Gen 2.11: One riva get da name Pishon, an go aroun da outside Havilah land.
Gen 10.7: Da ohana dat come from Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Ra`amah, an Sabteka.
Gen 10.29: Jerah, Hadoram, Uzal, Diklah, Obal, Abima`el, Sheba, Ofir, Havilah, an Jobab.
Gen 25.18: Da places wea da Ishmael boys go fo live start from Havilah an go all da way to Shur nea da Egypt land, wea you go