2Ki 17.6: live Halah side, some a dem by da Habor River dat go by Gozan, an da res inside da towns wea da Mede peopo live.
2Ki 18.11: um Assyria side, an make dem live inside Halah, inside Gozan on da Habor River, an inside da towns wea da Mede peopo
2Ki 19.12: Us guys mo strong den da gods fo Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo dat wen live Tel Assar!
Isa 37.12: Da gods fo da peopos from Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo inside Tel Assar -- you