Dan 4.17: Den All Da Odda Gods, He get da powa fo tell All da govments in da world Wat dey gotta do.
Dan 4.25: Importan Den All Da Odda Gods, get da powa fo tell all da govments in da world wat dey gotta do.
Dan 4.32: Importan Den All Da Odda Gods get da right, fo tell all da govments in da world wat dey gotta do.