Gen 10.2: Dis da ohana dat come from Jafet: dey was Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, an Tiras.
Gen 10.3: Da ohana dat come from Gomer: Ashkenaz, Rifat, an Togarmah.