Gen 1.1: Da time wen eryting had start, God wen make da sky an da world.
Gen 1.3: an da light start fo shine.
Gen 1.4: Den he put da light on one side, an da dark on da odda side.
Gen 1.5: So, had da nite time an da day time, az day numba one.”
Gen 1.6: get someting inside da middo, fo no let da watta up dea an da watta undaneat come togedda!
Gen 1.7: An dass wat God wen do.
Gen 1.7: God make someting fo no let da watta up dea an da watta undaneat come togedda.”
Gen 1.8: Had da nite time an da day time, az day numba two.
Gen 1.9: An dass wat God wen do.
Gen 1.10: Da dry groun, God give um da name “Land,” an da watta dat wen come togedda one side, he give um da name
Gen 1.10: God look da dry groun an da sea, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.10: God look da dry groun an da sea, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.11: Da kine plants dat make dea own kine seed, an da kine trees dat make da fruits wit da seed inside,
Gen 1.11: An dass wat God wen do.
Gen 1.12: plant grow, da kine plants dat make dea own kine seed, an da kine trees dat make da fruits wit dea own kine seed
Gen 1.12: An God look da plants, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.12: An God look da plants, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.13: Had da nite time an da day time, az day numba three.
Gen 1.14: Dass fo show da time fo do tings, an da odda kine days fo do someting, an da years.
Gen 1.14: da time fo do tings, an da odda kine days fo do someting, an da years.
Gen 1.15: An dass wat God wen do.
Gen 1.16: Da big light, he make um fo be da main one day time, an da odda light, he make um fo be da main one nite time.
Gen 1.18: da sky, fo make light shine on top da groun, day time an nite time, an fo make da light an da dark diffren.
Gen 1.18: make light shine on top da groun, day time an nite time, an fo make da light an da dark diffren.
Gen 1.18: top da groun, day time an nite time, an fo make da light an da dark diffren.
Gen 1.18: An God look da day an da nite, an he tell, “Real, real good,
Gen 1.18: An God look da day an da nite, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.18: An God look da day an da nite, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.19: Had da nite time an da day time, az day numba four.
Gen 1.20: “Inside da watta, I like get choke diffren kine fishes an odda kine tings dat live dea!
Gen 1.20: Up inside da sky, I like get plenny bird an any kine tings dat fly up ova da groun!
Gen 1.21: God make all da big kine fishes an odda kine tings dat live inside da ocean, an choke plenny
Gen 1.21: kine fishes an odda kine tings dat live inside da ocean, an choke plenny small kine fishes an odda kine tings dat move
Gen 1.21: live inside da ocean, an choke plenny small kine fishes an odda kine tings dat move aroun inside da watta, an all
Gen 1.21: fishes an odda kine tings dat move aroun inside da watta, an all kine birds an bugs wit wings.
Gen 1.21: tings dat move aroun inside da watta, an all kine birds an bugs wit wings.
Gen 1.21: An God look da tings inside da watta an da tings dat fly, an
Gen 1.21: An God look da tings inside da watta an da tings dat fly, an he tell, “Real, real good, all dat!”
Gen 1.21: An God look da tings inside da watta an da tings dat fly, an he tell, “Real, real good, all dat!”
Gen 1.22: Den God tell da fishes an birds an all da odda kine life, “I give you da powa so you
Gen 1.22: Den God tell da fishes an birds an all da odda kine life, “I give you da powa so you can do
Gen 1.22: So, I like you get plenny bebes, an fill up da ocean wit um.”
Gen 1.22: You birds too, I like you fo do da same ting an fill up da world!
Gen 1.23: Had da nite time an da day time, az day numba five.
Gen 1.24: da animals dat live wit peopo, an da small kine animals, an da wild animals.
Gen 1.24: da animals dat live wit peopo, an da small kine animals, an da wild animals.
Gen 1.24: An dass wat wen happen.
Gen 1.25: God wen make um all: all kine wild animals, an all kine animals dat live wit peopo, an all da small kine
Gen 1.25: kine wild animals, an all kine animals dat live wit peopo, an all da small kine animals dat run aroun on top da groun.”
Gen 1.25: An God look da animals, an he tell, “Real, real good, all
Gen 1.25: An God look da animals, an he tell, “Real, real good, all dat!
Gen 1.26: da ocean, da birds inside da sky, da animals, all da land, an all da small kine animals dat go aroun on top da groun.
Gen 1.27: Fo start, he make one guy an one wahine.”
Gen 1.28: So, get plenny bebes, an fill up da world wit um, an take ova!
Gen 1.28: So, get plenny bebes, an fill up da world wit um, an take ova!
Gen 1.28: You guys, in charge a da fishes inside da ocean, an da birds inside da sky, an all da animals dat move aroun
Gen 1.28: a da fishes inside da ocean, an da birds inside da sky, an all da animals dat move aroun on top da groun.
Gen 1.29: An God say dis too: “You know wat?
Gen 1.29: you guys all da plants all ova da world dat make seed, an all da trees dat make fruits wit da seed inside.”
Gen 1.30: An fo all da wild animals, an fo all da birds inside da sky,
Gen 1.30: An fo all da wild animals, an fo all da birds inside da sky, an fo all da animals moving
Gen 1.30: fo all da wild animals, an fo all da birds inside da sky, an fo all da animals moving aroun on top da groun -- eryting
Gen 1.30: groun -- eryting dat stay alive, I give dem all da grasses an odda kine green plants fo dea food.
Gen 1.30: An dass wat God wen do.
Gen 1.31: God look eryting he wen make, an he say, “Real, real good, all dat!”
Gen 1.31: An had da nite time an da day time, az day numba six.
Gen 1.31: An had da nite time an da day time, az day numba six.
Gen 2.1: Az how God wen finish make da sky, an da world, an all da tings inside dem.
Gen 2.1: Az how God wen finish make da sky, an da world, an all da tings inside dem.
Gen 2.3: Cuz dat was da day wen he pau make eryting an no need do moa.”
Gen 2.4: An dass da story bout how was, wit da sky an da world, wen
Gen 2.4: An dass da story bout how was, wit da sky an da world, wen God wen make um all.
Gen 2.4: time, wen God, da one dey call Yahweh, wen make da world an da sky, All ova da world, neva even have bushes inside da
Gen 2.5: Yahweh neva make da rain come down on top da groun yet, an cuz neva have nobody fo work da groun.
Gen 2.6: Had fog come up outa da groun, an da dew from dat was da ony watta dat da land get, dat
Gen 2.7: Den da God Yahweh take dirt from da groun an make one guy.
Gen 2.9: one Tree Dat Can Make You Live Foeva if you eat da fruit, an one Tree Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad if
Gen 2.9: eat da fruit, an one Tree Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad if you eat da fruit.
Gen 2.10: Had one riva dat come up inside Eden an give watta fo all da trees inside dat place.
Gen 2.10: Outside, da riva split up an come four diffren riva.
Gen 2.11: One riva get da name Pishon, an go aroun da outside Havilah land.
Gen 2.12: place wea get gold inside da groun, da bestes kine gold, an gum from one tree fo make perfume, an rocks da kine fo
Gen 2.12: da bestes kine gold, an gum from one tree fo make perfume, an rocks da kine fo make jewelry.
Gen 2.13: One nodda riva get da name Gihon, an go aroun da outside Cush land.
Gen 2.15: Eden, da place he wen plant all da trees, fo live dea an work da groun an take care eryting.
Gen 2.15: he wen plant all da trees, fo live dea an work da groun an take care eryting.
Gen 2.17: -- da Tree Dat Get Fruits Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad, no eat da fruit from dat.
Gen 2.17: wen you eat dat fruit, den you goin get cut off from me, an you goin mahke fo shua!
Gen 2.19: Befo time, da God Yahweh take dirt from da groun an make all da diffren kine wild animals an all da diffren
Gen 2.19: from da groun an make all da diffren kine wild animals an all da diffren kine birds in da sky.
Gen 2.20: guy give name to all da kine animals dat live wit peopo, an all da kine birds in da sky, an all da kine wild animals.
Gen 2.20: dat live wit peopo, an all da kine birds in da sky, an all da kine wild animals.
Gen 2.21: Den da God Yahweh make da guy lay down an go pass out sleep.
Gen 2.21: Wen da guy sleeping, God take one rib outa him, an den close up da place wit skin.
Gen 2.24: (Dass how come da guys go way from dea fadda-mudda guys, an come tight wit dea wife, an da guy an da wahine, dey come
Gen 2.24: way from dea fadda-mudda guys, an come tight wit dea wife, an da guy an da wahine, dey come jalike dey one.
Gen 2.24: fadda-mudda guys, an come tight wit dea wife, an da guy an da wahine, dey come jalike dey one.
Gen 2.25: Now even so, da guy an da wahine was naked, but dey neva have shame from dat.”
Gen 3.1: dat da God Yahweh wen make, da snake was da mos smart an sneaky one.
Gen 3.3: dea inside da middo, dat God wen tell us, ‘No even eat um, an no touch um!
Gen 3.5: eat da fruit from dat tree, jalike yoa eyes goin come open an you goin undastan stuff.
Gen 3.5: You goin undastan wass good an wass bad!
Gen 3.6: She like how da tree look, an da fruits look good fo eat.”
Gen 3.6: An if I eat da fruits, I goin come smart, an make me undastan
Gen 3.6: An if I eat da fruits, I goin come smart, an make me undastan any kine!
Gen 3.6: So she take some a da fruits an eat um.
Gen 3.6: Den she give um to her husband too, an he eat um.”
Gen 3.7: Right den an dea, dey undastan, jalike dea eyes wen come open.
Gen 3.7: Dey know dat dey naked, an dey go get plenny fig leaf an sew um togedda fo make
Gen 3.7: Dey know dat dey naked, an dey go get plenny fig leaf an sew um togedda fo make someting fo wear aroun da middo.
Gen 3.8: Dat day, wen da sun going down an da wind start fo blow, da guy an his wife hear one noise.
Gen 3.8: wen da sun going down an da wind start fo blow, da guy an his wife hear one noise.
Gen 3.12: Her wen give me some fruit from dat tree an I wen eat um.
Gen 3.15: From now on, you an da wahine, I goin make you guys fight each odda.
Gen 3.15: Yoa kids an her kids, Dey goin fight each odda too.
Gen 3.15: Dey goin bus yoa head, An you goin bite dea feet!
Gen 3.16: Still yet, you goin like stay wit yoa husban, An him, he goin be in charge a you.
Gen 3.17: da guy Adam dis: “You, you wen make how yoa wife tell you, an not how I tell you.
Gen 3.18: Wen you plant seed, da land goin grow weeds an thorns fo you too.
Gen 3.19: You gotta work hard an sweat Fo get nuff food outa da groun, An afta, you goin go
Gen 3.19: gotta work hard an sweat Fo get nuff food outa da groun, An afta, you goin go back to da dirt Cuz I wen make you outa
Gen 3.19: You come from dirt, An you goin come dirt one mo time.
Gen 3.20: Dat sound kinda like “Life,” Hebrew language, an she da firs mudda fo all da peopo dat eva live.”
Gen 3.21: An one nodda ting da God Yahweh do: he use animal skin fo
Gen 3.21: Yahweh do: he use animal skin fo make clotheses fo Adam an Eve his wife, an give um to dem.
Gen 3.21: use animal skin fo make clotheses fo Adam an Eve his wife, an give um to dem.
head: God Trow Out Adam An Eve From Da Place He Wen Make
Gen 3.22: Dey undastan wass good an wass bad.
Gen 3.22: um go take da fruits from Da Tree Dat Make You Live Foeva, an eat um.
Gen 3.24: He put one sword dea too, wit fire dat come out, an dat move all aroun so nobody goin go nea da Tree Dat Make
head: Adam An Eve Get Kids
Gen 4.1: Den Adam sleep togedda wit his wife Eve, an she born one boy.
Gen 4.2: Wen dey come big, Abel wen come one sheep an goat farma, and Cain wen come one dirt farma.”
head: Cain an Abel Make Present Fo God
Gen 4.3: cut some a da tings dat grow from da land wen was ready, an he wen take um fo make one present fo show respeck fo da
Gen 4.5: But Yahweh like Abel mo den Cain, an he neva care fo da present Cain wen give him.
Gen 4.5: So Cain come plenny huhu, an look mad.
Gen 4.7: But you gotta take charge An no let da bad kine stuff take ova you!
Gen 4.9: You tink I da guy suppose to take care my brudda an watch wea he go, o wat?”
Gen 4.14: So den, today you goin trow me out from da land an no let me work da groun no moa, an no let me stay by you,
Gen 4.14: me out from da land an no let me work da groun no moa, an no let me stay by you, yeah?
Gen 4.14: I gotta jus go one place inside dis world to anodda, an anybody dat meet me, bumbye dey like kill me!
Gen 4.17: Den Cain come togedda wit his wife, an she wen get bebe.
Gen 4.17: She wen born one boy, an she give um da name Enok.
Gen 4.17: Lata, Cain wen start fo build one town wit walls, an he give da town da same name Enok, jalike his boy.
Gen 4.18: Irad come from Enok, an Mehuya`el come from Irad, an Metusha`el come from
Gen 4.18: Irad come from Enok, an Mehuya`el come from Irad, an Metusha`el come from Mehuya`el, an Lamek come from
Gen 4.18: come from Irad, an Metusha`el come from Mehuya`el, an Lamek come from Metusha`el.
Gen 4.19: Lamek, he wen marry two wahines, dea names Adah an Zillah.
Gen 4.20: All da guys dat live inside tents an take care cows an sheeps lidat, dey jalike Jabal dea
Gen 4.20: All da guys dat live inside tents an take care cows an sheeps lidat, dey jalike Jabal dea ancesta guy.
Gen 4.21: All da guys dat play da small kine harp an da flute, dey jalike Jubal dea ancesta guy.
Gen 4.22: He da guy wen make all kine tool from bronze an iron.
Gen 4.23: One time, Lamek talk big to his two wifes: “Eh, Adah an Zillah!
Gen 4.25: She wen born one boy, an she give um da name Seth, dat sound kinda like “give,” dea
Gen 5.2: God make da peopo fo be guys an wahines.
Gen 5.4: An afta Seth wen born, Adam still live 800 year moa, an he
Gen 5.4: An afta Seth wen born, Adam still live 800 year moa, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.4: still live 800 year moa, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.7: An afta Enosh wen born, Seth still live 807 year, an he get
Gen 5.7: An afta Enosh wen born, Seth still live 807 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.7: Seth still live 807 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.10: An afta Kenan wen born, Enosh still live 815 year, an he get
Gen 5.10: An afta Kenan wen born, Enosh still live 815 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.10: Enosh still live 815 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.13: An afta Mahalalel wen born, Kenan still live 840 year, an he
Gen 5.13: An afta Mahalalel wen born, Kenan still live 840 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.13: Kenan still live 840 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.16: An afta Jared wen born, Mahalalel still live 830 year, an he
Gen 5.16: An afta Jared wen born, Mahalalel still live 830 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.16: still live 830 year, an he get odda kids too, boys an girls.
head: Jared an Enok
Gen 5.19: An afta Enok wen born, Jared still live 800 year, an he get
Gen 5.19: An afta Enok wen born, Jared still live 800 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.19: Jared still live 800 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.22: An afta Metuselah wen born, Enok wen stay tight wit God
Gen 5.22: Enok wen stay tight wit God wateva he doing, fo 300 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.22: he doing, fo 300 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.24: He stay tight wit God wateva he doing, an den, Enok disappea, cuz God take um away.
Gen 5.26: An afta Lamek wen born, Metuselah still live 782 year, an he
Gen 5.26: An afta Lamek wen born, Metuselah still live 782 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.26: still live 782 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 5.29: He give da boy da name Noah, an he tell, “Dis boy, he goin take away da sore from inside
Gen 5.30: An afta Noah wen born, Lamek still live 595 year, an he get
Gen 5.30: An afta Noah wen born, Lamek still live 595 year, an he get odda kids too, boys an girls.”
Gen 5.30: Lamek still live 595 year, an he get odda kids too, boys an girls.”
Gen 5.32: Noah, afta he live 500 year, he get three boys, Shem, Ham, an Jafet.
Gen 6.1: Afta dat, wen start fo get plenny peopo inside da world, an dey get daughtas.
Gen 6.2: Dey see dat da wahines was good looking, an dey pick da ones dey like fo marry.
Gen 6.4: Den, afta dat time, da guys dat jalike gods an da daughtas dat born to da peopo wen come togedda an get
Gen 6.4: gods an da daughtas dat born to da peopo wen come togedda an get kids.”
Gen 6.4: Dea kids was da awesome guys dat come from dem, an erybody know da stories bout dem.
Gen 6.5: Yahweh wen see how da peopo was doing mo an mo plenny bad kine stuff, all ova da world.
Gen 6.5: Erytime da peopo tink an make plan, dey ony tinking how fo do bad kine stuff all da
Gen 6.7: An den Yahweh tink, “I goin wipe out from da world all da
Gen 6.7: I goin wipe out all da animals too, an da small kine tings dat crawl, an da birds dat fly inside
Gen 6.7: out all da animals too, an da small kine tings dat crawl, an da birds dat fly inside da sky, cuz bodda me dat I wen
Gen 6.10: Noah, he get three boys: Shem, an Ham, an Jafet.
Gen 6.10: Noah, he get three boys: Shem, an Ham, an Jafet.
Gen 6.13: Den God tell Noah, “I look all da peopo in front me, an all ova da world, dey ony like tink how dey goin bus up
Gen 6.14: Go get cypress wood, an make one big boat fo yoaself.
Gen 6.14: Make rooms inside, an put tar from da groun all ova da inside an da outside.
Gen 6.14: rooms inside, an put tar from da groun all ova da inside an da outside.
Gen 6.15: Dis how big you gotta make da boat: 150 yard long, an 25 yard wide, an 15 yard high.
Gen 6.15: you gotta make da boat: 150 yard long, an 25 yard wide, an 15 yard high.
Gen 6.16: Make roof on top da boat, an make um open all round, eighteen inch down from da roof,
Gen 6.16: Inside, make da bottom decks, an da decks numba two an three.
Gen 6.16: Inside, make da bottom decks, an da decks numba two an three.
Gen 6.18: You goin go inside da big boat, you an yoa boys, an yoa wife, an yoa boys wifes wit you.
Gen 6.18: You goin go inside da big boat, you an yoa boys, an yoa wife, an yoa boys wifes wit you.
Gen 6.18: goin go inside da big boat, you an yoa boys, an yoa wife, an yoa boys wifes wit you.
Gen 6.19: So you goin get two animals, boy kine an girl kine, from ery kine animal dat get inside da world.
Gen 6.20: From ery kine bird, an ery kine animal dat live wit peopo, an ery kine ting dat
Gen 6.20: From ery kine bird, an ery kine animal dat live wit peopo, an ery kine ting dat crawl on top da groun, two a dem goin
Gen 6.21: Dis wat you gotta do: Go get togedda ery kine ting dat you an da animals eat, an put um inside da boat.
Gen 6.21: Go get togedda ery kine ting dat you an da animals eat, an put um inside da boat.
Gen 6.21: Dass goin be da food fo you an fo dem.
Gen 7.1: Go inside da boat, you an all yoa ohana.
Gen 7.2: Da ones dat da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine, take seven boy kine an seven girl
Gen 7.2: make sacrifice an fo eat, fo ery kine, take seven boy kine an seven girl kine wit you.
Gen 7.2: Da odda animals dat not da right kine fo make sacrifice an fo eat, fo ery kine take two, one boy kine an one girl
Gen 7.2: sacrifice an fo eat, fo ery kine take two, one boy kine an one girl kine.
Gen 7.3: Fo ery kine bird, take seven boy kine an seven girl kine wit you.
Gen 7.4: Fo forty days goin rain day time an nite time, an no goin stop notting.
Gen 7.4: Fo forty days goin rain day time an nite time, an no goin stop notting.
Gen 7.7: Noah, an his boys, an his wife, and his boys wifes, dey all wen go
Gen 7.7: Noah, an his boys, an his wife, and his boys wifes, dey all wen go inside da big
Gen 7.8: Da animals dat da right kine fo make sacrifice, an da odda animals, an da birds, an eryting dat crawl on top
Gen 7.8: dat da right kine fo make sacrifice, an da odda animals, an da birds, an eryting dat crawl on top da groun, had two a
Gen 7.8: kine fo make sacrifice, an da odda animals, an da birds, an eryting dat crawl on top da groun, had two a dem, boy kine
Gen 7.11: Noah was six hundred year an two month an seventeen day old, da day dat wen happen.
Gen 7.11: Noah was six hundred year an two month an seventeen day old, da day dat wen happen.
Gen 7.11: wen Da watta dat run undaneat da wild ocean wen bus loose, An da big watta from inside da sky wen come down, Jalike dey
Gen 7.12: Dat time, day time an nite time, fo forty days da rain wen come down on top da
Gen 7.13: Dat was da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da big boat,
Gen 7.13: Dat was da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da big boat, plus Noah wife an
Gen 7.13: Dat was da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da big boat, plus Noah wife an da
Gen 7.13: an Ham an Jafet, wen go inside da big boat, plus Noah wife an da three wahines dat married to his boys.
Gen 7.14: Da ohana guys, an ery kine wild animal, an ery kine animal big an small dat
Gen 7.14: Da ohana guys, an ery kine wild animal, an ery kine animal big an small dat live wit peopo, an all
Gen 7.14: guys, an ery kine wild animal, an ery kine animal big an small dat live wit peopo, an all kine tings dat crawl on
Gen 7.14: an ery kine animal big an small dat live wit peopo, an all kine tings dat crawl on top da groun, an ery kine
Gen 7.14: wit peopo, an all kine tings dat crawl on top da groun, an ery kine bird, eryting dat get wing, ery kine ting dat
Gen 7.16: Da ones dat go inside, had da boy kine an da girl kine fo ery kine ting dat stay alive, jalike God
Gen 7.17: Da watta wen come plenny, an wen pick up da big boat, an make um float up ova wea da
Gen 7.17: Da watta wen come plenny, an wen pick up da big boat, an make um float up ova wea da groun was befo time.
Gen 7.18: Da watta wen come mo an mo plenny on top da groun, an da big boat just go hea an
Gen 7.18: Da watta wen come mo an mo plenny on top da groun, an da big boat just go hea an dea on top da watta.
Gen 7.18: an mo plenny on top da groun, an da big boat just go hea an dea on top da watta.
Gen 7.20: An still yet, da watta stay go up, till was mo den 25 feet
Gen 7.21: dat wen move on top da groun wen mahke -- da birds, an da animals dat live wit peopo, an da wild animals, an da
Gen 7.21: wen mahke -- da birds, an da animals dat live wit peopo, an da wild animals, an da small kine tings dat crawl all ova
Gen 7.21: an da animals dat live wit peopo, an da wild animals, an da small kine tings dat crawl all ova da groun, an all da
Gen 7.21: an da small kine tings dat crawl all ova da groun, an all da peopo.
Gen 7.23: Noah, he da ony guy dat stay alive, him an da odda peopo dat stay wit him inside da big boat.
Gen 8.1: All dat time, God neva foget bout Noah an all da wild animals an da farm animals dat was inside da
Gen 8.1: dat time, God neva foget bout Noah an all da wild animals an da farm animals dat was inside da big boat wit him.
Gen 8.1: Dass why God wen make da wind blow ova da world, an da watta start fo go down.
Gen 8.2: wea da watta come out undaneat da wild ocean come pau, an same ting wit da big watta dat come down from inside da
Gen 8.2: An dis way, God wen stop da rain from da sky.
Gen 8.7: on top da groun, dat Noah wen open da window he wen make an let go one black scavenja bird, da kine dey call “raven.
Gen 8.7: Dat bird go out an fly aroun one side an da odda side an come back, all da
Gen 8.7: Dat bird go out an fly aroun one side an da odda side an come back, all da time till da watta dry
Gen 8.7: Dat bird go out an fly aroun one side an da odda side an come back, all da time till da watta dry up from on top da
Gen 8.9: Noah put out one hand fo da dove come down, an take um back inside da big boat.
Gen 8.10: Noah wen wait one mo week, an he let da dove go out from da big boat one mo time.
Gen 8.11: Wen da sun going down, da dove come back, an you know wat?
Gen 8.13: Da firs month inside da year, an da firs day inside da month, Noah wen go take off da
Gen 8.13: da canvas dat cova da open space aroun da top a da boat, an he see dat da groun stay coming dry awready.
Gen 8.14: Was da numba two month, day numba 27 inside da month, an den da groun wen come dry fo real kine.
Gen 8.16: Go outside da big boat, you an yoa wife, an yoa boys an dea wifes.
Gen 8.16: Go outside da big boat, you an yoa wife, an yoa boys an dea wifes.
Gen 8.16: Go outside da big boat, you an yoa wife, an yoa boys an dea wifes.
Gen 8.17: all da diffren kine animals dat stay wit you -- da birds, an da animals, an tings dat crawl on top da groun, so dey can
Gen 8.17: kine animals dat stay wit you -- da birds, an da animals, an tings dat crawl on top da groun, so dey can all get plenny
Gen 8.17: dat crawl on top da groun, so dey can all get plenny kids an come plenny all ova da world.
Gen 8.18: So Noah an his wife, an his boys an dea wifes, wen go outside.
Gen 8.18: So Noah an his wife, an his boys an dea wifes, wen go outside.
Gen 8.18: So Noah an his wife, an his boys an dea wifes, wen go outside.
Gen 8.19: da diffren ohanas wen go outside da big boat, ery animal an eryting dat crawl on top da groun, an ery bird.”
Gen 8.19: big boat, ery animal an eryting dat crawl on top da groun, an ery bird.”
Gen 8.20: one animal from ery diffren kine dass okay fo sacrifice, an one bird from ery diffren kine dass okay fo sacrifice.
Gen 8.20: He wen put um on top da altar, an kill um fo make da sacrifice, an burn up all da meat on
Gen 8.20: put um on top da altar, an kill um fo make da sacrifice, an burn up all da meat on top dea.
Gen 8.21: Yahweh, he smell da nice smell from da sacrifice, an he stay good inside.
Gen 8.21: Cuz from small kid time, weneva da peopo go tink an make plan, dey ony like do bad kine stuff.
Gen 8.22: From now till da world pau, Goin get time fo plant seed an fo cut food.
Gen 8.22: Cold time an hot time, Summa time an winta time, Day time an nite time,
Gen 8.22: Cold time an hot time, Summa time an winta time, Day time an nite time, No goin stop.
Gen 8.22: Cold time an hot time, Summa time an winta time, Day time an nite time, No goin stop.
Gen 9.1: God wen give Noah an his boys da powa so dey can do eryting he like um fo do.
Gen 9.1: He tell um, “Get plenny kids now, an go make da world wit mo plenny peopo.
Gen 9.2: All da wild animals all ova da world, an all da birds inside da sky, an all da tings dat crawl on
Gen 9.2: animals all ova da world, an all da birds inside da sky, an all da tings dat crawl on top da groun, an all da fishes
Gen 9.2: inside da sky, an all da tings dat crawl on top da groun, an all da fishes inside da watta -- dey all goin be real
Gen 9.5: An fo you guys too, anybody dat go make you guys bleed an
Gen 9.5: An fo you guys too, anybody dat go make you guys bleed an mahke, eh!
Gen 9.5: I da Judge, an I goin make dem bleed an mahke too.
Gen 9.5: I da Judge, an I goin make dem bleed an mahke too.
Gen 9.5: kill one guy o one wahine, I goin make dat animal bleed an mahke too.
Gen 9.5: An anybody dat go kill one guy o one wahine, I da Judge, an I
Gen 9.5: An anybody dat go kill one guy o one wahine, I da Judge, an I goin take away dea life, cuz dey wen kill somebody dass
Gen 9.6: Whoeva go make somebody bleed an mahke, Somebody gotta make dem bleed an mahke.
Gen 9.6: somebody bleed an mahke, Somebody gotta make dem bleed an mahke.
Gen 9.7: Get plenny kids, an go fill up da world wit mo plenny peopo.
Gen 9.8: Den God tell Noah an his boys: “So!
Gen 9.9: Dis da deal I making fo you guys, an fo da peopo dat goin come from you guys bumbye, an fo all
Gen 9.10: guys, an fo da peopo dat goin come from you guys bumbye, an fo all da animals dat stay by you guys -- I mean, da
Gen 9.10: all da animals dat stay by you guys -- I mean, da birds, an da farm animals, an all da wild animals, eryting dat wen
Gen 9.10: stay by you guys -- I mean, da birds, an da farm animals, an all da wild animals, eryting dat wen come outa da big boat
Gen 9.12: God tell um dis too: “An now, I goin do dis: I give you guys one sign, so you guys
Gen 9.12: Dat deal, fo me an fo you guys, an fo all da animals dat stay wit you guys.
Gen 9.12: Dat deal, fo me an fo you guys, an fo all da animals dat stay wit you guys.
Gen 9.12: Da sign stay fo now, an stay fo all da peopo dat goin come from you guys afta.
Gen 9.15: know dat I tinking Bout da deal I wen make fo you guys, An fo eryting dat stay alive.
Gen 9.16: Weneva da rainbow stay in da cloud, I goin look um, an I goin tink about da deal dat I wen make, dat stay foeva -
Gen 9.18: Dat time, had Shem, an Ham, an Jafet, Noah three boys, dat wen come outa da big
Gen 9.18: Dat time, had Shem, an Ham, an Jafet, Noah three boys, dat wen come outa da big boat wit
Gen 9.18: An Ham, he get one boy name Canaan.
head: Noah Come Drunk An Make Shame
Gen 9.20: An he da firs guy dat eva plant one grape farm.
Gen 9.21: time, Noah wen drink some a da wine from da grape farm, an he come drunk.
Gen 9.21: An right dea inside da tent, he take off all his clotheses.
Gen 9.23: Shem an Jafet, dey wen look da odda way fo no see dea fadda naked.
Gen 9.23: Dey go get one blanket an hold um behind dem an go backwards inside da tent, an dey
Gen 9.23: Dey go get one blanket an hold um behind dem an go backwards inside da tent, an dey cova him wit da
Gen 9.23: an hold um behind dem an go backwards inside da tent, an dey cova him wit da blanket.
Gen 9.25: da kine work dat nobody like even do, Fo dea brudda guys an dea peopo!
Gen 9.27: I like Jafet an his peopo go live togedda wit da Shem ohana, But da Canaan
Gen 10.1: Dis da story bout da ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem an Ham an Jafet.
Gen 10.1: bout da ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem an Ham an Jafet.
Gen 10.1: ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem an Ham an Jafet.
Gen 10.2: Jafet: dey was Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, an Tiras.
Gen 10.3: Da ohana dat come from Gomer: Ashkenaz, Rifat, an Togarmah.
Gen 10.4: Da ohana dat come from Javan: Elishah, an Tarshish (dass da Spain peopo), an Kittim (dass da Cyprus
Gen 10.4: from Javan: Elishah, an Tarshish (dass da Spain peopo), an Kittim (dass da Cyprus Island peopo) an Dodan (dass da
Gen 10.4: da Spain peopo), an Kittim (dass da Cyprus Island peopo) an Dodan (dass da Rhodes Island peopo).
Gen 10.5: dey da ones dat live nowdays nea da Mediterranean Sea an on top da islands.
Gen 10.5: Ery ohana get dea own land, an dea own language, an dea own family line.
Gen 10.5: Ery ohana get dea own land, an dea own language, an dea own family line.
Gen 10.6: da Egypt Mauka peopo), Mizraim (dass da Egypt peopo), an Put (dass da Libya peopo), an Canaan.
Gen 10.6: (dass da Egypt peopo), an Put (dass da Libya peopo), an Canaan.
Gen 10.7: ohana dat come from Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Ra`amah, an Sabteka.
Gen 10.7: Da ohana dat come from Ra`amah: Sheba an Dedan.
Gen 10.8: An had one nodda guy dat wen come from Cush ohana, da guy
Gen 10.9: Nimrod wen come real good fo hunt, an Yahweh know bout him.
Gen 10.10: Nimrod wen come one king, an da main places wea he was king was Babylon town, Erech
Gen 10.10: wea he was king was Babylon town, Erech town, Akkad town, an Kalneh town, ova dea Shinar side.
Gen 10.11: From dea, Nimrod wen go take ova eryting Assyria side an build Nineveh town, Rehobot town, Kalah town, an Resen
Gen 10.12: side an build Nineveh town, Rehobot town, Kalah town, an Resen town.”
Gen 10.12: Resen stay in da middo a Nineveh and Kalah, an wen come da main town fo Nimrod, you know.
Gen 10.13: peopo come from), da Lud peopo come from Mizraim too, an da Anam peopo, da Lehab peopo, da Naftuh peopo, da Patrus
Gen 10.14: peopo, da Naftuh peopo, da Patrus peopo, da Kasluh peopo, an da Crete Island peopo.
Gen 10.15: Canaan, his numba one boy was Sidon, an den Het.
Gen 10.16: Had da Jebus peopo dat wen come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo, da Hiv peopo, da Ark
Gen 10.19: Ark peopo, da Sin peopo, da Arvad peopo, da Zemar peopo, an da Hamat peopo.
Gen 10.19: da Canaan peopo wen live wen start makai side, from Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den go mauka side by Sodom an
Gen 10.19: Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den go mauka side by Sodom an Gomorrah, an from dea go by Admah an Zeboim nea Lasha.
Gen 10.19: by Gerar nea Gaza, den go mauka side by Sodom an Gomorrah, an from dea go by Admah an Zeboim nea Lasha.
Gen 10.19: mauka side by Sodom an Gomorrah, an from dea go by Admah an Zeboim nea Lasha.
Gen 10.20: diffren peopos dat wen come from Ham - da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own
Gen 10.20: ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own govmen.
Gen 10.22: come from Shem: Elam, Asshur, Arpakshad, anodda Lud guy, an Aram.
Gen 10.23: Da ones dat come from Aram: Uz, Hul, Geter, an Mash.
Gen 10.24: Shelah wen come from Arpakshad, an Eber wen come from Shelah.
Gen 10.25: was da time dat dey make watta ditch all ova, you know, an "Peleg," az da Hebrew word fo "watta ditch").
Gen 10.29: Uzal, Diklah, Obal, Abima`el, Sheba, Ofir, Havilah, an Jobab.
Gen 10.31: All dose peopos wen come from Shem -- da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own
Gen 10.31: ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own govmen.
Gen 10.32: Now you know da story, wea dey all come from, an da diffren place wea dey make dea govmens.
Gen 10.32: all da diffren peopos all ova da world wen come from Noah an his boys.
head: Da Babylon Peopo Get Big Head An Build One Towa
Gen 11.2: going, dey come Shinar side (dass Babylon side, you know), an dey find one flat place wit plenny land an plenny watta.
Gen 11.2: you know), an dey find one flat place wit plenny land an plenny watta.
Gen 11.3: Ova dea, dey use brick cuz no mo rock, an dey ony get da tar dat come outa da groun fo make da brick
Gen 11.4: If we do dat, den we goin get big name, an all us guys goin stay hea togedda, we no need move house
Gen 11.5: Up Dea Inside Da Sky, he wen go down by dea town fo look, an fo check out da towa dat da peopo build.
Gen 11.6: Yahweh, he tinking lidis: “Dis peopo, dey all one, an dey all get one language.
Gen 11.6: An latas, dey goin do moa.
Gen 11.7: I going down dea by dem an mess up dea language.
Gen 11.8: Dass how Yahweh wen make da peopo move all ova da world, an az why dey neva finish building da town.
Gen 11.9: An dass how come nowdays dey call dat place Babylon, cuz was
Gen 11.9: Yahweh wen make all da diffren peopos go way from Shinar an go all ova da world.
Gen 11.11: An afta Arpakshad wen born, Shem still live 500 year, an he
Gen 11.11: An afta Arpakshad wen born, Shem still live 500 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.11: Shem still live 500 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.13: An afta Shelah wen born, Arpakshad still live 403 year, an he
Gen 11.13: An afta Shelah wen born, Arpakshad still live 403 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.13: still live 403 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.15: An afta Eber wen born, Shelah still live 403 year, an he get
Gen 11.15: An afta Eber wen born, Shelah still live 403 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.15: Shelah still live 403 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.17: An afta Peleg wen born, Eber still live 430 year, an he get
Gen 11.17: An afta Peleg wen born, Eber still live 430 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.17: Eber still live 430 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.19: An afta Re`u wen born, Peleg still live 209 year, an he get
Gen 11.19: An afta Re`u wen born, Peleg still live 209 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.19: Peleg still live 209 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.21: An afta Serug wen born, Re`u still live 207 year, an he get
Gen 11.21: An afta Serug wen born, Re`u still live 207 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.21: Re`u still live 207 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.23: An afta Nahor wen born, Serug still live 200 year, an he get
Gen 11.23: An afta Nahor wen born, Serug still live 200 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.23: Serug still live 200 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.25: An afta Terah wen born, Nahor still live 119 year, an he get
Gen 11.25: An afta Terah wen born, Nahor still live 119 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.25: Nahor still live 119 year, an he get odda kids too, boys an girls.
Gen 11.26: Terah, afta he live 70 year, den he get three boys: Abram, an Nahor, an Haran.
Gen 11.26: he live 70 year, den he get three boys: Abram, an Nahor, an Haran.
Gen 11.27: Terah, he get da three boys, Abram, Nahor, an Haran.
Gen 11.29: Bumbye, Abram an Nahor wen find wahines an get married.
Gen 11.29: Bumbye, Abram an Nahor wen find wahines an get married.
Gen 11.31: Den Terah wen talk to his boy Abram an his grankid Lot dat was Haran boy, an his daughta in law
Gen 11.31: to his boy Abram an his grankid Lot dat was Haran boy, an his daughta in law Sarai, da one dat wen marry his boy
Gen 11.31: Firs ting, dey wen stop Haran town an make house dea instead.
Gen 12.1: Go way from yoa own country an yoa own ohana.
Gen 12.2: I goin make you one big name guy, An you goin make good tings come fo odda peopo.
Gen 12.5: Abram wen take his wife Sarai, an his nephew Lot, an all da big stack stuffs dey wen get
Gen 12.5: Abram wen take his wife Sarai, an his nephew Lot, an all da big stack stuffs dey wen get Haran side, an all da
Gen 12.5: Lot, an all da big stack stuffs dey wen get Haran side, an all da peopo dat wen work fo dem dea too.
Gen 12.5: Dey start fo go Canaan side, an bumbye, dey get dea.
Gen 12.6: Get one real big tree dea at Moreh, an dey stay dea.
Gen 12.7: how come Abram wen pile up rocks ova dea fo make one altar an make sacrifice, cuz Yahweh wen let Abram see him, dat
Gen 12.8: da place dey put up dea tents: da west side get Bethel, an east side get `Ai.
Gen 12.8: da odda place, Abram pile up rocks fo make one altar an make sacrifice dea too, an he tell Yahweh, “Eh!
Gen 12.8: pile up rocks fo make one altar an make sacrifice dea too, an he tell Yahweh, “Eh!
Gen 12.9: Lata on, Abram dem go way from dea an move da tents, litto bit mo south erytime.
head: Abram An Sarai Bulai Da Egypt Peopo
Gen 12.11: An I know dis: Da Egypt guys, dey goin look you, an dey goin
Gen 12.12: An I know dis: Da Egypt guys, dey goin look you, an dey goin say, ‘Dat wahine, she dis guy wife,’ an dey goin
Gen 12.12: look you, an dey goin say, ‘Dat wahine, she dis guy wife,’ an dey goin go kill me an let you stay alive.
Gen 12.12: ‘Dat wahine, she dis guy wife,’ an dey goin go kill me an let you stay alive.
Gen 12.13: my sista, so den dey goin make nice to me if dey like you, an dey goin let me stay alive cuz a you.
Gen 12.15: wat da Egypt peopo call dea king guy), dey wen spock her, an dey go tell da Pharaoh guy all kine good stuff bout her.
Gen 12.16: why he give Abram plenny sheeps, cows, donkeys, camels, an slave guys an wahines.
Gen 12.16: Abram plenny sheeps, cows, donkeys, camels, an slave guys an wahines.
Gen 12.17: But den, Yahweh, he wen make da Pharaoh guy an all da odda palace peopo come real sick, wit diffren hard
Gen 12.19: Take her now, an get outa hea!
Gen 12.20: Abram wen go home from dea wit his wife an all his stuffs.
head: Abram An Lot
Gen 13.2: Abram, he one rich guy, wit plenny cows an sheeps, an silva and gold kine money too.
Gen 13.2: Abram, he one rich guy, wit plenny cows an sheeps, an silva and gold kine money too.
Gen 13.2: time, wen he wen go outa Egypt, he go da Negev side, him an his wife an Lot an all dea stuffs.
Gen 13.2: he wen go outa Egypt, he go da Negev side, him an his wife an Lot an all dea stuffs.
Gen 13.2: go outa Egypt, he go da Negev side, him an his wife an Lot an all dea stuffs.
Gen 13.3: Den he come by da place wea get Bethel one side an `Ai da odda side, da same place wea Abram wen put his tent
Gen 13.4: side, da same place wea Abram wen put his tent befo time, an wea he wen make da altar fo sacrifice, an tell his God,
Gen 13.4: tent befo time, an wea he wen make da altar fo sacrifice, an tell his God, Yahweh, “Eh!
Gen 13.5: Lot get plenny sheeps an cows an tents jalike Abram.”
Gen 13.5: Lot get plenny sheeps an cows an tents jalike Abram.”
Gen 13.6: animals, if dey wen stick togedda, no mo nuff land fo dem an dea animals.
Gen 13.7: Da guys dat take care da cows fo Abram an da guys dat take care da cows fo Lot wen start fo make
Gen 13.7: An had da Canaan peopo an da Periz peopo inside dat land,
Gen 13.7: An had da Canaan peopo an da Periz peopo inside dat land, same time too.
Gen 13.8: No need me an you make argue.
Gen 13.8: An no need da guys dat take care my cows an da guys dat take
Gen 13.8: An no need da guys dat take care my cows an da guys dat take care yoa cows make argue.
Gen 13.9: No need me an you stick togedda all da time.
Gen 13.10: jalike da place wit trees dat Yahweh wen plant befo time, an jalike da Egypt land.
Gen 13.10: (Az was befo Yahweh wen wipe out Sodom town an Gomorrah town.
Gen 13.11: Him an his peopo, dey wen go move house ova dea, da east side.)
Gen 13.15: Cuz all da land dat you see, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 13.17: Look how far an how wide da land!
Gen 14.4: Fo twelve year, him an three odda king guys from da big towns aroun Babylon wen
Gen 14.4: Dem four king guys an dea army guys, ery year dey make presha fo da peopo aroun
Gen 14.4: twelve year, year numba 13, da five king guys from Sodom an Gomorrah side no pay notting.)
Gen 14.5: So, da nex year, numba 14, Kedorla`omer an da three king guys dat stay tight wit him, dey all wen go
Gen 14.5: guys get dea, dey all go Ashterot-Karnaim side an make war wit da Refa peopo.
Gen 14.5: Den dey go Ham side an make war wit da Zuz peopo.
Gen 14.5: Den dey go Shaveh-Kiriathaim side an make war wit da Em peopo.
Gen 14.6: Den dey go up country to da Seir mountains an make war wit da Hor peopo.
Gen 14.7: Dey come En Mishpat, da place dey call Kadesh, an dea dey make war wit da Amalek peopo an take ova all dea
Gen 14.7: dey call Kadesh, an dea dey make war wit da Amalek peopo an take ova all dea land.
Gen 14.8: da Babylon guys coming afta dem, da king guys from Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king
Gen 14.8: guys coming afta dem, da king guys from Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo
Gen 14.8: afta dem, da king guys from Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo Bela, dass
Gen 14.8: Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo Bela, dass Zo`ar too, dey take dea army
Gen 14.8: Bela, dass Zo`ar too, dey take dea army guys outa da towns an line um up fo fight inside da Siddim Valley.
Gen 14.9: all stay waiting ova dea fo King Kedorla`omer from Elam, an King Tida`al da king fo some odda peopos, an King Amrafel
Gen 14.9: from Elam, an King Tida`al da king fo some odda peopos, an King Amrafel from Babylon, an King Ariok from Ellasar, an
Gen 14.9: da king fo some odda peopos, an King Amrafel from Babylon, an King Ariok from Ellasar, an all dea army guys.
Gen 14.9: an King Amrafel from Babylon, an King Ariok from Ellasar, an all dea army guys.
Gen 14.9: Had four king guys an dea army guys coming, an five king guys an dea army guys
Gen 14.9: Had four king guys an dea army guys coming, an five king guys an dea army guys waiting ova dea fo fight
Gen 14.9: four king guys an dea army guys coming, an five king guys an dea army guys waiting ova dea fo fight dem.
Gen 14.10: Afta da army guys start fo fight, da ones from Sodom an Gomorrah an dea king guys, dey all go run away from da
Gen 14.10: army guys start fo fight, da ones from Sodom an Gomorrah an dea king guys, dey all go run away from da Babylon army
Gen 14.10: Had some a da Sodom an Gomorrah guys dat fall down inside da pukas wea da tar
Gen 14.10: guys dat fall down inside da pukas wea da tar come out, an dey mahke dea.
Gen 14.11: Den da four king guys from Babylon an dea army guys wen go take all da stuffs dat get inside
Gen 14.11: army guys wen go take all da stuffs dat get inside Sodom an Gomorrah, an all dea food, an dey go.
Gen 14.11: go take all da stuffs dat get inside Sodom an Gomorrah, an all dea food, an dey go.
Gen 14.11: stuffs dat get inside Sodom an Gomorrah, an all dea food, an dey go.
Gen 14.12: nephew guy, who dat time stay Sodom side, dey wen take him an all his stuffs too.
Gen 14.13: He go by Abram da Hebrew guy an tell wat happen.
Gen 14.13: Mamre, he get two bruddas, Eshcol an Aner.
Gen 14.13: Da three Amor guys an Abram, dey get deal fo help each odda erytime.
Gen 14.14: find out dat da Babylon army guys wen grab his nephew Lot an make um prisona.
Gen 14.14: dea dat work fo Abram cuz dey wen born inside his ohana, an Abram wen teach um awready how fo fight good.
Gen 14.14: He tell um all fo go out wit him, an dey chase da Babylon king guys an dea army guys, all da
Gen 14.14: all fo go out wit him, an dey chase da Babylon king guys an dea army guys, all da way to da place we call Dan.
Gen 14.15: Abram guys wen go bus up da Babylon guys real good, an chase um all da way Hobah side (dass da odda side Damascus
Gen 14.16: Abram, he wen bring back his nephew Lot an all his stuffs, an da wahines, an da odda peopo, an all da
Gen 14.16: Abram, he wen bring back his nephew Lot an all his stuffs, an da wahines, an da odda peopo, an all da odda tings dat da
Gen 14.16: back his nephew Lot an all his stuffs, an da wahines, an da odda peopo, an all da odda tings dat da Babylon guys
Gen 14.16: Lot an all his stuffs, an da wahines, an da odda peopo, an all da odda tings dat da Babylon guys wen rip off from da
head: Abram an Melkizedek
Gen 14.18: Afta Abram chase King Kedorla`omer an da odda king guys Hobah side, he go home.
Gen 14.18: He bring bread an wine fo Abram.
Gen 14.19: Cuz you da One dat wen make da sky an da world.
Gen 14.20: An I like tell dis bout da God Dass Mo Importan Den All Da
Gen 14.20: Den Abram wen take all da stuffs he bring back an make ten pile, an he give one whole pile to Melkizedek,
Gen 14.20: wen take all da stuffs he bring back an make ten pile, an he give one whole pile to Melkizedek, ten percent.
Gen 14.22: Right hea an now, I put up my hand fo make promise to Yahweh, da God
Gen 14.22: Importan Den All Da Odda Gods, da One dat wen make da sky an da world.)
Gen 14.24: for me, ony da food dat my young guys wen eat awready, an da share fo da odda guys dat wen go wit me -- dass Aner an
Gen 14.24: an da share fo da odda guys dat wen go wit me -- dass Aner an Eshcol an Mamre.
Gen 14.24: fo da odda guys dat wen go wit me -- dass Aner an Eshcol an Mamre.
Gen 15.1: I goin be yoa God An pay you plenny bumbye!
Gen 15.2: Cuz bumbye wen I goin mahke, I no mo kids, an da ony one dat goin get my stuffs goin be one a da worka
Gen 15.5: Den Yahweh take Abram outside, an tell um, “Eh!
Gen 15.6: An Yahweh, he tinking, “Dis guy get um right wit me, cuz he
Gen 15.7: An Yahweh tell Abram one nodda ting too.
Gen 15.9: Firs ting, go get one cow an one goat, girl kine, an one sheep, boy kine, ery one a dem
Gen 15.9: Firs ting, go get one cow an one goat, girl kine, an one sheep, boy kine, ery one a dem three year old.”
Gen 15.9: Bring one dove an one bebe pigeon too.
head: Abram Make Sacrifice, An God Make Deal Fo Him
Gen 15.10: Abram wen go get all da animals an bring um in front God, an kill um fo make sacrifice.
Gen 15.10: Abram wen go get all da animals an bring um in front God, an kill um fo make sacrifice.
Gen 15.10: He cut ery animal down da middo, an put one piece one side an da odda piece da odda side.
Gen 15.10: He cut ery animal down da middo, an put one piece one side an da odda piece da odda side.
Gen 15.12: He feel jalike someting dark wen come ova him, an he scared plenny.
Gen 15.13: Da peopo ova dea goin make um be dea slaves, an fo four hundred years dey goin make any kine to dem.
Gen 15.14: But I goin punish da peopo dat make um come slaves, an den yoa peopo goin go outa dat land wit plenny stuffs.
Gen 15.15: But you, befo all dat happen, you goin mahke an bury awready wen you real old.
Gen 15.15: goin go wea yoa ancesta guys stay dat wen mahke awready, an all dis no goin bodda you.
Gen 15.17: Den da sun wen go down an eryting all come dark.
Gen 15.17: Had jalike one pot wit fire inside an smoke dat come out, an one torch dat burn.
Gen 15.17: Had jalike one pot wit fire inside an smoke dat come out, an one torch dat burn.
Gen 15.17: An Abram see dat fire going in da middo a da pieces from da
Gen 15.18: Right den an dea, Yahweh make one spesho deal fo Abram, an da sacrifice
Gen 15.18: Right den an dea, Yahweh make one spesho deal fo Abram, an da sacrifice was da sign fo da deal.
Gen 15.21: peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Girgash peopo, an da Jebus peopo too.
head: Hagar An Sarai
Gen 16.2: Maybe dat way I get one boy from her, an start one ohana fo you.
Gen 16.3: Sarai, she take Hagar, da slave wahine from Egypt side, an give her to her husband Abram fo be his odda wife.”
Gen 16.4: Abram an Hagar, dey wen sleep togedda, an she come hapai.”
Gen 16.4: Abram an Hagar, dey wen sleep togedda, an she come hapai.”
Gen 16.5: Was me wen tell you fo take her an sleep wit her.
Gen 16.5: Da God Yahweh Up Dea Inside Da Sky, he da judge, an he know dat you da one wen mess up, not me!
Gen 16.6: From dat time, Sarai wen make any kine to Hagar, an Hagar run away from Sarai.
Gen 16.7: Had one angel messenja guy, dat was Yahweh, an he find her dea by one puka wea get watta inside, in one
Gen 16.8: An wea you going?
Gen 16.9: Show her respeck an do wat she tell you, no matta she make any kine to you.”
Gen 16.11: You goin give him da name Ishmael Cuz Yahweh lissen, an he know you suffa plenny.
Gen 16.12: He goin like beef erybody, An erybody goin like beef him.
Gen 16.13: God wen see me, an den I wen see God!)
Gen 16.13: An I still alive!
Gen 16.15: Hagar, she wen go home an born Abram's boy.
Gen 17.1: So, live da way I tell you, an no do notting dat goin make shame.
Gen 17.2: I wen make one deal fo me an you, an I goin make dat happen fo shua.
Gen 17.2: I wen make one deal fo me an you, an I goin make dat happen fo shua.
Gen 17.3: Abram, he wen go down right den an dea wit his face on top da groun fo show respeck fo God.
Gen 17.7: “I making dis deal now, jus fo me an you.
Gen 17.7: I goin be da God fo you, an fo all da peopo dat goin come from you bumbye, even afta
Gen 17.8: An one mo ting: right now, you guys ony making house dis
Gen 17.8: But I goin give all dis land to you an da peopo dat goin come from you, foeva.
Gen 17.8: An I goin be da God fo all dem too.
Gen 17.9: You an all da peopo dat goin come from you, all you guys gotta
Gen 17.10: Hea's da deal I making, wat you an da peopo dat goin come from you gotta do.
Gen 17.11: Da cut skin mark, dat goin be da sign fo da deal dat me an you get.
Gen 17.13: All you guys gotta get da mark fo dat on top yoa bodies, an dass how you guys goin show dat da deal I make wit you
Gen 17.14: If get one guy by you dat neva cut skin, an no like cut skin, gotta throw da guy outa yoa ohana, cuz
Gen 17.16: I goin do good tings fo her, an I goin give her one boy fo you.
Gen 17.17: Me, one hundred year old, an Sarah, ninety year old.
Gen 17.19: I goin make da same deal fo him dat I get wit you, him an da peopo dat goin come from him, foeva.
Gen 17.20: An no worry bout Ishmael.
Gen 17.23: Dat same day, Abraham tell his boy Ishmael, an all da slave guys fo his ohana, da ones he wen buy an da
Gen 17.23: an all da slave guys fo his ohana, da ones he wen buy an da ones dat wen born dea, fo come togedda.”
Gen 17.26: Da fadda Abraham an his boy Ishmael, dey wen cut skin same day, an same ting
Gen 17.27: Abraham an his boy Ishmael, dey wen cut skin same day, an same ting fo all da slave guys fo da Abraham ohana, da
Gen 17.27: fo da Abraham ohana, da ones dat wen born fo his ohana, an da ones dat he wen buy from peopo from odda place.
Gen 18.2: Right den an dea, he see three guys standing nea da tent.
Gen 18.4: worka guys go get litto bit watta fo wash you guys feets, an you guys can lay down an rest litto bit unda da tree.
Gen 18.4: bit watta fo wash you guys feets, an you guys can lay down an rest litto bit unda da tree.
Gen 18.5: An let me go get litto bit bread.
Gen 18.5: Cuz you wen come by me, an I jalike you guys slave.
Gen 18.6: Den Abraham wen run back inside da tent an tell Sarah, “Quick!
Gen 18.6: Get da spesho wheat flour, one big pan full, an make nuff bread fo dese guys!”
Gen 18.7: He pick one young cow wit good meat, an tell one young guy dat work fo him fo go kill da cow quick
Gen 18.7: tell one young guy dat work fo him fo go kill da cow quick an fix da meat nice.”
Gen 18.8: He get soft cheese an milk, an da meat from da young cow dey wen kill, an put da
Gen 18.8: He get soft cheese an milk, an da meat from da young cow dey wen kill, an put da food in
Gen 18.8: cheese an milk, an da meat from da young cow dey wen kill, an put da food in front da three guys.
Gen 18.10: “Same time, one year from now, I goin come back by you, an garans yoa wife goin get bebe boy!”
Gen 18.11: (Gotta rememba, dey real old, Abraham an Sarah, an Sarah from long time she wen pau her time fo get
Gen 18.11: (Gotta rememba, dey real old, Abraham an Sarah, an Sarah from long time she wen pau her time fo get bebe
Gen 18.12: wen laugh inside, cuz she tinking, “Now I all dry up, an my husband, he old too!
Gen 18.12: Dis mean, fo real I goin get bebe an feel good inside, o wat?)
Gen 18.14: I goin come back by you nex year, dis same time, an Sarah goin get one boy.
Gen 18.16: Da three guys wen stand up an make ready fo go.
Gen 18.19: Dass how I know he goin tell his kids, an da peopo dat work fo him, an da peopo dat goin come from
Gen 18.19: I know he goin tell his kids, an da peopo dat work fo him, an da peopo dat goin come from dem, dat dey all gotta live da
Gen 18.19: Den dey can do da right ting erytime an stick wit my rules.
Gen 18.20: Ova an ova, get peopo aks me fo help dem, cuz da Sodom an
Gen 18.20: Ova an ova, get peopo aks me fo help dem, cuz da Sodom an Gomorrah peopo so bad.”
Gen 18.25: you tink dey not diffren, da peopo dat do da right ting an da bad peopo!
Gen 18.25: So den, you gotta make diffren kine to da good peopo an to da bad peopo!
Gen 18.27: I know you da Boss, an me, I ony one dirt, I notting.
Gen 18.29: He tell, “An if get forty ova dea?”
Gen 19.1: Wen Lot spock da angel guys, he stand up an tell um “Aloha!
Gen 19.2: dem wit his face on top da groun fo show dem respeck, an he tell um, “Eh!
Gen 19.2: Cuz jalike you guys my bosses an I yoa slave guy, yeah?
Gen 19.2: Ova dea you guys can wash yoa feet an go sleep.
Gen 19.2: Den tomorrow early, you guys can wake up an hele on.
Gen 19.3: Lot tell his peopo fo make good kine food, an fo make da kine bread witout yeast fo dem.”
Gen 19.4: guys and old guys, dey all wen come togedda from all ova, an stay all aroun outside Lot house.
Gen 19.8: talking bout to dese guys, cuz dey come from odda place an dey wen come my house, an I gotta take good care dem.
Gen 19.8: cuz dey come from odda place an dey wen come my house, an I gotta take good care dem.
Gen 19.9: wen make plenny presha fo Lot fo bring da guys outside, an dey move close fo bus up da door.”
Gen 19.10: angel guys inside da house, dey wen put dea hands outside an grab Lot an pull um back inside da house.”
Gen 19.10: inside da house, dey wen put dea hands outside an grab Lot an pull um back inside da house.”
Gen 19.11: zap all da guys outside da house, da guys dat not importan an da guys dat important.
Gen 19.15: Take yoa wife, an yoa two daughtas dat stay hea wit you!
Gen 19.16: So da two guys wen grab dea hands, Lot, an his wife, an da two daughtas, an dey take um all outside
Gen 19.16: So da two guys wen grab dea hands, Lot, an his wife, an da two daughtas, an dey take um all outside da town an
Gen 19.16: wen grab dea hands, Lot, an his wife, an da two daughtas, an dey take um all outside da town an leave um dea.”
Gen 19.16: an da two daughtas, an dey take um all outside da town an leave um dea.”
Gen 19.16: Dass how Yahweh wen show pity fo dem an give um chance.
Gen 19.19: You wen like help me, an I jalike yoa slave guy, an you wen stick wit me plenny, an
Gen 19.19: You wen like help me, an I jalike yoa slave guy, an you wen stick wit me plenny, an cuz a you I alive still
Gen 19.19: an I jalike yoa slave guy, an you wen stick wit me plenny, an cuz a you I alive still yet.
Gen 19.19: all da way mauka side, so dis bad ting no goin catch me an kill me.
Gen 19.20: Stay nea, an I can run away ova dea.
head: God Wipe Out Sodom Town An Gomorrah Town
Gen 19.24: Da fire wen come down on top Sodom town an Gomorrah town, jalike was rain.
Gen 19.26: But Lot wife, she wen look behind her, an right den an dea she come salt rock, all hard kine jalike
Gen 19.26: But Lot wife, she wen look behind her, an right den an dea she come salt rock, all hard kine jalike one post.
Gen 19.27: Dat morning, Abraham wen get up early an go to da place wea him an Yahweh wen stand fo talk da day
Gen 19.27: Abraham wen get up early an go to da place wea him an Yahweh wen stand fo talk da day befo.
Gen 19.28: He look down da valley to Sodom town an Gomorrah town an all da land in da valley aroun dea.
Gen 19.28: He look down da valley to Sodom town an Gomorrah town an all da land in da valley aroun dea.
Gen 19.29: But God neva foget da ting Abraham aks um fo do, an he get Lot folks outa dea befo he zap da towns, da place
head: Lot an His Daughtas
Gen 19.30: Lata, Lot an his two daughtas wen go way from Zo`ar to da mountains.
Gen 19.30: Ova dea mauka side, Lot an his two daughtas wen live inside one cave.
Gen 19.31: No mo even one guy us can sleep wit fo get kids, an our fadda getting too old awready.
Gen 19.32: Dat way, him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 19.32: Dat way, him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 19.33: Den da older daughta wen go by her fadda an go sleep wit him.”
Gen 19.33: drunk, he neva know notting, wen she lay down wit him an wen she get up.
Gen 19.34: Dat way him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 19.34: Dat way him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 19.35: Da younga daughta wen go sleep wit him, an cuz he drunk, he neva know notting wen she lay down wit
Gen 19.35: he drunk, he neva know notting wen she lay down wit him an wen she get up.”
Gen 19.37: Da older daughta, she wen born one boy, an she give um da name Mo`ab, dat mean, “From Fadda.
Gen 19.38: She wen born one boy, an she give um da name Ben-`Ammi, dat mean, “Boy From My
head: Abraham An King Abimelek
Gen 20.1: Abraham move house from da place he stay an go sout to da Negev land.
Gen 20.1: He put up his tents in da middo Kadesh town an Shur town.
Gen 20.3: But one nite, God wen go by Abimelek an make um dream.”
Gen 20.3: You mahke awready, cuz you wen take dat wahine Sarah, an she get husband awready.
Gen 20.4: So, you goin kill me an my peopo too, o wat?
Gen 20.5: An da wahine tell me da same ting, ‘Dass my brudda’.
Gen 20.5: An I neva do notting!
Gen 20.7: Den he goin pray fo you, an you can stay alive.
Gen 20.7: if you no like give her back, you goin mahke fo shua, you an all yoa peopo.
Gen 20.8: Da nex morning, Abimelek get up early an tell all da guys dat work fo him fo come by him.
Gen 20.9: But you wen make to me so I wen go do one real bad ting, an now God goin punish me an all my peopo.
Gen 20.9: I wen go do one real bad ting, an now God goin punish me an all my peopo.
Gen 20.13: Me an you, we gotta stick togedda, you know.
Gen 20.14: Cuz a dat, Abimelek, he bring togedda plenny sheeps an cows an slave peopo, guys an wahines.
Gen 20.14: a dat, Abimelek, he bring togedda plenny sheeps an cows an slave peopo, guys an wahines.
Gen 20.14: bring togedda plenny sheeps an cows an slave peopo, guys an wahines.
Gen 20.14: He give um to Abraham, an he give Abraham's wife Sarah back to him.’-”
Gen 20.16: I do dat so erybody know you neva do notting wrong, an from now eryting okay fo all you guys an me.”
Gen 20.16: do notting wrong, an from now eryting okay fo all you guys an me.”
Gen 20.18: So afta Abraham aks God, God make Abimelek an his wife come good so she can get kids, an same ting fo
Gen 20.18: make Abimelek an his wife come good so she can get kids, an same ting fo all da slave wahines inside Abimelek house.
Gen 21.4: An wen Isaac eight day old, Abraham cut skin, jalike God tell
Gen 21.6: Sarah, she tell, “God make me so I feel good inside an laugh now, Cuz I get bebe!
Gen 21.6: Erybody dat find out bout dis goin feel good an laugh jalike me!
head: Hagar An Ishmael Gotta Go Way
Gen 21.8: Da boy Isaac wen come mo big, an his mudda pau nurse him.
Gen 21.10: Sarah tell Abraham, “You gotta throw out dat slave wahine an her boy!
Gen 21.12: God tell Abraham, “No need stay sore inside cuz a da boy an yoa slave wahine.
Gen 21.13: An you know, fo da slave wahine's boy, I goin make one peopo
Gen 21.14: Abraham get up early da nex morning, an go get food an one goat skin all sew up fo carry watta.
Gen 21.14: Abraham get up early da nex morning, an go get food an one goat skin all sew up fo carry watta.
Gen 21.14: He give um to Hagar, an help her put da food an da watta on top her back an da
Gen 21.14: He give um to Hagar, an help her put da food an da watta on top her back an da boy's back.”
Gen 21.14: Hagar, an help her put da food an da watta on top her back an da boy's back.”
Gen 21.14: Den, he make her an da boy go way from dea.
Gen 21.14: Hagar an da boy go da boonies, Beer-Sheba side, an dey go hea an
Gen 21.14: Hagar an da boy go da boonies, Beer-Sheba side, an dey go hea an dea but dey neva know wea dey going.
Gen 21.14: an da boy go da boonies, Beer-Sheba side, an dey go hea an dea but dey neva know wea dey going.
Gen 21.16: An she bus out crying.
Gen 21.17: Same time, da boy pray to God, an God lissen to him.”
Gen 21.17: Cuz da boy wen pray ova dea, an God, he lissen awready.
Gen 21.18: Go by Ishmael an put yoa arms aroun him!
Gen 21.19: An den, God let Hagar see dat get one puka wit watta inside.
Gen 21.19: She go dea an put da goat skin down inside da puka an fill um up.”
Gen 21.19: She go dea an put da goat skin down inside da puka an fill um up.”
Gen 21.19: Den she pull um up an give da boy fo drink.
Gen 21.20: From dat time, an wen Ishmael come big, God help him plenny.
Gen 21.20: Lata, he go live inside da boonies, an he come good fo use da bow an arrow fo hunt.
Gen 21.20: go live inside da boonies, an he come good fo use da bow an arrow fo hunt.
Gen 21.21: inside da boonies Paran side, his mudda go Egypt side, an she bring back one wahine from dea fo come Ishmael wife.
head: Abraham An Abimelek Make Deal
Gen 21.22: Had one time, King Abimelek an his main army guy Pikol come talk wit Abraham.
Gen 21.22: Abimelek tell Abraham, “Eryting you do, God stay wit you an he help you.
Gen 21.23: So now, I like you make one strong promise fo me an swea to God right hea an now.
Gen 21.23: you make one strong promise fo me an swea to God right hea an now.
Gen 21.23: Promise dat you no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody dat goin come
Gen 21.23: bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody dat goin come from me bumbye.
Gen 21.23: Promise dat wateva you do wit me an wit da land wea you making house, you goin stick wit me an
Gen 21.23: an wit da land wea you making house, you goin stick wit me an stay my friend, jalike eryting I wen do wit you, I wen
Gen 21.23: jalike eryting I wen do wit you, I wen stick wit you an stay yoa friend.
Gen 21.24: Abraham tell, “I promise an I swea to God.
Gen 21.26: An you neva say notting befo time, an I neva hear notting
Gen 21.26: An you neva say notting befo time, an I neva hear notting till today.
Gen 21.27: Abraham take sheeps, goats, an cows an give um to Abimelek, an da two guys make deal fo
Gen 21.27: Abraham take sheeps, goats, an cows an give um to Abimelek, an da two guys make deal fo share da
Gen 21.27: take sheeps, goats, an cows an give um to Abimelek, an da two guys make deal fo share da watta.
Gen 21.31: call dat place Beer-Sheba, dat mean “Da Seven Sheep Puka,” an same time, “Da Puka Wit Da Promise.”
Gen 21.32: Afta dey make da Beer-Sheba promise, Abimelek an his main army guy Pikol, dey go home.
Gen 21.34: An Abraham wen live long time, ova dea inside da land wea da
Gen 22.2: boy Isaac, da ony one you get, da one you get plenny love an aloha fo him.”
Gen 22.2: Take um an go Moriah side.”
Gen 22.2: Take yoa boy on top dat hill, an kill um dea, fo make da kine sacrifice wea you burn up da
Gen 22.3: Da nex morning, Abraham get up early an put saddle on top his donkey.
Gen 22.3: Den he chop wood fo burn da sacrifice, an put um on top da donkey.”
Gen 22.3: Den he start fo go da place God wen tell um, him an his boy Isaac an two young worka guys.
Gen 22.3: start fo go da place God wen tell um, him an his boy Isaac an two young worka guys.
Gen 22.4: Day numba three, Abraham look, an he can see da place, far still yet.
Gen 22.5: Me an my boy, we going ova dea.
Gen 22.5: da place we goin go down in front God fo show him love an respeck.
Gen 22.6: Abraham wen carry one pot wit hot charcoal inside, an da knife in da odda hand.
Gen 22.6: Abraham an Isaac wen go on top da mountain togedda.
Gen 22.7: Get da stuff fo make da fire, an get da wood fo burn.”
Gen 22.9: Den he go tie up his boy Isaac an put him on top da alta, on top da wood.
Gen 22.13: Right den an dea, Abraham look up.
Gen 22.13: sheep, boy kine, dat get da horn stuck inside da bushes an no can get out.”
Gen 22.13: Abraham go pull da sheep outa da bushes, an take him to da altar.
Gen 22.13: He kill um fo make da sacrifice, an burn up da whole body.
Gen 22.16: I Yahweh, an I like make one strong promise to you.
Gen 22.16: Dass why I no goin make one promise an say dat some odda guy goin make shua I really goin do um.
Gen 22.16: Me, I make dis promise an I da one dat make shua I really goin do wat I say.
Gen 22.16: “So, dis da promise I make: Cuz you wen do dis ting, an you neva hold back yoa own boy, da ony one you get, I goin
Gen 22.17: choke plenny peopo, jalike get plenny stars inside da sky an plenny sand on top da beach.
Gen 22.17: An dey goin take ova da towns wea da peopo dat stay agains
Gen 22.19: Den Abraham an Isaac wen go back by da worka guys, an dey all go home
Gen 22.19: Den Abraham an Isaac wen go back by da worka guys, an dey all go home togedda Beer-Sheba side.’
Gen 22.20: Him an his wife Milkah, dey get kids now!
Gen 22.22: An Nahor get odda kids Kesed, Hazo, Pildash, Yidlaf, an
Gen 22.22: An Nahor get odda kids Kesed, Hazo, Pildash, Yidlaf, an Betu`el.
Gen 22.23: Dass eight boys dat Milkah wen born fo Nahor, an Abraham dea uncle.”
Gen 22.24: She get kids too: Tebah, Gaham, Tahash, an Ma`akah.
Gen 23.2: Abraham go inside da tent wea dey put Sarah body, an he cry plenny fo her.
Gen 23.3: Den Abraham stand up an go outa da tent wea his wife body stay, an go ova by da
Gen 23.3: stand up an go outa da tent wea his wife body stay, an go ova by da town gate fo talk to da Het peopo dat live
Gen 23.4: let me get one land ova hea fo put my mahke wife inside an bury her dea.
Gen 23.11: Right now in front all my peopo, I give um to you, da land an da cave, fo bury yoa mahke wife.
Gen 23.15: But me an you, us friends.
Gen 23.16: silva money dey wen talk bout in front da Het ohana peopo an give um to Efron -- 400 silva piece, da kine da business
Gen 23.17: get Makpelah side wea you can see Mamre town -- da land, an da cave inside, an all da trees dea -- da whole land wen
Gen 23.17: wea you can see Mamre town -- da land, an da cave inside, an all da trees dea -- da whole land wen come Abraham's land
head: Isaac an Rebecca
Gen 24.3: in front Yahweh, da God dat stay in charge a da sky an da whole world.
Gen 24.3: Promise an swea to God dat you goin find one wahine fo my boy.
Gen 24.9: da luna guy put his hand undaneat his boss Abraham thigh, an make strong promise fo do wat Abraham wen tell um.
Gen 24.10: Da luna, he take ten camel from da ones da boss get, an all da bestes kine stuffs from his boss fo give gifs fo da
Gen 24.11: He make his camels go down an rest dea.
