Neh 3.13: Da Valley Gate, Hanun an da peopo dat live Zanoah, dey fix um.
Neh 3.30: Nex to him, Hananiah Shelemiah's boy and Hanun Zalaf's numba six boy fix anodda part.