Gen 24.15: Her granfadda, Nahor, az Abraham brudda.
Gen 28.13: I da God dat yoa granfadda Abraham an yoa fadda Isaac wen pray to.
Gen 31.53: I like da God fo yoa granfadda Abraham an da God fo my granfadda Nahor be da judges, if I
Gen 31.53: I like da God fo yoa granfadda Abraham an da God fo my granfadda Nahor be da judges, if I stay right o if you stay right.
Gen 32.9: You da God fo my granfadda Abraham, an fo my fadda Isaac.”
Gen 47.9: But my fadda an granfadda guys, dey wen get plenny mo years den me, wen dey stay hea
Gen 48.12: Den Joseph take da boys from wea dey sitting nex to dea granfadda, an Joseph wen go down on top da groun in front his fadda
Gen 48.15: My granfadda Abraham an my fadda Isaac, Dey wen live da way God tell
Exo 31.2: His granfadda, Hur.
Exo 35.30: His fadda, Uri, an his granfadda, Hur, from da Judah ohana.
Rut 4.17: Obed, lata he [come] Jesse fadda an King David granfadda.”
2Ki 8.26: His mudda was Ataliah, an her granfadda was Omri, one a da king guys fo Israel.
2Ki 22.14: His granfadda, da Harhas dat befo time take care da palace clotheses.
Neh 6.10: Delaiah his fadda, Mehetabel his granfadda.
Rom 11.1: same blood jalike Benjamin, cuz Abraham Benjamin's great granfadda.