head: Da Sacrifice Wit Grain
head: Da Sacrifice Wit [Grain / Wheat o Barley]
Luk 3.17: Jalike one farma guy put da wheat grain inside da basket an let da wind blow out all da junk kine
Luk 3.17: an let da wind blow out all da junk kine stuff from da grain, den he put da wheat inside da storage place.
Act 27.38: dey wen eat all da stuff dey wen like, dey wen throw da grain inside da ocean an wen make da boat mo light.
1Co 9.10: guy dat plow da groun, an da guy dat take da junks outa da grain, wen dey work, dey gotta wait still yet fo eat.