Gen 36.14: Oholibamah, dass Anah daughta an Zibeon grandaughta, she was Esau wife.