Gen 24.12: “Eh Yahweh, you da God dat my boss Abraham get plenny love an respeck fo.
Gen 24.12: I like you do good ting fo my boss Abraham now, cuz you an him get deal.
Gen 24.13: I standing hea by da puka wea da watta come out, an da young wahines from dis town stay coming out hea fo get
Gen 24.14: An if she tell, ‘Okay, drink up, an I give you watta fo da
Gen 24.14: An if she tell, ‘Okay, drink up, an I give you watta fo da camels too,’ let dat one be da
Gen 24.14: If she do dat, dass how I goin know dat she da one, an dat you stay stick wit my boss guy Abraham, cuz you an him
Gen 24.14: an dat you stay stick wit my boss guy Abraham, cuz you an him get deal.’
Gen 24.15: Nahor wife, Milkah, an Betu`el dea boy.
Gen 24.16: Da young wahine real good looking, an she neva sleep wit any guy yet.
Gen 24.16: She go down inside da puka place an fill up da pot wit watta.)
Gen 24.18: Right away she take down da watta pot an hold um so da luna guy can drink.”
Gen 24.20: Right den an dea, she wen pour all da watta she get awready inside da
Gen 24.20: she get awready inside da trough wea da animals drink, an den she run back to da puka, an pull up plenny mo watta
Gen 24.20: wea da animals drink, an den she run back to da puka, an pull up plenny mo watta till all da camels pau drink.
Gen 24.21: Da luna guy, he jus stand dea an look fo see if da young wahine az da right one.”
Gen 24.22: drink, da luna guy wen go open one a da bags dey carrying, an he take out one expensive gold nose ring an two expensive
Gen 24.22: dey carrying, an he take out one expensive gold nose ring an two expensive gold arm bracelet, fo one gif fo da girl.
Gen 24.23: An yoa fadda, get room his house fo stay tonite, me an my
Gen 24.23: An yoa fadda, get room his house fo stay tonite, me an my guys?
Gen 24.24: His fadda Nahor, an his mudda Milkah.”
Gen 24.25: Get plenny food fo da animals our house too, an get room fo all you guys fo sleep ova dea tonite.
Gen 24.27: God not slack fo stick wit my boss an do wat he say he goin do.
Gen 24.27: An same ting fo me too, Yahweh show me wea fo go, strait to
Gen 24.28: Da girl Rebecca, she run home quick an tell all her mudda ohana peopo da tings dat wen happen.
Gen 24.30: Afta Laban see da nose ring, an da two bracelet on top his sista arms, an afta he hear
Gen 24.30: da nose ring, an da two bracelet on top his sista arms, an afta he hear Rebecca tell wat da luna guy wen say to her,
Gen 24.31: Cuz I wen make eryting ready, our house, fo you an da camels.
Gen 24.32: Da luna guy go inside Laban house, an dey take down da bags from da camels.
Gen 24.32: Laban worka guys wen give da camels food, an dey bring watta so da luna guy an da odda guys wit him can
Gen 24.32: wen give da camels food, an dey bring watta so da luna guy an da odda guys wit him can wash feet.”
Gen 24.35: God give um sheeps an goats an cows, an silva money an gold money, an guys an
Gen 24.35: God give um sheeps an goats an cows, an silva money an gold money, an guys an wahines fo
Gen 24.35: God give um sheeps an goats an cows, an silva money an gold money, an guys an wahines fo slaves,
Gen 24.35: God give um sheeps an goats an cows, an silva money an gold money, an guys an wahines fo slaves, an camels, an
Gen 24.35: um sheeps an goats an cows, an silva money an gold money, an guys an wahines fo slaves, an camels, an donkeys, eryting.
Gen 24.35: an goats an cows, an silva money an gold money, an guys an wahines fo slaves, an camels, an donkeys, eryting.
Gen 24.35: silva money an gold money, an guys an wahines fo slaves, an camels, an donkeys, eryting.
Gen 24.35: an gold money, an guys an wahines fo slaves, an camels, an donkeys, eryting.
Gen 24.36: Sarah, my boss wife, an she wen born one boy fo Abraham, no matta she real old.
Gen 24.36: An Abraham tell, dat afta he mahke, his boy goin get all
Gen 24.41: An wen you get dea by my ohana peopo, if dey no let you take
Gen 24.44: An if she tell me, “Shua, drink up, an I go pull up watta fo
Gen 24.44: An if she tell me, “Shua, drink up, an I go pull up watta fo yoa camels too” -- eh Yahweh, let
Gen 24.45: outside da town wit her watta pot on top her shoulda, an she go down inside wea get da puka an fill up da watta
Gen 24.45: on top her shoulda, an she go down inside wea get da puka an fill up da watta pot.”
Gen 24.46: Right away she take down da watta pot an tell, ‘Drink.
Gen 24.46: So I wen drink, an den she get watta fo da camels too.
Gen 24.47: His fadda Nahor, an his mudda Milkah.’
Gen 24.47: Den I wen give her da nose ring an da arm bracelets fo wear.
Gen 24.49: you guys tell me dis: You guys goin stick wit my boss, an do da right ting fo him, o wat?
Gen 24.49: An if you guys no like, tell me strait, an I go odda place.
Gen 24.49: An if you guys no like, tell me strait, an I go odda place.
Gen 24.50: Den Laban an Bethu`el tell da luna guy, “Was Yahweh dat wen bring you
Gen 24.52: hear wat dey say, he go down on top da groun fo show love an respeck fo Yahweh.
Gen 24.53: He give her all kine silva an gold kine jewelry, an clotheses.
Gen 24.53: He give her all kine silva an gold kine jewelry, an clotheses.
Gen 24.53: He give plenny expensive stuffs to her brudda an her mudda too.
Gen 24.54: Den da luna guy an da odda guys wit him, wen eat an drink, an den dey sleep
Gen 24.54: Den da luna guy an da odda guys wit him, wen eat an drink, an den dey sleep dea dat nite.
Gen 24.54: Den da luna guy an da odda guys wit him, wen eat an drink, an den dey sleep dea dat nite.
Gen 24.54: Da next day, dey wake up, an da luna guy tell, “Kay den.
Gen 24.54: I like you guys let me an Rebecca go back by my boss now.
Gen 24.55: But da brudda guy an da mudda guy, dey tell, “Mo betta let Rebecca stay hea wit
Gen 24.55: betta let Rebecca stay hea wit us guys like ten days moa, an afta, she can go.
Gen 24.57: Da brudda guy an da mudda guy, dey tell, “We tell da girl fo come, an aks
Gen 24.57: guy an da mudda guy, dey tell, “We tell da girl fo come, an aks her wat she like do.
Gen 24.58: Dey tell Rebecca fo come, an dey aks her, “You like go now wit dis guy, o wat?”
Gen 24.59: So, dey wen let dea sista Rebecca go, her an da lady dat work fo her from small bebe time.”
Gen 24.59: Dey wen go wit Abraham luna guy an his helpa guys.”
Gen 24.61: Den Rebecca an da wahines dat work fo her wen go ride on top da camels,
Gen 24.61: da wahines dat work fo her wen go ride on top da camels, an go wit da luna guy.
Gen 24.61: He take Rebecca an he go.”
Gen 24.63: He look, an he spock some camels coming.
Gen 24.64: Rebecca, look same time, an she spock da guy Isaac.
Gen 24.65: Den Rebecca take one piece cloth an hide her face fo show respeck fo da guy dat goin come her
Gen 24.67: Isaac get plenny love an aloha fo her.
Gen 25.1: Abraham wen marry again, an his new wife name was Keturah.
Gen 25.2: wen born fo him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, an Shuah.
Gen 25.3: Lata, Jokshan wen get two boys, Sheba an Dedan.
Gen 25.3: Da Ashur peopo, an da Letush peopo, an da Le`um peopo, dey all wen come from
Gen 25.3: Da Ashur peopo, an da Letush peopo, an da Le`um peopo, dey all wen come from Dedan.
Gen 25.4: Midian, he wen get boys, Efah, Efer, Enoch, Abida, an Elda`ah.
Gen 25.6: Fo da odda kids dat wen born from Abraham an his odda wifes, Abraham give each kid plenny stuffs befo
Gen 25.6: befo he mahke, but den he make um move house da east side, an no stay nea his boy Isaac.
Gen 25.8: Abraham get eryting he like, an he feel good inside.
Gen 25.8: He live plenny year an he stay good inside.
Gen 25.10: Abraham boys, Isaac an Ishmael, dey bury him inside da cave Makpelah side, nea to
Gen 25.12: Now, dis da story bout Ishmael an his ohana.
Gen 25.15: Mibsam, Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish, an Kedmah.
Gen 25.16: All dese guys, dey Ishmael boys, an dey all get dea own small place fo live, an da peopo dat
Gen 25.16: Ishmael boys, an dey all get dea own small place fo live, an da peopo dat live dea afta give dea place da same name
Gen 25.18: places wea da Ishmael boys go fo live start from Havilah an go all da way to Shur nea da Egypt land, wea you go Ashur
Gen 25.18: Den he mahke, an he go da same place his ancesta guys go.
Gen 25.22: Was twins, an feel jalike da two bebes pushing each odda aroun inside
Gen 25.23: Two diffren ohanas goin come from yoa body An dey goin stay agains each odda erytime.”
Gen 25.25: Da firs one dat come out get red kine skin an choke plenny hair all ova, so dey call him Esau, cuz sound
Gen 25.26: Jacob, cuz sound kinda like “grab heel,” dea language, an kinda like “take ova” too.
Gen 25.27: Lata, wen da boys come big, Esau come real smart fo hunts, an he like stay outside in da boonies.
Gen 25.27: Jacob, he mo quiet kine, an he like live inside da tents.
Gen 25.29: Esau, he come back from the boonies, an he real tired an hungry.
Gen 25.29: Esau, he come back from the boonies, an he real tired an hungry.
Gen 25.34: Den Jacob give Esau bread an lentil stew.
Gen 25.34: An Esau eat an drink, an den he stand up an go way.
Gen 25.34: An Esau eat an drink, an den he stand up an go way.
Gen 25.34: An Esau eat an drink, an den he stand up an go way.
Gen 25.34: An Esau eat an drink, an den he stand up an go way.
Gen 25.34: Dass how Esau wen ack like he no care, cuz he da oldes an he give away da right fo get his fadda stuff, to Jacob.
Gen 26.1: Isaac, he move Gerar side an set up his tents wea King Abimelek was da king fo da
Gen 26.2: Befo Isaac move Gerar, Yahweh wen let Isaac see him, an he tell Isaac, “No go Egypt side fo get stuff fo eat.
Gen 26.3: I goin stay wit you an make eryting come out good fo you.
Gen 26.3: Cuz you an da peopo dat goin come from you, I goin give all da lands
Gen 26.3: I wen make one strong promise to Abraham, yoa fadda, an bumbye I goin make happen da ting I wen tell him.
Gen 26.5: I goin do all dis cuz yoa fadda Abraham wen lissen to me an do all da tings I tell um dat he gotta do, an eryting I
Gen 26.5: lissen to me an do all da tings I tell um dat he gotta do, an eryting I teach um.
Gen 26.8: fo da Philistine peopo, he looking down from da window, an he spock Isaac an his wife Rebecca fooling aroun.
Gen 26.8: peopo, he looking down from da window, an he spock Isaac an his wife Rebecca fooling aroun.
Gen 26.9: Isaac tell um, “Cuz I was scared somebody goin kill me an take her, az why!
Gen 26.10: Might be one a our guys go take yoa wife an go sleep wit her, an den, God go punish all us guys cuz a
Gen 26.10: be one a our guys go take yoa wife an go sleep wit her, an den, God go punish all us guys cuz a wat you wen do!”
head: Isaac An Da Philistine Peopo Make Argue Bout Da Watta
Gen 26.12: An from ery bag wheat seeds dat Isaac plant, he get hundred
Gen 26.13: Yahweh give him da powa so he can do plenny, an Isaac wen come erytime mo an mo rich.
Gen 26.13: da powa so he can do plenny, an Isaac wen come erytime mo an mo rich.
Gen 26.14: Isaac wen get plenny sheeps an goats, plenny cows, an plenny slave peopo dat work fo him.
Gen 26.14: Isaac wen get plenny sheeps an goats, plenny cows, an plenny slave peopo dat work fo him.
Gen 26.16: You get mo plenny powa an mo plenny stuffs den us guys, an we no can handle.
Gen 26.16: You get mo plenny powa an mo plenny stuffs den us guys, an we no can handle.
Gen 26.4_1: He put up his tents makai from da town, an go by da Gerar Stream, an live dea.
Gen 26.4_1: up his tents makai from da town, an go by da Gerar Stream, an live dea.
Gen 26.18: Isaac tell his guys fo go back an dig da dirt outa da pukas dat da guys dat work fo his
Gen 26.19: da guys dat work fo Isaac wen dig nea da Gerar Stream, an dey find one new puka ova dea wea plenny watta come out
Gen 26.21: Isaac guys wen dig one nodda new puka fo watta, an same ting happen -- da Gerar guys make argue bout dat one
Gen 26.22: He dig one mo puka fo watta, an da odda guys neva make argue bout dat one.”
Gen 26.24: Da nite he get dea, Yahweh let Isaac see him, an Yahweh tell um, “Me, I da God dat yoa fadda Abraham wen
Gen 26.24: tell um, “Me, I da God dat yoa fadda Abraham wen get love an respeck fo.
Gen 26.25: Den Isaac put up his tents dat place, an da guys dat work fo him wen start fo dig one puka fo
Gen 26.26: Abimelek good friend Ahuzzat, an Pikol, da leada fo Abimelek army guys, dey come too.
Gen 26.28: So us guys tinking, mo betta make deal, us guys an you guys, and we all make strong promise fo do how we
Gen 26.29: We wen let you go way an eryting okay wit you.
Gen 26.29: An now, us guys see dat Yahweh do plenny good kine stuff fo
Gen 26.30: Isaac wen make lu`au fo dem, an dey wen eat an drink plenny togedda.
Gen 26.30: Isaac wen make lu`au fo dem, an dey wen eat an drink plenny togedda.
Gen 26.31: Dey go, an eryting stay okay.
Gen 27.1: Had one time, Isaac was real old an his eye stay bad so no can see good.
Gen 27.3: you go get da stuff fo hunt, da bag wit da arrows inside, an da bow.
Gen 27.3: Go da boonies an hunt wild meat fo me.
Gen 27.7: He tell Esau, ‘Go bring me wild meat an cook um fancy kine, da way you know how I like fo eat um.
Gen 27.9: Go outside wea da goats stay an bring me two nice bebe goat from ova dea.
Gen 27.10: tings he goin tell fo make da blessing, all goin be fo you an not fo Esau!
Gen 27.14: So Jacob wen go get da bebe goats an kill um, an bring um by his mudda Rebecca like she tell um
Gen 27.14: So Jacob wen go get da bebe goats an kill um, an bring um by his mudda Rebecca like she tell um fo do.
Gen 27.15: She take out da mos nices kine clotheses dat he get, an tell her younga boy Jacob fo put um on.
Gen 27.16: Den she take da skins from da bebe goats an make um jalike one glove, den put um on top Jacob hands an
Gen 27.16: an make um jalike one glove, den put um on top Jacob hands an arms an da smooth part a da neck wea no mo hair.
Gen 27.16: um jalike one glove, den put um on top Jacob hands an arms an da smooth part a da neck wea no mo hair.
Gen 27.19: So please, sit up an eat some a dis wild meat I wen bring.
Gen 27.22: Jacob go nea his fadda Isaac, an his fadda touch him, but he still not shua yet.
Gen 27.25: Bring da food ova hea by me, an let me eat some a da wild meat dat you wen bring.”
Gen 27.25: Jacob give Isaac da food, an Isaac eat um.
Gen 27.25: Jacob bring wine too, an Isaac drink um.”
Gen 27.26: Den Isaac wen tell his boy Jacob, “Now, my boy, come nea an kiss me.
Gen 27.27: So Jacob go by him an kiss him.
Gen 27.27: Isaac smell da clothes, den he come shua az his son, an he make spesho blessing for him.”
Gen 27.28: I like God give you da small rain from da sky An good kine crop from da land, Plenny wheat and plenny wine.
Gen 27.30: An same time, Jacob brudda Esau come back from hunt wild
Gen 27.31: Sit up an eat da wild meat dat I bring you.
Gen 27.33: He tell, “Den, who da odda guy dat wen go hunt wild meat an bring um by me?
Gen 27.33: An den, I wen make blessing fo him an tell all da good tings
Gen 27.33: An den, I wen make blessing fo him an tell all da good tings dat I like Yahweh do fo him bumbye!
Gen 27.33: An dat kine blessing, no can change!
Gen 27.34: Wen Esau hear wat his fadda wen tell, he cry an yell real loud.
Gen 27.35: Yoa brudda was hea an he wen trick me.”
Gen 27.37: I awready wen give him all his brudda guys fo work fo him, an I wen give him plenny wheat an wine fo make him strong.
Gen 27.37: brudda guys fo work fo him, an I wen give him plenny wheat an wine fo make him strong.
Gen 27.39: live, No goin be wea get plenny good stuffs from da land, An small rain from da sky.”
Gen 27.40: But you goin need sword fo fight so you can stay alive, An you goin work fo yoa brudda.
Gen 27.40: Afta, you goin like get outa dea An you goin run way from yoa brudda So he no can tell you wat
Gen 27.41: stay huhu inside bout Jacob, cuz dea fadda wen tell Jacob an not him, all da good tings dat he like Yahweh do fo his
Gen 27.41: Esau tinking, “Bumbye my fadda guy mahke, an afta da funeral time, den I goin kill my brudda Jacob!”
Gen 27.42: Somebody wen hear wat Esau was goin do, an tell Rebecca.
Gen 27.43: Get outa hea an run away Haran side right now, by my brudda Laban.’
Gen 27.45: till yoa brudda pau huhu, till he no like kill you no moa, an he foget da ting you do to him.
Gen 28.4: I like God do da same good tings fo you an da peopo dat goin come from you, jalike he wen tell
Gen 28.5: Laban fadda was Betu`el da Aram guy, an Laban sista was Rebecca, Jacob an Esau mudda.
Gen 28.5: was Betu`el da Aram guy, an Laban sista was Rebecca, Jacob an Esau mudda.
Gen 28.6: wen tell God da good tings dat he like God do fo Jacob, an dat Isaac like send Jacob Padan Aram side fo get one
Gen 28.7: Esau know dat Jacob lissen to his fadda an mudda guys an like go Padan-Aram side.
Gen 28.7: Esau know dat Jacob lissen to his fadda an mudda guys an like go Padan-Aram side.
Gen 28.9: Her, Ishmael daughta an Nebaiot sista.
Gen 28.10: Jacob go way from Be`er-Sheba, an now go Haran side.
Gen 28.11: He come one place an stay dea dat nite, cuz da sun go down awready.
Gen 28.11: He take one big rock from ova dea fo put unda his head, an he lay down sleep.
Gen 28.12: He see angel messenja guys from God going up an coming down on top da steps!
Gen 28.13: I da God dat yoa granfadda Abraham an yoa fadda Isaac wen pray to.
Gen 28.13: same land wea you stay sleep tonite, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 28.14: Dey goin go all ova dis land, makai side an mauka side, up country side an low country side.
Gen 28.14: ova dis land, makai side an mauka side, up country side an low country side.
Gen 28.14: ohanas all ova da world, bumbye wen dey tink bout you an da peopos dat goin come from you, dey goin say, ‘Eh!
Gen 28.14: God do good tings fo us guys too, jalike he doing fo Jacob an fo his odda ohana dat come from him!
Gen 28.16: An me, I neva know!
Gen 28.17: Jacob come all shook up, an he tell, “Scary, dis place!
Gen 28.17: Gotta be, dis da house wea God stay, an da gate fo go inside da sky!”
Gen 28.18: He take da big rock dat he wen put unda his head fo sleep, an he set um up jalike one post, an he pour olive oil on top
Gen 28.18: unda his head fo sleep, an he set um up jalike one post, an he pour olive oil on top fo show love an respeck fo God.
Gen 28.18: jalike one post, an he pour olive oil on top fo show love an respeck fo God.
Gen 28.20: He tell, “God, if you stay wit me, an take care me dis trip I making, an give me food fo eat an
Gen 28.20: if you stay wit me, an take care me dis trip I making, an give me food fo eat an clotheses fo wear, an if I come
Gen 28.20: an take care me dis trip I making, an give me food fo eat an clotheses fo wear, an if I come back my fadda house an
Gen 28.21: I making, an give me food fo eat an clotheses fo wear, an if I come back my fadda house an eryting go good fo me --
Gen 28.21: eat an clotheses fo wear, an if I come back my fadda house an eryting go good fo me -- den you, Yahweh, you goin be da
Gen 28.22: An God, from eryting you give me, I goin give ten percent to
Gen 29.3: Den dey push da big rock from on top da puka an let da sheeps go drink.
Gen 29.6: An look ova dea!”
Gen 29.7: Mo betta give da sheeps watta an let um go back eat grass.
Gen 29.8: Den gotta push da big rock from on top da puka, an all da sheeps drink watta, same time.
Gen 29.9: Jacob an da guys still talking, an Rachel come dea wit all her
Gen 29.9: Jacob an da guys still talking, an Rachel come dea wit all her fadda sheeps, cuz she da one
Gen 29.10: She Laban's daughta, an Laban his mudda brudda.
Gen 29.10: So, right den an dea, Jacob go by da puka, an push da big rock from on top,
Gen 29.10: So, right den an dea, Jacob go by da puka, an push da big rock from on top, an he let his uncle Laban
Gen 29.10: dea, Jacob go by da puka, an push da big rock from on top, an he let his uncle Laban sheeps drink watta.
Gen 29.11: Afta, Jacob go kiss Rachel, an he start fo cry plenny.
Gen 29.12: Jacob tell Rachel dat her fadda an him from da same ohana, dat he Rebecca boy.
Gen 29.12: So quick time, Rachel run an tell her fadda.
Gen 29.13: Laban hug Jacob, an give um kiss, an take um inside da house.
Gen 29.13: Laban hug Jacob, an give um kiss, an take um inside da house.
Gen 29.14: Jacob tell Laban eryting dat wen happen, an Laban tell him, “Fo shua, me an you get da same blood!
Gen 29.14: eryting dat wen happen, an Laban tell him, “Fo shua, me an you get da same blood!
Gen 29.15: Afta, Laban tell Jacob, “Eh, me an you, we stay from da same ohana.”
Gen 29.16: Da older daughta name Leah, an da younga daughta name Rachel.
Gen 29.19: Laban, he tell, “Okay, az mo betta I give her to you an not to some odda guy.
Gen 29.20: An he figga, was ony jalike two-three days, cuz he so plenny
Gen 29.22: So Laban wen tell erybody from dat place fo come togedda, an he wen make one big wedding lu`au.
Gen 29.23: Nite time, Laban take his daughta Leah by Jacob, an Jacob an Leah sleep togedda.”
Gen 29.23: Nite time, Laban take his daughta Leah by Jacob, an Jacob an Leah sleep togedda.”
Gen 29.25: Morning time come, an Jacob wake up.
Gen 29.27: Afta one week, den da wedding lu`au an stuff fo Leah pau.
Gen 29.30: An he stay dea work fo Laban, anodda seven year.
Gen 29.31: But Yahweh, he see dat Jacob no mo love an aloha fo Leah.
Gen 29.32: Leah come hapai, an get one bebe boy.
Gen 29.32: Reuben, cuz she tinking, “Yahweh see dat I get trouble,” an da word Reuben sound kinda like “see one boy,” dea
Gen 29.32: An she tinking dis too: “Now my husban goin love me.
Gen 29.33: Leah come hapai one mo time an get one nodda bebe boy.
Gen 29.34: Den Leah come hapai one mo time, an get bebe boy again.”
Gen 29.35: One mo time, Leah come hapai an get bebe boy.
Gen 30.1: Stay blow her mind, cuz her sista get kids an her no mo.
Gen 30.5: Jacob sleep wit her, an Bilhah come hapai an born one boy fo Jacob.”
Gen 30.5: Jacob sleep wit her, an Bilhah come hapai an born one boy fo Jacob.”
Gen 30.6: an he give me one boy.
Gen 30.8: Rachel tell, “I wen struggle plenny wit my sista awready, an now I stay win.
Gen 30.9: So she take da slave wahine Zilpah dat work fo her, an give her to Jacob fo come jalike one nodda wife fo him
Gen 30.14: One time, dey cutting da wheat, an Reuben find some love apple root plants inside da boonies,
Gen 30.15: An den now, you like take some a da love apple root too, dat
Gen 30.15: give me some a dat love apple root dat yoa boy wen bring, an tonite, I let Jacob sleep wit you.”
Gen 30.16: My boy wen get love apple root, an I give some to Rachel fo pay fo you sleep wit me!
Gen 30.17: She come hapai, an she born her numba five boy fo Jacob.
Gen 30.19: Den, Leah come hapai one mo time an born her boy numba six fo Jacob.”
Gen 30.20: An now, my husban goin make me da wife he get plenny respeck
Gen 30.21: Lata, Leah come hapai an born one girl fo Jacob.”
Gen 30.22: God lissen, an make her so she can get bebe too.
Gen 30.23: Rachel come hapai an born one boy.
Gen 30.24: cuz she say, “I like Yahweh give me one nodda boy too,” an da name “Joseph” sound kinda like “give some mo,” dea
Gen 30.26: Let me take my wifes an my kids, an go.
Gen 30.26: Let me take my wifes an my kids, an go.
Gen 30.26: I wen work hard fo you awready fo get dem, an you know all da work I wen do fo you pay back fo dem
Gen 30.27: I know I stay rich awready, an Yahweh do plenny good kine stuff fo me, cuz a you.”
Gen 30.28: Jus tell me how much I owe you if you work mo fo me, an I goin pay you.
Gen 30.29: Jacob tell, “You know how many years I wen work fo you, an see how good yoa cows an sheeps an goats stay cuz I take
Gen 30.29: how many years I wen work fo you, an see how good yoa cows an sheeps an goats stay cuz I take good care a dem.
Gen 30.29: I wen work fo you, an see how good yoa cows an sheeps an goats stay cuz I take good care a dem.
head: Jacob Pick Da Sheeps An Goats Dat Laban No Like
Gen 30.31: Ony do dis one ting fo me, an I goin take care yoa sheeps an goats jalike befo time.”
Gen 30.31: Ony do dis one ting fo me, an I goin take care yoa sheeps an goats jalike befo time.”
Gen 30.32: Today, let me walk thru all yoa sheeps an goats, an pull out ery young sheep an young goat dat get
Gen 30.32: Today, let me walk thru all yoa sheeps an goats, an pull out ery young sheep an young goat dat get litto spot
Gen 30.32: thru all yoa sheeps an goats, an pull out ery young sheep an young goat dat get litto spot o big spot on dem, plus, all
Gen 30.32: big spot on dem, plus, all da brown color sheeps, boy kine an girl kine.
Gen 30.32: Give dem to me, an az how you goin pay me.
Gen 30.33: An bumbye, you know an can tell dat I make strait wit you.
Gen 30.33: An bumbye, you know an can tell dat I make strait wit you.
Gen 30.35: da boy kine goats dat get twist kine tail o stripe on top, an all da girl kine goats dat get spots on top wit litto bit
Gen 30.35: girl kine goats dat get spots on top wit litto bit white, an all da brown color sheeps.
Gen 30.36: Laban dem wen take all dat kine sheeps an goats far way, jalike three days away from wea Jacob stay.
Gen 30.36: doing dat, same time, Jacob taking care all da odda sheeps an goats fo him.
head: Jacob Come Rich From Da Sheeps An Goats
Gen 30.37: But Jacob go cut shoots from da poplar tree, an da almond tree, an da plane tree.
Gen 30.37: go cut shoots from da poplar tree, an da almond tree, an da plane tree.
Gen 30.38: fo watta, right in front da place wea da girl kine sheeps an goats come fo drink watta.
Gen 30.39: An cuz dey in heat dea in front da sticks wit da white
Gen 30.39: in front da sticks wit da white stripes, da bebe sheeps an goats born wit twist kine tail, an wit stripes an spots
Gen 30.39: stripes, da bebe sheeps an goats born wit twist kine tail, an wit stripes an spots all ova.
Gen 30.39: sheeps an goats born wit twist kine tail, an wit stripes an spots all ova.
Gen 30.40: he let um go breed ony wit Laban sheeps dat get stripes an brown color.
Gen 30.40: But he make his own boy kine sheeps stay one side an neva let dem go wit da odda sheeps dat Laban get.
Gen 30.42: Dat way, Laban get all da not strong animals, an Jacob get all da strong animals.
Gen 30.43: Dass how Jacob come real rich, wit plenny sheeps an goats, an plenny camels an donkeys, an plenny slave guys
Gen 30.43: Dass how Jacob come real rich, wit plenny sheeps an goats, an plenny camels an donkeys, an plenny slave guys an wahines
Gen 30.43: real rich, wit plenny sheeps an goats, an plenny camels an donkeys, an plenny slave guys an wahines dat work fo him.
Gen 30.43: wit plenny sheeps an goats, an plenny camels an donkeys, an plenny slave guys an wahines dat work fo him.
Gen 30.43: goats, an plenny camels an donkeys, an plenny slave guys an wahines dat work fo him.
Gen 31.4: He send somebody fo go tell Rachel an Leah fo come ova dea by him.
Gen 31.6: You know awready, I work hard an do good job fo yoa fadda.
Gen 31.7: Ova an ova, he change wat he pay me.
Gen 31.8: yoa fadda guy tell me, ‘Now, I goin pay you wit da sheeps an goats dat get spot all ova dem,’ den all da girl kine
Gen 31.8: dat get spot all ova dem,’ den all da girl kine sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get spots all
Gen 31.8: all da girl kine sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get spots all ova dem.
Gen 31.8: dat get twist kine tail,’ den all da girl kine sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get twist
Gen 31.8: all da girl kine sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get twist kine tail.
Gen 31.9: Dass how God take away da sheeps an goats an cows from yoa fadda, an give um to me.
Gen 31.9: Dass how God take away da sheeps an goats an cows from yoa fadda, an give um to me.
Gen 31.9: God take away da sheeps an goats an cows from yoa fadda, an give um to me.
Gen 31.10: “One time, wen da sheeps an goats was in heat, I get one dream.
Gen 31.10: da boy kine goats dat was breeding wit da ones in heat, an dey all get twist kine tail an spot an diffren kine color
Gen 31.10: wit da ones in heat, an dey all get twist kine tail an spot an diffren kine color all ova.
Gen 31.10: da ones in heat, an dey all get twist kine tail an spot an diffren kine color all ova.
Gen 31.12: See ony da boy kine goats dat get twist kine tail an spot an diffren kine color all ova, stay breeding wit da
Gen 31.12: See ony da boy kine goats dat get twist kine tail an spot an diffren kine color all ova, stay breeding wit da ones in
Gen 31.13: Dass da place wea you put up da big rock jalike one post, an wen pour olive oil on top fo show love an respeck fo me.
Gen 31.13: jalike one post, an wen pour olive oil on top fo show love an respeck fo me.
Gen 31.13: So now, go way from dis land, an go back yoa own ohana land.
Gen 31.14: Rachel an Leah, dey tell Jacob, “Az okay wit us.
Gen 31.15: Jalike he wen sell us, an all da money dat suppose to be fo us all gone awready.
Gen 31.16: But all da money an stuff dat God take away from our fadda guy an give um to
Gen 31.16: all da money an stuff dat God take away from our fadda guy an give um to you, fo shua dass fo us an our kids.
Gen 31.16: from our fadda guy an give um to you, fo shua dass fo us an our kids.
Gen 31.17: So, Jacob go put his wifes an his kids on top camels fo go.
Gen 31.18: He get togedda all his sheeps, goats, an cows, an odda stuffs dat he get Paddan-Aram side, fo go by
Gen 31.18: He get togedda all his sheeps, goats, an cows, an odda stuffs dat he get Paddan-Aram side, fo go by his
Gen 31.21: He take all da stuffs he get, an go.
Gen 31.23: Laban, he get togedda his ohana guys, an dey chase Jacob.
Gen 31.25: Den Laban come by Jacob, an Laban an his ohana guys put up dea tents, same place not
Gen 31.25: Den Laban come by Jacob, an Laban an his ohana guys put up dea tents, same place not too far.
Gen 31.26: You take my daughtas wit you, jalike you one army guy an dey yoa prisonas!
Gen 31.27: You steal stuff from me an neva tell me notting, hah?
Gen 31.27: befo time, I goin make big party fo let you go, wit songs an tambourine an guitar!
Gen 31.27: goin make big party fo let you go, wit songs an tambourine an guitar!
Gen 31.28: But you, you neva even let me kiss my daughtas an my grandkids fo tell um aloha!
Gen 31.31: was scared, cuz I tinking you goin take back yoa daughtas an bus me up.
Gen 31.32: all our ohana guys: You show me one ting I get dass yours, an you can take um back!
Gen 31.33: So Laban go inside Jacob tent firs, den inside Leah tent an da tents fo da two slave wahines dat work fo his two
Gen 31.34: Laban go inside Rachel tent, Rachel take da idol kine gods an put um inside da saddle fo her camel, an sit down on top
Gen 31.34: da idol kine gods an put um inside da saddle fo her camel, an sit down on top um.
Gen 31.34: Laban open up eryting inside da tent an look inside.
Gen 31.36: So den, Jacob come real huhu an start fo make grumble wit Laban.
Gen 31.37: Den let yoa ohana guys an my ohana guys figga, if I owe you someting, o not!
Gen 31.38: Yoa girl kine sheeps an goats, dey neva lose even one bebe.
Gen 31.40: Dis how was: I work day time wen too hot fo work, an nite time I come real cold, an I no can sleep.
Gen 31.40: time wen too hot fo work, an nite time I come real cold, an I no can sleep.
Gen 31.41: yoa two daughtas, plus six year fo pay you fo da sheeps an goats.
Gen 31.41: An den, you change my pay plenny times.
Gen 31.42: He da One dat make Isaac scared an shaky cuz he so awesome.
Gen 31.42: If he neva stay wit me, you no give me notting, an tell me fo go way.
Gen 31.42: But God, he see how plenny hard time I get, an how plenny hard I work.
head: Laban An Jacob Make Strong Promise To Each Odda
Gen 31.43: Da sheeps an goats, dey my sheeps an goats.
Gen 31.43: Da sheeps an goats, dey my sheeps an goats.
Gen 31.43: I no can do notting now bout my daughtas, an da kids dey wen born.
Gen 31.44: Now, we make deal, me an you.
Gen 31.44: up someting so erybody goin know wat wen happen hea wit me an you.
Gen 31.45: So Jacob, he take one big rock an put um up jalike one post.
Gen 31.46: So dey get odda rocks an make one big pile.
Gen 31.46: Right dea by da pile, Jacob guys an Laban guys wen eat togedda.”
head: Laban An Jacob Make Strong Promise
Gen 31.48: rock pile hea, so erybody goin know wat wen happen wit me an you, dis day.
Gen 31.49: Fo Watch From,” cuz Laban tell, “I like Yahweh watch you an watch me, all da time dat we no can see each odda.”
Gen 31.50: Cuz no foget: God know wat happen wit you an me.
Gen 31.51: Dis da rock pile I wen make, an dis da rock dat stand dea jalike one pos.”
Gen 31.51: I goin stay one side, an you stay da odda side.
Gen 31.52: Dat pile an dat pos, dey stay dea so us no goin foget dat I not
Gen 31.52: I not suppose to go da odda side dis pile fo bus you up, an you not suppose to go da odda side dis pile an dis pos fo
Gen 31.52: bus you up, an you not suppose to go da odda side dis pile an dis pos fo bus me up.
Gen 31.53: I like da God fo yoa granfadda Abraham an da God fo my granfadda Nahor be da judges, if I stay right
Gen 31.53: So Jacob make one strong promise fo stick wit da deal, an he aks da God dat make his fadda Isaac stay scared an
Gen 31.53: an he aks da God dat make his fadda Isaac stay scared an shaky cuz he so awesome, fo make shua he do eryting right.
Gen 31.54: Den Jacob make sacrifice to God dea inside da up country, an he tell Laban an all da odda ohana people fo come eat wit
Gen 31.54: to God dea inside da up country, an he tell Laban an all da odda ohana people fo come eat wit him.”
Gen 31.55: He kiss his daughtas an his grankids, an aks God fo do good tings fo dem.
Gen 31.55: He kiss his daughtas an his grankids, an aks God fo do good tings fo dem.
Gen 32.2: Wen Jacob see dem, he tell, “Dis place, az God's place, an dey God's angel army guys fo shua.
Gen 32.5: An now, I get plenny cows, donkeys, sheeps, an goats, plus
Gen 32.5: An now, I get plenny cows, donkeys, sheeps, an goats, plus slave guys an wahines dat work fo me.
Gen 32.5: plenny cows, donkeys, sheeps, an goats, plus slave guys an wahines dat work fo me.
Gen 32.5: I send dese messenja guys to you, cuz you my boss, an I like tell you I stay coming an you make us feel good.
Gen 32.5: to you, cuz you my boss, an I like tell you I stay coming an you make us feel good.
Gen 32.6: He stay coming by you now, an he get four hundred odda guys stay come wit him.
Gen 32.7: he tell half da peopo dat wit him, fo camp out one side, an he tell da odda half fo camp out da odda side, an same
Gen 32.7: side, an he tell da odda half fo camp out da odda side, an same ting wit da sheeps an goats, da cows an da camels.
Gen 32.7: half fo camp out da odda side, an same ting wit da sheeps an goats, da cows an da camels.
Gen 32.7: da odda side, an same ting wit da sheeps an goats, da cows an da camels.
Gen 32.8: He make lidat cuz he tinking, “If Esau come da one side an bus um up, maybe da guys dat stay da odda side can run
Gen 32.9: An Jacob tell God, “Eh God!
Gen 32.9: You da God fo my granfadda Abraham, an fo my fadda Isaac.”
Gen 32.9: One wen tell me: ‘Go back yoa own land wea yoa ohana stay, an I goin make good tings happen fo you.
Gen 32.10: But you stay stick wit me cuz I yoa guy, an I know I can trus you erytime fo hang in dea wit me, yoa
Gen 32.10: Cuz wen I go da firs time an I go cross dis Jordan Riva, I no mo notting.
Gen 32.11: No good he come hea an bus me up, me an da wahines an dea kids, erybody.
Gen 32.11: No good he come hea an bus me up, me an da wahines an dea kids, erybody.
Gen 32.11: No good he come hea an bus me up, me an da wahines an dea kids, erybody.
Gen 32.14: He pick 200 goats, girl kine, an 20 goats, boy kine.
Gen 32.14: Den he pick 200 sheeps, girl kine, an 20 sheeps, boy kine.
Gen 32.15: pick 30 camels, wahine kine dat giving milk to dea bebes, an dea bebe camels, plus 40 cows an 10 young bulls, an 20
Gen 32.15: giving milk to dea bebes, an dea bebe camels, plus 40 cows an 10 young bulls, an 20 donkeys, girl kine, an 20 donkeys,
Gen 32.15: bebes, an dea bebe camels, plus 40 cows an 10 young bulls, an 20 donkeys, girl kine, an 20 donkeys, boy kine.
Gen 32.15: plus 40 cows an 10 young bulls, an 20 donkeys, girl kine, an 20 donkeys, boy kine.
Gen 32.16: worka guys, “Ery one a you guys, take one bunch animals an go wit dem.
Gen 32.17: He tell um, “My brudda Esau goin see you, an he goin aks you, ‘Eh!”
Gen 32.19: Jacob tell da numba two worka guy fo do same ting, an same ting fo da numba three guy an all da odda guys dat
Gen 32.19: guy fo do same ting, an same ting fo da numba three guy an all da odda guys dat going wit da animals.
Gen 32.22: Nite time, Jacob get up, an take his two real wifes, an da odda two wifes, an his
Gen 32.22: Nite time, Jacob get up, an take his two real wifes, an da odda two wifes, an his eleven kids.
Gen 32.22: get up, an take his two real wifes, an da odda two wifes, an his eleven kids.
Gen 32.24: Had one guy dea dat wen come an wrestle wit Jacob all nite till start fo come litto bit
Gen 32.25: he hit Jacob, da place wea da leg go inside da hip bone, an he pull da leg bone outa da hip bone.
Gen 32.28: Yoa name Israel now, cuz you make fight wit God an wit peopo, an you win.”
Gen 32.28: name Israel now, cuz you make fight wit God an wit peopo, an you win.”
Gen 32.29: Right den an dea, da guy wen give Jacob one blessing fo make good tings
Gen 32.30: I wen look his face, an I alive still yet!”
head: Jacob An Esau Make Good To Each Odda
Gen 33.1: Jacob look, an ova dea, he see Esau coming -- an four hundred odda guys
Gen 33.1: Jacob look, an ova dea, he see Esau coming -- an four hundred odda guys wit him!
Gen 33.1: So Jacob tell Leah an Rachel an his odda two wifes fo take all dea own kids wit
Gen 33.1: So Jacob tell Leah an Rachel an his odda two wifes fo take all dea own kids wit dem.
Gen 33.2: Afta dem, he send Leah an her kids.
Gen 33.2: An da las, he send Rachel an Joseph.
Gen 33.2: An da las, he send Rachel an Joseph.
Gen 33.3: Den Jacob go fas an go in front his wifes an kids.
Gen 33.3: Den Jacob go fas an go in front his wifes an kids.
Gen 33.3: top da groun fo show respeck, till he come nea his brudda, an he do dat seven times.
Gen 33.4: Esau give his brudda Jacob big hug, an kiss um, an dey cry togedda.
Gen 33.4: Esau give his brudda Jacob big hug, an kiss um, an dey cry togedda.
Gen 33.5: Den Esau look aroun, an he see da wahines an da kids coming.
Gen 33.5: Den Esau look aroun, an he see da wahines an da kids coming.
Gen 33.6: Den da odda two wifes an dea kids come by Esau an go down on top da groun fo show
Gen 33.6: Den da odda two wifes an dea kids come by Esau an go down on top da groun fo show um respeck.
Gen 33.7: Den Leah an her kids come, an dey go down on top da groun fo show
Gen 33.7: Den Leah an her kids come, an dey go down on top da groun fo show respeck."
Gen 33.7: Afta Leah, Joseph an Rachel come, an dey go down on top da groun fo show
Gen 33.7: Afta Leah, Joseph an Rachel come, an dey go down on top da groun fo show respeck too.
Gen 33.11: God do plenny good kine stuff fo me, an I get plenny.
Gen 33.11: Jacob stay aksing Esau fo take da present, an den Esau take um.
Gen 33.12: Den Esau tell Jacob, "Kay den, you get ready, an we go togedda."
Gen 33.13: But you know dat some a da kids still small an not strong, an da sheeps, da goats, an da cows, dey giving
Gen 33.13: But you know dat some a da kids still small an not strong, an da sheeps, da goats, an da cows, dey giving milk to dea
Gen 33.13: da kids still small an not strong, an da sheeps, da goats, an da cows, dey giving milk to dea bebes, an I gotta take
Gen 33.13: da goats, an da cows, dey giving milk to dea bebes, an I gotta take care dem."
Gen 33.14: So, you da boss an I da slave guy.
Gen 33.14: But you go stay go firs, an I go stay come afta, easy kine, how da animals an da kids
Gen 33.14: go firs, an I go stay come afta, easy kine, how da animals an da kids can walk feet.
Gen 33.15: You da boss, an you making plenny nice to me awready!"
Gen 33.17: Ova dea, he build house fo himself, an make shade places fo da animals.
Gen 33.18: He get dea okay, an notting bad happen to him.
Gen 33.20: Jacob wen put up one altar dat place, an he call um El-Elohe-Yisra`el, dat mean "God, he da God fo
Gen 34.2: He spock Dinah, an he take her an rape her.
Gen 34.2: He spock Dinah, an he take her an rape her.
Gen 34.7: Bodda dem plenny, an dey plenny huhu, cuz Shekem ack stink wit da Israel ohana
Gen 34.8: Hamor talk wit Jacob an his boys.
Gen 34.8: Shekem, he get plenny love inside his heart fo yoa daughta an he like marry her.
Gen 34.9: We make deal so you guys can marry our daughtas, an us can marry yoa daughtas, yeah?
Gen 34.11: Den Shekem talk to Dinah fadda an brudda guys too.
Gen 34.12: you guys aks me so I can marry da girl, I give you dat, an I give you guys presents too.
Gen 34.13: Wen Jacob boys answer Shekem an his fadda guy Hamor, dey ony bulai-ing dem.
Gen 34.15: If you guys come jalike us guys, an ery guy from yoa ohana cut skin, den okay.
Gen 34.16: Den you guys can marry our daughtas, an us guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea, an
Gen 34.16: marry our daughtas, an us guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea, an all goin come jalike one ohana.
Gen 34.16: an us guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea, an all goin come jalike one ohana.
Gen 34.17: no like lissen fo go cut skin, den us guys goin take her an go way.
Gen 34.18: Hamor an his boy Shekem, right away dey figga, az good deal, dat.
Gen 34.19: he do how dey tell um, cuz he like Jacob daughta plenny, an he da main guy fo all da Hamor ohana.
Gen 34.20: So Hamor an his boy Shekem, dey go da place by da town gate wea da
Gen 34.20: da place by da town gate wea da importan peopo hang out, an dey talk to da odda guys from dea town dat stay dea.
Gen 34.21: Good dey stay live dis land, an go any place dey like, cuz ova hea get plenny land fo dem.
Gen 34.21: Good we can take dea daughtas fo come our wifes, an we give dem our daughtas too.
Gen 34.22: But fo make deal wit dem fo live wit us guys an come jalike one ohana, all us guys gotta cut skin jalike
Gen 34.23: An if we do dis, dea cows an dea stuffs an all dea animals,
Gen 34.23: An if we do dis, dea cows an dea stuffs an all dea animals, all dat goin be fo us guys!
Gen 34.23: An if we do dis, dea cows an dea stuffs an all dea animals, all dat goin be fo us guys!
Gen 34.24: from da town dat stay old nuff fo dea army lissen to Hamor an his boy Shekem.
Gen 34.25: Simeon an Levi, Jacob boys an Dinah brudda guys, dey take dea swords
Gen 34.25: Simeon an Levi, Jacob boys an Dinah brudda guys, dey take dea swords an go inside da
Gen 34.25: Levi, Jacob boys an Dinah brudda guys, dey take dea swords an go inside da town, an nobody know dey coming.
Gen 34.25: brudda guys, dey take dea swords an go inside da town, an nobody know dey coming.
Gen 34.26: Hamor an his boy Shekem, dey kill dem too wit swords.
Gen 34.26: Den Simeon an Levi take Dinah outa Shekem house an go back dea place.
Gen 34.26: Den Simeon an Levi take Dinah outa Shekem house an go back dea place.
Gen 34.27: Jacob odda boys, dey go da town wea da mahke bodies stay, an steal eryting from da mahke guys houses, all ova da town,
Gen 34.28: Jacob boys take all da sheeps an goats an cows an donkeys, eryting dat get inside da town
Gen 34.28: Jacob boys take all da sheeps an goats an cows an donkeys, eryting dat get inside da town an outside
Gen 34.28: Jacob boys take all da sheeps an goats an cows an donkeys, eryting dat get inside da town an outside da
Gen 34.28: goats an cows an donkeys, eryting dat get inside da town an outside da town.
Gen 34.29: Dey take all da money an da stuffs, an all da kids an da old peopo, an da mahke
Gen 34.29: Dey take all da money an da stuffs, an all da kids an da old peopo, an da mahke guys wifes,
Gen 34.29: Dey take all da money an da stuffs, an all da kids an da old peopo, an da mahke guys wifes, eryting inside dea
Gen 34.29: all da money an da stuffs, an all da kids an da old peopo, an da mahke guys wifes, eryting inside dea houses.
Gen 34.29: Jalike one army, dey take da wahines an da kids, an dey steal eryting from inside dea house.
Gen 34.29: Jalike one army, dey take da wahines an da kids, an dey steal eryting from inside dea house.
Gen 34.30: Lata, Jacob tell Simeon an Levi, “You guys!
Gen 34.30: Now, da peopo dat live inside dis land, da Canaan peopo an da Periz peopo, dey goin make to me like I one stink kine
Gen 34.30: come togedda fo fight me, dey goin bus me up fo real kine an wipe me out, me an my ohana.
Gen 34.30: me, dey goin bus me up fo real kine an wipe me out, me an my ohana.
Gen 35.2: Jacob tell his ohana peopo an all da odda peopo dat was wit him, “All da idol gods you
Gen 35.4: gods from odda place dat dey get wit dem in dea house, an da rings from dea ear.
Gen 35.6: Dass how wen happen, da time Jacob an all da peopo wit him go Luz, da place dey call Bethel
Gen 35.11: One peopo, an plenny odda peopos, Dey all goin come from you.
Gen 35.12: Da land dat I wen give to Abraham an Isaac I give you dat same land.
Gen 35.14: Den he pour wine on top, an olive oil, fo make sacrifice fo God on top da rock.
Gen 35.16: town, Rachel stay ready fo born her bebe, but hard, an she no can.
Gen 35.23: was da mudda fo Jacob's numba one boy Reuben, den Simeon, an Levi, an Judah, an Issachar, an Zebulun.
Gen 35.23: fo Jacob's numba one boy Reuben, den Simeon, an Levi, an Judah, an Issachar, an Zebulun.
Gen 35.23: numba one boy Reuben, den Simeon, an Levi, an Judah, an Issachar, an Zebulun.
Gen 35.23: boy Reuben, den Simeon, an Levi, an Judah, an Issachar, an Zebulun.
Gen 35.24: Rachel was da mudda fo Joseph an Benjamin.
Gen 35.25: slave wahine dat wen work fo Rachel, was da mudda fo Dan an Naftali.
Gen 35.26: da slave wahine dat wen work fo Leah, was da mudda fo Gad an Asher.
Gen 35.27: Dass da same place wea Abraham an Isaac live befo time, but dey not from dat place.
Gen 35.29: Den Isaac mahke afta dat, an go da place wea his ancesta peopo stay.
Gen 35.29: Isaac boys, Esau an Jacob, dey bury Isaac.
Gen 36.2: Da firs one he marry, Adah, Elon da Het guy daughta, an da odda one, Oholibamah, Anah daughta, an Anah was Zibeon
Gen 36.2: Het guy daughta, an da odda one, Oholibamah, Anah daughta, an Anah was Zibeon da Hiv guy boy.
Gen 36.3: Afta dat, Esau wen marry Basemat, she Ishmael daughta an Nebaiot sista.
Gen 36.4: Adah wen born Elifaz, an Basemat wen born Reuel, an Oholibamah wen born Jeush,
Gen 36.5: Adah wen born Elifaz, an Basemat wen born Reuel, an Oholibamah wen born Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.5: wen born Reuel, an Oholibamah wen born Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.6: Lata, Esau take his wifes an his kids, an all da peopo dat work fo him, an his cows and
Gen 36.6: Lata, Esau take his wifes an his kids, an all da peopo dat work fo him, an his cows and sheeps an
Gen 36.6: his wifes an his kids, an all da peopo dat work fo him, an his cows and sheeps an goats, an all da stuffs he get wen
Gen 36.6: an all da peopo dat work fo him, an his cows and sheeps an goats, an all da stuffs he get wen he live Canaan side, an
Gen 36.6: da peopo dat work fo him, an his cows and sheeps an goats, an all da stuffs he get wen he live Canaan side, an dey all
Gen 36.6: an goats, an all da stuffs he get wen he live Canaan side, an dey all go one nodda land, mo far from his brudda guy
Gen 36.7: land wea dey live befo time, too small fo all dea sheeps an goats.
Gen 36.11: Elifaz, his boys, Teman, Omar, Zefo, Gatam, an Kenaz.
Gen 36.13: Reuel, his boys, Nahat, Zerah, Shammah, an Mizzah.
Gen 36.14: Oholibamah, dass Anah daughta an Zibeon grandaughta, she was Esau wife.
Gen 36.14: Her boys, Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.15: From Esau's numba one boy Elifaz, get Teman, Omar, Zefo, an Kenaz.
Gen 36.16: Same ting fo Korah an Gatam an Amalek.
Gen 36.16: Same ting fo Korah an Gatam an Amalek.
Gen 36.17: From Esau boy Reuel, get Nahat, Zerah, Shammah, an Mizzah dat was da main guys fo dea ohanas.
Gen 36.17: Dese ohanas live Edom land, an dey all come from Reuel, and he come from Esau wife
Gen 36.18: From Esau wife Oholibamah, get Jeush an Jalam an Korah dat was da main guys fo dea ohanas.
Gen 36.18: From Esau wife Oholibamah, get Jeush an Jalam an Korah dat was da main guys fo dea ohanas.
Gen 36.19: Dass da story bout Esau boys, an all da main guys fo da ohanas dat come from Esau.
Gen 36.21: dat same land: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, an Dishan.
Gen 36.22: Lotan, his boys Hori an Hemam.
Gen 36.23: Shobal, his boys Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, an Onam.
Gen 36.24: Zibeon, his boys Ayah an Anah.
Gen 36.24: da boonies taking care da donkeys fo his fadda guy Zibeon, an he wen find one place wea get hot watta dat come outa da
Gen 36.25: Anah, he get two kids, his boy Dishon an his daughta Oholibamah.
Gen 36.26: Dishon, his boys, Hemdan, Eshban, Itran, an Cheran.)
Gen 36.27: Ezer, his boys, Bilhan, Za`avan, an Akan.
Gen 36.28: Dishan, his boys, Uz an Aran.
Gen 36.30: Hor peopo: get Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, an Dishan.
Gen 36.33: Den Bela mahke, an Jobab, Zerah boy from Bozrah side, he come king.
Gen 36.34: Jobab mahke, an Husham, dat come from da land wea da Teman peopo live, he
Gen 36.35: Husham wen mahke, an Hadad, Bedad boy, he come king.
Gen 36.36: Hadad mahke, an Samlah from Masrekah, he come king.
Gen 36.37: Samlah mahke, an Shaul from Rehobot (da one by da Eufrates Riva), he come
Gen 36.38: Shaul mahke, an Ba`al-Hanan, Akhbor boy, he come king.
Gen 36.39: Ba`al-Hanan, Achbor boy, mahke, an Hadar, he come king.
Gen 36.43: Oholibamah, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdi`el, an Iram.
Gen 36.43: An dass da places wea ery ohana get dea own land.
head: Da Story Bout Joseph an His Brudda Guys
Gen 37.1: Dis da story bout Jacob an his ohana peopo.
Gen 37.2: He stay take care da sheeps an da goats wit his brudda guys.
Gen 37.2: da same fadda Jacob, jalike him, but dea muddas was Bilhah an Zilpah, Jacob's odda wifes.
Gen 37.3: Israel get plenny love an aloha fo Joseph, mo plenny den he get fo all da odda boys.
Gen 37.7: an tying up da wheat plants we wen cut.
Gen 37.7: An you know wat?
Gen 37.7: wheat plants you guys wen tie, make circle around mines, an go down in front my wheat fo show um respeck!
Gen 37.8: Cuz a da dream, an cuz a wat Joseph stay tell um, dey hate um mo plenny den
Gen 37.9: Had da sun, an da moon, an eleven stars.
Gen 37.9: Had da sun, an da moon, an eleven stars.
Gen 37.10: You tink dass fo real, me an yoa mudda an all yoa brudda guys, bumbye we all goin go
Gen 37.10: You tink dass fo real, me an yoa mudda an all yoa brudda guys, bumbye we all goin go down in front
Gen 37.11: Cuz a dat, Joseph brudda guys come mo huhu an jealous wit Joseph.
Gen 37.12: brudda guys wen go Shekem, fo take care dea fadda's sheeps an goats ova dea.
Gen 37.13: dey all stay Shekem side, you know, fo take care da sheeps an goats ova dea.
Gen 37.14: Find out if yoa bruddas stay okay, an if da sheeps an goats stay okay too.”
Gen 37.14: Find out if yoa bruddas stay okay, an if da sheeps an goats stay okay too.”
Gen 37.14: Den come back hea an tell me.
Gen 37.15: One guy see um an aks um, “Eh!
Gen 37.16: You can tell me wat side dey stay fo take care dea sheeps an goats?”
Gen 37.22: No make da bugga bleed an mahke.
Gen 37.22: Reuben talk lidat cuz he figga, he goin come back lata an get Joseph outa dea an send um back by his fadda.
Gen 37.22: he figga, he goin come back lata an get Joseph outa dea an send um back by his fadda.
Gen 37.23: So wen Joseph come by his brudda guys, dey grab um, an pull off da spesho robe he stay wear, made outa all kine
Gen 37.24: Den dey take Joseph by da big hole an trow um down inside.
Gen 37.24: Nobody use um dat time, an no mo watta inside.
Gen 37.25: Dey look, an spock plenny guys from da Ishmael ohana, coming from
Gen 37.25: Dey get plenny camels, an da camels carrying stuff fo sell Egypt side, sap from da
Gen 37.25: fo sell Egypt side, sap from da trees dat smell nice, an diffren kine sap fo make perfume, an bark from da trees fo
Gen 37.25: trees dat smell nice, an diffren kine sap fo make perfume, an bark from da trees fo incense.
Gen 37.26: If us guys go kill our brudda Joseph, an den cova ova wat we do, you guys tink we goin make money
Gen 37.27: Us get da same blood an da same bone.
Gen 37.28: Dat time, da Ishmael ohana guys from Midian side dat buy an sell stuffs go by dem.”
Gen 37.28: Da Ishmael guys, dey pay twenty piece silva fo Joseph, an dey take Joseph Egypt side wit dem.
Gen 37.29: Latas, Reuben come back an go by da big hole, an you know wat?
Gen 37.29: Latas, Reuben come back an go by da big hole, an you know wat?
Gen 37.30: He go back by da odda brudda guys, an tell um, “Da boy!
Gen 37.30: An wat I goin do now?
Gen 37.33: Jacob check out da robe, an he tell, “Dass my boy robe fo shua!
Gen 37.34: he wear ony scratchy kine clothes made from goat hair, an fo long time he stay crying fo his boy.”
Gen 37.35: All Jacob's odda kids, guys an wahines, go by him fo try help um fo come good inside.
Gen 37.35: An he stay sore inside lidat, long time.
Gen 37.36: Afta dey get dea, dey sell Joseph to Potifar, an he wen buy um.
Gen 38.1: He wen go da sout side, an put up tent nea one guy name Hirah from da peopo dat stay
Gen 38.2: Judah, he marry da wahine an dey live togedda.
Gen 38.3: Judah wife come hapai, an she born one boy.
Gen 38.4: Da wahine come hapai one mo time, an she born one nodda boy, an she give um da name Onan.
Gen 38.4: wahine come hapai one mo time, an she born one nodda boy, an she give um da name Onan.
Gen 38.5: Afta dat, she born one nodda boy, an she give um da name Shelah.
Gen 38.8: Den Judah tell Onan, “You da brudda in law, you know, an wen yoa older brudda wen mahke, he no mo kids.
Gen 38.8: you gotta marry da wahine dat was yoa brudda guy wife, an make her come hapai fo yoa brudda guy, so can keep yoa
Gen 38.9: Dass how come, erytime him an Tamar make sex, Onan pull out quick make shua her no come
Gen 38.11: But Judah stay tinking lidis: “No good Shelah marry Tamar an bumbye he mahke jalike his two brudda guys.
Gen 38.12: Afta da funeral pau, Judah an his friend Hirah from da Adullam peopo, dey go togedda
Gen 38.14: Now, she put on regula kine clotheses, an she take one piece cloth an cova her face.
Gen 38.14: put on regula kine clotheses, an she take one piece cloth an cova her face.
Gen 38.14: She go ova dea wea da Timnah road go inside Enaim, an she sit down ova dea nea to da road, wit one blanket aroun
Gen 38.16: Judah wen stop an go ova dea by her, an tell her, “Eh come!
Gen 38.16: Judah wen stop an go ova dea by her, an tell her, “Eh come!
Gen 38.18: tell, “Da ring dat you use fo put yoa mark on top stuff, an da string fo tie da ring aroun da neck, and da walking
Gen 38.18: Den he make sex wit her, an she come hapai from him.”
Gen 38.19: She take off da cloth dat cova her face, an change her clotheses, so now she wearing da kine clotheses
Gen 38.20: bebe goat to da wahine ova dea dat fool aroun fo money, an bring back da tings I wen leave by her.
Gen 38.22: Da Adullam guy go back by Judah, an tell um, “I no can find da wahine dat fool aroun fo money!
Gen 38.22: An da peopo from dat place, dey tell me, no mo dat kine
Gen 38.25: fo kill her, she tell one guy fo go by her fadda in law, an tell um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen
Gen 38.25: dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he da fadda fo my bebe.
Gen 38.25: Get one ring fo make mark, an da string fo tie da ring aroun da neck, and one walking
Gen 38.26: to give her to my boy Shelah fo marry from long time, an I neva.
Gen 38.28: Da wahine dat helping Tamar, she grab da hand an tie one piece red string on top, fo show dat was da bebe
Gen 38.29: But da bebe wen pull da hand back inside, an den da odda brudda come out.
Gen 39.2: Yahweh, he stick wit Joseph an help um come one good worka fo Potifar.
Gen 39.3: Da owna guy, Potifar, he see dat, an know dat Yahweh stay make Joseph so eryting he do come
Gen 39.4: He make um in charge a eryting inside da house dea, an eryting he get.
Gen 39.5: wen make eryting come out real good, inside da house an inside da fields, an eryting Potifar own, cuz a Joseph.
Gen 39.5: come out real good, inside da house an inside da fields, an eryting Potifar own, cuz a Joseph.
head: Potifar Wife an Joseph
Gen 39.7: So afta Joseph do all dat kine stuff, an cuz he good looking, Potifar wife wen like him.
Gen 39.9: An you tink I goin do dat to him?
Gen 39.9: No way I goin go agains God an do dis real bad ting you talking bout!
Gen 39.10: But Joseph no lissen, an try fo no go nea her.”
Gen 39.12: Potifar wife go grab his shirt an tell, “We go bed togedda now!
Gen 39.12: But his shirt come off, an Potifar wife still get um in her hand.”
Gen 39.14: So she wen yell fo help real loud an da odda worka guys all come.
Gen 39.15: An wen he hear me yelling, he run away outside da house, an
Gen 39.15: An wen he hear me yelling, he run away outside da house, an he leave his shirt by me!
Gen 39.18: But I wen yell fo help, he run away outside da house, an he leave his shirt by me!
Gen 39.20: He take Joseph an trow um inside da jail wea da guys dat da king say gotta
Gen 39.20: An dass da place Joseph stay, inside da jail.
Gen 39.21: he wen [stick / stay tight] wit Joseph inside dea too, an take care him.
Gen 39.23: notting dat he suppose to do, cuz Joseph take care eryting an Yahweh stay wit Joseph.
Gen 39.23: An eryting Joseph do, Yahweh make um come out good.
Gen 40.1: one guy dat get da job fo give da wine to da king a Egypt, an one nodda guy dat get da job fo bake da bread fo him too.
Gen 40.2: wit dese two palace guys, da main guy in charge a da wine, an da main guy in charge fo bake da bread.
Gen 40.4: Dey stay inside da prison long time, an da guy in charge a da army guys give Joseph da job fo work
Gen 40.5: use to give da wine to da king befo time get one dream, an same ting fo da guy dat use to bake da bread fo da king
Gen 40.6: Morning time, Joseph go by dem inside da prison, an he look dem, an he see dat something stay bodda dem
Gen 40.6: time, Joseph go by dem inside da prison, an he look dem, an he see dat something stay bodda dem plenny.
Gen 40.7: talk to da two guys dat use to work fo Pharaoh befo time, an now dey stay wit Joseph inside da prison wea his boss stay
Gen 40.10: Ony had small kine buds an flowa on top, but right den an dea, da flowa come big, den
Gen 40.10: Ony had small kine buds an flowa on top, but right den an dea, da flowa come big, den quick time had plenny grapes
Gen 40.11: fo da Pharaoh guy inside my hand, so I go grab da grapes an squeeze um so da juice go inside da glass.
Gen 40.11: An dass my dream.
Gen 40.13: now, da Pharaoh guy goin make up his mind dat you okay an no need stay inside da prison.
Gen 40.14: wen eryting come okay fo you, I like you tink bout me, an do someting good fo help me.
Gen 40.14: Go tell da Pharaoh guy bout me, an aks him fo get me outa dis prison too.
Gen 40.15: wea da Hebrew peopo stay live, but some guys wen kidnap me an bring me ova hea, an nobody ova dea know.
Gen 40.15: live, but some guys wen kidnap me an bring me ova hea, an nobody ova dea know.
Gen 40.16: my dream, had dese three baskets wit fancy kine bread an cake inside.
Gen 40.17: But da birds wen come an eat um outa da basket on top my head!
Gen 40.19: da Pharaoh guy goin tell da army guys fo cut off yoa head an hang yoa body on top one pole.
Gen 40.19: Den da birds goin come ova dea an eat da meat from yoa body.
Gen 40.20: time stay in charge a da guys dat give da wine to da king, an da guy dat befo time bake da bread fo da king, an dey
Gen 40.20: da king, an da guy dat befo time bake da bread fo da king, an dey bring um to him.
Gen 40.22: da bread fo da king, da king tell da army guys fo kill um an hang um on top one pole.
Gen 41.2: Dey real good looking an fat.
Gen 41.2: Dey go by da tall grass by da Riva, an dey was eating um.
Gen 41.3: Dey all look ugly an skinny.
Gen 41.5: Den da Pharaoh guy go sleep one mo time an get dream, secon time again.
Gen 41.5: An you know wat he see?
Gen 41.5: one wheat plant dat grow up wit seven bunch wheat on top, an dey solid an good looking.
Gen 41.5: dat grow up wit seven bunch wheat on top, an dey solid an good looking.
Gen 41.6: Look jalike da hot wind come from da east side an burn da skinny wheat awready.
Gen 41.7: skinny kine bunch wheat go eat up all da seven bunch solid an full kine wheat.
Gen 41.7: Pharaoh wake up again, an den he know dat he get one dream.
Gen 41.8: fo go tell all da kahuna guys from all ova Egypt fo come, an same ting fo all da guys inside da land dat suppose to
Gen 41.10: Was me, an da guy dat bake da bread, dat you wen put inside dea.
Gen 41.11: “One time, him an me wen get da same kine dream, da same nite.
Gen 41.12: He tell me wat my dream mean, an he tell da odda guy wat his dream mean.
Gen 41.13: An eryting wen happen jalike da guy wen tell us guys.
Gen 41.14: Pharaoh guy go send guys fo bring Joseph by him right den an dea.
Gen 41.14: Dey take um outa da prison, an afta he shave an change all his clotheses, he go by
Gen 41.14: Dey take um outa da prison, an afta he shave an change all his clotheses, he go by Pharaoh.
Gen 41.16: Ony my God can tell you wat da dream mean, an dat goin help you come out okay.”
Gen 41.18: An den, you know wat?
Gen 41.18: Dey fat an good looking.
Gen 41.18: Dey go inside da tall grass dea by da Riva, an start fo eat.
Gen 41.19: Dey all look skinny an real ugly, jalike dey neva eat notting long time.
Gen 41.19: All ova da Egypt land, I neva see cows dat look so skinny an bad, like dem!
Gen 41.20: Da seven skinny an ugly cows wen go eat up da seven fat cows dat wen come up
Gen 41.22: time I see one wheat plant wit seven bunch wheat on top, an da wheat get plenny wheat an all look good.
Gen 41.22: wit seven bunch wheat on top, an da wheat get plenny wheat an all look good.
Gen 41.23: An den you know wat?
Gen 41.23: dat come up afta da odda wheat, but dey all skinny kine an all dry up, jalike da hot wind from da east side wen go
Gen 41.27: An da seven skinny an ugly cows dat come up afta da oddas,
Gen 41.27: An da seven skinny an ugly cows dat come up afta da oddas, dass seven years too,
Gen 41.27: too, same ting jalike da seven bunch wheat dat stay skinny an all dry up from da hot wind from da east side.
Gen 41.32: An one mo ting.
Gen 41.32: an he goin do um pretty soon now!
Gen 41.33: You gotta go find one guy dat can figga out tings an know wat fo do erytime, an make dat guy da one in charge a
Gen 41.33: one guy dat can figga out tings an know wat fo do erytime, an make dat guy da one in charge a da Egypt land.
Gen 41.35: From all da diffren kine food an tings dat grow da good years dat stay coming, dey gotta
Gen 41.35: da right fo take da good kine wheat from da peopo fo tax, an put um inside da big towns, an put guards ova dea so
Gen 41.35: wheat from da peopo fo tax, an put um inside da big towns, an put guards ova dea so nobody steal um.
Gen 41.39: shua, no mo odda guy mo betta den you, fo figga out tings an fo know wat fo do!”
Gen 41.40: I da Pharaoh, an I da ony guy mo importan den you.
Gen 41.42: ring he use fo stamp da govmen papers from his own finga an he put um on top Joseph finga.
Gen 41.42: He give um fancy linen kine clotheses fo wear, an he put one gold chain aroun Joseph neck.”
Gen 41.43: fo ride inside, da one dass spesho fo da numba two guy, an ery place he go, had guys run down da street in front him
Gen 41.43: ery place he go, had guys run down da street in front him an yell, “Erybody go down in front Joseph fo show um respeck!
Gen 41.44: Pharaoh guy wen tell Joseph dis too: “I da king fo Egypt, an I say dis: all ova dis land, nobody goin move dea hand o
Gen 41.45: kine name, Zafnat-Paaneah, dat mean, “God stay alive, an he tell stuff,” da Egypt language.
Gen 41.46: ting, he go outside da palace wea da Pharaoh guy stay, an he go all ova Egypt.
Gen 41.51: “God wen make me foget eryting bout da bad time I wen get, an foget all my fadda ohana.
Gen 41.53: An den, afta erybody inside da Egypt land grow plenny food,
Gen 41.54: seven years start, jalike Joseph wen tell um firs time, an no mo notting fo eat.”
Gen 41.56: his guys fo open up da place he get all da food inside, an sell um to da Egypt peopo.
Gen 41.57: food from Joseph, cuz all ova, no can grow food notting, an erybody get hard time.
Gen 42.2: Buy food fo all us, so we can stay alive an no mahke.
Gen 42.6: Joseph brudda guys go by him, an dey go down in front him, and put dea face on top da groun
Gen 42.7: Joseph see his brudda guys, an he know who dem right away.
Gen 42.7: He talk rough, an tell um, “Eh!
Gen 42.9: An Joseph rememba da tings he wen dream bout dem, befo time.”
Gen 42.10: You da boss, an us guys, jalike we yoa slave guys.
Gen 42.11: We honest guys, an not spies!
Gen 42.13: An da odda brudda, he no mo awready.
Gen 42.15: Ony one way you guys goin get outa hea, an da Pharaoh guy goin back me up wen I say dis: You guys
Gen 42.16: An if you guys not telling da trut, da Pharaoh guy goin back
Gen 42.20: An dass how dey wen make.
Gen 42.21: Dat time, we wen see dat he was scared an plenny sore inside, an he beg us fo show pity to him, but
Gen 42.21: time, we wen see dat he was scared an plenny sore inside, an he beg us fo show pity to him, but we neva lissen!
Gen 42.22: An now, wat?’
