Neh 5.15: Even da guys dat work fo da odda govnas, dey ack like dey can tell da peopo wat fo do too.
Est 3.12: Dey write wat Haman like tell da king's govnas fo da states, da govnas fo all da districks dat get dea
Est 3.12: wat Haman like tell da king's govnas fo da states, da govnas fo all da districks dat get dea own local govmen, an da
Dan 6.6: So da odda supavisa guys an all da govnas go togedda in front da king.