head: Hazael Murda Ben-Hadad
2Ki 8.8: Da king tell Hazael, “Take one present wit you, an go meet da guy dat stay
2Ki 8.9: Hazael go meet Elisha, an take all da bestes kine stuff inside
2Ki 8.9: Hazael go by Elisha an stand in front him, an tell, “Ben-Hadad,
2Ki 8.10: Elisha tell Hazael, “Go tell Ben-Hadad, ‘Fo shua you goin live.
2Ki 8.11: Den Elisha jus stand dea in front Hazael an look at him long time, till bodda Hazael.’
2Ki 8.11: dea in front Hazael an look at him long time, till bodda Hazael.’
2Ki 8.12: Hazael aks, “Boss, how come you stay crying?
2Ki 8.13: Hazael tell, “Eh boss!
2Ki 8.14: Den Hazael go way from Elisha, an go back by his boss.”
2Ki 8.14: Hazael tell, “He tell me dat fo shua you goin come good.
2Ki 8.15: But da nex day, Hazael take one thick cloth, put um inside da watta, an cova da
2Ki 8.15: Az how Hazael come da nex king.
2Ki 8.28: go Ramot-Gilead town wit Joram, Ahab's boy, fo fight Hazael, da Aram king.
2Ki 8.29: da Aram guys wen hurt him by Ramot town, wen he fight wit Hazael, da Aram king.
2Ki 9.14: (Dat time, King Joram an all da Israel guys stay fight so Hazael, da Aram king, no take ova Ramot-Gilead town.
2Ki 9.15: da Aram army guys wen hurt him plenny wen he fight wit Hazael.
2Ki 10.32: Hazael da Syria king army guys wen come make sneak attack all ova
head: Hazael Attack Jerusalem Town
2Ki 12.17: Bout da same time, Hazael da Aram king go up attack Gat an take ova da town.
2Ki 12.18: inside da Temple Fo Yahweh an da palace, an he send um to Hazael da Aram king.
2Ki 12.18: So Hazael neva go attack Jerusalem.
2Ki 13.3: Fo long time he give Hazael, da Aram king, an his boy Ben-Hadad powa ova dem.
2Ki 13.22: All da time Jehoahaz stay king, Hazael da Aram king put presha on top da Israel peopo.
2Ki 13.24: Was aroun dat time, Hazael da Aram king mahke, an his boy Ben-Hadad come da nex king.
2Ki 13.25: take back from Ben-Hadad, Hazael's boy, all da towns dat Hazael wen take ova from Jehoash fadda Jehoahaz befo time.