1Ki 1.5: Dat time, King David boy Adonijah (Haggit his mudda) wen go aroun ack big fo come King.
1Ki 1.11: Adonijah, da one dat Haggit wen born fo David, he come King awready.
1Ki 2.13: Adonijah go by Solomon mudda Batsheba (Adonijah mudda, Haggit).