Neh 3.12: Shallum Hallohesh boy, dat stay in charge da odda half da Jerusalem
Neh 10.24: Pelatiah, Hanan, Anaiah, Hoshea, Hananiah, Hasshub, Hallohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabnah, Maaseiah, Ahiah, Hanan,