Gen 19.38: He da ancesta guy fo da Ammon peopo dat get nowdays.
Deu 2.19: You guys go pass da land wea da Ammon peopo stay.
Deu 2.19: Cuz I no goin give you guys da Ammon peopo's land, notting.
Deu 2.20: da Refa peopo too, cuz dey wen live dea befo time, but da Ammon peopo call dem da Zamzum peopo.
Deu 2.21: Yahweh wen let da Ammon peopo wipe out da Refa peopo, an take ova dea land.
Deu 2.21: Den da Ammon peopo live inside dat land, an not da Refa peopo.
Deu 2.37: jalike oua God Yahweh tell us guys fo do, we neva bodda da Ammon peopo, o da land by da Jabbok Riva, o da towns inside da
Deu 3.11: Dat pune`e still yet stay dea inside Rabbah town wea da Ammon peopo live.
Deu 3.16: from da middo a da Arnon Canyon to da Jabbok Riva, wea da Ammon peopo stay.)
Deu 23.3: “Nobody from Ammon o Moab o dea kids an grankids can come one a Yahweh's
Deu 23.4: Cuz wen you guys was coming outa Egypt, da Ammon peopo neva come out fo meet you guys wit bread an watta.
Deu 23.6: No make deal fo come friends wit da Ammon o da Moab peopo, fo do good tings fo dem, all da time you
1Ki 11.1: love Pharaoh daughta -- an wahines from da Moab peopo, da Ammon peopo, da Edom peopo, da Sidon peopo, an da Het peopo too.
1Ki 11.5: He go pray to Molek too, da pilau kine idol god dat da Ammon peopo stay pray to.
1Ki 11.7: an one odda place fo Molek da pilau kine idol god dat da Ammon peopo stay pray to.
1Ki 11.33: an Kemosh da god fo da Moab peopo, an Molek da god fo da Ammon peopo.
1Ki 14.21: (Rehoboam mudda name Naamah, from da Ammon peopo.
1Ki 14.31: (Rehoboam's mudda name was Naamah, from da Ammon peopo.
2Ki 23.13: an fo Molek, da god dat erybody hate, da pilau god fo da Ammon peopo.
2Ki 24.2: send steala kine army guys from Babylon, Aram, Moab, an Ammon fo fight Jehoiakim.
Ezr 9.1: peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Jebus peopo, da Ammon peopo, da Moab peopo, da Egypt peopo, an da Amor peopo.
Neh 2.10: But wen Sanballat da Horon guy an his helpa Tobiah da Ammon guy wen find out, dey come real huhu, cuz somebody goin
Neh 2.19: But wen Sanballat da Horon guy, his helpa Tobiah da Ammon guy, an Geshem da Arab guy wen find out, dey make fun a us
Neh 4.3: Tobiah, da Ammon guy, he stan dea nex to Sanballat.
Neh 4.7: But den, Sanballat an Tobiah an da Arab guys an da Ammon guys an da Ashdod guys, dey wen hear dat da work fo fix da
head: Da Peopo From Ammon An Moab Hemo Demself From God's Peopo
Neh 13.1: Dey find out inside da book, dat nobody from da Ammon peopo o da Moab peopo can get da right fo come one Israel
Neh 13.2: time befo, wen da Israel peopo come outa da boonies, da Ammon an Moab peopo neva go out fo meet da Israel peopo an tell
Neh 13.23: I wen see Jewish guys dat wen marry wahines from Ashdod, Ammon, an Moab.
Isa 11.14: Dey goin take ova da Edom peopo an da Moab peopo An da Ammon peopo gotta do wat dey tell um.
Dan 11.41: an kill dea peopo, but Edom, Moab, an da leada guys inside Ammon, dey no goin come unda his powa.
Amo 1.12: Da Ammon Peopo You betta lissen!
Amo 1.13: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Ammon peopo wen go agains me.”
Amo 1.15: Da king fo da Ammon peopo, an his officer guys, I goin take um all away