Gen 42.24: Den Joseph go way from dem an cry plenny.
Gen 42.24: Afta he feel betta, he come back inside an talk wit dem.
Gen 42.24: Joseph pick one a da brudda guys, Simeon, an he tell his guys fo tie up Simeon in front da odda brudda
Gen 42.25: one nodda ting too: he tell his worka guys fo go get wheat an fill up ery gunny bag da bruddas wen bring, an same time
Gen 42.25: get wheat an fill up ery gunny bag da bruddas wen bring, an same time he tell um fo take da money dat ery guy wen pay,
Gen 42.25: same time he tell um fo take da money dat ery guy wen pay, an put um inside dat guy bag.
Gen 42.26: brudda guys put da wheat dey wen buy on top dea donkeys, an go home from dea.
Gen 42.28: Da odda bruddas, dey come all scared, an dey tell each odda, “Wassup?
Gen 42.30: He talk mean to us, an he make to us jalike we spies dat stay checking out da
Gen 42.32: But get one brudda dat mahke awready, an da younga brudda guy, he stay wit oua fadda right now,
Gen 42.33: Leave one a yoa brudda guys hea by me, an take da food fo yoa ohana guys dat stay hungry, an go
Gen 42.33: by me, an take da food fo yoa ohana guys dat stay hungry, an go home.
Gen 42.35: dey tell dea fadda dat, dey take da wheat outa dea bags, an you know wat?
Gen 42.36: An now, you like take away Benjamin too!
Gen 42.37: Reuben tell his fadda, “I goin take care Benjamin fo you, an I goin bring him back by you fo shua.
Gen 42.38: shua you guys goin make me come real plenny sore inside, an you goin make my gray hair go down da Mahke Peopo Place!
Gen 43.4: fo let oua brudda go wit us guys, den we goin go Egypt an buy food fo you.
Gen 43.7: um, “Da guy, he was aksing plenny question bout us guys an bout our ohana.
Gen 43.8: Den we can go, so we goin stay alive an no mahke -- us guys, an you, an our kids.
Gen 43.8: we can go, so we goin stay alive an no mahke -- us guys, an you, an our kids.
Gen 43.8: go, so we goin stay alive an no mahke -- us guys, an you, an our kids.
Gen 43.9: If I no bring um back by you an show you dat he stay okay, den I goin be shame in front
Gen 43.10: us no had wait so long time bout dis, us wen go Egypt side an come back hea two times awready.
Gen 43.11: -- litto bit sap from da kine bush dass good fo medicine, an litto bit honey, an da kine sap you get outa da tragacanth
Gen 43.11: da kine bush dass good fo medicine, an litto bit honey, an da kine sap you get outa da tragacanth root, an sap dat
Gen 43.11: bit honey, an da kine sap you get outa da tragacanth root, an sap dat smell nice from da ladanum bush, an pistachio nut,
Gen 43.11: root, an sap dat smell nice from da ladanum bush, an pistachio nut, an almond nut.
Gen 43.11: sap dat smell nice from da ladanum bush, an pistachio nut, an almond nut.
Gen 43.13: An yoa brudda guy, take him too.
Gen 43.14: Powa, I like he make dat Egypt guy tink good bout you guys an give you guys chance, an let yoa odda brudda go wit you
Gen 43.14: Egypt guy tink good bout you guys an give you guys chance, an let yoa odda brudda go wit you guys, an Benjamin too.
Gen 43.14: you guys chance, an let yoa odda brudda go wit you guys, an Benjamin too.
Gen 43.14: Me, if I gotta lose my boy, den I gotta lose um, an dass it!
Gen 43.15: Den da guys wen take da present, an two times da money, an Benjamin.
Gen 43.15: Den da guys wen take da present, an two times da money, an Benjamin.
Gen 43.15: Dey wen go Egypt side, an dey go stand in front Joseph.
Gen 43.16: Kill one a da cows, an cook um nice.
Gen 43.18: Fo shua, dey goin jump us guys ova dea, an bus us up, an make us dea prisonas, fo make us come dea
Gen 43.18: Fo shua, dey goin jump us guys ova dea, an bus us up, an make us dea prisonas, fo make us come dea slaves, us guys
Gen 43.18: make us dea prisonas, fo make us come dea slaves, us guys an our donkeys too.
Gen 43.19: nea da guy dat take care Joseph house kine stuff fo him, an dey talk wit him.
Gen 43.21: hea, da place we wen stay dat nite, we open up oua bags, an you know wat?
Gen 43.24: He take um all inside Joseph house, an he give um watta fo wash dea feet, an he give um stuff fo
Gen 43.24: inside Joseph house, an he give um watta fo wash dea feet, an he give um stuff fo da donkeys eat.”
Gen 43.28: An dey wen go down on top da groun one mo time fo show um
Gen 43.29: Den Joseph look aroun, an he see his brudda Benjamin, da one dat get da same mudda
Gen 43.30: So he go inside one nodda room an cry dea.
Gen 43.31: Den Joseph wash face an go back by da brudda guys, an now he cool an can handle.
Gen 43.31: Den Joseph wash face an go back by da brudda guys, an now he cool an can handle.
Gen 43.31: wash face an go back by da brudda guys, an now he cool an can handle.
Gen 43.32: Dey give Joseph his food one place, an da brudda guys one nodda place, an da Egypt guys dat was
Gen 43.32: his food one place, an da brudda guys one nodda place, an da Egypt guys dat was eating wit Joseph one nodda place.
Gen 43.32: guys no can eat togedda wit da Hebrew guys, dass kapu an jalike pilau fo da Egypt guys.”
Gen 43.33: fo sit down, dey put da oldes brudda in da spesho place, an den da nex brudda, an da nex, till da younges brudda.
Gen 43.33: da oldes brudda in da spesho place, an den da nex brudda, an da nex, till da younges brudda.
Gen 43.34: An dey all drink togedda wit Joseph, till dey all drunk.
Gen 44.2: An you know da spesho silva cup fo wine dass mines?
Gen 44.3: guys wen help da brudda guys put da bags on top da donkeys an go.
Gen 44.4: Chase um, an stop um, an wen you catch um up, tell um dis: ‘Eh!
Gen 44.4: Chase um, an stop um, an wen you catch um up, tell um dis: ‘Eh!
Gen 44.5: An fo shua, he can use um fo find out from da gods wat goin
Gen 44.9: spesho cup inside anybody's stuffs, you can kill da guy, an all us odda guys, we goin come yoa slave guys.
Gen 44.11: dey go take down da bags from on top da donkeys real quick an put um on top da groun, an ery guy open his own bag.
Gen 44.11: on top da donkeys real quick an put um on top da groun, an ery guy open his own bag.
Gen 44.12: He start from da oldes brudda firs, an den da next.
Gen 44.12: An he find da spesho silva cup right dea inside da bag!
Gen 44.13: Dey put da bags back on top dea donkeys an go back inside da town.
Gen 44.14: Judah an da odda brudda guys, dey go inside, an right away dey go
Gen 44.14: Judah an da odda brudda guys, dey go inside, an right away dey go down on top da groun in front Joseph fo
Gen 44.16: Us guys wen come back fo be yoa slaves now, an you da boss fo all us guys, even da guy dey wen find wit
Gen 44.17: You guys can go back by yoa fadda guy, an no need worry, eryting goin be okay.
Gen 44.18: Den Judah, he go nea Joseph an tell um, “Eh, you my boss, an I yoa slave guy!
Gen 44.18: Den Judah, he go nea Joseph an tell um, “Eh, you my boss, an I yoa slave guy!
Gen 44.18: No come huhu wit me, cuz you an Pharaoh, you get da same kine powa!
Gen 44.20: Us guys wen tell you, ‘Yeah, we get fadda, he alive, an he old.
Gen 44.20: An us get one mo younga brudda guy, dat wen born wen our
Gen 44.20: Dass how come his fadda get plenny love an aloha fo him.
Gen 44.29: An now, you guys like take away dis odda boy from me too?
Gen 44.29: Fo shua, if someting bad happen to him an he mahke too, dat goin be real bad, an you guys goin make
Gen 44.29: bad happen to him an he mahke too, dat goin be real bad, an you guys goin make me come so plenny sore inside, dat I
Gen 44.30: “So, I no can go home to my fadda dass yoa slave guy, an da boy no stay wit us.
Gen 44.30: My fadda an da boy, dey stay so tight wit each odda dat my fadda goin
Gen 44.31: If he see dat da boy not wit us, he goin mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat goin make
Gen 44.31: goin be da guys dat goin make oua fadda so plenny trouble an come sore inside lidat, an he goin go wit all his grey
Gen 44.31: oua fadda so plenny trouble an come sore inside lidat, an he goin go wit all his grey hair to da Mahke Peopo Place.
Gen 44.33: So now I like aks you: please, let me stay hea an be da slave fo you an you da boss, but not da boy.
Gen 44.33: aks you: please, let me stay hea an be da slave fo you an you da boss, but not da boy.
Gen 45.1: how lata, Joseph wen let his brudda guys know who him, an da Egypt guys not dea.
Gen 45.2: Den Joseph was crying so loud, dat da Egypt guys wen hear, an even inside da palace wea da Pharaoh guy stay, dey find
Gen 45.4: So dey go nea by him, an he tell dem, “Me, I yoa brudda guy Joseph.
Gen 45.4: I da one you guys wen sell an make me go Egypt side.”
Gen 45.5: No come all huhu wit yoaself cuz you wen sell me an make me come hea.
Gen 45.6: An still yet goin get five mo year, wen nobody goin plow da
Gen 45.7: send me hea befo you guys wen come, fo make shua you guys an yoa kids goin be da ones dat goin stay alive hea inside da
Gen 45.7: like do something awesome so you guys goin come out okay an no goin mahke.
Gen 45.8: I da boss fo all his ohana peopo, an I stay in charge a da whole Egypt land.
Gen 45.9: An now, hurry up!
Gen 45.10: make house Goshen side, so you goin stay nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an
Gen 45.10: Goshen side, so you goin stay nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an eryting you
Gen 45.10: you goin stay nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an eryting you get.
Gen 45.10: nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an eryting you get.
Gen 45.10: an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an eryting you get.
Gen 45.11: I goin make shua dat you an all yoa ohana peopo an eryting you get, no need pay all da
Gen 45.11: I goin make shua dat you an all yoa ohana peopo an eryting you get, no need pay all da money you get fo food.
Gen 45.12: You guys can see wit yoa own eyes, an my brudda Benjamin can see wit his own eyes too, dat dis
Gen 45.13: eryting -- all da plenny respeck I get ova hea Egypt side, an eryting you guys wen see.
Gen 45.14: Den Joseph wen cry cuz he was so happy, an he wen go hug his brudda Benjamin, an same time Benjamin
Gen 45.14: cuz he was so happy, an he wen go hug his brudda Benjamin, an same time Benjamin wen hug Joseph an cry too.
Gen 45.14: his brudda Benjamin, an same time Benjamin wen hug Joseph an cry too.
Gen 45.15: Den Joseph go kiss all his brudda guys an cry wen he hug um.”
Gen 45.15: An afta dat, Joseph an his brudda guys wen talk story togedda
Gen 45.15: An afta dat, Joseph an his brudda guys wen talk story togedda plenny.
Gen 45.16: dea wea Pharaoh get his palace, dey wen hear bout Joseph an his bruddas.
Gen 45.16: Dey tell, “Joseph, he get bruddas guys, an dey stay come hea awready.
Gen 45.16: Da Pharaoh guy, he feel good inside cuz a dat, an even da guys dat work fo him, same ting.
Gen 45.18: Go bring yoa fadda guy, an all yoa ohana peopo, an come back by me.
Gen 45.18: Go bring yoa fadda guy, an all yoa ohana peopo, an come back by me.
Gen 45.19: An Pharaoh tell Joseph fo tell da brudda guys dis too: “Take
Gen 45.19: from Egypt fo erybody dat no can walk good, yoa kids an yoa wifes.
head: Da Jacob Boys Go Back An Tell Jacob
Gen 45.21: give um plenny wagons jalike da Pharaoh guy wen tell um, an he give um plenny food fo da trip.
Gen 45.22: fo Benjamin, Joseph give him three hundred piece silva, an five fancy clotheses wit nice robe.
Gen 45.23: kine donkeys dat carry da bestes kine stuffs Egypt get, an ten girl kine donkeys dat carry clean wheat, an bread, an
Gen 45.23: Egypt get, an ten girl kine donkeys dat carry clean wheat, an bread, an plenny food, so his fadda can eat wen he coming.
Gen 45.23: an ten girl kine donkeys dat carry clean wheat, an bread, an plenny food, so his fadda can eat wen he coming.
Gen 45.25: Da brudda guys go outa Egypt, an go back by dea fadda Jacob, Canaan side.
Gen 45.27: But den, afta dey tell bout eryting Joseph wen tell um, an afta Jacob see da wagons dat Joseph wen send fo carry him
Gen 45.27: him Egypt side, den dea fadda Jacob come jalike he new an alive inside.”
head: Jacob An His Ohana Peopo Go Egypt Side
Gen 46.1: So Israel (dass Jacob, you know), wit all his peopo an all his animals an all his stuffs, move house Egypt side.
Gen 46.1: Jacob, you know), wit all his peopo an all his animals an all his stuffs, move house Egypt side.
Gen 46.1: he kill some animals fo make sacrifice fo show love an respeck fo God, da same God dat Isaac, dat was Israel
Gen 46.2: Nite time, Jacob was still up, an he wen see someting jalike one dream, dat God was talking
Gen 46.3: goin make da peopo dat goin come from you, come real rich an importan kine peopo.
Gen 46.4: An I goin bring you back hea too fo shua.
Gen 46.4: Wen you mahke, Joseph da one goin stay wit you an take care yoa body wen you pau.
Gen 46.5: Israel boys put dea fadda guy an all dea kids an dea wifes, inside da wagons dat Pharaoh
Gen 46.5: Israel boys put dea fadda guy an all dea kids an dea wifes, inside da wagons dat Pharaoh wen send fo help
Gen 46.6: Dey take wit dem all dea sheeps an dea cows an all da rich stuffs dey get inside da Canaan
Gen 46.6: Dey take wit dem all dea sheeps an dea cows an all da rich stuffs dey get inside da Canaan land.
Gen 46.6: Dass how wen happen wen Jacob an all da peopo dat come from him go Egypt side.
Gen 46.7: His boys an dea kids, an his girls an dea kids -- all da peopo dat
Gen 46.7: His boys an dea kids, an his girls an dea kids -- all da peopo dat come from Jacob,
Gen 46.7: His boys an dea kids, an his girls an dea kids -- all da peopo dat come from Jacob, he take um
Gen 46.8: Now, all da Israel ohana peopo from dat time, dass Jacob an da peopo dat wen come from him dat wen go Egypt side wit
Gen 46.9: Reuben, his boys, dey Enoch, an Palu, an Hezron, an Karmi.
Gen 46.9: Reuben, his boys, dey Enoch, an Palu, an Hezron, an Karmi.
Gen 46.9: Reuben, his boys, dey Enoch, an Palu, an Hezron, an Karmi.
Gen 46.10: Simeon, his boys, dey Jemuel, an Jamin, an Ohad, an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda
Gen 46.10: Simeon, his boys, dey Jemuel, an Jamin, an Ohad, an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda one wahine
Gen 46.10: Simeon, his boys, dey Jemuel, an Jamin, an Ohad, an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda one wahine from
Gen 46.10: his boys, dey Jemuel, an Jamin, an Ohad, an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda one wahine from Canaan).
Gen 46.10: boys, dey Jemuel, an Jamin, an Ohad, an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda one wahine from Canaan).
Gen 46.11: Levi, his boys, Gershon, an Kohath, an Merari.
Gen 46.11: Levi, his boys, Gershon, an Kohath, an Merari.
Gen 46.12: Judah, his boys, dey Er, an Onan, an Shelah, an Perez, an Zerah.
Gen 46.12: Judah, his boys, dey Er, an Onan, an Shelah, an Perez, an Zerah.
Gen 46.12: Judah, his boys, dey Er, an Onan, an Shelah, an Perez, an Zerah.
Gen 46.12: Judah, his boys, dey Er, an Onan, an Shelah, an Perez, an Zerah.
Gen 46.12: Er an Onan, dey mahke awready befo Judah leave da Canaan land.
Gen 46.12: Perez, he get two boys awready dat time, Hezron an Hamul.
Gen 46.13: Issachar, his boys, dey Tola, an Puvah, an Iob, an Shimron.
Gen 46.13: Issachar, his boys, dey Tola, an Puvah, an Iob, an Shimron.
Gen 46.13: Issachar, his boys, dey Tola, an Puvah, an Iob, an Shimron.
Gen 46.14: Zebulun, his boys, dey Sered, an Elon, an Jahleel.
Gen 46.14: Zebulun, his boys, dey Sered, an Elon, an Jahleel.
Gen 46.15: Dass 33 peopo, guys an wahines.
Gen 46.16: Gad, his boys, dey Zifion, an Haggi, an Shuni, an Ezbon, an Eri, an Arodi, an Areli.
Gen 46.16: Gad, his boys, dey Zifion, an Haggi, an Shuni, an Ezbon, an Eri, an Arodi, an Areli.
Gen 46.16: Gad, his boys, dey Zifion, an Haggi, an Shuni, an Ezbon, an Eri, an Arodi, an Areli.
Gen 46.16: Gad, his boys, dey Zifion, an Haggi, an Shuni, an Ezbon, an Eri, an Arodi, an Areli.
Gen 46.16: boys, dey Zifion, an Haggi, an Shuni, an Ezbon, an Eri, an Arodi, an Areli.
Gen 46.16: Zifion, an Haggi, an Shuni, an Ezbon, an Eri, an Arodi, an Areli.
Gen 46.17: Asher, his boys, Imnah, an Ishvah, an Ishvi, an Beriah, plus dea sista Serah.
Gen 46.17: Asher, his boys, Imnah, an Ishvah, an Ishvi, an Beriah, plus dea sista Serah.
Gen 46.17: Asher, his boys, Imnah, an Ishvah, an Ishvi, an Beriah, plus dea sista Serah.
Gen 46.17: Beriah, his boys Heber an Malkiel.
Gen 46.18: Gad an Asher, dey da boys dat Zilpah wen born fo Jacob.
Gen 46.19: Da boys dat Jacob wife Rachel wen born, dey Joseph an Benjamin.
Gen 46.20: Asnat wen born Manasseh an Efraim fo Joseph.
Gen 46.21: Benjamin, his boys, Bela, an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an
Gen 46.21: Benjamin, his boys, Bela, an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an
Gen 46.21: Benjamin, his boys, Bela, an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an
Gen 46.21: Benjamin, his boys, Bela, an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an Ard.
Gen 46.21: his boys, Bela, an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an Ard.
Gen 46.21: Bela, an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an Ard.
Gen 46.21: an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an Ard.
Gen 46.21: an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an Ard.
Gen 46.21: an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an Ard.
Gen 46.24: Naftali, his boys, Jahzeel, Guni, Jezer, an Shillem.
Gen 46.29: Joseph look Israel, an hug um plenny, an cry long time.
Gen 46.29: Joseph look Israel, an hug um plenny, an cry long time.
Gen 46.30: fo me mahke, cuz I see yoa face wit my own eyes awready, an you alive still yet.
Gen 46.31: Den Joseph tell his brudda guys an all his fadda ohana peopo, “Kay den.
Gen 46.31: I going by da Pharaoh guy, dass da king, an tell um wat wen happen hea.”
Gen 46.31: I goin tell, ‘My brudda guys, an all my fadda ohana peopo, dey was inside da Canaan land,
Gen 46.31: all my fadda ohana peopo, dey was inside da Canaan land, an now dey all come hea by me.
Gen 46.32: Dey wen bring wit dem all dea small animals an cows, an all dea stuffs.
Gen 46.32: Dey wen bring wit dem all dea small animals an cows, an all dea stuffs.
Gen 46.33: Pharaoh guy, da king, he goin tell you guys come by him, an he goin aks you guys, ‘Wat you guys do?
Gen 46.34: Den you guys goin tell um dis: ‘You da boss an us guys yoa slaves.’
Gen 47.1: Den Joseph go by Pharaoh an tell um, “My fadda an my brudda guys, wit dea small
Gen 47.1: Den Joseph go by Pharaoh an tell um, “My fadda an my brudda guys, wit dea small animals an big animals an
Gen 47.1: um, “My fadda an my brudda guys, wit dea small animals an big animals an eryting dey get, dey stay come hea awready
Gen 47.1: an my brudda guys, wit dea small animals an big animals an eryting dey get, dey stay come hea awready from da Canaan
Gen 47.2: Joseph take five bruddas from all his brudda guys an take um fo meet da Pharaoh guy.
Gen 47.4: side fo live, cuz ova dea Canaan side, da grass dry up, an no mo fo da animals eat.
Gen 47.5: Pharaoh tell Joseph, “Az good, yoa fadda an yoa brudda guys wen come by you awready.
Gen 47.6: Go put yoa fadda an yoa brudda guys inside da bestes part.
Gen 47.6: An I like some a dem dat really know how fo take care da
Gen 47.9: Not plenny, da years I get, an all come fo notting.”
Gen 47.9: But my fadda an granfadda guys, dey wen get plenny mo years den me, wen
Gen 47.10: An he wen go out from da place wea da Pharaoh guy stay.
Gen 47.11: He give his fadda an his brudda guys land inside da bestes part a Egypt, nea to
Gen 47.12: Joseph even take care his fadda an his brudda guys, an all da ohana peopo dat come from his
Gen 47.12: Joseph even take care his fadda an his brudda guys, an all da ohana peopo dat come from his fadda.
Gen 47.12: He give um food ova an ova so dey no mahke.
Gen 47.13: Inside Egypt land, an inside Canaan land, same ting, no mo food an ery year mo
Gen 47.13: Egypt land, an inside Canaan land, same ting, no mo food an ery year mo worse, az why hard.
Gen 47.14: All da money dat get inside Egypt land an inside Canaan land, come to Joseph cuz da peopo pay him fo
Gen 47.15: An lata, all da money pau awready inside da Egypt land an da
Gen 47.15: An lata, all da money pau awready inside da Egypt land an da Canaan land.
Gen 47.15: All da Egypt peopo go by Joseph an tell um, “Eh!
Gen 47.16: If no mo money, bring yoa animals ova hea, an you guys goin pay me wit da animals, an I goin sell you
Gen 47.16: animals ova hea, an you guys goin pay me wit da animals, an I goin sell you guys food.”
Gen 47.17: So da peopo bring dea animals by Joseph, an he give um food an dey give him dea horses an sheeps an
Gen 47.17: da peopo bring dea animals by Joseph, an he give um food an dey give him dea horses an sheeps an cows an donkeys.
Gen 47.17: by Joseph, an he give um food an dey give him dea horses an sheeps an cows an donkeys.
Gen 47.17: an he give um food an dey give him dea horses an sheeps an cows an donkeys.
Gen 47.17: give um food an dey give him dea horses an sheeps an cows an donkeys.
Gen 47.17: Dat year, he wen take all dea animals an he help um out wit food.”
Gen 47.18: You know awready, dat all us no mo money an you get all da animals.
Gen 47.18: guys can do now, boss, is fo make deal fo come yoa slaves, an let you take ova da land we get fo farm.
Gen 47.19: No good us guys mahke in front you, an our land come poho.
Gen 47.19: So, buy us guys an our land, an pay us wit food fo eat!
Gen 47.19: So, buy us guys an our land, an pay us wit food fo eat!
Gen 47.19: Den, us come slave guys fo da Pharaoh guy, an our land come his land.
Gen 47.19: Den we can stay alive an no mahke, an da land no come poho!
Gen 47.19: Den we can stay alive an no mahke, an da land no come poho!
Gen 47.20: Cuz dea food pau, an was hard fo dem.
Gen 47.23: all da peopo, “So, now I wen buy all you guys fo Pharaoh, an all you guys farms too.
Gen 47.24: Use um fo seeds fo da fields, an fo food fo you guys, an yoa ohana peopo, an yoa kids!
Gen 47.24: Use um fo seeds fo da fields, an fo food fo you guys, an yoa ohana peopo, an yoa kids!
Gen 47.24: fo da fields, an fo food fo you guys, an yoa ohana peopo, an yoa kids!
Gen 47.26: Den Joseph wen make one rule fo da land inside Egypt, an da Egypt peopo use dat rule still yet: Da Pharaoh guy get
Gen 47.27: He wen make house Goshen side, an his ohana wen get da right fo stay dea too.
Gen 47.29: Put yoa hand unda my thigh fo show you stay stick wit me an I can trus you fo do wat I say.”
Gen 47.30: You gotta take my body outa Egypt, an bury me inside da same place wea my ancesta guys stay.
Gen 47.31: Den Israel put his head down ova his bed, an tell God he like give um love an respeck.”
Gen 47.31: head down ova his bed, an tell God he like give um love an respeck.”
Gen 48.1: Joseph go by Jacob, an he take his two boys, Manasseh an Efraim wit him.
Gen 48.1: Joseph go by Jacob, an he take his two boys, Manasseh an Efraim wit him.
Gen 48.4: I goin make you so you can get plenny kids an come plenny peopo bumbye.
Gen 48.5: Dey goin be jalike Reuben an Simeon my boys, same ting, Efraim an Manasseh goin be mine
Gen 48.5: goin be jalike Reuben an Simeon my boys, same ting, Efraim an Manasseh goin be mine from now on.’
Gen 48.6: But yoa younga kids goin get Efraim an Manasseh stuffs afta dey mahke, cuz dem two bruddas, dey
Gen 48.7: I wen come sore inside, an I wen bury her ova dea on da side by da Efrat road.
Gen 48.10: Den Israel look an see da two boys.”
Gen 48.10: So Jacob kiss an hug dem.”
Gen 48.11: Now God let me see you, an even yoa kids too!
Gen 48.12: take da boys from wea dey sitting nex to dea granfadda, an Joseph wen go down on top da groun in front his fadda fo
Gen 48.13: Den Joseph take Efraim wit his right hand an put um nea Jacob lef hand.”
Gen 48.13: Same time he take Manasseh with his lef hand an put um nea Jacob right hand.
Gen 48.14: hand on top Manasseh head, no matta he da numba one boy an suppose to get da spesho right hand kine blessing.
Gen 48.15: My granfadda Abraham an my fadda Isaac, Dey wen live da way God tell dem, in front
Gen 48.16: farma take care his sheeps, From da time I born till now, An he da angel messenja guy dat get me outa all kine trouble.
Gen 48.16: Dey goin carry my name, An my fadda guys name too, Abraham an Isaac!
Gen 48.16: Dey goin carry my name, An my fadda guys name too, Abraham an Isaac!
Gen 48.16: Make um come big an plenny peopo, hea inside dis world!
Gen 48.19: Da older one, he goin come one peopo too, an he goin come importan.
Gen 48.20: tell dea kids, ‘I like God make you come jalike Efraim an Manasseh!
Gen 48.22: An now, Joseph, I goin give you one ridge land mo den I goin
Gen 48.22: da one I wen take away from da Amor peopo wit my sword an my bow an arrow.
Gen 48.22: I wen take away from da Amor peopo wit my sword an my bow an arrow.
Gen 49.3: You da numba one in da family, An da mos importan one fo get powa.
Gen 49.4: Cuz you wen make sex wit my odda wife, An do pilau ting on top my bed, dat time.
Gen 49.5: “Simeon an Levi!
Gen 49.6: Cuz wen dey come huhu, dey kill peopo, An dey even hurt da cows, fo notting.
Gen 49.7: I like bad ting happen to dem weneva dey come real huhu, An weneva dey tink az okay fo dem make any kine.
Gen 49.7: Az why I goin put dem one side, inside da Jacob ohana, An no come togedda wea da Israel peopo live.
Gen 49.9: Jalike da lion, he lay on top da groun, Ready fo jump an kill all da animals.
Gen 49.10: Peopo from odda place goin bring him money an all kine stuffs, An da odda peopos goin do wat he tell um
Gen 49.10: from odda place goin bring him money an all kine stuffs, An da odda peopos goin do wat he tell um fo do.
Gen 49.11: no lose notting if he tie his donkey to one grape plant, An da bebe donkey, he tie um to da plant dat get da bestes
Gen 49.11: need watta fo make his clotheses come clean, Cuz he rich, an he get plenny wine fo wash um, An he can even wash his
Gen 49.11: come clean, Cuz he rich, an he get plenny wine fo wash um, An he can even wash his robe wit da juice from da grape.
Gen 49.19: Goin get steala guys dat come togedda an bus him up.”
Gen 49.19: But lata, Gad goin go afta dem an bus up dem too.
Gen 49.20: He goin make fancy kine bread, An fancy kine food, da kine da king guys like eat.
Gen 49.21: He jalike one wahine kine deer Dat da peopo let run away, An bumbye, get nice looking bebe deer.
Gen 49.23: “Da army guys dat use bow an arrow, Dey make plenny presha fo Joseph.
Gen 49.24: But Joseph, his bow neva lose fight An his hand stay strong fo move quick, Cuz da Strong God, da
Gen 49.25: He make good kine stuff come down from da sky fo you, An good kine stuff from da deep ocean dat stay unda da sky,
Gen 49.25: good kine stuff from da deep ocean dat stay unda da sky, An from da wahine dat give you kids from her belly an her
Gen 49.25: da sky, An from da wahine dat give you kids from her belly an her breastes.
Gen 49.26: den all da good tings you goin get from da mountains, An from da nice tings dat get Inside da hills dat goin stay
Gen 49.28: Dass da twelve ohanas dat come from Israel, an dass wat dea fadda guy tell um wen he make da spesho
Gen 49.29: He say, “Pretty soon, I goin mahke an go meet my peopo.
Gen 49.31: Dass da place dey wen bury Abraham an his wife Sarah.
Gen 49.31: Same ting fo Isaac an his wife Rebecca.
Gen 49.33: Den he breave da las time an mahke, an he go meet his peopo from befo time.”
Gen 49.33: Den he breave da las time an mahke, an he go meet his peopo from befo time.”
Gen 50.1: He cry plenny fo him, an he kiss um.
Gen 50.4: Go talk to da Pharaoh guy, an tell um dat Joseph say, ‘My fadda guy, he wen make me make
Gen 50.7: All da govmen guys dat work fo da Pharaoh, an da importan guys from Pharaoh palace, an all da older
Gen 50.7: fo da Pharaoh, an da importan guys from Pharaoh palace, an all da older leada guys from Egypt, dey go wit him.
Gen 50.8: All da peopo dat work fo Joseph, an his brudda guys, an da peopo dat wen work fo his fadda
Gen 50.8: All da peopo dat work fo Joseph, an his brudda guys, an da peopo dat wen work fo his fadda befo time, dey go too.
Gen 50.8: Ony da kids an da real old peopo, an da sheeps an da goats an da cows,
Gen 50.8: Ony da kids an da real old peopo, an da sheeps an da goats an da cows, dey stay back Goshen
Gen 50.8: Ony da kids an da real old peopo, an da sheeps an da goats an da cows, dey stay back Goshen land.
Gen 50.8: Ony da kids an da real old peopo, an da sheeps an da goats an da cows, dey stay back Goshen land.
Gen 50.9: Had army wagons an guys dat ride horse dat go wit him too, az real plenny
Gen 50.10: Riva, da place dey call Goren Ha-Atad, dey cry plenny an real hard fo him.
Gen 50.11: peopo dat live dea, dey see da peopo crying ova dea, an dey tell, “Da Egypt peopo, dey stay get one important kine
Gen 50.13: Da boys carry his body an bury him inside da cave dat stay inside da Makpelah field
Gen 50.14: Afta dey bury Joseph fadda, Joseph an his brudda guys an all da odda peopo dat wen go Canaan
Gen 50.14: Afta dey bury Joseph fadda, Joseph an his brudda guys an all da odda peopo dat wen go Canaan side wit him, wen go
Gen 50.15: Dey say, “Wat if Joseph still yet stay nuha wit us guys, an he goin pay us back fo all da bad kine stuff we wen do to
Gen 50.17: tell you dis: ‘Please, I like you let yoa brudda guys go, an no poin finga dem cuz dey wen go agains you, dat time dey
Gen 50.18: afta dey send da message, Joseph brudda guys go by him, an dey go down on top da groun in front him fo show um
Gen 50.18: go down on top da groun in front him fo show um respeck, an tell um, “Us guys, we yoa slave guys.”
Gen 50.20: dat get today -- get plenny peopo now dat stay alive an neva mahke.
Gen 50.21: I goin take care you guys an yoa kids.
Gen 50.21: He talk real nice to dem fo give um good kine words an make dem so dey trus him.
Gen 50.22: From dat time, Joseph an all his fadda guy ohana peopo stay Egypt side.
Gen 50.23: He come old, but he wen see Efraim kids an grandkids.
Gen 50.24: land, da one dat he wen make promise fo give to Abraham, an Isaac, an Jacob.
Gen 50.24: one dat he wen make promise fo give to Abraham, an Isaac, an Jacob.
Gen 50.26: His brudda guys make his body ready fo bury Egypt style, an dey put um inside one coffin, ova dea Egypt land.”
Exo 1.1: da Israel boys dat wen go Egypt side wit dea fadda Jacob an dea ohanas: Reuben, Simeon, Levi, an Judah; Issachar,
Exo 1.2: wit dea fadda Jacob an dea ohanas: Reuben, Simeon, Levi, an Judah; Issachar, Zebulun, an Benjamin; Dan an Naftali, Gad
Exo 1.3: ohanas: Reuben, Simeon, Levi, an Judah; Issachar, Zebulun, an Benjamin; Dan an Naftali, Gad an Asher.
Exo 1.4: Levi, an Judah; Issachar, Zebulun, an Benjamin; Dan an Naftali, Gad an Asher.
Exo 1.4: Judah; Issachar, Zebulun, an Benjamin; Dan an Naftali, Gad an Asher.
Exo 1.6: Lata, Joseph wen mahke, an all his brudda guys too, all da peopo from dat time.
Exo 1.7: Israel ohana peopo (az Jacob dem), dey wen get plenny kids an grandkids.
Exo 1.7: Dey wen come choke plenny peopo, an dey fill up da land.
Exo 1.8: Dat king, he neva know notting bout Joseph an wat he do.
Exo 1.10: war, no good if dey go help da guys dat fight agains us, an afta dat, dey go outa our land.
Exo 1.11: Dey give um real plenny work, an make dem feel jalike dey notting.
Exo 1.11: Da towns, dey give um da name Pitom an Ramses.
Exo 1.12: Erytime da Egypt guys see one Israel guy, bodda dem plenny an scare dem.
Exo 1.13: wen bus up da Israel peopo fo make um do slave kine work, an dey wen make da Israel peopo come sore inside, cuz dey
Exo 1.14: Dey make um make plenny mud fo make brick, an dey make um work long day inside da fields.
Exo 1.16: wen you stay help da Israel wahines born one bebe, an you see um ova dea on top da spesho stone fo born bebe, if
Exo 1.20: dey neva kill da boys, da Israel peopo wen come mo plenny, an dey come plenny strong.”
Exo 1.21: An cuz da helpa wahines mo scared a God den dey scared a da
Exo 2.2: Da wahine, she come hapai an wen born one boy.
Exo 2.5: Her an da girls dat work fo her, dey walk nea da riva.
Exo 2.6: She see da bebe inside, an eh!
Exo 2.6: was one bebe boy, an he crying.
Exo 2.6: She know she no like notting hurt da bebe, an she tell, “Eh!
Exo 2.8: So da girl run home an tell da bebe own mudda fo go.”
Exo 2.9: So da mudda wen take her own bebe her place, an feed um.
Exo 2.12: Moses, he turn an look aroun, an he see dat no mo nobody dea.
Exo 2.12: Moses, he turn an look aroun, an he see dat no mo nobody dea.
Exo 2.12: So he wack da Egypt guy an kill um, an hide da body inside da sand.
Exo 2.12: So he wack da Egypt guy an kill um, an hide da body inside da sand.
Exo 2.15: An fo shua, wen da Pharaoh guy find out, he tell da police fo
Exo 2.16: Dey pull up watta outa da puka an fill up da trough fo give watta to dea fadda guy sheeps an
Exo 2.16: an fill up da trough fo give watta to dea fadda guy sheeps an goats.
Exo 2.17: odda sheep farma guys ova dea dat erytime go da same place an make da girls go way an no give dea sheeps watta.
Exo 2.17: dea dat erytime go da same place an make da girls go way an no give dea sheeps watta.
Exo 2.17: But dat time, Moses stand up an help da girls pull up da watta.
Exo 2.17: He give watta to da sheeps an goats.
Exo 2.19: Den, he pull up watta fo us guys an give um to da sheeps an goats fo drink.”
Exo 2.19: Den, he pull up watta fo us guys an give um to da sheeps an goats fo drink.”
Exo 2.22: name Gershom, cuz he tell, “I come from one nodda place, an now I living inside one diffren land,” cuz “Gershom” sound
Exo 2.23: An God, he wen hear wat dey saying.
Exo 2.24: God hear how dey moaning, an he no foget da promise he wen make to Abraham an Isaac an
Exo 2.24: moaning, an he no foget da promise he wen make to Abraham an Isaac an Jacob.”
Exo 2.24: an he no foget da promise he wen make to Abraham an Isaac an Jacob.”
Exo 2.25: God wen see da Israel peopo, an he know wat he gotta do fo dem.
Exo 3.1: One time, Moses was taking care da sheeps an goats fo his fadda in law Jetro (dass Reuel).
Exo 3.1: Moses wen take da sheeps an goats way inside da boonies, Mount Sinai side.
Exo 3.2: Had one angel messenja guy from Yahweh wen show up an let Moses see um.
Exo 3.2: Moses, he wen look, an look.
Exo 3.2: An he tinking, “How come lidat?
Exo 3.6: I da God fo Abraham, I da God fo Isaac, an I da God fo Jacob.
Exo 3.8: land, to one good land wea get plenny place fo erybody, an ery place get plenny milk an honey.
Exo 3.8: get plenny place fo erybody, an ery place get plenny milk an honey.
Exo 3.8: da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live now.
Exo 3.9: An I see da way da Egypt peopo stay make dem work hard an
Exo 3.9: An I see da way da Egypt peopo stay make dem work hard an make any kine to dem.
Exo 3.11: Moses, he tell God, “You tink I can go by Pharaoh an jus take da Israel peopo outa Egypt?
Exo 3.12: An dis bush you see right now, dat stay burn, dass da proof
Exo 3.12: An afta you get da peopo outa Egypt, all you guys goin come
Exo 3.12: outa Egypt, all you guys goin come back dis same mountain, an show love an respeck to me, yoa God, right hea.
Exo 3.12: you guys goin come back dis same mountain, an show love an respeck to me, yoa God, right hea.
Exo 3.13: Den Moses tell God, “But, wen I go by da Israel peopo an tell um, ‘Da same God dat yoa ancesta guys wen pray to,
Exo 3.14: tell Moses, “Tell um dis: ‘My name, “I Stay How I Stay, an I Goin Be Wat I Goin Be”!’
Exo 3.15: He da God fo Abraham, da God fo Isaac, an da God fo Jacob.’-”
Exo 3.15: Dass how you goin teach yoa kids fo rememba who me, An same ting fo dea kids, foeva!”
Exo 3.16: da God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an Jacob, he wen let me see him.
Exo 3.16: yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an Jacob, he wen let me see him.
Exo 3.16: He wen tell me, “I wen watch an see awready wat dey doing to you guys Egypt side.
Exo 3.17: An now, I tell you guys dis: You guys, you hurting plenny
Exo 3.17: da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 3.17: Inside dat good land, ery place get plenny milk an honey.
Exo 3.18: Den you an da older leada guys fo da Israel peopo, you all gotta go
Exo 3.22: Egypt wahines dat live nea dem fo give dem all kine silva an gold kine stuffs, an nice kine clotheses, an aks da Egypt
Exo 3.22: nea dem fo give dem all kine silva an gold kine stuffs, an nice kine clotheses, an aks da Egypt wahines dat stay live
Exo 3.22: kine silva an gold kine stuffs, an nice kine clotheses, an aks da Egypt wahines dat stay live nea dea house fo give
Exo 3.22: You goin let yoa boys an girls wear all dat kine spesho stuff.
Exo 4.1: Wat if da leada guys no trus me, an no lissen wat I say, cuz dey tinking, ‘Nah!
Exo 4.3: Moses come scared, an he run away from da snake.”
Exo 4.4: Den Yahweh tell um, “Reach ova dea an grab da tail.
Exo 4.4: Moses grab um, an da snake come one walking stick again, right dea inside
Exo 4.5: Israel peopo believe dat me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God
Exo 4.5: God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an Jacob.”
Exo 4.5: yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an Jacob.”
Exo 4.6: Moses put his hand inside his shirt, an wen he pull um out, eh!
Exo 4.6: one bad kine sick all ova da skin dat odda guys can catch, an white jalike snow!”
Exo 4.8: dey no trus wat you say afta dey see you grab da snake, an he come one stick, fo shua dey goin trus you afta dey see
Exo 4.9: trus you still yet, afta you show um da two spesho sign, an if dey no like lissen to you still yet, go get watta outa
Exo 4.9: lissen to you still yet, go get watta outa da Nile Riva, an pour um on top da dry groun.
Exo 4.10: But still yet, fo me, az hard fo talk, an I no can talk real good, you know wat I mean?
Exo 4.15: You goin talk to yoa brudda an tell um wat he suppose to say.
Exo 4.15: I goin help you an him talk good, an I goin teach you guys wat you goin do.
Exo 4.15: I goin help you an him talk good, an I goin teach you guys wat you goin do.
Exo 4.16: He goin be jalike da mout fo you, an you goin talk to him jalike you God, but az me.
Exo 4.17: An no foget yoa walking stick.
Exo 4.20: So Moses take his wife an his boys, an put um on top one donkey.
Exo 4.20: So Moses take his wife an his boys, an put um on top one donkey.
Exo 4.20: Moses start fo go back Egypt side, an he carry da walking stick dat God wen use wit him.”
Exo 4.24: One nite, Moses an his ohana wen stop one place nite time fo go sleep.
Exo 4.24: Yahweh meet dem ova dea, an he go by Moses an almos kill um.
Exo 4.24: Yahweh meet dem ova dea, an he go by Moses an almos kill um.
Exo 4.25: she take one knife, da kine made from flint kine rock, an right den an dea she cut skin her boy.
Exo 4.25: one knife, da kine made from flint kine rock, an right den an dea she cut skin her boy.
Exo 4.25: She take da small piece skin she wen cut off, an put um on top Moses leg, an tell um, “If I neva cut skin
Exo 4.25: piece skin she wen cut off, an put um on top Moses leg, an tell um, “If I neva cut skin jalike God wen tell Abraham,
Exo 4.25: tell um, “If I neva cut skin jalike God wen tell Abraham, an get blood all ova, I no mo husban!
Exo 4.27: So Aaron wen go an he find Moses nea da Mountain Wea God Stay.”
Exo 4.27: An Aaron kiss Moses.”
Exo 4.28: bout all da stuff dat Yahweh wen send Moses fo say, an all da awesome proofs dat God tell um he gotta make.
Exo 4.29: From dea, Moses an Aaron wen hele on togedda back to Egypt.
Exo 4.30: An Moses, he show all da peopo da proof dat God wen give um,
Exo 4.31: Now dey know dat Yahweh see how plenny dey suffa, an dat he start fo do good tings fo da Israel peopo.
Exo 4.31: Right den an dea dey go down on dea knees fo show God love and respeck.
head: Moses An Aaron Go By Pharaoh
Exo 5.1: Afta Moses an Aaron talk to da leada guys, dey go by Pharaoh, da King fo
Exo 5.2: An no way I goin let go da Israel peopo!
Exo 5.3: Moses an Aaron tell um, “Da God fo da Hebrew peopo, az da Israel
Exo 5.4: Moses an Aaron!
Exo 5.4: Get back an do yoa jobs!
Exo 5.5: An den, you guys stay stop dem an dey no do dea work?
Exo 5.5: An den, you guys stay stop dem an dey no do dea work?
Exo 5.6: wen talk to da Egypt guys dat make da slave peopo work, an to da luna guys from da Israel peopo.
Exo 5.7: do: “From now, you Egypt guys no go get da wheat stalk an give um to da Israel peopo fo make mud brick.
Exo 5.10: So, da Egypt guys dat make da slave peopo work, an da luna guys from dea own peopo, dey go by da Israel peopo
Exo 5.10: da luna guys from dea own peopo, dey go by da Israel peopo an tell um, “Da Pharaoh guy, he say dis: From now, I no goin
Exo 5.13: Da luna guys give plenny presha fo dem, an tell um, “Ery day, you guys gotta finish make da same
Exo 5.14: Yesterday an today, how come you guys neva finish yoa job, an make da
Exo 5.14: Yesterday an today, how come you guys neva finish yoa job, an make da same numba bricks jalike befo time?
Exo 5.15: was da lunas fo da work crews, dey go by da Pharaoh guy, an dey beg him fo help um: “Please!
Exo 5.19: fo make da same numba bricks ery day jalike befo time, an dass big problem fo dem.
Exo 5.20: going home from talk wit da Pharaoh guy, dey meet Moses an Aaron, waiting outside fo talk to dem.”
Exo 5.21: Da luna guys tell Moses an Aaron, “Eh!
Exo 5.21: Mo betta Yahweh check out you guys an punish you guys!
Exo 5.21: stay make us guys jalike we stink, in front da Pharaoh guy an all da palace guys dat work fo him!
Exo 5.21: Jalike you give dem one sword an tell um az okay fo go kill us guys!
Exo 5.22: An how come you send me fo go do um?
Exo 5.23: From da time I go talk to da Pharaoh guy an tell um wat you tell me fo say to him, da Pharaoh guy ony
Exo 5.23: An still yet, you no even do notting fo get yoa peopo outa
Exo 6.2: An God tell Moses dis: “Me, I Yahweh.
Exo 6.3: Da times I let Abraham an Isaac an Jacob see me, dey wen call me Da God Dat Get All
Exo 6.3: Da times I let Abraham an Isaac an Jacob see me, dey wen call me Da God Dat Get All Da Powa.”
Exo 6.6: I mo strong den da Egypt peopo, an I goin bus um up.
Exo 6.7: I goin make you guys come my peopo, an I goin come da God for you guys.
Exo 6.8: talking bout dat time I wen make strong promise to Abraham an Isaac an Jacob.
Exo 6.8: dat time I wen make strong promise to Abraham an Isaac an Jacob.
head: God Tell Moses An Aaron Wat Dey Gotta Tell Da Pharaoh Guy
Exo 6.13: Yahweh talk to Moses an Aaron.
Exo 6.13: He tell um how dey gotta do bout da Israel peopo an da Pharaoh guy, da King a Egypt, fo get da Israel peopo
Exo 6.14: da leada guys fo da ohanas dat come from him was Hanok an Pallu an Hezron an Carmi.
Exo 6.14: guys fo da ohanas dat come from him was Hanok an Pallu an Hezron an Carmi.
Exo 6.14: da ohanas dat come from him was Hanok an Pallu an Hezron an Carmi.
Exo 6.15: ohana, da leada guys Jemu`el, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, an Sha`ul.
Exo 6.16: fo da Levi ohana, from da oldes to da younges: dey Gershon an Kohat an Merari.
Exo 6.16: ohana, from da oldes to da younges: dey Gershon an Kohat an Merari.
Exo 6.17: Gershon boys, dey Libni an Shime`i, wit dea ohanas.
Exo 6.18: Kohat boys, dey Amram, Izhar, Hebron, an Uzzi`el.)
Exo 6.19: Merari boys, dey Mahli an Mushi.
Exo 6.21: Izhar boys, Korah, Nefeg, an Zikri.
Exo 6.22: Uzzi`el boys, Misha`el, Alzafan, an Sitri.)
Exo 6.23: She Amminadab daughta an Nakshon sista.
Exo 6.23: Elisheba wen born Nadab an Abihu an Eleazar an Itamar fo Aaron.
Exo 6.23: Elisheba wen born Nadab an Abihu an Eleazar an Itamar fo Aaron.
Exo 6.23: Elisheba wen born Nadab an Abihu an Eleazar an Itamar fo Aaron.
Exo 6.24: Korah boys, Assir, Elkanah, an Abiasaf.
head: God Tell Moses an Aaron How Fo Make In Front Pharaoh
Exo 6.26: Dis Aaron an Moses guys I writing bout hea, dey da same ones Yahweh wen
Exo 6.27: Moses an Aaron, dey da same guys dat wen go tell da Pharaoh guy, da
Exo 6.28: inside da Egypt land, dass how Yahweh wen talk to Moses an Aaron.
Exo 7.5: shua dat I Yahweh, wen I use my powa agains da Egypt peopo an get you Israel peopo outa da place wea you stay.
Exo 7.6: An dass wat Moses an Aaron wen do, jalike Yahweh wen tell um.
Exo 7.6: An dass wat Moses an Aaron wen do, jalike Yahweh wen tell um.
Exo 7.7: Da time dey talk to da Pharaoh guy, Moses was 80 year ol, an Aaron was 83 year ol.”
Exo 7.8: Yahweh tell Moses an Aaron dis: “Wen da Pharaoh guy tell you guys, ‘So, wat?
Exo 7.10: Den Moses an Aaron go by da Pharaoh guy.’
Exo 7.10: Aaron throw down his walking stick in front da Pharaoh guy an his palace peopo, an da stick wen come one snake.
Exo 7.10: walking stick in front da Pharaoh guy an his palace peopo, an da stick wen come one snake.
Exo 7.11: Pharaoh guy tell his guys dat suppose to know wat fo do, an da ones dat know how fo make bad kine kahuna, fo come.
Exo 7.11: wass goin happen, dey wen make secret kine kahuna too, an dea walking stick come snake too.
Exo 7.12: Ery one a dem throw down dea walking stick, an all the sticks come snake.
Exo 7.13: Still yet, da Pharaoh guy stay hard head, an he no lissen to Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell
Exo 7.13: da Pharaoh guy stay hard head, an he no lissen to Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo time.
Exo 7.17: I goin take dis walking stick in my hand, an I goin hit um on top da watta hea inside da Nile Riva.”
Exo 7.19: Aaron too: “Go take yoa walking stick, put out yoa arm an hold up da stick ova da places inside Egypt dat get watta
Exo 7.19: ova da places inside Egypt dat get watta -- da rivas, an da ditches, an da ponds, ery place dat get watta.
Exo 7.19: inside Egypt dat get watta -- da rivas, an da ditches, an da ponds, ery place dat get watta.
Exo 7.19: even inside da wood buckets an da stone pots!
Exo 7.20: Moses an Aaron do jalike Yahweh tell um.
Exo 7.20: Wit da Pharaoh guy an all da odda palace guys watching him, he pull up da
Exo 7.20: odda palace guys watching him, he pull up da walking stick an hit da watta inside da Nile Riva.”
Exo 7.22: Da Pharaoh guy, he stay hard head an he still yet no lissen Moses an Aaron, jalike Yahweh wen
Exo 7.22: guy, he stay hard head an he still yet no lissen Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo time.
Exo 7.23: But da Pharaoh guy ony turn aroun an go inside his palace.
Exo 7.25: Wen stay lidat seven day afta Yahweh hit da Nile Riva an make um come blood.
Exo 8.3: Dey goin come up outa da riva an go inside yoa palace.
Exo 8.3: Dey goin jump all ova da room wea you sleep, an all ova yoa bed.
Exo 8.3: Da palace peopo an all yoa odda peopo, same ting.
Exo 8.3: You even goin get frogs inside yoa oven an da bowls you use fo make bread.
Exo 8.4: Da frogs goin jump up all ova you, an all ova yoa peopo, an all ova all yoa palace guys.
Exo 8.4: Da frogs goin jump up all ova you, an all ova yoa peopo, an all ova all yoa palace guys.
Exo 8.5: Yahweh tell Moses, fo tell Aaron dis: “Put out yoa hand an hold yoa walking stick ova da rivas, an da canals, an all
Exo 8.5: “Put out yoa hand an hold yoa walking stick ova da rivas, an da canals, an all da pond.
Exo 8.5: hand an hold yoa walking stick ova da rivas, an da canals, an all da pond.
Exo 8.8: Den da Pharaoh guy tell Moses an Aaron fo come by him.
Exo 8.8: He tell um, “Aks Yahweh fo take away da frogs from me an my peopo.
Exo 8.9: Wen I aks Yahweh fo help you, an yoa palace peopo, an da odda peopo, wat time you like God
Exo 8.9: Wen I aks Yahweh fo help you, an yoa palace peopo, an da odda peopo, wat time you like God take away da frogs
Exo 8.9: peopo, wat time you like God take away da frogs from you, an from you guys houses, so den da frogs stay ony inside da
Exo 8.11: Da frogs goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda peopo.
Exo 8.11: Da frogs goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda peopo.
Exo 8.11: goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda peopo.
Exo 8.12: Afta Moses an Aaron go way from da Pharaoh guy, Moses wen aks Yahweh fo
Exo 8.13: All da frogs from da houses, an da yards, an da fields, dey all mahke.
Exo 8.13: All da frogs from da houses, an da yards, an da fields, dey all mahke.
Exo 8.15: He no lissen Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo time.
Exo 8.16: tell Moses, “Tell Aaron dis: Go take yoa walking stick, an hit da groun.
Exo 8.17: Aaron put out his hand an hold up his walking stick, den he hit da groun.”
Exo 8.17: Da dirt wen come gnats an come all ova on top da peopo an da animals.
Exo 8.17: Da dirt wen come gnats an come all ova on top da peopo an da animals.
Exo 8.18: Da gnats still stay all ova da peopo an da animals.
Exo 8.19: But da Pharaoh guy, he still yet stay hard head an no lissen to Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo
Exo 8.19: guy, he still yet stay hard head an no lissen to Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo time.
Exo 8.20: Go to da riva, an wait fo da Pharaoh guy come.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da houses.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da houses.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da houses.
Exo 8.22: Dass how you goin know dat I Yahweh, an dat I stay inside dis land.
Exo 8.23: I goin make diffren kine fo my peopo, an fo yoa peopo.
Exo 8.24: An dass wat Yahweh wen go do.
Exo 8.25: Den da Pharaoh guy tell Moses an Aaron fo come by him.
Exo 8.26: An you know wat?
Exo 8.26: If us guys go kill dat kine animal, an da Egypt peopo see us, fo shua dey goin throw rocks fo
Exo 8.29: he goin make da flies go way from you da Pharaoh guy, an from da palace peopo, an from da odda peopo.
Exo 8.29: go way from you da Pharaoh guy, an from da palace peopo, an from da odda peopo.
Exo 8.29: No good you bulai da peopo one mo time, an no let us go make sacrifice fo Yahweh, jalike da las time,
Exo 8.30: Den Moses go way from da Pharaoh guy an pray to Yahweh.
Exo 8.31: He take away da flies from da Pharaoh guy, an from his palace peopo, an from his odda peopo.
Exo 8.31: da flies from da Pharaoh guy, an from his palace peopo, an from his odda peopo.
Exo 9.1: Yahweh tell Moses fo go by da Pharaoh guy an tell um, “You betta lissen!
Exo 9.2: Cuz if you no let da peopo go way, an you still yet hold um hea, den Yahweh goin use his powa fo
Exo 9.3: yoa animals inside da fields come real sick - da horses, an da donkeys, an da camels, an da cows, an da sheeps an
Exo 9.3: da fields come real sick - da horses, an da donkeys, an da camels, an da cows, an da sheeps an goats.
Exo 9.3: come real sick - da horses, an da donkeys, an da camels, an da cows, an da sheeps an goats.
Exo 9.3: sick - da horses, an da donkeys, an da camels, an da cows, an da sheeps an goats.
Exo 9.3: an da donkeys, an da camels, an da cows, an da sheeps an goats.
Exo 9.4: make diffren kine to da animals dat us Israel peopo get, an to da animals dat you Egypt peopo get.’
Exo 9.6: An da nex day, dass wat Yahweh wen do.
Exo 9.8: Den Yahweh tell Moses an Aaron, “You guys, go da place wea dey melt da metal.
Exo 9.9: Goin make dea skin hurt an boils come out, on all da peopo an all da animals all ova
Exo 9.9: Goin make dea skin hurt an boils come out, on all da peopo an all da animals all ova da Egypt land.
Exo 9.10: So Moses an Aaron wen go get da black ashes from da place wea dey melt
Exo 9.10: An da peopo an da animals skin hurt an boils come out all ova
Exo 9.10: An da peopo an da animals skin hurt an boils come out all ova dem.
Exo 9.10: An da peopo an da animals skin hurt an boils come out all ova dem.
Exo 9.11: boils, cuz da boils come out all ova da Egypt pries guys an all ova all da odda Egypt peopo.
Exo 9.14: time, I goin make mo big kine trouble fo yoa body, fo you, an yoa palace peopo, an yoa odda peopo.
Exo 9.14: big kine trouble fo yoa body, fo you, an yoa palace peopo, an yoa odda peopo.
Exo 9.15: If I wen like befo now, I ony can use my powa fo make you an yoa peopo come sick, an wipe out all you Egypt guys from
Exo 9.15: I ony can use my powa fo make you an yoa peopo come sick, an wipe out all you Egypt guys from dis world.
Exo 9.17: But you still yet ova an ova ack jalike my peopo ony junk, an you no let um go way!
Exo 9.17: But you still yet ova an ova ack jalike my peopo ony junk, an you no let um go way!
Exo 9.19: Any guy o animal dat stay outside an no come inside da house wit da oddas, wen da big ice storm
Exo 9.20: Dey bring dea slave peopo an dea animals inside dea houses so notting happen to dem.’-”
Exo 9.21: no like lissen wat Yahweh say, dey leave dea slave peopo an dea animals outside in da fields.
Exo 9.22: kine ice come down all ova da Egypt land, on top da peopo an da animals, an on top eryting growing inside da field, all
Exo 9.22: down all ova da Egypt land, on top da peopo an da animals, an on top eryting growing inside da field, all ova Egypt.
Exo 9.23: up his walking stick to da sky Yahweh wen send thunder, an big kine ice.
Exo 9.24: Da ice rain real heavy, an had fire dat stay flash one side an da odda side inside da
Exo 9.24: ice rain real heavy, an had fire dat stay flash one side an da odda side inside da middle a da ice rain.
Exo 9.25: land, da ice rain wen hit eryting dat stay outside, peopo an animals.
Exo 9.25: Da ice rain bus up all da plants inside da fields, an smash all da trees inside da fields too.
Exo 9.27: Cuz a dat, da Pharaoh guy send somebody fo tell Moses an Aaron fo come by him.
Exo 9.27: Me an my peopo, we da ones dat stay wrong.
Exo 9.28: Aks Yahweh, cuz nuff awready da thunda from God, an da ice rain.
Exo 9.29: guy, “Wen I go outside da town, I goin put up my hands an pray to Yahweh.
Exo 9.29: Den da thunda goin pau, an no goin get mo plenny ice rain.”
Exo 9.30: But I know you an yoa palace guys -- you guys no mo respeck fo God, Yahweh,
Exo 9.31: Da flax plant an da barley plant all come poho cuz a da ice rain, cuz da
Exo 9.31: come poho cuz a da ice rain, cuz da barley ready fo cut, an da flax flowa had bud awready.
Exo 9.33: Da thunda an da ice rain pau, an da rain stop coming down strong on top
Exo 9.33: Da thunda an da ice rain pau, an da rain stop coming down strong on top da groun.
Exo 9.34: But da Pharaoh guy, wen he see dat no mo rain an ice rain an thunda, he come hard head again, an stay
Exo 9.34: But da Pharaoh guy, wen he see dat no mo rain an ice rain an thunda, he come hard head again, an stay jalike befo time,
Exo 9.34: no mo rain an ice rain an thunda, he come hard head again, an stay jalike befo time, an stay do bad kine stuff.
Exo 9.34: thunda, he come hard head again, an stay jalike befo time, an stay do bad kine stuff.
Exo 9.35: Da Pharaoh guy still hard head, an he no let da Israel peopo go way from dea, jalike Yahweh
Exo 10.1: I da one wen make um so he no can tink good, him an his palace guys.
Exo 10.1: dis awesome kine tings dat I doing right dea in front dem, an make shua dey know dat I stay fo real.
Exo 10.2: An I doing um, so dat bumbye, you can tell da story ova an
Exo 10.2: An I doing um, so dat bumbye, you can tell da story ova an ova fo yoa kids an yoa grankids -- how I even make any
Exo 10.2: dat bumbye, you can tell da story ova an ova fo yoa kids an yoa grankids -- how I even make any kine to da Egypt
Exo 10.3: So Moses an Aaron go by da Pharaoh guy.
Exo 10.4: An if you still no like let my peopo go way, dis wat I goin
Exo 10.5: Anyting you guys growing an da ice rain storm neva wipe out, da locust goin eat um all
Exo 10.6: goin fill up yoa palaces and all yoa palace guys houses, an all da Egypt peopo houses.
Exo 10.6: You guys faddas an granfaddas neva see dis kine ting happen, from da time dey
Exo 10.6: Den Moses turn aroun an go way from da Pharaoh guy.
Exo 10.8: So da Pharaoh guy tell somebody fo go bring back Moses an Aaron by him one mo time.
Exo 10.9: Moses tell um, “Erybody goin go, our young peopo an our ol peopo too.
Exo 10.9: We goin take our boys an our girls, our sheeps an goats an our cows, cuz fo us
Exo 10.9: We goin take our boys an our girls, our sheeps an goats an our cows, cuz fo us guys, dis one special
Exo 10.9: We goin take our boys an our girls, our sheeps an goats an our cows, cuz fo us guys, dis one special religious kine
Exo 10.10: guy tell dem, “You guys tink I goin let all you guys go, an dass how goin be afta?
Exo 10.11: Den da Pharaoh guy wen tell his guys fo throw Moses an Aaron outa da palace.
Exo 10.12: Den Yahweh tell Moses, “Put up yoa hand an hold um out ova da Egypt land fo da locust bugs, so dey
Exo 10.12: da locust bugs, so dey goin come up all ova da Egypt land an eat up all da stuff dat still growing, dat da ice storm
Exo 10.13: Morning time, had da east wind still yet, an wen bring da locust.
Exo 10.14: From befo time neva had dat plenny locust, an bumbye, no goin get any mo lidat eva.
Exo 10.15: Dey eat all da plants inside da fields, an da fruits from all da trees dat da ice rain neva hit.
Exo 10.16: Quick time, da Pharaoh guy tell Moses an Aaron fo come.
Exo 10.16: I wen do bad ting to yoa god Yahweh, an to you guys.
Exo 10.19: An Yahweh change da wind to da west side, an make um blow
Exo 10.19: An Yahweh change da wind to da west side, an make um blow real strong.
Exo 10.19: Da wind wen pick up da locust an carry um inside da Red Sea.
Exo 10.20: time, Yahweh make da Pharaoh guy stay hard head still yet, an he no like let da Israel peopo go.
Exo 10.23: Fo three days, no mo nobody can go from his place an move aroun.
Exo 10.24: You can even take yoa kids an ol peopo wit you.
Exo 10.24: But da sheeps an da cows, gotta leave um hea.
Exo 10.25: let us guys take oua animals so we can make sacrifice an burn um up.”
Exo 10.26: An us guys no goin know wat kine religious kine stuff we goin
Exo 11.1: An right den an dea, Yahweh tell Moses, “One mo time, I goin
Exo 11.1: An right den an dea, Yahweh tell Moses, “One mo time, I goin punish da
Exo 11.1: tell Moses, “One mo time, I goin punish da Pharaoh guy an da Egypt peopo.
Exo 11.2: friends wit dem o live nea dem, fo give um all kine silva an gold kine stuff.
Exo 11.3: An da palace guys dat work fo da Pharaoh guy, an all da odda
Exo 11.3: An da palace guys dat work fo da Pharaoh guy, an all da odda Egypt peopo, dey see dat Moses one big man
Exo 11.6: be mo worsa fo dem den anyting dat eva happen befo time, an mo worsa den anyting dat goin happen again.
Exo 11.7: shua dat me, Yahweh, I make diffren kine to da Egypt peopo an da Israel peopo.
Exo 11.8: Dey goin go down on top da groun in front me, an tell me, ‘Go way now, you an all da peopo dat follow you!
Exo 11.8: on top da groun in front me, an tell me, ‘Go way now, you an all da peopo dat follow you!
Exo 11.8: An me, I goin go way from hea!
Exo 11.10: Moses an Aaron make all kine awesome proof in front da Pharaoh guy
Exo 12.1: Ova dea inside da Egypt land, Yahweh tell Moses an Aaron wat fo do: “From now, dis month, goin be da numba
Exo 12.3: “Go bring togedda all da Israel peopo, an tell um dis: Day numba ten, dis month, ery ohana gotta
Exo 12.4: husban guys can figga how many peopo get from da one house an da odda house, an den dey can pay fo da part dea own peopo
Exo 12.4: how many peopo get from da one house an da odda house, an den dey can pay fo da part dea own peopo goin eat.
Exo 12.6: real dark, all da Israel peopo gotta kill da bebe sheeps an goats dey wen pick.
Exo 12.7: “Den dey gotta take some a da blood, an put litto bit on top da wood outside da house on da two
Exo 12.7: on top da wood outside da house on da two sides a da door, an da wood dat stay ova da door, inside da same house wea dey
Exo 12.8: da meat ova da fire, den eat um wit bread dat no mo yeast, an wit vejables dat taste bitta.
Exo 12.11: you goin be wen you eat da meat: you gotta be ready fo go, an wear da kine clotheses you need, wit yoa slippas on top
Exo 12.11: kine clotheses you need, wit yoa slippas on top yoa feets, an hold yoa walking stick inside yoa hand.
Exo 12.11: You gotta eat up da meat an be ready fo get outa dea quick.
Exo 12.12: Da peopo an da animals, same ting.
Exo 12.13: all ova da Egypt land, no mo notting goin touch you guys an wipe you out.
Exo 12.14: day ery year, fo you guys rememba how I pass ova you guys an no wipe you out.
Exo 12.14: You guys, an yoa kids, an dea kids, goin do dat foeva.
Exo 12.14: You guys, an yoa kids, an dea kids, goin do dat foeva.
Exo 12.17: dat you guys goin make dat time spesho fo me -- you guys, an yoa kids, an dea kids, foeva.
Exo 12.17: goin make dat time spesho fo me -- you guys, an yoa kids, an dea kids, foeva.
Exo 12.22: Tie togedda some oregano plants fo make jalike one brush, an use um fo put some a da blood from da bowl ova yoa door,
Exo 12.22: use um fo put some a da blood from da bowl ova yoa door, an on top da wood on da right side an da left side a da door.
Exo 12.22: da bowl ova yoa door, an on top da wood on da right side an da left side a da door.
Exo 12.23: wen Yahweh go all ova Egypt fo kill dea numba one boy an dea numba one man an animal, he goin see da blood ova da
Exo 12.23: ova Egypt fo kill dea numba one boy an dea numba one man an animal, he goin see da blood ova da door an on top da two
Exo 12.23: numba one man an animal, he goin see da blood ova da door an on top da two side wood.
Exo 12.24: “From now, you guys an all da peopo dat goin come from you guys, dis yoa kuleana:
Exo 12.25: stay ova dea, dass how you guys goin show Yahweh yoa love an respeck.
Exo 12.27: Yahweh wen hit da Egypt peopo an kill um, but he no touch us guys, ova dea inside our
Exo 12.27: Moses tell um, dey go down on top da groun fo show love an respeck fo Yahweh.
Exo 12.28: So da Israel peopo go home an do eryting dat Yahweh wen tell Moses an Aaron dat da peopo
Exo 12.28: peopo go home an do eryting dat Yahweh wen tell Moses an Aaron dat da peopo gotta do.’-”
Exo 12.30: he get up nite time, same ting wit all his palace peopo an all da odda Egypt peopo.
Exo 12.30: Had peopo yelling an crying fo help plenny all ova Egypt, cuz no mo even one
Exo 12.31: Nite time, da Pharaoh guy tell Moses an Aaron fo come.
Exo 12.31: Go way from my peopo, you an all da Israel peopo!
Exo 12.32: Yoa sheeps an goats an yoa cows, take dem too, jalike you guys wen aks,
Exo 12.32: Yoa sheeps an goats an yoa cows, take dem too, jalike you guys wen aks, an get
Exo 12.32: goats an yoa cows, take dem too, jalike you guys wen aks, an get outa hea!
Exo 12.34: Dey wrap clotheses aroun da pans dey use fo bake da bread, an dey carry um on top dea shoulda.”
Exo 12.35: aks da Egypt peopo fo give um dea jewelry made wit silva an gold, an clotheses.
Exo 12.35: Egypt peopo fo give um dea jewelry made wit silva an gold, an clotheses.
Exo 12.37: Da Israel peopo, dey go outa Ramses town an dey go Sukkot town.
Exo 12.37: Had bout 600,000 mens dat was walking feet, plus wahines an kids an ol peopo.
Exo 12.37: 600,000 mens dat was walking feet, plus wahines an kids an ol peopo.
Exo 12.38: Had plenny guys from da odda peopos dat go wit dem too, an plenny sheeps an plenny cows.
Exo 12.38: from da odda peopos dat go wit dem too, an plenny sheeps an plenny cows.
Exo 12.39: put da yeast inside, cuz da Egypt peopo wen throw um out an dey no can wait dea fo da bread come ready.
Exo 12.42: An still yet, ery year, dat same nite, stay spesho fo Yahweh.
Exo 12.42: now, dat nite ery year, all da peopo dat come from Israel an dea kids go stay watching foeva.
Exo 12.43: Yahweh tell Moses an Aaron, “Dis da Rule fo da Passova sacrifice.
Exo 12.44: If get one slave guy dat somebody buy, an if you cut skin da slave guy, den az okay fo him eat da
Exo 12.45: But da peopo from odda land an da guys dat ony work fo pay, dey no can eat da sacrifice
Exo 12.46: No take da meat outside, an no broke even one bone.
Exo 12.48: get guys from odda place dat stay live dea wit you guys, an dey like eat da Passova kine sacrifice fo Yahweh, dem an
Exo 12.48: an dey like eat da Passova kine sacrifice fo Yahweh, dem an all da mens wit dem gotta cut skin firs.
Exo 12.49: Get da same rule fo da guys dat born from da Israel peopo, an fo da guys from odda place dat live by you guys.
Exo 12.50: wat all da Israel peopo do, jalike Yahweh wen tell Moses an Aaron.
Exo 13.2: Same ting fo da peopo an fo da animals -- da firs one dat come out from da mudda,
Exo 13.5: Get da Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da
Exo 13.5: Get da Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, living
Exo 13.5: Get da Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, living ova dea now.
Exo 13.5: peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, living ova dea now.
Exo 13.5: dat he goin give you guys one land dat get plenny milk an honey erytime.
Exo 13.11: stay, jalike he wen make strong promise fo do, to you an yoa ancesta guys.
Exo 13.13: An da numba one boy from all yoa own kids, da one dat stay
Exo 13.14: tell um, ‘Cuz you know, my boy, Yahweh get plenny powa, an he wen use um dat time fo get all us guys outa Egypt, cuz
Exo 13.15: da one dey call da Pharaoh guy, he come real hard head an no like let us guys go way from dea.’
Exo 13.15: An you, da numba one boy from my own kids, I pay God back fo
Exo 13.16: guys do ery year, goin be jalike one mark on top yoa hand, an goin be jalike one sign you put on top yoa forehead, so
Exo 13.17: “Wen dese peopo get war, maybe dey goin change dea mind an go back Egypt side.
