Lev 11.16: da kine owl dat live inside da boonies, all diffren kine hawk, da small owl, da cormorant, da pueo, da barn owl, da
Deu 14.13: da eagle, da scavenja bird, da fish eagle, da kite, da hawk, an any kine falcon bird, all kine raven bird, da ostrich,
Deu 14.15: kine falcon bird, all kine raven bird, da ostrich, da nite hawk, da seagull, da small owl, da big owl, da white owl, da