Exo 27.4: Make bronze grill look jalike one net, an put bronze rings on da four
Exo 27.5: Put da grill inside da middle a da altar, unda da top half way down.
Exo 35.16: da big altar wea dey burn up da sacrifices, da bronze grill inside da altar, da poles fo carry um, an all da tings dey
Exo 38.4: Dey make one bronze grill jalike one net.
Exo 38.4: Da grill go inside da middo a da altar, half way down unda da top.
Exo 38.5: bronze metal fo make four rings fo da four cornas a da grill, fo put da poles fo carry um.
Exo 38.30: Fo Come Togedda Wit God, an fo da big altar an da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo
Exo 39.39: da Tent from outside, Da bronze altar dat get da bronze grill inside, an da poles, All da tings dey use fo make da