Exo 13.22: da groun to da sky neva leave da peopo in da day time, an da fire dat go from da groun to da sky neva leave um nite
Exo 14.2: Yahweh tell Moses: “Tell da Israel peopo fo go back an go da odda way.
Exo 14.2: Pi-Hahirot, wit one Egypt town wit strong walls one side an da Red Sea da odda side, across Ba`al-Zefon.
Exo 14.3: Da Israel peopo, dey stay inside da boonies, an dey donno wea dey going!
Exo 14.4: Wen he do dat, I goin use da Pharaoh guy an all his army guys, fo show erybody how awesome I stay.’
Exo 14.5: Den da Pharaoh guy an all da palace peopo change dea mind bout da Israel peopo.
Exo 14.5: We wen let go da Israel peopo, an now, dey no stay work fo us guys no moa!
Exo 14.6: Da Pharaoh guy tell his guys fo get his war wagons ready, an he take his own army guys wit him.
Exo 14.7: He take 600 war wagon, an da spesho one fo go wit him.”
Exo 14.8: Dass why him an da oddas wen go afta da Israel peopo.
Exo 14.9: But da Egypt army guys go afta dem, wit all da war wagons an da horses from da Pharaoh guy, an horse rida guys an
Exo 14.9: wit all da war wagons an da horses from da Pharaoh guy, an horse rida guys an infantry guys.
Exo 14.9: an da horses from da Pharaoh guy, an horse rida guys an infantry guys.
Exo 14.10: Da Israel peopo, dey look an see da Egypt peopo coming afta dem!
Exo 14.13: Stand right dea, an watch.’-”
Exo 14.13: You guys goin see Yahweh get you guys outa trouble, an he goin do dat today.
Exo 14.14: You guys, jus shut up an watch now!
Exo 14.16: You take yoa walking stick, an hold um out ova da sea, fo make da watta go one side an da
Exo 14.16: an hold um out ova da sea, fo make da watta go one side an da odda side.
Exo 14.16: Den da Israel peopo goin go thru da middo a da Red Sea, an da groun in da middo goin be dry.
Exo 14.17: Den, I goin use da Pharaoh guy an all his army guys an his war wagons an his horse rida
Exo 14.17: Den, I goin use da Pharaoh guy an all his army guys an his war wagons an his horse rida guys, fo make erybody
Exo 14.17: use da Pharaoh guy an all his army guys an his war wagons an his horse rida guys, fo make erybody know how awesome I
Exo 14.18: Wen I make lidat to da Pharaoh guy an his war wagons an his horse rida guys, an I show erybody
Exo 14.18: Wen I make lidat to da Pharaoh guy an his war wagons an his horse rida guys, an I show erybody how awesome I stay,
Exo 14.18: da Pharaoh guy an his war wagons an his horse rida guys, an I show erybody how awesome I stay, den da Egypt peopo goin
Exo 14.19: dat go from da groun to da sky, move from in front dem, an go behin dem.
Exo 14.20: So da cloud go inside da middo a da Egypt guys an da Israel guys, wit da Egypt army guys camp one side, an
Exo 14.20: an da Israel guys, wit da Egypt army guys camp one side, an da Israel army guys camp da odda side.
Exo 14.21: Da wind, push da sea watta one side an da odda side an make da sea bottom dry land!
Exo 14.21: Da wind, push da sea watta one side an da odda side an make da sea bottom dry land!
Exo 14.22: An da Israel peopo wen go thru da middo inside da Red Sea,
Exo 14.22: Da watta, stay fo dem jalike one wall on da right side an one nodda wall on da left side.
Exo 14.23: All da horses from da Pharaoh guy, an da war wagons, an da horse rida guys, dey all go follow
Exo 14.23: All da horses from da Pharaoh guy, an da war wagons, an da horse rida guys, dey all go follow dem, wea had watta
Exo 14.24: time, befo get light, Yahweh look down outa da fire an da cloud dat go up inside da sky.
Exo 14.25: Israel guys, cuz dass dea god Yahweh stay fighting fo dem, an agains us Egypt guys!
Exo 14.26: “Hold out yoa hand ova da Red Sea, so da watta can go back an go ova da Egypt guys an dea war wagons an dea horse rida
Exo 14.26: Red Sea, so da watta can go back an go ova da Egypt guys an dea war wagons an dea horse rida guys.
Exo 14.26: can go back an go ova da Egypt guys an dea war wagons an dea horse rida guys.
Exo 14.27: Da Egypt guys, dey see wass happening, an dey try fo run da odda way.
Exo 14.28: Da watta come back an cova ova da war wagons, an da horse rida guys, an all da
Exo 14.28: Da watta come back an cova ova da war wagons, an da horse rida guys, an all da Pharaoh army guys dat wen go
Exo 14.28: back an cova ova da war wagons, an da horse rida guys, an all da Pharaoh army guys dat wen go chase da Israel peopo
Exo 14.29: wen walk thru da Red Sea from one side to da odda side, an da groun was dry, an da watta wen stay jalike two wall fo
Exo 14.29: Sea from one side to da odda side, an da groun was dry, an da watta wen stay jalike two wall fo dem, right side an
Exo 14.29: an da watta wen stay jalike two wall fo dem, right side an left side.
Exo 14.31: kine powa fo wipe out da Egypt guys, da peopo come scared an get plenny respeck fo Yahweh.
Exo 14.31: Cuz a dat, dey stay trus Yahweh an his worka guy Moses.
Exo 15.1: Den Moses an all da Israel peopo sing fo Yahweh lidis: “I like make
Exo 15.1: He wen throw da horses an da guys dat ride um inside da sea.
Exo 15.2: Yahweh, he da One dat make me strong an solid, He wen come da One dat get me outa trouble.
Exo 15.2: He da God fo me, an I like tell, he da greates!
Exo 15.2: He was da God fo my fadda guy too, an I going tell, he da bestes!
Exo 15.4: “Da Pharaoh guy wen send army guys an wagons fo war.
Exo 15.8: You blow, an da watta pile up.
Exo 15.9: I goin pull out my sword an kill um!
Exo 15.10: But you, God, you wen make yoa wind blow, An da sea cova dem up.
Exo 15.11: No mo nobody stay awesome jalike you, Da way you stay good an spesho Wen you do stuff az real awesome An scary fo us!
Exo 15.11: you stay good an spesho Wen you do stuff az real awesome An scary fo us!
Exo 15.12: You wen hold out yoa right hand, An jalike da eart wen swallow dose guys, An dey gone awready!
Exo 15.12: yoa right hand, An jalike da eart wen swallow dose guys, An dey gone awready!
Exo 15.13: “You stay wit yoa peopo, An show us wea fo go!
Exo 15.13: You strong, dass why you goin help us go Da good an spesho place wea you stay.
Exo 15.14: “Da odda peopos, dey goin hear dis, Dey come scared an shaking!
Exo 15.15: Da leada guys from Moab, Dey only stand dea an shake!
Exo 15.16: Dey so much scared an shaking, dey donno wat fo do.
Exo 15.16: Dey jus stand dea like stone an no talk notting, Till yoa peopo go all da way da odda
Exo 15.18: Yahweh, he da King foeva an eva!
Exo 15.19: Afta da horses from Pharaoh, wit da war wagons an da horse riders, go inside da sea, Yahweh make da sea
Exo 15.20: Den Miriam, dass Moses an Aaron sista, she one talka fo God too.
Exo 15.20: She start fo dance, an all da odda wahines, dey go pick up tambourine too an
Exo 15.20: an all da odda wahines, dey go pick up tambourine too an dance in circle wit her.
Exo 15.21: Da horses an da guys dat ride um, God throw um all inside da sea!
head: God Give Da Peopo Watta Marah Side An Elim Side
Exo 15.22: Dey go way from da Red Sea an go inside da boonies Shur side.
Exo 15.25: Moses take da wood an throw um inside da watta, an da watta come okay fo drink.
Exo 15.25: Moses take da wood an throw um inside da watta, an da watta come okay fo drink.
Exo 15.26: You guys gotta stay do da right ting in front me, an lissen wat I tell you guys fo do, an keep all da Rules.
Exo 15.26: ting in front me, an lissen wat I tell you guys fo do, an keep all da Rules.
Exo 15.26: Cuz I Yahweh, an I da one dat make you guys come good.
Exo 15.27: Ova dea, get twelve puka wea da watta come outa da groun, an get seventy date palm tree.”
Exo 16.2: da boonies, all da Israel peopo make grumble agains Moses an Aaron.
Exo 16.3: Dey tell Moses an Aaron, “Mo betta Yahweh wen kill us guys inside da Egypt
Exo 16.3: Cuz ova dea, had meat fo us eat, an plenny bread!
Exo 16.3: An now, us so hungry, we goin mahke cuz a dat!
Exo 16.4: Ery day, da peopo goin go out an pick up food from da groun.
Exo 16.5: two times mo den wat dey pick up da odda days, fo dat day an fo da Res Day too.
Exo 16.6: So Moses an Aaron tell all da Israel peopo, “Eh!
Exo 16.7: An tomorrow, morning time, you guys goin see how awesome
Exo 16.7: Me an Aaron, you guys grumble agains us, but az no big deal.
Exo 16.8: goin give you guys all da meat you can eat, sun down time, an all da bread you can eat, morning time.
Exo 16.8: Dat no mean notting fo me an Aaron, cuz you guys no stay grumbling agains us guys, you
Exo 16.10: Aaron was telling dat to all da Israel peopo togedda, an wen dey turn aroun an look ova dea inside da boonies, you
Exo 16.10: dat to all da Israel peopo togedda, an wen dey turn aroun an look ova dea inside da boonies, you know wat?”
Exo 16.13: Evening time, had quail birds, an dey come down all ova da camp.
Exo 16.15: Wen da Israel peopo see um, an dey aksing each odda: “Eh!
Exo 16.17: Had peopo dat pick up plenny, an odda peopo dat pick up ony litto bit.”
Exo 16.18: dat wen pick up plenny neva have mo plenny den dey need, an da peopo dat wen pick up litto bit, dey neva need mo
Exo 16.20: But dat stuff get plenny worm inside an smell bad.
Exo 16.21: Afta da sun come hot, da stuff melt an no can see um no moa.
Exo 16.23: So today, bake wateva you guys like bake, an boil wateva you guys like boil.
Exo 16.24: Neva come stink, an neva get worm inside.”
Exo 16.28: “How much time you guys no goin do wat I tell you fo do, an no lissen to my Rules?
Exo 16.29: Make shua you guys know dis: I Yahweh, an I stay give you guys da Res Day fo res.
Exo 16.29: So, da numba seven day, erybody gotta stay dea own place an no go outside.
Exo 16.31: Look kinda like coriander seed, white kine, an taste kinda like cracka wit litto bit honey.”
Exo 17.3: Dey make grumble wit Moses, an dey tell um, “Eh!”
Exo 17.3: You like kill us guys, an our kids, an our sheeps an cows, o wat?
Exo 17.3: You like kill us guys, an our kids, an our sheeps an cows, o wat?
Exo 17.3: You like kill us guys, an our kids, an our sheeps an cows, o wat?
Exo 17.7: mean “Grumble,” cuz da Israel peopo wen make grumble dea an check out Yahweh fo see if he can handle.
Exo 17.8: peopo stay ova dea Refidim side, da Amalek peopo come an go afta dem.
Exo 17.9: Moses tell Joshua, “Pick some guys fo go wit you, an go make fight wit da Amalek peopo.
Exo 17.9: I goin go up da top a da hill tomorrow an stand dea, an I goin take da walking stick God wen tell me
Exo 17.9: I goin go up da top a da hill tomorrow an stand dea, an I goin take da walking stick God wen tell me fo use befo
Exo 17.10: Him an his guys go fight da Amalek guys.”
Exo 17.10: Same time, Moses go up to da top a da hill wit Aaron an Hur.
Exo 17.11: Moses hold up his arms, da Israel peopo start fo win, an erytime Moses put his arms down, da Amalek peopo start fo
Exo 17.12: Den Aaron an Hur go get one rock an put um unda him fo sit down on top.
Exo 17.12: Den Aaron an Hur go get one rock an put um unda him fo sit down on top.
Exo 17.12: Aaron, he stand one side, an Hur da odda side, an dey hold up Moses arms.
Exo 17.12: Aaron, he stand one side, an Hur da odda side, an dey hold up Moses arms.
Exo 17.13: Dey wen beat da Amalek guys an kill um wit dea swords.
Exo 17.16: Yahweh, he goin make war agains da Amalek peopo an all da peopo dat goin come from dem, foeva!”
Exo 18.1: Now Jetro, he was da pries fo da Midian peopo, an Moses fadda-in-law.
Exo 18.1: He hear eryting dat God was doing fo Moses an fo God's peopo, da Israel peopo, an how Yahweh wen bring
Exo 18.1: God was doing fo Moses an fo God's peopo, da Israel peopo, an how Yahweh wen bring da Israel peopo outa Egypt.
Exo 18.2: An Jetro take her in, her an her two boys.
Exo 18.3: An Jetro take her in, her an her two boys.
Exo 18.5: Him an Moses wife an boys go ova dea inside da boonies, da place
Exo 18.5: Him an Moses wife an boys go ova dea inside da boonies, da place Moses stay
Exo 18.6: Me an yoa wife an her two boys, we coming ova dea by you!
Exo 18.6: Me an yoa wife an her two boys, we coming ova dea by you!
Exo 18.7: Moses go down in front Jetro, den he give um hug an kiss.”
Exo 18.8: his fadda-in-law eryting Yahweh wen do to da Pharaoh guy an da Egypt peopo, fo help da Israel peopo.”
Exo 18.8: He tell um all da trouble dey had afta dey go outa Egypt, an how Yahweh get dem outa all dat.
Exo 18.10: He wen get you guys outa trouble wit da Egypt peopo an wit da Pharaoh guy.
Exo 18.12: Den Jetro bring one animal an kill um ova dea an burn um fo make sacrifice fo God.
Exo 18.12: Den Jetro bring one animal an kill um ova dea an burn um fo make sacrifice fo God.
Exo 18.16: Erytime dey get problem, dey come in front me, an I figga wat guy stay right an wat guy stay wrong.”
Exo 18.16: dey come in front me, an I figga wat guy stay right an wat guy stay wrong.”
Exo 18.16: I make um know da tings God say dey gotta do, an I tell um wat God's Rules mean, weneva dey aks.
Exo 18.19: I goin tell you wat you gotta do, an I like fo God help you fo do um!
Exo 18.19: see da judge, you da one fo find out wat God say bout dat an tell um.
Exo 18.20: tings dat goin happen if dey no do jalike da Rules say, an teach um da Rules.
Exo 18.20: Make shua dey know da right stuff fo do, an da kine tings dey suppose to do.
Exo 18.21: Same time, from all da peopo, go find an pick guys dat can handle dis job, da kine dat stay scared
Exo 18.21: Dey gotta be guys you can trus, an dat no goin make any kine jus fo get plenny money.
Exo 18.21: Make some a dem da main leada guys fo tousand peopo, an odda ones da main leada guys fo hundred peopo, fifty
Exo 18.21: ones da main leada guys fo hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.23: If you do dat, an God stay tell you wat fo do, den you goin handle eryting
Exo 18.25: fo da peopo, fo tousand peopo, hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.27: Afta, Moses tell his fadda-in-law “Aloha,” an da fadda-in-law go back his own place.
Exo 19.4: One dat take you guys outa Egypt, jalike I one eagle bird an I carry you guys away from dea on my wings, an I bring you
Exo 19.4: eagle bird an I carry you guys away from dea on my wings, an I bring you guys ova hea by me.
Exo 19.5: So den, if you guys lissen to wat I tell you guys fo do, an stick wit da deal I wen make fo you guys, den fo shua you
Exo 19.5: I wen make fo you guys, den fo shua you goin be my peopo, an I goin figga, ‘Dose Israel peopo, dey da bestes ting I
Exo 19.5: An you guys know dis awready: da whole world, dass mines.
Exo 19.6: But you guys, you goin be da prieses fo me an I goin be yoa king.’
Exo 19.8: Moses go back by Yahweh an tell um wat da peopo wen say.
Exo 19.10: Today an tomorrow, make shua dey make sacrifice fo make um come
Exo 19.16: Morning time, da numba three day, get thunda an lightning, an one heavy cloud ova da mountain top.
Exo 19.16: Morning time, da numba three day, get thunda an lightning, an one heavy cloud ova da mountain top.
Exo 19.16: All da peopo inside da camp, dey stay scared an shaking!
Exo 19.19: Erytime Moses say someting, God talk back to Moses, an sound jalike thunda.
Exo 19.20: An Moses go dea.
Exo 19.21: No good dey go broke da kapu rule an come up hea fo look me, Yahweh.
Exo 19.22: Cuz if dey no stay right, I goin go agains dem an dey goin mahke too!
Exo 19.25: So Moses go back down by da peopo an tell um dat.
Exo 20.5: No go down in front da odda gods fo show um love an respeck, an no work fo dem.
Exo 20.5: go down in front da odda gods fo show um love an respeck, an no work fo dem.
Exo 20.5: An I one jealous God, if you go down in front da odda gods!
Exo 20.5: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem an I punish da ones dat hate me.
Exo 20.5: An if dea kids do same ting, I punish dem too, an same ting
Exo 20.5: An if dea kids do same ting, I punish dem too, an same ting wit dea grankids, an even dea great-grankids.
Exo 20.5: ting, I punish dem too, an same ting wit dea grankids, an even dea great-grankids.
Exo 20.6: But wen peopo show me love an aloha an do wat I tell um fo do, I stay stick wit dem, an
Exo 20.6: But wen peopo show me love an aloha an do wat I tell um fo do, I stay stick wit dem, an dea kids,
Exo 20.6: an aloha an do wat I tell um fo do, I stay stick wit dem, an dea kids, an dea grankids fo tousand generation!
Exo 20.6: do wat I tell um fo do, I stay stick wit dem, an dea kids, an dea grankids fo tousand generation!
Exo 20.7: “No go use my name an ack like dat give you da right fo do any kine stuff.
Exo 20.7: Cuz I Yahweh, an anybody use my name fo go do any kine stuff, no way I goin
Exo 20.7: my name fo go do any kine stuff, no way I goin let dem go an no punish um.
Exo 20.9: You work six days an do eryting you gotta do.
Exo 20.11: Me, Yahweh, I work six days fo make da sky an da earth an da ocean, an all da tings dat get inside dem.
Exo 20.11: Me, Yahweh, I work six days fo make da sky an da earth an da ocean, an all da tings dat get inside dem.
Exo 20.11: I work six days fo make da sky an da earth an da ocean, an all da tings dat get inside dem.
Exo 20.11: Dass why I say da Res Day good, an I make um spesho fo me.
Exo 20.12: “Show respeck fo yoa fadda an yoa mudda.
Exo 20.17: “No go tink, ‘I like take da odda guy stuffs, an I goin take um!
Exo 20.17: All da peopo hear da thunda an see da lightning.
Exo 20.17: Dey all hear da sheep horn trumpet an see da smoke all ova da mountain.
Exo 20.17: Da peopo, dey stay scared an shaking.
Exo 20.20: An he like you guys no foget how you feel wen you stay scared
Exo 20.24: On top da altar, kill sheeps an goats an cows fo make sacrifice -- da kine wea you burn up
Exo 20.24: On top da altar, kill sheeps an goats an cows fo make sacrifice -- da kine wea you burn up da whole
Exo 20.24: da kine wea you burn up da whole animal afta you kill um, an da kine you make fo show dat you an me stay tight togedda.
Exo 20.24: afta you kill um, an da kine you make fo show dat you an me stay tight togedda.
Exo 20.24: place I goin tell you guys fo come, fo tink bout who me an talk bout me, I goin come by you dea an do good tings fo
Exo 20.24: tink bout who me an talk bout me, I goin come by you dea an do good tings fo you.
Exo 21.1: Dis da rules you goin give da peopo so dey know wat right an wat wrong: Wen you buy one Hebrew guy fo be yoa slave, he
Exo 21.2: From da numba seven year, he can go, an no be yoa slave no moa, an he no need pay you notting fo
Exo 21.2: da numba seven year, he can go, an no be yoa slave no moa, an he no need pay you notting fo let um go.
Exo 21.3: Wen you buy one married guy, den wen he pau, him an his wife can go.
Exo 21.4: If da slave owna guy give da slave guy one wife, an she born kids, den wen da slave guy pau, da wife an da
Exo 21.4: wife, an she born kids, den wen da slave guy pau, da wife an da kids gotta stay wit da slave owna guy.
Exo 21.5: But if da slave guy tell, “I get plenny love an aloha fo my owna guy, an fo my wife an my kids.
Exo 21.5: guy tell, “I get plenny love an aloha fo my owna guy, an fo my wife an my kids.
Exo 21.5: “I get plenny love an aloha fo my owna guy, an fo my wife an my kids.
Exo 21.5: I no like go way from hea an no be slave no moa,” den da slave owna guy gotta take da
Exo 21.6: Da slave owna guy put da slave guy by da door, an take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in
Exo 21.6: owna guy put da slave guy by da door, an take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in da door an take
Exo 21.6: spike an push um thru da bottom a his ear lobe in da door an take um out.
Exo 21.9: She get da same rights jalike she was da guy daughta, an he gotta make lidat to her.
Exo 21.10: nodda wahine too, he no can no give da slave wahine food an clotheses, an he no can no sleep wit her jalike he sleep
Exo 21.10: too, he no can no give da slave wahine food an clotheses, an he no can no sleep wit her jalike he sleep wit da odda
Exo 21.11: no do da right ting bout dose three tings: give her food, an clotheses, an sex, den she can go way.
Exo 21.11: ting bout dose three tings: give her food, an clotheses, an sex, den she can go way.
Exo 21.11: She not one slave no moa, an she no need pay da guy money notting fo let her go.
Exo 21.12: Anybody hit one guy, an da guy mahke, da one dat wen kill um gotta mahke too.
Exo 21.13: den God goin give da guys one place wea da guy can run an dey no can kill um.
Exo 21.14: But wen one guy ony like fo go kill one nodda guy, an he bulai da guy an kill um, den no matta da killa guy stay
Exo 21.14: guy ony like fo go kill one nodda guy, an he bulai da guy an kill um, den no matta da killa guy stay right dea by my
Exo 21.14: da killa guy stay right dea by my altar, take um away an kill um.
Exo 21.18: Wen two guys make argue an one guy bus up da odda guy wit one stone o wit his hand,
Exo 21.18: one guy bus up da odda guy wit one stone o wit his hand, an da odda guy no mahke, but gotta stay in da bed long time,
Exo 21.19: da guy dat get mess up come litto bit okay, so can get up an walk aroun outside da house wit one walking stick -- den
Exo 21.19: Da guy ony need pay fo da work time da odda guy wen lose, an pay fo make um come okay too.
Exo 21.20: If one guy take one stick an go bus up his slave guy o his slave wahine, an dey mahke
Exo 21.20: one stick an go bus up his slave guy o his slave wahine, an dey mahke right den an dea, gotta punish da guy dat wen
Exo 21.20: his slave guy o his slave wahine, an dey mahke right den an dea, gotta punish da guy dat wen bus um up.
Exo 21.22: If get some guys dat stay fighting, an dey push one hapai wahine, an she lose da bebe but da
Exo 21.22: some guys dat stay fighting, an dey push one hapai wahine, an she lose da bebe but da wahine no mahke, da guy dat wen do
Exo 21.23: But if somebody get hurt bad an mahke, den gotta punish da guy.
Exo 21.26: one guy hit his slave guy o slave wahine on top dea eye, an make um so dey no can see, da slave owna guy gotta let um
Exo 21.28: If get one bull cow, an da bull cow use his horn fo kill one guy o one wahine, den
Exo 21.28: one wahine, den erybody gotta throw rocks fo kill da cow, an no can eat da meat.
Exo 21.29: long time da bull cow like use his horn fo go afta peopo, an peopo awready tell da owna he betta watch dat cow, an da
Exo 21.29: an peopo awready tell da owna he betta watch dat cow, an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta peopo
Exo 21.29: o one wahine, erybody gotta throw stone fo kill da cow, an fo kill da owna too.
Exo 21.30: But if da ohana make deal wit da owna guy, an he pay dem money so den dey no kill him, da owna guy gotta
Exo 21.32: da cow owna gotta pay 30 piece silva to da slave owna guy, an erybody gotta throw stone fo kill da cow.
Exo 21.33: from one big hole inside da groun, o he dig one big hole an no cova um up, an if one cow o one donkey fall down inside
Exo 21.33: inside da groun, o he dig one big hole an no cova um up, an if one cow o one donkey fall down inside da big hole, den
Exo 21.34: He gotta pay fo da animal dat wen fall inside an mahke, but he can keep da mahke body.
Exo 21.35: If one guy get one cow, an dat cow hurt one nodda guy cow, an dat cow mahke, dey
Exo 21.35: If one guy get one cow, an dat cow hurt one nodda guy cow, an dat cow mahke, dey gotta sell da cow dat stay alive an
Exo 21.35: an dat cow mahke, dey gotta sell da cow dat stay alive an half half da money, an half half da meat from da mahke
Exo 21.35: gotta sell da cow dat stay alive an half half da money, an half half da meat from da mahke cow.
Exo 21.36: dat dat cow like use his horn fo go afta da odda cows, an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta um --
Exo 22.1: “If one guy go steal one cow o one sheep, an he kill um o sell um, fo da cow he wen steal he gotta pay
Exo 22.1: um, fo da cow he wen steal he gotta pay back five cows, an fo da sheep he gotta pay back four sheeps.
Exo 22.2: one steala guy wen he broke inside one house nite time, an dey bus up da steala guy an he mahke, no need kill da
Exo 22.2: inside one house nite time, an dey bus up da steala guy an he mahke, no need kill da peopo dat wen bus up da steala
Exo 22.3: if dey catch da steala guy day time afta da sun come up, an dey kill um, den da peopo dat kill um gotta mahke too.
Exo 22.3: no can pay, dey can sell da steala guy fo come one slave, an use dat money fo pay back da owna a da field.
Exo 22.4: If dey catch da steala guy, an he still get da cow o da donkey o da sheep he wen steal an
Exo 22.4: an he still get da cow o da donkey o da sheep he wen steal an dey alive, den da steala guy gotta pay back double wat dey
Exo 22.5: his animals go inside one nodda guy field o grape farm, an da animals eat up da stuff from inside da field, da guy
Exo 22.6: “If get one fire, an da fire go burn da thorn bush fence, an burn some odda guy
Exo 22.6: “If get one fire, an da fire go burn da thorn bush fence, an burn some odda guy field, o da wheat dat ready fo cut, o
Exo 22.7: guy give money o stuffs to one nodda guy fo keep fo him, an somebody steal um outa da house wea da guy keep um -- if
Exo 22.9: kine ting wea one guy tink one nodda guy get his stuffs, an he not suppose to (one cow, o one donkey, o one sheep, o
Exo 22.9: o one sheep, o one clothes, o someting da guy wen lose), an one guy say, “Eh!
Exo 22.10: sheep, o one nodda animal, fo da odda guy keep um fo him, an da animal get hurt, o mahke, o somebody steal da animal,
Exo 22.10: da animal get hurt, o mahke, o somebody steal da animal, an no mo nobody see wat happen, den da two guys gotta come
Exo 22.11: keep da animal fo da odda guy gotta go in front Yahweh, an swear to God dat he neva do notting to da animal.
Exo 22.13: wen kill um, da guy dat keep um gotta bring in da skin an bones fo show da owna.
Exo 22.14: “Wen one guy aks fo borrow one animal from one nodda guy, an da animal get hurt o mahke an da owna guy no stay dea, da
Exo 22.14: animal from one nodda guy, an da animal get hurt o mahke an da owna guy no stay dea, da guy dat wen borrow um gotta
Exo 22.16: one girl fo go sleep wit him, den da guy sleep wit her, an da girl not engage to nobody yet, den da guy dat wen sleep
Exo 22.16: yet, den da guy dat wen sleep wit her gotta marry her an pay da price fo marry one girl, to her ohana.
Exo 22.21: odda place dat live wit you guys, no make any kine to him, an no give him hard time.
Exo 22.23: Cuz if you make to dem jalike dey notting, an dey yell to me fo help, I Yahweh goin lissen to dem right
Exo 22.24: Jalike wen one fire come big fire, I goin go afta you guys an make odda peopo go kill you guys wit swords.
Exo 22.24: Den you guys wifes goin come widows, an yoa kids no goin get mudda an fadda.
Exo 22.24: guys wifes goin come widows, an yoa kids no goin get mudda an fadda.
Exo 22.27: So, if you keep da coat, an da guy yell to me fo help um, I goin lissen.
Exo 22.29: no hold back da bestes stuff from me, from da firs wheat an wine an oil dat come out.
Exo 22.29: back da bestes stuff from me, from da firs wheat an wine an oil dat come out.
Exo 22.30: Same ting wit yoa cows an yoa sheeps: da firs boy kine animal from ery wahine kine
Exo 23.4: “If get one guy dat stay agains you, an you find da guy cow o donkey inside da boonies, you gotta
Exo 23.5: you see one donkey dat stay carry heavy stuff, fall down an no can stand up, an da owna guy one guy dat stay hate you,
Exo 23.5: dat stay carry heavy stuff, fall down an no can stand up, an da owna guy one guy dat stay hate you, still yet you no
Exo 23.6: “Wen get peopo by you dat no mo notting an get hard time, an dey gotta go in front da judge, no go do
Exo 23.6: “Wen get peopo by you dat no mo notting an get hard time, an dey gotta go in front da judge, no go do notting fo mess
Exo 23.7: bad, make shua you no bulai bout da guy in front da judge an say dat he wen do someting bad.
Exo 23.7: Cuz I God, an I no goin let you go if you go do bad ting.
Exo 23.8: da guy dat suppose to know wass right, jalike he blind an no can see notting, an make da judge tink, dat da peopo
Exo 23.8: to know wass right, jalike he blind an no can see notting, an make da judge tink, dat da peopo dat do da right ting, dey
head: Da Res Year An Da Res Day
Exo 23.10: “Yoa land, six years you guys can plant an cut da food dea.
Exo 23.11: Jus let um go an leave um.
Exo 23.11: dat no mo notting can eat wateva come up inside da field, an da wild animals can eat wateva grow dea.
Exo 23.11: Same ting fo yoa grape farms an yoa olive farms.
Exo 23.12: Dass so yoa cows an yoa donkeys can res too, an yoa worka guys an da peopo
Exo 23.12: Dass so yoa cows an yoa donkeys can res too, an yoa worka guys an da peopo from odda place dat stay wit
Exo 23.12: so yoa cows an yoa donkeys can res too, an yoa worka guys an da peopo from odda place dat stay wit you guys can res
Exo 23.16: Afta dat, wen you guys pau cut da food, an da year pau, make da spesho Pau Cut Food time, afta you
Exo 23.18: An wen you kill one animal fo da spesho religious times, no
Exo 23.21: Take care wen you wit him, an lissen to wat he tell.
Exo 23.22: But if you lissen real good to wat he tell, an do eryting I goin tell you fo do, den I goin go agains da
Exo 23.22: fo do, den I goin go agains da peopo dat go agains you, an I goin go fight da peopo dat goin fight you.
Exo 23.23: “Cuz my angel guy, he goin go in front an take you da place wea da Amor peopo, da Het peopo, da
Exo 23.23: Het peopo, da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live.
Exo 23.24: You betta not go down in front dea gods fo pray to dem, an you betta not let dose peopo make you do stuff fo dea
Exo 23.24: You gotta broke um up dea idol gods, an smash da big stones dat dey set up fo dem pray in front.
Exo 23.25: Den I goin make yoa food an yoa watta be good kine.
Exo 23.27: places you goin go, all da peopo no goin know wat fo do, an dey all stay scared.
Exo 23.27: Da peopo dat stay agains you, I goin make um turn aroun an run away.
Exo 23.28: Da Hiv peopo an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa
Exo 23.28: Da Hiv peopo an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa yoa way.
Exo 23.29: all go way da same year, cuz no good da land stay lidat, an no mo peopo an get plenny wild animals fo hurt you.
Exo 23.29: same year, cuz no good da land stay lidat, an no mo peopo an get plenny wild animals fo hurt you.
Exo 23.31: wit all da land from da Red Sea to da Mediterranean Sea, an from da boonies to da Eufrates Riva.
Exo 23.31: turn ova da peopo dat stay live inside dat land to you, an you goin make um all go way.
Exo 24.1: Bring Aaron an his boys Nadab an Abihu.
Exo 24.1: Bring Aaron an his boys Nadab an Abihu.
Exo 24.3: He tell um all da tings Yahweh wen tell him, an all da Rules.”
Exo 24.5: Den he pick some young guys from da Israel peopo, an send um fo go kill some animals an put da bodies on top da
Exo 24.5: from da Israel peopo, an send um fo go kill some animals an put da bodies on top da altar an burn um up fo make
Exo 24.5: fo go kill some animals an put da bodies on top da altar an burn um up fo make sacrifice.
Exo 24.5: So dey take boy kine cows an make da kine sacrifice dat show dat eryting okay wit dem
Exo 24.5: make da kine sacrifice dat show dat eryting okay wit dem an Yahweh.
Exo 24.7: wat he wen write down bout da deal dat God make fo dem, an he read um real loud so all da peopo can hear.
Exo 24.7: Da peopo tell, “Eryting Yahweh stay say, us guys hear, an we goin do um!
Exo 24.8: Den Moses take da blood from inside da tubs an sprinkle um on top da peopo.
head: Moses An Da Leada Guys See God
Exo 24.9: Aaron, Nadab, an Abihu, an da seventy older leadas fo da Israel peopo, dey
Exo 24.9: Aaron, Nadab, an Abihu, an da seventy older leadas fo da Israel peopo, dey go too.
Exo 24.10: wit da blue kine jewelry stone dey call sapphire, blue an bright jalike da clear sky.
Exo 24.11: Dey even wen eat an drink togedda in front him!
Exo 24.12: I goin write da Rules an all da tings dat da peopo gotta do.
Exo 24.12: I goin write um on top flat stone an give um to you, fo teach to da peopo.
Exo 24.13: Moses an his helpa guy Joshua start fo go up God's mountain.
Exo 24.14: Wait fo me an Joshua come back by you guys.
Exo 24.14: Get Aaron an Hur wit you guys fo stay in charge, so anybody dat need fo
Exo 24.18: He stay dea forty days, day time an nite time.
Exo 25.2: tell da Israel peopo fo bring me someting dey like give an bring um to me.
Exo 25.3: Dis da kine presents you guys goin let dem give you: gold, an silva, an bronze.
Exo 25.3: presents you guys goin let dem give you: gold, an silva, an bronze.
Exo 25.4: Wool string, blue an purple an dark red.
Exo 25.4: Wool string, blue an purple an dark red.
Exo 25.6: fo put on top da prieses head fo show God wen pick dem, an fo make da incense smell nice.
Exo 25.7: Blue lapis lazuli stones an odda stones fo put togedda fo make jewelry, fo da ves da
Exo 25.7: togedda fo make jewelry, fo da ves da main pries guy wear, an fo his ches piece in front.
Exo 25.9: I goin show you da plan fo my Tent an fo all da stuff inside da Tent, den you guys goin make um
Exo 25.11: All ova da outside a da box, an all ova da inside, tell um fo put hundred percent pure
Exo 25.12: Put um on top da four feet, two rings one side an two rings da odda side.
Exo 25.13: Make two poles outa koa wood an cova dem wit gold.
Exo 25.17: cova fo da box outa pure gold, three feet nine inch long an two feet three inch wide.
Exo 25.18: One a dem go on top one side a da cova, an da odda go on top da odda side a da cova.
Exo 25.19: Da two angel watcha kine statues on da two sides, an da cova, put um all togedda fo come one piece.
Exo 25.21: you fo make you rememba da Deal I making wit you guys, an put um inside da Box.
Exo 25.23: “Make one table from koa wood, three feet long, one an a half feet wide, an two feet three inch high.
Exo 25.23: from koa wood, three feet long, one an a half feet wide, an two feet three inch high.
Exo 25.24: Put pure gold all ova da table, an put gold molding all aroun da top.
Exo 25.26: Make four gold ring fo da table, an put da rings on top da four cornas wea da four table legs
Exo 25.28: Make da poles outa koa wood fo carry da table, an put gold all ova dem.
Exo 25.29: Make da dishes an pans an cups an bowls outa pure gold fo go wit da table,
Exo 25.29: Make da dishes an pans an cups an bowls outa pure gold fo go wit da table, fo pour
Exo 25.29: Make da dishes an pans an cups an bowls outa pure gold fo go wit da table, fo pour da kine
Exo 25.31: all da pieces togedda fo make um come one piece pure gold, an use hammer fo shape um.
Exo 25.31: Make da bottom wit da main piece dat go strait up, an da side pieces too, wit cup dat look like da bud a one
Exo 25.32: Three branch goin come out one side, an three branch on da odda side.
Exo 25.33: on top, dat look jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa, stay on one branch, three on da odda one, an
Exo 25.33: an da flowa, stay on one branch, three on da odda one, an same fo da res a da odda branch too.
Exo 25.34: small cup on top, jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa.
Exo 25.35: put one almond flowa bud part in da middo a da two branch, an anodda one on da nex two branch, an same same fo da las
Exo 25.35: middo a da two branch, an anodda one on da nex two branch, an same same fo da las two branch.
Exo 25.36: Da main piece, an da side pieces, an da almond flowas, all gotta be one
Exo 25.36: Da main piece, an da side pieces, an da almond flowas, all gotta be one piece pure gold, an you
Exo 25.36: an da almond flowas, all gotta be one piece pure gold, an you shape um wit da hammer.
Exo 25.38: Da pans fo carry da fire an da covas fo pio da light, make dem outa pure gold too.
Exo 25.39: Fo make da lamp stan an all da odda tings, use 75 pound pure gold.
Exo 26.1: Weave um wit blue an purple an red wool string wit da cloth fo make picha dat
Exo 26.1: Weave um wit blue an purple an red wool string wit da cloth fo make picha dat look like
Exo 26.2: Ery piece cloth gotta be da same size, 14 yard long an 2 yard wide.
Exo 26.3: cloth, long side to long side, fo make one side a da tent, an five piece fo make da odda side.
Exo 26.6: Make 50 gold hook, an use um fo make da whole ting come da Place Fo Me Stay.
Exo 26.8: goat hair cloth, ery one gotta be same size, 15 yard long an 2 yard wide.
Exo 26.9: cloth long side to long side fo make one side a da tent, an join 6 piece goat hair cloth side by side togedda fo make
Exo 26.11: Den make 50 bronze hook, an put um in da loop fo make da whole ting come one tent
Exo 26.14: An ova dat, make one nodda cova from da dolphin skin.
Exo 26.16: Ery board, 15 feet long an 2 feet 3 inch wide.
Exo 26.17: da wood so get two piece dat stick out nex to each odda, an dis go inside da metal piers, so come strong.
Exo 26.21: Fo Me Stay, dass da north side, same ting: make 20 board an 40 silva pier, two pier unda ery board.
Exo 26.24: Da two corna board, fo da side an da back, dey gotta meet an come even.
Exo 26.24: Da two corna board, fo da side an da back, dey gotta meet an come even.
Exo 26.25: So, da back side get 8 board an 16 silva pier, 2 pier unda ery board.
Exo 26.27: 5 a dem fo da boards da north side a da Place Fo Me Stay, an 5 fo da boards da south side a my place.
Exo 26.31: Weave um wit blue an purple an red wool string, fo put picha dat look jalike da
Exo 26.31: Weave um wit blue an purple an red wool string, fo put picha dat look jalike da awesome
Exo 26.32: Make four pos outa koa wood, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery
Exo 26.32: Make four pos outa koa wood, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery pos.
Exo 26.32: Make four silva pier fo da four pos, an put da poses inside da piers.
Exo 26.33: curtain goin stand dea wit da Spesho Place fo Me one side, an da Real, Real Spesho Place fo Me da odda side.
Exo 26.35: Fo Da Spesho Breads nex to da north side wall a da Tent, an da Lamp Stan nex to da south side wall.
Exo 26.36: Make um outa da fancy kine linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool
Exo 26.36: kine linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool string.
Exo 26.36: linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool string.
Exo 26.37: Make five pos outa koa wood fo hold up da outside curtain, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery
Exo 26.37: fo hold up da outside curtain, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery pos.
Exo 27.1: Make um 7 feet 6 inch square, an 4 feet 6 inch high.
Exo 27.2: Make horn dat stick out at da four cornas, an make da altar one piece.
Exo 27.3: Use bronze metal too fo make da buckets an da shovels dat you goin use fo take away da ashes afta you
Exo 27.3: Same ting fo da bowls, an da hooks fo move da meat, an da pans fo carry da fire.
Exo 27.3: Same ting fo da bowls, an da hooks fo move da meat, an da pans fo carry da fire.
Exo 27.4: Make bronze grill look jalike one net, an put bronze rings on da four cornas.
Exo 27.10: Make 20 pos an 20 bronze pier.
Exo 27.10: Make silva hook on top ery pos, an put one silva band aroun da top a ery pos.
Exo 27.11: side -- 50 yard fancy kine linen cloth fo hang, wit 20 pos an 20 bronze pier, an silva hook an silva band.
Exo 27.11: kine linen cloth fo hang, wit 20 pos an 20 bronze pier, an silva hook an silva band.
Exo 27.11: cloth fo hang, wit 20 pos an 20 bronze pier, an silva hook an silva band.
Exo 27.12: side, 25 yard fancy kine linen cloth fo hang, wit 10 pos an 10 pier.
Exo 27.14: 25 yard too, but make um lidis: One side a da door, 3 pos an 3 pier, an 7 an a half yard cloth fo hang.
Exo 27.14: but make um lidis: One side a da door, 3 pos an 3 pier, an 7 an a half yard cloth fo hang.
Exo 27.14: make um lidis: One side a da door, 3 pos an 3 pier, an 7 an a half yard cloth fo hang.
Exo 27.16: weave one curtain from fancy kine linen string wit blue an purple an red wool string, 10 yard.
Exo 27.16: curtain from fancy kine linen string wit blue an purple an red wool string, 10 yard.
Exo 27.17: da poses dat go aroun da yard, put silva band aroun da top an silva hook da top side.
Exo 27.18: Da yard goin be 50 yard long an 25 yard wide an 7 feet 6 inch high, wit fancy kine linen
Exo 27.18: Da yard goin be 50 yard long an 25 yard wide an 7 feet 6 inch high, wit fancy kine linen cloth fo hang all
Exo 27.19: All da pans an tools, same ting too.
Exo 27.19: Da tent pegs you use fo hold up da outside poses an odda stuff inside da yard, make um all outa bronze metal.
Exo 27.20: top da lamp stand inside my place, fo make light ery day an ery nite.
Exo 27.21: Aaron an his boys, dey get da job fo make ready da lamps inside da
Exo 27.21: Dey gotta put da lamps in front Yahweh wen da sun go down, an dey gotta pio um wen da sun go up.
Exo 28.1: Moses, tell yoa brudda Aaron an his boys fo come in front you: Aaron, His boys Nadab an
Exo 28.1: an his boys fo come in front you: Aaron, His boys Nadab an Abihu, Eleazar an Itamar, I wen pick dem outa all da
Exo 28.1: come in front you: Aaron, His boys Nadab an Abihu, Eleazar an Itamar, I wen pick dem outa all da Israel peopo cuz I like
Exo 28.3: da spesho clotheses fo Aaron, cuz he goin be spesho fo me, an be da pries guy fo me.
Exo 28.4: Dey goin make all dis kine clotheses fo Aaron, an same ting fo his boys, so dey can be pries guys fo me.
Exo 28.5: wool string, da purple wool string, da red wool string, an da fancy kine linen cloth fo make um.
Exo 28.6: “Make da pries kine ves wit gold, an wool string (blue, purple, an red), an fancy kine linen
Exo 28.6: da pries kine ves wit gold, an wool string (blue, purple, an red), an fancy kine linen string, an dis az da kine work
Exo 28.6: kine ves wit gold, an wool string (blue, purple, an red), an fancy kine linen string, an dis az da kine work da real
Exo 28.6: string (blue, purple, an red), an fancy kine linen string, an dis az da kine work da real smart guys going make.
Exo 28.7: gotta put two shoulda piece dat hold togedda da front side an da back side.
Exo 28.8: Dey goin weave one fancy kine waist band an sew um to da ves.
Exo 28.8: Dey goin weave um from da same ting -- gold, an blue, purple, an red wool string, an fancy kine linen
Exo 28.8: goin weave um from da same ting -- gold, an blue, purple, an red wool string, an fancy kine linen string.
Exo 28.8: da same ting -- gold, an blue, purple, an red wool string, an fancy kine linen string.
Exo 28.9: “Take two blue lapis lazuli stone, an cut da names on top da stones, fo da twelve Israel boys.
Exo 28.10: Put da names fo six a da boys on top one stone, an da names fo da odda six boys on top da odda stone.
Exo 28.10: Start wit da one dat wen born firs, an go all da way to da one dat wen born last.
Exo 28.14: An make two chains outa pure gold dat you work wit da hammer,
Exo 28.14: Put togedda da chains an da frames wit da stones inside.
Exo 28.15: Weave um outa gold, an blue, purple, an red wool string, an fancy kine linen
Exo 28.15: Weave um outa gold, an blue, purple, an red wool string, an fancy kine linen string, da same style
Exo 28.15: Weave um outa gold, an blue, purple, an red wool string, an fancy kine linen string, da same style jalike da ves.
Exo 28.16: Fold um in half an sew da sides fo make one small bag dass square, eight inch
Exo 28.17: stone ery row: Firs row, red ruby, yellow chrysolite, an green emerald.
Exo 28.18: row, put light green turquoise, dark blue lapis lazuli, an white moonstone.
Exo 28.22: top da ches piece, make plenny small chains outa pure gold an twist um togedda jalike one thick string.
Exo 28.23: Make two gold rings fo da ches piece, an put um on da two top cornas.
Exo 28.26: “Make two mo gold rings, an put um da two sides a da ches piece, da bottom side wea da
Exo 28.28: um so da ches piece stay right on top da fancy waist band, an no come off.
Exo 28.29: Aaron goin do dis an tink bout all da Israel ohanas erytime he go in front
Exo 28.30: piece dey use wen dey gotta know how fo do, put da Urim an da Tumim.
Exo 28.30: Erytime Aaron go in front Yahweh, da Urim an da Tumim goin be dea, on top his heart.
Exo 28.32: Make one puka fo da head inside da middle a da robe, an weave extra stuff all aroun da puka, fo make um thick so
Exo 28.33: Da side nea da floor, take blue an purple an red wool string, an sew pichas dat look like
Exo 28.33: Da side nea da floor, take blue an purple an red wool string, an sew pichas dat look like pomegranate
Exo 28.33: side nea da floor, take blue an purple an red wool string, an sew pichas dat look like pomegranate fruits.
Exo 28.35: he go inside da Real, Real Spesho Place in front Yahweh, an wen he come outside he no mahke.
Exo 28.37: Tie one blue wool string an put um on da hat from da front, so den da gold ting
Exo 28.38: no do someting da right way, wen dey bring presents fo God an like make um spesho for him, an da gold piece goin show
Exo 28.38: dey bring presents fo God an like make um spesho for him, an da gold piece goin show dat Aaron take da blame fo dat.
head: Da Shirt An Odda Tings Fo Da Priest Guys
Exo 28.40: Make shirt an sash fo dem, an pries kine hat, real good looking kine,
Exo 28.40: Make shirt an sash fo dem, an pries kine hat, real good looking kine, dat show dat dis
Exo 28.41: Afta you put all dis clotheses on top yoa brudda Aaron an his boys, put olive oil on top dea head fo show I wen pick
Exo 28.41: put olive oil on top dea head fo show I wen pick dem, an in front erybody, give dem da kuleana fo be prieses an
Exo 28.41: an in front erybody, give dem da kuleana fo be prieses an work fo me.
Exo 28.43: Erytime Aaron an his boys go inside da Tent Wea Dey Come Togedda Wit Me, an
Exo 28.43: an his boys go inside da Tent Wea Dey Come Togedda Wit Me, an erytime dey come nea da altar fo do someting inside da
Exo 28.43: Place, dey gotta wear dis -- no good dey do someting bad an I gotta punish dem an dey mahke.
Exo 28.43: dis -- no good dey do someting bad an I gotta punish dem an dey mahke.
Exo 28.43: “Dass da Rule fo da Priest Guys, fo Aaron an his boys, an all da ones dat goin come from dem, foeva.
Exo 28.43: “Dass da Rule fo da Priest Guys, fo Aaron an his boys, an all da ones dat goin come from dem, foeva.
Exo 29.1: “Fo make Aaron an his boys spesho fo me, so dey come da pries guys fo me,
Exo 29.1: me, dis how you gotta do um: Take one young boy kine cow, an two boy kine sheeps dat no mo notting wrong wit dem, an
Exo 29.2: an two boy kine sheeps dat no mo notting wrong wit dem, an from flour dat no mo yeast inside, make roun breads, an
Exo 29.2: an from flour dat no mo yeast inside, make roun breads, an anodda kine bread dat no mo yeast inside wit olive oil on
Exo 29.2: kine bread dat no mo yeast inside wit olive oil on top, an make cracka dat no mo yeast inside an get olive oil on
Exo 29.2: olive oil on top, an make cracka dat no mo yeast inside an get olive oil on top.
Exo 29.3: Put all da bread kine stuff inside one basket, an bring um in front me, God.
Exo 29.3: Bring da boy kine cow an da two boy kine sheeps dea too.
Exo 29.4: “Den bring Aaron an his boys ova dea in front da Tent Fo Come Togedda Wit Me,
Exo 29.5: Take da spesho religious kine clotheses, an put um on Aaron wit da shirt fo undaneat da robe, den da
Exo 29.5: shirt fo undaneat da robe, den da robe dat go wit da ves, an da ves, an da ches piece.
Exo 29.5: da robe, den da robe dat go wit da ves, an da ves, an da ches piece.
Exo 29.9: “Den bring Aaron boys put on dem da pries kine shirts an put da hats on top dea head.
Exo 29.9: Den tie da sashes on top Aaron an his boys too.
Exo 29.9: Do “Dis, az how you goin make da sacrifices fo make Aaron an his boys come da pries guys fo real kine.
Exo 29.10: Den Aaron an his boys goin put dea hands on top da cow head, fo show
Exo 29.12: Take some a da blood from da cow, an put um on top da four tings jalike horns dat stick outa da
Exo 29.13: cova da guts, da hard ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat dat go aroun dem, an burn um on
Exo 29.13: da liver, an da two kidneys wit da fat dat go aroun dem, an burn um on top da altar fo make smoke.
Exo 29.14: All da odda meat from dat cow, an da skin, an eryting from inside da guts, take um outside
Exo 29.14: All da odda meat from dat cow, an da skin, an eryting from inside da guts, take um outside da camp.
Exo 29.15: An Aaron an his boys goin put dea hands on top da sheep head
Exo 29.15: An Aaron an his boys goin put dea hands on top da sheep head fo show
Exo 29.16: Kill da sheep, an sprinkle da blood all aroun da altar.
Exo 29.17: Cut up da sheep, an wash da inside parts an da legs.
Exo 29.17: Cut up da sheep, an wash da inside parts an da legs.
Exo 29.17: Put um on top da altar, togedda wit da cut up pieces an da head.
Exo 29.18: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make me feel good inside.
Exo 29.18: Da Sacrifice Fo Make Aaron An His Boys Da Prieses “Now, take da odda boy kine sheep.
Exo 29.19: Aaron an his boys goin put dea hands on top dat sheep head too fo
Exo 29.20: Kill da sheep, an take some a da blood, an put um on da bottom a Aaron an
Exo 29.20: Kill da sheep, an take some a da blood, an put um on da bottom a Aaron an his boys right ear, an on
Exo 29.20: an take some a da blood, an put um on da bottom a Aaron an his boys right ear, an on top da thumb a dea right hand,
Exo 29.20: an put um on da bottom a Aaron an his boys right ear, an on top da thumb a dea right hand, an on top da big toe a
Exo 29.20: his boys right ear, an on top da thumb a dea right hand, an on top da big toe a dea right feet.
Exo 29.21: An take some a da blood on top da altar, an some a da olive
Exo 29.21: An take some a da blood on top da altar, an some a da olive oil you wen pour on top Aaron fo show dat
Exo 29.21: Sprinkle um on top Aaron an da spesho religious kine clotheses he wearing, an on top
Exo 29.21: Aaron an da spesho religious kine clotheses he wearing, an on top his boys an dea spesho clotheses.
Exo 29.21: religious kine clotheses he wearing, an on top his boys an dea spesho clotheses.
Exo 29.21: Den Aaron an his boys goin come da pries guys fo me, Yahweh.
Exo 29.22: cova da inside parts, da ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat aroun dem.
Exo 29.23: dat you wen put in front me, Yahweh, take one round bread, an one small wheat bread dat you make wit olive oil, an one
Exo 29.23: an one small wheat bread dat you make wit olive oil, an one cracka.
Exo 29.23: Put dat on top da fat an da meat from da sheep.
Exo 29.24: Tell Aaron an his boys fo put out dea hands in front dem.
Exo 29.24: Put all da stuff on top dea hands, so dey can lif um up an move um dis side an dat side all togedda.
Exo 29.24: on top dea hands, so dey can lif um up an move um dis side an dat side all togedda.
Exo 29.25: Den take all dat from dea hands, an burn up da whole ting on top da altar.
Exo 29.25: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make me feel good inside.
Exo 29.26: An dass fo you eat.
Exo 29.27: Da ches meat dat da prieses lif up in front me, Yahweh, an da hind quarter meat dat dey lif up fo give um to me,
Exo 29.27: dat dey lif up fo give um to me, jalike da meat dat Aaron an his boys da pries guys wen lif up from dat sheep you wen
Exo 29.28: Da Israel peopo goin give um to Aaron an all da odda pries guys dat goin come from him, foeva.
Exo 29.29: him, fo da time wen dey put da olive oil on top dat guy an make da sacrifices fo come prieses bumbye.
Exo 29.30: Wen Aaron mahke an one a his boys come da main pries guy, fo go inside da
Exo 29.31: kill fo make Aaron dem da prieses, take da res a da meat an cook um inside one place dat stay spesho fo me.
Exo 29.32: Aaron an his boys goin eat dat sheep meat, an da breads dat stay
Exo 29.32: Aaron an his boys goin eat dat sheep meat, an da breads dat stay inside da basket, by da place fo go
Exo 29.35: Religious Time “So, like I wen tell you fo do fo Aaron an his boys fo make um come prieses, you gotta do dat, seven
Exo 29.37: dat fo hemo da shame fo da bad kine stuff da peopo wen do, an fo make da altar spesho fo me.
Exo 29.39: You goin kill one bebe sheep morning time, an da odda one right afta da sun go down but still get light.
Exo 29.40: flour wit one quart a da bestest kine olive oil fo burn, an one quart wine fo pour on top da bebe sheep wen you burn
Exo 29.41: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me Yahweh, an da smell make me feel good inside.
Exo 29.42: Dass da place wea I goin meet wit you, Moses, an talk to you, an I goin meet da Israel peopo dea too.
Exo 29.43: da place wea I goin meet wit you, Moses, an talk to you, an I goin meet da Israel peopo dea too.
Exo 29.43: An cuz I da awesome God, dat place goin be real spesho fo me.
Exo 29.44: Dat Tent, an da altar, an Aaron an his boys, I goin make dem all spesho
Exo 29.44: Dat Tent, an da altar, an Aaron an his boys, I goin make dem all spesho fo do da
Exo 29.44: Dat Tent, an da altar, an Aaron an his boys, I goin make dem all spesho fo do da pries kine
Exo 29.45: I goin make house wit da Israel peopo, an I goin be da God fo dem.
Exo 29.46: Dey goin know dat me, Yahweh, I dea God, an dat I da one dat wen get um outa Egypt land so dat I can
Exo 30.2: Make um square, 18 inch by 18 inch, an 3 feet high, wit tings jalike horns coming out from it.
Exo 30.4: Make gold rings fo da alta, an put um unda da molding, two on one side an two on da odda
Exo 30.4: fo da alta, an put um unda da molding, two on one side an two on da odda side.
Exo 30.5: Make da poles outa koa wood, an put gold all ova dem.
Exo 30.6: Dat Box, da place wea I come togedda wit you, an da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da
Exo 30.8: time, wen he take care da olive oil lamps, he goin do dat, an ery day wen da sun go down an Aaron put up da olive oil
Exo 30.8: oil lamps, he goin do dat, an ery day wen da sun go down an Aaron put up da olive oil lamps on top da stand, same
Exo 30.9: kine incense, o use um fo da kine sacrifice you gotta kill an den you burn um up.
Exo 30.14: All da guys dat 20 year ol o moa, dey all gotta sign up, an dey all gotta pay fo give um to me, Yahweh Inside Da Sky.
Exo 30.15: Da rich guys no goin pay mo den one half shekel silva, an da guys dat no mo notting, still yet dey gotta pay da
Exo 30.16: da money dat da Israel peopo pay fo me hemo dea shame, an use um fo da work dat da pries guys do inside da Tent Wea
Exo 30.18: wit da Tent Wea I Goin Come Togedda Wit You Guys one side, an da big altar da odda side.
Exo 30.19: Aaron an his boys goin wash dea hands an dea feets wit da watta
Exo 30.19: Aaron an his boys goin wash dea hands an dea feets wit da watta from da tub.
Exo 30.21: dey make wit fire fo me, Yahweh, dey gotta wash dea hands an feets, so dey no mahke.
Exo 30.21: Dis goin be da Rule fo Aaron an da pries guys dat goin come from him bumbye foeva.
Exo 30.23: way da pries guys weigh um: Myrrh perfume, sticky kine, 12 an a half poun, Cinnamon, 6 an a quarta poun, Cane dat smell
Exo 30.23: Myrrh perfume, sticky kine, 12 an a half poun, Cinnamon, 6 an a quarta poun, Cane dat smell nice, 6 an a quarta poun,
Exo 30.23: poun, Cinnamon, 6 an a quarta poun, Cane dat smell nice, 6 an a quarta poun, Cassia, 12 an a half poun, Olive oil, 4
Exo 30.24: poun, Cane dat smell nice, 6 an a quarta poun, Cassia, 12 an a half poun, Olive oil, 4 quart.
Exo 30.25: fo make da oil dass spesho fo me, fo put on top da prieses an da tings da prieses use, fo show dat I wen pick da prieses
Exo 30.25: da tings da prieses use, fo show dat I wen pick da prieses an dey spesho fo me, Yahweh.
Exo 30.27: Togedda Wit You Guys, da Box Fo Rememba Da Deal, da table an all da tings you use wit um, da lamp stand an all da tings
Exo 30.27: da table an all da tings you use wit um, da lamp stand an all da tings dat go wit um, da small altar fo da incense,
Exo 30.28: altar fo da incense, da big altar fo burn up da sacrifices an all da tings you use wit um, an da watta tub an da stand.
Exo 30.28: fo burn up da sacrifices an all da tings you use wit um, an da watta tub an da stand.
Exo 30.28: sacrifices an all da tings you use wit um, an da watta tub an da stand.
Exo 30.30: Put da spesho oil on top Aaron an his boys, fo make dem come spesho fo me.
Exo 30.32: Dat kine oil, spesho fo me, an gotta be spesho fo you guys too.
Exo 30.33: dat not one pries, gotta cut dem off from da Israel peopo an no let um stay wit you guys!
Exo 30.35: Da incense gotta get salt inside too, an be hundred percent pure, an be spesho fo me.
Exo 30.35: gotta get salt inside too, an be hundred percent pure, an be spesho fo me.
Exo 30.36: Grind up some fo make um come powder, an put some in front da Box Fo Rememba Da Deal, inside da
Exo 30.38: dey can smell um, gotta cut dem off from da Israel peopo an no let um stay wit you guys!
Exo 31.3: An I wen make my Spirit take ova him, fo make him smart how
Exo 31.3: ova him, fo make him smart how fo make nice looking tings, an know all da diffren ways fo do um, an know how fo do any
Exo 31.3: nice looking tings, an know all da diffren ways fo do um, an know how fo do any kine job he gotta do.
Exo 31.4: He know how fo tink bout how da gold an silva an bronze metal goin look, an den make um look good.
Exo 31.4: He know how fo tink bout how da gold an silva an bronze metal goin look, an den make um look good.
Exo 31.4: tink bout how da gold an silva an bronze metal goin look, an den make um look good.
Exo 31.5: He know how fo cut da jewelry stones an make frame fo dem, an how fo cut da wood fo make ery kine
Exo 31.5: He know how fo cut da jewelry stones an make frame fo dem, an how fo cut da wood fo make ery kine ting.
Exo 31.6: An I wen pick Oholiab fo help him, Ahisamak boy.
Exo 31.7: tell you fo make: da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, an da Box Fo Rememba Da Deal, an da Place Fo Hemo Da Shame Fo
Exo 31.7: I Come Togedda Wit You Guys, an da Box Fo Rememba Da Deal, an da Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do Fo
Exo 31.8: goin make all da furnitures fo inside da Tent: da Table an da tings you use fo um, da Lamp Stan made outa pure gold
Exo 31.8: da tings you use fo um, da Lamp Stan made outa pure gold an da tings you use fo da lamps, da Altar fo da incense, da
Exo 31.9: fo da incense, da big altar fo burn da sacrifices on top an da tings you use fo dat, da watta tub an da stand, da
Exo 31.9: sacrifices on top an da tings you use fo dat, da watta tub an da stand, da thick religious kine clotheses fo da pries
Exo 31.10: da spesho clotheses Aaron goin wear cuz he da main pries, an da clotheses his boys goin wear fo da pries kine job.
Exo 31.11: An da helpa guys goin make da spesho oil fo put on top da
Exo 31.13: Da Res Day, goin show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat goin come from you
Exo 31.13: Da Res Day, goin show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat goin come from you guys.
Exo 31.14: dat day, you guys gotta cut um off from da Israel ohana an no let um stay wit you guys.
Exo 31.15: Get six days fo work an do eryting you gotta do.
Exo 31.15: But da numba seven day, dass da day fo no work an do notting, ery week.
Exo 31.16: peopo gotta do wat da Rules fo da Res Day say, you guys, an da peopo dat goin come from you guys afta.
Exo 31.17: Cuz me, I Yahweh, an I wen work six days fo make da sky an da world, but da
Exo 31.17: Cuz me, I Yahweh, an I wen work six days fo make da sky an da world, but da numba seven day, I pau my work, an wen
Exo 31.17: da sky an da world, but da numba seven day, I pau my work, an wen res an feel good bout um.
Exo 31.17: world, but da numba seven day, I pau my work, an wen res an feel good bout um.
Exo 32.1: So dey all come togedda in front Aaron, an tell um, “Make one idol god fo show us guys wea fo go.
Exo 32.2: Take off da gold earrings dat you guys wifes an boys and daughtas get, an bring um ova hea by me.”
Exo 32.2: gold earrings dat you guys wifes an boys and daughtas get, an bring um ova hea by me.”
Exo 32.3: So all da peopo take off dea gold earrings an take um by Aaron.
Exo 32.4: He melt da gold, an wit one tool, he make one idol god dat look jalike one
Exo 32.6: morning time, da peopo make sacrifices fo da idol god an burn da sacrifices, an dey bring odda kine sacrifices to
Exo 32.6: make sacrifices fo da idol god an burn da sacrifices, an dey bring odda kine sacrifices to da idol god fo show dat
Exo 32.6: sacrifices to da idol god fo show dat eryting okay wit him an dem.
Exo 32.6: Den dey sit down an party an drink plenny.”
Exo 32.6: Den dey sit down an party an drink plenny.”
Exo 32.7: da one you wen bring outa da Egypt land, dey stay mess up an doing all pilau kine stuff awready.
Exo 32.8: um da right way fo do, but right away dey stay turn aroun an go da wrong way awready.
Exo 32.8: Dey go down in front da idol god an make sacrifices fo um.
Exo 32.11: You wen get dem outa da Egypt land, an you wen use plenny powa an make strong fo do dat.
Exo 32.11: wen get dem outa da Egypt land, an you wen use plenny powa an make strong fo do dat.
Exo 32.12: oua Egypt land, was ony fo go kill um inside da mountains an wipe um out, so den dey no stay inside da world.
Exo 32.12: Change yoa mind an no do bad tings to yoa peopo.
Exo 32.13: Tink bout Abraham an Isaac an Israel, da guys dat wen work fo you befo time.
Exo 32.13: Tink bout Abraham an Isaac an Israel, da guys dat wen work fo you befo time.
Exo 32.14: bad tings he wen plan fo do to his peopo, da Israel peopo, an he no do um.
Exo 32.15: Den Moses turn aroun an go down from da mountain.
Exo 32.15: stone in his hands wea God wen write da Deal front side an back side.
Exo 32.16: Da flat stones, God da one dat wen make da shape, an he da one dat wen cut da alphabets on top da stones.
Exo 32.18: Moses tell, “Dass not da kine song fo wen you win da war, An az not da kine song fo wen you lose da war.
Exo 32.19: He wen throw down da flat stone he stay carry, an broke um up, right dea down by da mountain.
Exo 32.20: An den Moses take da idol god dey wen make, dat look jalike
Exo 32.20: god dey wen make, dat look jalike one bebe boy kine cow, an he burn um up.
Exo 32.20: Den he pound up da gold an make um jalike powda.
Exo 32.20: He mix um wit watta an make da Israel peopo drink da watta wit da powda inside.
Exo 32.24: Dey give um to me, an I throw um inside da fire, an dass how come get dis bebe
Exo 32.24: Dey give um to me, an I throw um inside da fire, an dass how come get dis bebe cow kine ting.’
Exo 32.25: Moses see dat da peopo, dey stay run wild, an Aaron da one wen let um, an Moses know dat all da peopo
Exo 32.25: da peopo, dey stay run wild, an Aaron da one wen let um, an Moses know dat all da peopo dat stay agains dem stay laugh
Exo 32.26: So Moses go stand by da camp gate, an yell, “Erybody dat stay stick wit Yahweh, come ova hea by
Exo 32.27: Go get yoa swords an tie um on top yoa belt.
Exo 32.27: Den go all ova da camp, one side to da odda side an back, all da way to da camp gates.
Exo 32.27: Go kill da idol god guys, no matta dey yoa brudda guys, an yoa neighba guys, an yoa ohana guys!
Exo 32.27: guys, no matta dey yoa brudda guys, an yoa neighba guys, an yoa ohana guys!
Exo 32.29: Cuz all you guys even wen go agains yoa own boys an yoa own brudda guys.
head: Moses Tell God Fo Let Go Da Peopo An Hemo Dea Shame
Exo 32.30: so he go let you guys go fo da bad ting you wen do, an hemo yoa shame, an let you guys come back to him.
Exo 32.30: you guys go fo da bad ting you wen do, an hemo yoa shame, an let you guys come back to him.
Exo 32.32: But now, if you like let um go fo da bad ting dey wen do, an hemo dea shame from dat, okay.
Exo 32.34: An wen da time come fo me fo punish peopo, I goin punish da
Exo 32.35: An, az wat Yahweh wen do.
Exo 33.1: Den Yahweh tell Moses: “Go way from dis place, you an da peopo dat you wen bring outa da Egypt land.
Exo 33.1: Go up da land wea I wen make strong promise to Abraham, an Isaac, an Jacob: ‘I goin give dat land to da peopo dat
Exo 33.1: land wea I wen make strong promise to Abraham, an Isaac, an Jacob: ‘I goin give dat land to da peopo dat goin come
Exo 33.2: da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.’
Exo 33.3: Go dat good land, wea get plenny milk an honey erytime.
Exo 33.3: But me, I no goin go wit you guys, cuz you all hard head, an bumbye I go wipe out all you guys befo you get dea!
Exo 33.5: wen da peopo hear dis ting God tell um, dey no can handle, an dey come real sore inside, jalike wen somebody mahke.
Exo 33.8: tent, all da peopo stand up in front dea own small tent, an dey stay watch Moses till he go inside da tent.
Exo 33.9: da tent, da cloud dat go from da groun to da sky come down an stay by da door, all da time Yahweh stay talking wit
Exo 33.10: standing in front dea own small tents, fo show God love an respeck.
Exo 33.12: You tell me, ‘I know who you an I know yoa name.’
Exo 33.12: I wen check you out an I like you.
Exo 33.14: God tell Moses, “Goin be me dat stay go wit you, an I goin make tings so you can rest.
Exo 33.16: ony get one way dat anybody goin find out dat you like me an yoa peopo.”
Exo 33.16: An if you go wit us guys, az how me an yoa peopo goin be
Exo 33.16: An if you go wit us guys, az how me an yoa peopo goin be diffren [from / den] all da odda peopos
Exo 33.17: ting you aksing me fo do, I goin do um, cuz I like you, an I know what kine guy you, an I know yoa name.
Exo 33.17: I goin do um, cuz I like you, an I know what kine guy you, an I know yoa name.
Exo 33.19: An Yahweh tell Moses, “I goin show you eryting bout how good
Exo 33.19: I goin do plenny good tings fo whoeva I like do um fo, an I goin show plenny pity fo whoeva I get pity fo.
Exo 33.20: can see my face, cuz no mo nobody can see me fo real kine, an stay alive still yet.
Exo 33.22: Den, wen I go by dea an show you how awesome I stay fo real kine, I goin put you
Exo 33.22: kine, I goin put you inside one crack inside da big rock, an put my hand ova you so you no can see notting, till afta I
Exo 33.23: Den I goin take away my hand an let you see my back.
Exo 34.3: Not even yoa sheeps an cows can eat grass down side dat mountain.
Exo 34.4: Early morning time, Moses get up an go up Mount Sinai, jalike Yahweh wen tell um fo do.”
Exo 34.5: He stand dea wit Moses, an he talk strong an tell who him, an how come he get da name
Exo 34.5: He stand dea wit Moses, an he talk strong an tell who him, an how come he get da name Yahweh.
Exo 34.5: He stand dea wit Moses, an he talk strong an tell who him, an how come he get da name Yahweh.
Exo 34.6: He talk strong an tell: “Yahweh!
Exo 34.6: I one God dat get pity fo peopo, An I like do good tings fo peopo!
Exo 34.6: I stay tight wit my peopo plenny, An I do wat I say I goin do erytime.
Exo 34.7: stay tight wit one ohana, I stay tight wit even da kids, an dea kids, An all da peopo dat come afta dem fo tousan
Exo 34.7: wit one ohana, I stay tight wit even da kids, an dea kids, An all da peopo dat come afta dem fo tousan times.
Exo 34.7: I let peopo go an hemo dea shame Fo wen dey do da wrong ting an go agains me
Exo 34.7: let peopo go an hemo dea shame Fo wen dey do da wrong ting an go agains me an do bad tings.
Exo 34.7: hemo dea shame Fo wen dey do da wrong ting an go agains me an do bad tings.
Exo 34.7: No way I no goin punish dem an dea kids an dea grankids, An even dea great grankids!
Exo 34.7: No way I no goin punish dem an dea kids an dea grankids, An even dea great grankids!
Exo 34.7: No way I no goin punish dem an dea kids an dea grankids, An even dea great grankids!
