2Ki 23.31: His mudda name Hamutal.
2Ki 24.18: His mudda name, Hamutal, Jeremiah's girl, from Libnah.