head: Da Locust Grasshoppa Bugs
Exo 10.4: dis wat I goin do: Tomorrow I bring plenny locust kine grasshoppa inside yoa land.
Exo 10.5: Da locust grasshoppa bugs goin cova da groun, so no can see da groun.
Lev 11.22: You guys can eat all kine locust bug, grasshoppa, an cricket.
1Ki 8.37: O da plants come sick, O da mold make da food pilau, O da grasshoppa an da caterpilla Eat up all da food Befo da peopo can cut
Isa 33.4: Assyria guys Wen rip off from odda peopo, Jalike wen da grasshoppa Come real quick grab all da food from one field.
Isa 33.4: peopo goin run All ova da place fo grab stuff, Jalike da grasshoppa inside da field.
Amo 4.9: Da grasshoppa wen eat up all da fig tree an olive tree dat you guys own.
Amo 7.1: God, he stay getting togedda uku paila grasshoppa, same time!
Mat 3.4: He eat grasshoppa, an he get honey from da bees.
Rev 9.8: Da grasshoppa hair, jalike wahine kine hair.