin get one cova, Jalike one tent ova erybody.
Isa 4.6: Dass goin be jalike one place fo shade Wen da sun stay hot, day time
Isa 4.6: be jalike one place fo shade Wen da sun stay hot, day time Goin be one place dey can go Fo hide an no get hurt From da
Isa 5.1: I goin sing one song bout his grape field On top one hill dat get
Isa 5.5: “Now, I goin tell you guys Wat I goin do wit my grape field!
Isa 5.5: “Now, I goin tell you guys Wat I goin do wit my grape field!
Isa 5.5: I goin take away da hedge from aroun um, So da cows come inside
Isa 5.5: I goin broke down da wall aroun um So odda guys can go inside an
Isa 5.6: I goin make um jalike da boonies wea no mo notting.
Isa 5.6: Nobody goin trim um, o hoe da weeds.
Isa 5.6: Plenny kuku, an bushes goin grow dea.
Isa 5.6: I goin tell da clouds Fo no let um rain on top um.
Isa 5.8: So you guys goin be da ony one Fo live dea, on top all dat land!
Isa 5.9: God Ova All Da Armies, He talk so I can hear um: “Fo shua, goin get plenny big house ova dea, But goin be kinda scary, Cuz
Isa 5.9: hear um: “Fo shua, goin get plenny big house ova dea, But goin be kinda scary, Cuz no mo nobody inside um.
Isa 5.10: Ten acre grape field Goin give ony six gallon wine.
Isa 5.10: An ten bag seed Goin give ony one bag food.
Isa 5.13: Dass why my peopo goin come prisonas An go anodda land, Cuz dey donno notting.
Isa 5.13: Dea importan peopo goin mahke Cuz dey no mo food fo eat, Da odda peopo goin mahke
Isa 5.13: peopo goin mahke Cuz dey no mo food fo eat, Da odda peopo goin mahke Cuz dey no mo notting fo drink.
Isa 5.14: Cuz down inside dea, All da rich kine peopo goin go.
Isa 5.15: Ery one a dose peopo goin lose face an come notting, No matta dey big head an high
Isa 5.16: Ova All Da Armies, Cuz he stay judge da right way, Peopo goin know how big him!
Isa 5.16: Peopo goin know how spesho he stay Cuz he do da right ting erytime!
Isa 5.17: Dat time, da sheeps goin eat grass Inside dea own grass land.
Isa 5.17: Dey goin stay on top da land an eat plenny, An da bebe sheeps goin
Isa 5.17: goin stay on top da land an eat plenny, An da bebe sheeps goin eat Wea da rich peopo wen live befo time, But now, ony get
Isa 5.19: Make plan fo do, We like see dat happen quick, Den us guys goin know bout um.
Isa 5.24: “Az why, wen dose peopo make lidat, Dey goin come poho, Jalike one plant wit root all rotten, An da
Isa 5.26: God goin put up one flag So dat all da peopo inside da lands dat
Isa 5.26: He goin whistle fo dem fo come, So dey come togedda quick from mo
Isa 5.30: Dat time, wen da army guys come dis land, Dey goin make big noise Jalike wen da sea stay pounding.
Isa 5.30: If anybody go look da land, Dey goin see dat eryting stay dark An erybody get big trouble.
Isa 6.8: Who goin go fo us?”
Isa 6.9: Tell da peopo dis: ‘Lissen plenny, but you no goin undastan notting!”
Isa 6.9: Look plenny, but you no goin learn notting!
Isa 6.10: Cuz if dey wen change, Den dey goin come good, But dey no goin change.
Isa 6.10: Cuz if dey wen change, Den dey goin come good, But dey no goin change.
Isa 6.13: ten percent da peopo dat stay on top da land, Da army guys goin come back one mo time An burn eryting.
Isa 6.13: Wen somebody cut um down, Da peopo dat still stay dea, Goin come jalike one spesho seed fo God, Jalike da stump dat
Isa 6.13: come jalike one spesho seed fo God, Jalike da stump dat goin grow one mo time.
Isa 7.3: “You an yoa boy Shear-Jashub (dat mean, ‘Some peopo goin come back’), go out dea meet Ahaz.
Isa 7.6: We goin fight an take dem ova an make dem come oua side.
Isa 7.6: Den we goin make Tabeel's boy da king inside Judah.
Isa 7.7: ting my Boss Yahweh tell me: “Wat dem guys stay tell, no goin happen.
Isa 7.7: No goin be lidat.’-”
Isa 7.8: Befo 65 year pau, Da Israel peopo goin come real bus up, Dey no even goin be one peopo no moa.
Isa 7.8: pau, Da Israel peopo goin come real bus up, Dey no even goin be one peopo no moa.
Isa 7.12: But Ahaz tell, “I no goin aks fo notting.
Isa 7.12: No way I no goin tell Yahweh fo make proof!”
Isa 7.14: Cuz a dat, my Boss goin give you guys one sign.
Isa 7.14: Dis da sign: goin get one young wahine dat neva yet sleep wit one guy, but
Isa 7.14: one young wahine dat neva yet sleep wit one guy, but she goin come hapai, an bumbye dat wahine goin born one boy.
Isa 7.14: wit one guy, but she goin come hapai, an bumbye dat wahine goin born one boy.
Isa 7.14: She goin call him ‘Immanuel,’ dat mean, ‘God stay wit us.
Isa 7.15: an wass wrong, an know fo pick ony wass right, dat time, goin get plenny soft cheese an honey kine stuff fo him eat.
Isa 7.16: come dat big, da land dat you hate wea da two kings stay, goin come all bus up, an no mo notting goin stay dea.’
Isa 7.16: da two kings stay, goin come all bus up, an no mo notting goin stay dea.’
Isa 7.17: Yahweh Da Boss goin make you, an yoa peopo, an yoa fadda guy ohana, suffa
Isa 7.17: He goin bring da king from Assyria fo make you suffa!
head: How God Goin Punish Da Judah Peopo
Isa 7.18: Dis how goin be, dat time.
Isa 7.18: Da Boss Yahweh goin bring big armies agains da Judah land.
Isa 7.18: Goin be, jalike he goin whistle fo call all da flies from da
Isa 7.18: Goin be, jalike he goin whistle fo call all da flies from da Nile Riva an all da
Isa 7.19: Da armies all goin come.
Isa 7.19: Goin be jalike wen da flies an da bees go down inside da
Isa 7.20: Dat time, you guys goin pay da king fo Assyria, fo his army come from da odda side
Isa 7.20: But wen dey show up, dey goin clean out eryting you guys get.
Isa 7.20: Goin be jalike somebody stay use one razor fo cut off all da
Isa 7.20: from on top yoa head an legs, an even yoa beard, an you goin come shame.
Isa 7.22: So from da cow an da goat, dey goin get milk, an da guy goin get nuff soft cheese fo eat.
Isa 7.22: So from da cow an da goat, dey goin get milk, an da guy goin get nuff soft cheese fo eat.
Isa 7.22: peopo dat da army guys no take away from inside da land, goin get soft cheese an wild honey fo eat.
Isa 7.23: grape plants worth tousan piece silva, now eryting dat goin grow afta, ony goin be kuku kine plants.
Isa 7.23: tousan piece silva, now eryting dat goin grow afta, ony goin be kuku kine plants.
Isa 7.24: Anybody go dea, dey goin take bow an arrow fo hunt, cuz ony get kuku bush all ova
Isa 7.25: da place wea befo time dey hoe hana da grass, you no goin go dea no moa, cuz you scared da kuku plant goin poke you.
Isa 7.25: you no goin go dea no moa, cuz you scared da kuku plant goin poke you.
Isa 7.25: Da land ony goin be fo let da cows an sheeps an goats go dea.
head: Da Assyria Peopo Goin Fight Da Judah Peopo
Isa 8.2: I goin tell da pries guy Uriah, an Zekariah Jeberekiah's boy, fo
Isa 8.4: wen learn how fo say ‘Papa’ o ‘Mama’, da Assyria army guys goin steal all da rich kine stuffs inside Damascus town an
Isa 8.4: Dey goin bring um to da king fo Assyria.
Isa 8.6: But dey ony feel good cuz dey wen hear Bout wat goin happen To Rezin da king fo Aram, An to Remaliah's boy da
Isa 8.7: Cuz dey no like wat I do fo dem, You know wat goin happen?
Isa 8.7: I Yahweh, goin bring da king fo Assyria ova hea, Wit all his awesome
Isa 8.7: Dey goin wack um Jalike wen da big watta come down strong Inside da
Isa 8.8: Wen da armies come, Goin be jalike one big riva stay run fast thru da Judah land,
Isa 8.8: Wen da armies come, Goin be jalike one big bird come flying, An da wings cova yoa
Isa 8.9: Den you goin lose fight cuz you scared.’-”
Isa 8.9: But you goin lose fight cuz you scared.
Isa 8.9: But you goin lose fight again, cuz you scared.
Isa 8.10: You goin talk an make plan, But dat neva goin happen, cuz you no
Isa 8.10: You goin talk an make plan, But dat neva goin happen, cuz you no can do um.
Isa 8.10: You talk bout wat fo do, But no goin happen lidat, Cuz God stay wit us.
Isa 8.13: I da one, wen you tink bout me, You goin come scared an shake!
Isa 8.14: I stay good an spesho, So I goin come jalike one spesho place fo peopo hide an rest.
Isa 8.14: But fo da Judah ohana an da Israel ohana, I goin come jalike one stone an make dem trip an fall down.
Isa 8.15: Jalike plenny peopo goin fall down ova dat big stone, An come all bus up.
Isa 8.15: An jalike dey goin get stuck inside dat trap An come prisnas.
Isa 8.17: So, I goin wait, cuz I stay shua Yahweh goin come.
Isa 8.17: So, I goin wait, cuz I stay shua Yahweh goin come.
Isa 8.17: But me, I goin stay wait fo him.
Isa 8.18: Even oua names show Wat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, goin do bumbye.
Isa 8.19: Peopo goin tell you, “Go by da wahines dat talk to da mahke peopo, an
Isa 8.19: Aks dem fo tell you wat goin happen bumbye.
Isa 8.19: Mo betta da peopo go aks dea God wat goin happen, yeah?”
Isa 8.19: No make sense, talk to da mahke peopo, an tink dat goin help da guys dat stay alive!
Isa 8.20: If dey talk diffren kine, den wat dey tell no goin help you undastan notting.
Isa 8.21: Da peopo goin go all ova da land, one side to da odda side.
Isa 8.21: Dey goin feel plenny presha an dey goin stay hungry.
Isa 8.21: Dey goin feel plenny presha an dey goin stay hungry.
Isa 8.21: An cuz dey hungry, dey goin come real huhu.
Isa 8.21: Dey goin look up an swear at dea king an dea God.
Isa 8.22: Dey goin look at da land, but dey ony see hard time dey goin get
Isa 8.22: Dey goin look at da land, but dey ony see hard time dey goin get ova dea, jalike one dark time dat goin come, jalike da
Isa 8.22: hard time dey goin get ova dea, jalike one dark time dat goin come, jalike da peopo get plenny presha an no can see
Isa 8.22: get plenny presha an no can see notting, jalike somebody goin throw um all outside, inside da dark.
head: Da Peopo Stay Waiting Fo Da Spesho Guy God Goin Send
Isa 9.1: But all dat no goin matta!
Isa 9.1: Bumbye, no goin be no mo hard time fo da peopo dat get dat kine presha
Isa 9.1: But latas, he goin make odda peopo get respeck fo da peopo inside Galilee,
Isa 9.2: do, Jalike dey stay walk aroun inside one dark place, Dey goin know wat fo do, Cuz jalike dey see one big light.
Isa 9.2: peopo dat live inside da place Wea erybody stay scared dey goin mahke, Da light stay come dea awready.
Isa 9.3: God, you goin make da Israel peopo come mo plenny peopo.
Isa 9.3: You goin make da peopo come real good inside.
Isa 9.3: Dey goin dance an sing in front you, Jalike wen da peopo cut da
Isa 9.5: wen dey fight, An ery clotheses dat blood all ova um, Dey goin throw all dat kine stuff on top da fire Fo burn um.
Isa 9.6: God goin give him da power fo stay in charge.
Isa 9.6: Dey goin give da name, “Da Awesome One.
Isa 9.7: He goin come da leada Fo mo an mo place, An he goin make eryting
Isa 9.7: He goin come da leada Fo mo an mo place, An he goin make eryting come good fo erybody, An he no goin stop
Isa 9.7: An he goin make eryting come good fo erybody, An he no goin stop doing dat.
Isa 9.7: He goin be da king on top da throne Jalike King David, his ancesta
Isa 9.7: He goin judge erybody da right way, An he goin do da right ting
Isa 9.7: He goin judge erybody da right way, An he goin do da right ting erytime.
Isa 9.7: From da time he come da king, He goin make shua he stay king foeva.
Isa 9.7: All dis goin happen Cuz Yahweh, Da Boss Ova All Da Armies, Goin make
Isa 9.7: All dis goin happen Cuz Yahweh, Da Boss Ova All Da Armies, Goin make shua dis goin happen.
Isa 9.7: Cuz Yahweh, Da Boss Ova All Da Armies, Goin make shua dis goin happen.
Isa 9.8: An wat I tell, goin go agains da whole Jacob ohana.
Isa 9.9: All da peopo dea goin know wat God say, Da Israel peopo, an da peopo inside
Isa 9.10: talk lidis: “Da bricks all fall down, But neva mind, we goin build um up again wit cut stone block.
Isa 9.10: Da army guys cut down da sycamore trees, But neva mind, we goin plant cedar trees dea Wea da sycamore wen grow.
Isa 9.14: In one day, Yahweh goin cut off all da diffren kine peopo, Jalike he cut off dea
Isa 9.14: Jalike he cut off dea head an dea tail, An same time, he goin cut off da top palm tree branch up dea, An da reed plant
Isa 9.17: Dass why my Boss No goin feel good bout da young guys, He no goin show pity notting
Isa 9.17: why my Boss No goin feel good bout da young guys, He no goin show pity notting Fo dea widows o dea kids dat no mo fadda
Isa 9.19: So da peopo, dey jalike da kine stuff dat da fire goin burn up.
Isa 9.20: Ova one side, dey goin steal food an eat, But still yet dey hungry.
Isa 9.20: Dey even goin eat dea own kids .
Isa 9.21: (I mean dis: Da Manasseh ohana goin eat da Efraim ohana, An da Efraim ohana goin eat da
Isa 9.21: ohana goin eat da Efraim ohana, An da Efraim ohana goin eat da Manasseh ohana.
Isa 9.21: An togedda, dey goin eat da Judah ohana.
Isa 10.3: But wat you guys goin do Wen da time come fo God punish you guys?
Isa 10.3: Wat peopo you guys goin run to, Fo dem help you guys?
Isa 10.3: Wea you guys goin leave all yoa rich stuffs Wen you run away?
Isa 10.4: Ony one ting you can do -- give up Cuz wat goin happen to you, mo worsa den da prisona guys!
Isa 10.4: down on top da groun wit da odda mahke bodies, Cuz wat goin happen to you, mo worsa den wat happen to da guys dey
head: Da Assyria Peopo Goin Stand in Front Da Judge
Isa 10.5: I goin use da Assyria peopo jalike one club fo punish you, Cuz I
Isa 10.5: fo punish you, Cuz I stay huhu wit you Israel peopo, An I goin make da Assyria guys wack you!
Isa 10.6: I goin send da Assyria army guys agains my peopo Dat ack jalike I
Isa 10.6: Jalike dey goin walk top da Israel peopo An push um down jalike dey mud on
Isa 10.11: Now we goin do da same ting to Jerusalem town An da idol kine gods
Isa 10.12: Wen God my Boss pau do all he goin do on top Mount Zion inside Jerusalem town wea da Temple
Isa 10.12: Zion inside Jerusalem town wea da Temple stay, den God goin tell, “Now I goin punish da king fo Assyria, cuz he get
Isa 10.12: town wea da Temple stay, den God goin tell, “Now I goin punish da king fo Assyria, cuz he get big head an high
Isa 10.15: You tink da club goin lift da guy dat carry um?
Isa 10.15: Da walking stick goin lift somebody dat using um?
Isa 10.16: Cuz a dat, Yahweh da Boss, da God Ova All Da Armies, He goin make da big Assyria army guys Come sick an skinny, An come
Isa 10.16: Fo shua, God goin light one fire Dat goin burn up all da awesome stuff Dat
Isa 10.16: Fo shua, God goin light one fire Dat goin burn up all da awesome stuff Dat da Assyria king wen get.
Isa 10.17: dat give da Israel peopo light, Fo da Assyria peopo, he goin come jalike one fire.
Isa 10.17: Da One dat stay good an spesho fo da Israel peopo Goin burn up da Assyria peopo.
Isa 10.17: In one day, dat fire goin burn up All da Assyria peopo, jalike dey kukus an weeds.
Isa 10.18: Yahweh goin make all dat come pau, Inside an outside, Jalike wen one
Isa 10.19: Ony litto bit trees goin stay Inside da Assyria king forest.
head: Goin Get Israel Peopo Dat Still Stay
Isa 10.20: Dat time goin come, An some a da Israel peopo dat still stay alive An da
Isa 10.20: alive An da ones from da Jacob ohana dat get away, Dey no goin trus da Assyria king no moa, Da one dat wen wack um.
Isa 10.20: But dey goin trus Yahweh fo real kine, Da One dat stay good an spesho
Isa 10.21: Ony some a da Jacob peopo goin come back hea An trus da Real God dat get all da power.
Isa 10.22: peopo Get plenny, jalike da sand by da sea, Ony some a dem goin come back.
Isa 10.22: God say all da oddas goin wipe out, Jalike wen da big watta carry um away, Cuz az da
Isa 10.25: But ony litto bit mo time now, Den I no goin stay huhu wit you guys no moa.
Isa 10.25: I goin come huhu wit da Assyria guys An go wipe dem out.
Isa 10.26: Dat time, Yahweh Da God Ova All Da Armies Goin bring somebody fo wack da Assyria guys wit one whip,
Isa 10.27: Dat time, da Assyria peopo no goin be dea, Jalike wen God go hemo One heavy load from yoa
Isa 10.27: O jalike wen God open da yoke from yoa neck, An den you goin be big an strong again.
Isa 10.32: Da same day, da Assyria army guys goin stop by Nob town.
Isa 10.33: know, Da Boss, dass Yahweh Da God Ova All Da Armies, He goin wipe out da Assyria army an dea mo bigga leadas, Jalike he
Isa 10.34: He goin chop down da Assyria guys, Jalike wen somebody cut inside
Isa 11.1: Somebody goin come from da Jesse ohana Jalike one shoot grow up from one
Isa 11.2: Yahweh's Spirit goin stay in charge dat guy.
Isa 11.2: Dat Spirit from Yahweh goin make him know wat fo do erytime, An make him undastan
Isa 11.2: Dat Spirit goin make him Wea he can tell odda peopo wass good fo dem, An
Isa 11.2: him Wea he can tell odda peopo wass good fo dem, An he no goin be scared a nobody.
Isa 11.2: Dat Spirit goin help him know plenny stuff, An get respeck fo Yahweh.
Isa 11.3: Cuz he get dat kine respeck fo Yahweh, He goin feel good inside, Jalike he smell da sweet air.
Isa 11.3: He da judge, But he no goin ony look, o lissen how peopo talk, An den make up his
Isa 11.4: Wen dis judge make up his mind, He goin do da right ting fo da peopo all ova da world Dat no tink
Isa 11.4: Da stuff he tell cuz he da judge, Dat goin bus up peopo all ova da world, An wipe out da ones dat do
Isa 11.5: He goin stay ready fo make war agains da bad kine stuff.
Isa 11.5: He goin be strong, cuz he do da right tings erytime, An you can
Isa 11.6: Dat time, goin be jalike Da wild dog goin stay wit da bebe sheep, Da
Isa 11.6: Dat time, goin be jalike Da wild dog goin stay wit da bebe sheep, Da leopard goin lay down wit da
Isa 11.6: jalike Da wild dog goin stay wit da bebe sheep, Da leopard goin lay down wit da bebe goat, Da bebe cow, da lion, an da fat
Isa 11.6: down wit da bebe goat, Da bebe cow, da lion, an da fat cow goin stay togedda, An goin get one small boy show dem all wea
Isa 11.6: Da bebe cow, da lion, an da fat cow goin stay togedda, An goin get one small boy show dem all wea fo go.
Isa 11.7: Da cow an da bear goin eat grass same place togedda.
Isa 11.7: Dea bebes goin lay down togedda.
Isa 11.7: Da lion goin eat dry grass jalike da cows.
Isa 11.8: Da bebe goin tink az good fun fo play On top da hole dat get snake
Isa 11.8: Da small kids goin put dea hand inside da hole fo try catch um, But da snake
Isa 11.8: dea hand inside da hole fo try catch um, But da snake no goin like kill nobody.
Isa 11.9: All ova da mountain dat stay spesho fo me, Nobody goin hurt o wipe out nobody.
Isa 11.9: Cuz all ova da world, erybody goin know me, Yahweh, Jalike all ova da sea, da watta stay cova
head: Some Israel And Judah Peopo Goin Come Back
Isa 11.10: Dat time, dis wat goin happen: Goin get one new king coming.
Isa 11.10: Dat time, dis wat goin happen: Goin get one new king coming.
Isa 11.10: He goin get King David blood, jalike David fadda ohana da root fo
Isa 11.10: Dat king, goin be dea jalike one flag, so all da diffren peopos goin know
Isa 11.10: goin be dea jalike one flag, so all da diffren peopos goin know he dea, so all da diffren peopos goin know fo go by
Isa 11.10: diffren peopos goin know he dea, so all da diffren peopos goin know fo go by him.
Isa 11.10: Peopo inside all da countries goin aks him wat fo do.
Isa 11.10: An da place he goin live, goin be awesome.
Isa 11.10: An da place he goin live, goin be awesome.
Isa 11.11: One nodda ting goin happen dat time: My Boss Yahweh goin go bring back all his
Isa 11.11: One nodda ting goin happen dat time: My Boss Yahweh goin go bring back all his peopo dat still yet stay alive, from
Isa 11.12: He goin hold up one flag so all da peopos know wea fo come.
Isa 11.12: He goin bring togedda all da peopo Dat da odda kings wen throw
Isa 11.13: Den da Efraim ohana guys no goin get jealous A da Judah guys no moa.
Isa 11.13: An da Judah ohana guys No goin give da Efraim guys hard time no moa.
Isa 11.14: Togedda dey goin rush da Filisha peopo on da west side, All da way to da
Isa 11.14: Dey goin take ova da Edom peopo an da Moab peopo An da Ammon peopo
Isa 11.15: Yahweh goin wipe out Da skinny part a da Red Sea, Egypt side.
Isa 11.15: He goin put out his hand ova da Eufrates Riva An bring one real
Isa 11.16: Goin get one big wide easy road Fo God's peopo dat still yet
Isa 12.1: Dat time, you goin say, “I goin tell erybody dat you good, Yahweh.
Isa 12.1: Dat time, you goin say, “I goin tell erybody dat you good, Yahweh.
Isa 12.2: I goin trus him an no stay scared.
Isa 12.3: Bumbye, all you guys goin stay feel good inside, Cuz Yahweh get you guys outa
Isa 12.4: Dat time, you guys goin tell, “Tell Yahweh ‘Mahalo!”
Isa 13.1: Amoz boy, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to Babylon.
Isa 13.2: “Eh you army guys dat goin go afta da Babylon town!
Isa 13.3: God wen awready tell da army guys Dat goin do dis spesho job fo him, ‘Come!
Isa 13.3: My guys goin feel real good Wen I win dis war!
Isa 13.5: Az Yahweh coming wit dem, An he goin use dat army Fo punish da peopo he stay huhu wit.
Isa 13.5: Yahweh goin wipe out da whole land!
Isa 13.6: Da God Dat Get All Da Powa, He goin wipe out da bad guys.
Isa 13.7: Cuz a dis, all da Babylon peopo goin come weak An lose fight.
Isa 13.8: sore inside, an no can keep still Jalike one wahine dat goin born one bebe.
Isa 13.9: Wen dat happen, he no goin give chance notting.
Isa 13.9: He still stay huhu, An he no goin take da bad kine stuff peopo do.
Isa 13.9: He goin make da land wea no mo notting dea, An goin wipe out all
Isa 13.9: He goin make da land wea no mo notting dea, An goin wipe out all da peopo dea dat doing bad kine stuff.
Isa 13.10: Da stars in da sky an da kine pichas dey make Dey no goin get light dey make.
Isa 13.10: Da sun goin come up dark.
Isa 13.10: Da moon no goin get light.
Isa 13.11: I goin make bad kine stuff happen To da peopo all ova da world
Isa 13.11: I goin make all da peopo dat tink dey big, Pau get big head.
Isa 13.11: I goin make all da ones dat make erybody scared a dem Come
Isa 13.12: I goin leave ony litto bit peopo alive, Jalike get ony litto bit
Isa 13.13: Dass why I goin make da sky shake An da groun goin move from da place he
Isa 13.13: Dass why I goin make da sky shake An da groun goin move from da place he stay, Cuz dass da time dat me,
Isa 13.13: Da God Ova All Da Armies, I still stay huhu, an I no goin take wat da peopo do.
Isa 13.14: wen da sheep get no mo nobody dat keep um togedda, Erybody goin go back to dea own peopo.
Isa 13.14: Dey all goin run away to dea own land.
Isa 13.15: Erybody dat da army guys catch, Goin get stab.
Isa 13.15: Erybody dey grab Dey goin kill dem wit da sword.
Isa 13.16: Da army guys goin kill dea bebes in front dem, An steal all da stuffs inside
Isa 13.17: But you know wat I goin do?
Isa 13.17: I goin make da Mede peopo go agains da Babylon guys.
Isa 13.18: Dey goin use bow an arrow Fo kill young guys from Babylon.
Isa 13.18: Dey no goin pity da small bebes.
Isa 13.19: But God goin wipe dem out Jalike he wen wipe out Sodom an Gomorrah.
Isa 13.20: Peopo no goin live ova dea no moa.
Isa 13.20: Not even dea kids o grankids goin make house dea.
Isa 13.20: No guys from Arabia goin come dea fo put up his tent no moa.
Isa 13.20: No sheep farma guys goin bring his sheeps fo rest ova dea no moa.
Isa 13.21: But ony da kine animals dat live inside da boonies Goin live ova dea.
Isa 13.21: Plenny jackal kine wild dogs goin make house ova dea.
Isa 13.21: Da owls goin stay dea, An da wild goats goin jump aroun ova dea.
Isa 13.21: Da owls goin stay dea, An da wild goats goin jump aroun ova dea.
Isa 13.22: Da hyena an da jackal kine wild dogs goin howl Inside da fancy kine palaces ova dea.
Isa 14.1: Yahweh goin show pity fo da Jacob ohana, An he goin pick da Israel
Isa 14.1: Yahweh goin show pity fo da Jacob ohana, An he goin pick da Israel peopo one mo time, Fo be his peopo.
Isa 14.1: He goin let dem res on top dea own land.
Isa 14.1: Even peopo from odda place goin come by da Jacob ohana peopo, An goin stick wit dem.
Isa 14.1: from odda place goin come by da Jacob ohana peopo, An goin stick wit dem.
Isa 14.2: Da peopos from Babylon goin take da Israel peopo An bring um back inside dea own
Isa 14.2: Den da Israel ohana goin take ova dose odda peopos, An da odda peopos, guys an
Isa 14.2: ova dose odda peopos, An da odda peopos, guys an wahines, Goin stay work fo da Israel peopo inside Yahweh land.
Isa 14.3: Bumbye, Yahweh goin let you rest.
Isa 14.3: Den you no goin feel sore no moa, an you no goin come scared an shake cuz
Isa 14.3: Den you no goin feel sore no moa, an you no goin come scared an shake cuz you worry, an goin pau da hard
Isa 14.3: moa, an you no goin come scared an shake cuz you worry, an goin pau da hard slave kine work dey make you do.
Isa 14.4: Den you guys goin sing one song fo draw picha bout da Babylon king guys, cuz
Isa 14.10: Wen dey meet you guys, dey all goin tell you, “Ho!
Isa 14.11: Da bed you goin get down hea Get worm fo mattress an blanket.”
Isa 14.13: One time you guys wen tink, “I goin go climb up to da sky!
Isa 14.13: I goin put my throne Mo high den God's stars!
Isa 14.13: I goin sit on top da mos far part A da big mountain nort side,
Isa 14.14: I goin go up mo high on top a da clouds!
Isa 14.14: I goin make myself come importan Jalike Da God Dass Mo Importan
Isa 14.16: Da peopo dat see you guys, Dey goin look an look at you.”
Isa 14.16: Dey goin tink plenny, an say, “Dis da guy dat wen shake da whole
Isa 14.20: Dey no goin bury you guys, Jalike dey bury all da odda king guys, Cuz
Isa 14.20: Bumbye, nobody goin talk bout yoa ohana line, Cuz all you Babylon king guys
head: God Tell Wat He Goin Do
Isa 14.22: Da God Ova All Da Armies, he da one tell dis: “Az me, dat goin stand up an fight Agains da Babylon king guys.
Isa 14.22: Bumbye, nobody goin even rememba Da name a da Babylon peopo.
Isa 14.22: Not one a dem goin stay, Same ting fo dea kids An da ones dat come from dea
Isa 14.22: Az how goin be, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, wen say.
Isa 14.23: “I goin make Babylon town come jalike da boonies, One place wea da
Isa 14.23: I goin wipe out Babylon town, Jalike I sweep um wit one broom.
Isa 14.23: Az how goin be, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, wen say.
head: God Tell Wat Goin Happen To Assyria
Isa 14.24: Awready make dis promise: “I wen plan um lidis, dass how goin be.
Isa 14.24: I wen tell dat gotta happen, dass how goin happen.
Isa 14.25: Wen da Assyria guys come inside my land, I goin smash dem An step all ova dem On top my mountain.
Isa 14.25: Dey goin try fo put da yoke on top dem, But no goin stay.
Isa 14.25: Dey goin try fo put da yoke on top dem, But no goin stay.
Isa 14.25: Dey goin try fo make my peopo carry heavy load on top dea shoulda,
Isa 14.25: make my peopo carry heavy load on top dea shoulda, But I goin take da load off from dea.
Isa 14.27: Who goin make me turn aroun an go home?
Isa 14.29: But da king guys dat goin come Afta da Assyria king mahke Goin be mo worsa den him!
Isa 14.29: But da king guys dat goin come Afta da Assyria king mahke Goin be mo worsa den him!
Isa 14.29: Cuz jalike you kill one snake, One nodda snake goin come from da firs one Dat can kill you wit poison.”
Isa 14.29: An you kill dat one, An goin get one nodda snake come from dat one Dat can fly an catch
Isa 14.30: poor ones from my peopo, Da ones dat no mo notting, Dey goin find food.
Isa 14.30: An my peopo dat get hard time cuz dey need stuff, Dey goin lay down an res, an nobody goin hurt dem.
Isa 14.30: cuz dey need stuff, Dey goin lay down an res, an nobody goin hurt dem.
Isa 14.30: But you Filisha peopo, Yoa mos importan guys goin mahke, Cuz I no let um get notting fo eat.
Isa 14.30: An you odda guys dat still stay alive, You all goin mahke too, cuz no mo food.
Isa 14.32: Wen da messenja guys from dat army aks you If you guys goin give up, Tell um, “No way!
Isa 14.32: peopo dat need help, Dey can go inside Jerusalem An nobody goin hurt um dea.
Isa 15.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Moab peopo: Ony one nite, Ar town goin come
Isa 15.1: I see goin happen to da Moab peopo: Ony one nite, Ar town goin come wipe out!
Isa 15.1: Dass how da Moab land goin come all bus up.
Isa 15.1: Ony one nite, Kir town goin come wipe out too!
Isa 15.1: Dass how da Moab land goin come all bus up.
Isa 15.9: But God still goin bring Mo bad kine stuff fo da Dimon peopo: Da Moab peopo
Isa 15.9: away, An da peopo dat stay dea on top da land too, Da lion goin chase um an get um.
Isa 16.2: wahines dat run away Fo go cross ova da Arnon Stream, Dey goin hang aroun dea an donno wea fo go, Jalike wen somebody
Isa 16.4: Cuz bumbye, no goin get da guys dat bus up you guys inside yoa land.
Isa 16.4: Dat all goin pau.”
Isa 16.5: Dat time, goin get one new king Dat goin stay tight wit his peopo.
Isa 16.5: Dat time, goin get one new king Dat goin stay tight wit his peopo.