Exo 34.8: Moses go down on top da groun real quick, fo show God love an respeck.
Exo 34.9: He tell, “Boss, if fo real kine you wen check me out an you like me, let me aks you one ting: stay go wit us guys,
Exo 34.9: Let us guys go wen we get outa line an do bad kine stuff.
Exo 34.10: Den Yahweh say, “Right hea an now, I make deal wit all yoa Israel peopo.
Exo 34.11: Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 34.13: Dis wat you gotta do: you gotta broke down dea altars, an smash da big stones dey put up fo dea gods, an cut down da
Exo 34.13: dea altars, an smash da big stones dey put up fo dea gods, an cut down da poles dey put up dea fo dea wahine god
Exo 34.13: dea fo dea wahine god Asherah, nex to da altar fo dem pray an make sex in front.
Exo 34.14: You no go show love an respeck fo any odda god, ony fo me.
Exo 34.14: Cuz I Yahweh, da one dey call da Jealous God, an I one God dat go all out fo keep my good name.
Exo 34.15: Dey goin make sacrifice to dea gods, an den dey goin tell you fo come eat da sacrifice meat wit
Exo 34.16: go all out fo fool aroun one wahine dat take money fo sex, an dey goin make yoa boys like do da same ting like dem fo
Exo 34.20: An if you no make da sacrifice fo pay me fo da bebe donkey,
Exo 34.24: An da three times ery year wen you guys go da place wea you
Exo 34.27: Cuz fo me make deal wit you an da odda Israel peopo, you guys gotta do eryting I stay
Exo 34.28: stay ova dea on top Mount Sinai wit Yahweh, forty days an forty nites.
Exo 34.28: Moses neva eat food an neva drink watta, all dat time.”
Exo 34.28: An he write on top da flat stones da tings God say da peopo
Exo 34.30: Wen Aaron an all da odda Israel peopo see dat Moses skin stay shining,
Exo 34.31: An Aaron an all da main guys from da peopo come wit him, an
Exo 34.31: An Aaron an all da main guys from da peopo come wit him, an Moses talk
Exo 34.31: An Aaron an all da main guys from da peopo come wit him, an Moses talk to dem.
Exo 34.34: Wen he come out an tell da Israel peopo wat God tell him fo tell dem wat fo
Exo 35.2: Da numba seven day, you goin res an no work notting.
Exo 35.5: Erybody dat like do dat, go bring him gold, an silva, an bronze metal, blue, an purple, an red wool
Exo 35.5: Erybody dat like do dat, go bring him gold, an silva, an bronze metal, blue, an purple, an red wool string, fancy
Exo 35.6: dat, go bring him gold, an silva, an bronze metal, blue, an purple, an red wool string, fancy kine cloth made from
Exo 35.6: him gold, an silva, an bronze metal, blue, an purple, an red wool string, fancy kine cloth made from linen, hair
Exo 35.7: hair from da goats, red ledda made from sheep skins, an skin from da dolphin, koa wood, oil from da olive fo burn
Exo 35.8: oil fo put on top da pries guys fo show God wen pick dem, an fo make da kine incense dat smell real nice, jewelry
Exo 35.9: nice, jewelry stones fo put inside frames on top da ves an da ches piece fo da main pries.
Exo 35.11: say us guys gotta make: Fo da Tent, make da inside tent an da cova, da hooks an da boards, da bars an da poses, an da
Exo 35.11: make: Fo da Tent, make da inside tent an da cova, da hooks an da boards, da bars an da poses, an da bases dat go
Exo 35.11: da inside tent an da cova, da hooks an da boards, da bars an da poses, an da bases dat go undaneat, da Box Fo Rememba
Exo 35.11: an da cova, da hooks an da boards, da bars an da poses, an da bases dat go undaneat, da Box Fo Rememba Da Deal, wit
Exo 35.12: dat go undaneat, da Box Fo Rememba Da Deal, wit da poles, an da gold cova, an da thick curtain so no can see inside, da
Exo 35.12: da Box Fo Rememba Da Deal, wit da poles, an da gold cova, an da thick curtain so no can see inside, da Table fo da
Exo 35.13: da Table fo da Breads, wit da poles fo carry da table an all da tings dey use fo da breads dat dey put in front
Exo 35.13: da tings dey use fo da breads dat dey put in front Yahweh, an da breads, da lamp stand fo da light, da tings dey use fo
Exo 35.14: da tings dey use fo da lamps dey put on top da stand, an da oil from da olive fo da light, da small altar fo da
Exo 35.16: da bronze grill inside da altar, da poles fo carry um, an all da tings dey use wit da altar, da watta tub an da
Exo 35.16: um, an all da tings dey use wit da altar, da watta tub an da stand dat go undaneat, da cloth dat go aroun da yard,
Exo 35.17: go undaneat, da cloth dat go aroun da yard, wit da poses an da bases dat go undaneat, an da thick cloth so no can see
Exo 35.17: aroun da yard, wit da poses an da bases dat go undaneat, an da thick cloth so no can see inside da yard, da tent pegs
Exo 35.18: Tent, da pegs fo hold up da poses dat go aroun da yard, an da rope fo dem, da clotheses dey goin weave fo da pries
Exo 35.19: Spesho Fo God, da spesho clotheses fo Aaron da pries guy, an da spesho clotheses fo his boys dat goin do da pries kine
Exo 35.21: give to Yahweh, fo make da Tent Fo Come Togedda Wit God, an fo all da work, an fo all da clotheses dat stay spesho fo
Exo 35.21: make da Tent Fo Come Togedda Wit God, an fo all da work, an fo all da clotheses dat stay spesho fo God.
Exo 35.22: Dey bring pins an earrings an rings and necklaces, all kine gold tings.
Exo 35.22: Dey bring pins an earrings an rings and necklaces, all kine gold tings.
Exo 35.22: Dey all hold up dea gold tings in front Yahweh, an dey give um to him, Erybody dat get stuffs dea place, blue
Exo 35.23: dey give um to him, Erybody dat get stuffs dea place, blue an purple an red wool string, fancy kine linen cloth, hair
Exo 35.23: to him, Erybody dat get stuffs dea place, blue an purple an red wool string, fancy kine linen cloth, hair from goats,
Exo 35.25: Dey all wen bring da blue an purple an red wool string dey wen make, an same ting fo da
Exo 35.25: Dey all wen bring da blue an purple an red wool string dey wen make, an same ting fo da fancy
Exo 35.25: bring da blue an purple an red wool string dey wen make, an same ting fo da fancy kine linen cloth.
Exo 35.27: guys, dey bring all kine jewelry stones fo make frame an put um on top da ves an da ches piece fo da main pries.
Exo 35.27: kine jewelry stones fo make frame an put um on top da ves an da ches piece fo da main pries.
Exo 35.28: Dey bring olive oil fo make light inside da lamps, an fo da oil dey use fo show dat God wen pick da new pries
Exo 35.28: da oil dey use fo show dat God wen pick da new pries guy, an spice fo make da kine incense dat smell real nice.
Exo 35.29: All da guys an da wahines dat inside dea hearts really like do someting
head: Bezalel An Oholiab Make Da Tent
Exo 35.30: Den Moses tell da Israel peopo, “Yahweh wen pick Bezalel an tell me his name.
Exo 35.30: His fadda, Uri, an his granfadda, Hur, from da Judah ohana.
Exo 35.32: from God, so he real smart fo know how fo make eryting, an how fo figga out how fo make da tings outa gold an silva
Exo 35.32: an how fo figga out how fo make da tings outa gold an silva an bronze, an how fo work wit da jewelry stone dat
Exo 35.32: how fo figga out how fo make da tings outa gold an silva an bronze, an how fo work wit da jewelry stone dat go inside
Exo 35.33: out how fo make da tings outa gold an silva an bronze, an how fo work wit da jewelry stone dat go inside da frames,
Exo 35.33: how fo work wit da jewelry stone dat go inside da frames, an how fo work wit wood -- ery kine ting he goin make, he
Exo 35.34: An fo teach da odda worka guys wat dey gotta do, God wen give
Exo 35.34: gotta do, God wen give da heart fo teach lidat to Bezalel, an to Oholiab Akisamak boy from da Dan ohana, God da one make
Exo 35.35: tings, figga out da work fo do um, weave cloth wit blue an purple an red wool string, an make fancy kine linen cloth
Exo 35.35: figga out da work fo do um, weave cloth wit blue an purple an red wool string, an make fancy kine linen cloth -- all
Exo 35.35: do um, weave cloth wit blue an purple an red wool string, an make fancy kine linen cloth -- all kine tings fo figga out
Exo 36.1: fo do eryting Yahweh wen tell um dey gotta do -- him, an Oholiab, an all da odda peopo dat Yahweh make um know how
Exo 36.1: Yahweh wen tell um dey gotta do -- him, an Oholiab, an all da odda peopo dat Yahweh make um know how fo make da
Exo 36.2: Den Moses tell Bezalel an Oholiab fo come by him.
Exo 36.3: Ery morning, had peopo dat still yet bring to Moses mo an mo plenny stuffs dat dey like give.
Exo 36.8: Wen dey weave um, dey put da blue an purple an red wool string fo make picha dat look like
Exo 36.8: Wen dey weave um, dey put da blue an purple an red wool string fo make picha dat look like God's awesome
Exo 36.10: to long side, fo make da piece fo da front side a da tent, an da odda five piece cloth fo make da piece fo da back side.
Exo 36.11: Dey take da blue kine wool string an make loops all down one side a da piece fo da front side
Exo 36.11: one side a da piece fo da front side wea dey come togedda, an same ting fo one side a da piece fo da back side.
Exo 36.12: Dey make 50 loop fo da piece on da front side, an 50 loop fo da piece on da back side, so ery loop fo da one
Exo 36.16: back side a da outside tent, dey put togedda five piece, an fo da front side, six piece.
Exo 36.17: 50 loops all down one side wea da back side come togedda, an same ting fo da piece fo da front side.
Exo 36.19: dey make da inside one outa red ledda from da sheep skins, an dey make da outside one outa dolphin skins.
Exo 36.21: Ery board 15 feet high an 27 inch wide.
Exo 36.24: Fo da sout side a da Tent dey make 20 boards an 40 silva piers fo go unda da 20 boards, two piers fo one
Exo 36.24: wit holes fo da two piece dat stick out from da board, an same ting fo all da boards.
Exo 36.26: Fo da odda side, da nort side, dey make 20 boards an 40 silva piers fo go unda da 20 boards, two piers fo one
Exo 36.26: piers fo go unda da 20 boards, two piers fo one board, an same ting fo all da boards.
Exo 36.32: five fo hold togedda da boards da odda side a da Tent, an five fo hold togedda da boards da back side a da Tent, da
Exo 36.34: Dey cova da boards dat stand up wit gold, an make gold metal piece on top dem fo hold da five poles dat
Exo 36.34: piece on top dem fo hold da five poles dat go across, an dey cova da pole dat go across wit gold too.
Exo 36.35: Dey weave um, an put da blue an purple an red wool string wit da linen fo
Exo 36.35: Dey weave um, an put da blue an purple an red wool string wit da linen fo make picha dat
Exo 36.35: Dey weave um, an put da blue an purple an red wool string wit da linen fo make picha dat look like
Exo 36.36: cloth inside da middo, dey make four poses outa koa wood an cova dem wit gold.
Exo 36.36: Dey make gold hooks fo da poses, an dey melt silva fo make four piers fo undaneat.
Exo 36.37: Dey make um outa da fancy kine linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool
Exo 36.37: kine linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool string.
Exo 36.37: linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool string.
Exo 36.38: Da top part a da poses, an da straps around dem, dey wen cova wit gold, but da five
Exo 37.1: Dey make um outa koa wood, 3 feet 9 inch long an 2 feet 3 inch wide an 2 feet 3 inch high.
Exo 37.1: um outa koa wood, 3 feet 9 inch long an 2 feet 3 inch wide an 2 feet 3 inch high.
Exo 37.2: He cova da inside an da outside wit pure gold, an he put gold molding all aroun
Exo 37.2: He cova da inside an da outside wit pure gold, an he put gold molding all aroun da top.
Exo 37.3: rings fo da bottom cornas a da Box, two rings one side an two rings da odda side.
Exo 37.4: Den he make poles outa koa wood an cova dem wit gold.
Exo 37.6: make one cova fo da Box outa pure gold, 3 feet 9 inch long an 2 feet 3 inch wide.
Exo 37.8: One a da statues go on top one side a da cova, an da odda go on top da odda side a da cova.
Exo 37.8: Da two angel kine statues an da cova, he put um all togedda fo come one piece gold.
Exo 37.11: Den dey put pure gold all ova da table, an put gold molding aroun da top.
Exo 37.13: He melt gold metal fo make four ring fo da table, an put da four rings by da cornas, wea da four legs stay.
Exo 37.15: Da poles, dey make um outa koa wood fo carry da table, an put gold all ova dem.
Exo 37.16: Dey make dishes an pans an cups an bowls outa gold fo go wit da table, fo
Exo 37.16: Dey make dishes an pans an cups an bowls outa gold fo go wit da table, fo pour out da
Exo 37.16: Dey make dishes an pans an cups an bowls outa gold fo go wit da table, fo pour out da kine
Exo 37.17: Dey make um from pure gold, an put um togedda fo come one piece pure gold, an dey use da
Exo 37.17: pure gold, an put um togedda fo come one piece pure gold, an dey use da hammer fo shape um.
Exo 37.17: Dey make da bottom, an da main piece go strait up, an da side piece wit cup dat
Exo 37.17: Dey make da bottom, an da main piece go strait up, an da side piece wit cup dat look like da bud fo one flowa.
Exo 37.18: da main middle piece, three side pieces come out one side, an three from da odda side.
Exo 37.19: jalike da almond flowa on top da branch, wit da bud part an da flowa, an same ting fo da six branches da come outa da
Exo 37.19: flowa on top da branch, wit da bud part an da flowa, an same ting fo da six branches da come outa da main piece.
Exo 37.20: small cup on top, jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa.
Exo 37.22: Da main piece, da side pieces, an da almond flowas, dey make um wit da hammer, an come all
Exo 37.22: pieces, an da almond flowas, dey make um wit da hammer, an come all one piece pure gold.
Exo 37.23: make da seven olive oil lamp fo go on top da lamp stand, an da pans fo carry da fire an da tings fo pio da light, dey
Exo 37.23: fo go on top da lamp stand, an da pans fo carry da fire an da tings fo pio da light, dey make um all outa pure gold.
Exo 37.24: Fo make da lamp stand an all da tools, dey use 75 pound pure gold.
Exo 37.25: Dey make um square, 18 inch by 18 inch, an 3 feet high, wit tings jalike horns coming out from da
Exo 37.26: An dey put gold molding aroun da top.
Exo 37.27: Down from da molding, dey put two gold rings one side, an two gold rings da odda side.
Exo 37.28: Dey make da poles outa koa wood, an put gold all ova dem.
head: Da Oil An Da Incense
Exo 38.1: Dey make um outa koa wood, 7 feet 6 inch square, an 4 feet 6 inch high.
Exo 38.2: Dey make tings dat look like horn, dat stick out, an put um on top da four corna.
Exo 38.3: Dey use bronze metal too fo make da buckets an da shovels fo take away da ashes, an da bowls, an da forks
Exo 38.3: fo make da buckets an da shovels fo take away da ashes, an da bowls, an da forks fo da meat, an da pans fo carry da
Exo 38.3: buckets an da shovels fo take away da ashes, an da bowls, an da forks fo da meat, an da pans fo carry da fire.
Exo 38.3: take away da ashes, an da bowls, an da forks fo da meat, an da pans fo carry da fire.
Exo 38.8: Bezalel dem make da watta tub an da stand, from da bronze mirrors dey get from da wahines
Exo 38.10: side, get 50 yards fancy kine linen cloth, wit 20 poses an 20 bronze piers undaneat.
Exo 38.10: Da top a da poses, get silva hooks an straps.
Exo 38.12: side, had 25 yards fancy kine linen cloth, wit 10 poses an 10 bronze piers undaneat.
Exo 38.12: Da top a da poses, get silva hooks an straps.
Exo 38.14: get 25 yards fancy kine linen cloth -- but dey wen put 7 an a half yards on top three poses an three piers da one side
Exo 38.14: -- but dey wen put 7 an a half yards on top three poses an three piers da one side a da door, an 7 an a half yards on
Exo 38.15: on top three poses an three piers da one side a da door, an 7 an a half yards on top three poses an three piers da
Exo 38.15: top three poses an three piers da one side a da door, an 7 an a half yards on top three poses an three piers da odda
Exo 38.15: side a da door, an 7 an a half yards on top three poses an three piers da odda side a da door.
Exo 38.17: Da hooks an da straps on top a da poses, dey make um outa silva, an
Exo 38.17: an da straps on top a da poses, dey make um outa silva, an cova da top part a da poses wit silva.
Exo 38.18: in front da yard, dey weave one curtain outa fancy linen, an den dey take da blue an purple an red wool string an make
Exo 38.18: one curtain outa fancy linen, an den dey take da blue an purple an red wool string an make pichas all ova.
Exo 38.18: outa fancy linen, an den dey take da blue an purple an red wool string an make pichas all ova.
Exo 38.18: an den dey take da blue an purple an red wool string an make pichas all ova.
Exo 38.18: Da front curtain, 10 yards long an 7 feet 6 inch high.
Exo 38.19: hooks on top fo hold da curtain, dey make um outa silva, an dey cova da tops a da poses an make da straps aroun um wit
Exo 38.19: dey make um outa silva, an dey cova da tops a da poses an make da straps aroun um wit silva.
Exo 38.20: Da pegs fo da Tent an da yard, dey make all dem outa bronze.
Exo 38.21: Da Levi ohana guys do da work fo check um out, an Itamar da pries, Aaron boy, was in charge.
Exo 38.22: (Bezalel, Uri boy an Hur grankid, from da Judah ohana, he da one dat make
Exo 38.23: He real good fo cut wood an metal, an fo tink how fo make tings, an how fo make picha
Exo 38.23: He real good fo cut wood an metal, an fo tink how fo make tings, an how fo make picha on top da
Exo 38.23: good fo cut wood an metal, an fo tink how fo make tings, an how fo make picha on top da fancy linen cloth wit blue an
Exo 38.23: an how fo make picha on top da fancy linen cloth wit blue an purple and red wool string.
Exo 38.26: Levi guys wen count 603,550 mens dat make 20 years o moa, an wen da guys write dea name, da Levi ohana guys charge
Exo 38.27: Da builda guys wen use 7,500 pound silva fo melt an make da piers dat go undaneat da boards fo da main tent an
Exo 38.27: an make da piers dat go undaneat da boards fo da main tent an undaneat da poses fo da thick curtain inside da Tent, 100
Exo 38.28: Da odda 50 pound, dey use um fo make da hooks an da straps on top da poses, an fo cova da top part a da
Exo 38.28: dey use um fo make da hooks an da straps on top da poses, an fo cova da top part a da poses.
Exo 38.30: fo da poses in front da Tent Fo Come Togedda Wit God, an fo da big altar an da bronze grill dat get inside, an da
Exo 38.30: front da Tent Fo Come Togedda Wit God, an fo da big altar an da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings
Exo 38.30: God, an fo da big altar an da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo dat altar, an fo da
Exo 38.30: altar an da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo dat altar, an fo da piers fo da poses
Exo 38.31: an da bronze pans an tings dat dey use fo dat altar, an fo da piers fo da poses dat go aroun da yard, an fo da
Exo 38.31: altar, an fo da piers fo da poses dat go aroun da yard, an fo da poses fo da gate, an da pegs fo da ropes fo da Tent
Exo 38.31: da poses dat go aroun da yard, an fo da poses fo da gate, an da pegs fo da ropes fo da Tent an da poses fo go aroun da
Exo 38.31: fo da poses fo da gate, an da pegs fo da ropes fo da Tent an da poses fo go aroun da yard.
Exo 39.1: Bezalel guys wen use da blue an purple an red wool string fo weave da spesho kine
Exo 39.1: Bezalel guys wen use da blue an purple an red wool string fo weave da spesho kine religious
Exo 39.2: Da pries kine ves, dey make um outa gold an fancy kine linen cloth, wit blue an purple an red wool
Exo 39.2: dey make um outa gold an fancy kine linen cloth, wit blue an purple an red wool string.
Exo 39.2: um outa gold an fancy kine linen cloth, wit blue an purple an red wool string.
Exo 39.3: kine jalike string, and twist um togedda wit da blue an purple and red wool string an da linen string fo make
Exo 39.3: twist um togedda wit da blue an purple and red wool string an da linen string fo make pichas on top da fancy kine linen
Exo 39.5: Dey weave one nice looking waist band an sew um on da bottom part a da ves.
Exo 39.5: Dey weave um wit gold, an wool string (blue, purple, an red), an fancy kine linen
Exo 39.5: Dey weave um wit gold, an wool string (blue, purple, an red), an fancy kine linen string, same ting jalike Yahweh
Exo 39.5: weave um wit gold, an wool string (blue, purple, an red), an fancy kine linen string, same ting jalike Yahweh wen tell
Exo 39.6: Dey take two blue lapis lazuli stone, an make gold frame fo um.
Exo 39.8: dat dey twis togedda wit da wool string (blue, purple, an red), an fancy kine linen string, da same style jalike da
Exo 39.8: twis togedda wit da wool string (blue, purple, an red), an fancy kine linen string, da same style jalike da ves.
Exo 39.9: Dey fold um an sew da sides fo make one small bag dass square, eight inch
Exo 39.10: stone ery row: Firs row, red ruby, yellow chrysolite, an green emerald.
Exo 39.11: secon row, light green turquoise, dark blue lapis lazuli, an white moonstone.
Exo 39.15: da ches piece, dey make plenny small chains outa pure gold an twist um togedda jalike one thick string.
Exo 39.16: make two gold frames wit two gold rings fo da ches piece, an put da two rings on top da two top cornas, an dey hook da
Exo 39.17: ches piece, an put da two rings on top da two top cornas, an dey hook da two chains to da two rings.
Exo 39.19: Dey make two moa gold rings, an put um da two sides a da ches piece, da bottom side wea da
Exo 39.23: one puka open in front da middle a da robe fo da head, an weave extra stuff all aroun da puka, fo make um thick dea
Exo 39.24: Dey take blue an purple an red wool string, an sew pichas dat look like
Exo 39.24: Dey take blue an purple an red wool string, an sew pichas dat look like pomegram
Exo 39.24: Dey take blue an purple an red wool string, an sew pichas dat look like pomegram fruit aroun da bottom a
Exo 39.27: Fo Aaron an his boys dey weave da long shirt outa fancy kine linen
Exo 39.28: Dey make da pries kine hat outa da linen cloth, an da pries guys undapants outa linen cloth too.
Exo 39.29: Dey weave da sash outa fancy kine linen an blue an purple an red wool string, all kine colors, jalike
Exo 39.29: Dey weave da sash outa fancy kine linen an blue an purple an red wool string, all kine colors, jalike Yahweh
Exo 39.29: Dey weave da sash outa fancy kine linen an blue an purple an red wool string, all kine colors, jalike Yahweh wen tell
Exo 39.31: Den dey tie one blue wool string on da gold ting an out um on da pries kine hat, jalike Yahweh wen tell Moses
Exo 39.33: Da peopo wen bring da Tent to Moses Da inside tent an all da stuffs fo go inside da tent: da hooks, Da stand up
Exo 39.33: stuffs fo go inside da tent: da hooks, Da stand up boards, an da poles dat go across da boards, Da poses an da piers, Da
Exo 39.33: up boards, an da poles dat go across da boards, Da poses an da piers, Da red leather cova from boy sheep skin fo da
Exo 39.35: Spesho Place inside da Tent, Da Box Fo Rememba Da Deal, an da poles, Da cova fo da Box dass fo show dat God goin take
Exo 39.36: Da Table an all da tings dey use fo um, Da breads dey put in front
Exo 39.37: put in front God, Da pure gold stand fo da lamps, Da lamps an all da stuff dey use fo um, Da olive oil fo da light, Da
Exo 39.39: outside, Da bronze altar dat get da bronze grill inside, an da poles, All da tings dey use fo make da sacrifices, Da
Exo 39.39: All da tings dey use fo make da sacrifices, Da watta tub an da stand, Da cloth fo go aroun da yard, Da poses an da
Exo 39.40: tub an da stand, Da cloth fo go aroun da yard, Da poses an da piers, Da curtain dat go in front da gate fo da yard,
Exo 39.40: Da curtain dat go in front da gate fo da yard, Da ropes an da tent pegs, All da tings dey use inside da Tent Fo Come
Exo 39.43: Moses wen check um out an see dat dey wen pau do all da tings dey gotta do, jalike
Exo 40.4: Bring da table inside, da odda side a da curtain, an put da tings fo da table on top.
Exo 40.4: Put da stand fo da lamps inside da Tent an put da olive oil lamps up on top.
Exo 40.7: Put da watta tub in da middo, wit da Tent one side an da altar da odda side.
Exo 40.8: Put up da poses an da cloth pieces fo make da yard all aroun da Tent.
Exo 40.9: “Den, take da spesho oil fo show wass spesho fo me, an put um on top da Tent an on top all da tings dat stay
Exo 40.9: oil fo show wass spesho fo me, an put um on top da Tent an on top all da tings dat stay inside da Tent.
Exo 40.10: da spesho oil on top da big altar fo burn up da sacrifices an all da tings dat dey use fo um, fo make da altar spesho fo
Exo 40.11: Same ting, put da spesho oil on top da watta tub an da stand, fo make um spesho fo me.
Exo 40.12: “Den bring Aaron an his boys fo come by da place fo go inside da Tent Fo Come
Exo 40.15: top dem, dat mean, dea ohana goin be prieses fo me, dem, an dea kids, an dea kids foeva.
Exo 40.15: mean, dea ohana goin be prieses fo me, dem, an dea kids, an dea kids foeva.
Exo 40.17: years afta dey wen go outa Egypt, on da numba one month an da numba one day, dey put up da Tent Fo Come Togedda Wit
Exo 40.18: up da Tent, Moses dem wen put da piers on top da groun, an put da boards inside da pukas in da piers, an da poles dat
Exo 40.18: da groun, an put da boards inside da pukas in da piers, an da poles dat go across da boards dat stand up.
Exo 40.19: Den dey put da inside tent ova da boards, an dey put da outside tent ova dat, jalike Yahweh wen tell um
Exo 40.20: two piece flat stone dat God wen write da Deal on top dem, an put um inside da Box Fo Rememba God's Deal.
Exo 40.20: He put da poles inside da rings on top da Box, an put da Cova on top wea da pries make da peopo come right
Exo 40.21: Dey carry da Box inside da Tent, an put up da thick curtain so no can see da Box, fo make one
Exo 40.29: Moses wen kill cows fo make sacrifice, an den he burn um up on top da altar.
Exo 40.30: put up da watta tub in da middo, wit da Tent one side an da big altar da odda side.
Exo 40.32: Moses an Aaron, an his boys, erytime dey go inside da Tent Fo Come
Exo 40.32: Moses an Aaron, an his boys, erytime dey go inside da Tent Fo Come Togedda
Exo 40.32: erytime dey go inside da Tent Fo Come Togedda Wit God, an erytime dey go nea da altar, dey wash dea hands an dea
Exo 40.32: God, an erytime dey go nea da altar, dey wash dea hands an dea feets, jalike Yahweh wen tell Moses.
Exo 40.33: Den Moses dem put up da poses an da cloth pieces fo make da yard aroun da Tent an da altar,
Exo 40.33: da poses an da cloth pieces fo make da yard aroun da Tent an da altar, an dey put up da gate curtain so no can look
Exo 40.33: da cloth pieces fo make da yard aroun da Tent an da altar, an dey put up da gate curtain so no can look inside da yard
Exo 40.34: Groun To Da Sky wen cova da Tent Fo Come Togedda Wit God, an had one awesome light inside da whole Tent dat show dat
Exo 40.35: he no can go inside, cuz da cloud stay on top da Tent an da awesome light inside da whole Tent show dat Yahweh stay
Exo 40.36: peopo suppose to move camp, da cloud go up from da Tent, an den dey go.
Lev 1.1: Yahweh call Moses fo come by him, an he talk to him from inside da Tent wea da peopo come fo
Lev 1.5: da pries guys, goin bring da blood from da boy kine cow, an sprinkle um on top all da sides a da altar, by da door wea
Lev 1.6: Den da guy goin take off da skin from da sacrifice, an cut up da sacrifice an make pieces.
Lev 1.6: take off da skin from da sacrifice, an cut up da sacrifice an make pieces.
Lev 1.7: guys, goin set up da wood on top da altar da right way, an make one wood fire.
Lev 1.9: Firs, da inside pieces an da legs, da guy goin wash um wit watta.
Lev 1.9: Den da pries guys put da pieces, da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.9: dat dey burn eryting up, so da smoke from da fire go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 1.11: An Aaron's boys, da pries guys, goin sprinkle da blood on top
Lev 1.13: Da guy goin cut um up an make pieces, an wash da inside pieces an da legs wit
Lev 1.13: Da guy goin cut um up an make pieces, an wash da inside pieces an da legs wit watta.
Lev 1.13: goin cut um up an make pieces, an wash da inside pieces an da legs wit watta.
Lev 1.13: Den da pries guy goin put da pieces, an da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top
Lev 1.13: Den da pries guy goin put da pieces, an da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.13: dat dey burn eryting up, so da smoke from da fire go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 1.16: Da pries guy goin bring da bird by da altar, an pull off da head.
Lev 1.16: He goin take out da crop an pull out da feathers on top um, an throw um down by da
Lev 1.16: goin take out da crop an pull out da feathers on top um, an throw um down by da east side a da altar wea dey put da
Lev 1.17: sacrifice dat dey burn up, so da smoke from da fire go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 2.1: Da guy dat bring um goin pour olive oil on top da flour, an put incense on top um, an take um by Aaron's boys, da
Lev 2.2: pour olive oil on top da flour, an put incense on top um, an take um by Aaron's boys, da pries guys.
Lev 2.2: da bestes kine flour nuff fo fill up his hand, wit da oil, an all da incense, an burn um up on top da altar fo help
Lev 2.2: nuff fo fill up his hand, wit da oil, an all da incense, an burn um up on top da altar fo help peopo rememba dat da
Lev 2.2: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice
Lev 2.2: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me.
Lev 2.3: part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.3: Az anodda part a da kine sacrifice dey make wit fire, an dat stay real spesho fo me, Yahweh, jalike da part dey
Lev 2.4: You can bake roun breads dat no mo yeast an olive oil mix wit da flour.
Lev 2.4: O you can bake crackas dat no mo yeast, an put olive oil on top um.
Lev 2.5: gotta make um wit da bestes kine flour, mix wit olive oil, an no mo yeast.
Lev 2.6: Broke um in small piece, an pour olive oil on top um.
Lev 2.9: fo help peopo rememba dat da whole ting stay fo me, an burn dat part wit da fire on top da altar.
Lev 2.9: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice
Lev 2.9: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 2.10: part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.10: Az anodda part a da kine sacrifice dey make wit fire, an dat stay real spesho fo me, Yahweh, jalike da part dey
Lev 2.11: “All da wheat an barley kine sacrifices you guys bring fo me, Yahweh, no
Lev 2.12: But yeast an honey, not suppose to bring um wit da kine sacrifice you
Lev 2.14: o barley you cut, smash da seeds a da new wheat o barley, an roast um on top da fire.
Lev 2.15: Put olive oil an incense on top um.
Lev 2.16: Az da wheat o barley dey smash, an da oil wit da incense, one sacrifice dey make wit fire fo
head: Da Sacrifice Dat Show You An God Stay Tight
Lev 3.1: “If somebody make da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, da guy can give one
Lev 3.3: Da guy dat bring da sacrifice fo show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, goin take one part
Lev 3.3: He burn all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, an
Lev 3.3: He burn all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, an da two
Lev 3.4: an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, an da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib
Lev 3.4: da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.4: wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.5: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice
Lev 3.5: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 3.6: bring one sheep fo da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he can bring one boy
Lev 3.9: From da sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he goin bring one
Lev 3.9: off nea da bone by da back, all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, da
Lev 3.9: by da back, all da fat dat cova da stomach an da guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, da two kidneys
Lev 3.10: da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.10: wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.15: both da kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.15: wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.16: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice
Lev 3.16: An da smoke from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 3.17: “Dis one ting you guys gotta do foeva, you an all da peopo dat goin come from you guys, no matta wea you
Lev 4.3: young boy kine cow fo me, dat no mo notting wrong wit um, an make sacrifice cuz he da one wen do something bad.
Lev 4.4: He goin put his hand on top da head a da cow, an kill um in front me.
Lev 4.6: Da pries guy goin put his finga inside da blood, an sprinkle um seven times in front me, Yahweh, in front da
Lev 4.7: An da pries guy goin put some blood on top da tings jalike
Lev 4.9: both kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, da part a da liver dat stick out.
Lev 4.10: fat from da cow dey kill fo da sacrifice dat show dat him an me stay tight.
Lev 4.11: But den, da skin from da cow, an da meat, an head, an legs, da inside parts, an da kukae,
Lev 4.11: But den, da skin from da cow, an da meat, an head, an legs, da inside parts, an da kukae, all dat, da
Lev 4.11: But den, da skin from da cow, an da meat, an head, an legs, da inside parts, an da kukae, all dat, da pries guy
Lev 4.11: da cow, an da meat, an head, an legs, da inside parts, an da kukae, all dat, da pries guy goin take um all outside
Lev 4.12: He goin make one fire wit wood an burn um ova dea on top da ashes.
Lev 4.13: peopo da ones dat mess up togedda befo dey tink bout um, an dey do wat my rules tell dey not suppose to do dat, no
Lev 4.17: He goin put his finga inside da blood an sprinkle um seven times in front me, Yahweh, in front da
Lev 4.19: He goin take off all da fat from da cow, an burn um on top da altar fo make smoke.
Lev 4.20: Den God goin let go da peopo, an hemo dea shame fo da bad kine stuff dey wen do.
Lev 4.21: da pries guy goin take da boy kine cow outside da camp, an burn um jalike he burn da odda boy kine cow.
Lev 4.22: tell he not suppose to do, but he no tink bout um befo, an he do um, he get da blame fo make lidat.
Lev 4.24: He goin put his hand on top da goat's head, an kill um da same place wea dey kill da animal fo make burn
Lev 4.25: goin take some a da blood from da sacrifice wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da
Lev 4.25: dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 4.26: jalike he burn up da fat fo da kine sacrifice dat show him an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 4.26: guy goin bring back da leada guy da same side wit Yahweh, an Yahweh goin let da guy go, an hemo his shame from da bad
Lev 4.26: guy da same side wit Yahweh, an Yahweh goin let da guy go, an hemo his shame from da bad ting he wen do.
Lev 4.27: “If one a da odda kine peopo do someting bad, an no tink bout um, an he do wat one a my rules tell dat
Lev 4.27: a da odda kine peopo do someting bad, an no tink bout um, an he do wat one a my rules tell dat nobody suppose fo do, he
Lev 4.29: a da animal fo da sacrifice cuz he wen do da bad ting, an kill um by da place wea dey make da burn up kine
Lev 4.30: Den da pries guy goin take some a da blood wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da
Lev 4.30: dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 4.31: jalike dey take um out fo da sacrifice dat show dat da guy an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 4.31: Den I goin let him go, an hemo da shame from da bad ting he wen do.
Lev 4.33: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, an kill um fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do, by
Lev 4.34: his finga from da sacrifice fo da bad ting da guy wen do, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da
Lev 4.34: dat stick out from da altar fo da burn up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 4.35: da fat from da bebe sheep fo da sacrifice dat show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 4.35: An da pries guy goin burn da fat on top da altar on top all
Lev 4.35: An me, Yahweh, no matta da guy wen do bad kine stuff, I goin
Lev 4.35: no matta da guy wen do bad kine stuff, I goin let him go an hemo his shame.
Lev 5.2: da guy donno dat he wen touch um, he still yet get blame an no can come in front me, Yahweh.
Lev 5.3: if somebody touch someting dat come outa anodda guy body an make um so he no can come in front me, Yahweh, o any odda
Lev 5.6: bebe sheep o girl kine goat fo make sacrifice to Yahweh, an den da pries guy goin bring him back da same side wit
Lev 5.7: fo make um right, one fo da sacrifice cuz a da blame, an da odda fo da kine sacrifice dey burn up.
Lev 5.9: a da blood from da sacrifice on top da sides a da altar, an pour da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 5.10: An Yahweh goin let him go an hemo his shame cuz a da bad ting
Lev 5.10: An Yahweh goin let him go an hemo his shame cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.12: Da pries guy goin take one hand full a da flour an burn um on top da odda sacrifices dey burn.
Lev 5.13: An I goin let him go an hemo his shame.
Lev 5.13: An I goin let him go an hemo his shame.
Lev 5.13: da sacrifice goin be fo da pries guy, jalike wit da wheat an barley kine sacrifice.
Lev 5.15: bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an cost da right silva weight dey use inside my spesho place.
Lev 5.16: bring da tings he suppose to bring dat stay spesho fo me, an twenty percent moa.
Lev 5.16: He gotta give um all to da pries guy, an da pries guy goin make sacrifice wit da boy kine sheep fo
Lev 5.16: Den I goin let da guy go, an hemo his shame [from / cuz a] da bad ting he wen do.
Lev 5.17: no matta da guy donno az wrong, he get da blame fo dat, an he goin get punish.
Lev 5.18: bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat you tell cost da right silva weight, an give um to da
Lev 5.18: wrong wit um, an dat you tell cost da right silva weight, an give um to da pries guy.
Lev 5.18: An I goin let him go, an hemo his shame.
Lev 5.18: An I goin let him go, an hemo his shame.
Lev 6.2: Yahweh tell Moses dis: “If somebody do someting bad an ack da way I, Yahweh, no can trus um -- he bulai some odda
Lev 6.3: o he scam da odda guy, o he find someting da guy wen lose an he bulai bout um, o he make strong promise an bulai, o he
Lev 6.3: guy wen lose an he bulai bout um, o he make strong promise an bulai, o he do wateva bad kine stuff dat peopo stay do.
Lev 6.4: he wen steal o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he find um, o wateva he wen make promise but he bulai.
Lev 6.5: He gotta give um all back, an twenty percent moa, an give um all back da same day he
Lev 6.5: He gotta give um all back, an twenty percent moa, an give um all back da same day he make da sacrifice cuz a da
Lev 6.6: An cuz he get da blame, he gotta bring by da pries guy (az fo
Lev 6.6: Yahweh) one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat cost da right silva weight, fo make sacrifice cuz he
Lev 6.7: An I goin let him go, an hemo his shame fo da bad kine stuff
Lev 6.7: An I goin let him go, an hemo his shame fo da bad kine stuff he wen do dat make him
Lev 6.9: Yahweh tell Moses fo tell Aaron an his boys fo do dis: “Dis da rule, wat you guys gotta do
Lev 6.9: fire in da middo a da altar, all nite till morning time, an you gotta make shua da fire stay burn on top da altar.
Lev 6.10: up kine sacrifice you wen make wit fire on top da altar, an put da ash one side a da altar.
Lev 6.11: Den he gotta take off dose clotheses, an put on odda kine clotheses, an take da ash wit fat outside
Lev 6.11: take off dose clotheses, an put on odda kine clotheses, an take da ash wit fat outside da camp, by one place dat stay
Lev 6.12: Da fire on top da altar gotta stay burn, an no pio.
Lev 6.12: Ery morning da pries guy gotta put mo wood on top da fire, an put da burn up kine sacrifice fo dat day on top da right
Lev 6.12: An he goin burn on top da altar, da fat from da sacrifice dat
Lev 6.12: altar, da fat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an da peopo stay okay wit each odda.
Lev 6.15: pries guy goin take one hand full a da fancy kine flour, an da olive oil, an all da incense on top da wheat o barley
Lev 6.15: take one hand full a da fancy kine flour, an da olive oil, an all da incense on top da wheat o barley sacrifice, an burn
Lev 6.15: oil, an all da incense on top da wheat o barley sacrifice, an burn da part fo help peopo rememba dat da whole sacrifice
Lev 6.15: Dat goin smell real nice an make me stay good inside.
Lev 6.16: Aaron an his boys goin eat da res, but dey goin eat um wit no mo
Lev 6.17: jalike da kine sacrifice fo da bad kine ting somebody do, an da kine sacrifice cuz dey get da blame fo do bad ting to
Lev 6.20: Yahweh tell Moses dis too: “Dis da sacrifice Aaron an his boys goin bring me, Yahweh, da day he get da oil on
Lev 6.20: da pries guys goin make ery day foeva, half in da morning, an half wen da sun go down.
Lev 6.21: Cook um on top one pan wit da flour an olive oil all mix togedda.
Lev 6.21: o barley sacrifice goin smell real nice fo me, Yahweh, an make me stay good inside.
Lev 6.25: Yahweh tell Moses fo tell Aaron an his boys dis: “Dis da rules fo how fo make sacrifice fo
Lev 6.28: if stay cook inside one metal pot, gotta scrape the pot an rinse um wit watta real good.
Lev 7.3: Da pries goin take all da fat to da altar -- da fat tail, an da fat on top da inside parts, both kidneys an da fat on
Lev 7.4: fat tail, an da fat on top da inside parts, both kidneys an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an
Lev 7.4: both kidneys an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out, an take
Lev 7.4: an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out, an take out da liver wit
Lev 7.4: rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out, an take out da liver wit da kidneys.
Lev 7.7: good fo both da sacrifice cuz somebody do someting bad an he donno was bad, an da sacrifice cuz somebody know an get
Lev 7.7: cuz somebody do someting bad an he donno was bad, an da sacrifice cuz somebody know an get da blame fo do bad
Lev 7.7: bad an he donno was bad, an da sacrifice cuz somebody know an get da blame fo do bad ting to somebody -- da meat from da
Lev 7.11: Dis da rules fo da sacrifice fo show dat one guy an Yahweh stay tight wid each odda.
Lev 7.12: da sacrifice he goin give breads dat no mo yeast inside an he mix um wit olive oil, an crackas dat no mo yeast an he
Lev 7.12: breads dat no mo yeast inside an he mix um wit olive oil, an crackas dat no mo yeast an he spread da olive oil on top,
Lev 7.12: an he mix um wit olive oil, an crackas dat no mo yeast an he spread da olive oil on top, an roun flat breads dat he
Lev 7.12: crackas dat no mo yeast an he spread da olive oil on top, an roun flat breads dat he make wit da bestes kine flour an
Lev 7.12: an roun flat breads dat he make wit da bestes kine flour an no mo yeast an he mix um wit oil.
Lev 7.12: breads dat he make wit da bestes kine flour an no mo yeast an he mix um wit oil.
Lev 7.13: Wit da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda, fo tank me fo someting,
Lev 7.14: guy dat sprinkle blood fo da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 7.15: Da meat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, fo tank me, dey gotta eat
Lev 7.17: But da meat from da sacrifice dat show dat me an one guy stay tight wit each odda, an stay till day numba
Lev 7.17: dat show dat me an one guy stay tight wit each odda, an stay till day numba three, you gotta burn um up inside da
Lev 7.18: some a da meat from da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda on day numba three, I no
Lev 7.18: no goin take um fo da guy dat wen give um, cuz stay rotten an no stay clean.
Lev 7.20: eat some meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda, you gotta cut off dat
Lev 7.21: guy eat meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda, you gotta cut off da guy
Lev 7.29: “Anybody bring one sacrifice fo me, Yahweh, fo show dat me an him stay tight wit each odda, afta he kill da sacrifice
Lev 7.30: He goin bring da fat an da breast part an lif um up in front me, fo show dass da
Lev 7.30: He goin bring da fat an da breast part an lif um up in front me, fo show dass da present he goin
Lev 7.31: da fat on top da altar, but da breast meat stay fo Aaron an his boys.
Lev 7.32: guy da right thigh from da sacrifice too, fo show dat me an you guys stay tight wit each odda.
Lev 7.33: Wateva one a Aaron's boys bring me da blood an da fat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay
Lev 7.33: me da blood an da fat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, dass da one goin get da
Lev 7.34: From da sacrifice fo show dat me an one Israel guy stay tight wit each odda, I like da breast
Lev 7.34: each odda, I like da breast part dat da pries guys lif up, an da thigh dat dey bring, an I give um to Aaron da pries guy
Lev 7.34: part dat da pries guys lif up, an da thigh dat dey bring, an I give um to Aaron da pries guy an his boys.
Lev 7.34: da thigh dat dey bring, an I give um to Aaron da pries guy an his boys.
Lev 7.35: dey burn wit fire fo me, Yahweh, dat stay fo Aaron an his boys, from da day dey come pries guys fo me.
Lev 7.36: Da day I, Yahweh, wen pick da pries guys, an Moses put oil on top dea heads fo show dat dey stay pries
Lev 7.36: Dass da rule fo da peopo dat stay alive now an fo dea kids foeva.
Lev 7.37: Tell wat dey do fo make guys come pries guys, an da sacrifice fo show dat da peopo an me, Yahweh, stay
Lev 7.37: guys come pries guys, an da sacrifice fo show dat da peopo an me, Yahweh, stay tight wit each odda.”
head: Aaron An His Boys Come Prieses
Lev 8.2: Yahweh tell Moses: “Bring Aaron an his boys, da place wea you go inside da Tent wea da peopo
Lev 8.2: sacrifice fo da bad tings dey wen do, two boy kine sheeps, an one basket wit bread dat no mo yeast inside.
Lev 8.6: Den Moses bring Aaron an his boys in front da peopo.
Lev 8.7: wide cloth belt aroun his waist, put da robe on top him, an da spesho vest.
Lev 8.8: Moses put da chest piece on top Aaron an put da Urim an da Thummim inside da chest piece pocket.
Lev 8.8: Moses put da chest piece on top Aaron an put da Urim an da Thummim inside da chest piece pocket.
Lev 8.9: Den he put da pries kine hat on top Aaron's head, an put da gold piece dat say Aaron stay spesho fo Yahweh, on
Lev 8.10: Den Moses take da spesho kine olive oil an put um on top da Tent an eryting inside um, an all dat, he
Lev 8.10: take da spesho kine olive oil an put um on top da Tent an eryting inside um, an all dat, he make spesho fo God.
Lev 8.10: olive oil an put um on top da Tent an eryting inside um, an all dat, he make spesho fo God.
Lev 8.11: He sprinkle some a da oil on top da altar seven times, an on top all da stuffs dey use fo make sacrifice, da big
Lev 8.11: all da stuffs dey use fo make sacrifice, da big watta tub, an da lamp stand, fo make um spesho fo God.
Lev 8.12: oil on top Aaron's head too, fo show dat God wen pick him, an fo make him spesho fo God.
Lev 8.13: da shirts on top dem, tie da wide cloth belts aroun dem, an put da pries kine hats on top dea head, jalike Yahweh wen
Lev 8.14: da boy kine cow fo make sacrifice cuz a da bad tings Aaron an his boys wen do befo time.
Lev 8.14: Aaron an da boys put dea hands on top da boy kine cow's head fo
Lev 8.15: Moses kill da boy kine cow, an wit his finga he put some a da blood on top da tings
Lev 8.16: parts, da part a da liver dat stick out, both da kidneys an dea fat, an burn um on top da altar.
Lev 8.16: part a da liver dat stick out, both da kidneys an dea fat, an burn um on top da altar.
Lev 8.17: But da res a da boy kine cow, da skin, an da meat, an da kukae, Moses burn um all up inside da fire
Lev 8.17: But da res a da boy kine cow, da skin, an da meat, an da kukae, Moses burn um all up inside da fire outside da
Lev 8.18: Aaron an his boys put dea hands on top da head a da sheep.
Lev 8.19: Den Moses kill da sheep, an sprinkle da blood on all da sides a da altar.
Lev 8.21: He wash da inside parts an da legs wit watta.
Lev 8.21: Den he burn da head, da piece he cut up, da fat, an da res a da sheep on top da altar fo make one burn up kine
Lev 8.22: Moses bring da odda boy kine sheep, da one fo make Aaron an his boys come pries guys.
Lev 8.22: Aaron an his boys put dea hands on top da head a da sheep.
Lev 8.23: He take some a da blood an put um on top da bottom part a Aaron's right ear, on top
Lev 8.23: a Aaron's right ear, on top da thumb a his right hand, an on top da big toe a his right feet.
Lev 8.24: Moses bring Aaron's boys in front too, an put some a da blood on top da bottom part a dea right ear,
Lev 8.24: part a dea right ear, on top da thumb a dea right hand, an on top da big toe a dea right feet.
Lev 8.25: parts, da part a da liver dat stick out, both kidneys an dea fat, an he cut off da right thigh.
Lev 8.25: da part a da liver dat stick out, both kidneys an dea fat, an he cut off da right thigh.
Lev 8.26: take one flat bread dat no mo oil, one bread dat get oil, an one cracka.
Lev 8.26: He put um on top da fat an on top da right thigh.
Lev 8.27: He put all dat stuff inside Aaron an his boys hands, an dey lif um up in front Yahweh, fo show
Lev 8.27: He put all dat stuff inside Aaron an his boys hands, an dey lif um up in front Yahweh, fo show dass da present dey
Lev 8.28: Den Moses take dat stuff from dea hands, an burn um on top da altar, on top da burn up kine sacrifice.
Lev 8.28: Az fo make Aaron an his boys come prieses.
Lev 8.29: An Moses take da breast part a da meat.
Lev 8.30: Den Moses take some a da spesho kine olive oil an some a da blood from da altar, an sprinkle um on top Aaron
Lev 8.30: da spesho kine olive oil an some a da blood from da altar, an sprinkle um on top Aaron an his clotheses, an on top
Lev 8.30: some a da blood from da altar, an sprinkle um on top Aaron an his clotheses, an on top Aaron's boys an dea clotheses.
Lev 8.30: da altar, an sprinkle um on top Aaron an his clotheses, an on top Aaron's boys an dea clotheses.
Lev 8.30: um on top Aaron an his clotheses, an on top Aaron's boys an dea clotheses.
Lev 8.30: Az how he make Aaron an his clotheses, an his boys an dea clotheses, spesho fo
Lev 8.30: Az how he make Aaron an his clotheses, an his boys an dea clotheses, spesho fo God.
Lev 8.30: Az how he make Aaron an his clotheses, an his boys an dea clotheses, spesho fo God.
Lev 8.31: Den Moses tell Aaron an his boys: “Cook da res a da meat by da place wea peopo go
Lev 8.31: inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, an eat um dea wit da bread from da basket fo da sacrifice fo
Lev 8.31: fo make you guys come prieses, jalike I wen tell, ‘Aaron an his boys goin eat dis.
Lev 8.32: Den burn up all da res a da meat an da bread.
Lev 8.35: da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, day time an nite time fo seven days, an do wat Yahweh tell you fo do.
Lev 8.35: come fo meet God, day time an nite time fo seven days, an do wat Yahweh tell you fo do.
Lev 8.36: So Aaron an his boys do eryting Yahweh tell Moses fo tell dem fo do.
Lev 9.1: From da time Aaron an his boys come prieses, day numba eight, Moses tell Aaron
Lev 9.1: his boys come prieses, day numba eight, Moses tell Aaron an his boys come.
Lev 9.3: Take one bebe cow an one bebe sheep too, da two one year ol an no mo notting
Lev 9.3: one bebe cow an one bebe sheep too, da two one year ol an no mo notting wrong wit um, fo make da burn up kine
Lev 9.4: Take one cow an one boy kine sheep fo make one sacrifice fo show dat da
Lev 9.4: boy kine sheep fo make one sacrifice fo show dat da peopo an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 9.4: An make one sacrifice wit wheat o barley, mix um wit oil.
Lev 9.5: da tings Moses tell dem fo take by da front a da Tent, an all da peopo come nea an stand in front Yahweh fo meet
Lev 9.5: fo take by da front a da Tent, an all da peopo come nea an stand in front Yahweh fo meet him.
Lev 9.7: fo make yoa sacrifice cuz a da bad kine stuff you wen do, an make yoa burn up kine sacrifice fo bring yoaself an da
Lev 9.7: do, an make yoa burn up kine sacrifice fo bring yoaself an da peopo da same side wit God.
Lev 9.9: Aaron boys bring da blood by him, an he put his finga inside da blood, an put um on top da
Lev 9.9: da blood by him, an he put his finga inside da blood, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da
Lev 9.10: Aaron burn da fat on top da altar, da kidneys, an da part a da liver dat stick out, from da sacrifice cuz a
Lev 9.11: Da meat an da skin, he burn um wit fire outside da camp.
Lev 9.12: His boys bring him da blood, an he sprinkle um on top all da sides a da altar.
Lev 9.13: fo da burn up kine sacrifice, one piece by one piece, an da head too, an he burn um on top da altar.
Lev 9.13: up kine sacrifice, one piece by one piece, an da head too, an he burn um on top da altar.
Lev 9.14: He wash da inside parts an da legs, an burn um on top da sacrifice dey burn up, dat
Lev 9.14: He wash da inside parts an da legs, an burn um on top da sacrifice dey burn up, dat stay on top
Lev 9.15: sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, kill um, an give um fo dea sacrifice jalike he wen make da firs
Lev 9.16: He bring da animal fo da burn up kine sacrifice, an do eryting da way he suppose to.
Lev 9.17: He take one hand full a da wheat o barley, an burn um on top da altar, wit da sacrifice dey burn up dat
Lev 9.18: He kill da cow an da boy kine sheep fo make da sacrifice dat show dat Yahweh
Lev 9.18: da boy kine sheep fo make da sacrifice dat show dat Yahweh an da peopo stay tight wit each odda.
Lev 9.18: His boys give him da blood, an he sprinkle um on top all da sides a da altar.
Lev 9.19: But da fat parts a da cow an da boy kine sheep, da fat sheep tail, da fat dat cova da
Lev 9.19: da fat sheep tail, da fat dat cova da guts, da kidneys, an da part a da liver dat stick out, dey put all dat stuff on
Lev 9.21: Aaron lif up da breast part an da right thigh in front Yahweh fo make one lif up kine
Lev 9.22: Den Aaron put up his hands fo da peopo, an aks God fo do good kine stuff fo dem.
Lev 9.22: tings da peopo wen do befo time, da sacrifice dey burn up, an da sacrifice fo show dat da peopo an God stay tight wit
Lev 9.22: dey burn up, an da sacrifice fo show dat da peopo an God stay tight wit each odda, he come down from da altar.
Lev 9.23: Den Moses an Aaron go inside da Tent wea da peopo come meet God.
Lev 9.23: outside, dey aks God fo do good kine stuff fo da peopo, an Yahweh let all da peopo see how awesome he stay.
Lev 9.24: Den fire come out from in front Yahweh, an burn up all da burn up kine sacrifice an da fat parts a da
Lev 9.24: in front Yahweh, an burn up all da burn up kine sacrifice an da fat parts a da odda sacrifices dat stay on top da
Lev 10.1: Lata, two a Aaron's boys, Nadab an Abihu, take tings fo burn incense, put fire inside um, an
Lev 10.1: an Abihu, take tings fo burn incense, put fire inside um, an put incense powda on top da stuff dat stay burn.
Lev 10.2: So get fire come out from in front Yahweh, an burn up da boys an dey mahke.
Lev 10.2: get fire come out from in front Yahweh, an burn up da boys an dey mahke.
Lev 10.4: Moses tell Mishael an Elzafan, Aaron's uncle Uzziel's boys, fo come.’-”
Lev 10.6: Den Moses tell Aaron an his odda boys, Eleazar an Itamar, “You pries guys, no do
Lev 10.6: Den Moses tell Aaron an his odda boys, Eleazar an Itamar, “You pries guys, no do notting fo show dat you
Lev 10.6: No mess up yoa hair, an no broke yoa clotheses.
Lev 10.6: Cuz if you make jalike you sore inside, you goin mahke, an Yahweh goin come huhu wit all da peopo.
Lev 10.9: Den Yahweh tell Aaron, “You an yoa boys no can drink wine o beer kine stuff weneva you
Lev 10.9: guys now, az how goin be fo da peopo dat stay alive now an dea kids foeva.
Lev 10.10: An da stuff dat make you so you can come in front me, an da
Lev 10.10: An da stuff dat make you so you can come in front me, an da stuff dat make you so you no can come in front me, dey
Lev 10.11: An you guys gotta teach da Israel peopo eryting I wen tell
Lev 10.12: Moses tell Aaron an his boys dat still stay alive, Eleazar an Itamar, “Take da
Lev 10.12: Moses tell Aaron an his boys dat still stay alive, Eleazar an Itamar, “Take da res a da sacrifice wit da wheat o barley
Lev 10.12: stay from da sacrifices da peopo make wit fire fo Yahweh, an eat da bread part dat no mo yeast by da side a da altar,
Lev 10.13: An you gotta eat um inside one place dat stay spesho fo me,
Lev 10.13: one place dat stay spesho fo me, cuz az da share fo you an yoa boys from da sacrifices dey make fo Yahweh wit fire,
Lev 10.14: But you an yoa boys an yoa girls can eat da breast part a da meat dat
Lev 10.14: But you an yoa boys an yoa girls can eat da breast part a da meat dat dey lift up
Lev 10.14: yoa girls can eat da breast part a da meat dat dey lift up an da thigh dat dey put in front Yahweh.
Lev 10.14: Az da share fo you guys an yoa kids from da sacrifices da Israel peopo make fo show
Lev 10.14: from da sacrifices da Israel peopo make fo show dat dem an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 10.15: Da thigh part dat you pries guys put in front God an da breast meat dat you lift up, you gotta bring wit da fat
Lev 10.15: Da meat from dat goin be da regula part fo you an yoa kids foeva, jalike Yahweh wen tell.
Lev 10.16: Wen Moses aks Eleazar an Itamar, Aaron's two boys dat still stay alive, bout da
Lev 10.17: da blame from da peopo fo da bad kine stuff dey wen do, an fo bring dem da same side wit Yahweh.
Lev 10.19: wen make da sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, an dea sacrifice dey wen burn up in front Yahweh.
head: Da Kine Food Dat Make You So You Can Go In Front God, An Da Kine Food Dat Make You So You No Can Go In Front God
Lev 11.1: Yahweh tell Moses an Aaron fo tell da Israel peopo: “Dese da kine animals you
Lev 11.3: eat da kine animals dat get split in da hoof all da way, an dat chew dea food ova an ova.
Lev 11.3: get split in da hoof all da way, an dat chew dea food ova an ova.
Lev 11.4: “Get some animals dat ony chew dea food ova an ova, o dat ony get split kine hoof, but you guys no can
Lev 11.4: Da camel chew dea food ova an ova, but no mo split kine hoof, so if you guys eat um, you
Lev 11.5: Da rock badger chew dea food ova an ova, but dey no mo split kine hoof, so if you guys eat um,
Lev 11.6: Da wild rabbit chew da food ova an ova, but dey no mo split kine hoof, so if you guys eat um,
Lev 11.7: get split kine hoof all da way, but he no chew da food ova an ova.
Lev 11.9: “From all da animals dat live inside da sea an da streams, you guys can eat wateva get fins an scales.
Lev 11.9: da sea an da streams, you guys can eat wateva get fins an scales.
Lev 11.10: But all da animals inside da sea an da streams dat no mo fins o scales, no matta dey all swim
Lev 11.11: An cuz dey stay pilau fo you guys, you guys betta not eat dea
Lev 11.11: stay pilau fo you guys, you guys betta not eat dea meat, an you guys betta make dea mahke bodies jalike dey pilau fo
Lev 11.13: “Dese da kine birds az pilau fo you guys, an no eat um, cuz dey not fo eat: da eagle, all kine scavenja
Lev 11.19: da fish eagle, da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.
Lev 11.20: “All da kine inseck dat move aroun togedda an crawl, dey all pilau fo you guys.
Lev 11.22: You guys can eat all kine locust bug, grasshoppa, an cricket.
Lev 11.23: But all da odda tings dat move aroun togedda dat get wings an crawl, you guys gotta ack like dey pilau.
Lev 11.25: up one a dea mahke body, dey gotta go wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.26: kine hoof but not all da way, o dat no chew dea food ova an ova, if you guys eat um, dat make you guys so you no can
Lev 11.26: An whoeva touch dea mahke body, dey no can come in front me.
Lev 11.28: Whoeva pick up one a dea bodies gotta wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.30: lizard, da shiny kine lizard, da skink kine lizard, an da chameleon.
Lev 11.32: Wen one a dem mahke an fall down on top someting, no can use dat ting, no matta
Lev 11.33: If one a dem mahke an fall down inside one clay pot, eryting inside da pot no
Lev 11.34: If get food, an da watta from inside da pot splash on top da food, no can
Lev 11.37: An if one a dea mahke bodies fall down on top some seeds dat
Lev 11.37: dat somebody goin plant, da seeds still yet stay good an you can use um.
Lev 11.38: But if da seed get watta on top, an da mahke body a one a da small animals fall down on top,
Lev 11.40: meat from da mahke body, dey gotta go wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.40: pick up da mahke body gotta wash dea clotheses too, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.44: Make yoaself spesho fo me, an stay spesho fo me, cuz I stay spesho.
Lev 11.46: eryting dat stay alive, dat move aroun inside da watta an on top da groun.
Lev 11.47: can eat cuz dey make you so you no can come in front me, an wat kine you can eat cuz dey no make you so you no can
Lev 12.2: Moses fo tell da Israel peopo: “One wahine dat get hapai an born one boy, she no can come in front me fo seven days
Lev 12.4: yet fo thirty-three days, fo make shua all da bleeding pau an den she ready fo come in front me.
Lev 12.4: She no can touch wateva stay spesho fo me, an she no can go da Tent Dat Stay Spesho Fo Me till da time
Lev 12.4: no can go da Tent Dat Stay Spesho Fo Me till da time pau, an den she can come in front me.
Lev 12.5: yet fo sixty-six days, fo make shua all da bleeding pau, an den she ready fo come in front me.
Lev 12.6: “Afta she born one boy o one girl, an da bleeding pau an she ready fo come in front me, she go
Lev 12.6: “Afta she born one boy o one girl, an da bleeding pau an she ready fo come in front me, she go by da pries guy wea
Lev 12.6: da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, an bring one bebe sheep one year ol, fo make one burn up kine
Lev 12.6: sheep one year ol, fo make one burn up kine sacrifice, an one young pigeon o one dove fo make da kine sacrifice fo
Lev 12.8: o two young pigeons, one fo da burn up kine sacrifice, an da odda fo da sacrifice fo any bad kine stuff she wen do.
Lev 12.8: Az how da pries guy goin bring her da same side wit me, an den she can come in front me.
Lev 13.1: Yahweh tell Moses an Aaron dis: “Anybody get one place on top dea skin dat stay
Lev 13.2: place dat shine o stay red, maybe da kine goin come sick an odda guys can catch um.
Lev 13.3: If da hair inside da sore place come white awready, an if da sore look like stay go way down unda da skin, den az
Lev 13.4: awready, but no look like stay go way down unda da skin, an da hair inside um not white, da pries goin take da guy an
Lev 13.4: an da hair inside um not white, da pries goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.5: If da pries guy see dat da sore no change, an no come mo big on top da skin, da pries goin make da guy
Lev 13.6: If da sore wen fade, an neva come mo big on top da skin, da pries guy goin tell
Lev 13.6: da skin, da pries guy goin tell erybody az ony one rash, an da guy stay okay fo come in front me, Yahweh.
Lev 13.10: If get one white place on top da skin dat stay swell, an if da place dat stay swell get raw skin, az one sick
Lev 13.11: skin, az one sick inside da skin dat anybody can catch, an no goin come good bumbye.
Lev 13.12: “If da sick come out all ova da guy skin, an da pries see dat [stay / dey] go cova da skin from da head
Lev 13.13: Cuz da sick stay all white an dry up, he can go in front me.
Lev 13.16: But if da raw skin change an come back white an dry, he gotta go by da pries guy again.
Lev 13.16: But if da raw skin change an come back white an dry, he gotta go by da pries guy again.
Lev 13.17: If da sores wen come white an dry, da pries guy goin tell erybody dat da guy can come in
Lev 13.18: “Wen somebody get one boil on top dea skin, an da ting come good, an on top da place wea da boil wen
Lev 13.19: get one boil on top dea skin, an da ting come good, an on top da place wea da boil wen stay, get one white place
Lev 13.19: get one white place dat stay swell o get one kinda red an white shiny kine place, dey gotta go by da pries guy.
Lev 13.20: If da place look like stay go way down inside da skin, an da hair inside um come white, da pries guy goin tell
Lev 13.21: But if da pries guy check um out, an no mo white hair inside um, an no go down inside da skin,
Lev 13.21: da pries guy check um out, an no mo white hair inside um, an no go down inside da skin, an ony can see um litto bit,
Lev 13.21: no mo white hair inside um, an no go down inside da skin, an ony can see um litto bit, den da pries guy goin take da
Lev 13.21: can see um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.23: But if da shiny place no stay change, an no come mo big, az ony one scar from da boil, an da pries
Lev 13.23: change, an no come mo big, az ony one scar from da boil, an da pries guy goin tell erybody dat da guy can come in
Lev 13.24: “Wen somebody get one burn on top dea skin, an one kinda red an white shiny kine place o one white shiny
Lev 13.24: somebody get one burn on top dea skin, an one kinda red an white shiny kine place o one white shiny kine place come
Lev 13.25: If da hair inside da shiny part wen come white, an da sore look like go way down inside da skin, az da kine
Lev 13.26: But if da pries guy check out da place, an no mo white hair inside da shiny part, an no go down
Lev 13.26: out da place, an no mo white hair inside da shiny part, an no go down inside da skin, an ony can see um litto bit,
Lev 13.26: hair inside da shiny part, an no go down inside da skin, an ony can see um litto bit, den da pries guy goin take da
Lev 13.26: can see um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.28: But if da sore no change, an no come mo big, an ony can see um litto bit, az one place
Lev 13.28: But if da sore no change, an no come mo big, an ony can see um litto bit, az one place dat stay swell cuz
Lev 13.30: If look like stay go down inside da skin, an da hair inside um stay yellow an skinny kine, da pries
Lev 13.30: go down inside da skin, an da hair inside um stay yellow an skinny kine, da pries goin tell dat dey no can come in
Lev 13.30: Dat kine sore broke da skin on top da head o da chin, an odda guys can catch um.
Lev 13.31: skin stay broke no look like go way down inside da skin, an no mo black hair inside um, den da pries guy goin take da
Lev 13.31: mo black hair inside um, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.32: If da place wea da skin stay broke no come mo plenny, an no mo yellow hair inside um, an no look like stay go down
Lev 13.32: broke no come mo plenny, an no mo yellow hair inside um, an no look like stay go down inside da skin, da sick guy
Lev 13.33: shave himself, but no shave da place wea da sore stay, an da pries guy goin make um stay by himself seven mo days.
Lev 13.34: If no come plenny, an no go down inside da skin, da pries guy goin tell erybody
Lev 13.34: Dey gotta wash dea clotheses, an dey goin be okay fo come in front me.
Lev 13.37: guy tink da place wea da skin stay broke no mo plenny, an get black hair growing inside um, da sore come good
Lev 13.39: on top dea skin, da pries guy goin check um out da guy an da wahine.
Lev 13.39: If da place stay white an shiny an almos no can see um, az ony one rash on top da
Lev 13.39: If da place stay white an shiny an almos no can see um, az ony one rash on top da skin an
Lev 13.39: an almos no can see um, az ony one rash on top da skin an odda guys no can catch um, an da guy o da wahine can come
Lev 13.39: ony one rash on top da skin an odda guys no can catch um, an da guy o da wahine can come in front me.
Lev 13.41: An if da hair on top da front a his head fall out, dass
Lev 13.42: inside wea he no mo hair on top o on da front a his head, an da sore come mo big, az one sick dat odda guys can catch.
Lev 13.43: on top his head o on top da front a da head stay swell, an get white wit litto bit red, jalike one sick odda guys can
Lev 13.44: den fo shua da guy get da kine sick odda guys can catch, an no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.45: broke da clotheses dey wear fo show dey stay sore inside, an no comb dea hair.
Lev 13.45: Dey gotta cova up da bottom part a dea face, an yell to erybody, ‘No come nea!
Lev 13.49: o animal skins, o someting peopo make from leather, an if da mildew on top dese tings look kinda green o kinda
Lev 13.50: Da pries guy goin check out da mildew, an put um away so no can touch odda kine stuffs fo seven
Lev 13.55: Den da pries guy goin check um out one mo time, an if da mildew still look da same, no matta no spread, you
Lev 13.58: Wateva dey wen wash, an no mo mildew, dey gotta wash um again, an den goin be okay
Lev 13.58: dey wen wash, an no mo mildew, dey gotta wash um again, an den goin be okay fo peopo use um.
Lev 13.59: “Dis, da rules fo wool o linen cloth, an fo stuff peopo make from leather, dat get mildew on top
Lev 13.59: stuff peopo make from leather, dat get mildew on top um, an fo tell erybody if stay okay o if not okay fo peopo use
Lev 14.3: Da pries guy goin go outside da camp, an check out da guy.
Lev 14.4: guy goin tell somebody fo bring two birds dat stay alive an da right kine fo kill fo make sacrifice, an some cedar
Lev 14.4: dat stay alive an da right kine fo kill fo make sacrifice, an some cedar wood, red string, an one oregano branch, fo da
Lev 14.4: fo kill fo make sacrifice, an some cedar wood, red string, an one oregano branch, fo da guy dat like come clean fo come
Lev 14.6: Den he goin take da bird dat still alive an dip um inside da blood wit da spring watta from da bird he
Lev 14.6: He goin dip da cedar wood, da red string, an da oregano branch, same time.
Lev 14.7: An he goin tell erybody dat now stay okay fo da guy come in
Lev 14.8: da guy gotta wash his clotheses, shave off all his hair, an bafe wit watta.
Lev 14.9: off all da hair from his head, his beard, his eyebrow, an his odda hair.
Lev 14.9: He gotta wash his clotheses an bafe wit watta.
Lev 14.10: “Day numba eight he gotta bring two boy kine bebe sheep, an one girl kine bebe sheep, dat ony stay one year ol, an no
Lev 14.10: an one girl kine bebe sheep, dat ony stay one year ol, an no mo notting wrong wit um.
Lev 14.10: flour, mix wit olive oil, fo make one sacrifice wit wheat, an bout one pint olive oil.
Lev 14.11: dat da guy ready fo come in front me, gotta bring da guy an da sacrifice animals in front me wea peopo go inside da
Lev 14.12: away da blame fo da bad tings da guy wen do befo time, an da olive oil.
Lev 14.12: He goin lif up da baby sheep an da oil in front me fo make da kine sacrifice dey lif up.
Lev 14.13: da kine sacrifice cuz a da bad kine stuff da guy wen do, an da kine sacrifice dey burn up.
Lev 14.14: some a da blood from da sacrifice fo take away da blame, an put um on top da bottom a da right ear a da guy he make da
Lev 14.14: da bottom a da right ear a da guy he make da sacrifice fo, an on top his right thumb, an da big toe from his right feet.
Lev 14.14: da guy he make da sacrifice fo, an on top his right thumb, an da big toe from his right feet.
