Gen 4.10: Wat you wen do to him, hah?”
Gen 20.10: Wat kine guy you wen tink me, hah?
Gen 31.27: You steal stuff from me an neva tell me notting, hah?
Exo 1.18: How come you guys doing dis ting, hah?
Exo 2.13: How come you bussing um up, hah?
Exo 2.14: goin kill me, same ting jalike you wen kill dat Egypt guy, hah?
Luk 15.29: Wat you wen give me, hah?
Jhn 8.53: Who you tink you, hah?