Isa 16.5: Dat king, goin come from King David's ohana, An da peopo goin trus him.
Isa 16.5: Dat king, goin come from King David's ohana, An da peopo goin trus him.
Isa 16.5: He goin be da judge, An he goin work hard fo judge erybody da
Isa 16.5: He goin be da judge, An he goin work hard fo judge erybody da right way.
Isa 16.5: He no goin wase time notting Fo make shua eryting dat happen, stay
Isa 16.12: inside da temple dat stay spesho fo dea gods, All dat, no goin do notting fo dem!
Isa 16.14: from today, jalike da day one work contrack pau, nobody goin tink da Moab peopo stay awesome.
Isa 16.14: Cuz dat time, ony goin get litto bit Moab peopo inside dea.
Isa 17.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Damascus peopo: Look!
Isa 17.1: Damascus no goin be one big town no moa.
Isa 17.1: Da whole place goin come one pile a bus up junks.
Isa 17.2: Da peopo goin leave all da towns Aroer side, Dey all goin go way from
Isa 17.2: Da peopo goin leave all da towns Aroer side, Dey all goin go way from ova dea.
Isa 17.2: Goin come one place fo da cows an sheeps an goats.
Isa 17.2: Dey goin lay down dea, An no goin get nobody fo scare dem.
Isa 17.2: Dey goin lay down dea, An no goin get nobody fo scare dem.
Isa 17.3: Inside da Efraim land, No goin get towns wit strong walls no moa.
Isa 17.3: Inside da Damascus land, No goin get kings no moa.
Isa 17.3: stay alive From da Aram peopo an da Israel peopo, Dey no goin be awesome no moa.
Isa 17.3: Az how goin be, Yahweh Da God Ova All Da Armies wen say.
Isa 17.4: eryting dat stay awesome now Bout da Israel ohanas, Dat goin change, an dey no goin stay awesome no moa.
Isa 17.4: now Bout da Israel ohanas, Dat goin change, an dey no goin stay awesome no moa.
Isa 17.5: Goin be jalike Refaim Valley Right afta da guys cut da wheat
Isa 17.5: Den da Israel ohana, goin be Jalike wen some odda guy come lata, Cut wateva da firs
Isa 17.6: Goin be hard fo da Israel ohana peopo, Jalike afta you wack one
Isa 17.6: Az how goin be, Yahweh Da God Ova All Da Armies wen say.
Isa 17.7: Dass da time, erybody goin start fo tink Bout da God dat wen make dem.
Isa 17.7: Dey goin start fo look At da One Dat Stay Spesho fo da Israel
Isa 17.8: Dey no goin even tink Bout da altars dey wen build wit dea own hand fo
Isa 17.8: Dey no even goin look at Da spesho post fo da wahine god Asherah An da
Isa 17.9: Dat time, nobody goin live inside da towns dat get strong walls now.
Isa 17.9: Any kine stuff goin stay grow all ova da towns.
Isa 17.9: Goin be jalike da time da Israel peopo come inside da land, an
Isa 17.9: Ony goin get da boonies wea nobody stay no moa.
Isa 17.11: um, An da nex morning you make da seed start fo grow, You goin get ony junk kine plant from da seed you plant, Cuz you
Isa 17.11: get ony junk kine plant from da seed you plant, Cuz you goin get one sick dat nobody can make come good, An you goin
Isa 17.11: goin get one sick dat nobody can make come good, An you goin hurt plenny.
Isa 18.3: world, Wen I put up my war flag on top da mountains, You goin see um.
Isa 18.3: An wen da horn make noise, You goin hear um.
Isa 18.4: Dis da ting Yahweh tell me: “I goin look down from wea I stay, But I goin stay quiet, Jalike
Isa 18.4: Yahweh tell me: “I goin look down from wea I stay, But I goin stay quiet, Jalike da hot air look like stay move wit da
Isa 18.5: awready An da grape start fo come ripe litto bit, God goin cut off da small branch dat no mo grape Jalike he use da
Isa 18.6: All dea army guys goin mahke an dea bodies stay dea, Jalike God wen prune um.’
Isa 18.6: thru da summa time, da scavenja birds from da mountains goin eat dea bodies, An all thru da winta time, da wild animals
Isa 18.6: eat dea bodies, An all thru da winta time, da wild animals goin eat um.
Isa 18.7: Dat time, peopo goin bring gifs Fo Yahweh, Da God Ova All Da Armies.
Isa 18.7: An who goin bring da gifs?
Isa 18.7: Dey da ones goin bring gifs to Jerusalem town fo him, cuz dass da place fo
Isa 19.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Egypt peopo: Yahweh stay coming Egypt side,
Isa 19.2: qal: swift-moving God tell: “I goin make da Egypt peopo go agains each odda.
Isa 19.2: One brudda goin fight his own brudda.
Isa 19.2: One guy goin fight his own friends.
Isa 19.2: Da peopo inside one big town goin fight Da peopo inside anodda big town.
Isa 19.2: One king guys goin fight anodda king guys.
Isa 19.3: Da peopo inside Egypt goin lose fight.
Isa 19.3: Dey make plan, but I goin mess up da plan.
Isa 19.3: Dey goin go aks dea idol kine gods, An da mahke peopo spirits.
Isa 19.3: Dey goin aks da kahuna guys an wahines wat fo do.
Isa 19.4: I goin turn ova da Egypt peopo To one mean boss.
Isa 19.4: One strong king goin take charge a dem.
Isa 19.5: Da Nile Riva watta no goin be nuff Fo cova da Egypt land jalike one sea.”
Isa 19.5: Da place wea da riva watta go, goin stay all dry, No mo wet place.
Isa 19.6: All da watta canal goin come stink.
Isa 19.6: Da streams wea da Nile Riva split up goin come mo an mo dry.
Isa 19.6: Da bamboo an da watta plants ova dea goin come rotten.
Isa 19.7: No goin get plants on da side a da Nile Riva An wea da riva go
Isa 19.7: Da fields dey wen plant by da Nile Riva Goin all come dry an blow away, So no mo notting dea.
Isa 19.8: Da fisha guys goin moan an get sad face.
Isa 19.8: dat try catch fish in da Nile Riva Wit hook an net, dey goin stay sad.
Isa 19.9: linen thread An da guys dat weave da white cotton, Dey goin stay bum out.
Isa 19.10: All da stuff dat stay da mos importan fo da Egypt land Goin all come no good.
Isa 19.11: How you guys goin tell da Pharaoh guy, “Oua ancesta guys, Dey was smart guys
Isa 19.12: wat Yahweh's plan, Wat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, Goin do agains Egypt.
Isa 19.15: Da Egypt peopo no goin can work notting, No matta dey rich o no mo notting, O dey
Isa 19.16: Dat time, da Egypt peopo goin come jalike da wahines.
Isa 19.16: God Ova All Da Armies, put up his hand an shake um cuz he goin wack um.
Isa 19.17: Anyting dat come from da Judah land, goin scare da Egypt peopo plenny.
Isa 19.17: Weneva somebody tell dem bout da Judah land, dey goin come real scared cuz a wat dey know, wat Yahweh, Da God
head: Bumbye, God Goin Do Good Tings Fo Da Egypt, Assyria, An Israel Peopos
Isa 19.22: Afta Yahweh goin make da Egypt peopo come real sick, den he goin make um
Isa 19.22: Yahweh goin make da Egypt peopo come real sick, den he goin make um come good.
Isa 19.22: Den dey goin come back to Yahweh, an wen dey aks him fo help um, he
Isa 19.22: come back to Yahweh, an wen dey aks him fo help um, he goin make um come good.
Isa 19.22: Dat time, goin get five towns Egypt side wea da peopo talk da Hebrew
Isa 19.22: Da peopo inside dose towns, goin make strong promise fo stick wit Yahweh, Da God Ova All Da
Isa 19.22: But one town goin get da name “Da Town Dat All Bus Up.
Isa 19.22: Dat time, goin get one altar fo make sacrifice fo Yahweh inside da middo
Isa 19.22: Da altar an da stand up stone goin be jalike one sign, dat tell peopo ova an ova inside Egypt
Isa 19.22: dea call Yahweh cuz odda peopo making dem suffa, Yahweh goin send one guy fo help get dem outa trouble.
Isa 19.22: Yahweh goin let da Egypt peopo know who him, an wen he do dat, dey
Isa 19.22: let da Egypt peopo know who him, an wen he do dat, dey goin know Yahweh fo real kine.
Isa 19.22: Dey goin make sacrifice an give wheat o barley gif fo him, cuz now
Isa 19.22: Dey goin make strong promise to him an den do wat dey promise fo
Isa 19.23: Dat time, goin get one big road go from Egypt to Assyria.
Isa 19.23: Da Assyria peopo goin go Egypt side, an da Egypt peopo goin go Assyria side.
Isa 19.23: Da Assyria peopo goin go Egypt side, an da Egypt peopo goin go Assyria side.
Isa 19.23: An dey goin work togedda, fo Yahweh.
Isa 19.24: Dat time da Israel peopo goin make one deal wit da Assyria peopo an da Egypt peopo, da
Isa 19.24: Cuz dey come togedda, real good stuff goin happen fo all da peopo in da world.
Isa 19.25: Cuz Yahweh, Da God Ova All Da Armies, he goin do good stuff fo all a dem.
Isa 19.25: He goin say, “I goin make good stuff happen to my peopo, da Egypt
Isa 19.25: He goin say, “I goin make good stuff happen to my peopo, da Egypt peopo, an to
Isa 19.25: da Assyria peopo dat I wen make, an to da Israel peopo dat goin be mines foeva!
Isa 20.3: one sign fo [blow da peopo mind, bout / show da peopo] wat goin happen to da Egypt peopo an da Sudan peopo.
Isa 20.4: So da king fo Assyria goin take da prisonas from Egypt an Sudan go outa dea country
Isa 20.4: No matta dey young o old, dea okole an dea private goin be naked, an dat goin make da Egypt peopo shame.
Isa 20.4: o old, dea okole an dea private goin be naked, an dat goin make da Egypt peopo shame.
Isa 20.5: trus da Sudan peopo an talk big bout da Egypt peopo, dey goin lose fight an come shame too.
Isa 20.6: time, da peopo dat stay live hea nea da Judah coast, dey goin tell, “Eh, us guys wen trus dose Egypt an Sudan peopo!
Isa 20.6: If dat wen come to dem, den how us guys goin get outa dis bad kine stuff?
Isa 21.1: Get heavy kine stuff fo tell too, bout wat goin happen to da Babylon land, Da Boonies By Da Sea: “One army
Isa 21.1: Dey goin go quick thru da Babylon land, Jalike da kine big storm
Isa 21.2: bad dream: “Jalike da guy dat like set up his bruddas, He goin do um.
Isa 21.2: Da guy dat like bus up eryting, He goin bus um up.”
Isa 21.2: Da Babylon guys goin make plenny peopo suffa an moan, But I goin make da
Isa 21.2: Babylon guys goin make plenny peopo suffa an moan, But I goin make da Babylon guys stop all dat!
Isa 21.5: Cuz you goin fight, right now!
Isa 21.11: Wen da dark time goin pau?
Isa 21.16: moa till da contrack pau, all da rich stuff inside Kedar goin pau.
Isa 21.17: Ony goin get litto bit mo guys from da Kedar army dat know how fo
Isa 22.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Jerusalem peopo: Dis wat God say bout da
Isa 22.1: say bout da place Wit mountains all aroun Wea can see wat goin come bumbye.
Isa 22.5: My boss Yahweh, Da God Ova All Da Armies, One day, he goin come.
Isa 22.5: Den, God goin mess up da Jerusalem peopo head So dey no can tink an
Isa 22.5: He goin make dem run all ova each odda, Right dea, inside da place
Isa 22.5: inside da place wit mountain all aroun Wea can see wat goin come bumbye.
Isa 22.5: Dat time, da army goin broke down da Jerusalem wall.
Isa 22.5: All da way to da mountain, goin hear da peopo yelling.
Isa 22.6: Da Elam guys goin shoot dea bow an arrow at da Jerusalem guys From inside da
Isa 22.6: Da guys from Kir goin put up da shield.
Isa 22.8: Dat time, dey ony goin trus da ol stuff fo fight wit Dat dey keep inside da
Isa 22.9: But you guys goin see dat get plenny place Wea da wall stay bus up awready
Isa 22.9: You guys goin keep watta Inside da makai watta place.
Isa 22.11: You guys goin build one new watta place Inside da town walls So nobody
Isa 22.12: My boss, Yahweh Da God Ova All Da Armies, He goin call you dat time Fo cry an stay sore inside, Fo pull out
Isa 22.13: You guys no goin stay sore inside.
Isa 22.13: You guys goin dance an sing, An make party, You kill cows an sheeps, Eat
Isa 22.14: Da Armies, Tell dis bad kine ting you guys stay do, I no goin hemo da shame from you guys fo dat Fo all da days you stay
Isa 22.16: Dass da place you goin stay afta you mahke!
Isa 22.18: He goin roll you up tight jalike one ball, An throw you inside one
Isa 22.18: Dass wea you goin mahke, An dass wea da war wagons goin stay, Dat wen make
Isa 22.18: Dass wea you goin mahke, An dass wea da war wagons goin stay, Dat wen make you look so awesome!
Isa 22.19: I goin take yoa kuleana away from you.
Isa 22.19: I goin throw you outa yoa palace job!
Isa 22.20: ‘Dat time, I goin call my worka guy, Eliakim, Hilkiah boy, fo come work fo
Isa 22.21: I goin put yoa robe an yoa ali`i sash on top him, An give him da
Isa 22.21: He goin come jalike da fadda guy Fo da peopo inside Jerusalem, An
Isa 22.22: I goin give Eliakim da right Fo run da govmen fo da king, Jalike
Isa 22.23: I goin make Eliakim come one strong guy, No mo notting can make
Isa 22.23: Erybody goin get choke respeck fo his fadda ohana, Cuz Eliakim goin be
Isa 22.23: goin get choke respeck fo his fadda ohana, Cuz Eliakim goin be jalike da throne dat hold da king.
Isa 22.24: Dey goin make Eliakim take care eryting fo dem, Even da mos small
Isa 22.25: All Da Armies, Dis wat he tell: “Bumbye, [even] Eliakim goin mess up, Jalike wen da stick dat dey wen put one solid
Isa 22.25: Somebody goin chop um off, Den da whole load goin fall down An eryting
Isa 22.25: Somebody goin chop um off, Den da whole load goin fall down An eryting dat hang on top um goin wipe out.”
Isa 22.25: da whole load goin fall down An eryting dat hang on top um goin wipe out.”
Isa 23.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Tyre peopo: All you guys inside da boats dat
Isa 23.5: Wen da Egypt peopo hear Bout wat happen inside Tyre, Goin hurt dem plenny, Jalike one wahine start fo hurt Wen she
Isa 23.12: He tell da peopo inside Sidon town “No moa, you goin feel good bout anyting!
Isa 23.12: You guys goin be jalike one young wahine Dat get rape.
Isa 23.12: Even if you guys go ova dea Cyprus Island, You guys no goin rest dea.
Isa 23.15: Dat time, erybody goin foget bout Tyre fo 70 year.
Isa 23.15: Afta da 70 year, goin come fo Tyre jalike da song tell bout one wahine dat take
Isa 23.16: one guitar Play nice music an sing plenny song So guys goin tink bout you long time.
Isa 23.16: Cuz afta 70 year, Yahweh goin tink bout da Tyre peopo, an do someting fo help dem.
Isa 23.16: Den da peopo inside Tyre goin go back an make jalike befo time.”
Isa 23.16: Dey goin buy an sell stuff again wit all da kings all ova da world
Isa 23.16: da Tyre peopo make from wat dey buy an sell, an from work, goin come spesho fo Yahweh, not fo demself.
Isa 23.16: Wateva dey make, goin be fo plenny food an good clotheses fo da peopo dat stay
head: Yahweh Goin Wipe Out Da Earth
Isa 24.1: He goin change da mountain an valley An all da peopo goin go all
Isa 24.1: He goin change da mountain an valley An all da peopo goin go all ova da place.
Isa 24.2: Goin be same same fo all a dem, Da pries guys an da regula
Isa 24.3: All ova da world, no goin get notting inside dea, Jalike somebody wen go rip off
Isa 24.13: An dass how goin be, Right dea inside da middle a da land, Wit odda peopos
Isa 24.14: Bumbye, da peopo dat still stay inside da land, Dey goin yell plenny an sing Cuz dey stay feel good inside.
Isa 24.14: From da wes side nea da big sea, Da peopo goin yell Bout how awesome Yahweh stay.
Isa 24.17: You peopo dat live on top da earth, You goin come real scared an shaking, Jalike you fall inside one
Isa 24.18: Anybody run away from some scary kine noise, Dey goin fall down inside da deep hole.
Isa 24.18: Anybody climb outa da deep hole, Somebody goin catch dem in da trap.
Isa 24.18: Az goin be jalike da time Da big watta from inside da sky wen come
Isa 24.21: Dat time, Yahweh goin punish All da bad angel army guys inside da sky dat get
Isa 24.22: He goin bring dem togedda An put um inside one jail, Jalike dey
Isa 24.22: He goin lock dem up dea, jalike inside one jail.
Isa 24.22: Afta long time, den he goin punish dem.
Isa 24.23: Az cuz dat time, Yahweh Da God Ova All Da Armies goin be da king On top Zion hill wea da Temple stay Inside
Isa 24.23: In front da older guys dat lead his peopo He goin show how awesome he stay.
Isa 25.1: I goin tell, dat you da greates, I goin tell peopo I know wat
Isa 25.1: I goin tell, dat you da greates, I goin tell peopo I know wat good kine God you!
Isa 25.2: I goin tell, dat you da greates, Cuz get big towns dat you bus up
Isa 25.2: No way dey goin build um up one mo time.
Isa 25.3: Dass why goin get strong peopos Dat show respeck fo you, Yahweh.
Isa 25.3: Peopo from da big towns dat stay real mean, Dey goin stay scared a you.
Isa 25.4: I goin tell dat you da greates, Yahweh, Cuz you give place Fo da
Isa 25.6: Jerusalem side, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, He goin make one big lu`au fo all da diffren peopos.
Isa 25.6: Goin get da bestes kine food, All da bestes kine wine An good
Isa 25.7: An on top dis mountain too, Yahweh goin do dis Fo all da diffren peopos inside all da countries:
Isa 25.7: dis Fo all da diffren peopos inside all da countries: He goin take away da sore dey get inside dea heart, An make um
Isa 25.7: still yet, jalike dey all get cova ova dea head, An Yahweh goin take away dat cova.
Isa 25.8: My boss Yahweh stay make peopo So dey no goin mahke no moa, eva.
Isa 25.8: Dey all stay cry now, But he goin wipe off da tear from dea face.
Isa 25.8: But he goin take away all dat shame.
Isa 25.9: Dat time, peopo goin tell, “Eh!
Isa 25.10: An on top dis same mountain, Jerusalem side, Yahweh goin use his powa dea.
Isa 25.10: But da Moab peopo, Odda peopo goin walk all ova dem, Jalike wen dey make someting fo burn
Isa 25.11: Da Moab peopo goin push wit dea hands inside dea Fo stay on top da kukae,
Isa 25.11: Dey get big head, But God goin make dem come notting, No matta wat dey do wit dea hands.
Isa 25.12: God goin broke down da strong walls Fo da place wea da Moab peopo
Isa 25.12: He goin make da wall fall down to da groun, On top da dirt.
head: Da Judah Peopo Goin Sing Fo God
Isa 26.1: Dat time, goin get dis song fo us sing Judah side: Our big town stay
Isa 26.5: He goin make da towns come notting Dat sit on top da hills So da
Isa 26.6: peopo dat get hard time An da peopo dat no mo notting Dey goin jump all ova da place Wea da big town wen stay befo, Cuz
Isa 26.8: Da way you show us, so we stay wait Fo find out how you goin judge peopo.
Isa 26.9: you judge people an punish dem, Den peopo all ova da world Goin learn fo do wass right.
Isa 26.10: But even if God hold back from punish da bad guys, Dey no goin learn fo do da right ting.
Isa 26.10: odda peopo stay do da right ting, Da bad kine peopo still goin do bad kine stuff.
Isa 26.10: Dey no goin see Dat Yahweh stay awesome fo real kine.
Isa 26.13: So us guys goin make shua Dat you, da ony one we goin tink bout An use yoa
Isa 26.13: So us guys goin make shua Dat you, da ony one we goin tink bout An use yoa name.
Isa 26.14: Dey no goin come back alive no moa, Dea spirits no goin come back.
Isa 26.14: Dey no goin come back alive no moa, Dea spirits no goin come back.
Isa 26.19: Da mahke bodies a my peopo goin come up!
Isa 26.19: Da mahke spirits goin come alive again, All new, jalike da watta dat come on top
Isa 26.21: Den da earth goin show All da peopo dat wen bleed an mahke dea, Da one peopo
Isa 26.21: bleed an mahke dea, Da one peopo wen kill dea, An he no goin hide um no moa.
head: God Goin Get Da Israel Peopo Outa Trouble
Isa 27.1: Dat time, Yahweh goin go afta Da peopos dat donno him, fo punish dem.
Isa 27.1: He goin wack um wit his sword, Da real big an strong sword, An ack
Isa 27.5: Dass how dey no need fight wit me no moa, Cuz eryting goin come good wit me an dem.
Isa 27.6: Bumbye, da Jacob ohana (Dass da Israel peopo), Dey goin come importan.
Isa 27.6: Dey goin come plenny peopo, Jalike one plant dat get root fo grow,
Isa 27.9: Dass wat God goin do fo pay da price, Fo hemo da shame from da Jacob ohana.
Isa 27.9: Dass wat goin happen Wen God throw out all da bad kine stuff dey wen do.
Isa 27.9: Den, God goin make all da stones Inside da altars fo da odda gods Come
Isa 27.9: da altars wea dey burn da incense fo da odda gods, Dey no goin stay stand dea no moa.
Isa 27.12: Dat time, Yahweh goin pick his peopo Jalike wen peopo wack da wheat o barley dey
Isa 27.12: He goin take you Israel peopo, one by one, An bring you togedda,
Isa 27.13: Dat time, one big sheep horn trumpet goin blow.
Isa 27.13: Assyria An da ones dey wen make go Egypt side, Dey all goin go God's spesho hill inside Jerusalem town, An go down in
Isa 28.3: Da Assyria army guys goin bus up Da town, dat stay jalike one nice lei.
Isa 28.4: Dat town, da army guys goin take um ova An rip off eryting, No matta da place stay
Isa 28.4: Dat town, goin be jalike one fruit dat come ripe early An somebody see
Isa 28.5: But dat time, Yahweh da God Ova All Da Armies, He goin come jalike da nice looking head lei An jalike one awesome
Isa 28.6: Da guys dat get da job fo judge, He goin make dem come So dey really like judge da right way.
Isa 28.6: whoeva like fight dem Go back to da town dey come from, He goin make dem come so dey can fight good.
Isa 28.11: Dey no like lissen, God goin send odda peopo fo talk to dem, Army guys from odda place
Isa 28.11: Still yet, God goin talk to his peopo, Jalike he wen tell um befo, “Dis, da
Isa 28.13: So, fo dem guys, wat Yahweh tell um Goin be dis: “Do dis, do dat, One rule, anodda rule, Litto bit
Isa 28.13: An dey goin go way, But den dey goin fall on dea okole.
Isa 28.13: An dey goin go way, But den dey goin fall on dea okole.
Isa 28.13: Dey goin come all bus up.”
Isa 28.13: Da army guys goin grab dem An dey goin come prisonas.
Isa 28.13: Da army guys goin grab dem An dey goin come prisonas.
Isa 28.15: hea, No matta dey go all ova jalike da big watta, Dey no goin come wea we stay.
Isa 28.15: Cuz us guys know how fo bulai dem So dey no goin hurt us.
Isa 28.15: We no goin tell um da trut, An dass how we goin stay outa trouble.
Isa 28.15: We no goin tell um da trut, An dass how we goin stay outa trouble.
Isa 28.17: Fo check out da Jerusalem peopo, I goin look fo see if dey stay judge da right way An if dey do
Isa 28.17: You guys tink you can bulai da Assyria army guys So dey no goin hurt you.’
Isa 28.18: Da deal you guys wen make fo no mahke, No goin be awready!
Isa 28.18: wen make to you guys Fo no go da Mahke Peopo's Place, No goin work!
Isa 28.18: Wen da army guys come thru dis place, You guys no even goin can stand up, Jalike wen da big watta come!
Isa 28.19: Goin get plenny army guys Dat stay come thru hea Ery morning,
Isa 28.19: Wen da peopo undastan wat dis mean, Dey goin be really scared an shaking.
Isa 28.20: Da peopo, dey no goin get place fo hide, Jalike dey sleeping in one bed dass too
Isa 28.21: Yahweh goin start fo do tings fo you guys, Jalike da time da Israel
Isa 28.21: He goin come real huhu an bus up peopo, Jalike da time dey fight
Isa 28.21: He goin do anyting he like, No matta wat he doing Goin make da
Isa 28.21: He goin do anyting he like, No matta wat he doing Goin make da peopo drop dea jaws, No matta nobody wen see him
Isa 28.22: So now, dass why you guys betta not make fun O God goin punish you guys even moa.
Isa 29.2: Still yet, I goin make hard time Fo da peopo inside Ariel town.
Isa 29.2: Dey goin stay sad an sore inside.
Isa 29.2: Bumbye Ariel town goin be fo me, Jalike da kine town I like um fo be.
Isa 29.3: Jalike King David time, I goin make army guys come make camp An go circle aroun da town.
Isa 29.3: I goin put army guys wea dey stay ready Fo fight you guys.
Isa 29.3: I goin tell um fo pile up dirt So dey can go walk on top a da
Isa 29.4: Yoa peopo goin come notting.
Isa 29.4: Wen you guys go try fo talk, goin sound Jalike you stay bury unda da groun.
Isa 29.4: Wateva you like tell, Goin stay down inside da dirt.
Isa 29.4: You guys goin sound jalike one mahke guy Talking from da groun an no can
Isa 29.5: Goin get real plenny guys from odda place Dat stay agains you
Isa 29.5: guys from odda place Dat stay agains you guys, But dey goin come jalike da dirt on top da groun.
Isa 29.5: All da peopo dat like hurt you guys, Dey goin come jalike da junk kine stuffs from da wheat Dat stay
Isa 29.5: Goin come real quick time, From me, Yahweh, Da God Ova All Da
Isa 29.6: quick time, From me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, Goin come time fo make eryting come good.
Isa 29.6: Goin get thunder, An da ground goin shake, an get big noise.
Isa 29.6: Goin get thunder, An da ground goin shake, an get big noise.
Isa 29.6: Goin get strong wind, an storm, An fire dat goin wipe out
Isa 29.6: Goin get strong wind, an storm, An fire dat goin wipe out eryting.
Isa 29.7: Dat time, da Jerusalem peopo Goin tink bout all da diffren armies Dat wen fight dem, An how
Isa 29.7: Wen da Jerusalem peopo tink bout all dat, Goin be, jalike ony was one dream Dat dey wen see nite time.
Isa 29.9: Hang aroun an no do notting, An yoa jaws goin drop!
Isa 29.10: You guys dat can see wat goin come bumbye, Jalike he wen cova yoa head wit one cloth.
Isa 29.11: dat know how fo read, An tell um “Read um fo me,” He goin tell, “I no can.
Isa 29.12: somebody dat donno how fo read, An tell him fo read um, He goin tell, “[Eh,] I no can.
Isa 29.14: Az why I goin do dis awesome ting One mo time fo dis peopo, All plenny
Isa 29.14: All da stuff dat da guys tell Dat know wat fo do erytime, Goin all wipe out.
Isa 29.14: all da stuff dat da guys tell Dat undastan stuff, Nobody goin know wat dey know, bumbye.
Isa 29.15: fo da guys dat do dea work in da dark an tink, “ Nobody goin see us!
Isa 29.15: Nobody goin know!
Isa 29.16: You tink da ting somebody make Goin tell bout da guy dat make um, “Eh!
Isa 29.16: You tink da pot goin tell bout da guy dat make um, “Eh!
Isa 29.17: Pretty soon, Lebanon goin come One place wea plenny tree grow.
Isa 29.17: Peopo goin tink dat place look jalike one forest.
Isa 29.18: Dat time, da peopo dat no can hear, Dey goin hear wat da roll up paper tell.
Isa 29.18: no can see, an see ony dark kine stuff now, Dat time dey goin see wit dea eyes.
Isa 29.19: Da peopo dat no mo notting goin dance an sing Cuz dey stay tight Wit da God fo da Israel
Isa 29.20: Da mean kine guys goin disappear.
Isa 29.20: Da stupid head kine peopo wit attitude goin go too.
Isa 29.20: dat stay check out How dey can do bad kine stuff, God goin wipe dem out.
Isa 29.21: notting bad, No matta wat dey tell no mean notting, Dey no goin stay.
Isa 29.22: tell dis bout da Jacob peopo, “Now, da Jacob peopo No goin come shame no moa.
Isa 29.23: peopo see dea kids around dem, Da kids I wen make, Dey goin know who me, An ack right, cuz dey know I stay good an
Isa 29.23: Dey goin show me respeck Cuz I da Good an Spesho One Dat Jacob wen
Isa 29.23: Dey goin feel scared in front me, Da God fo da Israel peopo.
Isa 29.24: Da peopo dat stay all mix up inside, Dey goin undastan.
Isa 29.24: Da peopo dat grumble, Dey goin learn how fo figga out stuff.
Isa 30.2: Pharaoh guy fo help dem An let dem stay wit him So notting goin hurt dem.
Isa 30.3: But if you tink Pharaoh da one goin help you guys, He no can!
Isa 30.3: If you tink da Egypt peopo goin let you guys stay wit dem So notting goin hurt you, Dey
Isa 30.3: da Egypt peopo goin let you guys stay wit dem So notting goin hurt you, Dey still no can, An you goin come shame too!
Isa 30.3: wit dem So notting goin hurt you, Dey still no can, An you goin come shame too!
Isa 30.5: side by Hanes, Erybody dat aks da Pharaoh guy fo help dem Goin come shame.
Isa 30.5: Dey no goin help dem, Dey no goin do notting good fo dem.
Isa 30.5: Dey no goin help dem, Dey no goin do notting good fo dem.
Isa 30.5: Dey ony goin make da Judah shame An make fun a dem!
Isa 30.6: I get real bad stuff fo tell bout wat I see goin happen wit da animals peopo (use fo cross da boonies in da
Isa 30.6: But da Egypt peopo no goin do notting good fo dem!
Isa 30.7: Da Egypt peopo, even if dey try kokua da Judah peopo No goin help da Judah peopo notting.
Isa 30.8: fo dem, wat I jus wen tell you On top one flat board, So goin stay.
Isa 30.8: Den da peopo goin know bumbye an foeva Wat I stay tell you now.
Isa 30.10: Dey tell da guys dat can see Wass goin come bumbye, jalike one dream, Fo no see stuff wen you
Isa 30.12: An you guys stay shua Dat you goin come out okay, If you make hard time fo peopo An bulai
Isa 30.13: An cuz you make lidat, Dis how goin be wen I punish you guys.
Isa 30.14: Da wall goin broke jalike one clay pot.
Isa 30.14: Goin all broke in small pieces, Cuz I no goin hold back
Isa 30.14: Goin all broke in small pieces, Cuz I no goin hold back notting.
Isa 30.14: Da small pieces dat stay, No goin be big nuff fo take hot coal from da fire, O even fo get
Isa 30.16: We goin ride horse an run away!
Isa 30.16: So den, you guys goin run away!
Isa 30.16: You guys wen tell, “We goin ride horse dat run real fas!”
Isa 30.17: One tousand a you guys goin run away Wen one a dea guys tell dat he goin hurt um.”
Isa 30.17: a you guys goin run away Wen one a dea guys tell dat he goin hurt um.”
Isa 30.17: An if five a dea guys tell dat dey goin hurt you guys, All da res a you guys goin run away, Till
Isa 30.17: tell dat dey goin hurt you guys, All da res a you guys goin run away, Till you da ony one stay dea.
Isa 30.17: Goin be jalike one pos Dat stand alone on top one mountain,
head: Yahweh Goin Do Good Tings Fo His Peopo
Isa 30.18: He goin stand up Fo show you guys pity an love.
Isa 30.19: Cuz you peopo dat live inside Jerusalem town, You no goin cry no moa.