Lev 14.15: Den da pries guy goin take some a da olive oil, an pour um inside da palm a his own lef hand, dip his right
Lev 14.16: dip his right forefinga inside da oil inside his lef palm, an wit his finga, sprinkle some in front me, Yahweh, seven
Lev 14.17: da bottom a da guy's right ear, on top his right thumb, an his right big toe, on top da blood from da sacrifice fo
Lev 14.19: da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do befo time, an bring him da same side wit me, cuz befo time he no can
Lev 14.20: pries guy goin kill da animal fo da burn up kine sacrifice an put um on top da altar, wit da sacrifice wit da wheat too,
Lev 14.20: put um on top da altar, wit da sacrifice wit da wheat too, an bring da guy da same side wit me.
Lev 14.21: “But if da guy no mo notting, an no can buy da animals, he gotta take one boy kine bebe
Lev 14.21: bebe sheep fo make one sacrifice fo take away da blame, an lif um up, fo bring him da same side wit me, Yahweh.
Lev 14.21: An he goin take two quarts fancy kine flour mix wit bout one
Lev 14.22: bout one pint olive oil fo make one sacrifice wit wheat, an two doves o two young pigeons, wateva he can buy, one fo
Lev 14.22: can buy, one fo da sacrifice cuz a da bad tings he wen do, an da odda fo da burn up kine sacrifice.
Lev 14.23: “Day numba eight, he gotta bring da animals an da stuff fo da sacrifice by da pries guy wea peopo go
Lev 14.24: Da pries guy goin take da bebe sheep an da pint a olive oil fo da sacrifice fo take away da blame,
Lev 14.24: da pint a olive oil fo da sacrifice fo take away da blame, an lif um up in front me, Yahweh, fo da kine sacrifice dey
Lev 14.25: kill da bebe sheep fo da sacrifice fo take away da blame, an take some a da blood, an put um on top da bottom a da
Lev 14.25: sacrifice fo take away da blame, an take some a da blood, an put um on top da bottom a da right ear a da guy, da right
Lev 14.25: on top da bottom a da right ear a da guy, da right thumb, an da right big toe.
Lev 14.27: some a da olive oil inside da palm a his own left hand, an wit his right forefinga, sprinkle some a da oil seven
Lev 14.28: on top da bottom a da guy's right ear, his right thumb, an his right big toe.
Lev 14.31: one fo make da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do, an da odda fo make da burn up kine sacrifice wit da wheat
Lev 14.32: get da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, an da guy no mo notting fo buy da regula kine stuff fo make
Lev 14.33: Anodda ting Yahweh tell Moses an Aaron: “Wen you guys go inside da Canaan land, dat I stay
Lev 14.37: If stay lok kinda green o kinda red, an go mo deep den da wall, da pries guy goin go outside da
Lev 14.38: den da wall, da pries guy goin go outside da house door, an shut um up fo seven days.
Lev 14.40: peopo dat dey gotta take out da stones dat get da mildew, an throw um outside da town wea peopo put da kine stuff dat
Lev 14.41: da pries guy goin make um scrape all da walls inside, an dey gotta throw da stuff dey scrape off an throw um da
Lev 14.41: walls inside, an dey gotta throw da stuff dey scrape off an throw um da place outside da town dey get fo da kine stuff
Lev 14.42: odda new stones fo put wea da ol stones dey wen take out, an dey goin take new clay fo plasta all da walls.
Lev 14.43: inside da house afta dey take out da stones wit da mildew, an scrape da house walls, an plasta um, da pries guy goin go
Lev 14.43: out da stones wit da mildew, an scrape da house walls, an plasta um, da pries guy goin go check um out again.
Lev 14.45: Gotta broke down da house: da stones, da beams, an all da clay, an take um outside da town, da place wea
Lev 14.45: broke down da house: da stones, da beams, an all da clay, an take um outside da town, da place wea peopo throw stuff
Lev 14.47: An anybody sleep o eat inside da house, dey gotta wash dea
Lev 14.48: “But if da pries guy come fo check out da house, an da mildew neva spread inside da house afta dey put da new
Lev 14.49: um, he goin take two birds, some cedar wood, red string, an one oregano branch.
Lev 14.50: He goin kill one bird ova one clay pot an get spring watta inside.
Lev 14.51: goin take da cedar wood, da oregano branch, da red string, an da odda bird dat stay alive, dip um inside da blood mix
Lev 14.51: da blood mix wit da spring watta from da bird he wen kill, an use um fo sprinkle da house seven times.
Lev 14.52: da bird dat stay alive, da cedar wood, da oregano branch, an da red string, fo make da house okay fo use, den he goin
Lev 14.57: pries guy can find out wen someting stay okay o not okay, an wen da peopo can come in front God, an wen dey no can.
Lev 14.57: okay o not okay, an wen da peopo can come in front God, an wen dey no can.
Lev 14.57: bout da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, an da mildew.
Lev 15.1: Yahweh tell Moses an Aaron fo tell da Israel peopo dis: “Wen any guy get stuff
Lev 15.5: dat touch da guy bed, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun
Lev 15.5: guy bed, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.6: out wen sit on top um, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun
Lev 15.6: top um, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.7: “Anybody touch da guy skin gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun
Lev 15.7: da guy skin gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.8: “If da guy get stuff coming out, an he spit on top somebody dat can come in front me, dat guy
Lev 15.8: can come in front me, dat guy gotta wash his clotheses, an bafe wit watta, an he no can come in front me till da sun
Lev 15.8: me, dat guy gotta wash his clotheses, an bafe wit watta, an he no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.10: go ride, goin make peopo so dey no can come in front me, an whoeva touch anyting dat was undaneat da guy dat get da
Lev 15.10: dat wen stay unda da guy, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun
Lev 15.10: da guy, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.11: he wash his hands wit watta, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun
Lev 15.11: watta, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.13: He gotta wash his clotheses, an bafe wit spring watta.
Lev 15.14: eight, da guy gotta take two doves o two young pigeon, an come in front me wea peopo go inside da yard fo da Tent
Lev 15.15: one fo da sacrifice cuz a da bad kine stuff da guy wen do, an da odda fo da burn up kine sacrifice.
Lev 15.16: get one wet dream, he gotta bafe his whole body wit watta, an he no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.17: o da leather get semen on top um, gotta wash um wit watta, an no can use um till da sun go down.
Lev 15.18: Wen one guy sleep wit one wahine, an get semen come out from da body, both a dem gotta bafe wit
Lev 15.18: come out from da body, both a dem gotta bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.20: An wateva she sit on top, dat make da peopo so dey no can
Lev 15.21: Anybody touch her bed gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun
Lev 15.21: touch her bed gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.22: An anybody touch anyting she sit down on top gotta wash dea
Lev 15.22: anyting she sit down on top gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun
Lev 15.22: down on top gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.24: “If one guy sleep wit her, an da stuff dat come outa her touch him, he no can come in
Lev 15.24: her touch him, he no can come in front me fo seven days, an wateva bed he lay down on top, dat goin make peopo so dey
Lev 15.25: “Wen one wahine get blood dat come out fo plenny days, an az not her sick time ery month, o get blood dat still yet
Lev 15.26: Wateva bed she lay down on top wen da blood stay come out, an wateva she sit down on top, goin make peopo so dey no can
Lev 15.27: Dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun
Lev 15.27: Dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.28: come out from da wahine body, she gotta wait seven days, an afta dat she can come in front me.
Lev 15.29: numba eight, she gotta take two doves o two young pigeons, an bring um by da pries guy wea peopo go inside da yard fo da
Lev 15.30: bird fo da sacrifice cuz a any bad kine stuff she wen do, an da odda bird fo da burn up kine sacrifice.
Lev 15.31: “Az how you guys, Moses an Aaron, gotta make shua da Israel peopo stay away from da
Lev 15.31: No good dey mahke wen dey stay lidat, an no good dey make da place wea I stay wit dem come pilau.
Lev 15.32: any guy dat get da kine sick dat come out from dea body, an fo whoeva get semen come out from dea body, so dey no can
Lev 15.33: fo one guy o wahine dat get stuff come out from dea body, an fo one guy dat sleep wit one wahine dat get her sick time
Lev 15.33: fo one guy dat sleep wit one wahine dat get her sick time an no can come in front Yahweh.
Lev 16.3: fo make sacrifice cuz a da bad kine stuff da peopo wen do, an one boy kine sheep fo da burn up kine sacrifice.
Lev 16.4: An he gotta bafe firs wit watta, cuz he goin put on da pries
Lev 16.4: linen shorts unda um, den tie da linen sash aroun himself, an put on da pries kine hat.
Lev 16.5: goats fo da sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, an one boy kine sheep fo da burn up kine sacrifice.
Lev 16.6: fo da bad kine stuff he wen do, fo bring back him an his ohana da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.7: Den he goin take da two goats an bring dem in front me, Yahweh, by da place wea peopo go
Lev 16.11: kine cow fo make sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, an kill um, fo bring him an his ohana da same side wit me.
Lev 16.11: fo da bad kine stuff he wen do, an kill um, fo bring him an his ohana da same side wit me.
Lev 16.12: one bowl full a da burning coals from da altar in front me an two hands full a da incense dat dey grind up small an
Lev 16.12: me an two hands full a da incense dat dey grind up small an smell real nice, an take um behind da curtain.
Lev 16.12: a da incense dat dey grind up small an smell real nice, an take um behind da curtain.
Lev 16.14: he goin take some a da boy kine cow's blood wit his finga, an sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba
Lev 16.14: Deal, fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh, an den he goin sprinkle um seven times in front da cova fo da
Lev 16.15: He goin take da blood behind da curtain, an make da same ting jalike he wen do wit da boy kine cow's
Lev 16.15: Deal, fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh, an den in front da Box.
Lev 16.16: da kine stuff dat make um so dey no can come in front me, an dey go agains me weneva dey do bad kine stuff.
Lev 16.17: Az how he goin bring back himself, his ohana, an all da Israel peopo togedda, da same side wit me.
Lev 16.18: come outside by da altar dat stay in front me, Yahweh, an make shua da altar stay okay fo make sacrifice on top um,
Lev 16.18: make shua da altar stay okay fo make sacrifice on top um, an stay da same side wit me.
Lev 16.18: He goin take some a da blood from da boy kine cow, an some a da blood from da goat, an put um on top all da
Lev 16.18: from da boy kine cow, an some a da blood from da goat, an put um on top all da tings like horns dat stick out from
Lev 16.20: Place stay okay fo use cuz stay da same side wit me, an same ting fo da Tent an da altar, den he goin bring da
Lev 16.20: use cuz stay da same side wit me, an same ting fo da Tent an da altar, den he goin bring da odda goat dat still stay
Lev 16.21: Aaron goin put his two hands on top da goat's head, an tell all da bad kine stuff da Israel peopo wen do, an dat
Lev 16.21: an tell all da bad kine stuff da Israel peopo wen do, an dat dey go agains me, Yahweh, an jalike put da blame fo
Lev 16.21: da Israel peopo wen do, an dat dey go agains me, Yahweh, an jalike put da blame fo all dat bad kine stuff on top da
Lev 16.22: take da blame fo all da bad kine stuff da peopo wen do, an take um one place wea da goat no can come back.
Lev 16.23: go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, an take off da linen clotheses dat he put on befo he wen go
Lev 16.23: he put on befo he wen go inside da Real Real Spesho Place, an he goin leave um inside dea.
Lev 16.24: goin bafe wit watta inside da place dat stay spesho fo me, an put on his regula clotheses.
Lev 16.24: Den he goin come out an make da burn up kine sacrifice fo himself, an anodda one
Lev 16.24: come out an make da burn up kine sacrifice fo himself, an anodda one fo da peopo, fo bring him an da peopo back da
Lev 16.24: fo himself, an anodda one fo da peopo, fo bring him an da peopo back da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.25: An he goin burn da fat from da sacrifice fo da bad kine stuff
Lev 16.26: go dat wen take da blame, he gotta wash his clotheses, an bafe wit watta.
Lev 16.27: Da boy kine cow an da goat fo da sacrifices fo da bad kine stuff Aaron an da
Lev 16.27: cow an da goat fo da sacrifices fo da bad kine stuff Aaron an da peopo wen do, dat Aaron wen bring dea blood inside da
Lev 16.28: Da guy dat wen take um fo burn gotta wash his clotheses, an bafe wit watta.
Lev 16.29: An no can work, anybody dat wen born one Jew, o anybody from
Lev 16.31: Az one day fo res, jalike da Res Day, an you guys no can eat, so you can pray.
Lev 16.32: Da pries guy dat God pick fo be da main pries, an get da right fo do um afta his fadda, he goin bring back
Lev 16.33: goin put on da linen kine clotheses dat stay spesho fo me, an make da sacrifices fo make shua dat da Real Real Spesho
Lev 16.33: Real Spesho Place, da Tent wea da peopo come fo meet me, an da altar, da pries guys, an da peopo all stay da same side
Lev 16.33: wea da peopo come fo meet me, an da altar, da pries guys, an da peopo all stay da same side wit me.
Lev 16.34: An Aaron wen do um all jalike Yahweh tell Moses fo do um.
Lev 17.2: Yahweh tell Moses tell Aaron an his boys an all da Israel peopo, dis wat Yahweh tell you
Lev 17.2: Yahweh tell Moses tell Aaron an his boys an all da Israel peopo, dis wat Yahweh tell you guys fo do:
Lev 17.5: Az so da Israel peopo make dea sacrifices by me, Yahweh, an no make um inside da open fields.
Lev 17.5: Den dey can make da kine sacrifice fo show dat me, Yahweh, an dem stay tight wit each odda.
Lev 17.6: go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, an burn da fat.
Lev 17.7: Dey betta not make sacrifices fo da goat kine idol gods, an fool aroun wit dose gods jalike one guy fool aroun behind
Lev 17.7: Dis da rule dat goin stay fo dem an dea kids from now an foeva.
Lev 17.7: Dis da rule dat goin stay fo dem an dea kids from now an foeva.
Lev 17.8: “Tell dem dis too: All you Israel peopo, an all you peopo from odda place dat stay live wit da Israel
Lev 17.10: blood inside, I goin go agains dat guy dat eat da blood, an I goin cut him off so he not one a my peopo no moa.
Lev 17.13: dat you guys can eat, dey gotta let da blood go outa um, an cova up da blood wit dirt on top.
Lev 17.15: dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, an dey eat um, dey gotta wash dea clotheses, bafe wit watta,
Lev 17.15: dey eat um, dey gotta wash dea clotheses, bafe wit watta, an dey no can come in front me, Yahweh, till da sun go down.
Lev 17.16: But if dey no wash dea clotheses, an bafe wit watta, dey goin get da blame fo eat da mahke
Lev 18.2: Yahweh tell Moses fo talk to da Israel peopo one mo time an tell um: “Me, Yahweh, I yoa God.
Lev 18.3: An you guys No make like da peopo do Canaan side, da place I
Lev 18.4: You guys gotta do wat my rules tell you fo do, an make shua fo live da way I tell you gotta do.
Lev 18.5: Take care fo live da way I tell you gotta do, an do wat my rules tell you fo do.
Lev 18.5: Anybody dat do wat my rules tell, dey goin stay alive an get life cuz dey do um.
Lev 18.17: An no go make sex wit her boy's girl o her girl's girl.
Lev 18.20: “No go make sex wit any odda guy wife, an make yoaself pilau lidat so you no can come in front me.
Lev 18.23: “No make sex wit one animal, an make yoaself come pilau lidat.
Lev 18.23: One wahine betta not give herself to one animal an make sex wit um.
Lev 18.23: Dat mean dey ack jalike peopo an animals not diffren, an az going agains doing da right
Lev 18.23: Dat mean dey ack jalike peopo an animals not diffren, an az going agains doing da right tings.
Lev 18.24: “No go do dis kine stuff an make yoaself so you no can come in front me, Yahweh.
Lev 18.26: gotta take care fo live da way I wen tell you gotta do, an do wat my rules tell you fo do.
Lev 18.26: An you gotta no do notting dat stay pilau, da kine I wen tell
Lev 18.26: Da guys dat born hea an da guys from odda place dat live wit you guys, same ting,
Lev 19.2: tell all da Israel peopo dis: “You guys gotta live spesho an good kine, cuz I yoa God Yahweh, an I stay spesho an good.
Lev 19.2: guys gotta live spesho an good kine, cuz I yoa God Yahweh, an I stay spesho an good.
Lev 19.2: an good kine, cuz I yoa God Yahweh, an I stay spesho an good.
Lev 19.3: “Erybody gotta show plenny respeck fo dea mudda an fadda.
Lev 19.3: An ery Res Day, you guys gotta follow my Rules an res.
Lev 19.3: An ery Res Day, you guys gotta follow my Rules an res.
Lev 19.4: An no pour hot metal fo make gods fo yoaself.
Lev 19.5: “Wen you guys make sacrifice dat show dat you an me, Yahweh, stay tight wit each odda, make um good so I
Lev 19.7: If day numba three, anybody eat um, az pilau, an I no goin take da sacrifice.
Lev 19.10: yoa grape field one mo time fo make shua you get eryting, an no pick up da grapes dat wen fall down.
Lev 19.10: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat live wit you guys.
Lev 19.12: “No go make strong promise an tell az me, Yahweh, said um.
Lev 19.14: kahuna on top / talk stink bout] one guy dat no can hear [an tell he no matta].
Lev 19.14: No put someting in front one guy dat no can see so he trip an fall down.
Lev 19.14: Stay scared an show respeck fo me, cuz I yoa God Yahweh.
Lev 19.15: you guys judge peopo, make shua you do um da right way, an make um even.
Lev 19.15: Judge odda peopo da right an same way.
Lev 19.16: “No go aroun an make bulai story bout anybody wit yoa peopo.
Lev 19.16: “No jus stan dea, if somebody goin mahke an you do notting fo help.
Lev 19.18: No stay nuha wit um, but get love an aloha fo da odda guy, jalike you get love an aloha fo
Lev 19.18: but get love an aloha fo da odda guy, jalike you get love an aloha fo yoaself.
Lev 19.19: somebody weave from two diffren kine string, jalike wool an linen.
Lev 19.20: guy make sex wit one slave girl dat goin marry anodda guy, an da guy she goin marry no buy her yet an no pay da owna yet
Lev 19.20: marry anodda guy, an da guy she goin marry no buy her yet an no pay da owna yet so she not one slave no moa, den da guy
Lev 19.22: Den I goin hemo his shame an let him go.
Lev 19.23: “Wen you guys go inside da land an plant any kine fruit trees, tink bout da fruit lidis: no
Lev 19.29: make lidat, erybody inside da land goin make lidat too, an den goin get plenny real bad kine stuff all ova da land.
Lev 19.31: “No go look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an no go find da guys dat know how fo find out wat da mahke
Lev 19.32: “Stand up wen ol peopo come nea you, an show respeck fo dem.
Lev 19.34: Get love an aloha fo da guy, jalike you get love an aloha fo yoaself.
Lev 19.34: Get love an aloha fo da guy, jalike you get love an aloha fo yoaself.
Lev 19.34: Cuz you guys wen stay Egypt side, an you guys not from dea.
Lev 19.36: Use da kine scale an measure dat stay right an tell da truth.
Lev 19.36: Use da kine scale an measure dat stay right an tell da truth.
Lev 19.37: make shua fo do all da tings I tell you guys you gotta do, an all da rules I give you fo do um.
Lev 20.3: I goin go agains dat guy, an cut him off from his peopo.
Lev 20.3: fo make sacrifice fo Molek, he make my spesho place pilau, an he talk bad an make dirty my good an spesho name too.
Lev 20.3: fo Molek, he make my spesho place pilau, an he talk bad an make dirty my good an spesho name too.
Lev 20.3: spesho place pilau, an he talk bad an make dirty my good an spesho name too.
Lev 20.4: happen wen dose peopo give one a dea kids fo Molek, an da Israel peopo no kill um, I goin go agains whoeva make
Lev 20.5: um, I goin go agains whoeva make da sacrifice fo Molek, an agains dea ohana.
Lev 20.6: whoeva go look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know how fo find out wat da mahke peopo
Lev 20.6: one wahine dat fool aroun fo money wen dey go agains me an follow da odda spirits.
Lev 20.7: “Make yoaself come good an spesho fo me, cuz I yoa God Yahweh.
Lev 20.9: [put kahuna on top / talk stink bout] dea fadda o mudda [an tell dey no matta], dey gotta mahke.
Lev 20.9: / talk stink] dea fadda o mudda, dey da ones get da blame, an dey gotta mahke.
Lev 20.10: wife, wit any odda guy wife, you guys gotta kill da guy an da wahine dat wen fool aroun.
Lev 20.11: Da guy an da wahine, gotta mahke.
Lev 20.12: “If somebody make sex wit dea daughter in law, da guy an da wahine gotta mahke.
Lev 20.14: “If somebody marry one wahine an her mudda too, az one real bad kine ting.
Lev 20.14: You guys gotta burn da guy an da wahines in da fire fo kill um.
Lev 20.15: animal jalike az one wahine, you guys gotta kill da guy an da animal.
Lev 20.16: animal fo make sex wit um, you guys gotta kill da wahine an da animal.
Lev 20.17: his sista, no matta his fadda's girl o his mudda's girl, an dey make sex togedda, az shame fo dem.
Lev 20.18: time ery month, he wen show wea da blood stay come from, an she wen show um too.
Lev 20.21: “If somebody marry an make sex wit his brudda's wife an da brudda still alive,
Lev 20.21: “If somebody marry an make sex wit his brudda's wife an da brudda still alive, az one pilau ting.
Lev 20.24: But I wen tell you guys, ‘You guys goin take ova dea land, an you guys goin own um.
Lev 20.24: Az one land dat get plenny milk an honey.
Lev 20.25: “Az why you guys gotta know an make diffren, da kine animals an birds dat you guys can
Lev 20.25: why you guys gotta know an make diffren, da kine animals an birds dat you guys can eat, an da kine animals an birds
Lev 20.25: diffren, da kine animals an birds dat you guys can eat, an da kine animals an birds dat you guys no can eat.
Lev 20.25: animals an birds dat you guys can eat, an da kine animals an birds dat you guys no can eat.
Lev 20.26: You guys suppose to be spesho fo me, cuz I Yahweh, an I stay good an spesho.
Lev 20.26: suppose to be spesho fo me, cuz I Yahweh, an I stay good an spesho.
Lev 21.3: An if one sista dat neva marry still yet, an he stay take
Lev 21.3: An if one sista dat neva marry still yet, an he stay take care her cuz she no mo husban, an she mahke,
Lev 21.3: still yet, an he stay take care her cuz she no mo husban, an she mahke, he can make himself lidat fo her.
Lev 21.6: Dey betta not make dirty my good an spesho name lidat.
Lev 21.6: Cuz dey da ones make da sacrifice fo me, Yahweh, wit fire, an az jalike dey give food to me, dea God.
Lev 21.8: guys jalike dey real spesho fo me, cuz dey make sacrifice an give food to me, yoa God.
Lev 21.8: bout dem like spesho guys, cuz I, Yahweh, stay spesho, an I make you guys spesho.
Lev 21.17: Yahweh tell Moses fo tell Aaron dis: “Fo yoa kids an dea kids dat come afta dem, no mo nobody dat get someting
Lev 21.22: dea body, dey can eat da mos spesho food fo me, dea God, an da spesho food dass fo da pries guys.
Lev 21.23: dem, dey no can go inside da room wit da thick curtain, an dey no can go by da altar, cuz den dey make my spesho
Lev 21.24: So Moses tell dis to Aaron an his boys, an to all da Israel peopo.
Lev 21.24: So Moses tell dis to Aaron an his boys, an to all da Israel peopo.
Lev 22.1: Yahweh tell Moses fo tell Aaron an his boys “Take care!
Lev 22.2: um wen dey not suppose to, dey goin make dirty my good an spesho name.
Lev 22.3: “Tell um dis: Fo da pries guys dat stay alive now an bumbye, if anybody from dea ohana no can come in front me,
Lev 22.3: bumbye, if anybody from dea ohana no can come in front me, an yet dey come nea da sacrifices dat da Israel peopo make
Lev 22.4: da kine sacrifice dat stay spesho fo me, till da ting pau an den dey can come in front me.
Lev 22.7: Afta da sun go down, an dey stay clean, den dey can come in front me, an afta dat
Lev 22.7: go down, an dey stay clean, den dey can come in front me, an afta dat can eat da sacrifice dat stay spesho fo me, cuz
Lev 22.9: guys gotta do wat I tell um fo do, so dey no get da blame an mahke cuz dey no mo respeck fo wat I tell.
Lev 22.9: I Yahweh, an I make dem spesho fo me.
Lev 22.10: eat da sacrifices dat stay spesho fo me, ony da pries guys an dea ohana can eat um.
Lev 22.10: His friend dat come stay wit him his house, an da guy he pay fo work fo him, dey no can eat um.
Lev 22.13: But if one pries girl come one widow o get divorce, an no mo kids, an her go back live inside her fadda's house,
Lev 22.13: pries girl come one widow o get divorce, an no mo kids, an her go back live inside her fadda's house, jalike wen her
Lev 22.14: not from da pries ohana eat da food dat stay spesho fo me, an neva know stay spesho befo, dey gotta pay back da pries
Lev 22.14: befo, dey gotta pay back da pries guy fo da sacrifice, an twenty percent moa.
head: Da Kine Sacrifices Yahweh Take An No Take
Lev 22.18: Yahweh tell Moses fo tell Aaron an his boys an all da Israel peopo dis: “Any Israel guy, o
Lev 22.18: Yahweh tell Moses fo tell Aaron an his boys an all da Israel peopo dis: “Any Israel guy, o any guy from
Lev 22.19: Den I goin take um an make good fo dem.
Lev 22.21: o da sheeps fo make da kine sacrifice dat show dat dem an me, Yahweh, stay tight wit each odda, cuz a one strong
Lev 22.25: You betta not make lidat wen you reach yoa own land, an you guys betta not take dat kine animals from one guy from
Lev 22.25: not take dat kine animals from one guy from odda place, an make sacrifice fo give um to me fo food.
Lev 22.29: fo tank me, Yahweh, make um da right way so I goin take um an make good fo you.
Lev 22.30: You gotta eat um da same day you kill um, an no leave notting till morning.
Lev 22.31: “Make shua you lissen wat I tell you fo do, an do um.
Lev 22.32: No talk bad an make dirty my good an spesho name.
Lev 22.32: No talk bad an make dirty my good an spesho name.
Lev 22.32: All da Israel peopo gotta show dat dey know I good an spesho.
head: Da Passova An Da Bread Dat No Mo Yeast
Lev 23.7: fo come togedda fo one time dass spesho fo me, Yahweh, an no do regula kine work.
Lev 23.8: numba seven, come togedda fo da time dass spesho fo me, an no do regula kine work.
Lev 23.10: dis: “Wen you guys go inside da land I goin give you, an you guys cut da food dat you grow, bring da pries guy one
Lev 23.13: An you gotta make sacrifice wit wheat o barley wit four pound
Lev 23.13: An you pour out one quart wine by da altar fo make one drink
Lev 23.14: no can make da bread fo eat, o roast da wheat o barley an eat um, o eat da new wheat o barley, till da day you bring
Lev 23.14: You guys an yoa kids goin do how dis rule tell foeva, no matta wea you
Lev 23.15: “Da day afta da Res Day wen you bring da wheat you cut an tie um up, fo make da sacrifice you lif up, from dat day,
Lev 23.17: From wea eva you guys live, ery house an dea ohana gotta bring two breads you make from four pound
Lev 23.18: gotta give seven boy kine bebe sheep, one year ol kine, an no mo notting wrong wit um.
Lev 23.18: An give one young boy kine cow, an two boy kine sheeps.
Lev 23.18: An give one young boy kine cow, an two boy kine sheeps.
Lev 23.18: Wit da sacrifice from da wheat, an da sacrifice wit da wine, az one sacrifice dey make wit
Lev 23.18: sacrifice wit da wine, az one sacrifice dey make wit fire, an dey make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 23.19: da kine sacrifice cuz a da bad kine stuff da peopo wen do, an two boy kine bebe sheep, da one year ol kine, fo make da
Lev 23.19: ol kine, fo make da kine sacrifice dat show dat you guys an me, Yahweh, stay okay.
Lev 23.20: Az one sacrifice dat stay spesho fo me, Yahweh, an da food, az fo da pries guy.
Lev 23.21: da peopo fo come togedda fo one spesho religious time, an no do regula kine work.
Lev 23.21: Dis goin be one spesho time you guys an yoa kids goin make from now an foeva, no matta wea you
Lev 23.21: be one spesho time you guys an yoa kids goin make from now an foeva, no matta wea you guys stay live.
Lev 23.22: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat stay live wit you guys.
head: Da Spesho Times Fo Da Hot Time An Afta
Lev 23.24: da firs day, you guys make one day wen you guys res, an make one spesho time fo come togedda so you guys no foget
Lev 23.27: You guys no can eat food dat day, so you can pray an make sacrifice wit fire fo me, Yahweh.
Lev 23.31: Dis one ting you guys gotta do now an foeva, wea eva you guys stay live.
Lev 23.32: Az one res day fo you guys, an you guys no can eat food so you can pray.
Lev 23.34: You guys goin make um an live inside fo seven days.
Lev 23.35: Da peopo gotta all come togedda an no do regula kine work.
Lev 23.36: Erybody gotta come togedda one mo time, an make sacrifice wit fire fo me, Yahweh.
Lev 23.36: Az da last time fo come togedda an stay spesho fo me, an no do work.
Lev 23.36: Az da last time fo come togedda an stay spesho fo me, an no do work.
Lev 23.37: peopo fo come togedda fo dese times dat stay spesho fo me, an fo bring da kine sacrifices dey make wit fire.
Lev 23.37: burn up kine sacrifices, da sacrifices wit wheat o barley, an sacrifices wit stuff fo eat an drink, wateva dey suppose
Lev 23.37: wit wheat o barley, an sacrifices wit stuff fo eat an drink, wateva dey suppose to do fo dat day.
Lev 23.38: Dese sacrifices az some mo from da ones fo my Res Days, an mo den da presents, an wateva you make strong promise fo,
Lev 23.38: mo from da ones fo my Res Days, an mo den da presents, an wateva you make strong promise fo, an fo wateva you give
Lev 23.38: mo den da presents, an wateva you make strong promise fo, an fo wateva you give me, Yahweh, jus cuz you like give um.
Lev 23.39: An day numba eight, az anodda res day.
Lev 23.40: you guys goin take da bestes kine fruit from da trees, an palm branches, an odda branches wit leafs, an branches
Lev 23.40: take da bestes kine fruit from da trees, an palm branches, an odda branches wit leafs, an branches from da poplar tree.
Lev 23.40: da trees, an palm branches, an odda branches wit leafs, an branches from da poplar tree.
Lev 23.41: You an yoa kids goin make um ery year da month numba seven.
Lev 23.41: Dis, az anodda ting you guys gotta do from now an foeva, wea eva you guys stay live.
Lev 23.42: Make shacks an live inside um fo seven days.
Lev 23.42: from one Israel ohana, goin make shacks fo dea small ohana an live inside um.
Lev 23.43: Dass so yoa kids an grankids no foget bumbye dat I wen tell da Israel peopo fo
head: Da Olive Oil An Da Bread Fo Put In Front Yahweh
Lev 24.5: “Take da bestes kine wheat flour an bake twelve thick roun bread.
Lev 24.8: Ery Res Day, now an foeva, Aaron goin put dis kine bread in front me, Yahweh,
Lev 24.9: Dis, az fo Aaron an his boys.
Lev 24.10: Had one guy, da mudda from Israel an da fadda from Egypt.
Lev 24.10: He go wea da Israel peopo stay, an him an one Israel guy start fo fight.
Lev 24.10: He go wea da Israel peopo stay, an him an one Israel guy start fo fight.
Lev 24.11: Da hapa guy wen use Yahweh's name an tell he no matta to da guy he beef wit.
Lev 24.14: Den Yahweh tell Moses: “Bring da guy dat wen use my name an talk stink outside da camp.)
Lev 24.22: goin be fo da guys from odda place dat live wit you guys, an fo da Israel guys too.
Lev 24.23: Den Moses talk to da Israel peopo, an dey bring da guy dat wen use Yahweh name an talk stink
Lev 24.23: Israel peopo, an dey bring da guy dat wen use Yahweh name an talk stink jalike Yahweh no matta, outside da camp, an dey
Lev 24.23: an talk stink jalike Yahweh no matta, outside da camp, an dey throw stones at um an kill um.
Lev 24.23: no matta, outside da camp, an dey throw stones at um an kill um.
Lev 25.3: Fo six years you guys can plant yoa fields, an fo six years you can trim da grape plants an cut da food.
Lev 25.3: yoa fields, an fo six years you can trim da grape plants an cut da food.
Lev 25.4: All dat year, you no can plant seed inside yoa fields, an no can trim da grape plants.
Lev 25.6: no work fo plant, goin be food fo you guys, fo da guys an wahines dat work fo you guys, fo da guys you pay fo work
Lev 25.6: work fo you guys, fo da guys you pay fo work fo you guys, an fo da peopo from odda place dat live wit you guys.
Lev 25.7: Yoa animals, an da wild animals inside yoa land can eat um too.
Lev 25.10: Tell all ova da land dat erybody gotta give back da land an da peopo dey wen buy to da real ownas.
Lev 25.10: go back fo take ova da property dey wen own befo time, an come one small ohana peopo one mo time.
Lev 25.11: No go plant seed dat year, an no use da food dat grow from wat wen fall down da las time
Lev 25.15: An da one dat sell, gotta sell you da land an figga how many
Lev 25.15: An da one dat sell, gotta sell you da land an figga how many years still get fo you cut food, till da
Lev 25.16: get plenny mo years fo cut food, you gotta pay mo fo um, an wen no mo plenny years, you pay um ony litto bit fo um,
Lev 25.17: No scam each odda, but stay scared an show respeck fo me, Yahweh.
Lev 25.18: “Do wat my rules tell, an make shua fo do wat I say.
Lev 25.18: Den you guys goin live inside da land an no need worry.
Lev 25.19: Den da land goin give plenny food, an you guys goin get plenny fo eat, an live good ova dea, an
Lev 25.19: goin give plenny food, an you guys goin get plenny fo eat, an live good ova dea, an no need worry.
Lev 25.19: an you guys goin get plenny fo eat, an live good ova dea, an no need worry.
Lev 25.22: you guys still yet goin eat da food you wen cut befo, an stay eat um till you cut da new food da year numba nine.’
Lev 25.23: can sell da land to somebody foeva, cuz da land az mines, an you guys stay live on top my land ony short time.
Lev 25.26: fo buy um back fo him, but den bumbye da guy make good, an can buy um back, firs he gotta figga how much da crops
Lev 25.30: big town dat get wall goin stay fo da guy dat wen buy um, an stay fo him an his ohana foeva.
Lev 25.30: wall goin stay fo da guy dat wen buy um, an stay fo him an his ohana foeva.
Lev 25.31: An da guy dat buy um, gotta give um back, da spesho Year Fo
Lev 25.34: dat da Levi ohana peopo own aroun dea towns fo da cows an sheeps eat dea, dey no can sell um.
Lev 25.35: “If get Jews dat no mo notting, an no can work, help dem jalike you help one guy from odda
Lev 25.38: Was me wen bring you guys outa Egypt, an give you guys da Canaan land, an fo come yoa God.
Lev 25.38: you guys outa Egypt, an give you guys da Canaan land, an fo come yoa God.
Lev 25.39: “If one a yoa peopo owe you plenny dat he no mo notting, an he sell himself to you fo pay you off, no make him work
Lev 25.41: Den you goin let him an his kids go, an dey goin go back by his own ohana an da
Lev 25.41: Den you goin let him an his kids go, an dey goin go back by his own ohana an da property dat his
Lev 25.41: him an his kids go, an dey goin go back by his own ohana an da property dat his ancesta guys own from befo time.
Lev 25.44: “Da guys an wahines dat you guys like come slaves fo real kine, dey
Lev 25.45: guys can buy da peopo dat live nea you fo short time too, an peopo from dea ohanas dat wen born inside yoa land.
Lev 25.47: o one guy dat live wit you guys fo short time, come rich, an one Jew no mo notting, so da Jew guy sell himself to da
Lev 25.50: Da Jew dat stay slave an da guy dat wen buy him da firs time, dey goin figga da
Lev 25.52: stay till da spesho Year Fo Give Back, he goin figga dat an pay ony litto bit fo wat da guy wen pay fo him.
Lev 25.54: ohana guy o he no can buy him back, da owna gotta let him an his kids go, wen da spesho Year Fo Give Back come.
Lev 25.55: Dey work fo me, an I wen bring dem outa Egypt.
Lev 25.55: I Yahweh, an I da God fo you guys!
Lev 26.1: kine stones dat odda peopos put up fo dem pray in front, an no put up one stone you cut fo make someting inside yoa
Lev 26.3: “If you guys do da way I tell you gotta live, an take care fo lissen wat I tell you fo do, den I goin send
Lev 26.4: rain da right times fo you guys, da groun goin grow food, an da trees inside da field goin give you dea kine fruits.
Lev 26.5: You guys goin stay shake da barley an wheat from da junk kine stuffs, till time fo cut grape.
Lev 26.5: An den da grape plants goin stay give grapes, till time fo
Lev 26.5: You guys goin eat all da food you like, an you goin stay shua you no need worry inside yoa land.
Lev 26.6: I goin take away da wild kine animals from da land, an no mo nobody goin go thru dea making war.
Lev 26.7: You guys goin go afta da guys dat stay agains you, an you goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.8: Five a you guys goin chase one hundred a dea guys, an one hundred a you guys goin chase ten tousand a dea guys.
Lev 26.11: I goin make my house by you guys, an I no goin make to you guys jalike you no good.
Lev 26.12: I goin live wit you guys, an come yoa God, an you guys goin come my peopo.
Lev 26.12: I goin live wit you guys, an come yoa God, an you guys goin come my peopo.
Lev 26.13: guys neck, so dat you guys can walk wit yoa head strait up an no need get shame.
Lev 26.14: “But if you guys no lissen to me, an no do all da tings I tell you guys fo do, an if you guys
Lev 26.15: lissen to me, an no do all da tings I tell you guys fo do, an if you guys no like da tings I tell you gotta do, an if
Lev 26.15: do, an if you guys no like da tings I tell you gotta do, an if you guys get mad wen I make diffren to da good peopo an
Lev 26.15: an if you guys get mad wen I make diffren to da good peopo an da bad peopo, an so you guys broke da deal I wen make wit
Lev 26.15: mad wen I make diffren to da good peopo an da bad peopo, an so you guys broke da deal I wen make wit you guys -- wen
Lev 26.16: lidat, den fo shua I goin do dis to you guys: Right den an dea I goin make you guys come real scared.
Lev 26.16: I goin give you guys da kine sick dat make you come poho, an wit fever.
Lev 26.16: All dat goin make you guys eyes so you no can see, an make you guys weak, den you mahke.
Lev 26.17: dat da guys dat stay agains you guys goin win ova you guys an come yoa boss.
Lev 26.18: “Afta I make all dese kine tings to you guys, an you guys still yet no like lissen me, I goin punish you
Lev 26.19: get big head cuz you strong, but I goin bus up you guys an show dat you not strong.
Lev 26.19: away da rain from da sky ova you guys jalike dat az iron, an I goin make da groun unda you guys hard jalike az bronze
Lev 26.20: work hard fo notting, cuz yoa land no goin grow notting, an da trees on top yoa land no goin give fruits.
Lev 26.21: “If you guys still yet goin stay agains me, an no like lissen me, I goin make mo trouble fo you guys,
Lev 26.22: Dey goin kill yoa kids, an wipe out yoa cows.
Lev 26.23: “But if still yet, you guys no lissen wen I punish you, an stay nuha wit me, den fo shua I da one goin stay nuha wit
Lev 26.25: An I goin bring army guys wit swords agains you guys.
Lev 26.25: An da guys dat stay agains you guys goin take ova.
Lev 26.26: Dey goin bring back da bread fo you guys an weigh um so erybody get same.
Lev 26.27: An if you guys still yet no lissen me, but stay nuha wit me,
Lev 26.29: You guys goin eat yoa own boys an yoa own girls.
Lev 26.30: yoa sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills, an cut down da altars you guys make fo burn incense dea.
Lev 26.30: An I goin hate you guys.
Lev 26.31: I goin make yoa big towns come all bus up, an wipe out da places you make spesho fo yoa gods.
Lev 26.33: I goin take out my sword an go afta you guys.
Lev 26.33: You guys land goin come good fo notting, an yoa big towns, all bus up.
Lev 26.34: Dass da time da land goin res, an goin stay good inside cuz now get da Res Years.
Lev 26.36: An fo all you peopo dat still yet stay alive dea, you guys
Lev 26.36: stay inside da lands a da peopo dat stay agains you guys, an I goin make you guys stay scared ova dea.
Lev 26.36: Wen da wind blow one leaf, an you guys hear um, goin make you guys so scared, you goin
Lev 26.36: You goin run jalike somebody chasing you wit one sword, an you goin fall down, even nobody stay chase you.
Lev 26.37: An you guys no get da powa fo even stand up in front da guys
Lev 26.39: You peopo dat still yet stay alive, I goin punish you an make you come sick an weak inside da lands a da guys dat
Lev 26.39: yet stay alive, I goin punish you an make you come sick an weak inside da lands a da guys dat stay agains you guys.
Lev 26.39: Cuz a da bad kine stuff you guys an yoa ancesta guys wen do, az why you guys goin come lidat!
Lev 26.40: “But if dey tell dat was wrong, all da bad kine stuff dem an dea ancesta guys wen do, an if dey tell az was wrong fo
Lev 26.40: all da bad kine stuff dem an dea ancesta guys wen do, an if dey tell az was wrong fo broke my rules an no stay
Lev 26.40: guys wen do, an if dey tell az was wrong fo broke my rules an no stay tight wit me, an if dey tell az wrong fo dem stay
Lev 26.40: az was wrong fo broke my rules an no stay tight wit me, an if dey tell az wrong fo dem stay nuha wit me, an me, fo
Lev 26.41: wit me, an if dey tell az wrong fo dem stay nuha wit me, an me, fo shua all dat wen make me stay nuha wit dem too.
Lev 26.41: But wen dey start fo tink dey notting, an dey can tell az okay fo me punish dem cuz a da bad kine
Lev 26.42: goin foget da deal I wen make wit dea ancesta guys Jacob, an Isaac, an Abraham, an I no goin foget da promise I wen
Lev 26.42: da deal I wen make wit dea ancesta guys Jacob, an Isaac, an Abraham, an I no goin foget da promise I wen make bout da
Lev 26.42: wen make wit dea ancesta guys Jacob, an Isaac, an Abraham, an I no goin foget da promise I wen make bout da land.
Lev 26.43: cuz dey no like wen I make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an cuz dey no like wen I tell um wat dey
Lev 26.43: wen I make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an cuz dey no like wen I tell um wat dey suppose to do.
Lev 26.46: Dis da rules, an how fo make to da good peopo an da bad peopo, an how fo
Lev 26.46: Dis da rules, an how fo make to da good peopo an da bad peopo, an how fo teach, dat Yahweh tell Moses on
Lev 26.46: da rules, an how fo make to da good peopo an da bad peopo, an how fo teach, dat Yahweh tell Moses on top Mount Sinai, fo
Lev 27.9: “If somebody make one strong promise fo give one animal, an az da right kine fo one sacrifice, dat animal come spesho
Lev 27.10: If he make lidat, da animal he say he goin give, an da odda one he give fo um, dey goin come spesho fo me,
Lev 27.15: If somebody make dea house spesho fo me, Yahweh, an den like buy um back, dey gotta pay twenty percent mo.
Lev 27.19: If da guy wen make da land spesho fo me, Yahweh, an like buy um back again, he gotta pay twenty percent moa,
Lev 27.19: like buy um back again, he gotta pay twenty percent moa, an da land come his property again.
Lev 27.20: But if da one dat make his land spesho fo me an no like buy um back, o if he wen sell um to anodda guy,
Lev 27.21: An wen time fo da land go back to da owna inside da spesho
Lev 27.22: somebody make one field he wen buy spesho fo me, Yahweh, an da field az not part a his ohana land, da pries guy goin
Lev 27.23: pay fo buy back da land till da spesho Year Fo Give Back, an da guy gotta pay wateva da land cost dat same day, cuz az
Lev 27.27: da guy can buy um back fo wat da pries guy figga, an pay twenty percent mo fo um.
Lev 27.32: From ery ten animals from da cows an sheeps an goats, wen da farma guy count um, da numba ten
Lev 27.32: From ery ten animals from da cows an sheeps an goats, wen da farma guy count um, da numba ten one he
Lev 27.33: He he no can pick out da good one from da bad one, an no change one animal fo anodda animal.
Lev 27.33: odda, den da two animals goin come spesho fo me, Yahweh, an nobody can buy um back.
Deu 4.42: on da east side da Jordan Riva wea somebody can run dea an stay, if dey kill somebody, but befo dat happen, dey no
Deu 4.42: dey kill somebody, but befo dat happen, dey no hate da guy an neva make plan fo kill um.
Deu 4.42: Dey can run to dose towns an stay alive.
Deu 4.43: Main Ting, Get Love an Aloha Fo Yahweh (6:1 - 6:25) 18.
Deu 4.43: Get Love Fo Yahweh An Lissen Him (11:1 - 11:32) 25.
Deu 4.43: Show Love An Respeck Fo God One Place Ony (12:5 - 12:32) 27.
Deu 4.43: Wat Da Pries Guys An Da Levi Ohana Guys Get (18:1 - 18:8) 43.
Deu 4.43: One Boy Dat Go Agains His Fadda An Mudda (21:18 - 21:21) 52.
Deu 22.13: Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep togedda, maybe he start fo no like her.
Deu 22.14: So he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine,
Deu 22.14: So he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine, but wen I sleep wit her,
Deu 22.15: Den her fadda an mudda goin take da sheet wit blood fo show proof to da
Deu 22.17: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva sleep wit one
Deu 22.17: Den her fadda an mudda goin show da cloth in front da older leada guys fo
Deu 22.18: Den da older leadas goin take da guy an punish him.’
Deu 22.19: Dey goin make him pay two an one half pounds silva to da girl's fadda, cuz dis guy wen
Deu 22.19: An she still goin stay his wife.
Deu 22.19: Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke (30:11 - 30:20) 70.
Deu 22.19: Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke (30:11 - 30:20) 70.
Deu 1.1: Dass across Suf, wit Paran on one side an Tofel, Laban, Hazerot, an Dizahab on da odda side.
Deu 1.1: Suf, wit Paran on one side an Tofel, Laban, Hazerot, an Dizahab on da odda side.
Deu 1.3: time, was 40 year afta da Israel peopo come outa Egypt, an was winta time, wen Moses tell da Israel peopo eryting
Deu 1.4: Sihon, da king fo da Amor peopo dat stay inside Heshbon, an afta dey win ova Og, da king fo da Bashan peopo dat stay
Deu 1.4: Og, da king fo da Bashan peopo dat stay inside Ashtarot an Edrei.
Deu 1.7: Take all yoa stuffs an go up inside da hills wea da Amor peopo stay.
Deu 1.7: da peopo dat live nea dem stay, inside da Jordan Valley, an da small hills on da west side, an da Negev boonies sout
Deu 1.7: da Jordan Valley, an da small hills on da west side, an da Negev boonies sout side, an da Mediterranean Sea coast.
Deu 1.7: hills on da west side, an da Negev boonies sout side, an da Mediterranean Sea coast.
Deu 1.8: Go inside dea an use da land, cuz I wen make one strong promise to yoa
Deu 1.8: one strong promise to yoa ancesta guys Abraham, Isaac, an Jacob, an to dea kids an grankids an you guys.
Deu 1.8: promise to yoa ancesta guys Abraham, Isaac, an Jacob, an to dea kids an grankids an you guys.
Deu 1.8: yoa ancesta guys Abraham, Isaac, an Jacob, an to dea kids an grankids an you guys.
Deu 1.8: guys Abraham, Isaac, an Jacob, an to dea kids an grankids an you guys.
Deu 1.11: ancestas, make you guys come one tousand times mo plenny, an do plenny good kine stuff fo you guys, jalike he wen make
Deu 1.12: I no can take care all you guys problems all by myself, an wit all da stuff you guys worry bout, an da stuff you guys
Deu 1.12: all by myself, an wit all da stuff you guys worry bout, an da stuff you guys squawk bout, wit nobody fo help me.
Deu 1.13: pick some guys dat you know dey know wat fo do erytime, an dat undastan plenny stuff, an peopo get plenny respeck fo
Deu 1.13: dey know wat fo do erytime, an dat undastan plenny stuff, an peopo get plenny respeck fo dem.
Deu 1.15: guys from yoa ohanas, guys dat know wat fo do erytime an you guys get respeck fo dem.
Deu 1.15: in charge a one hundred peopo, some in charge a fifty, an some in charge a ten.
Deu 1.16: good wat da peopo say wen dey make argue wit each odda, an do wass right fo dem, no matta dey make argue wit anodda
Deu 1.17: scared dem, cuz God da one goin help you figga wass right, an you stay do um fo him.
Deu 1.17: If you donno wat fo do, den bring dem by me Moses, an I goin lissen.
Deu 1.19: We go thru da big an scary boonies dat you guys wen see.
Deu 1.22: Den all you guys come by me an tell, ‘Send some guys dea firs fo look da land, an den
Deu 1.22: by me an tell, ‘Send some guys dea firs fo look da land, an den come back an tell us da way we goin go up, an da towns
Deu 1.22: ‘Send some guys dea firs fo look da land, an den come back an tell us da way we goin go up, an da towns we goin go
Deu 1.22: da land, an den come back an tell us da way we goin go up, an da towns we goin go inside.
Deu 1.24: Da guys wen go up country, all da way to da Eshkol Gulch, an check um out wat stay ova dea.’
Deu 1.25: Dey take some a da stuff dat grow ova dea, an bring um back by us.
Deu 1.27: You guys sit inside yoa tents an grumble.
Deu 1.28: Dey tell, ‘Da peopo mo big an mo tall den us.
Deu 1.31: An inside da boonies, you guys wen see yoa God Yahweh take
Deu 1.33: Yahweh wen go in front you guys inside one fire nite time, an inside one cloud day time.
Deu 1.34: “But Yahweh hear wat you guys tell, an he come huhu, an he make one strong promise.
Deu 1.34: “But Yahweh hear wat you guys tell, an he come huhu, an he make one strong promise.
Deu 1.36: An I goin give him an his kids, da ones dat come from him, da
Deu 1.36: An I goin give him an his kids, da ones dat come from him, da land wea he wen
Deu 1.39: An Yahweh tell da peopo, “You guys even tell dat odda guys
Deu 1.39: prisonas, no matta dose kids still yet donno wass good an wass bad.
Deu 1.39: I goin give um to dem, an dey goin own um.
Deu 1.40: But you guys, turn aroun an go back inside da boonies on top da road fo go by da Red
Deu 1.41: So all you guys wen take yoa stuffs fo fight, an tink az not hard fo go up dea inside da hills.
Deu 1.43: You guys get big head an you go up inside da hills.
Deu 1.44: dat live inside dose hills wen come out fight you guys, an dey make you guys run away, jalike dey plenny bees.
Deu 2.1: “Den we turn aroun an go back inside da boonies on top da road fo go by da Red
Deu 2.1: Long time we stay go dis side an dat side aroun da Se`ir [Mountains / Range].
Deu 2.3: Now, you go turn aroun an go north side.
Deu 2.6: goin buy da food us guys eat and da watta us guys drink, an pay dem wit silva.
Deu 2.7: An Moses tell, “Cuz oua God Yahweh wen do plenny good stuff
Deu 2.7: “Cuz oua God Yahweh wen do plenny good stuff fo us guys, an make eryting us guys make, come out good.
Deu 2.7: He wen stay wit us guys fo all dis forty years, an neva need notting eva.
Deu 2.8: from da Arabah road dat come up da Arabah Valley from Elat an Ezion Geber, an go by da Moab road inside da boonies.”
Deu 2.8: dat come up da Arabah Valley from Elat an Ezion Geber, an go by da Moab road inside da boonies.”
Deu 2.9: “Den Yahweh tell me, ‘No bodda da Moab peopo an make hard time an make dem like make war wit you guys.
Deu 2.9: Yahweh tell me, ‘No bodda da Moab peopo an make hard time an make dem like make war wit you guys.
Deu 2.10: Dey strong an dey plenny peopo, an dey tall jalike da Anak giants.’
Deu 2.10: Dey strong an dey plenny peopo, an dey tall jalike da Anak giants.’
Deu 2.12: Dey wipe out da Hor peopo an take ova dea land, jalike us Israel peopo make da Canaan
Deu 2.18: mahke, Yahweh tell me, ‘Today you guys goin pass Moab, an leave dea land nea Ar town.
Deu 2.19: No bodda dem an no make dem like fight you guys.
Deu 2.21: Dey was strong peopo, an get plenny a dem.’
Deu 2.21: Yahweh wen let da Ammon peopo wipe out da Refa peopo, an take ova dea land.
Deu 2.21: Den da Ammon peopo live inside dat land, an not da Refa peopo.
Deu 2.22: Da Esau ohana take ova dea land an stay live dea till now.
Deu 2.23: An da Av peopo dat live inside da small towns all da way by
Deu 2.23: peopo dat come dea from Crete Island wen wipe dem out, an stay live dat land now.
Deu 2.24: awready, da king fo Heshbon town wea da Amor peopo stay, an take ova his land.
Deu 2.24: Start now fo take ova da land an fight King Sihon dem.
Deu 2.25: Dey goin hear bout you guys an come scared an shake, an worry plenny cuz a you guys.
Deu 2.25: Dey goin hear bout you guys an come scared an shake, an worry plenny cuz a you guys.
Deu 2.25: Dey goin hear bout you guys an come scared an shake, an worry plenny cuz a you guys.
Deu 2.28: Us guys like buy food an watta fo eat an drink, an us guys goin pay wit silva.
Deu 2.28: Us guys like buy food an watta fo eat an drink, an us guys goin pay wit silva.
Deu 2.28: Us guys like buy food an watta fo eat an drink, an us guys goin pay wit silva.
Deu 2.29: ohana peopo dat live inside da Se`ir [Mountain / Range], an da Moab peopo dat live Ar town, dey wen let us guys pass
Deu 2.29: fo you do dat too, till we go da odda side da Jordan Riva an go inside da land oua God Yahweh start fo give us.
Deu 2.30: An now, God wen let you guys win.
Deu 2.31: Yahweh tell me, ‘Look, I start awready fo give you Sihon an his land.
Deu 2.32: “Den Sihon an all his army guys wen come outside da town fo fight us
Deu 2.33: us guys [by] Jahaz side, But oua God Yahweh give him to us an we bus um up, him an his boys, an all his army guys.
Deu 2.33: But oua God Yahweh give him to us an we bus um up, him an his boys, an all his army guys.
Deu 2.33: Yahweh give him to us an we bus um up, him an his boys, an all his army guys.
Deu 2.34: Dat time, we take ova all his towns an wipe um all out jalike we stay make one big sacrifice fo
Deu 2.34: we stay make one big sacrifice fo God: guys, wahines, an kids.’
Deu 2.35: But all dea stuffs an da animals from da towns, we wen take um away fo ourself.
Deu 2.36: From Aroer town wea can look down inside da Arnon Canyon, an da odda town inside da canyon, all da way nort side to
Deu 3.1: Og, da king fo da Bashan peopo an all his army guys come out fo fight us by Edrei.
Deu 3.2: cuz I goin give you guys da powa fo take all his army guys an his land.
Deu 3.3: wen give us powa ova Og, da king fo da Bashan peopo, an all his army guys too.
Deu 3.5: dose big towns get tall walls dat nobody can broke down, an gates wit bars on top um.
Deu 3.5: An get plenny odda town dat no mo wall too.
Deu 3.6: Sihon, da king inside Heshbon: we wipe out guys, wahines, an kids.
Deu 3.7: But all dea animals an stuffs we take um away fo ourself.
Deu 3.9: (Da Sidon peopo call Hermon ‘Sirion’, an da Amor peopo call um ‘Senir’.
Deu 3.10: We take all da towns up country an all Gilead, an all Bashan to Salekah, an Edrei, da towns
Deu 3.10: We take all da towns up country an all Gilead, an all Bashan to Salekah, an Edrei, da towns wea Og wen stay
Deu 3.10: towns up country an all Gilead, an all Bashan to Salekah, an Edrei, da towns wea Og wen stay king inside da Bashan
Deu 3.11: Og get one iron pune`e thirteen feet long an six feet wide.
Deu 3.12: From da land we take ova dat time, I give da Reuben an da Gad ohanas da land on da nort side Aroer by da Arnon
Deu 3.12: ohanas da land on da nort side Aroer by da Arnon Canyon, an half da up country an da towns inside Gilead.
Deu 3.12: nort side Aroer by da Arnon Canyon, an half da up country an da towns inside Gilead.
Deu 3.13: Da odda land inside Gilead an all da land inside Bashan, wea Og was king befo time, I
Deu 3.14: da land inside Argob, all da way to wea da Geshur peopo an da Ma`acah peopo stay.
Deu 3.15: An I give Gilead to da peopo dat come from Makir, Manasseh
Deu 3.16: I give da land from Gilead to da Arnon Canyon to da Reuben an Gad ohanas, from da middo a da Arnon Canyon to da Jabbok
Deu 3.18: Dat time, I wen tell you Reuben, Gad, an Manasseh guys dat goin stay east a da Jordan Riva, wat you
Deu 3.18: So all yoa guys dat can fight, gotta take dea bows an arrows an swords, an go da odda side da Jordan Riva in
Deu 3.18: all yoa guys dat can fight, gotta take dea bows an arrows an swords, an go da odda side da Jordan Riva in front da odda
Deu 3.18: dat can fight, gotta take dea bows an arrows an swords, an go da odda side da Jordan Riva in front da odda Israel
Deu 3.19: But yoa wifes, yoa kids, an all da animals you get, can stay inside da towns I wen
Deu 3.20: Afta yoa brudda guys pau fight, an dey take ova da land dat yoa God Yahweh stay give dem da
Deu 3.24: I tell um: ‘Yahweh, you da Boss, an I yoa worka guy.’
Deu 3.24: You wen start fo show me how big an how strong you stay.
Deu 3.25: da Jordan Riva fo see da good land ova dea, up country an Lebanon side.
Deu 3.26: “But cuz a you guys, Yahweh come real huhu wit me, an no like lissen me.
Deu 3.27: Look da land on da wes side, da nort side, da sout side, an da eas side wit yoa own eyes.
Deu 3.28: Give him good kine words, an make him mo strong an solid, cuz he da one goin go da odda
Deu 3.28: Give him good kine words, an make him mo strong an solid, cuz he da one goin go da odda side da Jordan Riva
Deu 3.28: An he da one goin help dem take ova da land you goin see.
Deu 4.1: peopo, wat Yahweh tell you guys dat you suppose to do, an da rules he give you.
Deu 4.1: So lissen, so you guys can stay alive an go inside da land.
Deu 4.2: No put notting mo to wat I tell you guys fo do, an no take away notting from um.
Deu 4.5: I wen teach you guys wat my God Yahweh tell you gotta do, an his rules, jalike he wen tell me fo teach you guys, so you
Deu 4.6: show da odda peopos dat you guys know wat fo do erytime, an you undastan plenny stuff.
Deu 4.6: hear all dis stuff dat Yahweh tell you guys you gotta do, an dey goin tell, ‘Fo shua dis az one importan peopo -- dey
Deu 4.6: dis az one importan peopo -- dey know wat fo do erytime, an dey undastan plenny stuff!
Deu 4.8: stay mo importan, dat wat dea God tell um fo do, stay good an right, jalike dese rules dat I stay teach you guys today!
Deu 4.9: Teach yoa kids all dis too, dem an dea kids afta dem.
Deu 4.10: An I like dey teach wat I tell dem to da kids too.
Deu 4.11: You guys wen come nea an stand down side a da mountain, an all dat time da mountain
Deu 4.11: You guys wen come nea an stand down side a da mountain, an all dat time da mountain stay burning wit fire an go all
Deu 4.11: an all dat time da mountain stay burning wit fire an go all da way up to da sky.
Deu 4.11: Get black clouds an stay real dark.’
Deu 4.14: Yahweh tell me I gotta teach you guys wat you gotta do, an his rules.
Deu 4.16: look like one guy o one wahine, cuz den you goin mess up an make yoaself come pilau.
Deu 4.19: An wen you guys look up inside da sky an see da sun, da moon,
Deu 4.19: An wen you guys look up inside da sky an see da sun, da moon, an da stars -- all da tings dat get
Deu 4.19: wen you guys look up inside da sky an see da sun, da moon, an da stars -- all da tings dat get inside da sky -- no tink
Deu 4.19: get inside da sky -- no tink you gotta go down pray to dem an do stuff fo dem, notting.
Deu 4.20: He get you guys outa dea fo come his peopo, his own kids, an az wat you guys stay now.
Deu 4.21: promise dat I not goin go da odda side da Jordan Riva an go inside da good land dat yoa God Yahweh stay give you
Deu 4.22: But you guys, you almos goin go ova dea, an take ova dat good land fo make um yoa property.
Deu 4.25: Moses tell: “Afta you guys get kids an grankids, an live inside da land long time, if you guys
Deu 4.25: Moses tell: “Afta you guys get kids an grankids, an live inside da land long time, if you guys come pilau
Deu 4.25: inside da land long time, if you guys come pilau inside, an make idol kine gods dat look like animals o odda tings, az
Deu 4.26: Jalike I goin call da sky an da earth fo see wat you guys do today, so dey can talk
Deu 4.27: goin make you guys go all ova inside odda peopos land, an ony litto bit a you guys goin stay alive ova dea wit da
Deu 4.28: come slave fo da kine idol gods dat peopo make from wood an stone.
Deu 4.29: like go all out fo know yoa God Yahweh wit all yoa heart, an wit eryting inside you, you goin find him.
Deu 4.30: Wen all dis kine trouble happen to you guys, an you guys feel bum out, bumbye you guys goin come back by
Deu 4.30: bum out, bumbye you guys goin come back by yoa God Yahweh an lissen wat he tell you fo do.
Deu 4.33: God talking from inside da fire jalike you guys wen hear, an still yet dey stay alive!
Deu 4.34: He do unreal tings, an make war, an show his powa an do plenny real scary kine
Deu 4.34: He do unreal tings, an make war, an show his powa an do plenny real scary kine stuff.
Deu 4.34: He do unreal tings, an make war, an show his powa an do plenny real scary kine stuff.
Deu 4.34: Dass wat yoa God Yahweh wen do fo you guys Egypt side, an you guys see um happen, wit yoa own eyes!
Deu 4.36: On top da earth he show you guys his awesome fire, an you guys hear him talk from inside da fire.
Deu 4.37: He get plenny love an aloha fo yoa ancesta guys, an he pick da kids afta dem
Deu 4.37: He get plenny love an aloha fo yoa ancesta guys, an he pick da kids afta dem too.
Deu 4.37: Az why he wen stay wit you guys an make strong fo bring you guys outa Egypt.
Deu 4.38: you guys take ova da land wea odda peopos stay dat mo big an mo strong den you guys.
Deu 4.38: He da One bring you guys inside dea land an give um to you guys, cuz you his kids.
Deu 4.38: An dass how stay today.
Deu 4.39: “Today you gotta know dis, an tink bout um plenny -- dat Yahweh da God inside da sky up
Deu 4.39: bout um plenny -- dat Yahweh da God inside da sky up dea, an he da God fo da earth down hea too!
Deu 4.40: Make shua you guys do wat Yahweh tell you gotta do, an do wat his rules tell dat I stay give you guys today.
Deu 4.40: If you do dat, eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, an you goin live long time inside da
Deu 4.40: eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, an you goin live long time inside da land oua God Yahweh give
head: on da east side da Jordan Riva wea somebody can run dea an stay, if dey kill somebody, but befo dat happen, dey no
head: dey kill somebody, but befo dat happen, dey no hate da guy an neva make plan fo kill um.
head: Dey can run to dose towns an stay alive.
Deu 4.45: Dis all da stuff dat God tell, an da tings da peopo gotta do, an da rules dat Moses give da
Deu 4.45: all da stuff dat God tell, an da tings da peopo gotta do, an da rules dat Moses give da Israel peopo wen dey come outa
Deu 4.46: Az was wen Moses an da Israel peopo win ova him, wen dey come outa Egypt.
Deu 4.47: Dey take ova dat land, an da land fo Og, da king fo Bashan.
Deu 5.1: I goin tell wat God say you guys suppose to do, an his rules fo you guys fo hear today.
Deu 5.1: Learn um, an make shua you guys do um.
Deu 5.3: Yahweh neva make da deal jus wit our mudda an fadda guys, but wit all us, da guys dat stay alive hea
Deu 5.5: Dat time, I wen stay stand in front Yahweh, an you guys in front me, cuz you guys scared a da fire, an no
Deu 5.5: an you guys in front me, cuz you guys scared a da fire, an no like go up da mountain.
Deu 5.9: No go bow down in front odda gods fo show dem love an respeck, an no go work fo dem, cuz I yoa God Yahweh.
Deu 5.9: bow down in front odda gods fo show dem love an respeck, an no go work fo dem, cuz I yoa God Yahweh.
Deu 5.9: An I one jealous God.
Deu 5.9: An if you go down in front odda gods, I no like dat!
Deu 5.9: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem, an I punish da ones dat hate me.
Deu 5.9: An if dea kids do same ting, I punish dem too, an same ting
Deu 5.9: An if dea kids do same ting, I punish dem too, an same ting wit dea grankids, an even da great-grankids.
Deu 5.9: ting, I punish dem too, an same ting wit dea grankids, an even da great-grankids.
Deu 5.10: I stay tight wit all da peopo from long time dat show love an aloha fo me an take care fo do wat I tell um fo do.
Deu 5.10: all da peopo from long time dat show love an aloha fo me an take care fo do wat I tell um fo do.
Deu 5.11: “No go use my name an ack like dat give you da right fo make any kine
Deu 5.11: Cuz I yoa God Yahweh, an anybody use my name lidat, fo go do wase time kine stuff,
Deu 5.11: fo go do wase time kine stuff, no way I goin let dem go an no punish dem.
Deu 5.13: You get six days fo do all yoa work an eryting you gotta do.
Deu 5.14: anybody from odda place dat stay by you, so yoa worka guys an wahines can res jalike you.
Deu 5.15: No foget, you guys was slave guys an work real hard inside Egypt, an me, yoa God Yahweh, I wen
Deu 5.15: you guys was slave guys an work real hard inside Egypt, an me, yoa God Yahweh, I wen bring you guys outa dea wit my
Deu 5.16: “Show respeck fo yoa fadda an mudda, jalike I wen tell you guys.
Deu 5.16: Den you guys goin live long time an eryting goin go good fo you guys inside da land I stay
Deu 5.22: wit one loud voice on top da mountain, from inside da fire an cloud an real dark sky, an he no tell notting mo.’
Deu 5.22: voice on top da mountain, from inside da fire an cloud an real dark sky, an he no tell notting mo.’
Deu 5.22: mountain, from inside da fire an cloud an real dark sky, an he no tell notting mo.’
Deu 5.22: Den he write um on top two flat stones, an give um to me.”
Deu 5.23: “Wen you guys wen hear da voice come from da dark sky, an da fire stay burn on top da mountain, all da leada guys
Deu 5.23: burn on top da mountain, all da leada guys from yoa ohanas an yoa older leada guys come by me.
Deu 5.24: Oua God Yahweh wen show us how awesome an importan he stay.
Deu 5.24: An we hear his voice come from inside da fire.
Deu 5.26: talk to him from inside da fire, jalike us, an still yet stay alive afta.
Deu 5.27: So you Moses, go nea God an lissen all da stuff oua God Yahweh tell you.
Deu 5.27: come back tell us guys wat oua God Yahweh wen tell you, an us goin lissen an do um.
Deu 5.27: us guys wat oua God Yahweh wen tell you, an us goin lissen an do um.
Deu 5.28: Yahweh hear wat you guys wen tell me, an he tell, ‘I hear wat dis peopo tell you.
Deu 5.29: I like dey tink lidat erytime, fo stay scared a me an do eryting I tell um fo do, so den eryting goin go good fo
Deu 5.29: I tell um fo do, so den eryting goin go good fo dem an dea kids, foeva!
Deu 5.31: so I can tell you eryting -- all da stuff dey gotta do, an da rules you goin teach dem, so dey goin do um inside da
Deu 5.33: tell you fo do um, so den you guys goin live long time an eryting goin go good fo you guys inside da land you goin
head: Main Ting, Get Love an Aloha Fo Yahweh
Deu 6.1: tell me fo teach you guys -- all da stuff you gotta do, an da rules bout wass right an wass wrong.
Deu 6.1: -- all da stuff you gotta do, an da rules bout wass right an wass wrong.
Deu 6.2: Az cuz oua God Yahweh like fo you, an yoa kids, an dea kids afta dem, stay scared a him an get
Deu 6.2: Az cuz oua God Yahweh like fo you, an yoa kids, an dea kids afta dem, stay scared a him an get respeck fo him
Deu 6.2: you, an yoa kids, an dea kids afta dem, stay scared a him an get respeck fo him all da time you guys stay alive.
Deu 6.2: He like you guys do wat he tell you guys you gotta do, an show respeck fo his rules bout wass right an wass wrong,
Deu 6.2: you gotta do, an show respeck fo his rules bout wass right an wass wrong, jalike I stay tell you guys.
Deu 6.3: Lissen, you Israel peopo, an take care fo do wat Yahweh tell!
Deu 6.3: An az how eryting goin go good fo you guys.
Deu 6.3: plenny peopo inside da land dat ery place get plenny milk an honey, jalike Yahweh, da God fo oua ancesta guys, wen make
Deu 6.5: Get love an aloha fo yoa God Yahweh wit eryting how you tink, an wit
Deu 6.5: love an aloha fo yoa God Yahweh wit eryting how you tink, an wit eryting dat stay inside you, an wit all yoa powa.
Deu 6.5: eryting how you tink, an wit eryting dat stay inside you, an wit all yoa powa.
Deu 6.7: yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 6.8: Write um down an tie um jalike one sign on top yoa hands an on top yoa
Deu 6.8: Write um down an tie um jalike one sign on top yoa hands an on top yoa forehead, so you no foget um.
Deu 6.9: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 6.10: strong promise fo give yoa ancesta guys, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 6.11: house dea wit all kine good tings you guys neva put dea, an big holes fo hold watta dat stay dea awready, an grape
Deu 6.11: put dea, an big holes fo hold watta dat stay dea awready, an grape fields an plenny olive trees you guys neva plant.
Deu 6.11: holes fo hold watta dat stay dea awready, an grape fields an plenny olive trees you guys neva plant.
Deu 6.11: Wen you guys eat dat, an feel good inside, den take care you guys no foget Yahweh.
Deu 6.13: “Stay scared a oua God Yahweh an get respeck fo him.
Deu 6.15: Cuz oua God Yahweh, he stay right hea wit you guys, an he one jealous God.
Deu 6.17: shua you guys do wateva oua God Yahweh tell you fo do, an stick wit da tings he say you gotta do, an da rules he
Deu 6.17: tell you fo do, an stick wit da tings he say you gotta do, an da rules he tell you guys.
Deu 6.18: Do wass right an good, da way Yahweh see um, so dat eryting goin go good fo
Deu 6.18: wen make strong promise to oua ancesta guys fo give you, an take ova um.
