Neh 3.1: God, from da gate to da Towa Fo Da Hundred Army Guys an da Hananel Towa.
Neh 12.39: above da Efraim Gate an da Ol Gate, an da Fish Gate an da Hananel Towa an da Towa Fo Da Hundred, to da Sheep Gate, an den we