Gen 2.12: wea get gold inside da groun, da bestes kine gold, an gum from one tree fo make perfume, an rocks da kine fo make
Exo 30.34: “Take da nice smell spices fo make da incense -- yellow gum resin, da kine sea shell dat smell nice wen you burn um,