Deu 6.22: We wen see Yahweh do all awesome kine signs, good kine an bad kine, to da Egypt peopo an da Pharaoh guy an his
Deu 6.22: kine signs, good kine an bad kine, to da Egypt peopo an da Pharaoh guy an his ohana.’
Deu 6.22: good kine an bad kine, to da Egypt peopo an da Pharaoh guy an his ohana.’
Deu 6.23: But he wen bring us guys outa Egypt, an bring us dis place, an give us da land dat he make strong
Deu 6.23: he wen bring us guys outa Egypt, an bring us dis place, an give us da land dat he make strong promise to oua ancesta
Deu 6.24: Oua God Yahweh tell us all dis stuff we gotta do, an tell us fo stay scared a him an get respeck fo him, so
Deu 6.24: all dis stuff we gotta do, an tell us fo stay scared a him an get respeck fo him, so eryting goin go good fo us, an he
Deu 6.24: him an get respeck fo him, so eryting goin go good fo us, an he make us stay alive, jalike we stay today.
Deu 6.25: If we take care fo lissen an get respeck fo oua God Yahweh, an do all da stuff he tell
Deu 6.25: we take care fo lissen an get respeck fo oua God Yahweh, an do all da stuff he tell us fo do in front him, den we goin
Deu 7.1: Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Deu 7.1: Dass seven diffren kine peopos dat get mo plenny peopo an stay mo strong den you guys.
Deu 7.2: Wen oua God Yahweh give you guys powa ova dem, an you win ova dem, den you guys gotta wipe um all out,
Deu 7.2: No make deal wit dem, an no give dem chance.
Deu 7.3: No give yoa girls to dea boys fo marry, an no take dea girls fo marry yoa boys.
Deu 7.4: peopos goin make yoa kids no stay tight wit me, Yahweh, an yoa kids goin come tight wit odda gods an goin go work for
Deu 7.4: wit me, Yahweh, an yoa kids goin come tight wit odda gods an goin go work for um.
Deu 7.4: An if you do dat, I goin come real huhu wit you guys, an I
Deu 7.4: An if you do dat, I goin come real huhu wit you guys, an I goin wipe out you guys quick time.
Deu 7.5: down da kapu poses dey put up fo da Asherah wahine god, an burn up dea idol kine gods inside da fire.
Deu 7.8: But he pick you guys cuz he get love an aloha fo you guys, an fo make good da strong promise he
Deu 7.8: But he pick you guys cuz he get love an aloha fo you guys, an fo make good da strong promise he wen make to yoa ancesta
Deu 7.9: He make good da deal he wen make, an he stay tight wit da peopo dat get love an aloha fo him an
Deu 7.9: he wen make, an he stay tight wit da peopo dat get love an aloha fo him an do wat he tell dem fo do, fo one tousand
Deu 7.9: an he stay tight wit da peopo dat get love an aloha fo him an do wat he tell dem fo do, fo one tousand peopos fadda, one
Deu 7.11: fo do -- eryting you gotta do, da rules bout wass right an wass wrong, jalike I tell you guys today.
Deu 7.12: “If you guys lissen to dese rules an take care fo do um, den oua God Yahweh goin take care fo
Deu 7.13: He goin get love an aloha fo you guys, an do good tings fo you guys, an make
Deu 7.13: He goin get love an aloha fo you guys, an do good tings fo you guys, an make you guys come plenny
Deu 7.13: love an aloha fo you guys, an do good tings fo you guys, an make you guys come plenny peopo.”
Deu 7.13: same ting fo da food dat grow from yoa land -- yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil -- da bebe cows, an da
Deu 7.13: an barley, yoa new wine, yoa olive oil -- da bebe cows, an da bebe sheeps an goats.
Deu 7.13: new wine, yoa olive oil -- da bebe cows, an da bebe sheeps an goats.
Deu 7.14: All yoa guys an wahines goin get kids.
Deu 7.16: No show pity fo dem, an no do work fo dea gods, cuz all dat az jalike one trap fo
Deu 7.18: You guys gotta rememba, an no foget, wat oua God Yahweh wen do to Pharoah an all da
Deu 7.18: rememba, an no foget, wat oua God Yahweh wen do to Pharoah an all da Egypt peopo.’
Deu 7.19: He show how strong him, an he make happen plenny awesome tings.
Deu 7.19: An now, oua God Yahweh goin do da same ting to all da peopos
Deu 7.20: An anodda ting -- Oua God Yahweh goin make dem come lose
Deu 7.21: Cuz oua God Yahweh stay right hea wit you guys, an he az one God dat stay big an awesome.
Deu 7.21: stay right hea wit you guys, an he az one God dat stay big an awesome.
Deu 7.22: den da wild animals goin come real plenny aroun you guys an take ova da land.
Deu 7.24: He goin let you guys take dea kings an wipe um out, so nobody in da world goin even rememba dea
Deu 7.25: Cuz all dat kine stuff no good, an can catch you guys jalike az one trap.
Deu 7.26: You guys gotta hate dat kine pilau stuff fo real kine, an no take um, cuz Yahweh goin wipe um out jalike az one
Deu 8.1: you guys fo do um today, so dat you guys goin stay alive an come plenny peopo, an go inside da land an take um ova,
Deu 8.1: so dat you guys goin stay alive an come plenny peopo, an go inside da land an take um ova, jalike Yahweh wen make
Deu 8.1: goin stay alive an come plenny peopo, an go inside da land an take um ova, jalike Yahweh wen make strong promise to our
Deu 8.2: He do dat so you guys no mo big head, an fo test you guys fo find out how you guys tink, if you
Deu 8.3: He wen make you guys no get big head, an let you guys come hungry, an den he wen feed you guys
Deu 8.3: you guys no get big head, an let you guys come hungry, an den he wen feed you guys manna fo eat.
Deu 8.3: You guys an our ancesta guys neva know wat manna was from befo time.
Deu 8.4: Fo all dose forty years yoa clotheses neva come ol, an yoa feets neva swell up.
Deu 8.6: Live da way he tell you, an show plenny respeck fo him.
Deu 8.7: stay bring you guys inside one good land, wea get streams an watta place, an watta come from undaneat da valleys an
Deu 8.7: guys inside one good land, wea get streams an watta place, an watta come from undaneat da valleys an hills.
Deu 8.7: an watta place, an watta come from undaneat da valleys an hills.
Deu 8.8: Az one land wit wheat an barley, grape plants, an fig trees, pomegrams, olive oil,
Deu 8.8: Az one land wit wheat an barley, grape plants, an fig trees, pomegrams, olive oil, an honey.
Deu 8.8: barley, grape plants, an fig trees, pomegrams, olive oil, an honey.
Deu 8.9: Da stones dea get iron, an you can dig copper from da hills.
Deu 8.10: “Wen you guys eat all you like an feel good, den talk good bout oua God Yahweh, cuz a da
Deu 8.11: No stop doing wat he tell you guys fo do, an stick wit his rules and all da tings he tell you gotta do,
Deu 8.12: if you guys foget, wen you guys eat till you feel good, an build nice houses an stay dea, an you guys get plenny
Deu 8.12: wen you guys eat till you feel good, an build nice houses an stay dea, an you guys get plenny cows, sheeps, an goats,
Deu 8.13: eat till you feel good, an build nice houses an stay dea, an you guys get plenny cows, sheeps, an goats, an you stay
Deu 8.13: houses an stay dea, an you guys get plenny cows, sheeps, an goats, an you stay getting mo and mo silva an gold, an you
Deu 8.13: stay dea, an you guys get plenny cows, sheeps, an goats, an you stay getting mo and mo silva an gold, an you get mo an
Deu 8.13: sheeps, an goats, an you stay getting mo and mo silva an gold, an you get mo an mo plenny stuffs, den watch out!
Deu 8.13: an goats, an you stay getting mo and mo silva an gold, an you get mo an mo plenny stuffs, den watch out!
Deu 8.13: an you stay getting mo and mo silva an gold, an you get mo an mo plenny stuffs, den watch out!
Deu 8.14: Cuz den you guys goin get big head, an den you goin foget dat oua God Yahweh wen get you guys
Deu 8.15: He da One wen lead you guys thru da big an scary boonies, wea get poison kine snakes an scorpions,
Deu 8.15: thru da big an scary boonies, wea get poison kine snakes an scorpions, wea, wen you guys was thirsty an no mo watta,
Deu 8.15: kine snakes an scorpions, wea, wen you guys was thirsty an no mo watta, he make watta come out from inside one real
Deu 8.16: He give um to you guys fo make you guys no come big head, an test you guys fo find out how you guys goin ack, so bumbye
Deu 8.17: ‘Me, I get all dis rich kine stuff cuz my hand strong an I get powa!
Deu 8.19: “If you guys foget oua God Yahweh, an come tight wit odda gods, do stuff fo dem, an go down in
Deu 8.19: God Yahweh, an come tight wit odda gods, do stuff fo dem, an go down in front dem fo show respeck, I tell you guys
Deu 9.1: fo go da odda side da Jordan Riva, fo go inside da land an take um ova, no matta da odda peopos dea stay mo big an mo
Deu 9.1: an take um ova, no matta da odda peopos dea stay mo big an mo strong den you guys.
Deu 9.1: Dey get big towns an strong walls dat go up inside da sky.
Deu 9.2: Da peopo dea stay strong an tall.
Deu 9.3: He goin make dem come notting an wipe dem out wen you guys attack dem.’
Deu 9.3: An you guys, you goin take ova dea land an wipe dem out quick
Deu 9.3: An you guys, you goin take ova dea land an wipe dem out quick time, jalike Yahweh wen make promise to
Deu 9.5: promise to yoa ancesta guys fo do, to Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 9.7: “Rememba an no foget, how you guys wen make oua God Yahweh come real
Deu 9.9: wit you guys, I wen stay on top da mountain forty days an forty nites.
Deu 9.9: I no eat food an no drink watta all dat time.
Deu 9.11: “Afta I pau stay up dea forty days an forty nites, Yahweh give me da two flat stone wea he write
Deu 9.12: yoa peopo dat you wen bring outa Egypt no wait fo mess up an do pilau kine stuff awready!
Deu 9.12: Dey an make one idol kine god from metal fo demself!
Deu 9.13: Yahweh tell me, ‘I see awready, an you know wat?
Deu 9.14: Den I goin make you, Moses, come one peopo mo strong an mo plenny den dem!
Deu 9.15: “So I turn aroun an go down da mountain wen still yet stay burning.
Deu 9.17: So I wen take da two flat stones an throw um down from my hands, an broke um in front you
Deu 9.17: take da two flat stones an throw um down from my hands, an broke um in front you guys.
Deu 9.18: da firs time, I go down in front Yahweh fo forty days an forty nites.
Deu 9.18: I no eat food an no drink watta all dat time, cuz a all da stuff you guys
Deu 9.18: you guys stay do dass real bad kine da way Yahweh see um, an dat make him come real mad wit you guys.
Deu 9.19: so plenny huhu wit you guys dat he like wipe you out den an dea.
Deu 9.19: I like it: “den an dea”!
Deu 9.19: But dat time too, I pray an he lissen to me.
Deu 9.21: An dat bebe cow, you guys wen do bad ting fo make um.
Deu 9.21: I take um an burn um up inside da fire.
Deu 9.21: I smash um an grind um up an make um come jalike dust.
Deu 9.21: I smash um an grind um up an make um come jalike dust.
Deu 9.22: make Yahweh come huhu too -- Taberah side, Massah side, an Kibrot-Hatta`avah side.
Deu 9.23: An lata, wen Yahweh wen send you guys fo go out from
Deu 9.25: “I wen go down in front Yahweh dat time fo forty days an forty nites, cuz he wen tell me he goin wipe out you guys.
Deu 9.26: But I stay praying to Yahweh, an I say, ‘My Boss Yahweh, you stay in charge a eryting.
Deu 9.26: You own dem, an you wen do wat you gotta do fo get dem outa trouble, cuz
Deu 9.26: do wat you gotta do fo get dem outa trouble, cuz you big an awesome!
Deu 9.27: Rememba da guys dat wen work fo you, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 9.27: No leave us guys, jus cuz dis peopo hard head, an stay do real bad kine stuff.
Deu 9.28: can bring dem inside da land he wen promise fo give dem, an he hate dem!
Deu 10.3: So I wen make da box from koa wood, an cut out da two flat stones jalike da firs ones.
Deu 10.3: Den I go up da mountain an carry da two flat stones in my hands wit me.’
Deu 10.4: An he give da stones to me.
Deu 10.5: Den I come back down da mountain, an put da flat stones inside da box I wen make, jalike Yahweh
Deu 10.6: Aaron wen mahke ova dea dat time, an dey bury him ova dea, an Aaron's boy Eleazar come da main
Deu 10.6: Aaron wen mahke ova dea dat time, an dey bury him ova dea, an Aaron's boy Eleazar come da main pries.”
Deu 10.7: From dea dey go to Gudgodah, an den to Jotbatah, one land dat get plenny stream wit watta.
Deu 10.8: He tell da Levi ohana guys fo stand in front him an make sacrifice fo him too, an fo pray to God cuz dey his
Deu 10.8: guys fo stand in front him an make sacrifice fo him too, an fo pray to God cuz dey his guys, an he do good tings fo
Deu 10.8: sacrifice fo him too, an fo pray to God cuz dey his guys, an he do good tings fo dem.
Deu 10.8: An da Levi ohana guys still yet do all dat today.
Deu 10.10: “Me, I wen stay on top da mountain dat time, forty days an forty nites, jalike da firs time.
Deu 10.10: An dat time Yahweh lissen to me too, an tell az okay, he no
Deu 10.10: An dat time Yahweh lissen to me too, an tell az okay, he no goin wipe out you guys.)
Deu 10.11: Lead da peopo from hea, so dey can go inside da land an take ova, jalike I wen make strong promise to yoa ancesta
Deu 10.12: Ony dis, he like: Fo you guys stay scared a him an show respeck fo him, Fo live da way he tell you guys fo
Deu 10.12: fo him, Fo live da way he tell you guys fo do, Fo get love an aloha fo him, Fo work fo him wit all yoa heart, an wit
Deu 10.12: love an aloha fo him, Fo work fo him wit all yoa heart, an wit eryting inside you, an Fo stick wit his rules, an do
Deu 10.12: work fo him wit all yoa heart, an wit eryting inside you, an Fo stick wit his rules, an do wat he tell you guys you
Deu 10.13: an wit eryting inside you, an Fo stick wit his rules, an do wat he tell you guys you gotta do.
Deu 10.14: He own da earth an eryting inside um!
Deu 10.15: But still yet, Yahweh wen like yoa ancesta guys, an get love an aloha fo dem.
Deu 10.15: still yet, Yahweh wen like yoa ancesta guys, an get love an aloha fo dem.
Deu 10.15: An he pick you guys dat come from dem!
Deu 10.15: An dass how stay today.
Deu 10.16: An no come hard head no moa.
Deu 10.17: oua God Yahweh, he da real God mo den all da odda gods, an he da real Boss mo big den all da odda bosses.
Deu 10.17: He da big God, strong, an you betta be scared a him.’
Deu 10.17: He no make to one guy mo betta den da odda guy, an you no can pay him fo make him do spesho stuff fo peopo.
Deu 10.18: He back up da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 10.18: He get love an aloha fo peopo from odda place, an give um food an
Deu 10.18: He get love an aloha fo peopo from odda place, an give um food an clotheses.
Deu 10.18: love an aloha fo peopo from odda place, an give um food an clotheses.
Deu 10.19: An you guys gotta get love an aloha fo da peopo from odda
Deu 10.19: An you guys gotta get love an aloha fo da peopo from odda place, cuz you guys wen come
Deu 10.20: Stay scared a oua God Yahweh an work fo him.
Deu 10.20: Stay tight wit him, an wen you make one strong promise, use ony his name fo back
Deu 10.21: of “He is your praise” He yoa God dat do all dose awesome an scary kine tings dat you guys wen see wit yoa own eyes.
head: Get Love Fo Yahweh An Lissen Him
Deu 11.1: “Get love an aloha fo yoa God Yahweh, an make shua you do wat he tell
Deu 11.1: “Get love an aloha fo yoa God Yahweh, an make shua you do wat he tell you fo do -- eryting he tell
Deu 11.1: fo do -- eryting he tell you guys gotta do, wat stay right an wat stay wrong, an his rules.
Deu 11.1: tell you guys gotta do, wat stay right an wat stay wrong, an his rules.
Deu 11.2: You guys da ones, not dem, wen see dat he importan, an strong, an can use his powa.
Deu 11.2: guys da ones, not dem, wen see dat he importan, an strong, an can use his powa.
Deu 11.3: da guys wen see all da tings he wen do fo show who him, an all he do inside Egypt.
Deu 11.3: He do um to da Pharaoh guy, dea king, an to da peopo all ova da Egypt land.
Deu 11.4: He do um to da Egypt army, dea horses, an dea war wagons.
Deu 11.4: Yahweh make da Red Sea watta come back ova da Egypt guys an drown um.
Deu 11.4: Dass how he wipe dem out, an dey stay wipe out till today.
Deu 11.6: You guys wen see how Yahweh punish Datan an Abiram, Eliab boys from da Reuben ohana, wen da groun wen
Deu 11.6: wen da groun wen open up in da middle a da Israel peopo an da hole swallow dem an all dea ohanas, dea tents, an all
Deu 11.6: up in da middle a da Israel peopo an da hole swallow dem an all dea ohanas, dea tents, an all dea worka guys an
Deu 11.6: peopo an da hole swallow dem an all dea ohanas, dea tents, an all dea worka guys an animals an eryting dey own.
Deu 11.6: dem an all dea ohanas, dea tents, an all dea worka guys an animals an eryting dey own.
Deu 11.6: dea ohanas, dea tents, an all dea worka guys an animals an eryting dey own.
Deu 11.8: guys goin be strong fo go ova da odda side da Jordan Riva an go inside da land an take um ova.
Deu 11.8: fo go ova da odda side da Jordan Riva an go inside da land an take um ova.
Deu 11.9: make strong promise to yoa ancesta guys he give um to dem an dea kids.
Deu 11.9: Az one land dat get plenny milk an honey erytime.
Deu 11.11: stay goin go da odda side da Jordan Riva, fo go inside an take um ova, dat land get mountains an valleys, an get
Deu 11.11: Riva, fo go inside an take um ova, dat land get mountains an valleys, an get watta from da rain from da sky.
Deu 11.11: inside an take um ova, dat land get mountains an valleys, an get watta from da rain from da sky.
Deu 11.13: rules dat I Yahweh stay give you guys today -- fo get love an aloha fo me, yoa God Yahweh, an work fo me wit eryting how
Deu 11.13: guys today -- fo get love an aloha fo me, yoa God Yahweh, an work fo me wit eryting how you tink, an wit eryting dat
Deu 11.13: yoa God Yahweh, an work fo me wit eryting how you tink, an wit eryting dat stay inside you –- den I goin bring rain
Deu 11.14: bring rain on top yoa land da right time, da October rain an da April rain.
Deu 11.14: Den you guys goin cut da wheat an da barley, an get new wine an olive oil.
Deu 11.14: Den you guys goin cut da wheat an da barley, an get new wine an olive oil.
Deu 11.14: you guys goin cut da wheat an da barley, an get new wine an olive oil.
Deu 11.15: I goin give grass inside da fields fo yoa animals, an you guys goin eat an come full.
Deu 11.15: inside da fields fo yoa animals, an you guys goin eat an come full.
Deu 11.16: “Take care an no let notting pull you guys heart away, fo work fo odda
Deu 11.16: let notting pull you guys heart away, fo work fo odda gods an go down in front dem an show dem respeck.
Deu 11.16: heart away, fo work fo odda gods an go down in front dem an show dem respeck.
Deu 11.17: lissen me, Yahweh, I goin come real huhu agains you guys, an I goin shut da sky fo stop da rain, an da groun no goin
Deu 11.17: agains you guys, an I goin shut da sky fo stop da rain, an da groun no goin grow food.
Deu 11.18: Rememba dese tings I tell you guys, tink plenny bout um, an feel good bout um.
Deu 11.18: Write um an put um jalike one sign fo tie on top yoa hands, an fo put
Deu 11.18: um an put um jalike one sign fo tie on top yoa hands, an fo put aroun yoa forehead.
Deu 11.19: yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 11.20: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 11.21: Den, all da time da sky stay up dea ova da earth, you guys an yoa kids goin live long time inside da land dat I Yahweh
Deu 11.22: Moses tell: “If you guys take care an do wat dese rules tell dat Yahweh stay give you guys fo do
Deu 11.22: fo get love fo yoa God Yahweh, fo live da way he tell you, an fo stay tight wit him -- den Yahweh goin go in front you
Deu 11.23: stay tight wit him -- den Yahweh goin go in front you guys an make dese nations dat stay dea get out so you can take ova
Deu 11.23: get out so you can take ova dea land, no matta dey mo big an mo strong den you guys.
Deu 11.24: goin go from da boonies south side to Lebanon nort side, an from da Eufrates Riva east side to da Mediterranean Sea on
Deu 11.27: good kine stuff fo you guys -- if you lissen wat he tell an do um, jalike I stay telling you guys today.
Deu 11.28: you guys -- if you guys no lissen wat oua God Yahweh tell an do um, an turn away from wat I stay telling you guys
Deu 11.28: -- if you guys no lissen wat oua God Yahweh tell an do um, an turn away from wat I stay telling you guys today, an bag
Deu 11.28: um, an turn away from wat I stay telling you guys today, an bag from Yahweh fo go wit odda gods dat you guys donno
Deu 11.29: erybody da good kine stuff Yahweh goin do if dey lissen, an peopo on top Mount Ebal fo tell erybody da bad kine stuff
Deu 11.30: side wea da sun go down, nea da big oak trees Moreh side, an inside da land fo da Canaan peopo dat live inside da
Deu 11.31: Afta you guys take um ova an stay live ova dea, make shua you guys do eryting I stay
Deu 11.32: make shua you guys do eryting I stay tell you gotta do, an stick wit da rules I stay give you guys today.)
Deu 12.1: yoa God Yahweh tell you guys you gotta do, bout his rules an wass right.
Deu 12.2: Broke down all da sacrifice place on top da high mountains an hills, an unda ery tree dat get plenny green leaf.
Deu 12.2: all da sacrifice place on top da high mountains an hills, an unda ery tree dat get plenny green leaf.
Deu 12.3: dea altars fo dea idol kine gods, smash dea kapu stones, an burn up dea kapu Asherah poses wit fire.
head: Show Love An Respeck Fo God One Place Ony
Deu 12.5: He goin put his name dea an stay dea, an you goin go dea fo show love an respeck fo
Deu 12.5: He goin put his name dea an stay dea, an you goin go dea fo show love an respeck fo him.
Deu 12.5: his name dea an stay dea, an you goin go dea fo show love an respeck fo him.
Deu 12.6: goin bring yoa animal fo make yoa burn up kine sacrifices an odda sacrifices wea you kill animals.
Deu 12.6: You goin bring God's ten percent a eryting you grow an odda spesho presents you like give too.
Deu 12.6: Give wateva you guys wen make promise fo give Yahweh, an da presents you guys give um cuz you like give um, an da
Deu 12.6: an da presents you guys give um cuz you like give um, an da firs cow, sheep, o goat dat born -- bring um all da
Deu 12.7: Ova dea, da place yoa God Yahweh stay, you guys an yoa ohana peopo goin eat da sacrifice food, an stay good
Deu 12.7: you guys an yoa ohana peopo goin eat da sacrifice food, an stay good inside cuz a eryting you guys start fo do, cuz
Deu 12.9: cuz you guys still yet no stay inside yoa place fo res an da property dat yoa God Yahweh goin give you guys cuz you
Deu 12.10: But you guys goin go da odda side da Jordan Riva an live inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys
Deu 12.10: You guys goin live ova dea, an no need worry somebody goin hurt you guys.
Deu 12.11: goin bring eryting I tell you, da burn up kine sacrifices an odda animal sacrifices, yoa ten percent presents, an
Deu 12.11: an odda animal sacrifices, yoa ten percent presents, an spesho presents, an all da spesho stuff you wen promise fo
Deu 12.11: sacrifices, yoa ten percent presents, an spesho presents, an all da spesho stuff you wen promise fo give me, Yahweh.
Deu 12.12: guys goin stay good inside in front yoa God Yahweh, you, an yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi
Deu 12.12: stay good inside in front yoa God Yahweh, you, an yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys
Deu 12.12: yoa God Yahweh, you, an yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys from yoa town, cuz dey no
Deu 12.12: you, an yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys from yoa town, cuz dey no mo land fo
Deu 12.14: An all da odda tings I tell you guys fo do, do um ova dea
Deu 12.15: “But fo you guys kill yoa animals jus fo eat an not fo make sacrifice, you can do dat inside wateva town.
Deu 12.15: Da peopo dat can come in front me an da peopo dat no can come in front me, dey all can eat um.
Deu 12.17: a yoa wheat o barley o new wine o olive oil, o kill an eat da firs one fo born from yoa cows o sheeps o goats, o
Deu 12.18: God Yahweh, inside da place he goin pick fo you, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys
Deu 12.18: he goin pick fo you, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys dat live inside yoa towns.
Deu 12.18: pick fo you, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys dat live inside yoa towns.
Deu 12.20: Wen he do dat, an you say ‘I like eat meat’ cuz dass how you feel, den you
Deu 12.21: stay too far from you, you can kill animals from da cows an sheeps an goats Yahweh stay give you guys, jalike I wen
Deu 12.21: far from you, you can kill animals from da cows an sheeps an goats Yahweh stay give you guys, jalike I wen tell you.
Deu 12.21: An you guys can eat plenny how much you like inside yoa own
Deu 12.22: Da peopo dat can come in front God an da peopo dat no can come in front God, dey all can eat um.
Deu 12.23: no eat da blood, cuz da blood, az wat give da animal life, an you betta not eat da life wit da meat.
Deu 12.25: No eat um, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids dat goin come from you guys afta.
Deu 12.26: “But take da stuff you make spesho fo Yahweh, an da stuff you wen make strong promise fo give Yahweh, to da
Deu 12.27: sacrifice on top da altar fo yoa God Yahweh, both da meat an da blood.
Deu 12.28: Take care fo lissen an do all da stuff I stay tell you guys fo do, so dat eryting
Deu 12.28: you guys fo do, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, cuz you guys do wat stay good an right
Deu 12.28: guys an yoa kids afta you, cuz you guys do wat stay good an right da way yoa God Yahweh see um.
Deu 12.29: But afta you guys throw dem out, an start fo live on top dea land, an afta you guys wipe dem
Deu 12.30: you guys throw dem out, an start fo live on top dea land, an afta you guys wipe dem out, make shua you no fall down
Deu 12.30: No even aks bout dea gods, an say, ‘How dese peopos make wen dey go down in front dea
Deu 12.31: You guys make shua you no go down an pray to yoa God Yahweh da same way dey go down an pray to
Deu 12.31: go down an pray to yoa God Yahweh da same way dey go down an pray to dea gods, cuz dey do all kine pilau kine stuff dat
Deu 12.31: Dey even burn up wit fire dea own boys an girls, fo make sacrifice fo dea gods.’
Deu 12.32: No add notting to um, an no take notting away.
Deu 13.2: dat one awesome miracle goin happen fo show God's powa, an maybe wat dey wen tell, happen fo real.
Deu 13.2: Us goin stick wit odda gods, an work fo dem!
Deu 13.2: An you guys neva know dose gods befo.
Deu 13.3: you guys one test fo find out if az fo real you get love an aloha fo him wit eryting how you tink, an wit eryting dat
Deu 13.3: you get love an aloha fo him wit eryting how you tink, an wit eryting dat stay inside you.
Deu 13.4: Az yoa God Yahweh you guys gotta follow, an stay scared a him an get respeck fo him.
Deu 13.4: yoa God Yahweh you guys gotta follow, an stay scared a him an get respeck fo him.
Deu 13.4: Do wat he tell you guys fo do, an lissen to him.
Deu 13.4: Work ony fo him, an stay tight wit him.
Deu 13.5: Yahweh da One wen bring you guys outa Egypt, an wen do wat he gotta do fo get you guys outa dea wen you
Deu 13.6: o yoa mos good friend talk to you wea nobody can hear an like try make you like do wat you not suppose to do, an
Deu 13.6: an like try make you like do wat you not suppose to do, an tell, ‘Eh!
Deu 13.6: You guys an yoa ancestas neva know dose gods befo.
Deu 13.9: You gotta be da firs one fo kill um, an den all da odda peopo do da same ting.
Deu 13.11: Den all da Israel peopo goin hear bout um an come scared, an nobody from you guys goin do dat kine bad
Deu 13.11: Den all da Israel peopo goin hear bout um an come scared, an nobody from you guys goin do dat kine bad ting again.
Deu 13.13: Dey tell, ‘Us go down in front odda gods an show respeck fo dem.
Deu 13.14: If az true an you guys know fo shua dat dey wen do dis pilau kine ting
Deu 13.15: Wipe dem all out, da peopo an da animals, jalike dey one sacrifice dat stay foeva fo me
Deu 13.16: Take away all dea stuffs an put um all inside da middle a da town.
Deu 13.16: Den burn up da whole town an all da stuffs.
Deu 13.17: He goin show pity fo you guys, an give you chance, an he goin make you guys come mo plenny
Deu 13.17: He goin show pity fo you guys, an give you chance, an he goin make you guys come mo plenny peopo, jalike he wen
Deu 13.18: Yoa God Yahweh goin do all dis wen you guys lissen to him, an do eryting he tell you guys fo do, dat I stay telling you
Deu 14.4: Dis da kine animals you guys can eat: cows, sheeps, an goats, deers, gazelle kine deers, red deers, wild goats,
Deu 14.5: wild goats, da ibex kine deer, da antelope kine deer, an da mountain sheep.
Deu 14.6: eat any kine animal dat get split in da hoof all da way, an dat chew da food ova an ova.
Deu 14.6: get split in da hoof all da way, an dat chew da food ova an ova.
Deu 14.7: split in da hoof all da way, no matta dey chew da food ova an ova, you guys no can eat da camel, da rabbit, o da rock
Deu 14.7: No matta dey chew da food ova an ova, dey no mo da split in da hoof all da way, so dey can
Deu 14.8: get split in da hoof all da way, cuz no chew da food ova an ova.
Deu 14.9: inside da watta, you guys can eat wateva animal get fins an scales.
Deu 14.13: eagle, da scavenja bird, da fish eagle, da kite, da hawk, an any kine falcon bird, all kine raven bird, da ostrich, da
Deu 14.18: da cormorant, da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.
Deu 14.21: o sell um to one guy from odda place dat go thru yoa town, an dey can eat um.
Deu 14.23: Take da ten percent a yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil, an da firs one fo
Deu 14.23: a yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil, an da firs one fo born from yoa cows, sheeps, an goats, to da
Deu 14.23: olive oil, an da firs one fo born from yoa cows, sheeps, an goats, to da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can
Deu 14.24: But if dat place Yahweh goin pick stay too far, an yoa God Yahweh wen do plenny good kine stuff fo you guys,
Deu 14.25: him, den change God's ten percent a yoa stuff fo silva, an take da silva an go da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 14.25: God's ten percent a yoa stuff fo silva, an take da silva an go da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 14.26: Den you an yoa ohana goin eat um ova dea in front yoa God Yahweh an
Deu 14.26: an yoa ohana goin eat um ova dea in front yoa God Yahweh an stay good inside.
Deu 14.28: from da food you guys grow inside yoa field dat year, an put um inside da store house inside yoa towns.
Deu 14.29: da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, dat live inside yoa town, dey
Deu 14.29: dat no mo husban, dat live inside yoa town, dey can come an get plenny fo eat.
Deu 15.1: years, wateva peopo owe you, you guys gotta let um go an no make dem pay you back.
Deu 15.2: guy fo pay um back, cuz az jalike dea brudda, you know, an az da time wen Yahweh tell erybody fo no need pay um back.
Deu 15.5: plenny fo do all dis stuff he wen tell you guys fo do, an I stay tell you guys today.
Deu 15.7: dat yoa God Yahweh stay give you guys, no come hard head an come stingy bout dem.
Deu 15.8: Mo betta fo open yoa heart an let um borrow wateva dey need.
Deu 15.9: stay come nea, wen we gotta foget wateva somebody owe us an let um go!
Deu 15.9: No good you tink lidat an come mean an no give yoa brudda guys notting wen dey no mo
Deu 15.9: No good you tink lidat an come mean an no give yoa brudda guys notting wen dey no mo notting.
Deu 15.9: you make lidat, dey can aks Yahweh fo help dem agains you, an you goin get da blame fo do wass bad.’
Deu 15.10: Make shua you give yoa brudda wat he need, an no tink stingy kine bout wat you give him.
Deu 15.11: heart fo give stuff to yoa brudda guys wen dey no mo powa an dey need plenny inside yoa land.
Deu 15.12: “If one Hebrew guy o wahine sell demself to you, an work fo you fo six year, you gotta let um go wen da numba
Deu 15.13: An wen you let dem go, no send dem away wit notting.
Deu 15.14: Give um plenny from yoa animals, yoa wheat an barley, an yoa wine.
Deu 15.14: Give um plenny from yoa animals, yoa wheat an barley, an yoa wine.
Deu 15.15: Rememba, you guys was slaves too Egypt side, an yoa God Yahweh wen do wat he gotta do fo get you guys outa
Deu 15.16: Cuz I get love an aloha fo you an yoa ohana, an eryting stay good fo me hea
Deu 15.16: Cuz I get love an aloha fo you an yoa ohana, an eryting stay good fo me hea wit you!
Deu 15.16: Cuz I get love an aloha fo you an yoa ohana, an eryting stay good fo me hea wit you!
Deu 15.17: Den take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in one door an take
Deu 15.17: spike an push um thru da bottom a his ear lobe in one door an take um out.
Deu 15.17: An do da same ting fo yoa slave if az one wahine.
Deu 15.19: Yahweh, ery boy kine animal dat born firs from yoa cows an sheeps an goats.
Deu 15.19: ery boy kine animal dat born firs from yoa cows an sheeps an goats.
Deu 15.19: No make da firs boy kine cow dat born work fo you, an no cut da wool from da firs boy kine sheep dat wen born
Deu 15.20: Ery year you an yoa ohana goin eat um in front yoa God Yahweh by da place
Deu 15.22: Even da peopo dat no can come in front God can eat um, an da peopo dat can come in front God too, jalike dey stay
Deu 16.1: “Make spesho da Abib month ery year spring time, an make da Passova time fo yoa God Yahweh, cuz az was da
Deu 16.7: Cook um an eat um by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 16.8: Den, day numba seven, come togedda fo yoa God Yahweh an no do no work dat day.
Deu 16.10: Give him one present you like give from all da good an plenny stuff he stay give you.
Deu 16.11: Dance an sing in front yoa God Yahweh at da place he goin pick so
Deu 16.11: You, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, da Levi ohana peopo
Deu 16.11: You, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, da Levi ohana peopo inside yoa towns, an da peopo
Deu 16.11: guys an wahines, da Levi ohana peopo inside yoa towns, an da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda,
Deu 16.13: togedda all da wheat from da place wea you split da wheat, an da wine from da place wea you step da grapes fo smash um.
Deu 16.14: Dance an sing fo da spesho religious time -- you, yoa boys an
Deu 16.14: Dance an sing fo da spesho religious time -- you, yoa boys an girls, yoa slave guys an wahines, da Levi ohana peopo, da
Deu 16.14: religious time -- you, yoa boys an girls, yoa slave guys an wahines, da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da
Deu 16.15: good kine stuff fo you guys, for da stuff you guys grow, an da stuff you make wit yoa hands.
Deu 16.16: Dat No Mo Yeast, fo da Spesho Religious Time Fo Cut Food, an fo da Spesho Religious Time Fo Live In Shacks.
Deu 16.18: “Pick judge guys an leada guys fo all da ohanas inside ery town dat yoa God
Deu 16.18: Dey goin judge da peopo, an do um da right way.
Deu 16.19: No judge da wrong way, an no make mo spesho fo some peopo.
Deu 16.19: da peopo dat know wat fo do erytime jalike dey no can see, an make da peopo dat do wass right erytime jalike dey donno
Deu 16.20: Do da right kine stuff, an ony dat!
Deu 16.20: take ova da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, an live dea.
Deu 16.22: by da side a da altar you guys make fo yoa God Yahweh, an no put up big kine kapu stones fo da odda gods, cuz yoa
Deu 17.2: goin get one guy o one wahine dat live dea wit you guys, an dey stay do bad kine stuff da way yoa God Yahweh see um,
Deu 17.2: dey stay do bad kine stuff da way yoa God Yahweh see um, an go way from da deal he wen make wit you guys.
Deu 17.3: An dat mean, dey go broke his rules, cuz dey go bow down in
Deu 17.3: go broke his rules, cuz dey go bow down in front odda gods an show respeck to dem, o to da sun, da moon, o da stars.
Deu 17.4: An somebody come tell you guys bout um, den you gotta go find
Deu 17.5: dat wen do dis bad kine ting outside da gate fo da town, an erybody throw stones at dem fo kill dem.
Deu 17.6: wat happen tell da same ting, den stay true fo real kine, an you guys gotta kill da guy o da wahine.
Deu 17.9: Go by da pries guys from da Levi ohana, an by da guy who stay da main judge dat time.
Deu 17.9: Aks dem, an dey goin tell you guys wat you gotta do.
Deu 17.11: Do eryting da rules teach you fo do, an wateva dey tell you guys stay right fo do.
Deu 17.12: o da pries guy dat work ova dea fo yoa God Yahweh tell, an dey no lissen, gotta kill dem.
Deu 17.13: Den all da peopo goin hear bout dat an come scared, an dey goin make shua fo lissen da judge o da
Deu 17.13: Den all da peopo goin hear bout dat an come scared, an dey goin make shua fo lissen da judge o da pries nex time.
Deu 17.14: da land dat yoa God Yahweh stay give you, fo take ova an live dea, bumbye you guys goin tink, ‘We like get one king
Deu 17.17: He betta not pile up plenny silva an gold.’
Deu 17.19: Dat book goin stay wit him, an he gotta read da rules ery day he stay alive.
Deu 17.19: how he goin learn fo get plenny respeck fo his God Yahweh, an take care fo do eryting Yahweh tell um he suppose to do.
Deu 17.20: If he stay read um an do wat da rules tell, den he no goin tink he mo betta den
Deu 17.20: den he no goin tink he mo betta den da odda Israel guys, an he no goin turn away from wat God tell um fo do even litto
Deu 17.20: Den him an da ones dat come from him goin stay king ova da Israel
head: Wat Da Pries Guys An Da Levi Ohana Guys Get
Deu 18.1: ohana guys, all da Levi ohana peopos, no goin get land an odda property from Yahweh, da way da odda Israel peopo get
Deu 18.3: dey give da pries guys da shoulder meat, da jaw meat, an da parts inside da opu.
Deu 18.4: You guys goin give dem da firs wheat an barley dat you cut, da new wine, an da firs olive oil dat
Deu 18.4: give dem da firs wheat an barley dat you cut, da new wine, an da firs olive oil dat you press, an da firs wool from yoa
Deu 18.4: you cut, da new wine, an da firs olive oil dat you press, an da firs wool from yoa sheeps wen you cut um.
Deu 18.5: outa all da odda Israel ohanas, fo stand in front Yahweh an do religious kine stuff fo him foeva, cuz he wen pick dem
Deu 18.6: one Levi guy from any town inside Israel wea he stay live, an he come da place yoa God Yahweh goin pick cuz he really
Deu 18.14: goin push out, dey lissen to da peopo dat tell fortune an try find out from da spirits wat goin happen.
Deu 18.18: I goin tell dat guy wat fo say, an he goin tell dem eryting I tell him.
Deu 19.1: Wen you guys go push dem out an live inside dea towns an houses, den you guys go pick
Deu 19.1: Wen you guys go push dem out an live inside dea towns an houses, den you guys go pick three towns in da middle a da
Deu 19.3: Build roads fo go dea, an broke da land in three districk, da land yoa God Yahweh
Deu 19.4: “Dis da rule fo whoeva kill somebody an run away to one a dose towns fo stay alive.
Deu 19.4: fo kill da guy, dey can run away ova dea inside da town, an nobody get da right fo kill dem.
Deu 19.5: inside one place wit his friend fo cut one tree fo wood, an wen he swing da ax fo cut down da tree, da head fly off an
Deu 19.5: an wen he swing da ax fo cut down da tree, da head fly off an kill his friend.
Deu 19.5: wen kill somebody, but no make plan fo kill um befo time, an nobody get da right fo go kill um.
Deu 19.6: come huhu, go chase um, catch um up if da town stay far, an kill um, no matta da guy dat run away no mo da blame fo
Deu 19.8: jalike he wen make strong promise to yoa ancesta guys, an he goin give you guys da whole land dat he wen promise
Deu 19.9: tell you guys today tell you fo do -- love yoa God Yahweh, an erytime live da way he like -- den you guys gotta pick
Deu 19.11: “But if somebody hate anodda guy, an wait fo him so he can jump um, bus um up, an kill um, an
Deu 19.11: anodda guy, an wait fo him so he can jump um, bus um up, an kill um, an den da killa guy run to one a dose towns, da
Deu 19.11: an wait fo him so he can jump um, bus um up, an kill um, an den da killa guy run to one a dose towns, da older leadas
Deu 19.12: goin send peopo fo bring da guy back from da safe town, an give him to da guy from da mahke guy ohana dat get da
Deu 19.17: dat make argue wit each odda gotta stand in front Yahweh an da prieses an da judge guys dat stay work inside da office
Deu 19.17: wit each odda gotta stand in front Yahweh an da prieses an da judge guys dat stay work inside da office dat time.
Deu 19.18: gotta aks plenny questions ab check out eryting real good an find out if da guy stay bulai.
Deu 19.20: Den da odda peopo goin hear bout dat, an come scared, an no do dis kine bad kine ting no mo, eva.
Deu 19.20: Den da odda peopo goin hear bout dat, an come scared, an no do dis kine bad kine ting no mo, eva.
Deu 20.1: guys go fight one war wit da peopo dat stay agains you, an you guys see dey get horses an war wagons, an one army wit
Deu 20.1: peopo dat stay agains you, an you guys see dey get horses an war wagons, an one army wit mo plenny guys den you, no
Deu 20.1: agains you, an you guys see dey get horses an war wagons, an one army wit mo plenny guys den you, no scared dem.
Deu 20.3: No come scared an shaking cuz a dem.
Deu 20.4: Cuz yoa God Yahweh, he da One stay go wit you guys an fight fo you guys.
Deu 20.5: tell da army guys, ‘Anybody hea jus wen build one house, an no make party fo start live inside still yet?
Deu 20.6: Get anybody hea dat jus wen plant one grape farm, an no cut da grapes yet?
Deu 20.8: da army guys dis too, ‘Anybody hea dat stay lose fight an donno how fo make up his mind, he can go home, cuz bumbye
Deu 20.11: Den if dey say az good wat you tell, an den open da gates fo da town, den you goin make all da
Deu 20.12: But if dey say dey no like wat you tell dem, an like fight you guys, den put army guys all aroun da town
Deu 20.14: You guys can take da wahines, da kids, da animals, an all da odda stuff inside da town fo yoaself an you can use
Deu 20.14: da animals, an all da odda stuff inside da town fo yoaself an you can use um.
Deu 20.17: Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo, jalike yoa God Yahweh wen tell you guys fo
Deu 20.20: Cuz den you guys can use da wood fo make ladder an tower fo go up ova da top a dea wall, till you make um
Deu 21.1: da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo take ova, an nobody know who wen kill um, den yoa older leadas an
Deu 21.2: ova, an nobody know who wen kill um, den yoa older leadas an judges goin go out an measure how far da body stay to da
Deu 21.2: wen kill um, den yoa older leadas an judges goin go out an measure how far da body stay to da towns dat stay nea.
Deu 21.3: mo nea, goin take one young girl cow dat neva work yet, an no wear one yoke yet, an take um inside one valley dat
Deu 21.4: young girl cow dat neva work yet, an no wear one yoke yet, an take um inside one valley dat nobody wen plow o plant, an
Deu 21.4: an take um inside one valley dat nobody wen plow o plant, an get one stream dat run all da time.
Deu 21.5: in front, cuz yoa God Yahweh wen pick dem fo work fo him, an fo tell Yahweh dey like he do good stuff fo da peopo cuz
Deu 21.5: dey like he do good stuff fo da peopo cuz dey Yahweh guys, an fo figga out wass right an wass wrong wen peopo make argue
Deu 21.5: da peopo cuz dey Yahweh guys, an fo figga out wass right an wass wrong wen peopo make argue o bus up each odda.
Deu 21.7: one dat dey broke da neck, inside da valley nea da town, an dey goin talk fo dea peopo, an tell, ‘Us guys neva make
Deu 21.7: da valley nea da town, an dey goin talk fo dea peopo, an tell, ‘Us guys neva make dis guy bleed an mahke, an we
Deu 21.7: fo dea peopo, an tell, ‘Us guys neva make dis guy bleed an mahke, an we neva see wat wen happen.
Deu 21.7: peopo, an tell, ‘Us guys neva make dis guy bleed an mahke, an we neva see wat wen happen.
Deu 21.8: Yahweh, take wat we do hea fo you let go yoa Israel peopo an let dem stay da same side wit you.
Deu 21.10: go fight one war agains da peopo dat stay agains you guys, an yoa God Yahweh let you guys win ova dem, an you guys make
Deu 21.10: you guys, an yoa God Yahweh let you guys win ova dem, an you guys make some a dem prisnas, den if you see one a dem
Deu 21.11: den if you see one a dem dass one good looking wahine, an like her, you can take her fo come yoa wife.
Deu 21.12: Bring her inside yoa house, an tell her fo cut off all her hair fo show eryting goin be
Deu 21.12: cut off all her hair fo show eryting goin be diffren now, an cut her finganails, an throw way da clotheses she was
Deu 21.13: show eryting goin be diffren now, an cut her finganails, an throw way da clotheses she was wearing wen dey make her
Deu 21.13: Afta she live inside yoa house, an cry fo one month cuz she no goin see her fadda an mudda
Deu 21.13: house, an cry fo one month cuz she no goin see her fadda an mudda again, den you can sleep wit her an come her husban,
Deu 21.13: see her fadda an mudda again, den you can sleep wit her an come her husban, an she goin come yoa wife.
Deu 21.13: mudda again, den you can sleep wit her an come her husban, an she goin come yoa wife.
Deu 21.15: “If one guy get two wifes, an he get love fo one but not fo da odda, an da two wifes
Deu 21.15: get two wifes, an he get love fo one but not fo da odda, an da two wifes born boys fo him, but da firs boy come from
Deu 21.17: dat come from da wife he no love, he da one wen born firs, an his fadda gotta give him two times mo stuff den da odda
head: One Boy Dat Go Agains His Fadda An Mudda
Deu 21.18: “If one guy get one boy dat stay hard head an no like do wat anybody tell um fo do, an no lissen to his
Deu 21.18: stay hard head an no like do wat anybody tell um fo do, an no lissen to his fadda an mudda, an no matta dey punish
Deu 21.18: do wat anybody tell um fo do, an no lissen to his fadda an mudda, an no matta dey punish him he still no goin do wat
Deu 21.18: anybody tell um fo do, an no lissen to his fadda an mudda, an no matta dey punish him he still no goin do wat dey tell,
Deu 21.19: dey punish him he still no goin do wat dey tell, his fadda an mudda gotta take him an bring him in front da older
Deu 21.19: no goin do wat dey tell, his fadda an mudda gotta take him an bring him in front da older leaders by da gate fo da town.
Deu 21.20: goin tell da older leadas, ‘Dis boy, our boy, he hard head an no like do wat anybody tell um fo do.
Deu 21.20: He make any kine, an drink plenny.
Deu 21.21: all da guys from wea he come from goin throw stones at him an kill him.
Deu 21.21: Den all da Israel peopo goin hear bout dat an come scared.
Deu 21.22: “If one guy go do someting real bad dat he gotta mahke, an da peopo kill him, an hang his mahke body on top one tree
Deu 21.22: real bad dat he gotta mahke, an da peopo kill him, an hang his mahke body on top one tree o pos, you guys no can
Deu 21.23: An you guys betta not make pilau da land yoa God Yahweh stay
Deu 22.2: If da owna no live nea you an you donno who own da animal, take um home wit you an keep
Deu 22.2: you an you donno who own da animal, take um home wit you an keep um till da owna come fo try find um.
Deu 22.5: One wahine no can wear one guy kine clotheses, an one guy no can wear one wahine kine clotheses.
Deu 22.6: one tree o on top da groun, wit bebe birds o eggs inside, an da mudda stay sitting on top da bebes o da eggs, no take
Deu 22.7: Dass so eryting goin go good fo you, an you goin live long time.
Deu 22.8: No good somebody fall down from on top dea an you get da blame fo kill somebody.
Deu 22.9: Cuz if you do dat, den da food from da seeds you wen plant an da grapes from da field, all dat goin come spesho fo
Deu 22.10: “No plow wit one cow an one donkey togedda unda one yoke.
Deu 22.11: “No wear clotheses dat get wool an linen togedda inside da same cloth.
Deu 22.12: strings fo make four bunch fo make um jalike tassels, an put um on da four corners a da clotheses you wear.
head: Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep togedda, maybe he start fo no like her.
head: So he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine,
head: So he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine, but wen I sleep wit her,
head: Den her fadda an mudda goin take da sheet wit blood fo show proof to da
head: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva sleep wit one
head: Den her fadda an mudda goin show da cloth in front da older leada guys fo
head: Den da older leadas goin take da guy an punish him.’
head: Dey goin make him pay two an one half pounds silva to da girl's fadda, cuz dis guy wen
head: An she still goin stay his wife.
Deu 22.19_1: “But if wat da guy say, stay true, an dey no can show proof dat she neva sleep wit one guy befo,
Deu 22.21: befo, dey goin take her by da door a her fadda's house, an ova dea da guys from her town goin throw stones at her so
Deu 22.22: sleeping wit anodda guy's wife, da guy dat sleep wit her an da wahine gotta mahke.
Deu 22.23: “If one guy meet one wahine inside one town, an her fadda an mudda wen promise awready fo give her fo
Deu 22.23: “If one guy meet one wahine inside one town, an her fadda an mudda wen promise awready fo give her fo marry one nodda
Deu 22.23: wen promise awready fo give her fo marry one nodda guy, an she neva sleep wit no guy befo, but dat guy wen sleep wit
Deu 22.24: sleep wit her inside da town, you guys gotta take da guy an da wahine by da gate fo da town an throw stones at dem fo
Deu 22.24: guys gotta take da guy an da wahine by da gate fo da town an throw stones at dem fo kill dem.
Deu 22.24: da blame too cuz he wen sleep wit one wahine dat her fadda an mudda already wen promise to anodda guy.
Deu 22.25: if one guy meet one wahine outside da town, dat her fadda an mudda wen promise fo her marry anodda guy, but da guy dat
Deu 22.26: No do notting to da wahine, cuz she neva do notting wrong an no need kill her.
Deu 22.26: (Dis jalike wen somebody go bus up an kill anodda guy.
Deu 22.27: da guy wen find da wahine outside da town, dat her fadda an mudda wen promise fo her marry anodda guy.
Deu 22.28: An if one guy find one wahine dat neva sleep with one guy, an
Deu 22.28: if one guy find one wahine dat neva sleep with one guy, an her mudda an fadda neva promise her to anodda guy still
Deu 22.28: find one wahine dat neva sleep with one guy, an her mudda an fadda neva promise her to anodda guy still yet, an he grab
Deu 22.28: mudda an fadda neva promise her to anodda guy still yet, an he grab her an rape her, an somebody find dem togedda, da
Deu 22.28: neva promise her to anodda guy still yet, an he grab her an rape her, an somebody find dem togedda, da guy dat rape
Deu 22.28: her to anodda guy still yet, an he grab her an rape her, an somebody find dem togedda, da guy dat rape her gotta pay
Deu 22.29: dem togedda, da guy dat rape her gotta pay da fadda one an one quarta pound silva.
Deu 22.29: He gotta marry her an she goin stay his wife.
Deu 23.2: An whoeva born wen da fadda an mudda no stay marry, dea kids
Deu 23.2: “An whoeva born wen da fadda an mudda no stay marry, dea kids an grankids no can come one
Deu 23.2: whoeva born wen da fadda an mudda no stay marry, dea kids an grankids no can come one a Yahweh's peopo fo ten
Deu 23.3: “Nobody from Ammon o Moab o dea kids an grankids can come one a Yahweh's peopo, even if dey wait
Deu 23.4: da Ammon peopo neva come out fo meet you guys wit bread an watta.
Deu 23.4: An da Moab guys wen pay Baalam, Beor's boy from Petor inside
Deu 23.5: But yoa God Yahweh get love an aloha fo you guys.
Deu 23.8: Da Edom an da Egypt peopo's grankids can come Yahweh's peopo wen you
Deu 23.10: get wet dream o make shishi, he gotta go outside da camp an stay dea all day.
Deu 23.12: “Make one place outside da camp an put sign fo one place wea you guys can go fo make shishi
Deu 23.12: put sign fo one place wea you guys can go fo make shishi an kukae.
Deu 23.13: Take someting so you can dig one puka, an wen you pau make kukae inside da puka, cova um up afta wit
Deu 23.14: fo Yahweh, so he no see notting dat not okay ova dea, an turn away from you guys.
Deu 23.15: “If one slave guy run away from anodda country an come by you, no give him back to his owna.
Deu 23.17: “Da guys an wahines from da Israel peopo no can fool aroun fo pay
Deu 23.17: peopo do cuz dey tink az goin make da land grow plenny an da animals get plenny bebe.
Deu 23.18: get, dat fool aroun fo pay inside one Canaan kine temple, an bring um inside yoa God Yahweh's house, fo pay fo one
Deu 23.21: An if you no do um, you goin get da blame fo do bad ting.
Deu 23.23: one strong promise to yoa God Yahweh wit yoa own mout, an nobody wen give you presha fo do dat.
Deu 24.1: “Get some time wen one guy marry one wahine, an den afta dat he no like her, cuz he find out she wen do
Deu 24.1: Den he write one divorce paypa an give um to her, den send her away.
Deu 24.2: Den, afta she go away from him an marry one nodda guy, an dat husban no like her too, he
Deu 24.3: Den, afta she go away from him an marry one nodda guy, an dat husban no like her too, he write her one divorce
Deu 24.3: her too, he write her one divorce paypa, give um to her, an send her away from him.
Deu 24.5: year he can stay home wit his wife dat he jus wen marry, an make her stay good inside.
Deu 24.6: flour, o even da top one, from one guy dat own da stones an owe you someting an you no give um back till he pay.
Deu 24.6: one, from one guy dat own da stones an owe you someting an you no give um back till he pay.
Deu 24.9: Yahweh wen do to Miriam afta you guys wen come outa Egypt an you stay going on da road.
Deu 24.11: Stay outside da house, an wait till da guy bring you someting fo show dat fo shua he
Deu 24.11: you someting fo show dat fo shua he goin pay you back, an bring um outside fo you.
Deu 24.12: If da guy no mo notting, an he ony can give you his coat, no go sleep wen you get da
Deu 24.13: Den he goin tell you ‘God goin do good tings fo you,’ an yoa God Yahweh goin know dat you wen do someting good.
Deu 24.14: “If one guy work fo you an he no mo notting, an need stuff, no make him wait fo you
Deu 24.14: “If one guy work fo you an he no mo notting, an need stuff, no make him wait fo you pay him.
Deu 24.pay: wen do ery day befo da sun go down, cuz he no mo notting an he need um fo live.
Deu 24.pay: If you no pay him, he goin call to Yahweh agains you, an you goin get da blame fo do someting bad.
Deu 24.16: An no kill da kids fo punish dem fo someting dea faddas wen
Deu 24.17: you guys do da right ting fo da peopo from odda place, an fo da kids dat no mo fadda o mudda.
Deu 24.17: No take away da coat from one wahine dat no mo husban an keep um till she pay you back wat she owe you.
Deu 24.18: No foget dat you guys was slaves Egypt side, an yoa God Yahweh wen pay da price fo bring you guys hea from
Deu 24.19: “Wen you guys stay cut wheat o barley inside yoa field, an you foget take home one bunch wheat o barley, no go back
Deu 24.20: da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 24.21: da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 25.1: Da judge goin tell wat guy do wass right an wat guy get da blame, cuz he wen do wrong.
Deu 25.5: “If get brudda guys dat stay live togedda, an one a dem mahke, but he no mo boy, da widow no can marry
Deu 25.5: Her brudda in law gotta marry her, fo get one boy, an he gotta do wat he suppose to do cuz he her brudda in law.
Deu 25.7: wife, she goin go by da older leadas by da town gate an tell dem, ‘My husban's brudda no like marry me jalike he
Deu 25.8: Den da older leaders fo da guy town goin tell um fo come, an dey goin talk wit him.
Deu 25.9: leadas, take off one a his slippas, spit in his face, an tell, ‘Dis wat oua peopo do to one guy dat no do notting
Deu 25.10: An da Israel peopo goin call da guy an his kids, ‘Da ohana
Deu 25.10: An da Israel peopo goin call da guy an his kids, ‘Da ohana from da guy dat dey wen take away his
Deu 25.11: “If two guys stay fighting, an da wife fo one a dem come fo pull her husban outa dea so
Deu 25.11: fo pull her husban outa dea so da odda guy no can hit um, an she grab da odda guy by his privates, you guys gotta cut
Deu 25.13: kine weight so you can make some stuff look mo heavy an some stuff mo light.
Deu 25.14: An no rip off somebody wit differen kine basket so you can
Deu 25.14: kine basket so you can make some stuff look mo big an odda stuff look small.
Deu 25.15: You guys gotta weigh an measure stuff da right way, jalike all da odda peopo.
Deu 25.16: yoa God Yahweh tell, az no good, wen somebody do like dat an no do da right kine ting.
Deu 25.18: Wen you guys was tired an worn out, da Amalek guys wen attack you guys, an wipe out
Deu 25.18: was tired an worn out, da Amalek guys wen attack you guys, an wipe out da peopo dat no can walk good, dat was behind da
Deu 26.1: yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property, an you guys goin take um ova an live dea, den wen you start
Deu 26.1: guys fo come yoa property, an you guys goin take um ova an live dea, den wen you start fo bring in food from da land
Deu 26.2: take some a da firs tings you guys cut from ery kine food, an put um inside one basket.
Deu 26.4: Da pries guy goin take da basket from yoa hands, an put um down in front da altar fo yoa God Yahweh.
Deu 26.5: oua God Yahweh, ‘My ancesta guy wen come from da Aram land an move house all ova da place.’
Deu 26.5: He go Egypt side wit ony litto bit peopo, an stay ova dea.
Deu 26.5: Bumbye dey come one importan nation, wit plenny peopo, an dey come strong.
Deu 26.6: But da Egypt peopo wen make any kine to us guys, an make us suffa an work real hard.
Deu 26.6: Egypt peopo wen make any kine to us guys, an make us suffa an work real hard.
Deu 26.7: He hear us an see da trouble an hard work an hard time we get.
Deu 26.7: He hear us an see da trouble an hard work an hard time we get.
Deu 26.7: He hear us an see da trouble an hard work an hard time we get.
Deu 26.8: But den, Yahweh wen do real scary kine stuff, an real plenny awesome tings so erybody can see, fo show who
Deu 26.9: Yahweh bring us guys to dis place, an give us dis land, dat ery place get plenny milk an honey.
Deu 26.9: place, an give us dis land, dat ery place get plenny milk an honey.
Deu 26.10: Den, put da stuff down in front yoa God Yahweh, an go down in front him.
Deu 26.11: Den you, an da Levi ohana guys, an da peopo from odda place dat stay
Deu 26.11: Den you, an da Levi ohana guys, an da peopo from odda place dat stay live wit you guys, you
Deu 26.11: a all da good kine stuff yoa God Yahweh stay give you guys an yoa ohana.’
Deu 26.12: da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 26.13: Den go in front yoa God Yahweh an tell him, ‘I wen bring outa my house da ten percent a wat
Deu 26.13: da ten percent a wat I wen grow dat stay spesho fo Yahweh, an give um to da Levi ohana peopo, da peopo from odda place,
Deu 26.13: da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, jalike you wen tell me fo do.
Deu 26.13: I neva mess up wat you tell me fo do, an I neva foget notting.
Deu 26.14: spesho fo you wen I stay sore inside cuz somebody mahke, an I no take notting from da ten percent outside da house wen
Deu 26.14: I wen lissen to you, my God Yahweh, an do eryting you wen tell me fo do.
Deu 26.15: place dat stay spesho fo you inside da sky, wea you stay, an do good kine stuff fo yoa Israel peopo, an fo da land you
Deu 26.15: wea you stay, an do good kine stuff fo yoa Israel peopo, an fo da land you wen give us, jalike you wen make strong
Deu 26.15: Dis land, ery place get plenny milk an honey.
Deu 26.16: tell you guys today fo stick wit wat he tell you fo do, an wit dese rules he give you guys, an fo make diffren kine
Deu 26.16: wat he tell you fo do, an wit dese rules he give you guys, an fo make diffren kine to da good peopo an da bad peopo.
Deu 26.16: he give you guys, an fo make diffren kine to da good peopo an da bad peopo.
Deu 26.16: Take care fo do um all wit all yoa heart an eryting inside you guys.
Deu 26.17: today in front erybody, dat Yahweh, he da God fo you guys, an you goin live da way he tell, do wat his rules tell, an
Deu 26.17: an you goin live da way he tell, do wat his rules tell, an wat he tell you gotta do, make diffren kine to da good
Deu 26.17: he tell you gotta do, make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an lissen to wat he tell.
Deu 26.17: do, make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an lissen to wat he tell.
Deu 26.18: An Yahweh tell today in front erybody, dat you his spesho
Deu 26.18: erybody, dat you his spesho peopo jalike he wen promise, an dat you goin do eryting he tell you guys fo do.
Deu 26.19: An he tell dat he goin make you guys come mo importan den all
Deu 26.19: He goin tell good tings bout you guys, an show respeck fo you guys, an give you guys good name!
Deu 26.19: good tings bout you guys, an show respeck fo you guys, an give you guys good name!
Deu 27.1: Moses an da older leadas fo da Israel peopo wen tell da peopo: “Do
Deu 27.2: Da same day you guys go da odda side da Jordan Riva, an go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys,
Deu 27.2: yoa God Yahweh stay give you guys, put some big stones up, an cover um wit white plasta.
Deu 27.3: stay give you guys, da land dat ery place get plenny milk an honey, write on top da stones eryting da rules tell.
Deu 27.6: da altar fo yoa God Yahweh wit stones jalike dey stay, an make burn up kine sacrifices on top da altar fo yoa God
Deu 27.7: kine sacrifice fo show dat eryting stay good wit you guys an Yahweh, an eat um ova dea, an stay good inside in front
Deu 27.7: fo show dat eryting stay good wit you guys an Yahweh, an eat um ova dea, an stay good inside in front yoa God
Deu 27.7: stay good wit you guys an Yahweh, an eat um ova dea, an stay good inside in front yoa God Yahweh.
Deu 27.9: Den Moses an da pries guys from da Levi ohana tell all da Israel peopo
Deu 27.10: Do wat yoa God Yahweh tell you guys fo do, an stick wit his rules an da stuff I tell you guys today.
Deu 27.10: yoa God Yahweh tell you guys fo do, an stick wit his rules an da stuff I tell you guys today.
Deu 27.12: Levi ohana, Judah ohana, Issakar ohana, Joseph ohana, an Benjamin ohana.
Deu 27.13: An dese odda ohana peopo goin stand on top Mount Ebal fo tell
Deu 27.13: ohana, Gad ohana, Asher ohana, Zebulun ohana, Dan ohana, an Naftali ohana.”
Deu 27.14: Da Levi ohana goin yell to all da Israel peopo in one loud an high voice: ‘God goin punish anybody dat make one idol
Deu 27.15: dat make one idol kine god, no matta he make um wit wood an cut um wit one knife o melt metal fo make um, an den he
Deu 27.15: wit wood an cut um wit one knife o melt metal fo make um, an den he put up da idol secret kine.
Deu 27.16: ‘God goin punish anybody dat no mo respeck fo dea fadda an mudda!’
Deu 27.16: An all da peopo goin tell, ‘Az right!’
Deu 27.24: guys goin tell: ‘God goin punish anybody dat kill one guy an nobody know he kill um!’
Deu 28.1: tell: “If you guys lissen fo real kine to oua God Yahweh, an take care fo do eryting I stay telling you today fo do,
Deu 28.2: All dis good kine stuff goin come by you guys, an stay wit you guys, if you lissen yoa God Yahweh.
Deu 28.3: make good kine stuff happen fo you guys inside da towns an all ova outside da country side.
Deu 28.4: food you grow, da bebes from yoa animals -- da bebe cows an bebe sheeps.
Deu 28.6: “Good kine stuff goin happen wen you come inside an go outside.
Deu 28.8: say da ting, fo make good tings happen to yoa storehouse, an fo eryting you guys do.
Deu 28.9: fo him, if you guys make shua you stick wit his rules an live da way he tell you fo make.
Deu 28.10: on top da earth goin see dat Yahweh stay own you guys, an dey goin stay scared a you guys.
Deu 28.11: plenny fo you guys, yoa kids, da bebes from yoa animals, an da food you grow from yoa groun, inside da land he wen
Deu 28.12: good stuffs, fo send rain on top yoa land da right time, an make eryting you guys do, come out good.
Deu 28.13: take care fo do um, den you guys erytime goin come on top, an no stay down da bottom.
Deu 28.14: away from all dis stuff I stay tell you guys today fo do, an no even go litto bit on da right side o da left side, an
Deu 28.14: an no even go litto bit on da right side o da left side, an no follow odda gods an work fo dem.
Deu 28.14: on da right side o da left side, an no follow odda gods an work fo dem.
Deu 28.15: Yahweh tell, if you no take care fo stick wit all da stuff an da rules I tell you guys today fo do.
Deu 28.15: um, den all dis bad kine stuff goin come on top you guys an make you guys lose fight.
Deu 28.16: “God goin put kahuna on top you guys inside da towns an outside da towns.
Deu 28.17: “God goin put kahuna on top you guys wen you go get food an make yoa bread.
Deu 28.18: you guys wen you born kids, wen you cut da food you grow, an wen yoa cows an sheeps born bebes.
Deu 28.18: born kids, wen you cut da food you grow, an wen yoa cows an sheeps born bebes.
Deu 28.19: “God goin put kahuna on top you guys wen you come inside an wen you go outside.
Deu 28.20: Az why you goin come all mix up, an peopo goin tell you guys dat you wrong no matta wat you
Deu 28.20: goin wipe out quick time, if you guys do bad kine stuff an go way from Yahweh.
Deu 28.21: sick till he wipe out you guys from da land wea you come an he stay give you da right fo take um ova.
Deu 28.22: You guys goin get high fever an swelling.
Deu 28.22: He goin make da land real hot, an no mo rain.
Deu 28.22: He goin make da plants dry up wit da sick an wit mildew.
Deu 28.24: Yahweh goin make da rain come down jalike dust an jalike powda.
Deu 28.26: mahke bodies goin come food fo all da birds inside da sky an da animals on top da earth, an no mo nobody goin chase um
Deu 28.26: all da birds inside da sky an da animals on top da earth, an no mo nobody goin chase um so dey go way.
Deu 28.27: He goin give you bad kine lumps, bad kine sores, an da itch.
Deu 28.27: An no mo nobody can make um come mo betta.
Deu 28.28: You no goin can see, an you goin come all mix up an no can tink.
Deu 28.28: You no goin can see, an you goin come all mix up an no can tink.
Deu 28.29: Fo shua, erytime peopo goin give you guys hard time, an steal yoa stuffs.
Deu 28.30: make promise fo marry one wahine, anodda guy goin take her an rape her.
Deu 28.30: you goin plant one grape farm, you no goin start fo eat um an feel good bout um.
Deu 28.31: Dey goin give yoa sheeps an goats to da peopo dat stay agains you guys, an no mo
Deu 28.31: yoa sheeps an goats to da peopo dat stay agains you guys, an no mo nobody goin get um back fo you.
Deu 28.32: You goin see da guys dat stay agains you give yoa boys an yoa girls to anodda peopo fo come slaves, an you goin come
Deu 28.32: give yoa boys an yoa girls to anodda peopo fo come slaves, an you goin come tired ery day looking fo dem come back, but
Deu 28.35: Yahweh goin make yoa knees an legs get boils dat come real sore, an no mo nobody can
Deu 28.35: goin make yoa knees an legs get boils dat come real sore, an no mo nobody can make um come good.
Deu 28.36: “Yahweh goin make you an da king you wen put ova you, go by anodda nation dat you
Deu 28.36: king you wen put ova you, go by anodda nation dat you guys an yoa ancestas neva know befo.
Deu 28.36: goin go down in front odda gods dat peopo make from wood an stone.
Deu 28.37: goin talk bout you guys fo make dea own peopo tink plenny, an dey goin make fun a you guys.
Deu 28.39: You guys goin plant grape farms an take care um, but you no goin bring in da grapes o drink
Deu 28.41: You guys goin get boys an girls, but you no goin keep dem fo stay wit you guys, cuz
Deu 28.41: stay wit you guys, cuz odda peopo goin make dem prisonas an take dem away.
Deu 28.42: Plenny crickets goin take ova all yoa trees an eat da food from yoa land.
Deu 28.43: dat live wit you guys goin come da bosses ova you guys mo an moa, an you guys no goin come importan mo an moa.
Deu 28.43: wit you guys goin come da bosses ova you guys mo an moa, an you guys no goin come importan mo an moa.
Deu 28.43: you guys mo an moa, an you guys no goin come importan mo an moa.
Deu 28.44: Dey goin be jalike da head, an you guys goin be jalike da tail.
Deu 28.45: Jalike da bad kine stuff goin chase you guys, an take ova you guys, till you guys wipe out.
Deu 28.45: Az cuz you guys no like lissen yoa God Yahweh, an stick wit da rules an da stuff he tell you guys you gotta
Deu 28.45: guys no like lissen yoa God Yahweh, an stick wit da rules an da stuff he tell you guys you gotta do.
Deu 28.46: goin come, jalike az one sign from God dat show you guys an yoa kids wat can happen foeva.
Deu 28.47: no stay real good inside wen you work fo yoa God Yahweh, an even wen eryting was plenny good fo you guys.
Deu 28.48: He goin send dem agains you guys, an you goin get notting fo eat, an come thirsty, wit no mo
Deu 28.48: send dem agains you guys, an you goin get notting fo eat, an come thirsty, wit no mo clotheses on, an no mo notting.
Deu 28.48: notting fo eat, an come thirsty, wit no mo clotheses on, an no mo notting.
Deu 28.50: Dey no mo respeck fo da ol peopo, an dey not nice to da young guys.
Deu 28.51: Dey goin eat all yoa bebe animals an da food dat you guys wen plant, till dey wipe out you
Deu 28.53: goin eat yoa own kids -- da meat from da bodies a yoa boys an girls dat yoa God Yahweh wen give you guys.
Deu 28.53: agains you guys goin put dea army guys all aroun you guys, an you guys goin suffa plenny.