Isa 30.19: Wen you guys yell to Yahweh fo help you, He goin do um.
Isa 30.19: Fo shua he goin do good tings fo you.
Isa 30.19: He goin hear you guys, An right den an dea he goin help you.
Isa 30.19: He goin hear you guys, An right den an dea he goin help you.
Isa 30.20: My Boss goin give you guys hard time, Jalike he give you guys Ony bread
Isa 30.20: But den, da guys dat stay teach you, Dey no goin hide from you guys no moa.
Isa 30.20: You goin can see dem wit yoa own eye.
Isa 30.21: you leave da road An go da right side o da lef side, You goin hear somebody behind you tell, “Eh!
Isa 30.22: Den you guys goin make pilau yoa idol kine gods, Even da kine dat get silva
Isa 30.22: You goin throw um away Jalike one pilau kine rag.”
Isa 30.22: You goin tell da idol kine gods, “Get away from hea!
Isa 30.23: Yahweh goin send rain Fo da seeds you guys goin plant inside da groun.
Isa 30.23: Yahweh goin send rain Fo da seeds you guys goin plant inside da groun.
Isa 30.23: Da food dat da groun bring up From da seeds you guys plant Goin be good kine, an goin get plenny.”
Isa 30.23: up From da seeds you guys plant Goin be good kine, an goin get plenny.”
Isa 30.23: Dat time yoa cows goin get plenny fo eat Inside da big field.
Isa 30.24: Da cows an donkeys dat plow da ground Goin eat spesho kine cow food Dat you guys make, An get salt
Isa 30.25: But befo dat happen, Plenny peopo goin mahke, An da high towers goin fall down!
Isa 30.25: dat happen, Plenny peopo goin mahke, An da high towers goin fall down!
Isa 30.25: Lata, goin get plenny watta fall down From da high mountains an
Isa 30.26: Da moon goin shine strong, Jalike da sun.
Isa 30.26: An da light from da sun goin come Seven times mo bright den befo, Jalike you get all da
Isa 30.26: Az how goin happen Afta Yahweh wack his peopo.
Isa 30.26: Den, Yahweh goin fix um Ery place da bone stay broke, An he goin bandage Da
Isa 30.26: Yahweh goin fix um Ery place da bone stay broke, An he goin bandage Da cut he wen give dem.
head: God Goin Judge Da Assyria Peopo
Isa 30.27: talk bout, Wat da guys dat stay agains him stay do, He no goin take dat.
Isa 30.27: Wen he talk, jalike wat he tell, Goin burn eryting up.
Isa 30.29: But you Judah guys goin sing, Jalike you sing Da nite you make yoaself spesho fo
Isa 30.29: You goin stay feel real good inside Jalike wen peopo play flute An
Isa 30.30: Yahweh goin make peopo hear his awesome voice, An see his arm come
Isa 30.31: Wen Yahweh start fo yell, He goin make da Assyria army guys lose fight.
Isa 30.32: guys Wit da stick he use fo punish dem, Da Judah peopo goin play music Wit tambourine an guitar, Wen Yahweh stay fight
Isa 31.1: Dey stay shua dey goin come okay If dey buy plenny horse dea.
Isa 31.2: He goin go agains da ohanas dat do bad kine stuff.
Isa 31.3: up his hand fo bus um up, Da guys dat help dem, Jalike dey goin trip.
Isa 31.3: An da guys dey help, Jalike dey goin fall down.
Isa 31.3: All a dem goin wipe out togedda.
Isa 31.3: Same ting, wen Yahweh, Da God Ova All Da Armies, come, He goin come down an fight, An no scared, jalike da lion, On top
Isa 31.5: Same ting wit Yahweh Da God Ova All Da Armies, He no goin let notting hurt da Jerusalem peopo.
Isa 31.5: He goin take care dem An get dem outa trouble.
Isa 31.5: He goin pass ova dem jalike Moses time, An save dem.
Isa 31.7: Cuz wen you go back, all you guys goin go agains da idol kine gods dat you guys wen make wit yoa
Isa 31.8: God goin use one sword dat peopo neva make Dat goin kill da Assyria
Isa 31.8: God goin use one sword dat peopo neva make Dat goin kill da Assyria guys.
Isa 31.8: He goin use one sword dat neva come from dis world An dat goin
Isa 31.8: He goin use one sword dat neva come from dis world An dat goin wipe um out.
Isa 31.8: Da Assyria army guys goin run away from dat sword.
Isa 31.8: Odda peopo goin take dea young guys away An make um work fo dem.
Isa 31.9: Da big rock wea da Assyria guys like hide, Dey goin run pass um Cuz dey plenny scared.
Isa 31.9: Wen dea officer guys see Yahweh's flag fo war, Dey goin come scared an lose fight.
Isa 32.1: Fo make shua eryting stay right, Goin get da king stay in charge.
Isa 32.1: An goin get odda leada guys, Dat goin judge da right way too.
Isa 32.1: An goin get odda leada guys, Dat goin judge da right way too.
Isa 32.2: Da king, goin be da kine guy Dat goin be jalike one place Fo da peopo
Isa 32.2: Da king, goin be da kine guy Dat goin be jalike one place Fo da peopo hide From da strong wind o
Isa 32.2: He goin help da peopo fo res, Jalike one watta ditch inside one
Isa 32.3: Dat time, da peopo dat can see, Dea eyes no goin stay shut.
Isa 32.3: An da peopo dat can hear, Dey goin lissen good.
Isa 32.4: Da guys dat talk befo dey tink, Dey goin know an undastan stuff.
Isa 32.4: Da guys dat no can talk good, Dey no goin take long time fo talk, An goin come out good wat dey
Isa 32.4: no can talk good, Dey no goin take long time fo talk, An goin come out good wat dey tell.
Isa 32.5: da stupid kine guys Dat ack like God no matta, Nobody goin say dey get good heart Fo help peopo.
Isa 32.5: Da guys dat fool erybody, Nobody goin get respeck fo dem.
Isa 32.9: You daughtas stay shua notting goin hurt you, Lissen wat I get fo tell you.
Isa 32.10: In litto moa den one year, You guys dat stay shua notting goin hurt you, You goin shake an be scared.
Isa 32.10: year, You guys dat stay shua notting goin hurt you, You goin shake an be scared.
Isa 32.10: Cuz no goin get no mo grapes fo cut, An no goin get no mo fruit fo
Isa 32.10: Cuz no goin get no mo grapes fo cut, An no goin get no mo fruit fo cut.
Isa 32.11: Shake an be scared You daughtas dat stay shua notting goin hurt you.
Isa 32.14: Erybody goin go way from da palace An leave da big town Dat wen get
Isa 32.14: Da hill wit da strong wall an da towers Goin get pukas an jalike cave inside.
Isa 32.14: Da wild donkeys goin like live dea Cuz no mo peopo, An da goats goin get food
Isa 32.14: donkeys goin like live dea Cuz no mo peopo, An da goats goin get food fo eat ova dea.
Isa 32.15: Eryting goin stay lidat Till da Spirit from da Mos Importan One come An
Isa 32.15: Dat time, da place wea nobody live, Goin get fields wea plenny stuff grow.
Isa 32.15: field wea peopo tink plenny stuff grow now, Dat time dey goin tink, Look jalike one forest.
Isa 32.16: Da places wea nobody live, Goin get peopo dea, An judges dat judge da right way.
Isa 32.16: Da field wea plenny stuff grow, Goin get peopo dea, Dat do wass right erytime.
Isa 32.17: An cuz peopo stay do wass right, Dat goin make tings come good fo erybody.
Isa 32.17: An wat happen wen dey stay do wass right, Dey goin stay quiet an trus God foeva.
Isa 32.18: My peopo goin stay inside places Wea eryting come good fo dem.
Isa 32.18: Dey goin live inside places Wea dey can stay shua notting bad goin
Isa 32.18: goin live inside places Wea dey can stay shua notting bad goin happen, Places wea dey goin res An no need worry bout
Isa 32.18: dey can stay shua notting bad goin happen, Places wea dey goin res An no need worry bout notting.
Isa 32.20: buildings inside da big town fall down, Afta dat, you guys goin stay feel good inside, Wen you plant yoa seed nea ery
head: Da Assyria Guys Goin Bum Out
Isa 33.1: But wen you pau wipe out da odda peopos, Den somebody goin do um to you.
Isa 33.1: Wen you pau set dem up, Den somebody goin set you up.
Isa 33.4: Da Judah peopo goin grab All da stuffs dat you Assyria guys Wen rip off from
Isa 33.4: Az how da peopo goin run All ova da place fo grab stuff, Jalike da grasshoppa
Isa 33.5: All ova Jerusalem town He goin make shua da judge guys judge da right way An da peopo do
Isa 33.6: All da time you stay alive, Yahweh goin be jalike one solid foundation fo you.
Isa 33.6: He goin do plenny good tings fo you -- Get you outa trouble, Help
Isa 33.6: you Jerusalem peopo get respeck fo Yahweh fo real kine, Goin be jalike az rich kine stuff he give you.
Isa 33.10: But Yahweh, he tell, “Now, I goin stand up an start fo do tings!
Isa 33.10: Now I goin show peopo how big me!
Isa 33.10: An peopo goin know dat I importan!
Isa 33.11: Wen you guys stay breave, Goin come jalike one fire, An da fire goin burn up you guys.
Isa 33.11: guys stay breave, Goin come jalike one fire, An da fire goin burn up you guys.
Isa 33.12: Da diffren peopos goin burn Jalike wen you pile up coral rock an wood An burn um
Isa 33.14: talk: ‘No mo nobody from us guys Can live wit da fire dat goin burn us up!
Isa 33.14: No mo nobody from us guys Can live wea da fire goin burn foeva!
Isa 33.16: Dey da peopo goin live up high dea Wea nobody can hurt dem, Cuz get strong
Isa 33.16: God goin make shua Dey get plenny fo eat an drink.
Isa 33.17: Bumbye, yoa eye goin see da king, An he beautiful!
Isa 33.17: An you goin see one land dat stay real big!
Isa 33.18: You goin tink bout how scared you was befo.
Isa 33.18: You goin tink, “Eh!
Isa 33.19: peopo dat talk funny kine An no can undastan dem, You no goin see dem no moa.
Isa 33.20: Dass da place we goin make da spesho religious time.
Isa 33.20: You goin see Jerusalem town.
Isa 33.20: Goin come one place Wea you can res an no need worry.
Isa 33.20: Goin be jalike one tent dat nobody going move um Fo take um one
Isa 33.20: Nobody goin pull up da stakes.
Isa 33.20: Nobody goin broke da ropes.
Isa 33.21: Right dea inside Jerusalem town, Yahweh goin be da One dat stay awesome Da way he goin help us guys.
Isa 33.21: town, Yahweh goin be da One dat stay awesome Da way he goin help us guys.
Isa 33.21: He goin make Jerusalem strong, Jalike some big towns Dat get wide
Isa 33.22: He da One goin get us outa trouble.
Isa 33.23: You guys get plenny stuffs, But da Jerusalem peopo, Dey goin take um all away from you guys An half half um wit da odda
Isa 33.23: Even da guys dat no can walk good, Dey goin take away yoa stuff too.
Isa 33.24: Dat time, nobody dat live Jerusalem town Goin tell, “I stay sick!
Isa 33.24: God goin take away da shame Fo da bad kine tings dey wen do From
Isa 34.2: He goin let odda guys kill dem An wipe dem out all da way.
Isa 34.3: Da peopo goin throw da guys dey kill outside da town, Cuz dea bodies
Isa 34.3: throw da guys dey kill outside da town, Cuz dea bodies goin smell stink.
Isa 34.3: Da mountains goin get blood soak inside da groun.
Isa 34.4: All da stars inside da sky goin come jalike dey rotten.
Isa 34.4: Da whole sky goin roll up, jalike peopo roll up one paper.
Isa 34.4: All da stars goin fall down, Jalike da leaf fall down from one grape plant
Isa 34.5: peopo dea, An get blood all ova um, Den, cuz I da judge, I goin use my sword fo bus up da Edom peopo An wipe dem out all
Isa 34.6: He goin kill plenny peopo inside da Edom land, Jalike goin get one
Isa 34.6: He goin kill plenny peopo inside da Edom land, Jalike goin get one sacrifice fo Yahweh Inside Bozrah, da Edom town.
Isa 34.7: He goin kill da wild cows An da odda kine animals fo make
Isa 34.7: He goin kill da young boy kine cows too, An da real big boy kine
Isa 34.7: Goin get blood all ova dea land.
Isa 34.7: Da dirt ova dea goin stick togedda from da fat.
Isa 34.8: All dat goin happen Cuz Yahweh get one time Dat he goin pay back da
Isa 34.8: All dat goin happen Cuz Yahweh get one time Dat he goin pay back da Edom peopo.
Isa 34.8: He goin do um ova an ova, fo one year.
Isa 34.8: Cuz he goin make shua Da odda nations no goin take away da right Fo
Isa 34.8: Cuz he goin make shua Da odda nations no goin take away da right Fo his peopo live inside Jerusalem
Isa 34.9: Da watta inside streams, Edom side, Goin come jalike tar.
Isa 34.9: Da dirt ova dea goin come jalike sulphur.
Isa 34.9: Da whole land goin come jalike burning tar.
Isa 34.10: Da fire goin go day time an nite time, Da smoke from da tar going up
Isa 34.10: From one fadda to anodda fadda, Edom goin stay wit notting ova dea.
Isa 34.10: Nobody goin go thru dea eva again.
Isa 34.11: kine diffren birds Dat us Jewish peopo not suppose to eat Goin stay dea an make dea nest ova dea.
Isa 34.11: God goin make shua da Edom land, No mo notting inside, An no mo
Isa 34.12: Da Edom ali`i guys, Dey goin call dea land “Da Place Wea No Mo King Cuz No Mo Notting,”
Isa 34.13: Dea palaces goin get thorn bush grow all ova da place.
Isa 34.13: An dea towns wit strong walls goin get stickas an kukus all ova.
Isa 34.13: Da wild jackal dogs goin stay an eat dea An goin be da place fo da owl birds.
Isa 34.13: Da wild jackal dogs goin stay an eat dea An goin be da place fo da owl birds.
Isa 34.14: Da wild hyena animal Goin come togedda wit odda kine animals Dat stay inside da
Isa 34.14: Da wild goats goin call to each odda.
Isa 34.14: Goin get nite time animals sleep ova dea An find place fo rest.
Isa 34.15: Dass da place da owl goin make nest An lay dea egg.
Isa 34.15: Dey goin born dea kids An bring um all togedda An take care um unda
Isa 34.15: Even da scavenja birds goin come togedda dea, Da boy kine bird wit his wahine kine
Isa 34.16: Yahweh tell, dat all dese birds an animals goin show up dea.
Isa 34.16: Boy kine goin come wit his wahine kine, all a dem.
Isa 34.16: Isaiah, I da one wen tell wat Yahweh say dey gotta do, An goin be his Spirit bring dem togedda.
Isa 34.17: He wen measure da land he goin give Ery one a da birds an animals.
Isa 35.1: Da peopo dat goin live inside da boonies An da place wea no mo watta, Dey
Isa 35.1: live inside da boonies An da place wea no mo watta, Dey goin stay feel good inside.
Isa 35.1: Da place wea no mo nobody, Goin get plenny flowas jalike da narcissus flowa.
Isa 35.2: Goin get flowas all ova da place dea.
Isa 35.2: Da peopo inside da boonies goin dance an sing, An yell cuz dey feel good inside.
Isa 35.2: Goin come awesome dea inside da boonies, Jalike da Lebanon
Isa 35.2: Da peopo dea goin see dat Yahweh stay real awesome Dey goin see dat he da
Isa 35.2: Da peopo dea goin see dat Yahweh stay real awesome Dey goin see dat he da king.
Isa 35.4: Fo shua, yoa God goin come Wen come da time fo pay dem back, Da ones dat stay
Isa 35.4: He da One goin come, An get you guys outa trouble!
Isa 35.5: Dat time, da peopo dat no can see, Dey goin see.
Isa 35.5: Da peopo dat no can hear, Dey goin hear.”
Isa 35.6: Da peopo dat no can walk, Dey goin jump jalike da deer.
Isa 35.6: Da peopo dat no can talk, Dey goin start fo talk real loud Cuz dey stay feel good inside.
Isa 35.6: Da watta goin start fo come Outa da pukas all ova da boonies, An streams
Isa 35.6: start fo come Outa da pukas all ova da boonies, An streams goin come All ova da up country boonies.
Isa 35.7: Da hot sand goin get pond wit reeds.
Isa 35.7: Da ground dat no mo watta, Goin come one puka wea plenny watta come out.
Isa 35.7: da jackal kine wild dogs Wen lay down fo res befo time, Goin get grass, an watta plants, an papyrus reeds dea.
Isa 35.8: Dat place, one [highway / build up] road goin stay ova dea.
Isa 35.8: Peopo goin call um “Da Road Fo Go By Da God Dat Stay Good An Spesho.
Isa 35.8: Goin be fo da peopo dat stay tight wit God.
Isa 35.8: dat go dat way, Even da ones dat donno da road, Dey no goin get lost.
Isa 35.9: No mo lion o wild kine animal dat like eat you Goin come nea dea.
Isa 35.9: da peopo dat God wen get um outa trouble, Dey da ony ones goin use dat road.
Isa 35.10: Da ones, Yahweh wen pay da price fo dem, Dey goin come back to Mount Zion.
Isa 35.10: Dey goin go inside da Temple Fo Yahweh, An dey goin dance an sing
Isa 35.10: Dey goin go inside da Temple Fo Yahweh, An dey goin dance an sing An feel good inside foeva.
Isa 35.10: All dat goin be jalike one crown on top dea head.
head: Sennakerib Say He Goin Fight Da Peopo Inside Jerusalem
Isa 36.6: Fo shua, I goin tell you who you stay trus!
Isa 36.6: But Pharaoh, dea king, he no goin help you.
Isa 36.9: How you guys tink you goin make even one small kine officer from my boss army guys
Isa 36.11: all dose peopo dat stay sitting ova dea on top da wall goin hear.”
Isa 36.12: Cuz dose peopo, jalike you, goin come hungry an like drink watta, dat dey goin eat dea own
Isa 36.12: jalike you, goin come hungry an like drink watta, dat dey goin eat dea own kukae an drink dea own shishi.
Isa 36.15: Cuz he goin tell you guys, ‘Fo shua, Yahweh goin get us guys outa
Isa 36.15: Cuz he goin tell you guys, ‘Fo shua, Yahweh goin get us guys outa trouble.
Isa 36.15: He no goin let da Assyria king take ova dis town.
Isa 36.16: Den all you guys goin eat grape from yoa own garden an fruit from yoa own fig
Isa 36.17: Den bumbye, I goin come take you guys to one nodda land jalike yoa own land,
Isa 36.18: “No let Hezekiah bulai you guys an tell, ‘Yahweh goin get us guys outa trouble.
Isa 36.20: So, how you tink yoa God Yahweh goin get you guys outa trouble wen I go take ova Jerusalem
head: God Goin Get Da Jerusalem Peopo Outa Trouble
Isa 37.3: Us stay jalike wen one bebe goin born, but da mudda not strong nuff fo born um.
Isa 37.4: God Yahweh wen hear wat da territorial govna guy say, an goin do someting.
Isa 37.4: tings dat yoa God Yahweh wen hear dat guy tell, maybe God goin show proof dat dey wrong.
Isa 37.4: Az why you gotta pray fo da peopo dat still yet goin stay alive afta dey do wateva dey goin do.
Isa 37.4: peopo dat still yet goin stay alive afta dey do wateva dey goin do.
Isa 37.7: Dis wat I goin do: I goin put one spirit inside da Assyria king fo make
Isa 37.7: Dis wat I goin do: I goin put one spirit inside da Assyria king fo make um tink how
Isa 37.7: He goin hear wat somebody tell him, an cuz a dat, he goin go back
Isa 37.7: He goin hear wat somebody tell him, an cuz a dat, he goin go back his own country.
Isa 37.7: Den bumbye, I goin make somebody kill um wit one sword, inside his own land.
Isa 37.10: “I know you stay trus yoa god, so you tink, ‘My God no goin let da Assyria king take ova Jerusalem town.”
Isa 37.11: So, you tink you goin get outa dat?
Isa 37.20: Den, all da kings an dea peopos all ova da world, dey goin know dat you Yahweh, da ony God dass fo real!
Isa 37.29: you stay Cuz you tink az easy fo handle me, I, Yahweh, goin make you my prisona Fo do wateva I like, Jalike I put one
Isa 37.29: An I goin make you go back yoa own place On top da same road wea you
Isa 37.30: “An fo you, Hezekiah, dis da sign I, Yahweh, give you: You goin eat!
Isa 37.31: One mo time, goin get some a da Judah peopo Dat da Assyria guys wen leave
Isa 37.31: Dey goin be jalike one plant Dat da root go down an da fruit come
Isa 37.32: Cuz da res a da peopo from Jerusalem goin come.
Isa 37.32: Goin get peopo dat da Assyria guys leave behind wea da Temple
Isa 37.32: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, He goin do um, cuz az wat he really like do.
Isa 37.33: why dis wat Yahweh tell bout da Assyria king: “No way he goin come inside Jerusalem town.
Isa 37.33: His guys no goin shoot arrow ova hea.
Isa 37.33: Dey no goin get dea shield fo fight agains oua army guys, O pile up
Isa 37.34: Da same way he wen come, Da same way he goin go back.
Isa 37.34: He no goin come inside dis big town.
Isa 37.35: An he tell, “I no goin let da Assyria army come inside dis town!”
Isa 37.35: I goin get da peopo hea outa trouble!
Isa 37.35: I goin do all dat fo me An fo da promise I wen make to King
Isa 38.1: He tell, go make eryting ready, cuz you goin mahke.
Isa 38.1: You no goin come good.
Isa 38.5: Cuz a dat, I goin give you fifteen mo year[s] fo live.
Isa 38.6: I no goin let da Assyria king do notting bad to you o da peopo
Isa 38.6: I no goin let da Assyria guys come inside dis town.
Isa 38.7: Hezekiah, he aks, “Wat da sign goin be, fo me know dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh
Isa 38.7: Hezekiah, he aks, “Wat da sign goin be, fo me know dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh again?’-”
Isa 38.7: Isaiah tell, “Dis da sign from Yahweh, fo show you dat he goin do wat he promise.”
Isa 38.8: Now, I goin make da sun shadow go back up da same ten step.
Isa 38.11: I tell, “In dis land, wit da peopo dat stay alive, I no goin see Yahweh no moa.
Isa 38.11: I no goin see peopo no moa, O stay wit da ones dat live Inside dis
Isa 38.11: no moa, O stay wit da ones dat live Inside dis world dat goin pau.”
Isa 38.15: “But wat I goin say?
Isa 38.15: make promise to me, An he da One wen do, Wat he tell he goin do.”
Isa 38.15: I goin take care plenny how I make All da years I still get fo
Isa 38.20: Yahweh goin get me outa trouble.
Isa 38.20: An we goin play guitar kine music An sing my songs, Inside da Temple
Isa 38.22: fig on top da sore, an Hezekiah aks wat kine sign Yahweh goin give him dat he goin come good.
Isa 38.22: an Hezekiah aks wat kine sign Yahweh goin give him dat he goin come good.
Isa 39.6: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, tell: ‘Fo shua, da time goin come wen eryting inside yoa palace, an all da stuffs you
Isa 39.6: an yoa ancesta guys wen put away till now, da Babylon guys goin take um all to Babylon.
Isa 39.6: Dey goin take eryting.”
Isa 39.7: Even some a yoa own kids, da Babylon guys goin take dem away too.’
Isa 39.7: Da Babylon guys goin make yoa boys work fo da Babylon king inside his palace.
Isa 39.8: Hezekiah tink, “Dat mean, till I mahke, eryting goin come good wit us guys, an no need worry.
Isa 40.5: Yahweh goin let erybody see how awesome he stay.
Isa 40.5: Erybody inside da world goin see dat, same time.
Isa 40.6: An I aks um, “Wat I goin tell?”
Isa 40.8: flowers come poho an fall down, But wat our God tell, Dat goin stay foeva.
Isa 40.18: If you goin say he look jalike someting, Den, wat da ting you guys
Isa 40.20: Fo make one gif to his god, He go find da kine wood dat no goin rot.
Isa 40.20: Dat know how fo make one idol kine god Dat can stand an no goin fall down.
Isa 40.22: wen you spread out da cloth Fo set up da kine tent you goin live inside.
Isa 40.28: He no goin come tired o worn out.
Isa 40.31: But da peopo dat wait fo Yahweh help dem, Dey goin change so dey come mo strong still yet.
Isa 40.31: Dey goin fly up jalike da eagle Wit dea wide wing.
Isa 40.31: Dey goin run an no come tired.
Isa 40.31: Dey goin walk an no come worn out.
Isa 41.3: dat stay agains him, An den he go some moa, Cuz nobody goin hurt him.
Isa 41.3: Da way he goin go, He neva go dat way befo time.
Isa 41.4: An all da ones dat wen born afta dem too, An I da One goin tell da las ones wen dey pau!
Isa 41.11: “But erybody dat go agains you guys, Dey goin come shame an lose face fo shua.
Isa 41.11: Erybody dat stand up agains you guys, Dey goin die an come jalike dey notting.
Isa 41.12: guys go look fo da guys dat make trouble wit you, You no goin find dem.
Isa 41.12: Whoeva make war agains you guys, Dey no goin stay, cuz jalike dey notting.
Isa 41.13: I goin help you.
Isa 41.14: I da One goin help you!
Isa 41.15: An you know wat I goin do cuz a all dat?”
Isa 41.15: I goin make you Israel peopo come strong So you can bus up
Isa 41.15: You goin come jalike da kine wood frame Dat get two sides sharp,
Isa 41.15: Jalike you goin broke up da mountains An smash da hills.
Isa 41.15: An afta dat, Ony goin be like da junk kine stuffs dat blow away.
Isa 41.16: But you guys goin stay real good inside Cuz you stay tight wit Yahweh, An
Isa 41.16: real good inside Cuz you stay tight wit Yahweh, An you goin talk plenny bout how awesome Yahweh stay, Da Good An
Isa 41.17: But me, Yahweh, I goin do someting fo help dem.
Isa 41.17: Me, da God fo da Israel peopo, No goin go way an leave dem by demself!
Isa 41.18: Jalike I goin make rivers come down on top da dry hills, An pukas fo
Isa 41.18: I goin change da boonies.
Isa 41.18: Da place dat no mo rain, I goin make da groun Come one place fo get watta.
Isa 41.19: I goin put trees inside da desert, Da cedar tree, da koa tree, Da
Isa 41.19: Inside da Arabah Valley I goin put Tall pine tree, an short pine tree, An da cypress
Isa 41.20: I goin do dat, so peopo goin see um.
Isa 41.20: I goin do dat, so peopo goin see um.
Isa 41.20: So dey goin know Dat was me, Yahweh, wen do all dat Cuz I get da powa.
Isa 41.20: Dey goin tink plenny bout um, An try fo undastan, Cuz was me, da
Isa 41.22: yoa idol kine gods in front me Fo dem tell us guys wat goin come bumbye.
Isa 41.22: wen happen befo time, Fo us guys tink bout um An figga wat goin come bumbye cuz a dat.
Isa 41.22: O da idol gods tell us wat goin come lata, An tell us wat goin happen bumbye.
Isa 41.23: O da idol gods tell us wat goin come lata, An tell us wat goin happen bumbye.
Isa 41.23: Den we goin know dat you idol gods, You fo real!
Isa 41.23: Do someting, good o bad, Den we goin bum out an come scared, Wen all us guys togedda see wat
Isa 41.27: One wen tell my peopo Mount Zion side, ‘Look, da guys dat goin help you, stay hea!
Isa 42.1: He goin do wass right Fo all da peopo inside da diffren countries.
Isa 42.2: He no goin yell o talk loud O make big noise on top da streets.
Isa 42.3: Wen somebody crush one bamboo litto bit, He no goin broke um, He goin give chance.
Isa 42.3: crush one bamboo litto bit, He no goin broke um, He goin give chance.
Isa 42.3: Wen one candle almos pau burn, He no goin pio um.
Isa 42.4: He no goin hold back o lose fight, Cuz he goin make shua da peopo all
Isa 42.4: He no goin hold back o lose fight, Cuz he goin make shua da peopo all ova da world Goin judge da right
Isa 42.4: fight, Cuz he goin make shua da peopo all ova da world Goin judge da right way erytime.
Isa 42.4: Da peopo dat live on top da islands goin wait So dey can hear da rules he goin teach [um].
Isa 42.4: on top da islands goin wait So dey can hear da rules he goin teach [um].
Isa 42.6: I goin hold yoa hand fo make you stay strong.
Isa 42.6: I goin take care you.
Isa 42.6: I goin make you fo be da one Fo make deal fo all da peopos, An fo
Isa 42.7: Wen I say ‘light,’ I mean: Jalike you goin open da eyes Fo peopo dat no can see, Jalike you goin take
Isa 42.7: you goin open da eyes Fo peopo dat no can see, Jalike you goin take out da peopo Inside one prison unda da groun, Da ones
Isa 42.8: I no goin let nobody tink Dey awesome jalike me.
Isa 42.8: I no goin let da peopo tell good kine stuff Bout da idol kine gods
Isa 42.9: Now, goin get new kine stuff, An I da One tell bout um.
Isa 42.13: Yahweh, he goin out fo fight Jalike one strong army guy.
Isa 42.13: yell fo start fo fight Da guys dat stay agains him, An he goin be da winna ova dem!
Isa 42.15: I goin bus up da mountains an hills, An make eryting dat grow on
Isa 42.15: I goin make da rivers come down low, So dey get islands in da
Isa 42.15: I goin dry up all da ponds.
Isa 42.16: I goin take da guys dat no can see On top one road dey neva know
Isa 42.16: I goin show um wea fo go No matta dey donno da way.
Isa 42.16: No matta stay dark all aroun dem, I goin make light come in front dem.
Isa 42.16: I goin make da rough kine place come smooth.
Isa 42.16: All dese tings, I goin do um.
Isa 42.16: I no goin leave dem by demself.
Isa 42.17: kine gods An tell da metal statues, ‘You oua gods,’ Dey goin go back, dey no goin come by me!
Isa 42.17: da metal statues, ‘You oua gods,’ Dey goin go back, dey no goin come by me!
Isa 42.17: Dey goin come plenny shame!
Isa 42.23: Wat one a you guys goin lissen wat I tell?
Isa 42.23: Who goin lissen good An den do someting bumbye?
Isa 43.2: Weneva any one a you guys go thru da watta, I goin stay wit you.
Isa 43.2: Weneva you go thru da rivers, Dey no goin go ova you.
Isa 43.2: Weneva any a you guys walk thru da fire, No goin hurt you, No goin burn you up.
Isa 43.2: any a you guys walk thru da fire, No goin hurt you, No goin burn you up.
Isa 43.4: I goin give odda peopo fo pay fo you, I even goin let um mahke So
Isa 43.4: I goin give odda peopo fo pay fo you, I even goin let um mahke So you can stay alive.
Isa 43.5: I goin bring da ones dat goin come from you, from da east side,
Isa 43.5: I goin bring da ones dat goin come from you, from da east side, An bring all you guys
Isa 43.6: I goin tell da peopo from da north side, ‘Let my peopo come!
Isa 43.6: An I goin tell da peopo from da south side, ‘No hold dem back!
Isa 43.9: Den da odda peopo goin hear, An say, ‘Az true!
Isa 43.10: Dis, wat Yahweh tell: “You guys goin tell Wat you know bout me.
Isa 43.10: An I wen pick you guys fo work fo me, So dat you guys goin know who me, An trus me, an know dat I da One.’-”
Isa 43.10: An no goin get no odda god afta me.
head: Yahweh Goin Do Someting He Neva Do Befo
Isa 43.14: He tell: “Fo help you guys I goin send army guys Babylon side.
Isa 43.14: I goin make da Babylon peopo run away on top da boats Dat befo
Isa 43.14: I goin make dem go down da Euphrates riva An run away.
Isa 43.28: Erybody goin talk stink Bout da Israel peopo.
Isa 44.2: An he goin help you guys.
Isa 44.3: I goin pour rain on top da thirsty peopo.
Isa 44.3: I goin make plenny watta come on top da dry ground.
Isa 44.3: I goin pour my Spirit inside yoa kids Fo take charge a dem.
Isa 44.3: I goin do plenny good kine stuff Fo da peopo dat goin come from
Isa 44.3: I goin do plenny good kine stuff Fo da peopo dat goin come from you.
