2Ki 17.6: He make some a dem live Halah side, some a dem by da Habor River dat go by Gozan, an da
2Ki 18.11: peopo an move um Assyria side, an make dem live inside Halah, inside Gozan on da Habor River, an inside da towns wea da