1Ki 11.23: Befo time, Rezon work fo Hadadezer, da king fo Zobah, but den he run away from Hadadezer.
1Ki 11.23: fo Hadadezer, da king fo Zobah, but den he run away from Hadadezer.