Isa 44.4: Dey goin grow jalike trees wit grass all aroun dem, Jalike da
Isa 44.5: One guy goin tell, ‘Yahweh own me.
Isa 44.5: Anodda guy goin call himself one Jacob ohana guy.
Isa 44.5: One nodda guy goin write on top his hand, ‘Yahweh own me.’
Isa 44.6: Dis wat he tell: “Me, I da first One, An I goin be da last One.
Isa 44.7: An I like him tell me wat goin happen bumbye too.
Isa 44.11: All da ones dat stay pray To da idol kine gods, Dey goin come plenny shame.
Isa 44.11: Still yet, dey goin come scared an shake, An dey plenny shame, togedda.
Isa 44.21: You Israel peopo, I no goin foget you guys.
Isa 44.23: da Jacob ohana peopo outa trouble, An all da Israel peopo goin tell, he awesome!
head: Goin Get Peopo Inside Jerusalem
Isa 44.25: One dat mess up da sign Da fake talka guys use Fo tell wat goin happen.
Isa 44.25: Da guys dat try fo find out Wat goin happen bumbye, I show da peopo dat dey stupid.
Isa 44.26: my worka guy wat fo say, I do, wat I tell um fo say wat I goin do.
Isa 44.26: I da One tell dis bout Jerusalem town, ‘Peopo goin live ova dea again.
Isa 44.26: I tell bout da towns inside Judah, ‘Peopo goin build um up again.
Isa 44.26: I tell bout da bus up towns, ‘I goin make dea wall stand up again.’
Isa 44.27: I goin make yoa channels all dry.’
Isa 44.28: He goin do eryting I like him fo do.’
Isa 44.28: He goin tell bout Jerusalem, “Let guys build um up again” He goin
Isa 44.28: goin tell bout Jerusalem, “Let guys build um up again” He goin tell bout da Temple, “Make da foundation.
Isa 45.1: I take his right hand fo help him, Cuz I goin make him win Wen he go afta da peopo inside odda
Isa 45.1: I goin take away da sword an sword belt From da odda kings, so
Isa 45.1: Az how I goin open doors fo Cyrus go inside.
Isa 45.1: Even da big town gates no goin stay shut in front him!
Isa 45.2: Goin be me dat go in front you, Jalike I goin make da mountains
Isa 45.2: Goin be me dat go in front you, Jalike I goin make da mountains come flat So easy fo you go.
Isa 45.2: I goin broke down da bronze town gates.
Isa 45.2: I goin cut thru da iron bars.
Isa 45.3: I goin give you all da rich kine stuffs Dat dose nations keep
Isa 45.3: Den you goin know dat I Yahweh, Da God fo da Israel peopo.
Isa 45.4: So King Cyrus, az why I give you one big name Cuz erybody goin know you, No matta you donno who me.
Isa 45.5: I goin make you come strong, Cyrus, Ready fo fight, No matta you
Isa 45.6: From wea da sun come up To wea da sun go down, Peopo goin know dat no mo odda God.
Isa 45.10: fo da guy dat aks da wahine, ‘Wat kine bebe you goin born?’
Isa 45.11: Dis wat he tell: “Bout tings dat goin happen bumbye, You tink you can aks me bout my kids?’-”
Isa 45.11: You tink you goin tell me how fo make Da stuff I make?
Isa 45.13: I goin make um easy fo him do um.
Isa 45.13: He goin build my big town again.
Isa 45.13: He goin let my peopo dat was prisnas Go back home.
Isa 45.13: But wen Cyrus go do all dat, He no do um cuz I goin pay um fo dat, Cuz I no goin pay um.
Isa 45.13: do all dat, He no do um cuz I goin pay um fo dat, Cuz I no goin pay um.
Isa 45.13: He no goin do um fo unda da table kine money, Cuz I no goin give um
Isa 45.13: He no goin do um fo unda da table kine money, Cuz I no goin give um dat.
Isa 45.14: make inside Egypt an Sudan, An da tall Yemen peopo, Dey goin come ova yoa side, An goin come yoa guys Dey goin walk
Isa 45.14: An da tall Yemen peopo, Dey goin come ova yoa side, An goin come yoa guys Dey goin walk behind you An come by you wit
Isa 45.14: Dey goin come ova yoa side, An goin come yoa guys Dey goin walk behind you An come by you wit chains on top dea
Isa 45.14: Dey goin go down in front you, Dey goin beg you an tell, ‘Fo shua
Isa 45.14: Dey goin go down in front you, Dey goin beg you an tell, ‘Fo shua God stay wit you.
Isa 45.16: All da guys dat make idol kine gods, Dey goin get plenny shame.
Isa 45.16: Dey goin all go way togedda, An nobody goin get respeck fo dem.
Isa 45.16: Dey goin all go way togedda, An nobody goin get respeck fo dem.
Isa 45.17: But you Israel peopo, you goin get outa trouble Cuz you stay tight wit Yahweh.
Isa 45.17: An da way he get you outa trouble, goin be foeva!
Isa 45.17: You no goin get shame, An nobody goin make you shame no moa, foeva!
Isa 45.17: You no goin get shame, An nobody goin make you shame no moa, foeva!
Isa 45.19: Jacob ohana, “No matta you guys try fo find me, Dat no goin mean notting fo you guys.
Isa 45.23: I wen make one serious promise, An I goin make shua da ting happen.
Isa 45.23: Erybody goin go down on top dea knees, Fo show dey get respeck fo me.
Isa 45.23: Erybody goin make serious promise An aks me fo make shua dey do um.
Isa 45.24: Dey goin tell dis bout me, ‘Fo shua, ony one way fo do da right
Isa 45.24: dat come huhu wit Yahweh Dey gotta go by him, An dey goin come plenny shame.
Isa 45.25: from oua ancesta Israel Stay tight wit Yahweh, Den dey goin get um right wit him.’
Isa 45.25: An dey goin tell good stuff bout him.
Isa 46.4: I still goin help you guys.
Isa 46.4: I wen make you guys An I goin carry you guys.
Isa 46.4: I goin get you guys outa trouble.
Isa 46.7: god up on top dea shoulder, An take um to da place dey goin put um.
Isa 46.10: From da start, I da One stay tell How da end goin come.
Isa 46.10: I da One tell dis: ‘Da plan I make, Az how goin happen.
Isa 46.10: I goin do eryting how I like fo do.
Isa 46.11: Fo shua, wat I tell, I goin do.
Isa 46.13: I stay do wass right erytime, An I goin come near you!
Isa 46.13: I no goin wait long time Fo get my peopo outa trouble.
Isa 46.13: On top Mount Zion I goin get da Israel peopo outa trouble, An dey goin tell peopo
Isa 46.13: Mount Zion I goin get da Israel peopo outa trouble, An dey goin tell peopo how awesome I stay.
Isa 47.1: Az why nobody goin tell you gentle An you no need work.
Isa 47.2: You Babylon guys goin be Jalike one wahine dat gotta sit down by da big heavy
Isa 47.3: Den erybody goin see you Babylon guys, You goin come shame.
Isa 47.3: Den erybody goin see you Babylon guys, You goin come shame.
Isa 47.3: I goin pay you guys back.
Isa 47.3: I no goin let nobody go.
Isa 47.5: Nobody goin tell you guys Dat yoa town jalike da queen Ova all da
Isa 47.7: You Babylon guys talk Jalike you goin stay foeva, Jalike yoa town stay one queen foeva!
Isa 47.7: But you neva tink bout all dis stuff, O wat goin happen bumbye Cuz a wat you stay do now!
Isa 47.8: eryting nice An can do wateva she like, Cuz no mo nobody goin hurt her.
Isa 47.8: I no goin come one widow An my kids no goin mahke.
Isa 47.8: I no goin come one widow An my kids no goin mahke.
Isa 47.9: But one day, same time, two tings goin happen: You goin come one widow, An yoa kids goin mahke.
Isa 47.9: But one day, same time, two tings goin happen: You goin come one widow, An yoa kids goin mahke.
Isa 47.9: tings goin happen: You goin come one widow, An yoa kids goin mahke.
Isa 47.9: kahuna An you make plenny magic kine words, Still yet dey goin come mahke die dead!’
Isa 47.11: Real bad stuff goin happen to you Babylon guys bumbye, But you no even goin
Isa 47.11: goin happen to you Babylon guys bumbye, But you no even goin know Wat kine magic goin stop um.
Isa 47.11: guys bumbye, But you no even goin know Wat kine magic goin stop um.
Isa 47.11: Da trouble goin hit you guys big time, But even if you pay money, no goin
Isa 47.11: goin hit you guys big time, But even if you pay money, no goin stop um.’
Isa 47.11: Goin come jalike one big storm, An you no even goin know befo
Isa 47.11: Goin come jalike one big storm, An you no even goin know befo time.
Isa 47.12: Maybe da magic an da kahuna goin come out okay.
Isa 47.12: Maybe you goin make somebody come mo scared.
Isa 47.13: But wen da tings dat goin happen, happen, Den let dem get you guys outa trouble!
Isa 47.15: Dass all da star watcha guys goin do fo you.
Isa 47.15: But ery one a dem goin go way some odda place, An no mo nobody goin get you guys
Isa 47.15: ery one a dem goin go way some odda place, An no mo nobody goin get you guys outa trouble.
Isa 48.1: You Jacob ohana peopo, Lissen wat I goin tell you guys.
Isa 48.3: tell: “Long time befo, I wen tell All da firs tings dat goin happen.
Isa 48.6: An from now, I goin tell you guys new kine stuff, Secret kine tings dat you
Isa 48.8: You guys neva hear o know Bout wat I say goin happen.
Isa 48.9: wat kine God me, An I like dem tell good tings bout me, I goin wait an no come huhu yet.
Isa 48.9: I goin hold back An no cut you guys off from me.
Isa 48.10: But I no goin melt you guys Inside one real hot fire Jalike peopo melt
Isa 48.11: I do all dis cuz a who me, Cuz no way I goin let peopo ack Like I not good an spesho.
Isa 48.11: I da Awesome One, An I no goin let nobody tink Dat one nodda god can do wat I do.
Isa 48.12: I da One from da start, An mo den dat, I goin be da las.
Isa 48.14: Wat idol kine god Wen tell bout dis stuff dat goin happen?
Isa 48.14: He goin do eryting I like him do Agains da Babylon peopo.
Isa 48.15: I make him go Babylon side, An he goin be da winna ova dea.
Isa 48.19: on top da beach Dat no mo nobody can count, But dey no goin come plenny!
Isa 48.19: fo dem no wipe out eva An cut off from me, But now, dey goin wipe out!
Isa 48.22: Yahweh tell dis: “Da peopo dat do bad kine stuff, Dey no goin res!
Isa 49.3: From da tings you goin do, I goin show erybody how awesome I stay.
Isa 49.3: From da tings you goin do, I goin show erybody how awesome I stay.
Isa 49.4: My God, he da One goin pay me.
Isa 49.6: Mo den dat, I goin make you Jalike one light fo da peopo dat not Jews, So you
Isa 49.6: make you Jalike one light fo da peopo dat not Jews, So you goin come da one Dat goin get peopo all ova da world outa
Isa 49.6: fo da peopo dat not Jews, So you goin come da one Dat goin get peopo all ova da world outa trouble fo me, Even da
Isa 49.7: dat Guy Dat Work Fo Him: “Wen da king guys see you, Dey goin stand up fo show you respeck!)
Isa 49.7: Wen da prince guys see you, Dey goin go down in front you Fo show you respeck!
Isa 49.7: An all dat goin happen cuz a me, Yahweh.
Isa 49.8: from Yahweh fo his worka guy: “Wen da right time come, I goin tell you wat you like know.
Isa 49.8: Wen da time come Fo me get da peopo outa trouble, I goin help you an take care you.
Isa 49.8: I goin make you da one Fo show, da deal I get wit my peopo, Az fo
Isa 49.8: I goin make da land so dey can use um again, Da fields wea nobody
Isa 49.8: use um again, Da fields wea nobody work um long time, I goin give um back to da ohanas dat own um.
Isa 49.9: An I goin tell da prisona guys, ‘Come!
Isa 49.9: An I goin tell da peopo Dat stay inside one dark place, ‘Go!
Isa 49.9: “Jalike da sheeps an da goats, Dey goin find dea food by da side a da road, An on top da hills wea
Isa 49.10: Dey no goin come hungry o thirsty.’
Isa 49.10: Da hot an dry sun no goin burn dem.
Isa 49.10: Me, Yahweh, da One dat get love an aloha fo dem, I goin give dem chance, An show dem wea fo go, An take dem wea
Isa 49.11: Jalike I goin make all my mountains Come roads.
Isa 49.11: An all my big roads, My peopo goin build um up Mo high den da land da road go across.
Isa 49.12: Da peopo goin come from far place.
Isa 49.15: You tink one mudda goin foget Her bebe dat stay nurse?”
Isa 49.15: No matta she foget, Me, no way I goin foget you Jerusalem guys!
Isa 49.17: Yoa guys goin come back real quick Fo build um again, An da guys dat wen
Isa 49.17: dat wen broke down yoa wall An wipe out yoa peopo, Dey goin go way.
Isa 49.18: An jalike I shua dat I alive, I shua dose guys goin come back An make Jerusalem town look good, Jalike wen one
Isa 49.19: bus up, An yoa land all mess up yet, I stay shua, da town goin be too small Fo all da peopo live dea.”
Isa 49.19: An all da guys dat wen make you guys dea slave, Dey goin go way, far place.
Isa 49.20: guys take away oua peopo, Bumbye you Jerusalem peopo goin hear dem, Talking plenny to each odda.
Isa 49.20: Dey goin tell, ‘Dis place, no mo room fo all us guys!
Isa 49.21: Den you Jerusalem peopo Goin tink inside yoa heart, ‘Eh!
Isa 49.22: I goin put up my hand To da peopo inside da odda countries, An
Isa 49.22: Den dey goin bring yoa small kids inside dea arm An yoa girls on top
Isa 49.23: You Jerusalem guys, You goin get king guys fo take care yoa kids An be jalike dea hanai
Isa 49.23: kids An be jalike dea hanai faddas, An da ali`i wahines goin be Jalike da muddas fo nurse yoa kids.
Isa 49.23: Dey all goin go down Wit dea face on top da groun Fo show respeck fo
Isa 49.23: Den, you guys goin know dat I Yahweh.
Isa 49.23: Da peopo dat wait fo me, fo see wat I goin do, No way dey goin come shame!
Isa 49.23: Da peopo dat wait fo me, fo see wat I goin do, No way dey goin come shame!
Isa 49.24: leada guy like take an make peopo his prisnas, You tink he goin let um run away?
Isa 49.25: But dis, da message from Yahweh: “Fo shua, I goin let da prisna guys go From da strong army guys dat wen
Isa 49.25: Da stuff dat da leada guys steal, I goin get um back!
Isa 49.25: I da One goin fight da guys dat fight you guys.
Isa 49.25: I da One goin get yoa kids outa trouble.
Isa 49.26: I goin make da guys dat give you guys hard time Eat dea own
Isa 49.26: Dey goin come drunk From drink dea own blood, jalike az was wine.
Isa 49.26: Den da peopo from all ova da world goin know Dat I Yahweh, da One dat get you guys outa trouble.
Isa 50.7: Dass why I stick wit wat I goin do, Jalike I get stone face.
Isa 50.7: I stay shua, dat I no goin come shame.
Isa 50.8: Da One who goin show peopo dat I stay right, He stay nea me.
Isa 50.10: kine guy walk inside dark kine place Wea no mo light, He goin trus Yahweh, Cuz he know wat kine God him, An he goin let
Isa 50.10: He goin trus Yahweh, Cuz he know wat kine God him, An he goin let his God take care him.
Isa 50.11: Da ony ting you guys goin get from me, Is dis: bumbye wen you guys lay down, You
Isa 50.11: get from me, Is dis: bumbye wen you guys lay down, You goin suffa plenny!
Isa 51.3: Az cuz Yahweh goin help da Jerusalem peopo So dey no stay sad no moa Bout all
Isa 51.3: He goin make da boonies come Jalike how he wen make da place Eden
Isa 51.3: Da dry up country goin come Jalike one garden fo Yahweh.
Isa 51.3: Da peopo ova dea goin feel real good inside, An dance an sing.
Isa 51.3: Dey goin tell Yahweh, ‘Mahalo plenny!
Isa 51.3: an dey goin sing.
Isa 51.4: Cuz I goin give my Rules to all da peopos, An wat I tell cuz I da
Isa 51.4: my Rules to all da peopos, An wat I tell cuz I da Judge, Goin show all da nations wass right, Az goin be jalike one
Isa 51.4: cuz I da Judge, Goin show all da nations wass right, Az goin be jalike one light fo show dem da way.
Isa 51.6: Da sky goin go way, jalike smoke.
Isa 51.6: Da earth goin come ol, jalike ol clotheses.
Isa 51.6: All da peopo on top da earth goin mahke, jalike small bugs.
Isa 51.6: But I goin get my peopo outa trouble foeva.
Isa 51.6: I no goin stop doing wass right fo da peopo, eva.
Isa 51.8: Cuz dose peopo no goin stay long time, Dey goin be jalike clotheses da bugs goin
Isa 51.8: Cuz dose peopo no goin stay long time, Dey goin be jalike clotheses da bugs goin eat.
Isa 51.8: goin stay long time, Dey goin be jalike clotheses da bugs goin eat.
Isa 51.8: Dey goin be jalike wool kine cloth dat da moth worm goin eat.
Isa 51.8: Dey goin be jalike wool kine cloth dat da moth worm goin eat.
Isa 51.11: Fo get da peopo outa trouble, Yahweh goin pay da price.
Isa 51.11: Dey goin come back Mount Zion side Inside Jerusalem town, Dey goin
Isa 51.11: goin come back Mount Zion side Inside Jerusalem town, Dey goin yell plenny cuz dey feel real good.
Isa 51.11: Dey no goin feel sore inside, An no goin moan no moa.
Isa 51.11: Dey no goin feel sore inside, An no goin moan no moa.
Isa 51.12: But how come you scared a peopo Dat ony goin mahke bumbye?”
Isa 51.12: Da peopo dat goin mahke jalike da grass?
Isa 51.13: But wat dey goin do cuz dey mad?
Isa 51.14: Da prisna guys dat stay scared, Pretty soon dey goin come outa da prison.
Isa 51.14: Dey no goin mahke inside dea, An dey no goin come hungry.
Isa 51.14: Dey no goin mahke inside dea, An dey no goin come hungry.
Isa 51.21: Az why you guys gotta lissen Wat I goin tell you now, You guys dat stay feel sore inside, An feel
Isa 51.22: But you guys no goin get dat kine trouble From me no moa.
Isa 51.22: No way you goin drink from dat wine bowl Again, no moa.
Isa 51.23: I goin put dat wine bowl In da hands a da peopo Dat wen make you
Isa 51.23: But I goin make trouble fo dem.
Isa 52.1: ones dat do stuff dat make um So dey no can pray, Dey no goin go inside Jerusalem again.
Isa 52.3: Now, dey let you guys go, An I no goin pay dem notting!
Isa 52.6: But cuz da Babylon guys talk stink bout who me, My peopo goin know wat kine God me.
Isa 52.6: Wen dat time come, dey goin know dat I da One Wen tell bout dis stuff befo time.
Isa 52.7: He make shua erybody hear, “Eryting goin come good now!
Isa 52.7: Good tings goin happen!
Isa 52.7: Yahweh goin get us outa trouble.
Isa 52.8: Yahweh come back Jerusalem, his spesho town, Ery one a dem goin see um wit dea own eyes!
Isa 52.10: Yahweh goin show how strong him Cuz he good an spesho!
Isa 52.10: Even da ones inside da mos far places on top da earth, Dey goin see How our God get his peopo outa trouble!
Isa 52.12: Cuz da God yoa ancesta guy Israel pray to, Yahweh, he goin go wit you guys.
head: Da Guy Dat Work Fo Yahweh Goin Suffa
Isa 52.13: Peopo goin know he importan.
Isa 52.13: Dey all goin know who him, An show him plenny respeck.
Isa 52.14: But goin be jalike befo time, Wen plenny peopo bum out Cuz dey see
Isa 52.14: Same ting, da way my worka guy goin look, He goin look like he all bus up, Mo den any odda
Isa 52.14: Same ting, da way my worka guy goin look, He goin look like he all bus up, Mo den any odda guy.
Isa 52.14: An his face, no goin look like anybody.
Isa 52.15: Dass how his blood goin be jalike da blood Dat da pries guy sprinkle wen he make
Isa 52.15: An cuz my worka guy goin bleed lidat, Da peopos in plenny countries Goin get da
Isa 52.15: worka guy goin bleed lidat, Da peopos in plenny countries Goin get da right fo come in front me, Yahweh.
Isa 52.15: Dey goin see stuff dat nobody tell um bout.
Isa 52.15: Dey goin start fo undastan stuff dey neva hear bout.
Isa 53.10: But still yet, da Guy Dat Work Fo Yahweh, He goin see his kids, an live long time, An he goin get da powa Fo
Isa 53.10: Fo Yahweh, He goin see his kids, an live long time, An he goin get da powa Fo wateva Yahweh like, He goin make happen.
Isa 53.10: time, An he goin get da powa Fo wateva Yahweh like, He goin make happen.
Isa 53.11: Guy Dat Work Fo Yahweh Work real hard an suffa plenny, He goin see [wat happen cuz a dat / da light again], An he goin
Isa 53.11: He goin see [wat happen cuz a dat / da light again], An he goin feel good inside.
Isa 53.11: know wat he doing, An cuz he do da right ting erytime, He goin make plenny peopo Come right wit me.
Isa 53.12: Az why I goin give him his share, Same ting jalike I goin give plenny
Isa 53.12: Az why I goin give him his share, Same ting jalike I goin give plenny odda peopo.
Isa 53.12: He goin be jalike one a da strong army guys Dat bring back plenny
head: Bumbye God's Peopo Goin Come Awesome
Isa 54.1: But now, eryting goin come good fo you guys, Jalike if dat wahine dat wen stay
Isa 54.1: Jalike if dat wahine dat wen stay live by herself She goin get mo plenny kids Den da wahine dat get husban.
Isa 54.3: Cuz you guys goin need mo plenny room, On the right side an da left side.
Isa 54.3: Da peopo dat goin born from you Goin take ova da land from odda countries,
Isa 54.3: Da peopo dat goin born from you Goin take ova da land from odda countries, An go live inside da
Isa 54.4: No scared, cuz you no goin come shame notting.
Isa 54.4: Cuz nobody goin make you shame.
Isa 54.4: Jalike she no goin rememba How bad peopo wen make her feel Wen her no mo
Isa 54.7: But I get plenny love an pity fo you guys, An I goin bring you guys back togedda wit me.
Isa 54.8: But I get love an pity fo you guys, An I goin stay tight wit you foeva.
Isa 54.9: one strong promise Dat da big watta, da kine Noah time, No goin cova da earth again.
Isa 54.9: ting dis time, I stay make one strong promise Dat I no goin come huhu wit you guys again.
Isa 54.9: I no goin tell you guys no moa.
Isa 54.10: da hills shake, Da way I stay tight wit you guys, Dat no goin change, An da deal I wen make wit you guys Fo make shua
Isa 54.10: wit you guys Fo make shua eryting stay okay fo you, Dat goin still stay solid.
Isa 54.11: But you know wat I goin do, How I goin change all dat fo you guys?
Isa 54.11: But you know wat I goin do, How I goin change all dat fo you guys?
Isa 54.11: Jalike I goin build yoa bus up town Real nice dis time.
Isa 54.11: Jalike I goin put blue lapis lazuli jewel stones On top da foundation,
Isa 54.12: Jalike I goin make da towas aroun da town Wit ruby kine stones, An da
Isa 54.12: Goin get rich kine stones all ova da land.
Isa 54.12: Dass one picha fo da town, Fo how I goin make eryting come good fo you guys!
Isa 54.13: “Me, Yahweh, I da One Goin teach all yoa peopo.
Isa 54.13: I goin make eryting come plenny good fo dem.
Isa 54.14: You guys goin come solid Cuz you stay do da right ting erytime, No mo
Isa 54.14: solid Cuz you stay do da right ting erytime, No mo nobody goin give you guys presha, An you no need stay scared notting.
Isa 54.14: Cuz da tings you was scared, No even goin come nea you guys.
Isa 54.15: Bumbye, if somebody attack you guys, Dat no goin be cuz a me.
Isa 54.15: Whoeva attack you guys Dey goin get wipe out in front you.
Isa 54.17: wat kine tings peopo make Fo fight you guys wit um, Dey no goin win.
Isa 54.17: in front da judge Wen dey poin finga you guys, You guys goin prove dey wrong.
Isa 54.17: All dis I goin do fo you guys Cuz I Yahweh, an you guys work fo me.
Isa 54.17: Dass how I goin show Dat my peopo get um right wit me.
Isa 55.1: No matta you no can pay, No goin cost you notting!
Isa 55.2: How come you guys stay work Fo stuff dat no goin fill you up?
Isa 55.2: Den you goin stay real good inside Cuz you stay eat all da good kine
Isa 55.3: Lissen, so dat you goin come alive inside.
Isa 55.3: I goin make one deal wit you guys Dat goin stay foeva: Wat I wen
Isa 55.3: I goin make one deal wit you guys Dat goin stay foeva: Wat I wen promise King David dat I goin do,
Isa 55.3: Dat goin stay foeva: Wat I wen promise King David dat I goin do, Dat I goin stay tight wit him foeva, I goin do dat fo
Isa 55.3: foeva: Wat I wen promise King David dat I goin do, Dat I goin stay tight wit him foeva, I goin do dat fo shua, Cuz I do
Isa 55.3: dat I goin do, Dat I goin stay tight wit him foeva, I goin do dat fo shua, Cuz I do wat I promise fo do!
Isa 55.5: An den, I tell dat guy, ‘You goin tell da nations fo come, Dat you donno befo.
Isa 55.5: An da peopo in da odda countries Dat donno you, Dey goin run to you.
Isa 55.7: Mo betta, dey turn back to Yahweh, Cuz he goin show pity fo dem.
Isa 55.7: Wen dey turn back to oua God, He goin do plenny fo let dem go Fo wat dey wen do befo time, An
Isa 55.11: Wen dey go out from my mout, Fo shua, dey goin come back by me An goin change tings.
Isa 55.11: go out from my mout, Fo shua, dey goin come back by me An goin change tings.
Isa 55.11: Da tings I tell, goin do wat I like um do, An make happen Wat I send fo make
Isa 55.12: Bumbye, wen you guys leave fo come back ova hea, You guys goin dance an sing.
Isa 55.12: God goin lead you guys out, An eryting goin come good fo you.”
Isa 55.12: God goin lead you guys out, An eryting goin come good fo you.”
Isa 55.12: Jalike da mountains an hills Goin sing loud in front you guys, An all da trees in da fields
Isa 55.12: sing loud in front you guys, An all da trees in da fields goin clap dea hands.
Isa 55.13: Goin get pine tree Wea befo time get ony thorn bush, An flowa
Isa 55.13: Dis goin come lidat So erybody goin know wat kine God Yahweh.
Isa 55.13: Dis goin come lidat So erybody goin know wat kine God Yahweh.
Isa 55.13: Goin stay lidat foeva, Jalike one sign dat nobody goin wipe
Isa 55.13: Goin stay lidat foeva, Jalike one sign dat nobody goin wipe out.
head: God Goin Get Odda Peopo Outa Trouble
Isa 56.1: Cuz litto bit mo time now, I goin get you guys outa trouble, Fo show erybody dat I do da
Isa 56.3: tight wit Yahweh, He betta not tell, ‘Fo shua, Yahweh no goin let me be one a his peopo.
Isa 56.4: Cuz dis, wat Yahweh tell he goin do Fo da guys dat no can make kids, But still yet dey show
Isa 56.5: Fo dose guys dat no can make kids But stay tight wit me, I goin give dem someting Mo betta den get boys an girls.’-”
Isa 56.5: I goin make dem come jalike az my ohana, An give dem one spesho
Isa 56.5: Peopo goin rememba dea name foeva, An nobody goin foget dea name eva.
Isa 56.5: Peopo goin rememba dea name foeva, An nobody goin foget dea name eva.
Isa 56.7: da same deal Dat I wen make wit my peopo, Dey da peopo I goin bring Jerusalem side, To da mountain dat stay spesho fo
Isa 56.7: I goin make dem feel real good inside Wen dey come inside my
Isa 56.7: on top my altar, An odda kine sacrifices dey make dea, Dat goin make me feel real good.
Isa 56.7: Cuz peopo goin call my house ‘Da house wea all diffren peopos go fo pray.
Isa 56.8: He goin bring togedda Da Israel peopo dat stay all ova da place,
Isa 56.8: He tell, “I still yet goin bring mo odda peopo Fo come togedda wit dem.
Isa 57.2: Da peopo dat stay do da right ting erytime, Eryting goin come good fo dem.
Isa 57.2: An dey goin rest good on top dea bed.
Isa 57.3: go call da spirit From da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, An dey fool aroun an take money!
Isa 57.12: But me, I goin tell erybody Bout all da kine stuff you guys do, Cuz you
Isa 57.12: But all dat stuff no goin help you guys notting.
Isa 57.13: Da wind goin blow all dem away.
Isa 57.13: Jalike ony one guy goin breathe, An dey gone!
Isa 57.13: But whoeva trus me fo hide dem So dey no get hurt, Dey goin get da land, An Mount Zion, dat stay spesho fo me.
Isa 57.16: Cuz no goin be foeva, Dat I poin finga an stay huhu.
Isa 57.16: Az cuz if I wen stay lidat, Den peopo spirits goin come weak wen dey see me -- I da One wen make dem so dey
Isa 57.18: dey make, But still yet, no matta dey stay sick inside, I goin make dem come good!
Isa 57.18: I goin take dem An da ones dat stay bum out So dey no stay sore
Isa 57.19: I goin make da peopo talk diffren [from / den] befo time.
Isa 57.19: Dey goin tell, ‘Da peopo far an nea, Dey goin res inside!
Isa 57.19: Dey goin tell, ‘Da peopo far an nea, Dey goin res inside!
Isa 57.19: An Yahweh tell, “Jalike my peopo stay sick, An I goin make dem come good.
Isa 58.4: you guys skip food da way you stay do today, No tink you goin make me lissen you, Up hea inside da sky, Cuz I not!
Isa 58.5: You tink dat goin make me, Yahweh, feel good inside?
Isa 58.8: Den, wen dass how you make, Goin be jalike wen da sun come up -- Erybody goin see Dat you
Isa 58.8: how you make, Goin be jalike wen da sun come up -- Erybody goin see Dat you guys get life from me, Yahweh.
Isa 58.8: All da place you get cut an scratch, New skin goin grow dea real quick.
Isa 58.8: Cuz you stay do da right ting erytime, Dat goin make you so you goin go ahead, An cuz Yahweh stay awesome,
Isa 58.8: stay do da right ting erytime, Dat goin make you so you goin go ahead, An cuz Yahweh stay awesome, He no goin let
Isa 58.8: so you goin go ahead, An cuz Yahweh stay awesome, He no goin let nobody come [afta / behind] you fo hurt you.
Isa 58.9: Den you guys goin call, An me, Yahweh, I goin hear an do someting.
Isa 58.9: Den you guys goin call, An me, Yahweh, I goin hear an do someting.
Isa 58.9: You guys goin yell fo me help you, An I goin tell, ‘Right hea, I stay!
Isa 58.9: You guys goin yell fo me help you, An I goin tell, ‘Right hea, I stay!
Isa 58.10: Den, if you guys make lidat, Peopo goin get life, No matta get bad kine stuff all ova.
Isa 58.11: Yahweh goin show you guys Wea fo go all da time.
Isa 58.11: He goin take care wateva you guys need, No matta da sun stay hot
Isa 58.11: He goin make you guys stay strong An feel good.
Isa 58.11: You goin be jalike one garden dat get plenny watta, Jalike one
Isa 58.12: Some a yoa peopo Goin build up again da ol broke up town, An fix up da ol
Isa 58.12: Peopo goin call you guys ‘Da guys dat fix da broke up walls, Da guys
Isa 58.13: Dis, how you goin show respeck fo da Res Day: You no goin do stuff yoa own
Isa 58.13: Dis, how you goin show respeck fo da Res Day: You no goin do stuff yoa own way dat day.
Isa 58.13: You no goin look fo ony da kine stuff you like do.