Deu 28.54: Even da mos easy an nice guy wit you guys dat get plenny aloha, he goin come
Deu 28.54: guy wit you guys dat get plenny aloha, he goin come greedy an no share food wit his own brudda o his own wife dat he
Deu 28.54: share food wit his own brudda o his own wife dat he love, an his kids dat stay still yet.
Deu 28.56: Even da mos easy an nice wahine wit you guys dat get plenny aloha, dat she no
Deu 28.56: greedy fo give to her husband dat she love, o her own boy an girl.
Deu 28.57: Even da stuff dat come out wen she born one bebe, an eat her bebe dat she born, an she goin eat um so nobody
Deu 28.57: out wen she born one bebe, an eat her bebe dat she born, an she goin eat um so nobody know, wen da peopo dat stay
Deu 28.58: eryting wat inside dese rules stay write inside dis book, an no show respeck fo wat kine God, yoa awesome God Yahweh,
Deu 28.59: Yahweh, he goin send real bad kine sick fo punish you guys an yoa kids, wit real long hard time, an real bad kine sick
Deu 28.59: fo punish you guys an yoa kids, wit real long hard time, an real bad kine sick dat stay long time.
Deu 28.60: on top you guys, da ones dat you guys stay scared um, an dey goin stick wit you guys.
Deu 28.61: Yahweh goin bring all kine sick an hard time too, da kine stuff dat dis book wit da rules no
Deu 28.63: befo time, wen he wen make eryting come good fo you guys, an make you guys come plenny peopo, bumbye he goin come good
Deu 28.64: down in front odda gods, da kine gods dey make from wood an stone.
Deu 28.64: You guys an yoa ancestas neva know dat kine gods befo.
Deu 28.65: inside plenny, yoa eyes goin come tired from waiting, an you goin lose fight inside yoa heart.
Deu 28.66: You goin stay scared nite time an day time.
Deu 28.67: Cuz you guys stay real scared inside, an you goin see real bad kine stuff happen.’
Deu 28.68: Ova dea you guys an wahines goin try selling yoaself to da peopo dat stay
Deu 29.1: Yahweh tell Moses fo make wit da Israel peopo Moab side, an da deal he wen make wit dem befo Mount Sinai side.
Deu 29.2: Den lata, Moses tell all da Israel peopo fo come, an he tell dem: “You guys wen see all wat Yahweh do to
Deu 29.2: do to Pharaoh Egypt side, to all Pharoah's leada guys, an all his peopo an land.
Deu 29.2: Egypt side, to all Pharoah's leada guys, an all his peopo an land.
Deu 29.3: “Wit yoa own eyes you guys wen see all da bad kine stuff, an da awesome an all kine stuff he do fo show who him.
Deu 29.3: eyes you guys wen see all da bad kine stuff, an da awesome an all kine stuff he do fo show who him.
Deu 29.5: Yahweh wen lead you guys inside da boonies, yoa clotheses an yoa slippas neva come ol.
Deu 29.6: guys neva eat bread, but I give you guys da manna fo eat, an you no drink wine o beer.”
Deu 29.7: “Wen we reach dis place, Sihon da king fo Heshbon, an Og da king fo Bashan an dea peopo come out fo fight wit
Deu 29.7: place, Sihon da king fo Heshbon, an Og da king fo Bashan an dea peopo come out fo fight wit us, but we fight um an win
Deu 29.7: an dea peopo come out fo fight wit us, but we fight um an win ova dem.
Deu 29.8: We take dea land an give um to da Reuben ohana, da Gad ohana, an half da
Deu 29.8: take dea land an give um to da Reuben ohana, da Gad ohana, an half da Manasseh ohana, fo come dea property.”
Deu 29.10: -- yoa leadas, da head guys, da older leadas, da officers, an all da odda guys hea from da Israel peopo, yoa kids, yoa
Deu 29.11: from odda place dat live inside yoa camp dat chop yoa wood an carry yoa watta.
Deu 29.13: He make solid wit you guys dat you guys his peopo, an dat he yoa God, jalike he wen make promise to you guys an
Deu 29.13: an dat he yoa God, jalike he wen make promise to you guys an our ancesta guys, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 29.13: promise to you guys an our ancesta guys, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 29.16: “You guys know how we wen live inside Egypt, an how we wen pass da odda countries wen we stay coming ova
Deu 29.17: had dea pilau kine idol kine gods dat dey make from wood an stone, silva an gold.
Deu 29.17: kine idol kine gods dat dey make from wood an stone, silva an gold.
Deu 29.18: wit you guys, who goin turn away from oua God Yahweh, an go down an show respeck to da idol kine gods from dose
Deu 29.18: guys, who goin turn away from oua God Yahweh, an go down an show respeck to da idol kine gods from dose peopos.
Deu 29.19: he tink lidat, God goin wipe out da land dat get watta, an da dry land too.
Deu 29.20: bad kine stuff dis book tell, goin come to dat kine guy, an Yahweh goin take his name out from unda da sky.
Deu 29.22: “Yoa kids dat goin come lata on, an da peopo from far place, goin see all da bad kine stuff
Deu 29.22: see all da bad kine stuff dat stay come on top da land, an da kine sick dat Yahweh give um.
Deu 29.23: Da whole land goin stay jalike was burn up from salt an sulfur.
Deu 29.23: Goin be jalike wen Sodom an Gomorrah towns wen wipe out, an wen Yahweh wen bus up
Deu 29.23: Goin be jalike wen Sodom an Gomorrah towns wen wipe out, an wen Yahweh wen bus up Admah an Zeboiim towns cuz he real
Deu 29.23: towns wen wipe out, an wen Yahweh wen bus up Admah an Zeboiim towns cuz he real mad wit dem.
Deu 29.25: An some odda peopo goin tell, ‘Az cuz da peopo dea no like
Deu 29.26: Dey wen go off an work fo odda gods, an show dem respeck, idol kine gods dey
Deu 29.26: Dey wen go off an work fo odda gods, an show dem respeck, idol kine gods dey donno befo, dat God
Deu 29.27: Az why Yahweh stay real huhu wit dis land an da peopo inside.
Deu 29.28: Yahweh stay real huhu, an he no like wat dey stay do.
Deu 29.28: Az why he take dem outa dea land an throw dem inside one nodda land, an dass how dey stay now.
Deu 29.28: take dem outa dea land an throw dem inside one nodda land, an dass how dey stay now.
Deu 29.29: But da tings he stay show, dass da kuleana fo us guys an our kids foeva.’-”
Deu 30.1: “Wen all dis good kine stuff an bad kine stuff dat I put in front you guys, come on top
Deu 30.2: An wen you an yoa kids come back by yoa God Yahweh, an lissen
Deu 30.2: An wen you an yoa kids come back by yoa God Yahweh, an lissen him wit
Deu 30.2: An wen you an yoa kids come back by yoa God Yahweh, an lissen him wit all yoa heart an wit eryting inside you,
Deu 30.2: back by yoa God Yahweh, an lissen him wit all yoa heart an wit eryting inside you, jalike I wen tell you guys today
Deu 30.3: God Yahweh goin make tings come good again fo you guys, an get love an pity fo you guys.
Deu 30.3: goin make tings come good again fo you guys, an get love an pity fo you guys.
Deu 30.5: inside da land dat oua ancesta guys wen own befo time, an you goin take um ova.
Deu 30.5: good tings happen to you guys, mo den oua ancesta guys, an make you guys come mo plenny peopo den dem.
Deu 30.6: goin make you and da peopo dat going come from you bumbye, an like come his peopo, jalike he goin put one mark on top
Deu 30.6: his peopo, jalike he goin put one mark on top yoa hearts an yoa kids hearts fo show dat you his peopo.
Deu 30.6: Den you guys goin get love an aloha fo him wit all yoa hearts, an wit eryting inside you
Deu 30.6: you guys goin get love an aloha fo him wit all yoa hearts, an wit eryting inside you guys, so you guys goin live fo real
Deu 30.7: I wen tell you bout, on top da peopo dat hate you guys an stay give you guys hard time.
Deu 30.8: But you guys, you goin lissen Yahweh again, an do eryting he tell you guys fo do, jalike wat I stay tell
Deu 30.9: good kine stuff fo you guys, wateva you guys stay do, an give you guys plenny kids, an plenny bebe animals, an
Deu 30.9: wateva you guys stay do, an give you guys plenny kids, an plenny bebe animals, an plenny food dat you guys grow from
Deu 30.9: do, an give you guys plenny kids, an plenny bebe animals, an plenny food dat you guys grow from yoa land.
Deu 30.9: feel real good inside again wen he tink bout you guys, an make good tings happen to you guys, jalike he wen feel
Deu 30.10: He goin do dat wen you guys lissen him, an stick wit his rules an do da tings he tell you gotta do,
Deu 30.10: do dat wen you guys lissen him, an stick wit his rules an do da tings he tell you gotta do, dat I wen write inside
Deu 30.10: you guys come back by yoa God Yahweh wit all yoa heart, an wit eryting inside you.
head: Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke
head: Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke
Deu 30.11: telling you guys fo do now, az not too hard fo you guys, an not too far from you guys.
Deu 30.12: sky, so you guys gotta aks, ‘Who goin go up dea fo get um, an tell us guys, so we can lissen?
Deu 30.13: you guys gotta aks, ‘Who goin go ova dea fo get um fo us, an tell us, so we can do um?
Deu 30.14: Stay inside yoa mout, an inside yoa heart, so you guys can lissen an do um.
Deu 30.14: yoa mout, an inside yoa heart, so you guys can lissen an do um.
Deu 30.15: front you guys two ways you guys can do: you guys can live an good kine stuff happen, o bad kine stuff can happen an you
Deu 30.15: an good kine stuff happen, o bad kine stuff can happen an you guys mahke.
Deu 30.16: Me, I tell you guys today wat fo do: get love an aloha fo yoa God Yahweh, live da way he tell you guys fo
Deu 30.16: you stay do wat he tell you fo do -- eryting you gotta do, an eryting da rules he give you tell you wat fo do.
Deu 30.16: Den you guys goin live an come mo plenny peopo, an yoa God Yahweh goin do good kine
Deu 30.16: Den you guys goin live an come mo plenny peopo, an yoa God Yahweh goin do good kine stuff fo you guys inside
Deu 30.17: if yoa heart turn away from Yahweh, so you guys no lissen, an if odda peopo like you guys go da wrong way so you guys go
Deu 30.17: go da wrong way so you guys go down in front odda gods an show respeck fo dem, I tell you guys today, dat you goin
Deu 30.18: side da Jordan Riva, wea you goin go inside fo take ova an make um yoa property.
Deu 30.19: “Today I call all da powers inside da sky an da earth fo tell me wat dey see you guys doing.
Deu 30.19: So den you an yoa kids goin live.
Deu 30.20: Den you guys goin get love an aloha fo yoa God Yahweh, an lissen to him, an stay tight
Deu 30.20: Den you guys goin get love an aloha fo yoa God Yahweh, an lissen to him, an stay tight wit him.
Deu 30.20: get love an aloha fo yoa God Yahweh, an lissen to him, an stay tight wit him.
Deu 30.20: Cuz Yahweh, he da One make you live fo real kine, an let you guys stay plenny years on top da land he wen make
Deu 30.20: promise fo give to yoa ancesta guys, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 31.1: Den Moses go out an tell dis to all da Israel peopo: “Me, I one hundred twenty
Deu 31.2: da Israel peopo: “Me, I one hundred twenty years ol now, an I no can go hea an dea no moa.
Deu 31.2: “Me, I one hundred twenty years ol now, an I no can go hea an dea no moa.
Deu 31.3: He goin wipe out da peopos in front you guys, an you guys goin take ova dea land.’
Deu 31.4: Yahweh goin make to dem guys jalike he wen do to Sihon an Og, da kings fo da Amor peopo.
Deu 31.4: He wen wipe out da peopo an dea land.
Deu 31.5: Yahweh goin give dem to you guys, an you gotta make to dem eryting I wen tell you guys fo do.
Deu 31.6: Make strong an no bum out.
Deu 31.6: No come scared an shaking cuz dey look tough, cuz yoa God Yahweh, he da One
Deu 31.7: He tell um in front all da Israel peopo, “Make strong an no bum out, cuz you goin go wit dis peopo inside da land
Deu 31.8: Yahweh, he da One goin go in front you guys, an he goin stay wit you guys.
Deu 31.9: So Moses wen write down dese rules an give um to da pries guys from da Levi ohana, dat [wen]
Deu 31.9: dat [wen] carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he give um to all da older leadas fo da Israel peopo.
Deu 31.12: Call all da peopo togedda -- da guys, da wahines, an da kids, an guys from odda place dat live inside yoa
Deu 31.12: all da peopo togedda -- da guys, da wahines, an da kids, an guys from odda place dat live inside yoa towns, so dey can
Deu 31.12: odda place dat live inside yoa towns, so dey can lissen an learn so dey stay scared a oua God Yahweh, an so dey stay
Deu 31.12: can lissen an learn so dey stay scared a oua God Yahweh, an so dey stay do eryting dese rules tell um fo do.
Deu 31.13: Dea kids who donno dese rules, dey gotta hear um an learn so dey stay scared a oua God Yahweh, all da time you
Deu 31.14: Call Joshua, an go stand togedda inside da Tent Fo Come Togedda Wit Me.
Deu 31.14: So Moses an Joshua go Da Tent Fo Come Togedda Wit Yahweh.
Deu 31.15: Den Yahweh come inside da tent an dey can see him, inside one cloud dat go from da groun to
Deu 31.16: Yahweh tell Moses, “Litto bit mo time, an you goin go res wit yoa ancesta guys.
Deu 31.16: Dey goin leave me, an broke da deal I wen make wit dem.
Deu 31.17: Dat time wen dat happen, I goin come huhu wit dem, an leave dem behind.
Deu 31.17: I goin hide my face from dem, an I goin wipe dem out.
Deu 31.17: Plenny trouble an hard time goin happen to dem.
Deu 31.18: cuz a all da bad kine stuff dey do wen dey bag from me an start fo pray to odda gods.
Deu 31.19: “Now you an Joshua, write down dis song fo yoaself.’
Deu 31.20: Wen I bring dem inside da land wea get plenny milk an honey erytime, da land I wen make spesho promise to dea
Deu 31.20: to dea ancestas fo give dem, dey goin eat all dey like an come full, an eryting goin go good fo dem.
Deu 31.20: fo give dem, dey goin eat all dey like an come full, an eryting goin go good fo dem.
Deu 31.20: Den dey goin turn away an go down in front odda gods, an work fo dem.
Deu 31.20: Den dey goin turn away an go down in front odda gods, an work fo dem.
Deu 31.20: Dey goin go agains me, an broke da deal I wen make wit dem.
Deu 31.21: Lata, wen plenny bad kine stuff an hard time come on top dem, dis song goin tell wat I wen
Deu 31.21: um do, fo judge dem, cuz dea kids no goin foget da song, an dey goin sing um.
Deu 31.22: So Moses wen write dis song dat same day, an teach um to da Israel peopo.
Deu 31.23: An me, I da One goin stay wit you.
Deu 31.26: Da Deal Wit Yahweh: “Take dis book wit da rules inside, an put um by da side a da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.
Deu 31.27: Cuz I know how you guys wen go agains me, an dat you guys hard head.
Deu 31.27: go agains Yahweh wen I still yet stay hea wit you guys, an I know dat you guys goin go agains him even mo plenny afta
Deu 31.28: Bring togedda by me, all da older leadas from yoa ohanas, an da officer guys, so I can tell dem dis so dey hear.
Deu 31.28: I goin call all da powers inside da sky an on top da earth fo tell wat dey wen see da peopo do, fo
Deu 31.29: know dat afta I mahke, you guys goin real mess up eryting an make um come pilau.
Deu 31.29: You guys goin turn away from me an no do wat I tell you guys fo do.
Deu 31.29: An lata, plenny bad kine stuff goin come on top you guys, cuz
Deu 32.1: Lissen, peopo on top da earth an in da sky, Lissen wat I goin tell.
Deu 32.2: An wat I tell come jalike wen get plenny dew, Jalike small
Deu 32.4: He ony do tings wat stay good an right.
Deu 32.5: You all crooked an kapakahi kine peopo.
Deu 32.7: Aks yoa fadda, an he can tell you wat wen happen.
Deu 32.7: Aks da older peopo, an dey can tell you too.
Deu 32.8: All Da Odda Gods, Wen he split up all da diffren peopos An give ery one dea own land, He make one place fo ery peopo,
Deu 32.8: give ery one dea own land, He make one place fo ery peopo, An fo da Israel peopo, he give nuff land fo how plenny peopo
Deu 32.10: Yahweh stay all aroun da Israel peopo so notting hurt dem An take care dem.
Deu 32.11: Jalike one eagle dat move stuff inside da nest, An move aroun ova dea bebes.
Deu 32.11: Yahweh wen he wen put out his wings fo catch his peopo, An carry dem jalike wit his feathers.
Deu 32.13: He let um eat stuff dat grow inside da fields, An honey from da bees inside da cliffs, An oil from da olive
Deu 32.13: inside da fields, An honey from da bees inside da cliffs, An oil from da olive trees dat grow wea get hard rocks.
Deu 32.14: He give um soft cheese from dea cows An milk from dea sheeps an goats, An da bestes kine meats
Deu 32.14: give um soft cheese from dea cows An milk from dea sheeps an goats, An da bestes kine meats from da bebe sheeps an
Deu 32.14: cheese from dea cows An milk from dea sheeps an goats, An da bestes kine meats from da bebe sheeps an goats, An meat
Deu 32.14: an goats, An da bestes kine meats from da bebe sheeps an goats, An meat from da big kine sheeps dat stay Bashan
Deu 32.14: An da bestes kine meats from da bebe sheeps an goats, An meat from da big kine sheeps dat stay Bashan side, an
Deu 32.14: An meat from da big kine sheeps dat stay Bashan side, an goats, An wheat dat get big seed.
Deu 32.14: from da big kine sheeps dat stay Bashan side, an goats, An wheat dat get big seed.
Deu 32.15: da Israel peopo dat stay do wass right, Dey wen come fat an do dea own ting.
Deu 32.15: You guys eat too much an come fat.
Deu 32.15: get you guys outa trouble, But you guys tink he stupid, an bag from him.
Deu 32.18: You guys wen bag, an go way from da real God Jalike da Rock fo you guys, An da
Deu 32.18: an go way from da real God Jalike da Rock fo you guys, An da One dat stay jalike yoa Fadda.
Deu 32.19: Yahweh see wat his peopo stay do, So he throw um out An no like dem be his peopo no moa, Cuz he no take wat his
Deu 32.19: dem be his peopo no moa, Cuz he no take wat his own boys an girls stay do.
Deu 32.20: Yahweh tell, ‘I goin hide my face from dem, An see wat goin happen to dem.
Deu 32.22: da bottom a da Mahke Peopo's Place, Goin burn up da earth an da food dat grow on top um.
Deu 32.24: I goin tell da wild kine animals fo bite dem, An send da poison kine snake Dat crawl aroun on top da dirt.
Deu 32.25: An even inside dea houses, Dey goin come real scared.
Deu 32.25: Same ting fo da young guys an young wahines, Da bebes an da ol guys, Dey goin mahke too.
Deu 32.25: Same ting fo da young guys an young wahines, Da bebes an da ol guys, Dey goin mahke too.
Deu 32.26: I wen tell dat I goin put dem all ova da place, An all da peopo in da world goin foget who dem.
Deu 32.27: da Israel peopo Goin talk stink Cuz dey no undastan, An cuz a dat, dey goin tell, ‘Us guys strong!
Deu 32.29: I like dem know wat fo do erytime, An know how come all dis ting happen, An know wat goin come
Deu 32.29: wat fo do erytime, An know how come all dis ting happen, An know wat goin come in da end.
Deu 32.32: us, Jalike da grape plant dat come from da Sodom peopo, An from da fields Gomorrah side.
Deu 32.32: Dea grapes taste sour An can kill you!
Deu 32.34: Me, eryting I make plan fo do, I keep um good place wit me An lock um up wea I put all my rich stuffs.
Deu 32.35: Wen dat time come, I da One goin pay back an punish da peopo.
Deu 32.35: An dey goin mahke real quick.
Deu 32.36: He goin show love an pity fo his worka guys Wen he see dat dey no mo powa An no
Deu 32.36: an pity fo his worka guys Wen he see dat dey no mo powa An no mo da Israel guys dea, No matta dey slave guys o not
Deu 32.39: I canmake peopo mahke, an I can give dem life.
Deu 32.39: I can hurt dem an I can make dem come good.
Deu 32.39: An no mo nobody can get dem outa da kine trouble I give um.
Deu 32.41: Wen I make my sword sharp an shiny, I goin use um cuz I da judge, I goin punish da
Deu 32.41: cuz I da judge, I goin punish da peopo dat stay agains me An pay back da peopo dat hate me.
Deu 32.42: fight, goin be Jalike my arrows stay drunk from da blood, An my sword goin eat da bodies a da ones I goin kill A da
Deu 32.42: da bodies a da ones I goin kill A da prisonas bodies too, An da heads a da army guys dat stay agains me, An no cut
Deu 32.42: bodies too, An da heads a da army guys dat stay agains me, An no cut hair, fo show dey serious fo fight.
Deu 32.43: He goin bring his peopo an land back da same side wit him.
Deu 32.44: Moses wen come wit Joshua, Nun's boy, an tell eryting dis song say so da peopo can hear um.
Deu 32.46: today, so you guys goin tell yoa kids dey gotta lissen an do eryting dese rules tell.”
Deu 32.49: Mount Nebo inside da Moab land, dat stay across Jericho, an den look all ova Canaan, da land I goin give da Israel
Deu 32.50: Afta you climb up da top a dat mountain, you goin mahke an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen mahke on
Deu 32.51: You neva show dat I da God dat stay good an spesho, dat time.
Deu 33.3: Yahweh, fo shua you get love an aloha fo da Israel peopo.
Deu 33.3: Dey go down in front yoa feets, An dey learn stuff from you.
Deu 33.6: Den Moses tell dis bout da Reuben ohana: “Let Reuben an his ohana peopo stay alive an no mahke, But no let dem
Deu 33.6: da Reuben ohana: “Let Reuben an his ohana peopo stay alive an no mahke, But no let dem come plenny peopo.
Deu 33.8: Dis wat Moses tell bout da Levi ohana: “Yahweh, yoa Tummim an Urim stones, Az ony fo da main pries guy you stay tight
Deu 33.8: You wen give da Levi peopo one test Massah side, An wen judge dem by da Meribah watta.”
Deu 33.9: da Levi guys neva make diffren kine Even to dea own fadda an mudda guys.
Deu 33.9: Cuz dey take care fo do wat you tell, Yahweh, An dey watch ova da deal you wen make wit da peopo.
Deu 33.10: yoa rules to da odda Jacob peopo, (Az da Israel peopo), An dey teach how you make diffren kine To da good peopo an da
Deu 33.10: An dey teach how you make diffren kine To da good peopo an da bad peopo.
Deu 33.10: Da Levi guys burn incense in front you, An make burn up kine sacrifices on top yoa altar.
Deu 33.12: tell bout da Benjamin ohana: “Da guys Yahweh get love an aloha fo, I like dey get res an no mo trouble Cuz dey stay
Deu 33.12: “Da guys Yahweh get love an aloha fo, I like dey get res an no mo trouble Cuz dey stay tight wit him.
Deu 33.12: Gods Take care dem all da time, Da ones Yahweh get love an aloha fo, Jalike Yahweh stay carry dem on top his back.”
Deu 33.13: “I like Yahweh do plenny good kine stuff fo dea land, An give dem da bestes kine dew Dat come from da sky, An da
Deu 33.13: land, An give dem da bestes kine dew Dat come from da sky, An da watta from deep undaneat da groun.
Deu 33.14: I like da land get da bestes stuff da sun make grow, An da bestes stuff dat come up ery month, Da bestes kine
Deu 33.15: up ery month, Da bestes kine stuff from da ol mountains An da hills dat stay foeva, Da bestes stuff from da earth An
Deu 33.16: An da hills dat stay foeva, Da bestes stuff from da earth An eryting inside um, An da tings dat da One inside da bush
Deu 33.16: foeva, Da bestes stuff from da earth An eryting inside um, An da tings dat da One inside da bush dat wen burn Give cuz
Deu 33.16: get all dis good kine stuff, Cuz Joseph jalike one ali`i an da bestes den his bruddas.
Deu 33.17: Da Joseph ohana dey big an strong, Jalike one king, Jalike one bull cow dat wen born
Deu 33.17: get plenny powa, Jalike one wild cow dat get big horn, An wit da horn dey poke all da differen peopos same time,
Deu 33.17: ten tousand Ephraim ohana peopo dat come from Joseph stay, An da tousands inside da Manasseh ohana dat come from Joseph.
Deu 33.18: Dis wat Moses tell bout da Zebulun an Issakar ohana.
Deu 33.18: An you Issakar ohana, Stay good inside wen you stay home
Deu 33.19: da odda ohanas Fo come by dea mountain Fo make da good an right kine sacrifices ova dea.
Deu 33.19: Dey goin eat plenny stuff from da sea, An da rich kine stuff dat stay hide inside da sand.
Deu 33.21: You Gad peopo make diffren kine To da good peopo an da bad peopo, Da way Yahweh like do, da Judge fo da Israel
Deu 33.23: tell um fo take ova da land From da wes side Galilee Lake an south from dea.
Deu 33.25: You Asher guys, I like you get iron an bronze bars fo yoa gates, So nobody can hurt you all da
Deu 33.28: Dass how da Israel peopo goin live, An nobody goin hurt dem.
Deu 33.28: Da land get plenny wheat an barley an new wine An da sky give plenny dew dea.
Deu 33.28: Da land get plenny wheat an barley an new wine An da sky give plenny dew dea.
Deu 33.28: Da land get plenny wheat an barley an new wine An da sky give plenny dew dea.
Deu 33.29: Da peopo dat stay agains you guys Goin come scared an shaking in front you guys.
Deu 34.2: from Gilead to Dan, all da Naftali land, da land fo Efraim an Manasseh, all da land fo Judah to da Mediterranean Sea
Deu 34.3: Mediterranean Sea west side, da Negev country sout side, an all da land from da Jericho Valley (az Palm Tree Town),
Deu 34.4: land I wen make spesho promise fo give to Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 34.7: Moses was one hundred an twenty year ol wen he mahke, but his eyes still see good
Deu 34.7: twenty year ol wen he mahke, but his eyes still see good an he still yet stay strong.
Deu 34.8: place Moab side thirty days, cuz dey stay sore inside an cry plenny afta Moses mahke, till da time fo dat pau.
Deu 34.9: Den God spirit take ova Joshua, Nun's boy, an make um know wat fo do erytime.
Deu 34.9: So da Israel peopo lissen Joshua, an do wat Yahweh tell Moses dey gotta do.
Deu 34.11: Moses wen do all da awesome an unreal tings inside Egypt fo show to Pharaoh, all his
Deu 34.11: tings inside Egypt fo show to Pharaoh, all his leada guys, an all da peopo inside da land.
Deu 34.12: Cuz no mo nobody eva wen show all da strong powa an all da scary kine tings dat Moses wen do in front all da
Rut 1.2: Da guy, his name Elimelek, an his wife, Na`omi.
Rut 1.2: Dey get two boys, Mahlon an Kilion.
Rut 1.2: Az why Elimelek take his wife an dea two boys, an dey move house da odda side da Jordan
Rut 1.2: Az why Elimelek take his wife an dea two boys, an dey move house da odda side da Jordan river an live up
Rut 1.2: two boys, an dey move house da odda side da Jordan river an live up country wit da Moab peopo.
Rut 1.4: Da two boys, Mahlon an Kilion, dey wen grow up an marry two wahines from da Moab
Rut 1.4: Da two boys, Mahlon an Kilion, dey wen grow up an marry two wahines from da Moab peopo.
Rut 1.4: Mahlon marry Rut, an Kilion marry Orpah.
Rut 1.5: Afta dey stay dea bout ten year, da boys Mahlon an Kilion, dey mahke too.
Rut 1.5: No mo husban, an no mo boys o grankids.
head: Na`omi An Rut Go Judah Side
Rut 1.6: dat Yahweh wen tink time now fo help his peopo Judah side, an he give food to dem.
Rut 1.6: So Na`omi an her two daughta-in-laws make ready fo go way from da Moab
Rut 1.6: two daughta-in-laws make ready fo go way from da Moab land an go back da place Na`omi wen come from.
Rut 1.7: Na`omi an Rut an Orpah, dey start togedda fo go way from da place
Rut 1.7: Na`omi an Rut an Orpah, dey start togedda fo go way from da place Na`omi
Rut 1.7: dey start togedda fo go way from da place Na`omi wen live, an go da road back to da Judah land.
Rut 1.8: you guys wen stick wit yoa husban guys befo dey wen mahke, an wit me.
Rut 1.9: Den Na`omi kiss Rut an Orpah fo tell um aloha, an dey start fo cry plenny.
Rut 1.9: Den Na`omi kiss Rut an Orpah fo tell um aloha, an dey start fo cry plenny.
Rut 1.10: Us guys, we going stick wit you, an go by yoa peopo!
Rut 1.11: Na`omi tell Rut an Orpah, “Mo betta you guys go back!
Rut 1.11: yet, so you tink I goin stick wit da way my people do um an get married fo get mo baby boys dat goin come big an den
Rut 1.11: do um an get married fo get mo baby boys dat goin come big an den come yoa husbans bumbye?
Rut 1.12: If I wen get chance fo marry somebody tonite, an get boy kine babies, wat you tink?
Rut 1.13: You guys tink you goin wait long time fo dem come big, an you no goin like marry odda guys firs?
Rut 1.14: Den Rut an Orpah start fo cry one mo time.
Rut 1.14: Orpah, she kiss her mudda-in-law fo tell her aloha, an she go back home.”
Rut 1.15: Yoa sista-in-law, she wen go back awready by her peopo an da god she pray to.
Rut 1.16: An Rut tell Na`omi, “No gimme presha fo go way from you an go
Rut 1.16: An Rut tell Na`omi, “No gimme presha fo go way from you an go back home, An no stick wit you.
Rut 1.16: “No gimme presha fo go way from you an go back home, An no stick wit you.
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God too.
Rut 1.17: An da place you mahke, I goin mahke dea too.
Rut 1.18: So, wen Na`omi undastan dat Rut no goin change her mind, an she going wit her, Na`omi stop talking.
Rut 1.21: Wen I wen go way from hea, I get plenny, my husban an my boys.’
Rut 1.21: Now Yahweh wen bring me back hea, An I no mo notting.
Rut 2.2: “Eh please, I like go da fields fo go behind da worka guys an pick up da extra barley dat dey no pick up.
Rut 2.2: Maybe get somebody dat make nice to me an let me do dat, cuz God's Rules say az good.
Rut 2.3: So Rut [wen] go ova dea inside one field an pick up da extra barley dat da worka guys no pick up afta
Rut 2.3: An you know wat?”
Rut 2.3: Him an Rut mahke fadda-in-law Elimelek, dey da same blood!
Rut 2.7: ‘Please, okay fo me go ova dea wea dey tie up da barley, an pick up da extra barley dat da worka guys no pick up, fo
Rut 2.8: Den Boaz, he go ova dea wea Rut stay an tell her, “Eh, sista!
Rut 2.9: Wen you thirsty, you go ova dea an drink da watta dat da guys bring from da puka wea da watta
Rut 2.10: How come you stay good to me an even talk to me?
Rut 2.11: I know dat you wen go way from yoa fadda-mudda guys an from da land wea yoa ohana stay, an come hea wea get peopo
Rut 2.11: yoa fadda-mudda guys an from da land wea yoa ohana stay, an come hea wea get peopo you donno befo time.
Rut 2.12: You wen come by him, An now he goin take care you!
Rut 2.13: You wen give me good kine words an you talk to me wit good heart.
Rut 2.13: Jalike I one a yoa worka wahines, no matta I not, an no can come one a dem.
Rut 2.14: Take some a da bread fo eat, an if you like, put litto bit inside dat sour wine ova dea.
Rut 2.14: Rut wen go sit down nea da peopo dat work fo cut da barley an eat lunch wit dem.
Rut 2.14: So she eat all she like, an still yet, get mo plenny den she can eat.
Rut 2.16: An den wen you guys tie up da barley, make shua you pull out
Rut 2.16: tie up da barley, make shua you pull out litto bit fo her an leave um ova dea fo her pick up.
Rut 2.17: dat she wen pick up fo make da part you eat fall off, an she get togedda bout 20 pound barley.”
Rut 2.19: like Yahweh do plenny good tings fo da guy dat wen see you an help you!
Rut 2.20: Yahweh stay stick wit us guys dat stay alive, an he goin take care oua mahke husban guys, same time.”
Rut 2.20: An fo oua peopo, he one a da guys from oua ohana dat get da
Rut 2.21: Rut tell, “An you know wat?
Rut 3.2: girls dat work fo him, so you can pick up da extra barley an wheat afta dem.
Rut 3.2: An you know wat?
Rut 3.3: So den, you go bafe, an put perfume, an wear yoa nicest clothes.
Rut 3.3: So den, you go bafe, an put perfume, an wear yoa nicest clothes.
Rut 3.4: Afta he go sleep, go ova dea wea he stay sleep, an take da blanket off his feets, an lay down dea by his
Rut 3.4: dea wea he stay sleep, an take da blanket off his feets, an lay down dea by his feets.
Rut 3.4: Boaz, he know how oua peopo do, an he goin tell you wat you gotta do so he can take care you.
Rut 3.7: Boaz, he wen eat an feel plenny good.
Rut 3.7: he go lay down one side da place wea dey pile up da barley an go sleep.
Rut 3.7: Lata, Rut go ova dea real quick an no make noise, an take da blanket off Boaz feets, an lay
Rut 3.7: Lata, Rut go ova dea real quick an no make noise, an take da blanket off Boaz feets, an lay down dea.
Rut 3.7: quick an no make noise, an take da blanket off Boaz feets, an lay down dea.
Rut 3.8: Bout midnite time, someting scare Boaz litto bit, an he wake up an turn ova.
Rut 3.8: midnite time, someting scare Boaz litto bit, an he wake up an turn ova.
Rut 3.8: An eh!
Rut 3.9: An you, you from my mahke fadda-in-law's ohana.
Rut 3.9: you one a da guys from da ohana dat suppose to marry me an get kids fo my mahke husban, cuz you jalike one cousin fo
Rut 3.10: An da ting you doing right now, show mo plenny still yet dat
Rut 3.15: Bring yoa shawl ova hea an hold um out.”
Rut 3.15: He dump wheat inside da shawl six times, an help put um on top her back fo take home.
Rut 3.15: An den Boaz go back Betlehem town too.”
Rut 3.17: An she tell, “He wen give me all dis wheat too, cuz he tell,
Rut 3.17: too, cuz he tell, ‘No good you go back by yoa mudda-in-law an no mo notting fo her.”
Rut 4.1: Right den an dea, da odda guy from his ohana, da one Boaz wen talk
Rut 4.1: Boaz yell to him an use his name.
Rut 4.1: So dat guy come an sit down ova dea.
Rut 4.3: Boaz tell da guy dat get da right fo buy da ohana land an marry Rut, “Eh, you know dat piece land dat oua ohana guy
Rut 4.4: Dass cuz you an Elimelek da same blood.
Rut 4.5: Dat way, da Elimelek line no goin come pau, an his land goin stay wit da ohana.
Rut 4.6: Cuz if I buy um, my land go fo da Elimelek line, an no go fo help my own kids.
Rut 4.6: dat piece land fo da ohana, cuz no way I can buy da land an take da wahine too!
Rut 4.7: use da right fo buy someting, dey take off dea slippa an give um to da odda guy dey make deal wit.
Rut 4.8: da land tell Boaz, “You buy um,” Boaz take off his slippa an give um to da guy in front erybody.
Rut 4.9: Den Boaz tell da older leada guys an da odda people dat was dea, “All you guys, you wen see wat
Rut 4.9: from Na`omi, all da land dat Elimelek and his boys Mahlon an Kilion wen get befo time.
Rut 4.10: An not jus da land -- da wahine Rut from Moab, dat wen marry
Rut 4.10: Den all da ohana an all da leada guys fo Mahlon's town no goin foget who him.
Rut 4.10: An all you guys, you gotta tell erybody wat wen happen dis
Rut 4.11: Da older leada guys fo da town, an all da peopo dat stay by da main gate wea da peopo stay
Rut 4.11: All us guys wen see wat wen happen, an we gotta tell erybody.”
Rut 4.11: We like Yahweh make her come Jalike da wahines Rachel an Leah, Da two wahines all us Israel peopo come from!
Rut 4.11: An you, make strong, So erybody know who you, Right hea
Rut 4.12: An we like Yahweh give you kids Wit dis young wahine, So dat
head: Boaz Marry Rut An Dey Get One Kid
Rut 4.13: Dass how Boaz wen marry Rut an she come his wife.
Rut 4.15: Cuz he come from yoa daughta-in-law, Dat get plenny love an aloha fo you.
Rut 4.16: Na`omi, she wen carry da baby close an take care him jalike she da mudda.
Rut 4.17: An dey give him da name Obed.
Rut 4.17: Obed, lata he [come] Jesse fadda an King David granfadda.”
1Ki 1.2: wahine dat neva sleep wit one guy, she can stay wit you an help you.
1Ki 1.3: Dey find Abishag from Shunam, an bring her to da King.
1Ki 1.4: She stay wit da king an help him.
1Ki 1.5: So he go get war wagons an army guys dat ride horse.
1Ki 1.7: Adonijah wen go talk wit General Joab (Zeruiah boy) an Abiatar da pries guy, an dey say dey goin help him fo come
1Ki 1.7: wit General Joab (Zeruiah boy) an Abiatar da pries guy, an dey say dey goin help him fo come King.
1Ki 1.8: But Zadok da pries guy, an Colonel Benaiah (Jehoiada boy), an Nathan da guy dat stay
1Ki 1.8: But Zadok da pries guy, an Colonel Benaiah (Jehoiada boy), an Nathan da guy dat stay talk fo God, an Shimei, an Rei, an
1Ki 1.8: (Jehoiada boy), an Nathan da guy dat stay talk fo God, an Shimei, an Rei, an da military leada guys dat was King
1Ki 1.8: boy), an Nathan da guy dat stay talk fo God, an Shimei, an Rei, an da military leada guys dat was King David army
1Ki 1.8: an Nathan da guy dat stay talk fo God, an Shimei, an Rei, an da military leada guys dat was King David army guys, dey
1Ki 1.9: Adonijah go make plenny sacrifice, wit sheeps, an boy kine cows, an da kine cows peopo wen feed plenny fo
1Ki 1.9: go make plenny sacrifice, wit sheeps, an boy kine cows, an da kine cows peopo wen feed plenny fo come fat.
1Ki 1.9: He tell all his brudda guys, King David boys, fo come, an all da guys from da Judah ohana dat stay work fo da King.
1Ki 1.10: An he neva tell his brudda Solomon fo come.
1Ki 1.11: An oua boss David, he donno yet wass happening!
1Ki 1.12: Cuz if you no do notting, you an yoa boy Solomon goin mahke.
1Ki 1.13: Hurry up an go inside!
1Ki 1.13: Tell him: ‘You da King, an you da boss fo me, an I jalike yoa slave wahine.
1Ki 1.13: Tell him: ‘You da King, an you da boss fo me, an I jalike yoa slave wahine.
1Ki 1.14: Befo you pau talk to da King, I goin come inside too, an I goin tell da same ting jalike you.
1Ki 1.15: Da King, he real ol, an Abishag da Shunam girl stay dea take care him.”
1Ki 1.17: You wen make one strong promise to me, an you wen aks yoa God Yahweh fo make shua you do wat you wen
1Ki 1.18: I wen jus hear, Adonijah come King awready, an no matta you da real King, you donno dat!
1Ki 1.19: He wen kill plenny boy kine cows, an cows peopo wen feed plenny fo come fat, an sheeps, fo make
1Ki 1.19: boy kine cows, an cows peopo wen feed plenny fo come fat, an sheeps, fo make sacrifice.
1Ki 1.19: He wen tell all da King's boys, an Abiatar da pries guy, an Joab da general fo da army, fo
1Ki 1.19: He wen tell all da King's boys, an Abiatar da pries guy, an Joab da general fo da army, fo come by him.
1Ki 1.21: If you no tell da peopo notting, den afta you mahke an go by yoa ancesta guys, erybody goin go afta me an my boy
1Ki 1.21: mahke an go by yoa ancesta guys, erybody goin go afta me an my boy Solomon, an make jalike us bad guys.
1Ki 1.21: ancesta guys, erybody goin go afta me an my boy Solomon, an make jalike us bad guys.
1Ki 1.22: Right den an dea, wen Batsheba stay talking wit da King, Nathan da guy
1Ki 1.23: Nathan come in front da King, an go down wit his face on top da groun fo show um respeck.
1Ki 1.24: wat, dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he goin sit on top my throne’?
1Ki 1.25: Adonijah wen make sacrifice wit plenny boy kine cows, an cows dat peopo make um fat, an sheeps too.
1Ki 1.25: wit plenny boy kine cows, an cows dat peopo make um fat, an sheeps too.
1Ki 1.25: He wen tell all da King's boys, an General Joab dat stay in charge a da army, an Abiatar da
1Ki 1.25: King's boys, an General Joab dat stay in charge a da army, an Abiatar da pries guy, fo come by him.
1Ki 1.25: An you know wat?
1Ki 1.25: Right now, dey stay dea in front him, an dey eating and drinking plenny.
1Ki 1.26: He neva tell Zadok da pries guy, an Colonel Benaiah Jehoiadah boy fo come.’
1Ki 1.26: An he neva tell Solomon, da guy dat work fo you, fo come by
1Ki 1.27: You da boss fo me, an you da King.
1Ki 1.27: fo you know, who goin be da one fo sit on top yoa throne an be da King after you mahke?
1Ki 1.28: Den Nathan tell Bathsheba fo come, an she come stand dea in front da King.
1Ki 1.29: Jalike I stay shua dat Yahweh stay alive, an erytime I get big trouble, he da one fix up eryting fo me.
1Ki 1.29: An jalike I stay shua bout dat, I make dis strong promise fo
1Ki 1.30: He goin be da one dat sit on top my throne, an not me.
1Ki 1.30: Dass da promise I wen make dat time, an now today, I goin do wat I wen promise.
1Ki 1.32: King David tell his guys, “Go tell Zadok da pries guy, an Nathan da guy dat talk fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada
1Ki 1.32: tell Zadok da pries guy, an Nathan da guy dat talk fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy, fo come hea.
1Ki 1.33: in front da King, da king tell um, “I da boss fo you guys, an I like you guys do dis: Go get all da odda guys dat work
1Ki 1.33: Den put my boy Solomon on top my spesho mule, an make parade fo take him down dea outside Jerusalem, by da
1Ki 1.34: Wen he come dea, I like fo Zadok da pries guy an Nathan da talka fo God, put olive oil on top his head fo
1Ki 1.34: Den, tell my guys fo blow da trumpets, an tell erybody fo say dis, ‘We like King Solomon live long
1Ki 1.35: Den tell Solomon fo go up to da palace, an all you guys go wit him.
1Ki 1.35: Den he goin go inside da palace an sit down on top my throne.’
1Ki 1.35: erybody, he da one goin stay in charge a da Israel peopo an da Judah ohana!
1Ki 1.37: stay tight wit you, I like Yahweh stay tight with Solomon, an make dis country even mo awesome den stay now, wen you
1Ki 1.38: So Zadok da pries guy, an Nathan da talka fo God, and Colonel Benaiah Jehoiada boy,
1Ki 1.38: Nathan da talka fo God, and Colonel Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da Keret an Pelet peopos, dey all wen
1Ki 1.38: Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da Keret an Pelet peopos, dey all wen go outa da palace.
1Ki 1.38: put Solomon on top da mule dat stay spesho fo King David, an dey take Solomon down to da Gihon watta place.”
1Ki 1.39: dat he wen get from da Tent Fo Rememba Da Deal Wit God, an he put da oil on top Solomon head.
1Ki 1.39: Den da peopo start fo blow trumpets, an erybody yell, “We like King Solomon live long time!
1Ki 1.40: Den Solomon go up to da palace, an all da peopo go wit him, playing flute an telling erybody
1Ki 1.40: up to da palace, an all da peopo go wit him, playing flute an telling erybody dey stay plenny good inside.
1Ki 1.41: Adonijah an all da peopo dat stay making party wit him, almos pau eat,
1Ki 1.41: all da peopo dat stay making party wit him, almos pau eat, an dey hea da noise.
1Ki 1.41: General Joab, he hear da trumpet noise, an he tell, “Eh!
1Ki 1.41: How come erybody inside dis town stay make big noise an yelling?
1Ki 1.42: You one importan guy, an fo shua you get good stuff fo tell.)
1Ki 1.44: Da King wen send Zadok da pries guy, an Nathan da talka fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy,
1Ki 1.44: wen send Zadok da pries guy, an Nathan da talka fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da
1Ki 1.44: Nathan da talka fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da Keret an Pelet peopos.
1Ki 1.44: Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da Keret an Pelet peopos.
1Ki 1.45: Zadok da pries guy, an Nathan da talka guy fo God, dey wen go da Gihon watta
1Ki 1.45: Den dey wen go from dea up to da palace, an dey all stay good inside.
1Ki 1.46: So now, Solomon stay sit on top da throne, an he da King.
1Ki 1.47: An you know wat?
1Ki 1.47: stay work fo oua boss King David, dey all go by King David an tell um, ‘We like fo God make Solomon get even mo big name
1Ki 1.47: King David, he stay sitting down on top da bed, an he bend ova fo show God love an respeck.
1Ki 1.47: down on top da bed, an he bend ova fo show God love an respeck.
1Ki 1.48: you wen let one a my boys take ova da throne from me, an you wen let me see all dat happen!
1Ki 1.49: Den dey all stand up an go home.’-”
1Ki 1.50: He go by da big altar an grab da tings jalike horns dat stick out, so nobody can
1Ki 1.51: An you know wat?
1Ki 1.51: hands on top da horns dat stay stick outa da big altar, an he tell, ‘I like fo King Solomon make one strong promise
1Ki 1.53: Solomon send one guy fo go get Adonijah down from da altar an bring um to da palace.
1Ki 1.53: Adonijah come, an he go down in front King Solomon fo show him respeck.’-”
1Ki 2.2: An me, I goin mahke pretty soon.
1Ki 2.2: So you gotta be strong an show you no scared notting.
1Ki 2.3: Den, no matta wat you do, an wea you go, eryting goin come out good fo you.
1Ki 2.4: If dey do eryting wit all dea heart, an wit eryting dey get inside, I know I can trus dem.
1Ki 2.5: guys dat was da generals fo da Israel army, Abner Ner boy an Amasa Jether boy.
1Ki 2.5: An he ack jalike still get war.
1Ki 2.5: So now, jalike get blood all ova his army clothes an stuff an all ova his shoes.
1Ki 2.5: So now, jalike get blood all ova his army clothes an stuff an all ova his shoes.
1Ki 2.6: But no matta Joab come ol an get white hair, wen he mahke, no let him mahke an go down
1Ki 2.6: come ol an get white hair, wen he mahke, no let him mahke an go down to da Mahke Peopo Place easy kine, jalike he neva
1Ki 2.7: Make dem some a da guys dat you take care an eat wit you at yoa table.
1Ki 2.7: Cuz you know, dey da guys dat wen stick wit me an bring me food, da time I wen run away from yoa brudda
1Ki 2.8: An no foget, you get wit you dis guy Shimei, Gera boy, from
1Ki 2.8: Shimei wen come down to da Jordan Riva fo talk to me, an I wen make one strong promise to him.
1Ki 2.9: He stay ol an get white hair, but make um bleed befo you send him down
1Ki 2.10: Den David mahke an go wit his ancesta guys.
1Ki 2.11: Firs part, he live Hebron town seven year, an den Jerusalem town, 33 year.”
1Ki 2.12: Den King Solomon take ova from his fadda David, an sit on top da same throne.
1Ki 2.12: An erybody know, dat Solomon da King fo real kine.
1Ki 2.15: But da whole ting wen turn aroun, an now my brudda come da King, cuz Yahweh wen give him da
1Ki 2.16: An now, I like aks you fo do one ting for me.
1Ki 2.19: He sit down on top his throne, an he tell his helpa guys fo bring one nodda throne cuz she
1Ki 2.22: same ting jalike you aks me fo make Abiatar da main pries, an Joab Zeruiah boy da main army guy!
1Ki 2.24: I stay shua dat Yahweh stay alive, an dat he da one make me strong, an make me sit down on top
1Ki 2.24: dat Yahweh stay alive, an dat he da one make me strong, an make me sit down on top da same throne jalike my fadda
1Ki 2.24: An I stay shua dat he wen make me one promise dat da Kings fo
1Ki 2.24: An cuz I stay shua bout all dat, I know, Adonijah goin mahke,
1Ki 2.25: King Solomon send Benaiah, Jehoiada boy, fo kill Adonijah, an Adonijah wen mahke.
1Ki 2.26: Da Deal Wit My Boss Yahweh in front David my fadda, an cuz you wen suffa all da time my fadda wen suffa.
1Ki 2.27: Den Solomon throw out Abiatar, an no let um be one pries fo Yahweh.
1Ki 2.28: Joab run to da Tent Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he grab da tings jalike horns dat stick out from da four
1Ki 2.30: So Benaiah go da Tent Fo Yahweh, an he tell Joab, “Da King say, come outside.
1Ki 2.30: Benaiah go back by da King an tell um wat Joab wen tell him.
1Ki 2.31: Da King tell Benaiah, “Go kill Joab, jalike he tell, an bury him, so dat nobody goin blame me an my fadda peopo.”
1Ki 2.31: jalike he tell, an bury him, so dat nobody goin blame me an my fadda peopo.”
1Ki 2.31: Cuz Joab wen make plenny peopo bleed an mahke, fo no reason.
1Ki 2.32: Cuz Joab wen make peopo bleed an mahke, now Yahweh pay back Joab.
1Ki 2.32: Joab wen go attack an kill two guys, an my fadda neva know wat Joab do till
1Ki 2.32: Joab wen go attack an kill two guys, an my fadda neva know wat Joab do till afta.
1Ki 2.32: One guy Abner, Ner's boy, da general fo da Israel army, an da odda, Amasa, Jeter boy, da general fo da Judah army.
1Ki 2.32: Dey mo betta guys den Joab, an dey stay do da right ting mo den Joab.
1Ki 2.33: Dese two guys mahke, an Joab get da blame fo dat, an erybody dat come from him,
1Ki 2.33: Dese two guys mahke, an Joab get da blame fo dat, an erybody dat come from him, get da blame too.
1Ki 2.33: But fo David an da peopo dat come from him, an his ohana, an fo da kings
1Ki 2.33: But fo David an da peopo dat come from him, an his ohana, an fo da kings dat goin come from David, Yahweh
1Ki 2.33: But fo David an da peopo dat come from him, an his ohana, an fo da kings dat goin come from David, Yahweh goin make
1Ki 2.34: So Benaiah, Jehoiada boy, go up dea an attack Joab an kill um.
1Ki 2.34: So Benaiah, Jehoiada boy, go up dea an attack Joab an kill um.
1Ki 2.37: Dis da deal: If you go out, an go cross da Kidron Stream, you know fo shua dat da same
1Ki 2.37: Stream, you know fo shua dat da same day, you goin mahke, an ony you goin get da blame fo dat.
1Ki 2.38: You da King, an you my boss, an I yoa worka guy, an dass wat I goin do.”
1Ki 2.38: You da King, an you my boss, an I yoa worka guy, an dass wat I goin do.”
1Ki 2.38: You da King, an you my boss, an I yoa worka guy, an dass wat I goin do.”
1Ki 2.40: So Shimei put saddle on top his donkey an get ready fo go.
1Ki 2.41: King Solomon dat Shimei wen go outside Jerusalem to Gat, an now he come back.
1Ki 2.42: I wen make you, make one strong promise in front Yahweh, an I wen tell you, ‘Fo shua, I goin do wat I tell you.
1Ki 2.42: An you wen tell me, ‘I goin live jalike how you say.
1Ki 2.46: Den da King tell Benaiah, Jehoiada boy, go hit Shimei an kill um.
1Ki 3.1: Fo set up da deal, Solomon wen take da Pharaoh guy daughta an marry her.
1Ki 3.1: long time, till King Solomon pau build his own palace, an da Temple Fo Yahweh, an da wall aroun da town.
1Ki 3.1: Solomon pau build his own palace, an da Temple Fo Yahweh, an da wall aroun da town.
1Ki 3.3: King Solomon, he get love an aloha fo Yahweh, an he stay keep all da rules dat his
1Ki 3.3: King Solomon, he get love an aloha fo Yahweh, an he stay keep all da rules dat his fadda David wen make.
1Ki 3.3: Ony one ting not right -- even Solomon stay make sacrifice an burn incense on top da hills.
1Ki 3.6: stay real tight wit David, cuz you know da way he live, an you know you can trus um, how he stay do da right ting
1Ki 3.6: David get one clean an good heart, jus how you like.
1Ki 3.6: An you wen stick wit him, cuz you wen give King David one boy
1Ki 3.6: you wen give King David one boy fo sit on top his throne, an dass me.
1Ki 3.7: So Yahweh, you da God I pray to, an I work fo you.
1Ki 3.8: I yoa worka guy, an I stay hea wit all yoa Israel peopo, da peopo you wen
1Ki 3.9: So make my heart fo lissen an undastan wass happening, so I can be da right kine judge
1Ki 3.9: Help me fo undastan wass good an wass bad.
1Ki 3.11: But you ony aks me fo help you lissen an undastan, so you can know wass right an wass wrong.
1Ki 3.11: fo help you lissen an undastan, so you can know wass right an wass wrong.
1Ki 3.12: you, give you da kine heart, fo know wat fo do erytime, an fo know wass good an wass bad.
1Ki 3.12: heart, fo know wat fo do erytime, an fo know wass good an wass bad.
1Ki 3.12: mo nobody befo you, dat know wat fo do erytime jalike you, an no goin get nobody afta you too, dat can make jalike you.
1Ki 3.13: An one mo ting, I goin give you da tings dat you neva aks me
1Ki 3.13: I goin make you come rich, an I goin make peopo get respeck fo you.
1Ki 3.14: If you do eryting jalike I tell you fo do, an do how my rules say, an do da tings I tell you dat you
1Ki 3.14: eryting jalike I tell you fo do, an do how my rules say, an do da tings I tell you dat you gotta do jalike yoa fadda
1Ki 3.15: Den King Solomon wake up, an he know God wen talk to him inside da dream.
1Ki 3.15: He go back Jerusalem side, an go stand in front da Box Fo Rememba Da Deal Wit Da Boss.”
1Ki 3.15: He make sacrifice dat you burn up, an da kine sacrifice fo tell God dat eryting stay okay.
1Ki 3.17: Me an dis odda wahine hea, we live inside da same house.
1Ki 3.17: I wen born one bebe, an she was dea wit me.
1Ki 3.18: stay dea togedda inside da house, nobody else, jus us two an da bebes.
1Ki 3.20: She take away my boy dat stay sleep me, an put her mahke boy nex by me.
1Ki 3.20: An she start fo breas feed my boy.
1Ki 3.22: An da mahke bebe, az yoas.
1Ki 3.23: King tell dem: “One tell, ‘Dis bebe dass alive, az my boy, an yoa boy, mahke!”
1Ki 3.23: Yoa boy, da mahke one, an my boy da one dat stay alive!’
1Ki 3.24: An dey bring um.’-”
1Ki 3.25: Give one piece fo dis wahine, an one piece fo da odda one.
1Ki 3.26: But da odda wahine tell, “Mo betta da boy no goin be mines an no goin be yoas.
1Ki 4.2: An now, dis da lis wit his main govmen guys: Azariah Zadok
1Ki 4.3: Eli-Horef, Shisha boy an his brudda Ahijah, dey take care da palace records.
1Ki 4.4: Zadok an Abiatar, dey da prieses.
1Ki 4.5: Zabud Nathan boy was one pries, an one good friend dat da King trus.
1Ki 4.7: get da job fo bring from dea districk, all da food da King an his peopo need fo eat.
1Ki 4.9: Ben-Deker, fo Makaz, Shaalbim, Bet-Shemesh, an Elon-Bet-Hanan side.
1Ki 4.10: Ben-Hesed, fo Arubot side, wit Sokoh an all da Hefer land.
1Ki 4.12: da Bet-Shean land nex to Zaretan, down side from Jezreel, an from Bet-Shean ova to Abel-Meholah, an from dea across to
1Ki 4.12: side from Jezreel, an from Bet-Shean ova to Abel-Meholah, an from dea across to Jokmeam.
1Ki 4.13: small towns dat Jair Ben-Manasseh wen build Gilead side, an da Argob lands Bashan side, sixty big towns wit strong
1Ki 4.13: Bashan side, sixty big towns wit strong walls aroun dem an bronze bars fo hold da town gates shut.
1Ki 4.16: Da odda Ba`ana, Hushai boy, fo Asher an Bealot side.
1Ki 4.19: da place wea befo time Sihon was King fo da Amor peopo, an da place wea Og was King, Bashan side.
1Ki 4.19: An had one nodda govna guy dat stay in charge a da whole
1Ki 4.20: All ova da Judah an Israel land, get choke plenny peopo, jalike da sand on top
1Ki 4.20: Dey all get plenny fo eat an drink, an dey stay good inside.
1Ki 4.20: Dey all get plenny fo eat an drink, an dey stay good inside.
1Ki 4.21: local kine kings from da Eufrates Riva to da Filisha land, an all da way to da Egypt border.
1Ki 4.21: Da local kine kings bring rich kine gifs fo Solomon an dey work fo him all da time Solomon stay alive.
1Ki 4.23: da pen, twenny cows dat eat ony grass, hundred sheeps an goats, an three kine deer, an gooses dey feed plenny.
1Ki 4.23: twenny cows dat eat ony grass, hundred sheeps an goats, an three kine deer, an gooses dey feed plenny.
1Ki 4.23: ony grass, hundred sheeps an goats, an three kine deer, an gooses dey feed plenny.
1Ki 4.24: good fo him from all da peopo da wes side a da Eufrates, an all aroun him.
1Ki 4.25: All da time Solomon stay alive, da Judah an Israel peopo no need worry bout notting, from da Dan land
1Ki 4.25: Erybody can sit down unda dea own grape vine an fig tree.
1Ki 4.26: get 4,000 place fo keep da horses dat pull his war wagons, an 12,000 horse.
1Ki 4.27: shua King Solomon get plenny food fo his own peopo eat, an fo all da odda peopo dat come by King Solomon an eat wit
1Ki 4.27: eat, an fo all da odda peopo dat come by King Solomon an eat wit him.
1Ki 4.27: An dey erytime bring him wat he need.
1Ki 4.28: An dey bring barley, an wheat stalk too, fo da horses dat
1Ki 4.28: An dey bring barley, an wheat stalk too, fo da horses dat pull da war wagons, an
1Ki 4.28: an wheat stalk too, fo da horses dat pull da war wagons, an da odda horses.
1Ki 4.29: God help King Solomon fo know wat fo do erytime, an fo undastan wass good an wass bad bout all kine stuff, cuz
1Ki 4.29: fo know wat fo do erytime, an fo undastan wass good an wass bad bout all kine stuff, cuz he gotta tink bout
1Ki 4.30: do, mo betta den all da smart guys dat live da east side, an all da Egypt smart guys.
1Ki 4.31: do mo betta den any odda guy, mo den Ethan da Ezrahi guy, an da three Mahol boys Heman, Kalkol, an Darda.
1Ki 4.31: Ethan da Ezrahi guy, an da three Mahol boys Heman, Kalkol, an Darda.
1Ki 4.32: 3,000 smart kine tings peopo tell fo peopo know wat fo do, an he make 1,005 song.
1Ki 4.33: He know how fo tell bout da animals, da birds, da snakes an lizards, an da fishes.
1Ki 4.33: fo tell bout da animals, da birds, da snakes an lizards, an da fishes.
1Ki 5.1: Him an King David stay tight from long time.
1Ki 5.8: I goin make shua you get eryting you like, cedar wood an pine wood.
1Ki 5.10: An dass wat wen happen.
1Ki 5.10: Hiram wen give Solomon all da cedar wood an pine wood he like.”
1Ki 5.11: Hiram ery year, 3,600 ton wheat fo feed his palace peopo, an 120,000 gallon da bestes kine olive oil.
1Ki 5.12: Hiram an Solomon, dey no fight each odda, an da two kings make one
1Ki 5.12: Hiram an Solomon, dey no fight each odda, an da two kings make one deal fo help each odda.
1Ki 5.13: King Solomon wen make 30,000 man work fo him an no mo pay.
1Ki 5.15: Israel side, Solomon get 80,000 worka guys who cut stone, an 70,000 guys fo carry da stone block to Jerusalem.
1Ki 5.16: An had 3,300 luna guys in charge a da work an da worka guys.
1Ki 5.16: An had 3,300 luna guys in charge a da work an da worka guys.
1Ki 5.17: Da stone cost plenny, cuz dey measure um da right size, an den cut um fo make da foundation fo da Temple.
1Ki 5.18: Dass how da builda guys work, da ones work fo King Solomon an King Hiram, an da Gebal peopo.
1Ki 5.18: guys work, da ones work fo King Solomon an King Hiram, an da Gebal peopo.
1Ki 5.18: Dey cut da stone da right size an make ready da wood an da stones fo build da Temple.
1Ki 5.18: Dey cut da stone da right size an make ready da wood an da stones fo build da Temple.
1Ki 6.1: Den, 480 year afta da Israel peopo leave da Egypt land, an [da] year numba 4 dat Solomon stay king fo da Israel
1Ki 6.1: Solomon stay king fo da Israel peopo, in April, Solomon an his worka guys start fo build da Temple Fo Yahweh.
1Ki 6.2: Solomon [dem] build fo Yahweh, 90 feet long, 30 feet wide, an 45 feet high.
1Ki 6.3: da door wea da pries guys go inside da Temple, go across an cova da front a da building, 30 feet wide, an stick out 15
1Ki 6.3: go across an cova da front a da building, 30 feet wide, an stick out 15 feet from da building wall.
1Ki 6.6: Outside da Temple wall, da two side an da back, he make storage rooms.
1Ki 6.6: da rooms, so he make one small wall agains da Temple wall an da wall fo da Mos Spesho Place, fo carry da beams.
1Ki 6.6: Da secon floor rooms, 9 feet from da lanai to da wall, an da top rooms, 10 feet 6 inch from da lanai to da wall.
1Ki 6.9: Dey put cedar wood beams an board fo build da roof.
1Ki 6.10: agains da Temple wall, wit ery floor 7 feet 6 inch high, an da cedar wood beams fo da rooms go flush to da Temple
1Ki 6.11: An dis da message: “I like tell you someting bout dis Temple
1Ki 6.12: you building: If you stay live da way I tell you fo live, an do eryting da right way, an stay live da way I say you
1Ki 6.12: da way I tell you fo live, an do eryting da right way, an stay live da way I say you gotta live, den fo you, I goin
1Ki 6.18: da Temple building, wit pichas cut on top da wood, gourds an open up flowas, so no can see da stone wall.
1Ki 6.20: Da inside room was 30 feet long, 30 feet wide, an 30 feet high.
1Ki 6.20: Solomon put gold all ova da wood inside da room, an same ting fo da altar outside da room made wit cedar wood.
1Ki 6.24: Dea wings was 7 feet 6 inch, both side, an dey stick out strait, so come 15 feet wide wit da wings.
1Ki 6.25: Da two statues da same size, an look da same.
1Ki 6.27: out strait to da side, so dey touch da wall wit one wing, an dey touch each odda wit da odda wing.
1Ki 6.29: All da walls inside da Temple, da Real, Real Spesho room an da main room, dey carve da wood fo make pichas -- dey make
1Ki 6.29: pichas -- dey make awesome angel watcha guys, palm trees, an open flowas.
1Ki 6.30: Inside da temple, da Real, Real Spesho room an da main room, Solomon tell his guys put gold ova da floor
1Ki 6.32: dey carve pichas -- awesome angel watcha guys, palm trees, an open flowas.
1Ki 6.32: guys pound gold fo go ova all da pichas, [even] da angels an da palm trees.
1Ki 6.33: An fo da big door fo go inside da Temple, he make olive wood
1Ki 6.35: carve pichas -- awesome angel watcha guys, palm trees, an open flowas.
head: Solomon Palace An Odda Places
1Ki 7.2: Was 150 feet long, 75 feet wide, an 45 feet high.
1Ki 7.2: Dey make four row pos, an put cut cedar beams on top ery pos row fo hold up da
1Ki 7.3: Get 45 raftas fo hold up da roof, an 15 pos in ery row, an da raftas go from da top a one pos
1Ki 7.3: Get 45 raftas fo hold up da roof, an 15 pos in ery row, an da raftas go from da top a one pos to da top a da nex pos
1Ki 7.4: Had one side stay open fo put three row window, an da odda side da same ting, an dey stay face each odda.
1Ki 7.4: fo put three row window, an da odda side da same ting, an dey stay face each odda.
1Ki 7.5: Get three row window on one side, an three on da odda side, an dey face each odda.
1Ki 7.5: three row window on one side, an three on da odda side, an dey face each odda.
1Ki 7.6: Da Hall Wit Poses, Solomon make dat too, 75 feet long an 45 feet wide.
1Ki 7.9: cut um wit da saw jus how dey wen measure um, fo da inside an da outside a da house, from da foundation to da top a da
1Ki 7.9: a da house, from da foundation to da top a da wall, an from outside all da way to da big yard inside.
1Ki 7.10: stone blocks get real big stones, 12 to 15 feet, an cos real plenny.
1Ki 7.11: foundation stone, get stone blocks, da kine dey measure an den saw um fo fit, an beams from cedar wood, dat cos real
1Ki 7.11: stone blocks, da kine dey measure an den saw um fo fit, an beams from cedar wood, dat cos real plenny too.
1Ki 7.12: um jalike dey wen make da yard aroun da Temple Fo Yahweh, an da lanai in front da Temple.
1Ki 7.13: An da guy come.
1Ki 7.14: Huram know eryting how fo do um, an know wat fo make wit metal.
1Ki 7.14: So Huram come by King Solomon, an he do all da kine work dat Solomon give um.
1Ki 7.15: Dey 27 feet high, an need one 18 feet rope fo go aroun da middo.
1Ki 7.17: He make da top piece fo look like get square net all ova, an chains aroun da net, seven chains fo one top piece, an
1Ki 7.17: an chains aroun da net, seven chains fo one top piece, an seven fo da odda.
1Ki 7.19: feet a da top pieces a da poses fo da lanai, ova da chains an da pomegram, he make um look like watta lily flowa.
1Ki 7.20: Da two top piece unda da lily flowa, stay roun an stick out litto bit wit da nets an chains right dea, den
1Ki 7.20: lily flowa, stay roun an stick out litto bit wit da nets an chains right dea, den get two row dat look like pomegram
1Ki 7.20: fruits wit hundred pomegram ery row all aroun da piece, an da two top piece same same.
1Ki 7.21: An wen he put up da nort side pos, he give da name “Wit Him,
1Ki 7.23: 15 feet from one side to da odda side, 7 feet 6 inch high, an aroun da outside, if you put one rope, goin be bout 45
1Ki 7.24: da tub, he make two row picha dat look like roun gourds, an da gourds, ery one a dem bout two inch wide.
1Ki 7.24: Dey pour da hot bronze metal fo make da tub, so da tub an da gourds all come out da same piece.
1Ki 7.25: look nort side, three look wes side, three look sout side, an three look eas side.
1Ki 7.25: Da tub stay sit on top dem, an dea okole all stay inside da middo.
1Ki 7.26: Da rim jalike da rim on one cup, an look jalike one lily flowa.
1Ki 7.27: Dey 6 feet long an 6 feet wide, an 4 feet 6 inch high.
1Ki 7.27: Dey 6 feet long an 6 feet wide, an 4 feet 6 inch high.
1Ki 7.29: dat stay in da middo a da poses, fo make picha a lions, an cows, an awesome angel watcha guys, an same ting fo da
1Ki 7.29: in da middo a da poses, fo make picha a lions, an cows, an awesome angel watcha guys, an same ting fo da poses.
1Ki 7.29: make picha a lions, an cows, an awesome angel watcha guys, an same ting fo da poses.
1Ki 7.29: Da lei stay mo high den da lions an cows, an same ting fo da bottom side, stay unda da lions
1Ki 7.29: Da lei stay mo high den da lions an cows, an same ting fo da bottom side, stay unda da lions an cows.
1Ki 7.29: cows, an same ting fo da bottom side, stay unda da lions an cows.
1Ki 7.30: All da watta carts get four wheels an axles dey make from bronze metal.
1Ki 7.32: Dey melt da bronze fo make da cart an da frame an da axles, one piece.
1Ki 7.32: Dey melt da bronze fo make da cart an da frame an da axles, one piece.
1Ki 7.33: Dey melt bronze metal fo make da axle part, an da outside part, an da spokes, an da wheel hub.
1Ki 7.33: bronze metal fo make da axle part, an da outside part, an da spokes, an da wheel hub.
1Ki 7.33: fo make da axle part, an da outside part, an da spokes, an da wheel hub.
1Ki 7.35: Da poses an da panels, dey make dem one piece wit da frame too.
1Ki 7.36: Huram cut pichas all ova da poses an da rims.
1Ki 7.36: Da pichas look jalike awesome angel watcha guys, an lions, an palm trees, ery place dat stay big nuff fo put
1Ki 7.36: Da pichas look jalike awesome angel watcha guys, an lions, an palm trees, ery place dat stay big nuff fo put one picha.
1Ki 7.37: He melt da bronze metal, da same size an da same shape fo make all a dem.
1Ki 7.38: Ery tub 6 feet from one side to da odda side, an hold 230 gallon watta.
1Ki 7.39: He put five watta carts on da sout side a da Temple, an five on da nort side.
1Ki 7.40: He make da small tubs an shovels an bowls too.
1Ki 7.40: He make da small tubs an shovels an bowls too.
1Ki 7.42: on top da roun part, two row pomegram fo da top a one pos an two row fo da top a da odda pos, Da 10 carts fo da watta
1Ki 7.45: tub, Da twelve bull cows dat hold da watta tub, Da pots an shovels an bowls.
1Ki 7.45: twelve bull cows dat hold da watta tub, Da pots an shovels an bowls.
1Ki 7.46: Da king wen tell his guys fo melt da bronze metal an pour um ova dea nea da Jordan Riva, wit Sukkot on one side
1Ki 7.46: pour um ova dea nea da Jordan Riva, wit Sukkot on one side an Zartan on da odda side, cuz get da spesho kine dirt ova
1Ki 7.49: in front da room wea da Box stay, five fo da sout side an five fo da nort side, Da gold flowas, an lamps, an tongs,
1Ki 7.49: fo da sout side an five fo da nort side, Da gold flowas, an lamps, an tongs, Da pure gold cups, an knifes fo cut da
1Ki 7.49: side an five fo da nort side, Da gold flowas, an lamps, an tongs, Da pure gold cups, an knifes fo cut da wicks, an
1Ki 7.50: Da gold flowas, an lamps, an tongs, Da pure gold cups, an knifes fo cut da wicks, an bowls, an dishes fo da incense,
1Ki 7.50: an tongs, Da pure gold cups, an knifes fo cut da wicks,