Gen 3.16: I goin make um so you get plenny pilikia wen you come hapai.
Gen 16.4: Abram an Hagar, dey wen sleep togedda, an she come hapai.”
Gen 16.4: But wen she know she hapai, she start fo tink she mo betta den Sarai, da lady she
Gen 16.5: But now, she know she hapai, she make jalike she mo betta den me!
Gen 16.11: He tell her dis too: “Eh, you hapai awready, you know.
Gen 19.36: Dass how da two wahines, Lot daughtas, dey wen come hapai from dea own fadda.
Gen 20.18: stay Abimelek house, Yahweh neva let da wahines dea come hapai, cuz a Sarah.
Gen 21.2: Sarah wen get hapai.
Gen 25.21: Den his wife Rebecca come hapai.
Gen 29.32: Leah come hapai, an get one bebe boy.
Gen 29.33: Leah come hapai one mo time an get one nodda bebe boy.
Gen 29.34: Den Leah come hapai one mo time, an get bebe boy again.”
Gen 29.35: One mo time, Leah come hapai an get bebe boy.
Gen 30.5: Jacob sleep wit her, an Bilhah come hapai an born one boy fo Jacob.”
Gen 30.7: Den da slave wahine Bilhah dat work fo Rachel come hapai one mo time.”
Gen 30.17: She come hapai, an she born her numba five boy fo Jacob.
Gen 30.19: Den, Leah come hapai one mo time an born her boy numba six fo Jacob.”
Gen 30.21: Lata, Leah come hapai an born one girl fo Jacob.”
Gen 30.23: Rachel come hapai an born one boy.
Gen 35.16: Dat time, Rachel hapai.
Gen 38.3: Judah wife come hapai, an she born one boy.
Gen 38.4: Da wahine come hapai one mo time, an she born one nodda boy, an she give um da
Gen 38.8: da wahine dat was yoa brudda guy wife, an make her come hapai fo yoa brudda guy, so can keep yoa brudda name.
Gen 38.9: But Onan, he figga dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be fo his mahke brudda
Gen 38.9: Tamar make sex, Onan pull out quick make shua her no come hapai fo his mahke brudda ohana.”
Gen 38.18: Den he make sex wit her, an she come hapai from him.”
Gen 38.24: Now, she hapai.
Gen 38.25: fadda in law, an tell um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he da fadda fo my bebe.
Exo 2.2: Da wahine, she come hapai an wen born one boy.
Exo 21.22: If get some guys dat stay fighting, an dey push one hapai wahine, an she lose da bebe but da wahine no mahke, da guy
Lev 12.2: tell Moses fo tell da Israel peopo: “One wahine dat get hapai an born one boy, she no can come in front me fo seven days
Rut 4.13: Wen dey sleep togedda, Yahweh let her come hapai.
2Ki 4.17: But lata da wahine come hapai, an da nex year bout dat same time she born one boy,
2Ki 8.12: small kids on top da groun, an rip open da stomach a dea hapai wahines.”
2Ki 15.16: He bus up Tifsah an cut open all da hapai wahines dea.
Isa 7.14: wahine dat neva yet sleep wit one guy, but she goin come hapai, an bumbye dat wahine goin born one boy.
Isa 8.3: She get hapai, an born one boy.”
Isa 59.4: Jalike one wahine come hapai, An cuz a dat, she born one bebe.
Amo 1.13: Gilead side, dey even wen rip open da hapai wahines Jus so dey can take ova mo plenny land.
Mat 1.18: wen happen: God's Good an Spesho Spirit wen make her get hapai.
Mat 1.20: No scared take Mary fo come yoa wife, cuz she hapai from God's Spirit dat stay good an spesho.
Mat 1.23: One young wahine Who neva sleep wit nobody, Goin get hapai.”
Mat 24.19: Dat time, goin get hard time fo da hapai wahines an da muddas dat stay nursing dea babies!
Mrk 13.17: “Dat time goin get hard time fo da hapai wahines an da muddas dat stay nursing dea babies!
Luk 1.24: Afta dat his wife Elizabet wen come hapai, an fo five months she wen stay hide inside da house.
Luk 1.31: You goin come hapai, an goin born one boy.
Luk 1.36: Peopo say she no can born babies, but she six months hapai awready.
Luk 2.5: She stay hapai.
Luk 2.21: jalike da angel guy from God wen say befo Mary come hapai.
Luk 21.23: Goin be hard time fo da hapai wahines an da muddas dat stay nursing dea babies!
Rom 4.19: cuz he near hundred year old, an Sarah, she no can come hapai awready.
1Th 5.3: Goin be jalike wen da pain hit da hapai wahine.
Heb 11.11: wen get power fo start one ohana, no matta she no can come hapai, cuz she too old.
Jas 1.15: Jalike da hapai wahine too, she no can stop da bebe wen ready fo come.
Rev 12.2: She hapai, an she stay crying, cuz real sore fo born her baby!