Isa 7.25: On top da hills, da place wea befo time dey hoe hana da grass, you no goin go dea no moa, cuz you scared da
Mat 14.15: Pau hana time awready!
Mrk 6.35: Pau hana time awready!
Luk 24.29: But dey tell him, “Stay hea wit us, cuz pau hana, an dark awready.