Ezr 5.1: Dat time, had two guys, Haggai an Iddo's boy Zekaraiah, dat stay talk fo da God fo da
Ezr 6.14: Da guys Haggai an Zekaraiah Iddo boy, dat talk fo God, dey wen give good