Mat 27.54: So da captain fo da army guys an da odda guys dat was guarding Jesus too, dey wen see da groun shaking, an everyting dat
Mat 28.11: Wen da wahines going, same time some a da guys dat was guarding da tomb wen go back inside Jerusalem town an tell da main
Mat 28.12: Den dey give plenny money to da guys dat was guarding da tomb.
Mat 28.15: So da guys dat was guarding da tomb wen take da money an do wat da leada guys wen tell