Isa 58.13: You no goin talk any kine waste time stuff, If you guys stay do all
Isa 58.14: time stuff, If you guys stay do all dat, Den you guys goin feel good inside Cuz you stay tight wit me, Yahweh.
Isa 58.14: I goin let you guys ride on top da mos high places inside da
Isa 58.14: on top da mos high places inside da land, Cuz you guys goin be da ownas.
Isa 58.14: I goin make shua you guys get plenny food fo eat, From da same
Isa 58.14: Dass wat I goin do cuz I Yahweh, An dass wat I tell!
Isa 59.8: Anybody go dea way, Dey no goin find out how fo live wit aloha.
Isa 59.14: Anybody like tell da truth, Dey goin fall down on top da street.
Isa 59.17: ova da body armor, Az jalike fo show da bad guys How he goin pay um back Fo eryting dey wen do.
Isa 59.17: Da fancy kine robe he wear, Az jalike fo show Dat he goin go all out fo do all dis.
Isa 59.18: He goin pay dem back Same same jalike dey wen do: Huhu fo da guys
Isa 59.19: Da peopo from da wes side, Dey goin get respeck fo Yahweh Wen dey find out wat kine God him.
Isa 59.19: From da eas side, wea da sun come up, Dey goin get respeck fo him Wen dey see how awesome he stay.
Isa 59.19: Wen Yahweh come, Goin come jalike one flood inside one small gulch, An wit one
Isa 59.19: one small gulch, An wit one strong wind from Yahweh Dat goin make um move fas.
Isa 59.20: Yahweh tell: “Da One dat goin pay da price So dat his peopo no stay slaves no moa, He
Isa 59.20: pay da price So dat his peopo no stay slaves no moa, He goin come Jerusalem side, Fo help da Mount Zion peopo, Fo help
Isa 59.21: guys, An da tings I give you guys fo tell -- All dat no goin go way from you guys.
Isa 59.21: You goin tell um erytime.
Isa 59.21: An yoa kids goin tell um erytime.
Isa 59.21: An dea kids goin tell um erytime From now an foeva.
Isa 60.2: Wen peopo see how awesome you guys stay, Dey goin know az me, God, make you awesome lidat.
Isa 60.3: Da peopos from plenny country Goin come by you guys fo see da light you get.
Isa 60.3: King guys goin come fo see da light too, Cuz stay bright, Jalike da sun
Isa 60.5: Wen you guys see all dat, You goin smile plenny!
Isa 60.5: You goin stay shaking cuz you feel real good inside, An yoa heart
Isa 60.5: stay shaking cuz you feel real good inside, An yoa heart goin beat mo fast.
Isa 60.5: stuffs da trader guys bring From da odda side da ocean, Goin go fo you, an not fo odda peopo.
Isa 60.5: An rich kine stuffs goin come fo you guys From all da diffren peopos.
Isa 60.6: Goin get real plenny camels all ova yoa land.
Isa 60.6: Young camels from da Midian an Efah peopos, Dey all goin come from Yemen An bring gold an incense, Fo tell erybody
Isa 60.7: All da sheeps from Kedar goin come togedda fo you guys.
Isa 60.7: Da goats from Nebaiot goin be wat you guys need Fo make good kine sacrifice on top my
Isa 60.7: An I goin make my awesome temple mo nice still yet.
Isa 60.10: “Peopo from odda place goin come fix yoa town walls.
Isa 60.10: Dea kings goin help you guys too.
Isa 60.11: Yoa town gates goin stay open all da time.
Isa 60.11: Day time o nite time, dey no goin stay shut um So peopo can bring rich kine stuffs fo you
Isa 60.11: Wen dea king guys come by yoa town, You guys goin make parade fo bring um inside.
Isa 60.12: Cuz da king o country dat no help you guys, Da peopo goin mahke An da country goin get wipe out.
Isa 60.12: dat no help you guys, Da peopo goin mahke An da country goin get wipe out.
Isa 60.13: “All da awesome stuff from Lebanon side Goin come by you guys.
Isa 60.13: pine tree, Da short pine tree, da cypress tree, All dis goin make Da place dat stay spesho fo me, awesome.
Isa 60.14: befo time Dat wen make any kine to you guys, Dea kids goin come by you guys An go down in front you guys.
Isa 60.14: Erybody dat wen ack like dey tink you no good, Dey goin go down on top da groun by yoa feets.
Isa 60.14: Dey goin call yoa town, ‘Yahweh's Town, Zion Town, Da Town Fo Da
Isa 60.15: But now, I goin make you guys come Da ones dat erybody tell, ‘You da
Isa 60.15: An dey goin stay feel good inside Bout you guys foeva.
Isa 60.16: Da peopo from odda countries an dea king guys Goin make you guys come strong, Jalike one mudda nurse her bebe
Isa 60.16: An you guys goin know dat me, Yahweh, I da One dat get you guys outa
Isa 60.17: I goin bring you guys gold an not bronze.
Isa 60.17: I goin bring you guys silva an not iron.
Isa 60.17: I goin bring you guys bronze an not wood.
Isa 60.17: I goin bring you guys iron an not stones.
Isa 60.17: Eryting goin come good fo you guys, An dass da kine govmen I goin give
Isa 60.17: goin come good fo you guys, An dass da kine govmen I goin give you.
Isa 60.17: Peopo goin do wass right erytime, An dass wat goin make you guys like
Isa 60.17: Peopo goin do wass right erytime, An dass wat goin make you guys like do yoa work.
Isa 60.18: No goin get noise inside yoa land no moa From peopo hurting each
Isa 60.18: Nobody goin wipe out stuff O broke up stuff inside yoa land.
Isa 60.18: But wen you guys build one town wall, You goin give um da name ‘God get us outa trouble.
Isa 60.18: An wen you guys put up one town gate, You goin give um da name ‘Yahweh stay good.
Isa 60.19: You guys no goin get da sun fo light day time.’
Isa 60.19: Da moon no goin shine fo make um bright fo you guys.’
Isa 60.19: Me, Yahweh, I goin be da light fo you guys foeva.
Isa 60.19: I yoa God, an I goin make awesome kine fo you guys.
Isa 60.20: Da sun no goin go down fo you guys no moa.
Isa 60.20: Da moon no goin go dark fo you guys no moa.
Isa 60.20: Me, Yahweh, I goin come da light fo you guys foeva.
Isa 60.20: An you guys no goin come sad no moa.
Isa 60.21: “Dat time, all yoa peopo goin do da right tings.
Isa 60.21: Dey goin own da land foeva, Jalike I plant one young plant An put
Isa 60.21: I do all dat myself So peopo goin see dat I awesome.
Isa 60.22: Da mos litto bit peopo goin come tousand peopo.
Isa 60.22: Da mos small ohana goin come one strong country.
Isa 60.22: Wen da right time come, I goin make um happen, right den!
Isa 61.2: Fo tell, “Dis, da year Yahweh goin make good to his peopo, An dis da time oua God goin pay
Isa 61.2: Yahweh goin make good to his peopo, An dis da time oua God goin pay back da bad guys.
Isa 61.3: Dey goin show dat Yahweh make dem come right wit him, Jalike dey
Isa 61.4: Dey goin build da ol broke down buildings again An make um come
Isa 61.4: Dey goin build da broke down towns an make um new, No matta dey
Isa 61.5: Peopo you donno goin come Help take care yoa sheeps, An peopo from odda place
Isa 61.5: come Help take care yoa sheeps, An peopo from odda place Goin be da farma guys Inside yoa fields an grape farms.
Isa 61.6: But you guys, peopo goin call you “Prieses fo Yahweh. \
Isa 61.6: Dey goin call you guys “Helpa guys fo our God.
Isa 61.6: You guys goin get plenny food From da odda countries, An talk big cuz da
Isa 61.6: countries, An talk big cuz da awesome tings dey get, You goin get too.”
Isa 61.7: Bumbye, you goin get two time da stuffs you get befo time.
Isa 61.7: Bumbye, yoa peopo goin yell cuz dey feel good inside.
Isa 61.7: So, yoa peopo goin own two time da land, An dey goin dance an sing foeva Cuz
Isa 61.7: So, yoa peopo goin own two time da land, An dey goin dance an sing foeva Cuz dey feel good inside.
Isa 61.8: Dey can trus me fo do wat I say I goin do.
Isa 61.8: I goin give dem wat dey wen work fo, An make one deal wit dem dat
Isa 61.9: Da peopos in da diffren countries Goin know who da ones dat come from my peopo.
Isa 61.9: Erybody dat see dem goin tell Dat dey da ohana Dat Yahweh do good tings fo dem.
Isa 61.10: I feel jalike one guy dat goin get married An wear one fancy hat jalike da pries guys, An
Isa 61.10: hat jalike da pries guys, An I feel jalike da lady dat goin marry too, An wear all kine jewel!
Isa 61.11: An da garden make da seeds grow, Dass how my Boss Yahweh Goin make peopo get um right wit him An tell good tings bout
Isa 62.1: Fo help God's peopo on top Mount Zion, I no goin hold back an no talk!
Isa 62.1: Fo help da Jerusalem peopo, I no goin stay quiet, Till erybody can see, Dat God's peopo get um
Isa 62.2: dat stay burn nite time, Da peopo in all da countries goin see All da right kine tings you guys stay do.
Isa 62.2: All da kings goin see Dat you guys stay awesome.
Isa 62.2: You guys goin get one new name.
Isa 62.2: Yahweh goin give um to you guys.
Isa 62.3: You guys goin be jalike one nice looking lei Dat Yahweh get in his hand.
Isa 62.4: Nobody goin tell you guys no moa Dat yoa God wen leave you guys.
Isa 62.4: Nobody goin tell Dat [no mo notting / nobody can live] ova dea inside
Isa 62.4: But wen dey tink bout you guys, dey goin tell Dat God stay [feel] good inside bout you guys.
Isa 62.4: An wen dey tink bout yoa land, dey goin tell Dat God stay come jalike yoa husban.
Isa 62.5: guy take one wahine fo come his wife, You Jerusalem guys goin take Jerusalem town.
Isa 62.5: da young guy feel good inside bout his bride, Yoa God goin stay feel good inside bout you guys.
Isa 62.6: Day time an nite time, Dey no goin stay quiet.
Isa 62.8: promise Cuz he get da powa fo make um happen: “No moa, I goin eva let Da peopo dat stay agains you Take away yoa wheat.
Isa 62.8: I no goin eva again let da peopo from odda place Drink da new wine
Isa 62.9: But da guys dat cut da wheat, Dey da ones goin eat um An tell good stuff bout Yahweh.
Isa 62.9: An da guys dat cut da grapes, Dey da ones goin drink da wine Inside da Temple Yard Dat Stay Spesho Fo Me.
Isa 62.11: da One goin get you guys outa trouble, He stay come!
Isa 62.12: Dose peopo he goin bring, Odda peopo goin call dem ‘Da Spesho Peopo Fo
Isa 62.12: Dose peopo he goin bring, Odda peopo goin call dem ‘Da Spesho Peopo Fo Yahweh, Da Peopo Dat Yahweh
Isa 62.12: An peopo goin call Jerusalem, ‘Da Town Yahweh Wen Look Fo, Da Town
Isa 62.12: Jerusalem, ‘Da Town Yahweh Wen Look Fo, Da Town Yahweh No Goin Leave.’-”
head: God Goin Pay Back Da Bad Guys An Get Da Peopo Outa Trouble
Isa 63.7: I goin make shua nobody foget, An tell all dat Yahweh do Cuz he
Isa 63.8: Dey my kids, An dey no goin go agains me.
Isa 64.1: If you wen do dat, da mountains goin shake Jalike get earthquake, An fall down in front you!
Isa 64.2: you come down hea awready So da peopo dat stay agains you Goin know wat kine God you, An da diffren peopos Goin come
Isa 64.2: you Goin know wat kine God you, An da diffren peopos Goin come scared an shaking in front you.
Isa 64.3: time you wen do scary kine stuff Dat us guys neva tink you goin do um.
Isa 64.5: Dass da ony way us goin get outa trouble!
Isa 64.12: So, Yahweh, afta all dis tings happen, You still yet goin hold back, o wat?
Isa 64.12: You still yet no goin talk notting, o wat?
Isa 64.12: You still goin make us guys get presha Mo den we can handle, o wat?
Isa 65.2: Dey like do dea own ting, An dass wat dey goin do.
Isa 65.6: I no goin stay quiet bout wat dey do.
Isa 65.6: No, I goin pay dem back fo eryting!
Isa 65.6: I goin pay um back plenny, Cuz a da bad kine stuff Dey an dea
Isa 65.7: Fo dea idol kine gods, An make me shame on top da hills, I goin measure dem Fo all da tings dey wen do befo time, An pay
Isa 65.8: Az how I goin make fo help my worka guys.”
Isa 65.8: I goin hold back an no wipe out all dem.’
Isa 65.9: I goin make da Jacob ohana get mo plenny kids.
Isa 65.9: I goin make one guy from da Judah ohana Own my mountains, Cuz he
Isa 65.9: Da peopo I pick goin own da mountains Dat come from dea ancesta guys.
Isa 65.9: My worka guys goin go dea Fo live.
Isa 65.10: Fo my peopo dat come fo aks me someting, Da Sharon plain goin come one place Wea da sheeps an goats goin get plenny
Isa 65.10: Da Sharon plain goin come one place Wea da sheeps an goats goin get plenny grass, Da Akor Valley, wea get big trouble befo
Isa 65.10: grass, Da Akor Valley, wea get big trouble befo time, Goin come one place wea plenny cows goin res.
Isa 65.10: big trouble befo time, Goin come one place wea plenny cows goin res.
Isa 65.11: god, An you pour wine wit spice In front da god fo wass goin happen bumbye!
Isa 65.12: I tell you guys wass goin happen bumbye!
Isa 65.12: All you guys goin go down on yoa knees, An da army guys dat kill da prisonas
Isa 65.12: knees, An da army guys dat kill da prisonas wit dea sword Goin kill you guys da same way!
Isa 65.13: My worka guys goin eat, But you guys goin stay hungry.”
Isa 65.13: My worka guys goin eat, But you guys goin stay hungry.”
Isa 65.13: My worka guys goin drink, But you guys goin stay thirsty.
Isa 65.13: My worka guys goin drink, But you guys goin stay thirsty.
Isa 65.13: My worka guys goin stay good inside an dance an sing, But you guys goin come
Isa 65.13: guys goin stay good inside an dance an sing, But you guys goin come shame.
Isa 65.14: My worka guys goin yell plenny, Cuz dey stay good inside dea heart, But you
Isa 65.14: plenny, Cuz dey stay good inside dea heart, But you guys goin cry plenny, Cuz you stay sore inside yoa heart, An moan,
Isa 65.15: Da Israel peopo I goin pick, Da ony time dey goin use you odda Israel guys name
Isa 65.15: Da Israel peopo I goin pick, Da ony time dey goin use you odda Israel guys name Goin be fo put kahuna on top
Isa 65.15: pick, Da ony time dey goin use you odda Israel guys name Goin be fo put kahuna on top somebody.
Isa 65.15: But me, Yahweh da Boss, I goin kill you odda Israel guys, An give one diffren name to my
Isa 65.16: whoeva in dis land aks God Fo do good tings fo dem, Dey goin aks me, da God You Can Trus, fo do um.
Isa 65.16: Whoeva in dis land make one serious kine promise, Dey goin aks me, da God You Can Trus, Fo make shua dey do wat dey
Isa 65.16: Cuz now, I goin foget all da trouble Dat wen come befo time.
Isa 65.17: Nobody goin rememba da stuff dat wen happen befo time.
Isa 65.17: Nobody goin even tink bout dat.
Isa 65.19: I goin stay good inside Wen I tink bout Jerusalem!
Isa 65.19: I goin feel real good bout my peopo!
Isa 65.19: Nobody dea goin feel sad, o get presha.
Isa 65.19: Az why dey no goin cry no moa.
Isa 65.20: No goin get bebe dea Dat stay alive ony litto bit days.
Isa 65.20: No goin get peopo dat no live long time.
Isa 65.20: Peopo dat mahke wen he make hundred year, Odda peopo goin tink he young.
Isa 65.20: Peopo dat no live hundred year, Odda peopo goin tink somebody put kahuna on dem.
Isa 65.21: Peopo goin build house an live inside um.
Isa 65.21: Dey goin plant grape plants an eat da grapes.
Isa 65.22: All da stuff da peopo I pick make wit dea hands, Dey goin use um, long time.
Isa 65.23: Dey no goin work hard fo notting.
Isa 65.23: Dey no goin born kids an bad kine stuff happen to da kids.
Isa 65.23: kine stuff fo da peopo An fo dea kids an all da oddas dat goin come from dem.
Isa 65.25: Da wolf an da bebe sheep goin eat togedda.
Isa 65.25: Da lion goin eat grass jalike da cow.
Isa 65.25: But dirt still goin be da snake's food.
Isa 65.25: Dey no goin hurt o wipe out each odda On all da mountain dat stay
Isa 66.1: Wea da house you guys goin build fo me?
Isa 66.1: Wea I goin res?
Isa 66.4: So den me too, I goin do my own way an punish dem!
Isa 66.4: I goin make tings happen to dem Dat dey stay scared awready goin
Isa 66.4: goin make tings happen to dem Dat dey stay scared awready goin happen.
Isa 66.4: I goin do all dat, Cuz wen I wen call dem, No mo nobody dea fo
Isa 66.5: But dey da ones goin come shame!
Isa 66.7: “Da ting dat goin happen fo Jerusalem town, Goin be jalike one wahine dat
Isa 66.7: “Da ting dat goin happen fo Jerusalem town, Goin be jalike one wahine dat goin born one bebe, Befo she even
Isa 66.7: happen fo Jerusalem town, Goin be jalike one wahine dat goin born one bebe, Befo she even start fo get labor pain!
Isa 66.9: Yoa God Yahweh tell: “You tink I goin no let dis nation come, Jalike fo one wahine start fo born
Isa 66.9: I da One make her born um, So how come you tink I goin hold her back?
Isa 66.11: Cuz bumbye, you guys goin be Jalike one bebe dat stay nurse at da mudda's breast, An
Isa 66.12: I goin make eryting come out good fo da Jerusalem peopo, Jalike
Isa 66.12: I goin bring plenny rich kine stuff from plenny countries, Jalike
Isa 66.12: An da Jerusalem peopo goin be Jalike da mudda fo all you guys, An you guys jalike one
Isa 66.13: her boy res inside, Even afta he grow up an come big, I goin do same ting fo help you guys res inside.
Isa 66.13: Wen you guys stay Jerusalem town, I goin let you res inside!
Isa 66.14: Wen you guys see all dis, Yoa heart goin feel like stay jump Cuz you stay real good inside!
Isa 66.14: An yoa body goin feel real good Jalike wen da new grass come up.”
Isa 66.14: Da peopo dat work fo Yahweh, Dey goin know wat kine power Yahweh get.
Isa 66.14: But da peopo dat stay agains Yahweh, Dey goin find out how feel Wen he no take wat dey do.
Isa 66.15: Wen Yahweh come, he goin come wit fire!
Isa 66.15: His war wagons goin come Jalike one strong wind storm!
Isa 66.15: He goin come fo pay back Da peopo he stay real huhu wit.
Isa 66.15: He goin bring da big fire Fo tell um stop doing bad kine tings.
Isa 66.16: Yahweh goin use da fire an his sword Fo punish all da peopo jalike one
Isa 66.16: Yahweh goin wipe out plenny peopo.
Isa 66.17: Dey all goin mahke togedda.
Isa 66.18: Wen dey come, dey goin see How awesome I stay.
Isa 66.19: “I goin do awesome ting wea my peopo stay.
Isa 66.19: Den I goin send some a da peopo dat still yet stay alive to da odda
Isa 66.19: Dey goin tell da diffren peopos ova dea, how awesome I stay.
Isa 66.20: Da peopo I send, goin bring all yoa brudda guys from all da countries to
Isa 66.20: Wen all dem come, dat goin be jalike one wheat sacrifice fo tell me, ‘Yahweh, mahalo
Isa 66.20: Dey goin come on top horses, in war wagons an wagons wit top, an on
Isa 66.20: “Dey goin bring dem jalike da Israel peopo bring dea wheat in clean
Isa 66.21: An I goin take some a da ones dat come, fo be pries guys an helpa
Isa 66.22: da new sky an da new earth dat I stay ready fo make, goin stay long time in front me, da peopo dat goin come from
Isa 66.22: fo make, goin stay long time in front me, da peopo dat goin come from you guys, goin stay long time, an peopo goin
Isa 66.22: time in front me, da peopo dat goin come from you guys, goin stay long time, an peopo goin rememba you guys name long
Isa 66.22: dat goin come from you guys, goin stay long time, an peopo goin rememba you guys name long time too.”
Isa 66.23: moon time an ery Res Day, all da peopo all ova da world goin come an go down in front me.
Isa 66.24: “Wen peopo go outside Jerusalem, dey goin see all da mahke bodies a da peopo dat wen go agains me.”
Isa 66.24: Da worm dat stay eat dem no goin mahke, an da fire dat burn dem no goin pio.
Isa 66.24: dat stay eat dem no goin mahke, an da fire dat burn dem no goin pio.
Isa 66.24: Erybody goin feel pilau wen dey see da bodies.
Dan 1.8: But Daniel, he make up his mind dat he no goin eat da kine food an wine da king like him eat, cuz dass da
Dan 1.10: Bumbye he goin see you look mo worsa den all da odda guys yoa age.
Dan 1.10: Den da king goin chop off my head cuz a dat.
Dan 2.4: Tell us da dream, an we goin tell you wat da dream mean.
Dan 2.5: no can tell me wat I wen dream, an wat da dream mean, I goin tell my odda worka guys fo cut off yoa arms an legs, an
Dan 2.6: guys can tell me wat I wen dream, an wat da dream mean , I goin give you guys plenny stuffs, an show you guys plenny
Dan 2.7: Den we goin tell you wat da dream mean.
Dan 2.9: If you guys no tell me wat I wen dream, I goin punish all you guys da same way!”
Dan 2.9: me bout dis dream, an trick me, cuz you tink dat bumbye I goin change my mind.
Dan 2.9: Den fo shua I goin know dat you guys can tell me wat da dream mean too .
Dan 2.15: How come dis bad ting you goin do to da smart guys, come from da King?
Dan 2.20: Daniel tell, “I goin talk good bout God foeva!
Dan 2.21: He change wass goin happen, Now an bumbye.
Dan 2.24: Take me by da king, an I goin tell him wat his dream mean.
Dan 2.27: dey kill um fo make sacrifice, so dey can find out wass goin happen bumbye.”
Dan 2.28: He wen let you know awready, King Nebukadnezzar, an wat goin happen bumbye.
Dan 2.28: Now, I goin tell you wat you wen dream, an tell all da pichas dat you
Dan 2.29: my King, wen you stay lay dea, you start fo tink bout wat goin happen bumbye.
Dan 2.29: An he wen show you wat goin happen.
Dan 2.39: “Afta you, anodda kine govmen goin come, not awesome like yoas.
Dan 2.39: Afta dat, anodda kine govmen, numba three, goin come.
Dan 2.39: Dey goin get powa ova da whole world too.
Dan 2.40: Den, da numba four kine govmen goin come.
Dan 2.40: Dey goin be strong jalike da iron, cuz iron can broke eryting an
Dan 2.40: An jalike da iron, dese govmen guys goin smash all da odda govmens dat come befo dem.
Dan 2.41: da peopo dat stay unda da numba four kine govmen, dey no goin stay togedda.
Dan 2.41: But still yet, dey goin be strong, jalike da iron dat stay mix wit da clay.
Dan 2.42: da toes stay one part iron an one part clay, so dis govmen goin be litto bit strong, an da odda part easy fo broke.
Dan 2.43: Da diffren peopos goin marry each odda, all mix up togedda, but dey no goin stick
Dan 2.43: goin marry each odda, all mix up togedda, but dey no goin stick togedda real good.
Dan 2.44: time numba four kine govmen get powa, God Inside Da Sky goin set up one nodda kine govmen.
Dan 2.44: Dat govmen, no goin be wipe out eva, an odda peopo no goin get um.
Dan 2.44: Dat govmen, no goin be wipe out eva, an odda peopo no goin get um.
Dan 2.44: Dey goin smash all da odda kine govmens, so dey no mo powa.
Dan 2.44: An dat govmen, goin stay solid foeva.
Dan 2.45: “Da mos importan God wen let you, da king, know wat goin happen bumbye.
Dan 3.6: da groun an show respeck, right den an dea da king's guys goin throw dem inside one real hot place jalike one big oven.
Dan 3.11: whoeva no go down on da groun an show um respeck, yoa guys goin throw dem inside one real hot fire jalike one big oven,
Dan 3.15: But if you guys no go down in front um, my guys goin throw you guys inside da real hot fire inside da big oven.
Dan 3.15: Den wat kine god goin help you guys get outa my powa, aah?
Dan 3.17: hot fire, da God we work fo can get us outa dea, an he goin get us guys outa yoa powa, King Nebukadnezzar.”
Dan 3.18: guys outa yoa powa, we like you know fo shua: us guys no goin do stuff fo yoa gods, an no way we goin go down show
Dan 3.18: shua: us guys no goin do stuff fo yoa gods, an no way we goin go down show respeck fo da gold statue you wen put up.
Dan 3.29: fo da God dat Shadrak, Meshak, an Abednego pray to, I goin tell my worka guys fo cut off dea arms an legs, an make
Dan 4.3: Ova all da peopo dat live today An ova all da peopo dat goin come bumbye.
Dan 4.7: wen dey kill um fo make sacrifice so can find out wass goin happen bumbye.
Dan 4.17: We stay spesho fo God, An we tell wat goin happen.
Dan 4.17: Cuz we do dat, Erybody dat stay alive goin know dis: Da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, He
Dan 4.19: But az not how goin be.’
Dan 4.25: Da peopo goin make you go way from dem an go stay wit da wild animals.
Dan 4.25: You goin eat grass jalike da cows, an come wet wit da dew from da
Dan 4.25: Afta seven year, you goin know dat da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, get
Dan 4.26: Dat mean fo shua, da Mos Importan God goin let you come da king one mo time, afta you come shua dat
Dan 4.30: I do um cuz I stay real strong, an peopo goin know I awesome an importan!
Dan 4.32: Da peopo goin make you go way from dem an make you stay wit da wild
Dan 4.32: You goin eat grass jalike da cows.
Dan 4.32: Afta seven year pass, you goin know dat da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods get
Dan 4.34: Dat Stay Live Foeva, An I tell dat he stay awesome, An he goin stay king foeva!
Dan 4.34: Ova all da peopo dat live today An ova all da peopo dat goin come bumbye.
Dan 4.37: Anybody live his way, dey goin do da right ting too.
Dan 5.7: wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can figga wass goin happen bumbye.
Dan 5.7: um: “Whoeva read dis writing an tell me wat dis mean, I goin put purple kine king kine clotheses dat cost plenny on top
Dan 5.7: He goin come da numba three leada fo da Babylon peopo.
Dan 5.11: dey kill um fo make sacrifice, so dey can find out wass goin happen bumbye.
Dan 5.16: Wen you do dat, I goin put purple king kine clotheses dat cost plenny on top you,
Dan 5.16: You goin come da numba three leada fo da Babylon peopo.
Dan 5.17: But yeah, I goin read da writing fo you an tell you wat dat mean.”
Dan 6.5: Dey tell, “We no goin find notting fo poin finga at Daniel, eva.
Dan 6.12: you da King, but pray to anodda god o anodda guy, yoa guys goin throw um inside da big hole wea da lions stay!
Dan 6.26: He goin stay in charge foeva.
Dan 7.14: All da diffren peopos From ery country an ery language Goin show dat guy love an respeck.
Dan 7.14: Dat powa no goin pau eva, An no mo nobody goin ovathrow him.
Dan 7.14: Dat powa no goin pau eva, An no mo nobody goin ovathrow him.
Dan 7.17: da four king kine powas an dea peopos from dis world dat goin take ova.
Dan 7.18: fo da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, dey goin get da right fo be da king guys, an dey goin keep um foeva
Dan 7.18: Gods, dey goin get da right fo be da king guys, an dey goin keep um foeva an eva.
Dan 7.23: four wild animal, He jalike da numba four country Dat goin take ova da world.”
Dan 7.23: Goin be diffren den da odda countries Dat take ova befo him.’
Dan 7.23: He goin eat up da whole earth, An walk ova um, an smash um.
Dan 7.24: Da ten horn, dat mean, Goin get ten kings goin come from dat country, Dat get powa.
Dan 7.24: Da ten horn, dat mean, Goin get ten kings goin come from dat country, Dat get powa.
Dan 7.24: Afta dat, one nodda king goin come, Diffren from da odda kings befo him.
Dan 7.24: He goin take ova three a da kings land.
Dan 7.25: He goin talk agains da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods,
Dan 7.25: An goin try fo change Da regula times fo make sacrifice An change
Dan 7.25: He goin get powa Ova da peopo dat stay spesho fo God Fo three an a
Dan 7.26: Den da judge guys goin sit down an do dea work.
Dan 7.26: Dey goin take away dat king's powa, an wipe out his powa foeva.
Dan 7.27: Den, da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods goin give da peopo dat stay spesho fo him, da powa fo come da
Dan 7.27: Dey goin stay in charge foeva.
Dan 7.27: All da countries on top da earth goin work fo God's peopo, an all da odda peopos goin lissen
Dan 7.27: da earth goin work fo God's peopo, an all da odda peopos goin lissen dem.
Dan 8.9: From one a da four horns, one nodda horn goin grow up, dat start small, but come mo strong.
Dan 8.13: One a dem tell, “How long goin be till all da stuff in da dream happen?
Dan 8.14: Da odda angel guy tell, “Goin be 2300 sacrifice times, nite time an morning time, dat
Dan 8.14: Den afta dat dey goin make da Temple come spesho fo God again.”
Dan 8.19: He tell, “I goin make you undastanwass goin happen bumbye, wen God show dat
Dan 8.19: He tell, “I goin make you undastanwass goin happen bumbye, wen God show dat he stay real huhu an no
Dan 8.22: da firs horn broke off, dass da four king kine lines dat goin take ova afta da firs one, but dey no mo da same kine
Dan 8.23: one scary kine face, dat know how fo plan fo trick peopo, goin take ova.
Dan 8.24: He goin come real strong, but not wit his own powa.
Dan 8.24: He goin wipe out plenny, so erybody's jaws goin drop.
Dan 8.24: He goin wipe out plenny, so erybody's jaws goin drop.
Dan 8.24: Wateva he do, goin come out good fo him.
Dan 8.24: He goin wipe out da real strong guys an da peopo dat stay spesho
Dan 8.25: He goin use his powa, an da way he know how fo bulai peopo, so da
Dan 8.25: He goin tink he mo betta den erybody.
Dan 8.25: Wen peopo tink eryting stay okay, he goin wipe out plenny a dem.
Dan 8.25: An he even goin go agains da King ova all da king guys.
Dan 8.25: But goin get somebody dat goin smash him, an whoeva do dat no goin
Dan 8.25: But goin get somebody dat goin smash him, an whoeva do dat no goin be one guy.
Dan 8.25: goin get somebody dat goin smash him, an whoeva do dat no goin be one guy.
Dan 8.26: fo nite time an morning time -- wat you wen hear, az goin happen fo shua!
Dan 8.26: But put seal on top wat I wen write so goin stay secret, cuz goin be long time befo all dis stuff
Dan 8.26: put seal on top wat I wen write so goin stay secret, cuz goin be long time befo all dis stuff happen.
Dan 9.2: dat afta Jerusalem come bus up an erybody bag, Jerusalem goin stay all bus up fo seventy year.
Dan 9.4: Wen you make one deal, you do eryting you wen say you goin do.
Dan 9.11: wen teach, an go da odda way from you, an tell dat dey no goin lissen you.
Dan 9.11: You wen make promise dat dese bad tings goin happen if us guys no do da tings we wen make deal fo do.
Dan 9.23: So, tink bout wat I goin say, an try fo undastan wat you wen see: “Seventy times
Dan 9.25: [again / one mo time], till one guy dat God pick come dat goin lead da peopo, goin be seven times seven year, an [den]
Dan 9.25: till one guy dat God pick come dat goin lead da peopo, goin be seven times seven year, an [den] sixty-two times seven
Dan 9.25: Dey goin build Jerusalem town wit [streets / open spaces inside] an
Dan 9.25: [streets / open spaces inside] an one mo strong wall, but goin get [trouble / plenny presha] dat time.
