1Ki 7.6: Da Hall Wit Poses, Solomon make dat too, 75 feet long an 45 feet
1Ki 7.6: In front da hall, get lanai wit big poses in front.
1Ki 7.7: Den Solomon make da Hall Fo Da Throne.
1Ki 7.7: Dis da Hall Fo Judge Da Peopo.
1Ki 7.8: live inside, not da main yard, but litto bit back from da Hall Fo Da Throne.
1Ki 7.8: Solomon house, same kine building jalike da Hall Fo Da Throne.