Gen 4.21: All da guys dat play da small kine harp an da flute, dey jalike Jubal dea ancesta guy.
Neh 12.27: God he awesome, an dey sing, an dey play cymbal an big harp an small harp.
Neh 12.27: an dey sing, an dey play cymbal an big harp an small harp.
Isa 5.12: Dey make big party, Dey get plenny harp an guitar, Tambourine, flute, an wine dea.
Isa 16.11: inside me stay crying, Jalike one sad song you play wit da harp.
Dan 3.5: you guys hear da sound from da trumpet, da flute, da big harp, da small harp, da local kine guitar, wen dey play all da
Dan 3.5: da sound from da trumpet, da flute, da big harp, da small harp, da local kine guitar, wen dey play all da instrument