Gen 36.2: Adah, Elon da Het guy daughta, an da odda one, Oholibamah, Anah daughta, an Anah was Zibeon da Hiv guy boy.
Gen 36.2: guy daughta, an da odda one, Oholibamah, Anah daughta, an Anah was Zibeon da Hiv guy boy.
Gen 36.14: Oholibamah, dass Anah daughta an Zibeon grandaughta, she was Esau wife.
Gen 36.18: guys fo da ohanas dat come from Oholibamah, Esau wife, Anah daughta.
Gen 36.20: Dey wen live inside dat same land: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, an Dishan.
Gen 36.24: Zibeon, his boys Ayah an Anah.
Gen 36.24: (Dis Anah guy, as da same one dat was inside da boonies taking care
Gen 36.25: Anah, he get two kids, his boy Dishon an his daughta
Gen 36.29: dat come from da Hor peopo: get Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, an Dishan.