Dan 9.26: da [sixty-two times seven year / all dat time], somebody goin [cut off / kill] da one God pick, an he [goin get no mo /
Dan 9.26: somebody goin [cut off / kill] da one God pick, an he [goin get no mo / no goin get] [notting / nobody wit him /
Dan 9.26: off / kill] da one God pick, an he [goin get no mo / no goin get] [notting / nobody wit him / nobody fo take ova afta
Dan 9.26: Da army [dat come wit / fo] da leada dat goin come, dey goin wipe out Jerusalem town an da Temple dat
Dan 9.26: Da army [dat come wit / fo] da leada dat goin come, dey goin wipe out Jerusalem town an da Temple dat stay spesho fo
Dan 9.26: Den da end goin come jalike wen da big watta come.
Dan 9.26: Goin get war till da end, an erybody goin bag an eryting goin
Dan 9.26: Goin get war till da end, an erybody goin bag an eryting goin get wipe out.
Dan 9.26: Goin get war till da end, an erybody goin bag an eryting goin get wipe out.
Dan 9.27: Da leada dat come, goin make good one solid deal wit plenny peopos fo seven year.
Dan 9.27: But in da middle a da seven year, he goin stop all kine sacrifice.
Dan 9.27: [On top / Inside] one end a da temple he goin put up idol kine gods dat God hate plenny.
Dan 9.27: Wat he goin do so bad, goin mess up eryting, an make erybody jus bag,
Dan 9.27: Wat he goin do so bad, goin mess up eryting, an make erybody jus bag, till da time dat
Dan 9.27: eryting, an make erybody jus bag, till da time dat God say goin make him stop.
Dan 10.11: Tink plenny bout wat I goin tell you now!
Dan 10.14: Now, I stay come hea fo help you undastan wat goin happen to yoa peopo long time from now.
Dan 10.14: you see jalike one dream, tell bout one time dat still yet goin come.
Dan 10.19: Eryting goin go good fo you!
Dan 10.20: Pretty soon I goin go back fo make war agains da angel guy dat stay in charge
Dan 10.20: I pau dea, den da angel guy dat stay in charge a Greece goin come.
Dan 10.21: But still yet, I goin tell you wat stay write inside da Book Dat Tell Da Trut.
Dan 11.2: “Wat I goin tell you now, stay true too: Goin get three mo kings come
Dan 11.2: “Wat I goin tell you now, stay true too: Goin get three mo kings come king inside Persia.
Dan 11.2: Den king numba four goin come.
Dan 11.2: He goin come mo plenny rich kine stuff den da odda three king
Dan 11.2: Da rich kine stuffs he get, he goin use um fo get mo powa den da kings befo him, an wen he
Dan 11.2: an wen he like make war agains da Greek country, da peopo goin follow him.
Dan 11.3: Lata, one king goin come dat know how fo fight fo real kine.
Dan 11.3: He get plenny powa, an goin take charge a da Greek peopo.
Dan 11.4: Afta he mahke, his peopo goin broke up in four part, an da land wea he was king goin
Dan 11.4: goin broke up in four part, an da land wea he was king goin come four countries.
Dan 11.4: Da ones dat come kings for dose countries, no goin be from his blood, an da countries no goin be da same
Dan 11.4: countries, no goin be from his blood, an da countries no goin be da same jalike wen he was king.
Dan 11.4: But odda guys goin grab da land wea he was da king, an take ova da new
Dan 11.5: “Da king fo da south part, dass Egypt, goin come strong.
Dan 11.5: But one a his army general guys goin come mo strong den him.
Dan 11.5: An he goin take ova Syria side an come king too.
Dan 11.5: He goin get mo plenny land den da Egypt guy.
Dan 11.6: Bumbye, da Egypt king an da Syria king goin make deal fo help each odda.
Dan 11.6: One princess from da south goin marry da king fo da north, fo make good da deal.
Dan 11.6: But she no goin keep da powa she get, an no goin stay strong.
Dan 11.6: But she no goin keep da powa she get, an no goin stay strong.
Dan 11.6: An da king fo da Syria land nort side no goin be strong too.
Dan 11.6: One time goin come wen odda peopo goin come an throw out her, an da one
Dan 11.6: One time goin come wen odda peopo goin come an throw out her, an da one dat wen marry her, an her
Dan 11.6: marry her, an her boy, an da guy dat wen help her, an dey goin kill um all.
Dan 11.7: “Lata, one guy from da princess ohana goin come fo do wat she no can do.
Dan 11.7: He goin attack da Syria king army north side, an go inside his
Dan 11.7: He goin fight da north side guys an win.
Dan 11.8: He goin take stuffs from dea gods, an dea god statues dat dey melt
Dan 11.8: Afta dat, he no goin bodda da king fo da north side litto bit.
Dan 11.9: Den anodda Syria king north side an his army goin attack da Egypt king land, south side.
Dan 11.9: Afta dat, da north side guys goin go back dea own land.
Dan 11.10: Da Syria king boys goin make ready fo make war, an put togedda one big army dat
Dan 11.10: Dey goin attack da king fo da south, jalike one big flood dat
Dan 11.10: Dey goin fight all da way to da main place wit strong walls, wea da
Dan 11.11: “Den da Egypt king, south side, goin get real huhu.
Dan 11.11: He goin go out an make war agains da Syria king, north side.
Dan 11.11: Da Syria king goin put togedda one big army too, but da Egypt guy goin take
Dan 11.11: king goin put togedda one big army too, but da Egypt guy goin take ova dem.
Dan 11.12: Den, da Egypt king goin get big head, an goin kill plenny tousand Syria guys.
Dan 11.12: Den, da Egypt king goin get big head, an goin kill plenny tousand Syria guys.
Dan 11.12: But he no goin win dat war yet.
Dan 11.13: Az cuz da Syria king, north side, goin put togedda anodda army, mo big den da firs army.
Dan 11.13: Plenny years lata, he goin go out wit one big army, wit all da stuffs dey need fo
Dan 11.14: “Dat time, plenny guys goin fight da Egypt king, south side.
Dan 11.14: Daniel, even some yoa Jewish guys dat like fight erytime, goin fight da Egypt king cuz yoa guys get one dream fo make dea
Dan 11.14: But dey no goin be strong nuff fo win.
Dan 11.15: Den da Syria king, north side, goin come pile up dirt fo go ova da wall fo one big town wit
Dan 11.15: He goin take ova da town.
Dan 11.15: Da army fo da Egypt king, south side, no goin get nuff powa fo fight da Syria king.
Dan 11.15: Even dea bestes guys from da Egypt army, no goin be strong nuff fo fight dem.
Dan 11.16: Da Syria king dat fight dem goin do wateva he like do.
Dan 11.16: No goin get nobody from da Egypt army can fight da Syria army.
Dan 11.16: Da Syria king goin take ova da Israel land, dat mo nice looking land.
Dan 11.16: An he goin get da power fo wipe out dat whole land.
Dan 11.17: Da Syria king goin make up his mind fo go south side wit all da powa he get
Dan 11.17: He goin make one deal fo no fight da Egypt king.
Dan 11.17: He goin give one Syria wahine fo da Egypt king marry.
Dan 11.17: But da deal da Syria king stay make no goin work, an da plan no goin help him.
Dan 11.17: deal da Syria king stay make no goin work, an da plan no goin help him.
Dan 11.18: Lata, da Syria king goin start fo attack da peopos dat live by da ocean an on top
Dan 11.18: He goin make plenny a dem prisonas.
Dan 11.18: But goin get one army leada guy from one odda place dat goin make
Dan 11.18: But goin get one army leada guy from one odda place dat goin make da Syria king change his plan, no matta he no mo
Dan 11.18: Cuz a dat, da Syria king goin come da guy dat nobody get respeck fo!
Dan 11.19: So afta dis, da Syria king goin back to da strong walls inside his own land.
Dan 11.19: But bumbye he goin come weak, so dat nobody goin worry bout him an no goin
Dan 11.19: But bumbye he goin come weak, so dat nobody goin worry bout him an no goin see um again no moa.
Dan 11.19: he goin come weak, so dat nobody goin worry bout him an no goin see um again no moa.
Dan 11.20: “Da king guy dat goin take ova afta him goin send one guy all ova his land fo
Dan 11.20: “Da king guy dat goin take ova afta him goin send one guy all ova his land fo colleck tax fo make him
Dan 11.20: He goin make real hard time fo da peopo.
Dan 11.20: Cuz a dat, nobody goin get respeck fo da king, an afta two-three year, he goin
Dan 11.20: goin get respeck fo da king, an afta two-three year, he goin lose powa.
Dan 11.20: Da peopo goin kick um out, but not cuz dey huhu, o cuz dey fight him.
Dan 11.21: “Den, goin get one guy dat erybody know he no good.
Dan 11.21: But still yet, he goin take ova an come king.
Dan 11.21: Wen erybody tink eryting stay okay fo dem, dis guy goin attack Syria.
Dan 11.21: He goin bulai da peopo wit plenny nice kine promise, den he goin
Dan 11.21: goin bulai da peopo wit plenny nice kine promise, den he goin grab dem an take ova.
Dan 11.22: Den he goin wipe out one real big army, an take da powa from da pries
Dan 11.23: He goin make all kine promise to da peopo fo help dem, an dey goin
Dan 11.23: goin make all kine promise to da peopo fo help dem, an dey goin make promise fo help him.
Dan 11.23: But afta he do dat, he goin bulai dem.
Dan 11.23: Az how he goin come mo an mo strong wit ony litto bit peopo fo help him.
Dan 11.24: Wen erybody tink eryting stay good, dis guy goin take ova da places inside da districk wea da bestes kine
Dan 11.24: He goin take ova lands wat his fadda an ancesta guys neva do.
Dan 11.24: He goin take all kine stuffs from ova dea, an give his friends all
Dan 11.24: He goin make plan fo take ova plenny big towns wit strong walls,
Dan 11.24: plan fo take ova plenny big towns wit strong walls, an he goin do um one by one.
Dan 11.25: “Wit one big army, dis Syria king nort side goin make his army strong an ready fo fight.
Dan 11.25: Den he goin fight da Egypt king sout side.
Dan 11.25: So da Egypt king goin make war wit his big strong army.
Dan 11.25: make sneaky plan agains da sout side, da Egypt king no goin win.
Dan 11.26: guys dat eat da fancy kine food da Egypt king give um, dey goin try fo wipe out da Egypt king.
Dan 11.26: An da Syria army guys goin push his army guys back, jalike one flood.
Dan 11.26: Plenny guys goin mahke wen dey make war.
Dan 11.27: Den da two king guys goin sit down by da same table an eat togedda.
Dan 11.27: Dey goin bulai each odda.
Dan 11.27: But dea plans no goin come out good fo dem, cuz [ony God know da right time fo
Dan 11.27: know da right time fo eryting happen / still yet all dis goin pau ony wen God say time fo pau].
Dan 11.28: da Syria king start fo go back his own land, nort side, he goin bring back rich kine stuffs he wen take from Egypt side.
Dan 11.28: He goin do wat he like agains God's deal, an den go back his own
Dan 11.29: “Da time come wen God say, da Syria king goin go agains da sout again, but dis time, goin come out
Dan 11.29: da Syria king goin go agains da sout again, but dis time, goin come out diffren den befo.
Dan 11.30: Da navy boats guys from da west side goin go agains him.
Dan 11.30: An cuz a dat, da Syria king no goin like fight no moa, an go back home.
Dan 11.30: He goin talk real stink agains God's spesho deal, an do any kine
Dan 11.30: Wen he stay go home, he goin make nice an lissen to da peopo dat no like God's spesho
Dan 11.31: “Army guys from da Syria king goin go inside da strong walls aroun da Temple Fo Yahweh.
Dan 11.31: Dey no goin let da pries guys make sacrifices dey suppose to make ery
Dan 11.31: Den dey goin put up one pilau idol kine statue inside da place dat stay
Dan 11.32: Da Syria king goin make nice to da peopo dat awready wen go agains God's
Dan 11.32: But da peopo dat know God fo real kine goin come strong an hang in dea, an dey goin fight.
Dan 11.32: God fo real kine goin come strong an hang in dea, an dey goin fight.
Dan 11.33: “Da leada guys dat undastan wass happening, dey goin teach plenny peopo fo help dem undastan too.
Dan 11.33: But goin get one time, dey goin get plenny problem, cuz da Syria
Dan 11.33: But goin get one time, dey goin get plenny problem, cuz da Syria guys goin kill dose leada
Dan 11.33: one time, dey goin get plenny problem, cuz da Syria guys goin kill dose leada guys wit swords, o wit fire.
Dan 11.33: Dey goin catch da leadas an throw um in jail, an goin take all dea
Dan 11.33: Dey goin catch da leadas an throw um in jail, an goin take all dea stuffs.
Dan 11.34: Wen all dis stuff happen to da Jewish leada guys, goin get peopo dat help dem litto bit.
Dan 11.34: Plenny odda peopo goin go wit dem an make promise fo help, but dey no goin do
Dan 11.34: peopo goin go wit dem an make promise fo help, but dey no goin do notting.
Dan 11.35: leada guys dat undastan how come all dis stay happen, dey goin suffa.
Dan 11.35: Az goin be jalike one test fo da peopo, fo make um come clean
Dan 11.35: peopo, fo make um come clean inside, an no mo notting bad goin stay wit dem.
Dan 11.35: Goin stay lidis all da way to jus da right time.
Dan 11.36: “Da Syria king goin do anyting he like.
Dan 11.36: He goin ack jalike he mo big den all da gods.
Dan 11.36: He goin talk mo stink den da peopo eva hear befo, agains da God
Dan 11.36: An eryting goin go good fo him, till da time wen God no pau stay huhu.
Dan 11.36: Cuz wat God say gotta happen, goin happen fo shua.
Dan 11.37: Da king no goin show respeck fo da gods his ancesta guys wen pray to, o fo
Dan 11.38: Mo den dat, he goin show respeck fo da god fo da strong walls, one god his
Dan 11.38: He goin show respeck fo dis god wit gold an silva, an da kine
Dan 11.39: He goin attack da towns dat get da mos strong walls, an one god
Dan 11.39: dat get da mos strong walls, an one god from odda place goin help him.
Dan 11.39: He goin show plenny respeck fo da peopo dat say he da numba one
Dan 11.39: He goin put um in charge a plenny peopo.
Dan 11.39: He goin give dem guys land if dey pay him.
Dan 11.40: “Wen da time pau, da Egypt king sout side goin try fo push back da Syria king nort side.
Dan 11.40: But da Syria king guys goin hit da Egypt king guys jalike one big hurricane, wit war
Dan 11.40: Dey goin attack plenny diffren lands, an go thru dem jalike one big
Dan 11.41: He goin attack da Nice Looking Land too.
Dan 11.41: He goin make plenny trouble in plenny lands an kill dea peopo, but
Dan 11.41: but Edom, Moab, an da leada guys inside Ammon, dey no goin come unda his powa.
Dan 11.42: He goin take ova plenny land.
Dan 11.42: Da Egypt peopo goin run away from him.
Dan 11.43: He goin take ova da gold, da silva, an all da rich kine stuffs dat
Dan 11.43: Da Libya peopo an da Sudan peopo goin come unda him too.
Dan 11.44: But he goin hear stuff from da east an da north, an dat goin make him
Dan 11.44: But he goin hear stuff from da east an da north, an dat goin make him come real scared.
Dan 11.44: So he goin go dea real huhu, an go out fo wipe out plenny peopo.
Dan 11.45: He goin put up his king kine tents wit da Mediterranean Sea makai
Dan 11.45: But den, he goin mahke, an no goin get nobody dea fo help him.
Dan 11.45: But den, he goin mahke, an no goin get nobody dea fo help him.
Dan 12.1: importan angel prince, da one dat take care yoa peopo, he goin go by you guys fo take care you.
Dan 12.1: Goin get one time get plenny trouble, mo den dey get from da
Dan 12.1: wen yoa peopo, da ones dat get dea name inside God's book, goin get outa trouble.
Dan 12.2: dat stay mahke, jalike dey stay sleep unda da groun, dey goin come alive one mo time, jalike dey wake up.
Dan 12.2: Some a dem goin come alive fo get da kine life dat stay foeva.
Dan 12.2: Odda peopo goin come alive fo come shame foeva, an odda peopo goin feel
Dan 12.2: peopo goin come alive fo come shame foeva, an odda peopo goin feel pilau wen dey even tink bout dem.
Dan 12.3: Da ones dat know how come dese tings happen, dey goin shine jalike da sky get plenny light.
Dan 12.3: ones dat help plenny peopo fo do da right kine tings, dey goin shine jalike da stars foeva an eva.
Dan 12.4: Plenny peopo goin run aroun dis side an dat side fo try find out mo plenny
Dan 12.6: dat stay ova da watta inside da river, “How long goin be till all dis stuff happen, an make erybody's jaws drop?
Dan 12.7: He tell, “Goin be three an a half year till dat time come.
Dan 12.7: peopo dat stay spesho fo God, all da stuff I wen tell you goin pau too.
Dan 12.8: So I tell, “Boss, wat goin happen afta all dis kine stuff pau?”
Dan 12.10: Plenny peopo goin clean up All da bad kine stuff dey get inside, So no mo
Dan 12.10: All da bad kine stuff dey get inside, So no mo notting bad goin stay inside dem.
Dan 12.10: All dat goin be jalike one test Fo make shua dey stay clean inside.
Dan 12.10: But da bad kine guys goin still stay do bad kine stuff.
Dan 12.10: No goin get nobody from da bad kine guys Dat goin undastan.
Dan 12.10: No goin get nobody from da bad kine guys Dat goin undastan.
Dan 12.10: da leada guys dat know how come all dis stay happen, Dey goin undastan.
Dan 12.11: an mess up eryting an make erybody go way from dea, goin be 1,290 days.
Dan 12.12: can wait, an hang in dea till da end a da 1,335 days, dey goin stay good inside!
Dan 12.13: Den you goin res.
Dan 12.13: An wen da world pau, you goin come back alive an get yoa share a da good tings God get
Amo 1.1: Dat time, Amos wen see someting jalike one dream, bout wat goin happen to da Israel peopo.
Amo 1.3: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.4: Dass why I goin send army guys fo burn da palace Dat dea King Haza`el wen
Amo 1.4: Dis fire goin eat up eryting dea, An da Ben-Hadad Fort wit strong walls
Amo 1.5: I goin broke da gate fo Damascus town An wipe out da main guy fo
Amo 1.5: Da Aram peopo, I goin catch dem An take um all away Kir side.
Amo 1.6: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.7: Dass why I goin send army guys fo burn da Gaza town wall An burn up da
Amo 1.8: I goin wipe out da leada fo Ashdod town An da guy in charge
Amo 1.8: I goin go agains da peopo dat live Ekron town.
Amo 1.8: Da odda Filisha guys, dey goin come poho too.
Amo 1.9: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.10: Dass why I goin send army guys Fo burn down da Tyre town wall.
Amo 1.10: Da fire goin eat up da palaces wit strong walls.
Amo 1.11: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.12: Dass why I goin send army guys for burn Teman town, An da fire goin eat up
Amo 1.12: why I goin send army guys for burn Teman town, An da fire goin eat up da palaces wit strong walls, Bozrah town.
Amo 1.13: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.14: Dass why I goin make da Rabbah town wall burn An da fire goin eat up all
Amo 1.14: Dass why I goin make da Rabbah town wall burn An da fire goin eat up all da palaces wit strong walls.
Amo 1.14: Goin get war an yelling An fighting jalike one wild wind storm.
Amo 1.15: Da king fo da Ammon peopo, an his officer guys, I goin take um all away togedda.
Amo 2.1: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 2.2: Dass why I goin dump fire on top da Moab land Fo burn up da palaces wit
Amo 2.2: Da Moab peopo goin mahke, Goin get war an yelling an trumpet noise.
Amo 2.2: Da Moab peopo goin mahke, Goin get war an yelling an trumpet noise.
Amo 2.3: I goin wipe out da guy in charge dea, I goin kill all dea leadas,
Amo 2.3: I goin wipe out da guy in charge dea, I goin kill all dea leadas, same time.
Amo 2.4: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 2.5: Dass why I goin dump fire on top da Judah peopo Fo burn up da palaces wit
Amo 2.6: Az why, no way I goin let you guys go an no punish you guys!
Amo 2.13: I goin smash you guys Right dea wea you standing, Jalike wen one
Amo 2.14: Da guy dat can run fas, no matta, Still yet, dey goin catch um.
Amo 2.14: Da guy dat strong, no matta, He no goin do notting.
Amo 2.14: Da army guy no goin stay alive, No matta he know how fo fight.
Amo 2.15: Da guy dat shoot arrow, He no goin stay standing.
Amo 2.15: Da guy dat run fas, He no goin get outa dea.
Amo 2.15: Da guy dat ride horse, He no goin stay alive.
Amo 2.16: if get da army guy dass da mostes strong inside, Dat guy goin throw way da stuff he use fo fight, an run way Wen da day
Amo 3.2: Az why, you da peopo dat I goin punish Fo all da crooked kine stuff you stay do.
Amo 3.7: Da Talka Tell Wat Kine Bad Tings Goin Happen “Tink!
Amo 3.3: Two guys, how dey goin make trip togedda If dey no make plan?
Amo 3.4: You tink da lion goin make da big noise inside da trees If no mo notting dea dat
Amo 3.4: Da young lion no goin growl inside his house If he neva find notting fo catch.
Amo 3.5: If no mo nobody wen put da bait, Da bird no goin fall down inside da net!
Amo 3.5: You tink da net goin jump up from da groun If no mo notting dea fo catch?
Amo 3.6: somebody blow da war bugle inside one town, Da peopo dea goin tell, ‘Wass up?
Amo 3.6: his worka guys dat talk fo him da secret plan bout wat he goin do.’
Amo 3.11: Dass why my boss Yahweh say dis too: “Goin get one army dat go agains you guys.
Amo 3.11: Dey goin make circle aroun dis land.”
Amo 3.11: Dey no goin let you guys go outside.
Amo 3.11: Dey goin steal eryting you get from inside all yoa palace, Dey goin
Amo 3.11: goin steal eryting you get from inside all yoa palace, Dey goin clean you out!
Amo 3.12: Same ting goin happen wit da Israel ohana!”
Amo 3.12: Da ony ting peopo goin bring back from da Samaria guys, Goin be one small piece
Amo 3.12: Da ony ting peopo goin bring back from da Samaria guys, Goin be one small piece from da fancy bed da Samaria guys wen
Amo 3.12: God Goin Bus Up Da Bethel Peopo Da God dass in charge a all da
Amo 3.14: “Dat time wen I goin punish da Israel peopo Fo try fight agains me, Same time,
Amo 3.14: da Israel peopo Fo try fight agains me, Same time, I goin bus up all da altars Bethel side!
Amo 3.14: I goin wack da horns dat stick out from da altar, Dey goin broke
Amo 3.14: I goin wack da horns dat stick out from da altar, Dey goin broke an fall down on top da ground, Den you guys no mo
Amo 3.15: I goin wack da house wea dey live winta time An da house wea dey
Amo 3.15: Da houses dey build wit plenny ivory inside, goin come poho.”
Amo 3.15: All ova da place, no goin get da houses dat get now.
Amo 3.15: God Goin Bus Up Da Samaria Peopo Copyright © 2000, 2009 Wycliffe
Amo 4.2: Cuz a dat, he wen make one strong promise lidis: ‘Goin get one time, Jalike peopo goin stick meat hook inside you
Amo 4.2: one strong promise lidis: ‘Goin get one time, Jalike peopo goin stick meat hook inside you guys An drag you guys one nodda
Amo 4.2: Dey goin stick big fish hooks in yoa okole An drag you guys outa
Amo 4.3: Dey goin drag ery one a you wahines Thru da places wea yoa town
Amo 4.3: Dey goin throw out you guys An take you guys away Harmon side.
Amo 4.12: Yahweh say dis: “Cuz a dat, I goin make all kine bad kine tings happen to you Israel peopo,
Amo 4.12: Cuz I da Judge, an I goin punish you guys!
Amo 5.1: Lissen wat I goin tell bout you guys!
Amo 5.2: Her no goin stand up one mo time, eva.
Amo 5.2: Cuz no mo nobody goin come fo her.
Amo 5.3: army guys go out fo fight from one town, Ony hundred goin come back.
Amo 5.3: army guys go out fo fight from one nodda town, Ony ten goin come back to dea Israel ohana.
Amo 5.4: Den you guys goin stay alive an no mahke.
Amo 5.5: yoa peopo wen come inside dis land, But now, Gilgal garans goin be da place wea dey goin drag you outa dis land.
Amo 5.5: dis land, But now, Gilgal garans goin be da place wea dey goin drag you outa dis land.
Amo 5.5: Da Bethel peopo goin come notting.
Amo 5.6: Go by Yahweh fo get help So den you guys goin stay alive an no mahke.”
Amo 5.6: But if you no like, God goin wipe out da Joseph ohana quick, jalike da fire, An burn up
Amo 5.11: build house Wit fancy kine cut stone block -- You guys no goin live inside.
Amo 5.11: you guys plant good looking kine grape farm -- You guys no goin drink da wine from dose grapes.
Amo 5.12: make presha So da peopo dat need help from da judge, no goin get help!
Amo 5.13: tings stay lidat, Da smart peopo dat you guys hate, Dey goin say notting, Cuz eryting stay bad awready.
Amo 5.14: back an do good kine stuff, not da bad kine, Den you guys goin live.
Amo 5.14: Den Yahweh, da God Fo All Da Armies, Goin stick wit you guys fo real kine.
Amo 5.15: Make shua you pick judges dat goin tell wass right.
Amo 5.15: Da Armies, Bumbye give chance to da litto bit peopo Dat goin stay alive still yet From yoa Israel ohana.
head: God Goin Punish Da Israel Peopo
Amo 5.15: -- he my Boss, da God Fo All Da Armies: ‘Inside ery town, goin hear peopo crying fo you guys.
Amo 5.15: Dey even goin tell da farm worka guys Fo go town, da funeral, an cry fo
Amo 5.15: Da peopo dat know how fo sing da funeral songs, Dey goin pay um fo yell plenny fo you guys afta you mahke.”
Amo 5.17: Cuz wen I go thru da land wea you guys live, I goin punish you guys.
Amo 5.17: Peopo goin cry plenny, Even inside all da grape farms!
Amo 5.18: Wat you guys tink goin happen to you Wen Yahweh come back, aah?
Amo 5.18: Wen he show up, eryting goin come hard fo you guys, not good!’
Amo 5.19: Fo you guys, goin be jalike dis -- you go run away from da lion, An one
Amo 5.19: go run away from da lion, An one nodda kine wild animal goin catch you from da odda side!
Amo 5.20: Dat time, wen Yahweh come back, no goin be good fo you!
Amo 5.20: No goin get light!
Amo 5.20: Ony goin get dark, Jalike wen get black nite an no can see notting.
Amo 5.22: guys kill da fat cow fo make da sacrifice, Still yet, I no goin take um.
Amo 5.27: Dass why now, I goin throw you guys outa dis land An make you guys go da odda
Amo 6.3: You tink goin be long time Befo bad tings goin happen to you guys!
Amo 6.3: You tink goin be long time Befo bad tings goin happen to you guys!
Amo 6.3: ack, you ony making shua Dat da guys dat like bus you up Goin take ova you mo quick!
Amo 6.6: But yoa ohana, da Joseph ohana, litto mo goin be poho.
Amo 6.7: “Fo shua, pretty soon now, Da Assyria army guys goin come drag you guys outa hea.
Amo 6.7: You guys goin be da first one.
Amo 6.7: an grind at da religious lu`aus fo da odda gods, Cuz dey goin pau fo you guys.
Amo 6.8: Dea main town, an da peopo inside, I goin give all a dem To da guys dat stay agains um.
Amo 6.9: peopo dat stay inside one house, still yet bumbye dey all goin mahke.
Amo 6.10: So, wen somebody mahke, one ohana guy goin come take da body outside da house fo burn da body.
Amo 6.10: Dat ohana guy goin go inside da house an yell to whoeva stay inside da back a
Amo 6.10: Den da guy inside da back a da house goin say, “No mo!
Amo 6.10: Da ohana guy goin say, “Eh, no talk!
Amo 6.14: I goin bring da army from one nodda country Ova hea fo go afta
Amo 6.14: Dey goin make plenny trouble fo you guys, an chase you all da way
head: God Goin Wipe Out Da Israel Peopo
Amo 7.2: I stay tinking, ‘Wat goin happen wen dem grasshoppas eat up da green plants all ova
Amo 7.2: Cuz if you no like let us go, no way us Israel peopo goin stay alive.
Amo 7.3: He say, ‘Da ting you see now, no goin happen.’
Amo 7.5: How us Israel peopo goin stay alive?
Amo 7.6: He say, ‘Jalike da first time, wat you see, no goin happen.’
Amo 7.8: Dis time, cuz a da bad kine stuff dey stay do, no way I goin let dem go one mo time.
Amo 7.9: wea da Isaac ohana peopo go Fo make sex an den pray, I goin broke um down.
Amo 7.9: Da places da Israel peopo build fo be spesho fo me, Goin come one rock pile.’
Amo 7.9: Da peopo from da King Jeroboam ohana, I goin send army guys fo go afta dem wit swords!
Amo 7.9: Bad Tings Goin Happen One time, had one a da main pries guys dat live
Amo 7.11: guy, dis wat he stay tell peopo: ‘King Jeroboam, somebody goin kill him wit sword, an fo shua, dose peopo goin take all
Amo 7.11: somebody goin kill him wit sword, an fo shua, dose peopo goin take all da Israel peopo far away from dea land.
Amo 7.17: cuz you talking lidat, dis wat Yahweh say: ‘Yoa wife, she goin come one wahine Dat fool aroun fo money, right hea inside
Amo 7.17: Yoa boys an yoa girls, da army guys goin kill dem wit da swords.’
Amo 7.17: Yoa land, da army guys goin measure um fo broke um up an sell um.
Amo 7.17: An you, you goin mahke one nodda land wea nobody know God, Cuz da army guys
Amo 7.17: mahke one nodda land wea nobody know God, Cuz da army guys goin drag you Israel peopo away from yoa own land.
Amo 8.2: Litto bit mo an dey goin come pau too.’
Amo 8.2: No way I goin let dem go again!
Amo 8.3: Dey goin tell: ‘Get so plenny mahke bodies!’
Amo 8.5: Us guys goin make uku paila money, Cuz da measure us guys use, Goin be
Amo 8.5: goin make uku paila money, Cuz da measure us guys use, Goin be mo small den suppose to be.
Amo 8.5: We goin take da money from da peopo Fo mo den wat suppose to be
Amo 8.5: Den, wateva dey buy, We goin mess up da scale too.
Amo 8.6: God Goin Shake Up Da Whole World Amos tell dis: “Da Israel peopo,
Amo 8.7: da one dat wen make strong promise lidis: ‘Fo shua, I no goin foget Da bad kine tings da Israel peopo wen do, eva!’-”
Amo 8.8: You tink da groun goin shake Cuz a all dat bad kine stuff?
Amo 8.8: Fo shua, goin shake!
Amo 8.8: You tink erybody dat live inside dat land Goin cry plenny?
Amo 8.8: Fo shua, dey goin cry plenny.
Amo 8.8: Da whole land goin move up an goin shake An goin move back down Jalike da
Amo 8.8: Da whole land goin move up an goin shake An goin move back down Jalike da Nile Riva, Egypt
Amo 8.8: Da whole land goin move up an goin shake An goin move back down Jalike da Nile Riva, Egypt side.
Amo 8.9: “My boss Yahweh say dis too: ‘Wen da time come, I goin make da sun come dark, noon time.
Amo 8.9: Dass wen da whole world goin come dark, no matta day time.’
Amo 8.10: you guys do religious kine stuff dat make you feel good, I goin change um an make you guys come sad.
Amo 8.10: Wen you guys sing, I goin make you guys sing sad kine song.
Amo 8.10: I goin make erybody stay sore inside An wear burm bag kine cloth
Amo 8.10: Goin be jalike wen da fadda-mudda guys come sad Cuz dea one an
Amo 8.10: Dat time, goin be jalike eryting taste real bad, till da end.
Amo 8.11: Goin come da time, I goin make erybody all ova da land Feel
Amo 8.11: Goin come da time, I goin make erybody all ova da land Feel jalike dey hungry.’-”
Amo 8.11: Me, Yahweh, I talking bout dis: Dey goin like hear all da tings I wen tell befo, Cuz dey goin come
Amo 8.11: Dey goin like hear all da tings I wen tell befo, Cuz dey goin come hungry fo hear all dat now!
