Dan 11.2: den da kings befo him, an wen he like make war agains da Greek country, da peopo goin follow him.
Dan 11.3: He get plenny powa, an goin take charge a da Greek peopo.
Mrk 7.26: She Greek, not Jewish, from da kine peopo dat da Jews call “dogs.
Jhn 7.35: You tink he going by da Jewish peopo inside da Greek towns far away, fo teach da peopo dat talk da Greek
Jhn 7.35: da Greek towns far away, fo teach da peopo dat talk da Greek language, o wat?”
head: Had Greek Guys Dat Like See Jesus
Jhn 12.20: Had some Greek guys dat wen go Jerusalem wit da odda peopo fo da Passova
Jhn 19.20: Da army guys wen write da sign in three language: Hebrew, Greek, an Latin.”
Act 6.1: But some a da Jewish peopo dat talk Greek dat wen trus Jesus wen squawk agains da peopo dat talk da
Act 6.1: cuz every day da local peopo neva help da widows dat talk Greek get some food.
Act 9.29: He talk wit da Jewish guys dat talk Greek, an wen try fo show um dat da Good Stuff Bout Jesus stay
Act 9.36: (In Greek talk her name Dorcas.
Act 11.20: go Antioch, an wen start fo talk to da peopo dea dat talk Greek.
Act 13.8: But Bar-Jesus, da kahuna guy, ‘Elymas’ his name in Greek talk, he neva like wat Saul an Barnabas say, an he wen try
Act 16.1: His fadda not Jewish, he Greek.
Act 16.3: cuz da Jewish peopo in dat place know dat his fadda stay Greek.
Act 17.17: an wen talk wit da Jewish peopo bout da Good Stuff, an da Greek peopo dat had plenny respeck fo God, he wen talk wit dem
Act 19.10: an all da Jewish peopo an da peopo inside Asia dat talk Greek wen hear wat da Boss Jesus wen say.
Act 19.17: Da Jewish peopo an da Greek peopo dat stay inside Efesus wen hear bout dat, an dey wen
Act 21.37: Da captain say, “You talk Greek?
Rom 1.14: No matta get guys Greek o no Greek, o guys who get smarts o guys dat no moa, I jus
Rom 1.14: No matta get guys Greek o no Greek, o guys who get smarts o guys dat no moa, I jus gotta take
1Co 1.22: An da Greek peopo, dey ony like hear da smart kine stuff dat dey tink
1Co 1.23: An da Greek peopo, wen dey hear um, dey tink, “Dass stupid!
1Co 1.24: But get odda peopo, some a dem Jewish peopo an some a dem Greek peopo, dey da ones God wen tell fo come be his peopo.
Gal 2.3: He not one Jew, he one Greek guy.
Rev 9.11: name ‘Abaddon’ in da local language, an ‘Apollyon’ in da Greek language.