1Ti 2.9: Da good looks no come from fancy kine hairdo, o from put on fancy kine gold o pearl kine jewelry, o da
1Pe 3.3: come from wat you look like outside, jalike da fancy kine hairdo, da gold kine jewelry, o da fancy kine clotheses.