Amo 8.12: Dey goin go aroun from one sea to da odda sea, an from da nort side
Amo 8.12: Dey goin go all ova da place, aksing peopo “Eh!
Amo 8.12: But dey no goin find out notting.
Amo 8.13: time, even da good looking young girls an da young guys goin pass out cuz dey so thirsty.”
Amo 8.14: O dey tell ‘I shua dat I goin do um, Jalike I shua dat da idol kine god dat da Dan ohana
Amo 8.14: But all dose peopo dat make dat kine promise, dey goin fall down an mahke.’
Amo 8.14: Dey no goin get up, eva!’
Amo 9.1: Anybody stay alive still yet, I goin kill um wit da sword.
Amo 9.1: No mo nobody goin get outa dea, No mo nobody goin run way!
Amo 9.1: No mo nobody goin get outa dea, No mo nobody goin run way!
Amo 9.2: ‘No matta dey dig way down inside da Mahke Peopo Place, I goin pull um back outa dea wit my hand.
Amo 9.2: No matta dey go up to da sky, I goin pull um back down from dea.
Amo 9.3: top Mount Carmel An hide ova dea so nobody can see um, I goin find um an drag um back.
Amo 9.3: No matta dey stay hide from me on da bottom a da ocean, I goin tell da sea snake wat fo do An he goin go afta um an bite
Amo 9.3: a da ocean, I goin tell da sea snake wat fo do An he goin go afta um an bite um.
Amo 9.4: dem come prisonas An walk all da way to anodda country, I goin tell da peopo ova dea fo kill um wit swords.
Amo 9.4: I goin watch fo make shua dat bad tings happen to dem, Not good
Amo 9.8: Fo shua, I goin wipe out dat land all da way, All da peopo dat come from
Amo 9.9: Yahweh say dis too: “You know wat I goin do?”
Amo 9.9: I da one dat goin say da ting Fo make da peopo dat stay agains you guys
Amo 9.9: Goin be jalike wen somebody shake one straina An all da good
Amo 9.10: Goin get war, An all my peopo dat do wrong goin mahke.
Amo 9.10: Goin get war, An all my peopo dat do wrong goin mahke.
Amo 9.10: Dey da ones dat say, ‘Notting bad goin happen to us guys!
Amo 9.10: All dat bad kine stuff no goin catch us up!
Amo 9.10: God Goin Make Da Israel Peopo Come New Plus, Yahweh say dis: “Dis
Amo 9.11: But goin come da time, I goin fix up dea land jalike King David
Amo 9.11: But goin come da time, I goin fix up dea land jalike King David time was.’
Amo 9.11: da peopo fix one wall dass all broke an fall down, I goin fix dat wall dat was all bus up An put up da tings dat wen
Amo 9.11: I goin build um jalike was befo time.
Amo 9.12: Cuz a dat, da Israel peopo goin take ova da odda part a da Edom land An all da odda
Amo 9.12: Dass wat Yahweh tell, da One who goin do all dat.
Amo 9.13: Yahweh say dis too: “Goin come da time, Wen dey plant stuff, goin grow so quick Da
Amo 9.13: say dis too: “Goin come da time, Wen dey plant stuff, goin grow so quick Da firs part goin be ready fo cut Befo dey
Amo 9.13: time, Wen dey plant stuff, goin grow so quick Da firs part goin be ready fo cut Befo dey even ready fo plant da odda part!
Amo 9.13: ready da grape seeds Fo plant da next time Dey still no goin pau step all da grapes dey get Fo make wine, from da las
Amo 9.13: Goin get so plenny juice from da fresh grapes, Goin run down da
Amo 9.13: Goin get so plenny juice from da fresh grapes, Goin run down da hills An make da hills look jalike dey stay
Amo 9.14: I goin bring my Israel peopo back From da place wea dey stay
Amo 9.14: Dey goin build again da towns dat was all bus up.
Amo 9.14: Dey goin make house dea, an plant grape fields An drink da wine dat
Amo 9.14: Dey goin plant gardens An eat da fruits dat grow dea.
Amo 9.15: I goin put my peopo on top dea own land Jalike I planting um dea.
Amo 9.15: An nobody goin throw um outa dea land, eva.
Jon 1.3: He go down Joppa boat harbor an find one big boat dat goin go Tarshish.
Jon 1.6: Den maybe yoa god goin tink fo help us guys, so we no wipe out!
Jon 1.12: Den da sea goin come quiet fo you guys.”
Jon 1.14: Please, no let us guys wipe out jus cuz we goin kill dis guy!
Jon 1.16: to him, an dey make plenny serious kine promise, wat dey goin do fo him bumbye.
Jon 2.4: I tinking: ‘Fo shua I no goin see one mo time Da Temple dass spesho fo God.
Jon 2.5: Da watta wen come ova me an litto bit mo I goin mahke, Da deep watta come all aroun me, Big seaweed wen
Jon 2.7: “Wen I wen feel like I goin stay alive ony litto bit moa, I tink plenny bout you, cuz
Jon 2.9: Da ting I wen promise you dat I goin do, I goin do um.
Jon 2.9: Da ting I wen promise you dat I goin do, I goin do um.
Jon 3.4: so erybody can hear: “Ony get forty days mo from now, God goin wipe out Nineveh town!
Jon 3.9: Nobody know if God goin change his mind bumbye.
Jon 3.9: He no take da kine tings us guys stay doing, but maybe he goin show pity an change his mind so us guys no goin wipe out
Jon 3.9: maybe he goin show pity an change his mind so us guys no goin wipe out bumbye!
Jon 3.10: bad tings to dem, da way he wen say befo time dat he was goin do.
Jon 4.5: one shack ova dea, so he get shade an wait fo find out wat goin happen wit da peopo inside da town.
Mal 1.4: da Edom land, tell: ‘Us guys stay all bus up, but we goin come back an build eryting dat wen get smash!
Mal 1.4: me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I tell: Wateva dey goin build, I goin bus um up.
Mal 1.4: Da God Ova All Da Armies, I tell: Wateva dey goin build, I goin bus um up.
Mal 1.4: Wen odda peopos talk bout dem, dey goin call da Esau land ‘da land wea peopo dat do bad kine stuff
Mal 1.5: stay put kahuna on top dem, foeva’ An you Israel peopo goin see all dat happen wit yoa own eyes, an you goin say,
Mal 1.5: peopo goin see all dat happen wit yoa own eyes, an you goin say, ‘Eh!’
Mal 1.8: You tink he goin stay good inside if you do dat?
Mal 1.8: You tink he goin like lissen to you?
Mal 1.9: come you tinking, ‘Maybe Yahweh, Da God Ova All Da Armies, goin do good kine tings fo us guys,’ aah?
Mal 1.10: No way I goin take da gifs you guys bring!
Mal 1.13: You tink I goin take um an stay good inside cuz you make lidat?
Mal 1.14: Yahweh goin put kahuna on top dat guy!
Mal 1.14: So wen all da diffren peopos find out wat kine God me, dey goin get real scared.
Mal 2.2: respeck fo me, no matta you know wat kine God me, den I goin put kahuna on top you guys.
Mal 2.2: Erytime you guys tell da peopo, ‘Yahweh goin do good tings fo you guys,’ I goin make eryting come bad
Mal 2.2: tell da peopo, ‘Yahweh goin do good tings fo you guys,’ I goin make eryting come bad fo dem.
Mal 2.3: Cuz a wat you guys do, I goin mess up you guys ohana, so come small.
Mal 2.3: I goin take all da stuff from inside da animals dat you kill fo
Mal 2.3: Den I goin take you guys outside da town, an throw you on top da
Mal 2.5: He tell you guys: “Da deal dat I get wit da Levi ohana, goin stay solid.”
Mal 2.9: I goin make erybody tink you guys pilau, an make you guys shame.
Mal 2.17: So you guys tell, “You tink God goin judge us?”
Mal 3.1: Da Sky, da God Ova All Da Armies, tell dis: You know wat I goin do?
Mal 3.1: I stay ready fo send my messenja guy He goin make ready da road befo I go dea.
Mal 3.1: I goin show up mo fas den you tink, Ova dea inside my own temple!
Mal 3.1: messenja fo set up da deal wit me, An you guys tell, ‘We goin stay good inside wen he come!
Mal 3.2: Da messenja guy goin come, An you tink you can handle wen he come?
Mal 3.2: He goin show up, An you tink you can face him an no run away?
Mal 3.3: Da messenja guy, he goin make like da guy Dat melt da silva fo take out da junk
Mal 3.3: Da pries guys dat come from Levi, He goin make dem come all clean inside.
Mal 3.3: He goin throw out all da junk stuff inside dem, Jalike he melt da
Mal 3.3: Den, da Levi peopo goin be da ones Dat make da sacrifices for Yahweh, Cuz den, dey
Mal 3.3: be da ones Dat make da sacrifices for Yahweh, Cuz den, dey goin be da kine peopo dat stay do da right ting.
Mal 3.4: ohana an da Jerusalem peopo Bring dea sacrifice fo Yahweh, Goin be jalike da ol days, long time ago, Jalike how was wen da
Mal 3.5: Yahweh Ova All Da Armies say dis too: “I goin go by you guys in front da judge right den an dea, I goin
Mal 3.5: goin go by you guys in front da judge right den an dea, I goin tell da judge wat I know bout you guys, Bout da ones dat
Mal 3.7: An I goin come back to you guys!
Mal 3.7: But you guys tell, “How us guys goin come back?
Mal 3.10: Den goin get food inside my house.
Mal 3.10: See if I no goin open da windows inside da sky An pour down fo you guys
Mal 3.11: I goin chase away da bugs so dey no eat wat you guys plant.
Mal 3.11: Dey no goin wipe out da tings dat grow outa da groun.
Mal 3.11: Da grapes no goin fall down from da grape plants befo dey ready.
Mal 3.12: “Den all da peopos from diffren place goin say You guys can stay good inside, Cuz yoa land, one real
Mal 3.14: Wat we goin get from dat?”
Mal 3.15: So den, from now, us guys goin tink, ‘Da peopo dat ack like dey mo betta den all da odda
Mal 3.15: Even wen dey push God fo see if he goin punish dem, notting bad happen to dem!’
Mal 3.17: “Wen da time come fo me make dem my spesho peopo, dey goin come mines.
Mal 3.18: Den you guys goin see jalike befo time, da peopo dat stay do wass right, dey
Mal 4.1: wat Yahweh, Da God Ova All Da Armies tell: “You know wat I goin do?
Mal 4.1: An fo all da peopo dat stay do bad kine stuff -- Da time goin come, wen dose peopo goin come Jalike da lef ova junk kine
Mal 4.1: do bad kine stuff -- Da time goin come, wen dose peopo goin come Jalike da lef ova junk kine stuff from da wheat Dat
Mal 4.1: No goin get notting lef, Not even da roots, not even da branches!
Mal 4.2: real scared Wen you tink bout wat kine God me, Erybody goin see fo real kine wat stay right, Jalike wen da bright sun
Mal 4.2: An dass goin make all you guys feel good.
Mal 4.2: Den, you guys goin run aroun an jump, Jalike wen peopo let da bebe cows outa
Mal 4.3: Da time wen I goin do all dat, Jalike you guys goin walk all ova da bad kine
Mal 4.3: Da time wen I goin do all dat, Jalike you guys goin walk all ova da bad kine peopo, Cuz dey goin be jalike da
Mal 4.3: you guys goin walk all ova da bad kine peopo, Cuz dey goin be jalike da dirt undaneat you guys feets.
Mal 4.5: An one mo ting I goin do, I goin send Elijah to you guys, Da guy dat wen talk fo
Mal 4.5: An one mo ting I goin do, I goin send Elijah to you guys, Da guy dat wen talk fo me befo
Mal 4.5: He goin show up befo I come back.
Mal 4.5: An dat time goin be awesome an real scary!
Mal 4.6: Da Elijah guy, he goin make da faddas come back togedda wit dea kids An da kids
Mal 4.6: Cuz if dat no happen, Den I goin wipe out erybody inside da world!
Mat 1.19: Joseph, da guy dat goin come her husban, he one guy dat do da right ting
Mat 1.19: So he tink, “I no goin marry her, but I no goin tell nobody.
Mat 1.19: So he tink, “I no goin marry her, but I no goin tell nobody.
Mat 1.21: She goin born one boy, an you goin name him Jesus, cuz he goin take
Mat 1.21: She goin born one boy, an you goin name him Jesus, cuz he goin take his peopo outa da kine
Mat 1.21: She goin born one boy, an you goin name him Jesus, cuz he goin take his peopo outa da kine bad stuff dey do.
Mat 1.23: One young wahine Who neva sleep wit nobody, Goin get hapai.”
Mat 1.23: She goin born one boy.
Mat 1.23: Dey goin name him Emmanuel.
Mat 2.4: He say, “Try tell me wea God's Spesho Guy goin born.
Mat 2.5: Dey tell um, “He goin born Betlehem, Judea side.
Mat 2.6: Cuz from dea goin come one leada.
Mat 2.6: He goin take care God's peopo, Da Israel peopo.
Mat 2.13: King Herod, he goin look fo da boy fo kill him, dass why.
Mat 2.23: jalike da guys who talk fo God long time ago wen say, “Dey goin call him ‘da Nazaret guy.”
Mat 3.3: fo God, Isaiah, was talking bout John wen he say dis: “He goin talk real loud inside da boonies, ‘Eh!
Mat 3.7: God no goin take all da bad kine stuff you do.
Mat 3.7: He goin punish you guys fo dat.
Mat 3.10: All da trees dat no make good fruit, he goin cut um, an throw um inside da fire.
Mat 3.11: “All you guys, I goin baptize you guys wit water.
Mat 3.11: Dat goin show dat you guys like pau all da kine bad stuff you doing
Mat 3.11: But afta me, goin come one nodda guy.
Mat 3.11: Da way he goin baptize you guys, jalike he goin baptize you guys wit
Mat 3.11: Da way he goin baptize you guys, jalike he goin baptize you guys wit God's Good an Spesho Spirit fo take
Mat 3.12: Jalike he goin put all da wheat wheat inside da basket an let da wind
Mat 3.12: da wind blow all da no good parts from da wheat, an den he goin put dat wheat inside da storage place.
Mat 3.12: Afta dat, he goin burn all da no good parts inside da fire dat neva eva goin
Mat 3.12: goin burn all da no good parts inside da fire dat neva eva goin go out.
Mat 4.6: Kay den, go jump down dea, cuz da Bible say, ‘God goin tell his angel messenja guys fo take care you.
Mat 4.6: Da Bible say dis too: Dey goin bring you down wit dea hands, So yoa foot no hit da rocks.
Mat 4.16: An all da guys dat stay In da dark place wea peopo goin mahke, Da light come fo dem.
Mat 4.19: Da way you guys bring in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo too!
Mat 5.4: dat cry inside dea heart, Dey can stay good inside Cuz God goin kokua dem.
Mat 5.5: demself first everytime, Dey can stay good inside Cuz God goin give um da whole world.
Mat 5.6: like do da right ting, Dey can stay good inside Cuz God goin help um do um.
Mat 5.7: peopo, an give um chance, Dey can stay good inside Cuz God goin pity dem an give um chance too.
Mat 5.8: percent fo God inside, Dey can stay good inside Cuz dey goin see God.
Mat 5.9: peopo come friends again, Dey can stay good inside Cuz God goin say, ‘Dey my kids.
Mat 5.12: Dance an sing, cuz bumbye God goin have plenny good kine stuff fo you guys wea he stay inside
Mat 5.13: But if da salt no mo taste, how you goin make um work like salt again?
Mat 5.16: Den dey goin say dat yoa Fadda, God, dat stay in da sky, eh!
Mat 5.18: An I tell you guys dis too: Da sky an da world no goin pau befo everyting dat God's Rules say come true.
Mat 5.19: odda guys fo say dat Rule notting too, da King from da sky goin make dat guy jalike he notting.
Mat 5.19: an teach da odda guys fo do um too, da King from da sky goin make him importan.
Mat 5.20: teach God's Rules an da Pharisee guys, God in da sky no goin come yoa King.
Mat 5.25: If you no do dat, dey goin give you to da judge, an he goin give you to da police, an
Mat 5.25: If you no do dat, dey goin give you to da judge, an he goin give you to da police, an dey goin put you inside jail.
Mat 5.25: you to da judge, an he goin give you to da police, an dey goin put you inside jail.
Mat 5.31: “God wen say: ‘Whoeva goin dump his wife, gotta write um down on one divorce paper an
Mat 5.34: No make promise an say ‘I swear by da sky up dea, dat I goin do um!
Mat 5.45: Wen you do dat, you goin show fo real dat you da kine kids dat come from yoa Fadda
Mat 6.1: If you guys make lidat, yoa Fadda in da sky no goin give you guys notting.
Mat 6.4: Den nobody goin know dat you give money.
Mat 6.4: yoa Fadda, he can see wat da odda guys no can see, an he goin give you plenny fo dat.
Mat 6.6: inside da room wit you, wea da odda guys no can see, an he goin give you plenny fo dat.
Mat 6.7: Dey tink God goin lissen to dem cuz dey say so plenny stuff wen dey pray.
Mat 6.14: bad kine stuff to you, den yoa Fadda up dea inside da sky goin let you guys go, an hemo yoa shame fo all da kine bad
Mat 6.15: go afta dey do bad kine stuff to you, den yoa Fadda no goin let you guys go, an he no goin hemo yoa shame fo all da
Mat 6.15: to you, den yoa Fadda no goin let you guys go, an he no goin hemo yoa shame fo all da kine bad stuff you guys do.]’
Mat 6.16: guys dis too: Dey wen get all dea pay awready, an God no goin give um any moa.
Mat 6.18: yoa hair an wash yoa face, so wen da peopo see you, dey no goin know you not eating so you can pray.
Mat 6.18: Yoa Fadda see wat da odda guys no can see, an he goin give you plenny fo dat.
Mat 6.19: importan ova hea inside dis world, cuz da moth an da rust goin eat um up, an da steala guys goin broke inside yoa house
Mat 6.19: cuz da moth an da rust goin eat um up, an da steala guys goin broke inside yoa house an take um.
Mat 6.24: He goin like lissen to one boss an hate da odda.
Mat 6.24: He goin like stick wit one boss an tink da odda guy no good.
Mat 6.25: “Dass why I telling you guys, no worry bout how you goin live, wat you goin eat, wat you goin drink, wat you goin
Mat 6.25: telling you guys, no worry bout how you goin live, wat you goin eat, wat you goin drink, wat you goin wear.
Mat 6.25: no worry bout how you goin live, wat you goin eat, wat you goin drink, wat you goin wear.
Mat 6.25: goin live, wat you goin eat, wat you goin drink, wat you goin wear.
Mat 6.27: You tink dat goin make you stay alive one mo hour?
Mat 6.30: grass inside da field stay growing today, but tomorrow dey goin throw um inside da fire.
Mat 6.30: Eh, God give da grass clotheses lidat, so garans he goin give you guys clotheses.
Mat 6.31: no go worry an say, ‘Wat we goin eat?
Mat 6.31: o ‘Wat we goin drink?
Mat 6.31: o ‘Wat we goin wear?’
Mat 6.33: Do da right ting jalike he do, an you guys goin get all da stuffs you need.
Mat 7.2: Da way you guys judge da odda guys, dass how God goin judge you guys too.
Mat 7.2: An da rules you guys use fo judge, he goin use da same rules fo judge you guys.
Mat 7.4: Eh, an how you goin tell yoa brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk
Mat 7.6: “No give stuff dat stay spesho fo God to da guys dat goin talk stink bout um an goin waste um.
Mat 7.6: spesho fo God to da guys dat goin talk stink bout um an goin waste um.
Mat 7.6: Cuz dey jalike da dogs dat goin turn aroun fo attack you guys.
Mat 7.6: you give um fancy kine jewelry dat worth plenny, dey ony goin walk all ova on top um, den dey goin turn aroun an waste
Mat 7.6: worth plenny, dey ony goin walk all ova on top um, den dey goin turn aroun an waste you guys.
Mat 7.7: “Aks God, an you goin get um.
Mat 7.7: Look, an you goin find um.
Mat 7.7: Knock, an God goin open da door fo you.
Mat 7.8: All da guys dat aks, goin get.
Mat 7.8: All da guys dat look fo someting, goin find um.
Mat 7.8: All da guys dat stay knocking on top da door, God goin open da door fo dem.
Mat 7.9: If yoa boy aks you fo bread, you goin give um one rock, o wat?
Mat 7.10: If he aks fo one fish, you goin give um one snake, o wat?
Mat 7.11: Fo shua den, yoa Fadda in da sky goin give good kine stuffs to da peopo dat aks him.
Mat 7.14: Dass da one fo bring you to God who goin make you live fo real kine, an ony litto bit guys goin
Mat 7.14: who goin make you live fo real kine, an ony litto bit guys goin pick dat road.
Mat 7.16: You goin know um by da kine stuff dey do.
Mat 7.17: Da good kine tree goin give good kine fruit, an da no good kine tree goin give
Mat 7.17: tree goin give good kine fruit, an da no good kine tree goin give junk kine fruit.
Mat 7.20: From da kine stuff dey stay doing, you goin know wat kine peopo dem.
Mat 7.21: Goin get peopo dat stay tell me, ‘Eh Boss!
Mat 7.21: But not all a dem goin get God in da sky fo dea King.
Mat 7.22: Wen dat time come, plenny peopo goin tell me, ‘Eh, Boss, we wen tell everybody we yoa guys wen
Mat 7.23: I goin tell um strait, ‘Who you?
Mat 8.4: Den everybody goin know dat you stay good now, an you can go pray wit da odda
Mat 8.7: I goin go yoa house fo make him come good.”
Mat 8.8: Ony say da ting, den my worka guy goin come good.”
Mat 8.11: tell you guys one mo ting: wen God in da sky stay King, goin get plenny guys dat goin come from far away an all aroun,
Mat 8.11: wen God in da sky stay King, goin get plenny guys dat goin come from far away an all aroun, east side an west side,
Mat 8.11: far away an all aroun, east side an west side, an dey all goin make big party togedda wit Abraham, Isaac, an Jacob.
Mat 8.12: But goin get odda guys, God suppose to be dea King, but dey no like
Mat 8.12: An den he goin throw um outside inside da dark.
Mat 8.12: Ova dea dey goin cry plenny an grind dea teet cuz dey so huhu an futless.
Mat 8.13: Jalike how you stay trus me, dass how goin be fo you now.”
Mat 8.19: dat teach God's Rules wen come by him, an say, “Teacha, I goin go wit you weaeva you go.
Mat 8.25: We goin mahke!
Mat 8.31: Da bad kine spirits wen beg Jesus, “Wen you goin make us let go da guy, we like go inside da pigs an take
Mat 9.2: Dis guys trus me fo real kine, dat I goin make dea friend come good!
Mat 9.6: But now, I goin show proof you guys -- I goin make dis sick guy make
Mat 9.6: But now, I goin show proof you guys -- I goin make dis sick guy make strong.
Mat 9.15: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat getting married, an
Mat 9.15: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat getting married, an den, dat time,
Mat 9.15: da guy dat getting married, an den, dat time, his friends goin skip food.
Mat 9.16: “Fo fix up one old puka clothes, you no goin take one new piece cloth dat no shrink yet fo cover da
Mat 9.16: You do dat, den wen you go wash um, da new piece goin shrink an make one mo big puka, an you make da old clothes
Mat 9.17: Same ting, you no goin put grape juice fo make wine inside one old kine leather
Mat 9.17: You do dat, da new wine goin ferment an bus da old wine bag, an da wine goin spill out.
Mat 9.17: new wine goin ferment an bus da old wine bag, an da wine goin spill out.
Mat 9.18: Den she goin come back alive.
Mat 9.21: She tink, “If I ony touch Jesus clotheses, I know I goin come good.
Mat 9.29: touch dea eyes an say, “Da way you guys trus me, dass how goin be.”
Mat 10.4: sovereignty guys; an Judas Iscariot, dass da guy dat goin set up Jesus fo mahke bumbye.
Mat 10.15: you guys dis too: wen dey stand in front God da Judge, dey goin get mo hard time den da peopo from Sodom town an Gomorrah
head: You Guys Goin Suffa Plenny
Mat 10.16: know, I sending you guys out jalike sheeps, an you guys goin go wea da wild wolfs stay.
Mat 10.17: Watch out fo da guys dat goin set you up in front da main leadas, an goin whip yoa back
Mat 10.17: fo da guys dat goin set you up in front da main leadas, an goin whip yoa back hard inside da Jewish churches.
Mat 10.18: Dey goin drag you guys in front governas an kings cuz you my guys.
Mat 10.18: Den you guys goin tell wat you know bout me in front dem, an in front da
Mat 10.19: Wen dey set you guys up lidat, no worry wat you goin say o how you goin say um.
Mat 10.19: set you guys up lidat, no worry wat you goin say o how you goin say um.
Mat 10.19: Ony say wat yoa Fadda goin tell you right den.
Mat 10.20: Dat time goin be his Spirit talking, not you guys.
Mat 10.21: “One brudda goin set up his own brudda fo mahke, an one fadda his kid, an
Mat 10.21: up his own brudda fo mahke, an one fadda his kid, an kids goin fight wit dea mudda an fadda, an dey goin set um up fo
Mat 10.21: his kid, an kids goin fight wit dea mudda an fadda, an dey goin set um up fo mahke.
Mat 10.22: Everybody goin hate you guys cuz you my guys.
Mat 10.22: But da guy dat no give up till pau goin come out okay.
Mat 10.23: An I tell you guys dis too: I da Guy Dass Fo Real, an I goin come back befo you guys even can go all da towns Israel
Mat 10.25: Da guy learning goin feel good inside if bumbye he can come jalike his teacha,
Mat 10.25: dey call da head guy inside da house ‘Da Devil,’ den dey goin call his ohana ‘Da Devil Guys’ an even mo worse tings.
Mat 10.26: Da tings dey cover an hide, everybody goin know an see.
Mat 10.29: But not even one sparrow bird goin fall down from da sky on top da groun if yoa Fadda no
Mat 10.32: guy dat tell in front all da peopo dat he know me, den I goin tell in front my Fadda in da sky dat I know him.
Mat 10.33: one guy dat tell in front da peopo dat he donno me, den I goin tell in front my Fadda in da sky dat I donno him.
Mat 10.35: I hea now, an jalike da Bible wen say from befo time, ‘Dat goin make one guy turn agains his fadda, one girl agains her
Mat 10.36: You goin get guys dat hate you inside yoa own ohana.
Mat 10.38: dat not ready fo go wit me an be my guy, no matta dey even goin kill um on top one cross, he not good nuff fo be my guy.
Mat 10.39: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 10.39: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 10.39: you do fo me, an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo real kine.
head: Da Guys Dat Goin Get Someting Good
Mat 10.40: you guys in an make friends wit you guys, same guys, dey goin take me in, an I goin make friends wit dem.
Mat 10.40: friends wit you guys, same guys, dey goin take me in, an I goin make friends wit dem.
Mat 10.40: Anybody take me in an make friends wit me, same guys, dey goin take in da One dat wen send me, an he goin make friends
Mat 10.40: same guys, dey goin take in da One dat wen send me, an he goin make friends wit dem.
Mat 10.41: God an make friends wit him, jus cuz he talk fo God, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo dem,
Mat 10.41: guy an make friends wit him, jus cuz he one good guy, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo dem,
Mat 10.42: matta he ony one regula guy, I tell you guys fo shua, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo him.
Mat 11.6: An if da tings I do no bodda you, den you goin feel good inside.
Mat 11.10: I goin send my messenja guy befo you.
Mat 11.10: He goin make everyting ready fo you, Befo you come ova dea.
Mat 11.14: Dis guy John, he da guy dey say goin come, jus like Elijah.
Mat 11.19: Da guy who get da smarts from God, da tings he do, goin make proof dat he right.
Mat 11.22: But I telling you guys now, bumbye goin be mo easy fo da Tyre an Sidon guys wen dey gotta stand in
Mat 11.23: An you guys from Capernaum town, You tink God goin take you guys up in da sky, o wat?
Mat 11.23: Mo like he goin throw you guys down dea inside Hell.
Mat 11.24: But I telling you guys, bumbye goin be mo easy fo da Sodom guys wen dey stand in front God da
Mat 11.29: gentle an I like take care peopo befo me, so yoa hearts goin rest inside.
Mat 12.11: sheep dat fall down inside one hole on da Rest Day, you goin grab um an pull um out, yeah?”
Mat 12.14: Pharisee guys, dey go outside fo make plan togedda how dey goin kill Jesus.”
Mat 12.18: I goin give him my Spirit, An he goin teach da peopos all ova da
Mat 12.18: I goin give him my Spirit, An he goin teach da peopos all ova da world wat stay right.
Mat 12.19: He no goin make argue o yell.
Mat 12.19: Nobody goin hear him talking loud in da street.
Mat 12.20: Da stick dat ready fo broke, he no goin broke um, Da small fire dat ready fo pio, he no goin put
Mat 12.20: he no goin broke um, Da small fire dat ready fo pio, he no goin put um out, Till bumbye he make everybody do how dey
Mat 12.21: All da peopos all ova da world goin trus him, Cuz dey goin know who him.
Mat 12.21: All da peopos all ova da world goin trus him, Cuz dey goin know who him.
Mat 12.26: How he goin stay one strong king?
Mat 12.27: Yoa own guys goin show dat you guys stay wrong!
Mat 12.29: How you tink one guy goin go bus inside one big moke house an rip off his stuffs?
Mat 12.31: if dey talk stink bout God's Good an Spesho Spirit, he no goin let um go an hemo da shame fo dat.
Mat 12.32: Whoeva talk agains me, God goin let um go an hemo da shame fo dat.
Mat 12.32: But whoeva talk agains God's Good an Spesho Spirit, God no goin let um go an hemo dea shame fo dat, now o foeva.
Mat 12.33: Cuz da fruit goin show if da tree stay good o junk.
Mat 12.34: How you guys goin talk good wen you guys not?
Mat 12.34: Wateva stay inside you guys, goin come outa you guys mout.
Mat 12.37: Cuz from wat you say, da Judge goin let you go, o he goin punish you.
Mat 12.37: Cuz from wat you say, da Judge goin let you go, o he goin punish you.
Mat 12.39: God's back, dey everytime like see proof, but dey ony goin see one proof jalike Jonah.
Mat 12.40: Same ting, I Da Guy Dass Fo Real, an I goin stay unda da groun three days an three nites lidat.
Mat 12.41: “Da peopo inside Nineveh town goin stand in front God da Judge fo show proof dat da guys dat
Mat 12.42: “Da queen from far away da sout side goin stand in front God da Judge an show dat da peopo dat stay
Mat 12.45: Dey goin come mo worse den befo.
Mat 13.12: If you guys undastan all dat kine stuff, den God goin let you know moa, plenny moa.
Mat 13.12: know all dat stuff, den even da litto bit you know, he goin take um away.
Mat 13.14: He say, “You guys goin hear, But you no goin undastan.
Mat 13.14: He say, “You guys goin hear, But you no goin undastan.
Mat 13.14: You guys goin see, But you guys no goin see fo real.
Mat 13.14: You guys goin see, But you guys no goin see fo real.
Mat 13.23: Da good stuff dat guy do, he goin do good stuff hundred times moa, one nodda guy sixty times
Mat 13.29: If you guys do dat, you goin pull out da wheat too.’
Mat 13.33: Bumbye da whole dough goin come mo big, cuz a da yeast.
Mat 13.35: jalike da guy who wen talk fo God wen say befo time, “I goin teach um wit stories, I goin tell stuff dat nobody know
Mat 13.35: fo God wen say befo time, “I goin teach um wit stories, I goin tell stuff dat nobody know From dat time wen God make da
Mat 13.39: Wen da plants stay ready, dass da time wen da world goin pau.
Mat 13.40: pull out da weeds an burn um inside da fire, dass jalike goin be wen da world goin pau.
Mat 13.40: burn um inside da fire, dass jalike goin be wen da world goin pau.
Mat 13.41: I da Guy Dass Fo Real, you know, an I goin send my angel guys all ova da place wea I stay King, fo
Mat 13.42: Den dey goin throw um inside wea ony get plenny fire.
Mat 13.42: Dea dey goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an
Mat 13.43: Den da guys dat doing da right tings goin stay wit dea Fadda da King, an be awesome an shine jalike
Mat 13.49: Dass how goin be wen da world goin pau.
Mat 13.49: Dass how goin be wen da world goin pau.
