1Ki 16.1: One time, Yahweh give Jehu, Hanani boy, dis message fo King Ba`asha: “Befo time, you was
1Ki 16.7: Yahweh even give Jehu, Hanani boy, da talka fo God, da message fo King Ba`asha an his
Ezr 10.20: From da Immer ohana: Hanani an Zebadaiah.
Neh 1.2: One a my bruddas, Hanani, come fo visit me ova dea wit some odda guys dat jus come
Neh 7.2: an da Levi ohana guys dat help da prieses, I put my brudda Hanani in charge a Jerusalem town, him an Hananiah dat was da
Neh 12.36: Azarel, Milalai, Gilalai, Ma`ai, Netanel, anodda Judah, an Hanani.