Mat 13.49: Da angel guys from da sky goin go all ova da place, an take away da bad guys from da guys
Mat 13.50: Dey goin throw da bad guys inside wea ony get fire.
Mat 13.50: Dea dey goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an
Mat 14.7: He tell her, “Wateva you like, I swear to God I goin give um to you.
Mat 15.5: he can use um fo help his fadda o mudda, he can say, “I no goin use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to da
Mat 15.5: can say, “I no goin use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to da temple.’
Mat 15.13: jalike plants dat my Fadda in da sky neva plant, an he goin pull out anybody dat try make lidat.”
Mat 15.14: Bumbye da two blind guys goin fall down inside one hole.
Mat 15.20: dat no wash his hands da right way, an den he eat, dat no goin make um pilau inside.
Mat 15.28: Da way you like, dass how goin be.
Mat 15.33: Wea we goin find nuff food fo feed um?
Mat 16.2: He tell um, “Wen da sun going down, you guys say, ‘Goin get good weather, cuz da sky red.
Mat 16.3: Early morning time, you guys say, ‘Goin get bad weather today, cuz red da sky an get dark clouds.”
Mat 16.4: You guys no goin see notting.
Mat 16.4: wen happen to da guy Jonah, dass da ony proof you guys goin see!
Mat 16.18: On top dis rock I goin make my church.
Mat 16.18: Da power dat come from Hell fo kill peopo no goin win ova my church guys.’
Mat 16.19: I goin let you take charge da peopo dat get God in da sky fo dea
Mat 16.19: ova hea inside dis world ‘No can,’ den God in da sky goin say ‘No can’ too.
Mat 16.19: ova hea inside dis world ‘Dass okay,’ den God in da sky goin say ‘Dass okay’ too.
head: Jesus Say He Goin Mahke An Come Back Alive
Mat 16.21: an da teacha guys dat teach God's Rules, dey da ones dat goin make Jesus suffa, an dey da ones dat goin kill him.
Mat 16.21: dey da ones dat goin make Jesus suffa, an dey da ones dat goin kill him.
Mat 16.21: But he goin come back alive afta three days.
Mat 16.22: No way dass goin happen to you!
Mat 16.24: like stick wit me, dey gotta make up dea mind dat dey no goin be dea own boss no moa.
Mat 16.24: Goin be hard, jalike dying on top one cross.”
Mat 16.25: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 16.25: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 16.25: you do fo me,an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo real kine.
Mat 16.27: I goin come back wit God's angel messenja guys from da sky.
Mat 16.27: Goin be awesome, cuz my Fadda, he awesome.
Mat 16.27: Den I goin pay back everybody fo wat dey wen do, good kine o bad
Mat 16.28: Dass fo Real, an get some peopo standing ova hea, dat no goin mahke till dey see me come fo be King.
Mat 17.4: If you like, I goin make shacks ova hea, one fo you, one fo Moses, one fo
Mat 17.9: I goin mahke, an I goin come back alive afta I mahke.
Mat 17.9: I goin mahke, an I goin come back alive afta I mahke.
Mat 17.10: dey say Elijah gotta come back first befo God's Spesho Guy goin show up?
Mat 17.12: An me, da Guy Dass Fo Real, same ting, dey goin make me suffa lidat too.
Mat 17.20: can tell dis mountain, ‘Go move ova dea,’ an da mountain goin go.”
Mat 17.20: No goin get notting dat you guys no can handle.
Mat 17.22: But den get peopo dat goin set me up an bus me.
Mat 17.23: Dey goin kill me, an afta dat, day numba three, I goin come back
Mat 17.23: Dey goin kill me, an afta dat, day numba three, I goin come back alive.
Mat 17.27: But if us guys no pay um, da tax guys goin tink bad bout us guys.”
Mat 17.27: You goin find one silva coin inside.
Mat 17.27: Dat goin be nuff fo me an you.
Mat 18.3: start fo tink jalike one litto kid, no way God in da sky goin be yoa King.”
Mat 18.4: be numba one everytime, jalike dis small kid, dat guy goin come numba one, from dose dat get God in da sky fo dea
Mat 18.7: Da peopo hea inside da world, dey goin get it!
Mat 18.7: Fo shua, goin get peopo dat like make odda guys do bad kine stuff.
Mat 18.7: Da guy dat make one nodda guy do bad kine stuff, he goin get it!
Mat 18.13: How you guys figga wat one farma guy goin do?
Mat 18.13: If he get hundred sheeps, an one sheep stay lost, he goin let da ninety nine odda sheeps stay ova dea by demself on
Mat 18.15: If he lissen, den he goin come jalike yoa brudda again.
Mat 18.18: can’ bout someting ova hea inside dis world, God in da sky goin say ‘No can’ too.
Mat 18.18: bout someting ova hea inside dis world, God in da sky goin say ‘Dass okay’ too.
Mat 18.19: pray togedda to God fo da same ting, my Fadda in da sky goin make um happen fo you guys.
Mat 18.25: Dass how he goin pay wat he owe.
Mat 18.26: I goin pay you back all da money!
Mat 18.29: I goin pay you back all da money.
Mat 18.35: Den Jesus say fo finish, “My Fadda in da sky goin do lidat to all you guys, if you no let yoa brudda go fo
Mat 19.3: guys dat wen go by Jesus fo try trap him from wat he goin tell um.
Mat 19.5: An God say, ‘Cuz I wen do dat, da guy no goin stay wit his mudda an fadda no moa, he goin stay wit his
Mat 19.5: dat, da guy no goin stay wit his mudda an fadda no moa, he goin stay wit his wife, an da guy an da wahine goin be jalike
Mat 19.5: no moa, he goin stay wit his wife, an da guy an da wahine goin be jalike one body.”
Mat 19.21: An garans you goin get da real kine rich stuff in da sky.
Mat 19.27: Wat we goin get fo dat?
Mat 19.28: my awesome throne, you guys who stay my guys right now, goin sit down on top da twelve thrones an be da judges fo da
Mat 19.29: mudda, his kids, his land, cuz he know who me, bumbye dey goin get hundred times mo plenny, plus, dey goin live to da max
Mat 19.29: me, bumbye dey goin get hundred times mo plenny, plus, dey goin live to da max foeva.
Mat 19.30: Goin get plenny guys who make demself come first, but bumbye
Mat 19.30: plenny guys who make demself come first, but bumbye dey goin come last.
Mat 19.30: get plenny guys who make demself come last, but bumbye dey goin come first.
Mat 20.10: Wen da first guys dat start early come, dey wen tink dey goin get mo money.’
Mat 20.13: You wen say you goin work fo one day fo one silva denarius coin, yeah?’
Mat 20.16: Den Jesus tell, “Da guys who come last, goin come first, an da guys who come first, goin come last.
Mat 20.16: who come last, goin come first, an da guys who come first, goin come last.
head: One Mo Time Jesus Tell He Goin Mahke
Mat 20.18: One guy goin turn me ova to da main pries guys an da teachas who teach
Mat 20.18: Den dey goin say I gotta mahke.
Mat 20.19: Dey goin turn me ova to da guys dat not Jews.
Mat 20.19: Dey goin play any kine stuff on me, whip me, an den kill me on top
Mat 20.19: Day numba three afta I mahke, God goin make me come back alive.
Mat 20.22: You tink you guys can suffa jalike I goin suffa?”
Mat 20.23: He tell um, “Fo shua you guys goin suffa jalike me.”
Mat 20.26: But you guys, no goin be lidat wit you.
Mat 21.2: Wen you guys go inside da town, right dea you guys goin find one donkey dat stay tie up, an her baby donkey stay
Mat 21.3: An right den an dea da guy goin let da donkeys go.’
Mat 21.9: God goin take us outa da bad kine stuff we stay in!
Mat 21.9: Dis guy from King David ohana, God goin do plenny good kine stuff fo him.
Mat 21.9: Da awesome God goin take us outa da bad kine stuff we stay in!
Mat 21.13: He tell all dose peopo, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo pray inside.
Mat 21.15: Garans God goin take us outa all da bad kine stuff we stay in!
Mat 21.19: He tell um, “You no goin give fruit no moa!
Mat 21.21: God to da max, an no trus ony litto bit same time, you goin do jalike I wen do to dis fig tree.
Mat 21.21: You goin even tell dis mountain ova hea, ‘Eh, get up!
Mat 21.21: Throw yoaself inside da ocean,’ an goin be lidat.
Mat 21.22: aks God fo do, trus um jalike you get um awready, an dat goin be.
Mat 21.25: say, “If we tell him, ‘God in da sky give um da right,’ he goin say, ‘How come you guys neva believe him den?”
Mat 21.26: You know, us guys scared wat da peopo goin do, cuz da peopo tink dat John wen talk fo God.’
Mat 21.27: Den Jesus say, “Kay den, I no goin tell you guys from wea I get da right.”
Mat 21.31: fo da govermen, an da wahines who fool aroun fo money, dey goin get God fo dea King, befo you guys.”
Mat 21.37: He say, ‘Eh, dey goin show respeck fo my boy.
Mat 21.38: guys spock da boy, dey tell each odda, ‘Eh, dis da guy goin own da farm.
Mat 21.40: da boss who own da grape farm come, wat you guys tink he goin do to dem?’
Mat 21.41: An da leada guys say, “He goin kill da bad guys, an den he goin rent da field to some
Mat 21.41: An da leada guys say, “He goin kill da bad guys, an den he goin rent da field to some odda guys, who goin give him his
Mat 21.41: guys, an den he goin rent da field to some odda guys, who goin give him his share wen da time come.
Mat 21.43: “I tell you guys, God goin be King fo odda peopos who do good kine stuff jalike he
Mat 21.43: odda peopos who do good kine stuff jalike he do, but he no goin be king fo yoa peopo no moa.
Mat 21.44: Da guy who trip an fall down on top dis stone, da stone goin broke him in plenny small pieces.
Mat 21.44: If dis stone fall down on top one guy, da stone goin make him jalike dust.
Mat 22.2: King, dass jalike one king who make one lu`au cuz his boy goin get married.
Mat 22.13: Ova dea goin get peopo dat goin cry real hard an grind dea teet cuz dey
Mat 22.13: Ova dea goin get peopo dat goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an
Mat 22.14: I tell you, God da King tell plenny guys fo come, but ony goin get litto bit guys he goin pick fo be his own guys.
Mat 22.14: plenny guys fo come, but ony goin get litto bit guys he goin pick fo be his own guys.
Mat 22.15: Den da Pharisee guys wen start talking togedda how dey goin catch Jesus from wat he goin tell um.
Mat 22.15: start talking togedda how dey goin catch Jesus from wat he goin tell um.
head: Dey Aks If Peopo Goin Come Back Alive Again
Mat 22.23: Dis how dey teach: If you mahke, you mahke, you no goin come back alive again.
Mat 22.25: (Dat mean da wahine goin be his nex brudda's wife.
Mat 22.28: wen all da peopo dat wen mahke come back alive, den who goin be her husban?
Mat 22.30: Wen da guys dat wen mahke come back alive again, dey goin be jalike da angel messenja guys in da sky; dat time dey
Mat 22.31: read inside da Bible wat God wen tell you bout da guys who goin come back alive afta dey mahke?
Mat 22.44: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front you, Fo
Mat 23.11: Wit you guys, whoeva yoa leada, he goin help all da odda guys jalike he one worka.
Mat 23.12: Whoeva make himself big, God goin make um small.
Mat 23.12: An whoeva make himself small, God goin make him big.
Mat 23.13: guys who teach God's Rules an you Pharisee guys, you guys goin get it!
Mat 23.14: guys who teach God's Rules an you Pharisee guys, you guys goin get it!
Mat 23.14: God goin get you guys mo den da odda guys.
Mat 23.15: guys who teach God's Rules an you Pharisee guys, you guys goin get it!
Mat 23.16: You guys goin get it!
Mat 23.16: You guys say, ‘If one guy swear to God he goin do someting, an he say, “I swear by da temple,” he no need
Mat 23.18: “An you guys say, ‘Whoeva swear to God dat he goin do someting, an he say, “I swear by da altar inside da
Mat 23.23: guys who teach God's Rules an you Pharisee guys, you guys goin get it!
Mat 23.25: guys who teach God's Rules an you Pharisee guys, you guys goin get it!
Mat 23.26: Go clean yoa cup an plate inside first, den da outside goin be clean too.
Mat 23.27: guys who teach God's Rules an you Pharisee guys, you guys goin get it!
head: God Goin Punish Dem Cuz Dey Say One Ting An Do Anodda
Mat 23.29: guys who teach God's Rules an you Pharisee guys, you guys goin get it!
Mat 23.33: You guys tink God da Judge goin let you guys go?
Mat 23.34: “So, fo shua I goin send guys by you guys who goin talk fo God, an smart guys,
Mat 23.34: “So, fo shua I goin send guys by you guys who goin talk fo God, an smart guys, an guys who goin teach God's
Mat 23.34: you guys who goin talk fo God, an smart guys, an guys who goin teach God's Rules.
Mat 23.34: But you goin kill some a da guys, an some guys you guys goin kill on
Mat 23.34: But you goin kill some a da guys, an some guys you guys goin kill on top crosses, an mo odda guys you guys goin whip
Mat 23.34: guys goin kill on top crosses, an mo odda guys you guys goin whip hard inside da Jewish churches, an you guys goin make
Mat 23.34: guys goin whip hard inside da Jewish churches, an you guys goin make um suffa from one town to anodda town.
Mat 23.35: God goin punish you guys fo all da guys yoa ancesta guys wen kill.
Mat 23.36: I like tell you guys dis too: you guys who stay live now goin suffa, cuz a all dis stuff dat wen happen befo.
Mat 23.39: I tell you guys, you guys no goin see me again till you say, ‘Dis guy come wit power from da
head: Jesus Say, “Da Temple, Dey Goin Bus Um Up”
Mat 24.2: Bumbye no goin get one stone on top da odda ova hea.
Mat 24.2: Goin be all throw down from how dey stay.
head: Peopo Goin Suffa
Mat 24.3: Dey aks him, “Wat time all dat kine stuff goin happen?
Mat 24.3: An wat kine ting goin happen fo show us wen you goin come back ova hea, an wen
Mat 24.3: An wat kine ting goin happen fo show us wen you goin come back ova hea, an wen da world goin pau?
Mat 24.3: fo show us wen you goin come back ova hea, an wen da world goin pau?
Mat 24.5: Plenny guys goin show up an try ack jalike dey me.
Mat 24.5: Dey goin say, ‘Eh, me, I dat Spesho Christ Guy From God!
Mat 24.5: An dey goin fool plenny peopo lidat.
Mat 24.6: You guys goin hear da war dat stay by us guys, an you guys goin hear
Mat 24.6: You guys goin hear da war dat stay by us guys, an you guys goin hear bout da wars dat stay all ova da odda places.’
Mat 24.6: All dat kine stuff gotta happen, but dat no goin mean everyting goin pau yet.
Mat 24.6: kine stuff gotta happen, but dat no goin mean everyting goin pau yet.
Mat 24.7: Goin get fighting.
Mat 24.7: One country goin start fight one nodda country.
Mat 24.7: One king goin fight one nodda king.
Mat 24.7: Plenny peopo goin get notting fo eat.
Mat 24.7: Plenny diffren places, da groun goin shake hard plenny.
Mat 24.8: Peopo goin suffa plenny, but all dat, ony fo start.
Mat 24.9: “Dat time, dey goin set you guys up an make you guys suffa, an dey goin kill
Mat 24.9: dey goin set you guys up an make you guys suffa, an dey goin kill you guys.
Mat 24.9: All da diffren kine peopos all ova da world goin hate you guys cuz you stay my guys.
Mat 24.10: Den, goin get plenny guys dat goin stop trussing me, cuz dey no can
Mat 24.10: Den, goin get plenny guys dat goin stop trussing me, cuz dey no can handle wat stay
Mat 24.10: An dey goin hate each odda an set up dea own bruddas.
Mat 24.11: Goin get plenny guys dat goin show up an say dey hea fo talk fo
Mat 24.11: Goin get plenny guys dat goin show up an say dey hea fo talk fo God, but dey ony bulai,
Mat 24.11: an say dey hea fo talk fo God, but dey ony bulai, an dey goin fool plenny peopo.
Mat 24.12: Goin get mo an mo peopo dat goin everytime broke God's Rules mo
Mat 24.12: Goin get mo an mo peopo dat goin everytime broke God's Rules mo an moa, az why plenny peopo
Mat 24.12: broke God's Rules mo an moa, az why plenny peopo no goin get aloha fo each odda no moa.
Mat 24.13: handle an hang in dea till all dis pau, dey da ones dat goin come out okay.
Mat 24.14: All ova da world goin get peopo dat goin tell all da Good Kine Stuff bout how
Mat 24.14: All ova da world goin get peopo dat goin tell all da Good Kine Stuff bout how peopo can get God fo
Mat 24.14: All da diffren kine peopos goin hear wass fo real, an den, everyting goin pau.
Mat 24.14: kine peopos goin hear wass fo real, an den, everyting goin pau.
head: Someting Real Bad Goin Mess Up Everyting
Mat 24.15: befo time, he wen say dat someting dat God hate plenny, goin happen.
Mat 24.15: Dat ting so bad, goin mess up everyting an make everybody jus bag.
Mat 24.15: Da ting goin stand inside da place dat stay spesho fo God.
Mat 24.19: Dat time, goin get hard time fo da hapai wahines an da muddas dat stay
Mat 24.21: Cuz dat time everybody goin choken suffa to da max.
Mat 24.21: not even from wen God wen make da world till now, an no goin get notting lidat eva goin happen again.
Mat 24.21: make da world till now, an no goin get notting lidat eva goin happen again.
Mat 24.22: But God goin make dat time mo short, so goin get peopo dat goin come
Mat 24.22: But God goin make dat time mo short, so goin get peopo dat goin come out okay.
Mat 24.22: But God goin make dat time mo short, so goin get peopo dat goin come out okay.
Mat 24.22: Da Boss like help da peopo he wen pick, dass why he goin make dat suffa plenny time mo short.
Mat 24.24: Goin get plenny fake kine guys who say dey Christ, an goin get
Mat 24.24: Goin get plenny fake kine guys who say dey Christ, an goin get plenny fake kine guys who say dey talk fo God.’
Mat 24.24: Dey goin do unreal an awesome stuff fo try show proof dat dey fo
Mat 24.24: an awesome stuff fo try show proof dat dey fo real, an dey goin even try fool da peopo dat God wen pick.
Mat 24.27: I da Guy Dass fo Real, an wen I come back, goin be jalike wen da lightning come from da east side an shine
Mat 24.28: Wen dat happen, you guys goin know wea I stay.
head: Da Guy Dass Fo Real Goin Come Back
Mat 24.29: “Right afta dat time fo suffa plenny, dis wat goin happen: ‘Da sun goin come black.
Mat 24.29: dat time fo suffa plenny, dis wat goin happen: ‘Da sun goin come black.
Mat 24.29: Da moon no goin shine.
Mat 24.29: Da stars goin fall down from da sky.
Mat 24.29: An all da spirits inside da sky dat get plenny power, Dey goin come all kapakahi.
Mat 24.30: Dat time, da peopo goin see someting up dea inside da sky dat goin show dem dat I
Mat 24.30: time, da peopo goin see someting up dea inside da sky dat goin show dem dat I stay coming.’
Mat 24.30: An all da diffren kine peopos all ova da world goin cry hard an be real sad.
Mat 24.30: Den dey goin spock me, da Guy Dass Fo Real.
Mat 24.30: I goin come wit power an I goin be awesome!
Mat 24.30: I goin come wit power an I goin be awesome!
Mat 24.31: Da trumpet goin make big noise, an I goin send my angel messenja guys fo
Mat 24.31: Da trumpet goin make big noise, an I goin send my angel messenja guys fo bring togedda all da peopo
Mat 24.32: Wen da fig tree make new branch an get new leaf, you guys goin know dat summa time stay coming.
Mat 24.33: Same ting, wen you guys see all dis stuff happen, den you goin know, I stay coming an everyting stay ready.
Mat 24.34: From da peopo dat stay ova hea right now, get guys dat no goin mahke befo all dis stuff goin happen.
Mat 24.34: right now, get guys dat no goin mahke befo all dis stuff goin happen.
Mat 24.35: Da world an da sky goin pau, but da tings I say no goin pau, eva.
Mat 24.35: Da world an da sky goin pau, but da tings I say no goin pau, eva.
head: Nobody Know Da Day O Da Time Dat Goin Happen
Mat 24.36: “Nobody know wen all dat goin happen, not even da day o da time.
Mat 24.37: Wen I come back, everyting goin be jalike befo time wen da guy Noah wen stay.
Mat 24.39: Da odda peopo, dey neva know wat was goin happen, till da big water wen come an wipe um out.
Mat 24.39: You know, I da Guy Dass Fo Real, an wen I come back, goin be same ting lidat.
Mat 24.40: Goin get two guys working inside one field.
Mat 24.40: God goin take one guy, an he no goin take da odda guy.
Mat 24.40: God goin take one guy, an he no goin take da odda guy.
Mat 24.41: Goin get two wahines working togedda fo make flour fo bread wit
Mat 24.41: God goin take one wahine, an he no goin take da odda.
Mat 24.41: God goin take one wahine, an he no goin take da odda.
Mat 24.42: Cuz you guys donno wat time yoa Boss goin come back.
Mat 24.43: head guy inside da house wen know wat time da steala guy goin come, he goin watch out fo um.
Mat 24.43: da house wen know wat time da steala guy goin come, he goin watch out fo um.
Mat 24.43: He no goin let um inside fo bus up his place.
Mat 24.44: Da time you guys tink I no goin come, dass wen I goin come.
Mat 24.44: Da time you guys tink I no goin come, dass wen I goin come.
Mat 24.45: He da guy, da boss goin make him da luna in charge a his house an his ohana, so he
Mat 24.46: Wen da boss come back, da worka guy goin stay good inside if he stay doing jalike his boss wen tell
Mat 24.47: An I tell you guys dis too: Da boss goin put dat guy in charge a everyting he get.
Mat 24.48: “But if dat worka guy do bad kine stuff, den he goin tink, ‘Eh, long time my boss no goin come back.
Mat 24.48: kine stuff, den he goin tink, ‘Eh, long time my boss no goin come back.
Mat 24.49: An he goin start fo bus up da odda worka guys, an he goin eat an
Mat 24.49: An he goin start fo bus up da odda worka guys, an he goin eat an drink wit all da odda drunk guys.
Mat 24.50: Den goin get one time, da boss goin come back an da worka tink he
Mat 24.50: Den goin get one time, da boss goin come back an da worka tink he still yet not coming, an
Mat 24.51: Den da boss goin bus him up, an throw him outside wit da bulaia kine guys
Mat 24.51: Ova dea da guys goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an
Mat 25.1: “Dat time, wen God in da sky stay King, goin be jalike dis: Had one wedding.
Mat 25.8: Da fire stay inside our lamps, goin pio.
Mat 25.13: guys donno da day o da time, wen me, da Guy Dass fo Real, goin come back, you know.’”
Mat 25.14: Jesus tell um, “Dat time wen God stay King, goin be jalike dis: Had one guy, he was going on one trip to
Mat 25.21: I goin put you in charge a plenny stuff.
Mat 25.23: I goin put you in charge a plenny stuff.
Mat 25.29: “Cuz everybody who get stuff goin get mo plenny.
Mat 25.29: But da guy who no mo notting, even da litto bit he get, goin lose um.’
Mat 25.30: Ova dea dey goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an
head: Everybody Goin Stand In Front God Da Judge
Mat 25.31: Wen I come back, I goin be awesome.
Mat 25.31: All da angel guys goin come wit me.
Mat 25.31: Den I goin sit down on top my throne dat stay awesome.
Mat 25.32: All da diffren kine peopos from all ova da world goin come togedda in front me, an I goin put some on one side
Mat 25.32: from all ova da world goin come togedda in front me, an I goin put some on one side an some on da odda, jalike one sheep
Mat 25.33: Same ting, I goin put da guys dat stay do da right ting on my right side an
Mat 25.34: Dat time I goin tell da guys on my right side, ‘Come ova hea!
Mat 25.34: world, he wen make all dis stuff ready fo you guys, cuz I goin be yoa King.
Mat 25.37: “Den da guys who everytime do da right ting goin aks me, ‘Boss, wen was dis, dat you was hungry an we wen
Mat 25.40: “Me, da King, I goin say, ‘Dass it!
Mat 25.41: “Den I goin tell da odda guys on my left side, ‘Go way from hea, you
Mat 25.41: God goin punish you guys!’
Mat 25.41: fo da Devil an his angel messenja guys, da fire dat no goin mahke eva.
Mat 25.44: “Den dem buggas goin tell, ‘Boss, wen was dis, dat you was hungry, o thirsty, o
Mat 25.45: “I goin tell um, ‘Dass it!’
Mat 25.46: But da guys dat everytime do da right ting, dey goin live to da max foeva.’
Mat 26.2: I da Guy Who Fo Real, but wen da Passova time come, dey goin set me up fo kill me on top one cross.
Mat 26.4: Dey say, “How we goin trick Jesus so we can bus um?
Mat 26.5: no can do um wen get da Passova time, cuz bumbye da peopo goin make big noise an fight.
Mat 26.11: Everytime goin get poor peopo stay wit you guys, but I no goin stay wit
Mat 26.11: Everytime goin get poor peopo stay wit you guys, but I no goin stay wit you guys everytime, you know.
Mat 26.12: dis perfume on top me, dis wen make me ready fo wen dey goin bury me.
Mat 26.13: An I like tell you guys dis too: weaevas my guys goin teach da Good Kine Stuff Bout Me, all ova da whole world,
Mat 26.13: da Good Kine Stuff Bout Me, all ova da whole world, dey goin tell wat dis wahine wen do, an da peopo goin rememba her.
Mat 26.13: world, dey goin tell wat dis wahine wen do, an da peopo goin rememba her.
Mat 26.15: He aks um, “Eh, how much money you guys goin give me if I set him up fo you guys?
Mat 26.21: an he say, “I tell you guys fo shua, one a you guys goin set me up.
Mat 26.23: his piece bread inside da same sauce wit me, he da guy dat goin set me up.”
Mat 26.24: I goin mahke jalike da Bible wen say befo time.
Mat 26.24: Da guy who goin set me up goin get it!
Mat 26.24: Da guy who goin set me up goin get it!
Mat 26.25: Judas, da guy who goin set him up, he say, “Teacha, eh, fo shua you not talking
Mat 26.28: Dey goin kill me, an my blood goin come out from my body jalike wen
Mat 26.28: Dey goin kill me, an my blood goin come out from my body jalike wen dey kill one sacrifice.
Mat 26.28: Dat goin help plenny peopo, so God can let um go an hemo dea shame
Mat 26.29: An I telling you guys, afta dis, I no goin drink dis kine wine, till da time come wen we all stay
Mat 26.29: Dat time, I goin drink da new kine wine wit you guys.
head: Peter Goin Say He Donno Who Jesus
Mat 26.31: Ova dea, Jesus tell um, “All you guys goin bum out cuz you no can handle da shame fo wat goin happen
Mat 26.31: guys goin bum out cuz you no can handle da shame fo wat goin happen to me tonite.
Mat 26.31: Cuz God wen say befo time inside da Bible, ‘I goin kill da sheep farma, an all his sheeps goin run all ova da
Mat 26.31: da Bible, ‘I goin kill da sheep farma, an all his sheeps goin run all ova da place.
Mat 26.32: But I goin come back alive afta I mahke, an den, I going Galilee
Mat 26.32: Den you guys goin go by me ova dea.’
Mat 26.33: guys bum out an like go way from you, eh, no way I eva goin do dat!”
Mat 26.34: Befo da roosta make noise early today, three times you goin say dat you donno who me.”
Mat 26.35: No matta I gotta mahke wit you, no way I goin say I donno who you!
Mat 26.38: tell um, “Eh, you know, my heart stay real sad, jalike I goin mahke.
Mat 26.45: I da Guy Who Fo Real, an dey goin set me up fo da bad guys.
Mat 26.48: Now, befo time, Judas wen tell um, “Da guy I goin kiss, az da guy.
Mat 26.52: Everybody who use his sword fo beef goin die from da sword.
Mat 26.53: Tink bout dis: right now I can aks my Fadda fo help, an he goin send me mo den twelve armies a angel guys.
Mat 26.54: dis way, so dat da tings da Bible wen say befo time, goin happen.
Mat 26.58: da yard an sit down ova dea wit da police guys fo see wat goin happen.
Mat 26.61: broke down God's temple, an den, befo three days pau, I goin build um up again.
Mat 26.62: You no goin say notting, o wat?’-”
Mat 26.64: I even telling you guys, bumbye you guys goin see me, sitting down on top da spesho place by da God Who
Mat 26.64: An I goin come back on top da clouds inside da sky.
Mat 26.64: Den you goin see me, I da Guy Who Fo Real.
Mat 26.75: Jesus wen say, “Befo da roosta make noise, three times you goin say you donno who me.”
Mat 27.1: an da older leadas fo da peopo wen go figga out how dey goin kill Jesus.
Mat 27.3: Afta he find out dat dey really goin kill Jesus fo real kine, he come sorry an start fo tink
Mat 27.22: So Pilate aks um, “Den wat I goin do wit Jesus, da Christ guy, dat dey say God wen send?”
Mat 27.25: An all da peopo say, “Yeah, us guys an our kids goin be da one fo take da blame fo make um mahke!
Mat 27.35: him on top da cross, an den dey throw dice, fo see wat guy goin get which clotheses from Jesus.”
Mat 27.40: You wen say dat you goin broke down da temple an goin build um up again befo three
Mat 27.40: You wen say dat you goin broke down da temple an goin build um up again befo three days pau!
Mat 27.42: Den we goin trus him!
Mat 27.49: We go see if Elijah goin come fo get him outa dis.
Mat 27.63: wen dat fake guy still alive, he tell, ‘Afta three days I goin come back alive again.
Mat 27.64: Cuz if dey do dat, den dey goin tell da peopo, ‘Try look!’
Mat 27.64: An den dis fake ting goin be mo worse den da first fake ting, wen he wen tell he da
Mat 28.7: Dass da place wea you guys goin see him.
Mat 28.10: Dass da place wea dey goin see me.
Mat 28.14: If da governa hear bout dis ting, us guys goin tell um you guys okay, so you guys no need worry.
Mat 28.19: Baptize dem, an dey goin come tight wit my Fadda, an me his Boy, an God's Good an
Mat 28.20: I goin stick wit you guys all da way, till da world goin pau.
Mat 28.20: I goin stick wit you guys all da way, till da world goin pau.
Mrk 1.2: I goin send my messenja guy.
Mrk 1.2: He going ahead a you An he goin get everyting ready Befo you come, Cuz you my real Spesho
Mrk 1.3: Inside da boonies, My messenja guy goin talk real loud an real strong So everybody can hear: ‘Eh!
Mrk 1.4: Den God goin let you guys go an hemo all yoa shame.
Mrk 1.7: Dis wat he tell um, “Afta me, goin come one nodda guy.
Mrk 1.8: I baptizing you guys wit water, but da way he goin baptize you guys, he goin give you God's Good an Spesho
Mrk 1.8: guys wit water, but da way he goin baptize you guys, he goin give you God's Good an Spesho Spirit fo take ova you.
Mrk 1.17: Da way you guys bring in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo fo be my guys too!
Mrk 1.44: Den everybody goin know dat you stay good now.
Mrk 2.5: Dis guys trus me fo real kine, dat I goin make dea friend come good!
Mrk 2.10: But now, I goin show proof you guys -- I goin make dis sick guy make
Mrk 2.10: But now, I goin show proof you guys -- I goin make dis sick guy make strong.
Mrk 2.20: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat getting married.
Mrk 2.20: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat getting married.
Mrk 2.20: An den, dass wen his friends goin skip food.
Mrk 2.21: “Fo fix up one old puka clothes, you no goin take one new piece cloth dat no shrink yet fo cover da
Mrk 2.21: You go do dat, den wen you wash um, da new piece goin shrink plenny an make one mo bigga puka, an you make da
Mrk 2.22: You do dat, da new wine goin come mo big an bus da wine bag, an da wine goin spill out.
Mrk 2.22: new wine goin come mo big an bus da wine bag, an da wine goin spill out.
Mrk 3.6: right den an dea dey go talk to King Herod guys, how dey goin kill Jesus.
Mrk 3.14: Latas I goin send you guys all ova da place, an den you guys goin teach
Mrk 3.14: I goin send you guys all ova da place, an den you guys goin teach da peopo.
Mrk 3.15